Danh sách tiểu hành tinh/295001–296000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295001 2008 EM39 04/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295002 2008 EZ40 04/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
295003 2008 EA42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295004 2008 EE42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295005 2008 ET42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295006 2008 EX42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
295007 2008 EY42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
295008 2008 EB44 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295009 2008 EX48 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295010 2008 EP49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295011 2008 EW49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295012 2008 EE51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295013 2008 EZ51 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295014 2008 ES52 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295015 2008 EP54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295016 2008 EV54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295017 2008 ES57 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295018 2008 ED58 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295019 2008 ES59 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295020 2008 EF60 08/03/2008 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
295021 2008 EH68 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
295022 2008 EG70 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
295023 2008 EC73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295024 2008 ET73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295025 2008 EH74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295026 2008 EA75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295027 2008 EV75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295028 2008 ED77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295029 2008 EE77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295030 2008 EB79 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295031 2008 EC81 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295032 2008 EL81 10/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
295033 2008 EU81 02/03/2008 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
295034 2008 EX82 08/03/2008 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
295035 2008 EU83 12/03/2008 Wrightwood J. W. Young 940 m MPC · JPL
295036 2008 EJ86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295037 2008 ER89 10/03/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
295038 2008 EC92 03/03/2008 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
295039 2008 EP93 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295040 2008 EV95 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295041 2008 ER98 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
295042 2008 EU98 03/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295043 2008 EW98 04/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
295044 2008 EV99 06/03/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
295045 2008 EB100 06/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295046 2008 EZ101 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295047 2008 EE105 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
295048 2008 EY107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295049 2008 EZ107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295050 2008 EU109 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
295051 2008 EY110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295052 2008 EN112 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295053 2008 EH114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295054 2008 EU114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295055 2008 EM115 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295056 2008 ED116 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295057 2008 EM116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295058 2008 EU116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295059 2008 EX117 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295060 2008 EL118 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295061 2008 EP119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295062 2008 EW119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295063 2008 EJ120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
295064 2008 EP120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295065 2008 ET120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295066 2008 EH121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295067 2008 EY122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295068 2008 EH123 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295069 2008 EE125 10/03/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
295070 2008 EG125 10/03/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
295071 2008 EH126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295072 2008 ER126 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295073 2008 EW127 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295074 2008 ED130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295075 2008 EK130 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295076 2008 ER131 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
295077 2008 EG133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295078 2008 EW133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295079 2008 ED135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295080 2008 EH135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
295081 2008 EL135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295082 2008 EO136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
295083 2008 EX136 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295084 2008 EY139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295085 2008 EZ140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295086 2008 EF142 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295087 2008 EF144 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295088 2008 EO147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295089 2008 EB148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295090 2008 EK149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295091 2008 EA150 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295092 2008 EG150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295093 2008 EN151 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295094 2008 EU157 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
295095 2008 EN158 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
295096 2008 EP158 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295097 2008 EY159 03/03/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,0 km MPC · JPL
295098 2008 EA160 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295099 2008 EP160 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
295100 2008 EH161 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295101 2008 EL161 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
295102 2008 EZ161 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
295103 2008 EL162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295104 2008 EM165 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295105 2008 EU165 04/03/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
295106 2008 EV165 04/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
295107 2008 ES166 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295108 2008 EP167 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295109 2008 FO2 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295110 2008 FQ3 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295111 2008 FY4 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295112 2008 FA5 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295113 2008 FL5 26/03/2008 Mayhill W. G. Dillon 1,0 km MPC · JPL
295114 2008 FD6 28/03/2008 Jarnac Jarnac Obs. 6,7 km MPC · JPL
295115 2008 FS7 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295116 2008 FR8 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
295117 2008 FE9 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295118 2008 FL11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295119 2008 FH15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295120 2008 FT15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295121 2008 FO16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295122 2008 FS16 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295123 2008 FE22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295124 2008 FS23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295125 2008 FF24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295126 2008 FG25 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
