Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/201001–202000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201001 2002 CL168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201002 2002 CW170 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201003 2002 CL172 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201004 2002 CD175 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201005 2002 CY176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201006 2002 CH185 10/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
201007 2002 CL190 10/02/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201008 2002 CQ205 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201009 2002 CA211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201010 2002 CK215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201011 2002 CE219 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201012 2002 CU222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201013 2002 CJ225 15/02/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 980 m MPC · JPL
201014 2002 CL226 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201015 2002 CF228 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
201016 2002 CY241 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201017 2002 CU252 04/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201018 2002 CW256 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201019 Oliverwhite 2002 CZ257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
201020 2002 CG259 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201021 2002 CJ259 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201022 2002 CT261 07/02/2002 Haleakala NEAT 960 m MPC · JPL
201023 Karlwhittenburg 2002 CZ264 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,8 km MPC · JPL
201024 2002 CL280 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201025 2002 CB282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201026 2002 CD282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201027 2002 CQ284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201028 2002 CE292 11/02/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
201029 2002 CM292 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201030 2002 CX295 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201031 2002 CL306 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
201032 2002 DC7 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201033 2002 DJ10 20/02/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
201034 2002 DF11 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201035 2002 DJ13 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201036 2002 DP13 16/02/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
201037 2002 DW14 16/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201038 2002 DO17 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201039 2002 ES5 09/03/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
201040 2002 EX7 10/03/2002 Haleakala NEAT 17 km MPC · JPL
201041 2002 EB14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201042 2002 ET14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201043 2002 EJ15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201044 2002 EK17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201045 2002 EM17 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201046 2002 EA23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
201047 2002 EY25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201048 2002 EU32 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201049 2002 EY32 11/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
201050 2002 EV33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201051 2002 ED35 11/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201052 2002 EO39 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201053 2002 EL43 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201054 2002 ED55 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201055 2002 ED57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201056 2002 EY57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201057 2002 EW61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201058 2002 ET71 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201059 2002 EG73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201060 2002 EZ84 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201061 2002 EX85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201062 2002 EZ89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201063 2002 EV90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201064 2002 ED92 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201065 2002 EK99 04/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
201066 2002 EN103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201067 2002 EJ105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201068 2002 EF110 09/03/2002 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
201069 2002 EQ114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201070 2002 EM120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201071 2002 EP122 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201072 2002 EM129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201073 2002 EF161 12/03/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
201074 2002 FZ 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
201075 2002 FG2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
201076 2002 FX10 16/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201077 2002 FE12 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201078 2002 FU21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
201079 2002 FY25 19/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201080 2002 FG26 19/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201081 2002 GC2 04/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201082 2002 GA27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201083 2002 GE51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
201084 2002 GL56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201085 2002 GN58 08/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201086 2002 GJ59 08/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201087 2002 GU69 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201088 2002 GG70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201089 2002 GU77 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201090 2002 GH88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201091 2002 GS92 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201092 2002 GK94 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201093 2002 GT94 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201094 2002 GD97 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201095 2002 GC103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201096 2002 GB109 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201097 2002 GY114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201098 2002 GU122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201099 2002 GG127 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
201100 2002 GU128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201101 2002 GU131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201102 2002 GP142 13/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201103 2002 GQ145 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
201104 2002 GD149 14/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201105 2002 GH149 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201106 2002 GS154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201107 2002 GD163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201108 2002 GX174 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201109 2002 GY178 10/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201110 2002 GP181 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
201111 2002 GU183 09/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201112 2002 HG 16/04/2002 Ondřejov P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
201113 2002 HN3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201114 2002 HL16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201115 2002 JX12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
201116 2002 JV13 08/05/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
201117 2002 JQ20 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201118 2002 JE28 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201119 2002 JW32 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201120 2002 JF35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
201121 2002 JQ40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201122 2002 JL44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201123 2002 JZ44 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201124 2002 JE45 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201125 2002 JK54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201126 2002 JL54 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201127 2002 JR61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
