Danh sách tiểu hành tinh/194001–195000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194001 2001 RV155 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194002 2001 SG1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 870 m MPC · JPL
194003 2001 SP2 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194004 2001 SB5 18/09/2001 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
194005 2001 SH5 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194006 2001 SG10 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 300 m MPC · JPL
194007 2001 SX12 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194008 2001 SE17 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194009 2001 SE18 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194010 2001 SC19 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
194011 2001 SX20 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194012 2001 SX25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194013 2001 SO27 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194014 2001 SS28 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194015 2001 SK29 16/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194016 2001 SR30 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194017 2001 SF33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194018 2001 SD34 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194019 2001 SQ34 16/09/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194020 2001 SF36 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194021 2001 SG36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194022 2001 SC38 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
194023 2001 SW39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194024 2001 SJ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194025 2001 SN50 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194026 2001 SG51 16/09/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194027 2001 SH58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194028 2001 SQ62 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194029 2001 SK64 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194030 2001 SN70 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194031 2001 SQ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194032 2001 SV77 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194033 2001 SD78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194034 2001 SU78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194035 2001 SU81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194036 2001 SA84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194037 2001 SW84 20/09/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
194038 2001 SV87 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
194039 2001 SF88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194040 2001 SY91 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194041 2001 SZ93 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194042 2001 SL95 20/09/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194043 2001 SJ98 20/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194044 2001 SV98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194045 2001 SV99 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
194046 2001 SB100 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194047 2001 ST100 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194048 2001 SK102 20/09/2001 Socorro LINEAR 550 m MPC · JPL
194049 2001 SD105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194050 2001 SF105 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194051 2001 SV106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194052 2001 SY106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194053 2001 SX116 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194054 2001 SX117 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194055 2001 SS118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194056 2001 SW121 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194057 2001 SX122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194058 2001 SA123 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194059 2001 SY123 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194060 2001 SQ125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194061 2001 SS125 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194062 2001 SS126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194063 2001 SL128 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194064 2001 SG129 16/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
194065 2001 SX129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194066 2001 SE130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194067 2001 SQ139 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
194068 2001 SB140 16/09/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194069 2001 SP141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194070 2001 SM142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194071 2001 SL144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194072 2001 SO144 16/09/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194073 2001 SY144 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194074 2001 SO145 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194075 2001 SW146 16/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194076 2001 SP148 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194077 2001 SN149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194078 2001 SW150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194079 2001 SB153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194080 2001 SE156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194081 2001 SM156 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194082 2001 SK157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194083 2001 SP159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194084 2001 SP163 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194085 2001 SG166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194086 2001 SP167 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194087 2001 ST168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194088 2001 SQ171 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194089 2001 SE174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194090 2001 SH176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194091 2001 SH182 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194092 2001 SG186 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194093 2001 SA199 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194094 2001 SG201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194095 2001 SS204 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194096 2001 SS206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194097 2001 SB207 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194098 2001 SV208 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194099 2001 SW208 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194100 2001 SG210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194101 2001 SE212 19/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
194102 2001 SX212 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194103 2001 SW214 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194104 2001 SF215 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194105 2001 SJ222 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194106 2001 SY223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194107 2001 SG225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194108 2001 SH230 19/09/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194109 2001 SX231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194110 2001 SW233 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194111 2001 SK236 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
194112 2001 SF237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194113 2001 SU243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194114 2001 SB249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194115 2001 SL249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194116 2001 SS250 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194117 2001 SV253 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194118 2001 SM257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194119 2001 SN258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194120 2001 SE261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194121 2001 SO261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194122 2001 SU262 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194123 2001 SA263 24/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194124 2001 SD263 25/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,4 km MPC · JPL
194125 2001 SV266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194126 2001 SG276 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 980 m MPC · JPL
194127 2001 SF281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194128 2001 SP281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
194129 2001 SO285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194130 2001 SJ293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194131 2001 SE299 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
194132 2001 SX300 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194133 2001 SG301 20/09/2001 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
194134 2001 SY312 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194135 2001 SJ314 22/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194136 2001 SD315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194137 2001 SF315 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194138 2001 SX318 21/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194139 2001 SQ321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194140 2001 ST323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194141 2001 SB324 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194142 2001 SW324 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