295127 2008 FT25 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
295128 2008 FU26 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
295129 2008 FK27 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295130 2008 FF28 27/03/2008 Lulin Observatory LUSS 670 m MPC · JPL
295131 2008 FJ28 27/03/2008 Lulin LUSS 3,4 km MPC · JPL
295132 2008 FO28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295133 2008 FL29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295134 2008 FW29 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295135 2008 FN30 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295136 2008 FV31 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295137 2008 FK32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295138 2008 FT32 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295139 2008 FO37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295140 2008 FT39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295141 2008 FX39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295142 2008 FE40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295143 2008 FP40 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295144 2008 FD41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295145 2008 FM44 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295146 2008 FG45 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295147 2008 FA49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295148 2008 FO51 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295149 2008 FY52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
295150 2008 FJ53 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295151 2008 FA54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
295152 2008 FU54 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295153 2008 FX57 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
295154 2008 FF59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
295155 2008 FH60 29/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295156 2008 FZ61 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295157 2008 FK62 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
295158 2008 FF63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
295159 2008 FN63 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
295160 2008 FC65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295161 2008 FH65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
295162 2008 FK65 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295163 2008 FR65 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295164 2008 FM67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295165 2008 FP67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295166 2008 FS67 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295167 2008 FX68 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
295168 2008 FG71 29/03/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
295169 2008 FR71 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295170 2008 FO72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295171 2008 FQ80 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295172 2008 FW81 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295173 2008 FA83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295174 2008 FU83 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
295175 2008 FL86 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295176 2008 FO88 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295177 2008 FE89 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
295178 2008 FA90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
295179 2008 FH90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295180 2008 FL90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
295181 2008 FJ91 29/03/2008 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
295182 2008 FO93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295183 2008 FK94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295184 2008 FD95 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295185 2008 FR95 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295186 2008 FT96 29/03/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
295187 2008 FC98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295188 2008 FE98 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295189 2008 FG100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295190 2008 FR100 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295191 2008 FQ101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295192 2008 FX101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295193 2008 FE102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
295194 2008 FO102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295195 2008 FN107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295196 2008 FQ107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
295197 2008 FF109 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295198 2008 FZ110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295199 2008 FG111 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295200 2008 FD114 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295201 2008 FY114 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295202 2008 FR116 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295203 2008 FB117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295204 2008 FV117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295205 2008 FW122 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295206 2008 FH123 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295207 2008 FV123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295208 2008 FD124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295209 2008 FE124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295210 2008 FJ124 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295211 2008 FT124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295212 2008 FH128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295213 2008 FF129 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295214 2008 FY130 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295215 2008 FJ132 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295216 2008 FO132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
295217 2008 FZ132 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295218 2008 FH133 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295219 2008 FD136 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295220 2008 FD137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
295221 2008 GM 02/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
295222 2008 GH1 02/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
295223 2008 GM4 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295224 2008 GL6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295225 2008 GN6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295226 2008 GC7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295227 2008 GG7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295228 2008 GP7 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
295229 2008 GW9 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295230 2008 GJ11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295231 2008 GY12 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295232 2008 GF13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295233 2008 GW13 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295234 2008 GW18 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
295235 2008 GC19 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295236 2008 GK19 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295237 2008 GY19 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
295238 2008 GR20 03/04/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
295239 2008 GJ21 11/04/2008 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
295240 2008 GO24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
295241 2008 GY24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
295242 2008 GL25 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
295243 2008 GS26 01/04/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
295244 2008 GN27 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295245 2008 GF28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295246 2008 GX33 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295247 2008 GX36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295248 2008 GP38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295249 2008 GY38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295250 2008 GZ38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
295251 2008 GQ40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295252 2008 GH41 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
295253 2008 GR43 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
