Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/293001–294000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293001 2006 WF20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293002 2006 WS20 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293003 2006 WR21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293004 2006 WO24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293005 2006 WT26 18/11/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
293006 2006 WU27 22/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
293007 2006 WD35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293008 2006 WW35 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293009 2006 WT36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293010 2006 WD37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
293011 2006 WV37 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
293012 2006 WE38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293013 2006 WF43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293014 2006 WR43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293015 2006 WN44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
293016 2006 WK48 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293017 2006 WJ50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293018 2006 WX51 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293019 2006 WC54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293020 2006 WV54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293021 2006 WL55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293022 2006 WB58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293023 2006 WQ58 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293024 2006 WS59 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293025 2006 WG61 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293026 2006 WD62 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293027 2006 WM62 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293028 2006 WP69 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293029 2006 WV69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293030 2006 WM74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293031 2006 WC75 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293032 2006 WC76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293033 2006 WF81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
293034 2006 WF85 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293035 2006 WC87 18/11/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293036 2006 WD87 18/11/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
293037 2006 WY87 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293038 2006 WF89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293039 2006 WB94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293040 2006 WE95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293041 2006 WL97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293042 2006 WD98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293043 2006 WU99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
293044 2006 WA100 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
293045 2006 WG100 19/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
293046 2006 WV100 19/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
293047 2006 WK102 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293048 2006 WN103 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293049 2006 WT106 19/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
293050 2006 WJ108 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293051 2006 WW109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293052 2006 WQ114 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293053 2006 WN124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293054 2006 WP127 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
293055 2006 WG128 24/11/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
293056 2006 WZ130 18/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293057 2006 WD133 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293058 2006 WZ144 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293059 2006 WB147 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293060 2006 WD149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293061 2006 WN149 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293062 2006 WE151 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293063 2006 WL153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293064 2006 WT153 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293065 2006 WS156 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293066 2006 WP157 22/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293067 2006 WC159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293068 2006 WE159 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293069 2006 WW166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293070 2006 WJ167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293071 2006 WL167 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293072 2006 WA171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293073 2006 WC171 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293074 2006 WB173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293075 2006 WO174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293076 2006 WP174 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293077 2006 WZ175 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293078 2006 WV176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293079 2006 WF180 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293080 2006 WR181 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293081 2006 WR182 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293082 2006 WP183 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293083 2006 WV188 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293084 2006 WS190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293085 2006 WD191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293086 2006 WU191 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293087 2006 WZ193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
293088 2006 WT194 28/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293089 2006 WK195 30/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293090 2006 WD198 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293091 2006 WK200 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293092 2006 WS201 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293093 2006 WF202 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293094 2006 WT202 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293095 2006 XV3 13/12/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
293096 2006 XX3 14/12/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
293097 2006 XE12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
293098 2006 XH12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293099 2006 XN12 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293100 2006 XZ14 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293101 2006 XZ15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293102 2006 XU16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293103 2006 XS17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293104 2006 XY17 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293105 2006 XF19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293106 2006 XN21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293107 2006 XT21 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293108 2006 XC22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293109 2006 XL22 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293110 2006 XO25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
293111 2006 XH26 12/12/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293112 2006 XH27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293113 2006 XA29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293114 2006 XH29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293115 2006 XJ29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293116 2006 XS33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293117 2006 XK35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293118 2006 XR35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
293119 2006 XB36 11/12/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
293120 2006 XF36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293121 2006 XT36 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293122 2006 XV44 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293123 2006 XC45 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293124 2006 XZ45 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
293125 2006 XE48 13/12/2006 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
293126 2006 XD49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293127 2006 XW52 14/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293128 2006 XO54 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
293129 2006 XC55 15/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293130 2006 XO56 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293131 2006 XV56 15/12/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 1,2 km MPC · JPL
293132 2006 XW56 12/12/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
293133 2006 XA60 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293134 2006 XP61 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293135 2006 XX63 11/12/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
293136 2006 XM64 12/12/2006 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293137 2006 XQ64 12/12/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
293138 2006 XG65 12/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
293139 2006 XW68 12/12/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