194143 2001 SP326 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
194144 2001 SE328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
194145 2001 SC337 20/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194146 2001 SE337 20/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194147 2001 SW349 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
194148 2001 SP350 26/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 920 m MPC · JPL
194149 2001 TJ 06/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
194150 2001 TF4 07/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
194151 2001 TT6 10/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
194152 2001 TW7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194153 2001 TW9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194154 2001 TA10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194155 2001 TE11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194156 2001 TL11 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194157 2001 TK12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194158 2001 TH16 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194159 2001 TN18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
194160 2001 TO18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
194161 2001 TQ19 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194162 2001 TK22 13/10/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194163 2001 TV22 13/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
194164 2001 TE23 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194165 2001 TQ26 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194166 2001 TC28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194167 2001 TC31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194168 2001 TA32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194169 2001 TC32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194170 2001 TG36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194171 2001 TW37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194172 2001 TU38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194173 2001 TM44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194174 2001 TY49 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194175 2001 TB51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194176 2001 TR51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194177 2001 TD53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194178 2001 TF54 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194179 2001 TY57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194180 2001 TF59 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194181 2001 TN59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194182 2001 TC60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194183 2001 TJ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194184 2001 TM63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194185 2001 TV65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194186 2001 TE66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194187 2001 TH69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194188 2001 TV69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194189 2001 TQ70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194190 2001 TU73 13/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194191 2001 TG75 13/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194192 2001 TE78 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194193 2001 TA81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194194 2001 TL81 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194195 2001 TK82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194196 2001 TV82 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194197 2001 TN85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194198 2001 TX85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194199 2001 TE88 14/10/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
194200 2001 TS90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194201 2001 TQ91 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194202 2001 TE93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194203 2001 TE97 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194204 2001 TE98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194205 2001 TV98 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194206 2001 TD99 14/10/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
194207 2001 TG99 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
194208 2001 TT101 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194209 2001 TJ104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 960 m MPC · JPL
194210 2001 TW110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194211 2001 TE111 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194212 2001 TH114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194213 2001 TA123 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194214 2001 TD124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
194215 2001 TE124 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
194216 2001 TM133 12/10/2001 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
194217 2001 TW133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
194218 2001 TU135 13/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
194219 2001 TD137 14/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194220 2001 TK139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194221 2001 TN141 10/10/2001 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
194222 2001 TX143 10/10/2001 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
194223 2001 TE145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194224 2001 TR145 10/10/2001 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
194225 2001 TX145 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
194226 2001 TQ147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194227 2001 TW147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194228 2001 TL150 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194229 2001 TR150 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
194230 2001 TF152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194231 2001 TW154 15/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194232 2001 TR157 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194233 2001 TY157 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
194234 2001 TU160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194235 2001 TT163 11/10/2001 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
194236 2001 TA164 11/10/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
194237 2001 TV165 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194238 2001 TB166 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194239 2001 TV175 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194240 2001 TT178 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194241 2001 TO179 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194242 2001 TG189 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194243 2001 TQ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194244 2001 TX190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194245 2001 TZ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194246 2001 TG192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194247 2001 TM195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194248 2001 TA199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194249 2001 TL199 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194250 2001 TB204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194251 2001 TS204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194252 2001 TX205 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194253 2001 TW212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
194254 2001 TF224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194255 2001 TU227 15/10/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
194256 2001 TH230 15/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194257 2001 TW231 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
194258 2001 TG235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194259 2001 TQ237 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
194260 2001 TC240 10/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
194261 2001 TP250 14/10/2001 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
194262 Nové Zámky 194262|Nové Zámky}} 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194263 2001 UL 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194264 2001 UY 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194265 2001 UB1 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194266 2001 UV1 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194267 2001 UU3 16/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194268 2001 UY4 16/10/2001 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
194269 2001 UU7 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194270 2001 UT10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194271 2001 UN12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
194272 2001 UU12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
194273 2001 UH13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194274 2001 UL16 25/10/2001 Eskridge G. Hug 1,4 km MPC · JPL
194275 2001 UJ21 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194276 2001 UJ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194277 2001 UC28 16/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194278 2001 UN29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194279 2001 UX30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194280 2001 UC33 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194281 2001 UP35 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194282 2001 UE42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194283 2001 UZ42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194284 2001 UB47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194285 2001 UL47 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194286 2001 UF49 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194287 2001 UL49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194288 2001 UU49 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194289 2001 UN52 17/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194290 2001 UP52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194291 2001 UC54 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