295254 2008 GV45 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295255 2008 GB47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
295256 2008 GW49 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295257 2008 GK50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295258 2008 GM50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295259 2008 GQ51 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295260 2008 GS56 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295261 2008 GT58 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295262 2008 GT59 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295263 2008 GB60 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295264 2008 GG65 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295265 2008 GD66 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295266 2008 GB68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295267 2008 GL68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
295268 2008 GX68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295269 2008 GF69 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
295270 2008 GQ72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295271 2008 GK73 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295272 2008 GZ73 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295273 2008 GW76 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295274 2008 GP79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295275 2008 GC81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295276 2008 GW81 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295277 2008 GF84 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295278 2008 GS87 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
295279 2008 GV90 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295280 2008 GG93 06/04/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
295281 2008 GL93 06/04/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
295282 2008 GN93 06/04/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
295283 2008 GP93 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295284 2008 GY94 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
295285 2008 GD95 07/04/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
295286 2008 GG97 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295287 2008 GC100 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295288 2008 GU101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295289 2008 GZ101 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295290 2008 GP102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295291 2008 GY103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295292 2008 GB105 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295293 2008 GL105 11/04/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
295294 2008 GE106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295295 2008 GJ106 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295296 2008 GE108 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295297 2008 GL108 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295298 2008 GP111 08/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
295299 Nannidiana 2008 GZ111 15/04/2008 Charleston R. Holmes 1,8 km MPC · JPL
295300 2008 GR112 10/04/2008 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295301 2008 GX112 13/04/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
295302 2008 GF113 14/04/2008 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
295303 2008 GB115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295304 2008 GA117 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
295305 2008 GU117 11/04/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
295306 2008 GL119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
295307 2008 GR120 12/04/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
295308 2008 GU122 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295309 2008 GJ123 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295310 2008 GY124 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295311 2008 GJ127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295312 2008 GC129 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295313 2008 GE130 05/04/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
295314 2008 GM130 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
295315 2008 GR131 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
295316 2008 GZ132 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295317 2008 GK133 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295318 2008 GS133 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295319 2008 GP134 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
295320 2008 GJ135 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295321 2008 GT138 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295322 2008 GM139 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295323 2008 GV140 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
295324 2008 GD141 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295325 2008 GH143 06/04/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295326 2008 GQ143 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
295327 2008 GZ144 05/04/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
295328 2008 HO 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295329 2008 HG2 24/04/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 14 km MPC · JPL
295330 2008 HM2 25/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
295331 2008 HL3 28/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
295332 2008 HL4 29/04/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
295333 2008 HN6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295334 2008 HR6 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295335 2008 HE7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295336 2008 HY8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295337 2008 HB9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295338 2008 HY10 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295339 2008 HJ12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295340 2008 HL12 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295341 2008 HK13 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295342 2008 HU15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295343 2008 HS16 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295344 2008 HK17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295345 2008 HU17 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295346 2008 HX21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
295347 2008 HS24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295348 2008 HY24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295349 2008 HV27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295350 2008 HY27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295351 2008 HY30 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
295352 2008 HH31 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
295353 2008 HN33 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295354 2008 HO33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295355 2008 HR33 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295356 2008 HP35 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
295357 2008 HB36 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295358 2008 HD36 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295359 2008 HL36 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295360 2008 HF39 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295361 2008 HM46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295362 2008 HO48 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295363 2008 HX49 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295364 2008 HA51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295365 2008 HM51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295366 2008 HO51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295367 2008 HV51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295368 2008 HW51 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295369 2008 HY52 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
295370 2008 HK54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295371 2008 HR54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295372 2008 HR56 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295373 2008 HG60 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
295374 2008 HU60 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295375 2008 HZ61 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
295376 2008 HZ63 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295377 2008 HM64 29/04/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295378 2008 HQ65 29/04/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
295379 2008 HS65 29/04/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