293140 2006 XZ68 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293141 2006 XM69 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293142 2006 XQ69 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293143 2006 XR72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293144 2006 XS72 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293145 2006 YP1 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
293146 2006 YR4 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293147 2006 YK5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293148 2006 YS5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293149 2006 YT5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293150 2006 YG7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
293151 2006 YQ8 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293152 2006 YM10 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
293153 2006 YB12 22/12/2006 Črni Vrh Črni Vrh 4,8 km MPC · JPL
293154 2006 YL12 20/12/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,5 km MPC · JPL
293155 2006 YX12 24/12/2006 Gnosca S. Sposetti 1,2 km MPC · JPL
293156 2006 YK14 25/12/2006 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
293157 2006 YO15 20/12/2006 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
293158 2006 YQ15 20/12/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
293159 2006 YW16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293160 2006 YU17 22/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
293161 2006 YL20 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293162 2006 YA21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293163 2006 YP21 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293164 2006 YD25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293165 2006 YZ26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293166 2006 YU31 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293167 2006 YC38 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293168 2006 YX41 22/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293169 2006 YN47 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293170 2006 YU47 24/12/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
293171 2006 YT48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293172 2006 YJ51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293173 2006 YN51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293174 2006 YY51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
293175 2006 YA52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293176 2006 YR52 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293177 2007 AE4 08/01/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
293178 2007 AV6 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
293179 2007 AP10 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293180 2007 AY10 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293181 2007 AW11 15/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293182 2007 AW14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293183 2007 AZ14 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
293184 2007 AE17 15/01/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
293185 2007 AK19 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
293186 2007 AO21 15/01/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
293187 2007 AR24 15/01/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
293188 2007 AR25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
293189 2007 AS25 15/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
293190 2007 AU28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293191 2007 AX28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293192 2007 AH30 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293193 2007 AA31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293194 2007 AC31 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293195 2007 BK2 16/01/2007 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
293196 2007 BR5 17/01/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
293197 2007 BH6 17/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
293198 2007 BU6 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293199 2007 BF9 17/01/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
293200 2007 BO10 17/01/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293201 2007 BC11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293202 2007 BC12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293203 2007 BG13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293204 2007 BK13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293205 2007 BO15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293206 2007 BK17 17/01/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
293207 2007 BX17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293208 2007 BM18 17/01/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
293209 2007 BD19 21/01/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
293210 2007 BJ20 23/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
293211 2007 BX20 18/01/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
293212 2007 BE22 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293213 2007 BJ24 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
293214 2007 BJ25 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293215 2007 BJ27 24/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293216 2007 BY27 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293217 2007 BJ28 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
293218 2007 BN35 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293219 2007 BP36 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293220 2007 BS37 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293221 2007 BK38 24/01/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
293222 2007 BF40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293223 2007 BN40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293224 2007 BH42 24/01/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293225 2007 BA50 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293226 2007 BS56 24/01/2007 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
293227 2007 BA58 24/01/2007 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
293228 2007 BM59 25/01/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
293229 2007 BS60 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293230 2007 BB61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
293231 2007 BS61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293232 2007 BB63 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293233 2007 BM64 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293234 2007 BR64 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293235 2007 BR67 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293236 2007 BM68 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293237 2007 BQ69 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293238 2007 BY69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293239 2007 BC71 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293240 2007 BO74 17/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293241 2007 BH75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293242 2007 BK75 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293243 2007 BT77 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
293244 2007 BD78 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293245 2007 BZ78 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293246 2007 BR80 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293247 2007 BF101 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
293248 2007 CS1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293249 2007 CU1 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293250 2007 CW1 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293251 2007 CF2 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293252 2007 CO3 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293253 2007 CE9 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
293254 2007 CZ11 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293255 2007 CF12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293256 2007 CH12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293257 2007 CK13 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
293258 2007 CO15 05/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
293259 2007 CL18 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
293260 2007 CE19 09/02/2007 7300 W. K. Y. Yeung 860 m MPC · JPL
293261 2007 CX20 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293262 2007 CJ21 06/02/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
293263 2007 CR22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293264 2007 CO24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293265 2007 CW24 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293266 2007 CJ25 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
293267 2007 CP25 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293268 2007 CY32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
293269 2007 CY33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293270 2007 CC34 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293271 2007 CS39 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293272 2007 CR40 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293273 2007 CT43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293274 2007 CW46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
293275 2007 CZ46 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
293276 2007 CJ48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293277 2007 CM48 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293278 2007 CO50 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293279 2007 CN54 14/02/2007 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,1 km MPC · JPL
293280 2007 CW55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293281 2007 CY56 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
293282 2007 CZ58 10/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