194292 2001 UC55 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194293 2001 UE60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194294 2001 UH60 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194295 2001 UK60 17/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194296 2001 US61 17/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194297 2001 UG62 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194298 2001 UA63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194299 2001 UJ64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194300 2001 UO64 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194301 2001 UP65 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194302 2001 UU65 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194303 2001 UB67 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194304 2001 UV71 20/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
194305 2001 UR75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194306 2001 UW75 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194307 2001 UW78 20/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194308 2001 UF82 20/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194309 2001 UR85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
194310 2001 UE87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
194311 2001 UR89 25/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194312 2001 UJ92 18/10/2001 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
194313 2001 UW92 19/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194314 2001 UH95 19/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
194315 2001 UQ98 17/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194316 2001 UV110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194317 2001 UR111 21/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194318 2001 UE115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194319 2001 UF115 22/10/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194320 2001 UM115 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194321 2001 UH117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194322 2001 UR117 22/10/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194323 2001 UV117 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194324 2001 UL118 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194325 2001 UP120 22/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
194326 2001 UA122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194327 2001 UJ122 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194328 2001 UG130 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194329 2001 UQ131 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194330 2001 UN133 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194331 2001 UZ133 21/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194332 2001 UO134 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194333 2001 UT134 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194334 2001 UP136 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194335 2001 UX137 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194336 2001 UV139 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194337 2001 UQ140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194338 2001 UZ145 23/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194339 2001 UR146 23/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194340 2001 UK149 23/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194341 2001 UH151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194342 2001 UU151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194343 2001 UE152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194344 2001 UP152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194345 2001 UR154 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194346 2001 US155 23/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194347 2001 UA156 23/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194348 2001 US156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194349 2001 UG157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194350 2001 UW157 23/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194351 2001 UY157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194352 2001 UT159 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194353 2001 UJ161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194354 2001 UQ164 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194355 2001 US165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194356 2001 UW169 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194357 2001 UL170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194358 2001 UM170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194359 2001 UQ170 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194360 2001 UB172 18/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194361 2001 UC175 24/10/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
194362 2001 UX175 19/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194363 2001 UC177 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194364 2001 UX177 23/10/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194365 2001 UG178 23/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194366 2001 UW183 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194367 2001 UR187 17/10/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
194368 2001 UQ189 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
194369 2001 UG195 18/10/2001 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
194370 2001 UF196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194371 2001 UJ196 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
194372 2001 UW201 19/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
194373 2001 UE205 19/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194374 2001 UM210 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194375 2001 UY211 21/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194376 2001 US212 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194377 2001 UJ213 23/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194378 2001 UE215 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194379 2001 UH217 24/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194380 2001 UO221 23/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
194381 2001 VY1 08/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,4 km MPC · JPL
194382 2001 VL2 10/11/2001 Badlands R. Dyvig 1,4 km MPC · JPL
194383 2001 VE3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
194384 2001 VK3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
194385 2001 VD4 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
194386 2001 VG5 10/11/2001 Socorro LINEAR APO 920 m MPC · JPL
194387 2001 VY6 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194388 2001 VG7 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194389 2001 VR9 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194390 2001 VG10 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194391 2001 VB14 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194392 2001 VJ15 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194393 2001 VD18 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194394 2001 VO19 09/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194395 2001 VW21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194396 2001 VM22 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194397 2001 VO23 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194398 2001 VV23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194399 2001 VF24 09/11/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
194400 2001 VO24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194401 2001 VS24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194402 2001 VK26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194403 2001 VM27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194404 2001 VP30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194405 2001 VA33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194406 2001 VB33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194407 2001 VG33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194408 2001 VR35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194409 2001 VV35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194410 2001 VA38 09/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194411 2001 VG40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194412 2001 VJ46 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
194413 2001 VS46 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194414 2001 VZ50 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
194415 2001 VN53 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194416 2001 VO56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194417 2001 VW56 10/11/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
194418 2001 VG57 10/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194419 2001 VH59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194420 2001 VY59 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194421 2001 VM61 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
194422 2001 VR61 10/11/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194423 2001 VC62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194424 2001 VV62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194425 2001 VK65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194426 2001 VF66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194427 2001 VZ68 11/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194428 2001 VY70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194429 2001 VR71 10/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