201128 2002 JX63 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201129 2002 JW68 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201130 2002 JW69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201131 2002 JT76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201132 2002 JT78 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201133 2002 JZ81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201134 2002 JO82 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201135 2002 JV84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201136 2002 JW93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201137 2002 JJ97 12/05/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201138 2002 JV97 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201139 2002 JH98 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201140 2002 JE101 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201141 2002 JL103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201142 2002 JY105 13/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201143 2002 JQ110 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201144 2002 JB118 04/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201145 2002 JD125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201146 2002 JM127 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201147 2002 JO127 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201148 2002 JK130 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201149 2002 JP138 09/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201150 2002 JP143 13/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201151 2002 JD147 14/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201152 2002 KL 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201153 2002 KP4 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201154 2002 KX4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201155 2002 KL5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201156 2002 KX12 18/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201157 2002 LO14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201158 2002 LQ15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201159 2002 LC18 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201160 2002 LK32 09/06/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201161 2002 LF35 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 10 km MPC · JPL
201162 2002 LN41 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201163 2002 LG44 12/06/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201164 2002 MN5 27/06/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201165 2002 NA7 09/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201166 2002 NP20 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201167 2002 NU30 08/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
201168 2002 NL50 14/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201169 2002 NE58 14/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201170 2002 NM61 05/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201171 2002 NJ63 09/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201172 2002 OC3 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201173 2002 OT6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201174 2002 OQ15 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201175 2002 OW16 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201176 2002 OO26 30/07/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
201177 2002 OF29 21/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201178 2002 PA5 04/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201179 2002 PW9 05/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201180 2002 PH10 05/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201181 2002 PT26 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201182 2002 PR33 06/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
201183 2002 PV42 07/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201184 2002 PW52 08/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201185 2002 PO66 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201186 2002 PN69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201187 2002 PK70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201188 2002 PT73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201189 2002 PV73 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201190 2002 PF75 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201191 2002 PK75 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201192 2002 PR89 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201193 2002 PH91 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201194 2002 PR94 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
201195 2002 PN104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201196 2002 PP105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201197 2002 PF111 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
201198 2002 PD123 15/08/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
201199 2002 PE123 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201200 2002 PP129 15/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201201 2002 PM131 14/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
201202 2002 PC137 15/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201203 2002 PF138 15/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201204 Stevewilliams 2002 PZ148 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
201205 2002 PO155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,3 km MPC · JPL
201206 2002 PJ165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 2,9 km MPC · JPL
201207 2002 PN167 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201208 2002 PS171 08/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
201209 2002 PY171 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201210 2002 PW182 04/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201211 2002 PJ185 03/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
201212 2002 QT13 26/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201213 2002 QZ31 29/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201214 2002 QD41 29/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
201215 2002 QL45 31/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201216 2002 QX45 31/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201217 2002 QZ48 29/08/2002 Palomar R. Matson 4,6 km MPC · JPL
201218 2002 QW56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
201219 2002 QV57 28/08/2002 Palomar A. Lowe 3,9 km MPC · JPL
201220 2002 QP64 18/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201221 2002 QU65 26/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201222 2002 QX78 20/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201223 2002 QE85 17/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201224 2002 QQ98 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201225 2002 QA101 26/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201226 2002 QA103 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
201227 2002 QB105 27/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201228 2002 QZ105 19/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
201229 2002 QJ118 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201230 2002 QD123 19/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201231 2002 QV128 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201232 2002 RV5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201233 2002 RR8 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
201234 2002 RS16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
201235 2002 RR22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
201236 2002 RG24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201237 2002 RR32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
201238 2002 RN42 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201239 2002 RM43 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201240 2002 RY45 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201241 2002 RN46 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201242 2002 RH77 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201243 2002 RM80 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201244 2002 RQ82 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201245 2002 RX89 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201246 2002 RG91 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
201247 2002 RD94 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
201248 2002 RK94 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201249 2002 RK97 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201250 2002 RT103 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201251 2002 RZ112 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201252 2002 RM116 07/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201253 2002 RV119 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