295380 2008 HT65 29/04/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
295381 2008 HR68 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295382 2008 HU69 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295383 2008 HX69 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
295384 2008 JL2 02/05/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
295385 2008 JB3 02/05/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
295386 2008 JE4 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295387 2008 JZ4 02/05/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
295388 2008 JD5 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295389 2008 JK5 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295390 2008 JG6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295391 2008 JP6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295392 2008 JT6 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295393 2008 JF7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295394 2008 JJ7 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295395 2008 JO7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295396 2008 JW7 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,5 km MPC · JPL
295397 2008 JT8 01/05/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295398 2008 JX8 01/05/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
295399 2008 JZ8 01/05/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
295400 2008 JU9 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295401 2008 JC10 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295402 2008 JW11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295403 2008 JW13 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
295404 2008 JM15 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295405 2008 JU15 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295406 2008 JL20 09/05/2008 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
295407 2008 JT20 09/05/2008 Grove Creek F. Tozzi 1,4 km MPC · JPL
295408 2008 JF21 10/05/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
295409 2008 JF22 06/05/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
295410 2008 JE26 11/05/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
295411 2008 JH28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295412 2008 JR28 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
295413 2008 JH30 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295414 2008 JU31 05/05/2008 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
295415 2008 JV35 02/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295416 2008 JF36 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295417 2008 JS37 06/05/2008 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
295418 2008 JU40 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295419 2008 KX4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
295420 2008 KZ4 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295421 2008 KX5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295422 2008 KS7 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295423 2008 KB13 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295424 2008 KM25 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295425 2008 KP26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
295426 2008 KT26 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295427 2008 KU29 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295428 2008 KW31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295429 2008 KY31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295430 2008 KU33 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
295431 2008 KG36 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295432 2008 KT37 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295433 2008 KW38 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295434 2008 KS40 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295435 2008 KL41 30/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295436 2008 LS4 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
295437 2008 LF6 03/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295438 2008 LK10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295439 2008 LQ10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295440 2008 LF12 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295441 2008 LU15 10/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295442 2008 LU16 15/06/2008 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
295443 2008 ML 24/06/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
295444 2008 MN 24/06/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 4,7 km MPC · JPL
295445 2008 ND 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295446 2008 OB3 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,4 km MPC · JPL
295447 2008 OW20 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295448 2008 OO21 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295449 2008 OX22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
295450 2008 OR23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
295451 2008 OW23 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295452 2008 OF24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295453 2008 OJ24 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295454 2008 PW1 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
295455 2008 PT2 03/08/2008 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
295456 2008 PB4 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
295457 2008 PC4 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
295458 2008 PA5 04/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
295459 2008 PD10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,1 km MPC · JPL
295460 2008 PO11 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
295461 2008 PU12 09/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
295462 2008 PS14 10/08/2008 Dauban F. Kugel 1,2 km MPC · JPL
295463 2008 PZ18 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295464 2008 QN1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
295465 2008 QQ1 23/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
295466 2008 QE2 24/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
295467 2008 QH3 25/08/2008 Sandlot G. Hug 1,0 km MPC · JPL
295468 2008 QZ4 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295469 2008 QU7 26/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,1 km MPC · JPL
295470 2008 QG11 26/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
295471 Herbertnitsch 2008 QM11 27/08/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,5 km MPC · JPL
295472 Puy 2008 QJ14 26/08/2008 Pises Pises Obs. 2,9 km MPC · JPL
295473 Cochard 2008 QD16 27/08/2008 Pises J.-M. Lopez, C. Cavadore 3,1 km MPC · JPL
295474 2008 QB18 28/08/2008 Vicques M. Ory 1,2 km MPC · JPL
295475 2008 QM18 28/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
295476 2008 QN23 29/08/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,7 km MPC · JPL
295477 2008 QE26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
295478 2008 QC27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
295479 2008 QP30 30/08/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
295480 2008 QC37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295481 2008 QH37 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295482 2008 QX37 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
295483 2008 QG39 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295484 2008 QX47 23/08/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
295485 2008 QB48 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
295486 2008 RP2 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295487 2008 RO3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295488 2008 RF14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295489 2008 RO17 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295490 2008 RD18 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295491 2008 RO20 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
295492 2008 RT22 05/09/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 910 m MPC · JPL
295493 2008 RL23 04/09/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
295494 2008 RQ32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295495 2008 RU32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295496 2008 RV35 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295497 2008 RE37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295498 2008 RN41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295499 2008 RW44 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
295500 2008 RQ45 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295501 2008 RG51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295502 2008 RM51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
295503 2008 RE55 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