194430 2001 VO77 12/11/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
194431 2001 VP80 10/11/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194432 2001 VJ82 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194433 2001 VY82 10/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
194434 2001 VH83 10/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194435 2001 VF86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194436 2001 VQ87 15/11/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
194437 2001 VP88 15/11/2001 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
194438 2001 VF100 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194439 2001 VD106 12/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194440 2001 VU107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194441 2001 VV108 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194442 2001 VB110 12/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194443 2001 VN110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194444 2001 VV111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194445 2001 VX111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194446 2001 VX112 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194447 2001 VP113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194448 2001 VA114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194449 2001 VP115 12/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194450 2001 VF116 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194451 2001 VC117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194452 2001 VG117 12/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194453 2001 VK117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194454 2001 VW117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194455 2001 VO120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194456 2001 VT120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194457 2001 VX123 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194458 2001 VX124 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194459 2001 WE2 20/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
194460 2001 WO2 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194461 2001 WF3 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194462 2001 WZ3 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
194463 2001 WL7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194464 2001 WU9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194465 2001 WJ11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194466 2001 WO11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194467 2001 WU11 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194468 2001 WY11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194469 2001 WB14 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194470 2001 WF15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194471 2001 WF19 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194472 2001 WJ19 17/11/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194473 2001 WQ21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194474 2001 WT25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194475 2001 WF27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194476 2001 WT27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194477 2001 WP33 17/11/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
194478 2001 WW34 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194479 2001 WE35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194480 2001 WY36 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194481 2001 WA37 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194482 2001 WG39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194483 2001 WR45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194484 2001 WT46 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194485 2001 WW46 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194486 2001 WN47 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
194487 2001 WM53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194488 2001 WC55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194489 2001 WS55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194490 2001 WJ59 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194491 2001 WQ60 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194492 2001 WV63 19/11/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194493 2001 WY64 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194494 2001 WN72 20/11/2001 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
194495 2001 WS73 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194496 2001 WY77 20/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194497 2001 WT80 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194498 2001 WO81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194499 2001 WX81 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194500 2001 WF82 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194501 2001 WJ85 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
194502 2001 WE87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194503 2001 WM87 19/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194504 2001 WX87 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194505 2001 WO88 19/11/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194506 2001 WD90 21/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194507 2001 WR92 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194508 2001 WF99 17/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194509 2001 WZ99 21/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194510 2001 WV100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
194511 2001 WY101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194512 2001 XR 07/12/2001 Eskridge G. Hug 6,4 km MPC · JPL
194513 2001 XR2 08/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194514 2001 XS6 09/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
194515 2001 XV6 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194516 2001 XD8 08/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194517 2001 XZ8 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194518 2001 XC9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194519 2001 XD11 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194520 2001 XL12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194521 2001 XA13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194522 2001 XF14 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194523 2001 XC17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194524 2001 XO17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194525 2001 XV17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194526 2001 XJ20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194527 2001 XX20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194528 2001 XR25 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194529 2001 XV32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194530 2001 XQ34 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194531 2001 XD37 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194532 2001 XD40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194533 2001 XP40 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194534 2001 XT41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194535 2001 XN45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194536 2001 XO47 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194537 2001 XB49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194538 2001 XC49 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194539 2001 XP49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194540 2001 XP51 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194541 2001 XU52 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194542 2001 XZ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194543 2001 XW63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194544 2001 XO65 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194545 2001 XN66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194546 2001 XH67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194547 2001 XT67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194548 2001 XC72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194549 2001 XE72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194550 2001 XW73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194551 2001 XM74 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194552 2001 XU74 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194553 2001 XK76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194554 2001 XZ76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194555 2001 XE77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194556 2001 XF79 11/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194557 2001 XR79 11/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194558 2001 XZ80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194559 2001 XY82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194560 2001 XK84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194561 2001 XF88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
194562 2001 XS89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194563 2001 XU89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194564 2001 XY89 10/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