201254 2002 RG123 08/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
201255 2002 RA124 09/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201256 2002 RL132 11/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201257 2002 RP138 10/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
201258 2002 RZ138 10/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201259 2002 RO141 10/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
201260 2002 RQ144 11/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201261 2002 RA151 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201262 2002 RC152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201263 2002 RP160 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201264 2002 RP161 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201265 2002 RF166 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201266 2002 RK167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201267 2002 RX183 11/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
201268 2002 RQ185 12/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
201269 2002 RR185 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201270 2002 RE190 14/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201271 2002 RA201 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
201272 2002 RK201 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
201273 2002 RP210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201274 2002 RS224 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201275 2002 RR228 14/09/2002 Haleakala NEAT 7,1 km MPC · JPL
201276 2002 RN230 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201277 2002 RC239 14/09/2002 Palomar R. Matson 5,4 km MPC · JPL
201278 2002 RM243 12/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
201279 2002 RT255 04/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201280 2002 RJ264 13/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201281 2002 RL271 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
201282 2002 RN278 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201283 2002 RP278 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201284 2002 SM4 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
201285 2002 SM5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201286 2002 SD6 27/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
201287 2002 SV14 27/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
201288 2002 SU16 27/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201289 2002 SY23 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201290 2002 SM36 29/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
201291 2002 SO41 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201292 2002 SF46 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
201293 2002 SS52 18/09/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
201294 2002 SS53 20/09/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201295 2002 SA57 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201296 2002 SD58 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
201297 2002 SK60 16/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201298 2002 SV64 19/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201299 2002 SX70 16/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201300 2002 TL6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201301 2002 TR7 01/10/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
201302 2002 TD12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
201303 2002 TJ12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
201304 2002 TE34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201305 2002 TY41 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
201306 2002 TL62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
201307 2002 TC65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 4,0 km MPC · JPL
201308 Hansgrade 2002 TK69 10/10/2002 Michael Adrian M. Kretlow 5,1 km MPC · JPL
201309 2002 TH70 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
201310 2002 TJ91 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201311 2002 TY91 03/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201312 2002 TQ92 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
201313 2002 TR95 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201314 2002 TQ97 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
201315 2002 TO98 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201316 2002 TA112 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201317 2002 TX112 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201318 2002 TA117 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
201319 2002 TW118 03/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
201320 2002 TC119 03/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
201321 2002 TY122 04/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201322 2002 TO124 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
201323 2002 TJ127 04/10/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
201324 2002 TV127 04/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201325 2002 TQ135 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
201326 2002 TR136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
201327 2002 TO139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
201328 2002 TO144 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201329 2002 TX146 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201330 2002 TM158 05/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201331 2002 TV159 05/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
201332 2002 TV160 05/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
201333 2002 TA163 05/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201334 2002 TW165 03/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
201335 2002 TT166 03/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
201336 2002 TU166 03/10/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
201337 2002 TN169 03/10/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201338 2002 TK175 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201339 2002 TQ176 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
201340 2002 TX185 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201341 2002 TH188 04/10/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
201342 2002 TR189 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201343 2002 TT189 05/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201344 2002 TL192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201345 2002 TJ198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
201346 2002 TW198 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
201347 2002 TD199 05/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201348 2002 TU204 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201349 2002 TY210 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201350 2002 TG211 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201351 2002 TA213 07/10/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
201352 2002 TR214 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201353 2002 TB216 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
201354 2002 TV222 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201355 2002 TM223 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
201356 2002 TN224 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
201357 2002 TD231 08/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201358 2002 TW237 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
201359 2002 TT240 06/10/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
201360 2002 TO242 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201361 2002 TX242 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
201362 2002 TB248 07/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201363 2002 TG252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
201364 2002 TU252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
201365 2002 TA265 10/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
201366 2002 TX266 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
201367 2002 TY267 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201368 2002 TS270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201369 2002 TA278 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
201370 2002 TY290 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201371 2002 TP321 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
201372 Sheldon 2002 TY349 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
201373 2002 TU375 04/10/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201374 2002 TM381 09/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