293283 2007 CV59 10/02/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293284 2007 CD60 10/02/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
293285 2007 CV63 15/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
293286 2007 DM 16/02/2007 Wildberg R. Apitzsch 2,3 km MPC · JPL
293287 2007 DS1 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293288 2007 DG4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293289 2007 DC7 18/02/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
293290 2007 DG7 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293291 2007 DT11 16/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
293292 2007 DU14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293293 2007 DL15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293294 2007 DT15 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293295 2007 DK18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293296 2007 DR20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293297 2007 DL23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293298 2007 DD24 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293299 2007 DT25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
293300 2007 DP27 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293301 2007 DX28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293302 2007 DD30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293303 2007 DY30 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293304 2007 DV32 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293305 2007 DQ33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293306 2007 DR33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293307 2007 DQ37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
293308 2007 DT37 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293309 2007 DF39 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293310 2007 DW40 21/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 920 m MPC · JPL
293311 2007 DS41 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293312 2007 DU42 17/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
293313 2007 DV44 19/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
293314 2007 DD45 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293315 2007 DY46 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
293316 2007 DN47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293317 2007 DO50 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293318 2007 DA51 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293319 2007 DG51 17/02/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293320 2007 DQ52 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293321 2007 DV53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
293322 2007 DC55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
293323 2007 DE58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293324 2007 DG58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293325 2007 DL58 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293326 2007 DT63 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293327 2007 DS65 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293328 2007 DT65 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293329 2007 DG67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293330 2007 DZ67 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293331 2007 DY68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
293332 2007 DV71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293333 2007 DB75 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293334 2007 DE77 22/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
293335 2007 DW79 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293336 2007 DW86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293337 2007 DZ86 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
293338 2007 DK87 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293339 2007 DD90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293340 2007 DH90 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293341 2007 DM92 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293342 2007 DR97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293343 2007 DW98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293344 2007 DM100 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293345 2007 DD105 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
293346 2007 DG105 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293347 2007 DP105 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293348 2007 DW105 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
293349 2007 DS106 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293350 2007 DX106 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293351 2007 DH109 22/02/2007 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
293352 2007 DS109 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293353 2007 DZ109 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293354 2007 DB110 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293355 2007 DM110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293356 2007 DV111 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293357 2007 DF113 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293358 2007 DT115 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293359 2007 EE 07/03/2007 Wildberg R. Apitzsch 1,0 km MPC · JPL
293360 2007 EV1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293361 2007 EN2 09/03/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
293362 2007 ET2 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293363 2007 EX4 09/03/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
293364 2007 EQ5 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293365 2007 EM7 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293366 Roux 2007 EQ9 09/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 2,8 km MPC · JPL
293367 2007 EU10 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293368 2007 EE11 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293369 2007 ER13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
293370 2007 EF17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293371 2007 ED18 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293372 2007 ER18 09/03/2007 Lulin C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,9 km MPC · JPL
293373 2007 ER19 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293374 2007 ES20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293375 2007 EU20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293376 2007 EZ20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293377 2007 EN25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
293378 2007 EL28 09/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
293379 2007 EZ29 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293380 2007 ER33 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293381 2007 EH36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
293382 2007 EL36 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
293383 Maigret 2007 EZ38 11/03/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 3,7 km MPC · JPL
293384 2007 ED41 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293385 2007 EV43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293386 2007 EW43 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
293387 2007 EC44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293388 2007 EV44 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
293389 2007 EV45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293390 2007 EL46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293391 2007 EE48 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293392 2007 ES51 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
293393 2007 EP53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293394 2007 EE59 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
293395 2007 EV63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293396 2007 EW64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293397 2007 EZ66 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293398 2007 EU68 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293399 2007 EB71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293400 2007 EX72 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293401 2007 ED73 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293402 2007 EC74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293403 2007 ED74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293404 2007 EN79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293405 2007 EP79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293406 2007 EH82 11/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
293407 2007 ER82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293408 2007 EU84 12/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
293409 2007 EJ86 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293410 2007 EV86 13/03/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
293411 2007 EE87 13/03/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
293412 2007 ES89 09/03/2007 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
293413 2007 ET94 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293414 2007 EW98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293415 2007 EZ99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293416 2007 ED100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293417 2007 EF100 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293418 2007 EK105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293419 2007 EM110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293420 2007 EQ111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293421 2007 EV111 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293422 2007 EK112 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
293423 2007 EZ112 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
293424 2007 EX117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293425 2007 EQ123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293426 2007 EC128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293427 2007 EU131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