295504 2008 RF57 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295505 2008 RD60 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295506 2008 RR62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295507 2008 RO64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295508 2008 RX66 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295509 2008 RQ73 06/09/2008 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
295510 2008 RE74 06/09/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295511 2008 RH75 06/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
295512 2008 RR75 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295513 2008 RR82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
295514 2008 RW86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295515 2008 RP88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295516 2008 RN92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295517 2008 RP102 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295518 2008 RF103 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295519 2008 RK109 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295520 2008 RP112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295521 2008 RA114 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295522 2008 RV115 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295523 2008 RA116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295524 2008 RY116 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295525 2008 RK117 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295526 2008 RC118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
295527 2008 RV119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295528 2008 RZ119 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295529 2008 RK121 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
295530 2008 RC124 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
295531 2008 RK125 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295532 2008 RV127 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295533 2008 RV131 07/09/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
295534 2008 RH133 06/09/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
295535 2008 RH134 06/09/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
295536 2008 RD138 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
295537 2008 RF138 06/09/2008 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
295538 2008 RO141 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295539 2008 RL142 07/09/2008 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
295540 2008 RR142 07/09/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
295541 2008 SK1 22/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 4,3 km MPC · JPL
295542 2008 SC2 22/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
295543 2008 SK3 22/09/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
295544 2008 SK7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
295545 2008 SF9 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
295546 2008 SB11 23/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
295547 2008 SU13 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295548 2008 SR14 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295549 2008 SL20 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295550 2008 SC21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295551 2008 SH26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295552 2008 SU41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295553 2008 SO42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295554 2008 SS42 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295555 2008 SX52 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295556 2008 SJ54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295557 2008 SQ54 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295558 2008 SM55 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
295559 2008 SC56 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295560 2008 SV62 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295561 2008 SX65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
295562 2008 SO66 21/09/2008 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
295563 2008 SJ68 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295564 2008 ST72 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295565 Hannover 2008 SL83 27/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 1,6 km MPC · JPL
295566 2008 ST83 28/09/2008 Altschwendt W. Ries 1,1 km MPC · JPL
295567 2008 SF86 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295568 2008 SJ91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295569 2008 SF92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295570 2008 SN95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295571 2008 SA96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295572 2008 SH98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295573 2008 SQ102 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
295574 2008 SW103 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295575 2008 SX104 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295576 2008 SB107 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295577 2008 SM107 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295578 2008 SM108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295579 2008 SG110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295580 2008 SO110 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295581 2008 ST112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295582 2008 SW114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
295583 2008 SV117 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
295584 2008 SE123 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295585 2008 SS124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295586 2008 SC129 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295587 2008 SL130 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295588 2008 SW132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295589 2008 SZ132 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295590 2008 SR134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295591 2008 SA136 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,9 km MPC · JPL
295592 2008 SF138 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295593 2008 SB139 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295594 2008 SL145 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295595 2008 SE146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295596 2008 SL146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
295597 2008 SP161 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
295598 2008 SA168 28/09/2008 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
295599 2008 SY169 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
295600 2008 SR173 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295601 2008 SJ175 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295602 2008 SN176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
295603 2008 SW176 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
295604 2008 SO177 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295605 2008 SC181 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295606 2008 SP182 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
295607 2008 SD185 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295608 2008 SY187 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295609 2008 SA194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295610 2008 SC194 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
295611 2008 SM195 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295612 2008 SH196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295613 2008 SB197 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295614 2008 SB198 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
295615 2008 SB202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295616 2008 SN204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295617 2008 SA208 27/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
295618 2008 SL213 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,9 km MPC · JPL
295619 2008 SJ218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
295620 2008 SM223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
295621 2008 SO223 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
295622 2008 SH224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
295623 2008 ST224 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295624 2008 SC225 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295625 2008 SM232 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
295626 2008 SS235 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295627 2008 SF236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