201375 2002 UE5 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201376 2002 UN5 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201377 2002 UN15 30/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
201378 2002 UO15 30/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201379 2002 UY28 31/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
201380 2002 UE34 30/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201381 2002 UJ39 31/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
201382 2002 UA49 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201383 2002 UT61 30/10/2002 Apache Point SDSS 5,5 km MPC · JPL
201384 2002 UT71 31/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201385 2002 VB6 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
201386 2002 VN9 01/11/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
201387 2002 VV14 06/11/2002 Needville Needville Obs. 5,6 km MPC · JPL
201388 2002 VW16 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201389 2002 VB19 04/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201390 2002 VD21 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201391 2002 VY24 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201392 2002 VC41 02/11/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
201393 2002 VN41 05/11/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
201394 2002 VG52 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
201395 2002 VS53 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201396 2002 VN61 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
201397 2002 VR68 07/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201398 2002 VH71 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201399 2002 VT72 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201400 2002 VW77 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201401 2002 VE85 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201402 2002 VA89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
201403 2002 VJ89 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
201404 2002 VE90 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201405 2002 VM95 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201406 2002 VZ97 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201407 2002 VK118 11/11/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
201408 2002 VL118 11/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
201409 2002 VF141 13/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201410 2002 WB 16/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201411 2002 WY3 24/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201412 2002 WF6 24/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201413 2002 WC14 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
201414 2002 XT 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201415 2002 XH13 03/12/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
201416 2002 XV15 03/12/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201417 2002 XD32 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
201418 2002 XR33 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201419 2002 XE42 06/12/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201420 2002 XG56 09/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
201421 2002 XA58 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
201422 2002 XE90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
201423 2002 XF116 07/12/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
201424 2002 YQ7 30/12/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,3 km MPC · JPL
201425 2002 YP14 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201426 2003 AG14 02/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
201427 2003 AM28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201428 2003 AQ56 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201429 2003 AH66 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201430 2003 AK66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
201431 2003 BZ34 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201432 2003 BS43 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
201433 2003 BB52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201434 2003 BD56 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
201435 2003 BQ89 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
201436 2003 DX1 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
201437 2003 DN19 22/02/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201438 2003 EQ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201439 2003 EU23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201440 2003 EU26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201441 2003 EE27 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201442 2003 EQ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201443 2003 EO35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201444 2003 EZ44 07/03/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
201445 2003 FH15 23/03/2003 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
201446 2003 FM48 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201447 2003 FQ50 25/03/2003 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
201448 2003 FE53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201449 2003 FY58 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201450 2003 FT63 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201451 2003 FU65 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201452 2003 FJ68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201453 2003 FV73 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
201454 2003 FM74 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
201455 2003 FU78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201456 2003 FX79 27/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201457 2003 FC92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201458 2003 FV96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
201459 2003 FG97 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
201460 2003 FJ99 30/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
201461 2003 FD101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201462 2003 FZ103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201463 2003 FC108 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201464 2003 FV108 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201465 2003 FB119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201466 2003 FG120 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201467 2003 FQ121 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201468 2003 FL130 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201469 2003 GQ1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201470 2003 GP17 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201471 2003 GV18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
201472 2003 GZ19 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201473 2003 GV22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
201474 2003 GN27 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201475 2003 GV28 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201476 2003 GS34 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201477 2003 GN37 07/04/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201478 2003 GT37 07/04/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
201479 2003 GX49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201480 2003 GF54 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
201481 2003 HG1 21/04/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
201482 2003 HU4 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201483 2003 HT7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201484 2003 HC13 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201485 2003 HE20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
201486 2003 HX21 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
201487 2003 HA36 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
201488 2003 HJ39 29/04/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
201489 2003 HT39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201490 2003 HX51 30/04/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
201491 2003 HG53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
201492 2003 HZ53 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201493 2003 JL1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
201494 2003 JM1 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201495 2003 JO3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201496 2003 JS4 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
201497 Marcelroche 2003 JT17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,5 km MPC · JPL
201498 2003 KN9 25/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
201499 2003 KV18 26/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