194565 2001 XC91 10/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194566 2001 XH91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194567 2001 XR91 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194568 2001 XT91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194569 2001 XQ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194570 2001 XS92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194571 2001 XL93 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194572 2001 XR94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194573 2001 XY94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194574 2001 XB95 10/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194575 2001 XR95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194576 2001 XP97 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194577 2001 XP98 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
194578 2001 XQ98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194579 2001 XX101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194580 2001 XY102 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194581 2001 XK104 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
194582 2001 XG106 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194583 2001 XK107 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194584 2001 XU107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194585 2001 XS108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194586 2001 XK110 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194587 2001 XD111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194588 2001 XH111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194589 2001 XV114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194590 2001 XA117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194591 2001 XE117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194592 2001 XH117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194593 2001 XL118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194594 2001 XW118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194595 2001 XB119 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194596 2001 XG120 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
194597 2001 XL121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194598 2001 XQ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194599 2001 XT124 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194600 2001 XW127 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194601 2001 XC129 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194602 2001 XR129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194603 2001 XX129 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194604 2001 XW130 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194605 2001 XX130 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194606 2001 XG131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194607 2001 XZ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194608 2001 XF133 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194609 2001 XX133 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194610 2001 XG135 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194611 2001 XW135 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194612 2001 XF136 14/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194613 2001 XE139 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194614 2001 XD140 14/12/2001 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
194615 2001 XB143 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194616 2001 XN147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194617 2001 XU147 14/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194618 2001 XV147 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194619 2001 XQ149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194620 2001 XW149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194621 2001 XP150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194622 2001 XE151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194623 2001 XG151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194624 2001 XV152 14/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194625 2001 XM154 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
194626 2001 XR154 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194627 2001 XV156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194628 2001 XJ157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194629 2001 XD158 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194630 2001 XA159 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194631 2001 XE162 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
194632 2001 XJ162 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194633 2001 XF163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194634 2001 XW163 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194635 2001 XG164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194636 2001 XJ165 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194637 2001 XR165 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194638 2001 XO166 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194639 2001 XX166 14/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194640 2001 XP168 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194641 2001 XS169 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194642 2001 XH170 14/12/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
194643 2001 XO172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194644 2001 XS172 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194645 2001 XX172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194646 2001 XE173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194647 2001 XV173 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194648 2001 XQ175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194649 2001 XS175 14/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194650 2001 XB176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194651 2001 XE177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194652 2001 XL177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194653 2001 XS177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194654 2001 XY177 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194655 2001 XG180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194656 2001 XK180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194657 2001 XQ180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194658 2001 XR180 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194659 2001 XX180 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194660 2001 XA181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194661 2001 XH181 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194662 2001 XL183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194663 2001 XP184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194664 2001 XV185 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194665 2001 XN186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194666 2001 XL187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194667 2001 XB190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194668 2001 XL190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194669 2001 XW192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194670 2001 XN193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194671 2001 XT193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194672 2001 XA194 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194673 2001 XQ195 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194674 2001 XR195 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194675 2001 XP197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194676 2001 XY197 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194677 2001 XP198 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194678 2001 XK199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194679 2001 XA202 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
194680 2001 XJ204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194681 2001 XX204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194682 2001 XG214 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194683 2001 XA215 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
194684 2001 XR215 14/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194685 2001 XQ217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194686 2001 XT220 15/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194687 2001 XZ220 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194688 2001 XK221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194689 2001 XE224 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194690 2001 XY224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194691 2001 XU225 15/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194692 2001 XS226 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194693 2001 XB227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194694 2001 XF227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194695 2001 XW227 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194696 2001 XG228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194697 2001 XO229 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194698 2001 XD231 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194699 2001 XZ231 15/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
194700 2001 XL232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194701 2001 XT232 15/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194702 2001 XN235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194703 2001 XS235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194704 2001 XX235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194705 2001 XO236 15/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194706 2001 XP236 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194707 2001 XK237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194708 2001 XL238 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194709 2001 XB239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194710 2001 XB240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194711 2001 XE240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194712 2001 XQ240 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194713 2001 XG244 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194714 2001 XK246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194715 2001 XY246 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194716 2001 XD247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194717 2001 XE247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194718 2001 XQ247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194719 2001 XU247 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194720 2001 XY247 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194721 2001 XG248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