295628 2008 SP236 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
295629 2008 SA237 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295630 2008 SZ244 29/09/2008 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
295631 2008 SR248 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295632 2008 SS249 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
295633 2008 SP251 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295634 2008 SJ253 21/09/2008 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
295635 2008 SN253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295636 2008 SO253 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295637 2008 SE254 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295638 2008 SN254 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
295639 2008 SF256 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295640 2008 SZ257 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295641 2008 SE261 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295642 2008 SW264 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295643 2008 SR273 28/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295644 2008 SH278 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
295645 2008 SP279 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
295646 2008 SG280 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295647 2008 SC293 22/09/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
295648 2008 SR297 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
295649 2008 SX301 23/09/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
295650 2008 SD305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295651 2008 ST307 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295652 2008 TT 01/10/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 2,8 km MPC · JPL
295653 2008 TX4 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
295654 2008 TQ6 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
295655 2008 TJ7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
295656 2008 TV7 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 6,7 km MPC · JPL
295657 2008 TP19 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295658 2008 TB30 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295659 2008 TM33 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295660 2008 TA41 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295661 2008 TZ43 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
295662 2008 TH45 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295663 2008 TK47 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295664 2008 TT48 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295665 2008 TG55 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295666 2008 TA59 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
295667 2008 TG60 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295668 2008 TT63 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295669 2008 TD68 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295670 2008 TP78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295671 2008 TH81 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295672 2008 TO82 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
295673 2008 TK85 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295674 2008 TS87 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295675 2008 TF91 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
295676 2008 TQ92 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 11 km MPC · JPL
295677 2008 TH94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
295678 2008 TV94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
295679 2008 TA99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295680 2008 TS99 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
295681 2008 TD101 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
295682 2008 TE111 06/10/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
295683 2008 TP111 06/10/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
295684 2008 TW111 06/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295685 2008 TX118 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295686 2008 TA119 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
295687 2008 TX126 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295688 2008 TO128 08/10/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
295689 2008 TC137 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295690 2008 TP138 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295691 2008 TM144 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295692 2008 TW150 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
295693 2008 TJ158 08/10/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
295694 2008 TW161 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295695 2008 TC166 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
295696 2008 TW167 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295697 2008 TD169 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295698 2008 TN171 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295699 2008 TC173 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
295700 2008 TQ174 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295701 2008 TW174 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
295702 2008 TS183 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295703 2008 TQ185 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
295704 2008 TZ189 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295705 2008 TB190 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295706 2008 UG3 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295707 2008 UA10 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295708 2008 UC11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295709 2008 UY12 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295710 2008 UM15 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
295711 2008 UV26 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
295712 2008 UG28 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295713 2008 UT29 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
295714 2008 UN33 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295715 2008 UM34 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295716 2008 UP35 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
295717 2008 UY37 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295718 2008 UN38 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295719 2008 UD40 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295720 2008 UT42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
295721 2008 UZ42 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295722 2008 UU47 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295723 2008 UR51 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295724 2008 UD53 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295725 2008 UE54 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295726 2008 UE58 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295727 2008 UF60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295728 2008 UQ60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295729 2008 UG61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295730 2008 UD62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295731 2008 UO62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295732 2008 UP64 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
295733 2008 UW65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295734 2008 UE66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295735 2008 UY71 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295736 2008 UD73 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295737 2008 UW79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295738 2008 UT83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
295739 2008 UM86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295740 2008 UL88 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
295741 2008 UJ94 26/10/2008 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
295742 2008 UF95 25/10/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,2 km MPC · JPL
295743 2008 UK96 24/10/2008 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
295744 2008 UC98 26/10/2008 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
295745 2008 UH98 26/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
295746 2008 UN100 30/10/2008 Cordell-Lorenz D. T. Durig 17 km MPC · JPL