201500 2003 LV2 02/06/2003 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201501 2003 LV4 05/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201502 2003 MK3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201503 2003 MR5 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201504 2003 MW9 28/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
201505 2003 MD13 26/06/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201506 2003 NQ 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201507 2003 NC8 08/07/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201508 2003 OD1 22/07/2003 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
201509 2003 OP5 23/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
201510 2003 OT5 24/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
201511 2003 OY5 24/07/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
201512 2003 OF9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201513 2003 OU15 23/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201514 2003 OV19 31/07/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
201515 2003 OS21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
201516 2003 OE29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
201517 2003 OF29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
201518 2003 OH29 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
201519 2003 OV31 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
201520 2003 PD4 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
201521 2003 QX1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,6 km MPC · JPL
201522 2003 QC2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
201523 2003 QX8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
201524 2003 QX11 21/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201525 2003 QY12 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201526 2003 QZ17 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201527 2003 QT18 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201528 2003 QL20 22/08/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
201529 2003 QS24 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
201530 2003 QL25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201531 2003 QE39 22/08/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201532 2003 QM49 22/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201533 2003 QY50 22/08/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201534 2003 QV61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201535 2003 QV62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201536 2003 QG67 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201537 2003 QA71 23/08/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201538 2003 QC73 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201539 2003 QA75 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201540 2003 QE76 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201541 2003 QH95 29/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
201542 2003 QF96 30/08/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
201543 2003 QU100 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
201544 2003 QY100 28/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
201545 2003 QF103 31/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201546 2003 QT103 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
201547 2003 QN106 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201548 2003 QQ110 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201549 2003 RN 01/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,5 km MPC · JPL
201550 2003 RC15 15/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201551 2003 RH15 15/09/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
201552 2003 RQ16 15/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201553 2003 RD17 15/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
201554 2003 RG17 15/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201555 2003 RY18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201556 2003 RZ18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
201557 2003 RC26 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,1 km MPC · JPL
201558 2003 RC27 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201559 2003 SS2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201560 2003 SB8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201561 2003 SX10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201562 2003 SF13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201563 2003 SK16 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201564 2003 SW16 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201565 2003 SQ28 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201566 2003 SM29 18/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201567 2003 SN29 18/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
201568 2003 SQ38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201569 2003 SM47 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
201570 2003 SD49 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201571 2003 SP50 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
201572 2003 SE52 18/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
201573 2003 SK59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201574 2003 SQ61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201575 2003 SX65 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201576 2003 SX69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201577 2003 SR70 18/09/2003 Uccle T. Pauwels 3,7 km MPC · JPL
201578 2003 ST71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
201579 2003 SA80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201580 2003 SC80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201581 2003 SS80 19/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
201582 2003 SX85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
201583 2003 SJ87 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201584 2003 SX87 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
201585 2003 SK90 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
201586 2003 SF97 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201587 2003 SU104 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201588 2003 SS119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201589 2003 SU120 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201590 2003 SZ127 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201591 2003 SU128 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
201592 2003 SE129 20/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
201593 2003 SX139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201594 2003 SZ143 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201595 2003 SC146 20/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
201596 2003 ST148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201597 2003 SV151 18/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201598 2003 SA155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
201599 2003 SH164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
201600 2003 SR174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201601 2003 SU174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
201602 2003 SU187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201603 2003 SC190 24/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201604 2003 SW192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201605 2003 SZ195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
201606 2003 SC196 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201607 2003 SG196 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
201608 2003 SK198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201609 2003 SS201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
201610 2003 SA202 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
201611 2003 SP203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
201612 2003 SB205 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201613 2003 SQ212 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
201614 2003 SN217 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201615 2003 SV220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
201616 2003 ST226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201617 2003 SB233 25/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
201618 2003 SN233 25/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
201619 2003 SR247 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201620 2003 SQ248 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201621 2003 SJ252 26/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
201622 2003 SW252 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201623 2003 SE253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201624 2003 SQ253 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