194722 2001 XH250 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194723 2001 XR253 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194724 2001 XR257 07/12/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
194725 2001 XE258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194726 2001 XT258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
194727 2001 XU259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
194728 2001 XG263 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
194729 2001 XX263 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194730 2001 XO265 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194731 2001 YB 16/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 960 m MPC · JPL
194732 2001 YL3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
194733 2001 YH5 17/12/2001 Cima Ekar ADAS 1,5 km MPC · JPL
194734 2001 YS7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194735 2001 YQ8 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194736 2001 YS14 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194737 2001 YM16 17/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194738 2001 YD18 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194739 2001 YD20 18/12/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194740 2001 YE20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194741 2001 YH20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
194742 2001 YN20 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
194743 2001 YD21 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
194744 2001 YQ21 18/12/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
194745 2001 YF22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194746 2001 YJ25 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194747 2001 YV25 18/12/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
194748 2001 YT28 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194749 2001 YU31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194750 2001 YC33 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194751 2001 YT38 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194752 2001 YU41 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194753 2001 YU43 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194754 2001 YD44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194755 2001 YJ44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194756 2001 YZ44 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194757 2001 YJ46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194758 2001 YX47 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194759 2001 YC49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194760 2001 YW49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194761 2001 YF50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194762 2001 YK52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194763 2001 YS52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194764 2001 YV52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194765 2001 YK54 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194766 2001 YG56 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194767 2001 YR59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194768 2001 YZ59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194769 2001 YB64 18/12/2001 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194770 2001 YE64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194771 2001 YW64 18/12/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194772 2001 YZ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194773 2001 YC67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194774 2001 YD69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194775 2001 YD70 18/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194776 2001 YG72 18/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194777 2001 YA74 18/12/2001 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
194778 2001 YP80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194779 2001 YW80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194780 2001 YV81 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194781 2001 YA82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194782 2001 YN82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194783 2001 YZ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194784 2001 YE83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194785 2001 YQ83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194786 2001 YR84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194787 2001 YD87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194788 2001 YG88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194789 2001 YU89 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194790 2001 YV89 18/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
194791 2001 YB90 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194792 2001 YL90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194793 2001 YP90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194794 2001 YN91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
194795 2001 YU94 17/12/2001 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
194796 2001 YV94 17/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
194797 2001 YZ96 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194798 2001 YW97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194799 2001 YS99 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194800 2001 YX99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194801 2001 YX101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194802 2001 YT102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194803 2001 YJ103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194804 2001 YL103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194805 2001 YS103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194806 2001 YA104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194807 2001 YH104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194808 2001 YC106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194809 2001 YD106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194810 2001 YQ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194811 2001 YS106 17/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194812 2001 YC107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194813 2001 YL109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194814 2001 YS109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194815 2001 YR112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
194816 2001 YJ116 17/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194817 2001 YA117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194818 2001 YP117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194819 2001 YQ117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194820 2001 YT117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194821 2001 YT120 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194822 2001 YO123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194823 2001 YY123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194824 2001 YU124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194825 2001 YD127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194826 2001 YJ128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194827 2001 YS130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194828 2001 YM131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194829 2001 YX131 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
194830 2001 YL141 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194831 2001 YO143 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194832 2001 YY151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194833 2001 YL152 19/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
194834 2001 YY155 20/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194835 2001 YZ157 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
194836 2001 YP161 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194837 2002 AJ 04/01/2002 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
194838 2002 AU3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
194839 2002 AB4 05/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
194840 2002 AA6 04/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194841 2002 AP10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
194842 2002 AX10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194843 2002 AW12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
194844 2002 AB13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
194845 2002 AW15 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
194846 2002 AY16 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
194847 2002 AM17 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194848 2002 AU18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
194849 2002 AN20 06/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
194850 2002 AW23 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
194851 2002 AU24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
194852 2002 AZ24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
194853 2002 AB25 08/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
194854 2002 AC25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194855 2002 AE28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
194856 2002 AM28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