295747 2008 UR113 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295748 2008 UL114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295749 2008 UZ115 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295750 2008 UN116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295751 2008 UW117 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295752 2008 UP119 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295753 2008 UY129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295754 2008 UM131 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295755 2008 UQ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295756 2008 UD144 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295757 2008 UT146 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295758 2008 UM147 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295759 2008 UO151 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
295760 2008 UZ152 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295761 2008 UL155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295762 2008 UN156 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295763 2008 UQ158 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
295764 2008 UB160 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295765 2008 UK163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295766 2008 UF164 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
295767 2008 UK170 24/10/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
295768 2008 UT171 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295769 2008 UV180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295770 2008 UL181 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
295771 2008 UD187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295772 2008 UG187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295773 2008 UR198 26/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
295774 2008 US200 27/10/2008 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
295775 2008 UO201 28/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
295776 2008 UY203 28/10/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
295777 2008 UL204 28/10/2008 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
295778 2008 UZ207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295779 2008 UH208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295780 2008 UG213 24/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
295781 2008 UQ216 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295782 2008 UD225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295783 2008 UN225 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
295784 2008 UB227 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295785 2008 UE228 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
295786 2008 UG229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295787 2008 UT229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295788 2008 UY231 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295789 2008 US248 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
295790 2008 UP255 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 860 m MPC · JPL
295791 2008 UF258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
295792 2008 UP258 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295793 2008 UG268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
295794 2008 UH269 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
295795 2008 UA272 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295796 2008 UV273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
295797 2008 UR276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295798 2008 UL277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295799 2008 UY279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295800 2008 UR286 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295801 2008 UC291 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295802 2008 UY291 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295803 2008 UQ294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
295804 2008 UE303 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295805 2008 UK305 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295806 2008 UW306 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295807 2008 UA307 30/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
295808 2008 UH313 30/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295809 2008 UX316 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
295810 2008 UB317 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295811 2008 UM321 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295812 2008 UW324 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
295813 2008 UX326 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295814 2008 US328 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295815 2008 UE330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
295816 2008 UV331 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295817 2008 US335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295818 2008 UX335 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295819 2008 UF336 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295820 2008 UE337 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295821 2008 UN338 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295822 2008 UJ344 30/10/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
295823 2008 UU344 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
295824 2008 UX346 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295825 2008 UY348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295826 2008 UG349 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295827 2008 UX351 24/10/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
295828 2008 UA353 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295829 2008 UR355 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295830 2008 UK360 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295831 2008 UK367 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
295832 2008 UO370 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295833 2008 UT370 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295834 2008 VC1 01/11/2008 Kitami K. Endate 3,9 km MPC · JPL
295835 2008 VO1 02/11/2008 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
295836 2008 VX1 02/11/2008 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
295837 2008 VC3 03/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
295838 2008 VS6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295839 2008 VB10 02/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
295840 2008 VA12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
295841 Gorbulin 2008 VT13 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
295842 2008 VN14 07/11/2008 Andrushivka Andrushivka Obs. 1,0 km MPC · JPL
295843 2008 VX29 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
295844 2008 VH39 02/11/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
295845 2008 VO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
295846 2008 VY39 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295847 2008 VB40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295848 2008 VX51 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295849 2008 VS54 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
295850 2008 VB56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
295851 2008 VJ59 07/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295852 2008 VA62 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
295853 2008 VG67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295854 2008 VX67 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295855 2008 VA68 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295856 2008 VR69 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
295857 2008 VM74 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295858 2008 VO77 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295859 2008 VR78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
295860 2008 VF80 08/11/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
295861 2008 VL80 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
295862 2008 WB1 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
295863 2008 WA4 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
295864 2008 WM5 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295865 2008 WJ11 18/11/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
295866 2008 WS11 18/11/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
295867 2008 WP13 19/11/2008 Dauban F. Kugel 940 m MPC · JPL
295868 2008 WK16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295869 2008 WN22 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295870 2008 WR24 18/11/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
295871 2008 WJ27 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295872 2008 WM29 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295873 2008 WG32 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
295874 2008 WT32 20/11/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
295875 2008 WL38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295876 2008 WE40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295877 2008 WF42 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295878 2008 WB44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