201625 2003 SV258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201626 2003 SB259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201627 2003 SA260 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201628 2003 SO262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201629 2003 SQ262 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201630 2003 SU266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201631 2003 SG271 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
201632 2003 SS277 30/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201633 2003 SY279 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201634 2003 SQ284 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201635 2003 SE286 20/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201636 2003 SJ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
201637 2003 SB299 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
201638 2003 SO311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201639 2003 SX318 19/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
201640 2003 SS326 18/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
201641 2003 SU337 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201642 2003 SA338 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
201643 2003 SC340 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
201644 2003 SD355 25/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201645 2003 SM362 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
201646 2003 SJ376 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
201647 2003 SS429 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
201648 2003 SF430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201649 2003 TX1 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201650 2003 TS3 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201651 2003 TA7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
201652 2003 TE8 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201653 2003 TZ8 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
201654 2003 TU10 14/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201655 2003 TY10 15/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201656 2003 TR14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
201657 2003 TV15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
201658 2003 TN20 14/10/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
201659 2003 TO28 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
201660 2003 TW45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
201661 2003 UU3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201662 2003 UA9 17/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201663 2003 UB12 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201664 2003 UW13 16/10/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
201665 2003 UK23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201666 2003 UN50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201667 2003 UX51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201668 2003 UG57 26/10/2003 Kvistaberg UDAS 5,3 km MPC · JPL
201669 2003 UK58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201670 2003 UT60 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
201671 2003 UZ70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
201672 2003 UK73 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201673 2003 UK77 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
201674 2003 UH80 16/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201675 2003 UV81 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201676 2003 UC85 18/10/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
201677 2003 UY86 18/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201678 2003 UH88 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
201679 2003 UT88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
201680 2003 UJ92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201681 2003 UB94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
201682 2003 UB96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201683 2003 UA99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
201684 2003 UC104 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
201685 2003 UN107 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201686 2003 UY107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201687 2003 UH109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201688 2003 UA114 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201689 2003 UO116 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201690 2003 UO119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
201691 2003 UW119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
201692 2003 UC121 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201693 2003 UC124 20/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
201694 2003 UA128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201695 2003 UQ131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201696 2003 UT131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
201697 2003 UX131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
201698 2003 UX132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
201699 2003 UH133 20/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201700 2003 UJ135 21/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201701 2003 UD139 16/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201702 2003 UW140 16/10/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
201703 2003 UY140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
201704 2003 UK150 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201705 2003 UE159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201706 2003 UO162 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201707 2003 UC163 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
201708 2003 UJ163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201709 2003 UC164 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201710 2003 UO167 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201711 2003 UF168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201712 2003 UQ172 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201713 2003 UA176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
201714 2003 UA179 21/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
201715 2003 UM181 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201716 2003 UN181 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201717 2003 UM183 21/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
201718 2003 UL186 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201719 2003 UD189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201720 2003 UO189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201721 2003 UP189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201722 2003 UK190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201723 2003 UG192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
201724 2003 UM193 20/10/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
201725 2003 UE194 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201726 2003 UH195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
201727 2003 UB196 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201728 2003 UM199 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201729 2003 UO219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
201730 2003 US224 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
201731 2003 UY225 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
201732 2003 UG228 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
201733 2003 UQ248 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201734 2003 UQ250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201735 2003 UY251 26/10/2003 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
201736 2003 UZ254 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201737 2003 UF258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
201738 2003 UT262 26/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
201739 2003 UQ263 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201740 2003 UQ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
201741 2003 UR264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201742 2003 UJ265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
201743 2003 UZ265 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201744 2003 UB266 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201745 2003 UE268 28/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201746 2003 UN276 29/10/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
201747 2003 UN280 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201748 2003 UT293 18/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
201749 2003 UH297 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201750 2003 UY306 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201751 Steinhardt 2003 UZ314 23/10/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
201752 2003 UJ323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201753 2003 UM340 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