194857 2002 AL29 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194858 2002 AB32 10/01/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
194859 2002 AQ35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194860 2002 AF36 09/01/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
194861 2002 AX38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194862 2002 AY39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194863 2002 AA40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194864 2002 AY40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194865 2002 AL42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194866 2002 AN42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194867 2002 AO42 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
194868 2002 AH45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194869 2002 AH50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194870 2002 AP50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194871 2002 AD51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194872 2002 AE56 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194873 2002 AJ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194874 2002 AV56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
194875 2002 AJ57 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194876 2002 AD58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194877 2002 AH58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194878 2002 AG69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194879 2002 AL70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194880 2002 AK72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194881 2002 AQ72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194882 2002 AA76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194883 2002 AU76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194884 2002 AW76 08/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194885 2002 AJ77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194886 2002 AK78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194887 2002 AT79 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194888 2002 AM81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194889 2002 AY81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194890 2002 AQ83 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194891 2002 AW83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194892 2002 AP90 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
194893 2002 AX94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194894 2002 AM95 08/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194895 2002 AR95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194896 2002 AW95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194897 2002 AF96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194898 2002 AB97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194899 2002 AG97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194900 2002 AB98 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194901 2002 AY98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194902 2002 AG99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194903 2002 AP103 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194904 2002 AR105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194905 2002 AU105 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194906 2002 AM106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194907 2002 AC107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194908 2002 AV107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194909 2002 AC110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194910 2002 AD112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194911 2002 AE113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194912 2002 AG114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194913 2002 AT115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194914 2002 AT120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194915 2002 AD121 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194916 2002 AS121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194917 2002 AY121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194918 2002 AC122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194919 2002 AU122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194920 2002 AB124 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194921 2002 AO124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194922 2002 AK125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194923 2002 AH126 12/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194924 2002 AP128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194925 2002 AS128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
194926 2002 AM133 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194927 2002 AL134 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
194928 2002 AQ134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194929 2002 AD137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194930 2002 AG137 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194931 2002 AJ139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194932 2002 AQ139 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194933 2002 AP141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194934 2002 AQ143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194935 2002 AP144 13/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
194936 2002 AE146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194937 2002 AH147 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194938 2002 AG149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194939 2002 AH150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194940 2002 AU150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194941 2002 AW150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194942 2002 AE152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194943 2002 AF152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194944 2002 AB153 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194945 2002 AM154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194946 2002 AD157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
194947 2002 AR158 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194948 2002 AE160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194949 2002 AW160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194950 2002 AX160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194951 2002 AV161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194952 2002 AT162 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194953 2002 AA165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194954 2002 AS165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194955 2002 AE168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194956 2002 AO168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194957 2002 AT168 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194958 2002 AL170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194959 2002 AK171 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194960 2002 AM171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194961 2002 AS172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194962 2002 AM173 14/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194963 2002 AD174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194964 2002 AV174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194965 2002 AX174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194966 2002 AU176 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194967 2002 AN177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194968 2002 AQ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
194969 2002 AJ179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194970 Márai 2002 AY179 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 2,1 km MPC · JPL
194971 2002 AY180 05/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194972 2002 AJ185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194973 2002 AF187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
194974 2002 AL189 10/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
194975 2002 AO190 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
194976 2002 AW200 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194977 2002 AT202 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194978 2002 AU202 13/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194979 2002 AE203 11/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
194980 2002 AS203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
194981 2002 AU203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
194982 Furia 2002 BH 19/01/2002 Schiaparelli L. Buzzi 2,0 km MPC · JPL
194983 2002 BK 18/01/2002 Powell Powell Obs. 2,2 km MPC · JPL
194984 2002 BO1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
194985 2002 BR1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194986 2002 BC2 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
194987 2002 BE6 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194988 2002 BY6 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194989 2002 BZ6 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
194990 2002 BS7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194991 2002 BW7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194992 2002 BH8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194993 2002 BJ11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194994 2002 BN14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194995 2002 BJ15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194996 2002 BH16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194997 2002 BJ17 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194998 2002 BS18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194999 2002 BO27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
195000 2002 BZ27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL

190.000s  • 191.000s  • 192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001