295879 2008 WP47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295880 2008 WR47 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295881 2008 WX49 18/11/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
295882 2008 WK56 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
295883 2008 WV59 18/11/2008 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
295884 2008 WE62 23/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 770 m MPC · JPL
295885 2008 WX65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295886 2008 WD67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
295887 2008 WJ67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295888 2008 WM68 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
295889 2008 WO70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
295890 2008 WW71 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295891 2008 WD74 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
295892 2008 WS74 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
295893 2008 WM75 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
295894 2008 WZ76 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
295895 2008 WT78 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295896 2008 WO81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295897 2008 WH83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295898 2008 WT83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295899 2008 WG85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295900 2008 WY85 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
295901 2008 WT86 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295902 2008 WB87 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
295903 2008 WO90 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
295904 2008 WP92 25/11/2008 Dauban F. Kugel 15 km MPC · JPL
295905 2008 WB93 26/11/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
295906 2008 WB94 24/11/2008 Sierra Stars W. G. Dillon, D. Wells 2,6 km MPC · JPL
295907 2008 WK94 27/11/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
295908 2008 WN96 30/11/2008 Plana F. Fratev 860 m MPC · JPL
295909 2008 WE100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
295910 2008 WN100 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
295911 2008 WN102 19/11/2008 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
295912 2008 WZ105 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
295913 2008 WM106 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
295914 2008 WD110 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295915 2008 WN113 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295916 2008 WX126 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295917 2008 WZ126 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295918 2008 WQ128 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
295919 2008 WL130 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
295920 2008 WQ133 18/11/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
295921 2008 WH134 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295922 2008 WH135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
295923 2008 WP135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
295924 2008 WL136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295925 2008 WS137 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295926 2008 WV137 24/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
295927 2008 WZ137 30/11/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
295928 2008 WM138 22/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
295929 2008 XF2 01/12/2008 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
295930 2008 XQ4 03/12/2008 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
295931 2008 XE5 07/12/2008 Dauban F. Kugel 4,4 km MPC · JPL
295932 2008 XU5 04/12/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
295933 2008 XB6 04/12/2008 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
295934 2008 XY6 07/12/2008 Marly P. Kocher 1,8 km MPC · JPL
295935 2008 XD7 15/12/2008 Weihai Shandong University Obs. 980 m MPC · JPL
295936 2008 XD11 01/12/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
295937 2008 XT13 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
295938 2008 XH14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
295939 2008 XJ14 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
295940 2008 XF17 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
295941 2008 XR20 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
295942 2008 XD25 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295943 2008 XN30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
295944 2008 XF38 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295945 2008 XL45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
295946 2008 XM45 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
295947 2008 XL48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
295948 2008 XS48 04/12/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
295949 2008 XB49 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
295950 2008 XG50 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
295951 2008 XM53 06/12/2008 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
295952 2008 XD54 01/12/2008 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
295953 2008 XG55 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295954 2008 XJ55 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
295955 2008 XL55 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
295956 2008 YV2 22/12/2008 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
295957 2008 YB4 22/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 3,7 km MPC · JPL
295958 2008 YK4 22/12/2008 Dauban F. Kugel 850 m MPC · JPL
295959 2008 YD10 20/12/2008 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
295960 2008 YF19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295961 2008 YJ19 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
295962 2008 YD20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
295963 2008 YH20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
295964 2008 YX20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
295965 2008 YM22 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
295966 2008 YV23 21/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,7 km MPC · JPL
295967 2008 YF25 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
295968 2008 YO25 24/12/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
295969 2008 YV26 28/12/2008 Mayhill A. Lowe 910 m MPC · JPL
295970 2008 YR28 28/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 860 m MPC · JPL
295971 2008 YV28 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,2 km MPC · JPL
295972 2008 YJ32 29/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 1,9 km MPC · JPL
295973 2008 YF33 24/12/2008 Dauban F. Kugel 890 m MPC · JPL
295974 2008 YL35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
295975 2008 YO35 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
295976 2008 YC36 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
295977 2008 YX38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
295978 2008 YR40 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295979 2008 YX42 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
295980 2008 YA43 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
295981 2008 YV48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
295982 2008 YY52 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
295983 2008 YD58 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
295984 2008 YB59 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
295985 2008 YS60 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
295986 2008 YJ62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
295987 2008 YA66 29/12/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 1,8 km MPC · JPL
295988 2008 YC68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
295989 2008 YG68 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
295990 2008 YO73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
295991 2008 YF79 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
295992 2008 YR87 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
295993 2008 YY89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
295994 2008 YA92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
295995 2008 YV93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
295996 2008 YQ94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
295997 2008 YR94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
295998 2008 YM95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
295999 2008 YY95 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
296000 2008 YF96 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s  • 298.000s  • 299.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001