201754 2003 UN359 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
201755 2003 UO371 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,5 km MPC · JPL
201756 2003 VR4 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201757 2003 WZ11 18/11/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201758 2003 WC26 21/11/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
201759 2003 WG33 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
201760 2003 WJ36 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201761 2003 WX36 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201762 2003 WN37 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201763 2003 WX37 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
201764 2003 WV38 19/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201765 2003 WA43 16/11/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
201766 2003 WE45 19/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
201767 2003 WT45 19/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
201768 2003 WQ67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201769 2003 WE71 20/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
201770 2003 WL81 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201771 2003 WS82 19/11/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201772 2003 WP83 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201773 2003 WO85 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201774 2003 WV85 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
201775 2003 WA93 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201776 2003 WQ94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
201777 Deronda 2003 WE98 24/11/2003 Wrightwood J. W. Young 4,3 km MPC · JPL
201778 2003 WL103 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201779 2003 WD104 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201780 2003 WJ105 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201781 2003 WC107 22/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201782 2003 WR107 23/11/2003 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
201783 2003 WU109 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201784 2003 WS113 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201785 2003 WF124 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
201786 2003 WT126 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201787 2003 WV131 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
201788 2003 WF134 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201789 2003 WK135 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201790 2003 WO135 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201791 2003 WY137 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
201792 2003 WF139 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201793 2003 WQ142 21/11/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
201794 2003 WA145 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201795 2003 WE145 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
201796 2003 WY150 24/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
201797 2003 WS154 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201798 2003 WJ161 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201799 2003 WL168 19/11/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201800 2003 WM189 20/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201801 2003 WM192 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201802 2003 XL3 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201803 2003 XX3 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201804 2003 XL6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201805 2003 XM13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201806 2003 XL14 15/12/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201807 2003 XC19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201808 2003 XX19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
201809 2003 XK20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
201810 2003 XL26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201811 2003 XT30 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
201812 2003 YY1 18/12/2003 Nashville R. Clingan 3,7 km MPC · JPL
201813 2003 YN5 16/12/2003 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
201814 2003 YN12 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201815 2003 YH15 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201816 2003 YO15 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201817 2003 YG17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201818 2003 YJ19 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
201819 2003 YT20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
201820 2003 YO25 18/12/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
201821 2003 YR25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201822 2003 YW25 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201823 2003 YX26 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
201824 2003 YH29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
201825 2003 YN29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
201826 2003 YT29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
201827 2003 YG30 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201828 2003 YP30 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201829 2003 YP32 18/12/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
201830 2003 YX49 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201831 2003 YK53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201832 2003 YD54 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
201833 2003 YQ57 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201834 2003 YS57 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201835 2003 YB59 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
201836 2003 YA61 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201837 2003 YE61 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
201838 2003 YM66 20/12/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
201839 2003 YH72 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201840 2003 YW74 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
201841 2003 YV78 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201842 2003 YS80 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201843 2003 YK81 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201844 2003 YW82 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
201845 2003 YB85 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201846 2003 YM87 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201847 2003 YB88 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201848 2003 YR90 20/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201849 2003 YF91 20/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
201850 2003 YJ92 21/12/2003 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
201851 2003 YJ98 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
201852 2003 YV98 19/12/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
201853 2003 YJ105 22/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
201854 2003 YU106 22/12/2003 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
201855 2003 YW116 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201856 2003 YF118 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201857 2003 YS126 27/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
201858 2003 YW129 27/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
201859 2003 YJ130 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
201860 2003 YP130 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
201861 2003 YD132 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
201862 2003 YR133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
201863 2003 YB134 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201864 2003 YY140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
201865 2003 YU143 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
201866 2003 YV145 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201867 2003 YS146 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
201868 2003 YP148 29/12/2003 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
201869 2003 YU150 29/12/2003 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
201870 2003 YG153 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
201871 2003 YN154 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201872 2003 YE161 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
201873 2003 YU162 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
201874 2003 YV166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
201875 2003 YY168 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
201876 2003 YB171 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
201877 2003 YT175 22/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201878 2003 YF180 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
201879 2004 AC1 05/01/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
201880 2004 AP2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
201881 2004 AA4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
201882 2004 AC7 13/01/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
201883 2004 AX7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
201884 2004 AU9 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
201885 2004 AN10 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
201886 2004 AW12 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
201887 2004 AD14 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201888 2004 BB2 16/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
201889 2004 BM9 16/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
201890 2004 BB13 17/01/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
201891 2004 BG14 17/01/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
201892 2004 BK16 18/01/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
201893 2004 BR17 18/01/2004 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
201894 2004 BT18 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
201895 2004 BK19 17/01/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
201896 2004 BX25 20/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
201897 2004 BG33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
201898 2004 BN33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
201899 2004 BD47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
201900 2004 BR56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
201901 2004 BG64 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201902 2004 BL64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201903 2004 BW68 27/01/2004 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
201904 2004 BC85 29/01/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201905 2004 BH89 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
201906 2004 BV90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
201907 2004 BM91 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
201908 2004 BJ97 25/01/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
201909 2004 BF110 28/01/2004 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
201910 2004 BM111 29/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
201911 2004 BU113 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
201912 2004 BB116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
201913 2004 BF116 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
201914 2004 BP119 30/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
201915 2004 BH133 17/01/2004 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
201916 2004 BN141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
201917 2004 BO149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
201918 2004 CA4 10/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201919 2004 CC5 10/02/2004 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
201920 2004 CD6 10/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
201921 2004 CN51 15/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
201922 2004 CQ52 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
201923 2004 CV66 15/02/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
201924 2004 CB79 11/02/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
201925 2004 CT83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
201926 2004 CU94 12/02/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
201927 2004 CC97 13/02/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
201928 2004 CE104 13/02/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
201929 2004 CS120 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
201930 2004 DR20 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
201931 2004 DM25 20/02/2004 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
201932 2004 DW28 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201933 2004 DO45 26/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
201934 2004 DP50 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
201935 2004 DB67 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
201936 2004 EV14 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
201937 2004 EA16 12/03/2004 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
201938 2004 EN24 09/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
201939 2004 EQ39 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
201940 2004 EO43 15/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
201941 2004 EY94 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
201942 2004 FS1 17/03/2004 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
201943 2004 GU19 15/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201944 2004 GW19 13/04/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
201945 2004 GD20 15/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
201946 2004 GO28 14/04/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
201947 2004 HG40 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
201948 2004 HK70 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
201949 2004 JF1 09/05/2004 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
201950 2004 JT11 12/05/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
201951 2004 JV26 15/05/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
201952 2004 JS43 12/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
201953 2004 JO47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
201954 2004 KO3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201955 2004 LD13 11/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
201956 2004 LR16 13/06/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
201957 2004 ME7 24/06/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
201958 2004 NF7 11/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
201959 2004 NS12 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201960 2004 NX14 11/07/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
201961 2004 NB16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201962 2004 NN20 14/07/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
201963 2004 NW24 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201964 2004 NW26 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
201965 2004 OE3 16/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201966 2004 ON11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
201967 2004 PB13 07/08/2004 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
201968 2004 PG17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
201969 2004 PK18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201970 2004 PU18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
201971 2004 PA19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
201972 2004 PP25 08/08/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
201973 2004 PA29 06/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
201974 2004 PR29 07/08/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
201975 2004 PU32 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201976 2004 PA33 08/08/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
201977 2004 PQ34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
201978 2004 PO35 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
201979 2004 PM51 08/08/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
201980 2004 PW51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201981 2004 PX51 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201982 2004 PF52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201983 2004 PJ52 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
201984 2004 PZ52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201985 2004 PS54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
201986 2004 PA58 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201987 2004 PA66 08/08/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
201988 2004 PU72 08/08/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
201989 2004 PY74 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
201990 2004 PC78 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201991 2004 PE83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
201992 2004 PJ84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
201993 2004 PM84 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
201994 2004 PA85 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
201995 2004 PT86 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
201996 2004 PQ90 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
201997 2004 PL97 14/08/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
201998 2004 PX102 12/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
201999 2004 PJ103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
202000 2004 PB109 11/08/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001