293428 2007 EP135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
293429 2007 EO137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293430 2007 EH142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293431 2007 ET142 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293432 2007 EH145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293433 2007 EU149 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293434 2007 EM150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293435 2007 EN152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293436 2007 ES152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293437 2007 EB155 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293438 2007 EU156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293439 2007 EL157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293440 2007 EX159 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
293441 2007 EL160 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293442 2007 EN164 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293443 2007 EX166 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
293444 2007 ES167 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293445 2007 EW168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293446 2007 EJ169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293447 2007 EN169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293448 2007 EA173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293449 2007 EV174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293450 2007 EO178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293451 2007 ET178 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293452 2007 EN180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
293453 2007 EA184 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293454 2007 ET184 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293455 2007 EB191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
293456 2007 EW191 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
293457 2007 EY194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293458 2007 ET195 15/03/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
293459 2007 ED197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293460 2007 ES197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
293461 2007 EB203 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293462 2007 ED204 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
293463 2007 EK205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293464 2007 EN205 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293465 2007 EB209 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293466 2007 ES209 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293467 2007 ED211 08/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
293468 2007 EE213 14/03/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
293469 2007 EV214 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293470 2007 EF215 11/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
293471 2007 EB217 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293472 2007 EA218 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293473 2007 EA220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293474 2007 EN220 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
293475 2007 ER220 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
293476 2007 EF221 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
293477 Teotihuacan 2007 FY 16/03/2007 Vallemare Borbon V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
293478 2007 FL2 16/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
293479 2007 FE10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
293480 2007 FO15 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293481 2007 FV17 20/03/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293482 2007 FK18 20/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
293483 2007 FK24 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293484 2007 FH27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293485 2007 FQ27 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293486 2007 FA28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 17 km MPC · JPL
293487 2007 FL28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293488 2007 FG30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
293489 2007 FS31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293490 2007 FR33 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
293491 2007 FE37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
293492 2007 FP44 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293493 2007 FG45 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293494 2007 FO46 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293495 2007 FN49 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293496 2007 FE50 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293497 2007 GQ 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293498 2007 GJ2 09/04/2007 Siding Spring SSS 3,6 km MPC · JPL
293499 Wolinski 2007 GP5 14/04/2007 Nogales J.-C. Merlin 4,0 km MPC · JPL
293500 2007 GS7 07/04/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293501 2007 GD9 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293502 2007 GO10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
293503 2007 GR10 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293504 2007 GZ12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293505 2007 GR13 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
293506 2007 GY15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293507 2007 GG19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293508 2007 GU19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293509 2007 GB20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293510 2007 GJ22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293511 2007 GQ29 11/04/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
293512 2007 GW29 13/04/2007 Siding Spring SSS 7,0 km MPC · JPL
293513 2007 GC30 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293514 2007 GB31 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
293515 2007 GE33 11/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
293516 2007 GU34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
293517 2007 GY34 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293518 2007 GU36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
293519 2007 GV37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293520 2007 GP46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293521 2007 GM47 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293522 2007 GS48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293523 2007 GL52 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293524 2007 GA53 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293525 2007 GG53 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
293526 2007 GX54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293527 2007 GN60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293528 2007 GW60 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293529 2007 GB62 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293530 2007 GK62 15/04/2007 Catalina CSS 580 m MPC · JPL
293531 2007 GR62 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
293532 2007 GW64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293533 2007 GX65 15/04/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
293534 2007 GG68 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293535 2007 GK71 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293536 2007 HL 16/04/2007 Altschwendt W. Ries 4,6 km MPC · JPL
293537 2007 HR1 16/04/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
293538 2007 HS3 17/04/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
293539 2007 HD6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293540 2007 HQ6 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293541 2007 HS7 16/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
293542 2007 HR8 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
293543 2007 HT12 16/04/2007 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
293544 2007 HN14 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293545 2007 HK18 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293546 2007 HX20 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293547 2007 HB25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293548 2007 HB27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293549 2007 HL27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293550 2007 HE28 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
293551 2007 HH28 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293552 2007 HD31 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
293553 2007 HJ36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293554 2007 HT36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293555 2007 HT37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293556 2007 HV37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
293557 2007 HS38 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
293558 2007 HC45 18/04/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
293559 2007 HE46 19/04/2007 Lulin Observatory LUSS 3,8 km MPC · JPL
293560 2007 HG48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293561 2007 HK49 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293562 2007 HD51 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
293563 2007 HE52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293564 2007 HL53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293565 2007 HD55 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293566 2007 HN57 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293567 2007 HE58 23/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
293568 2007 HE64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293569 2007 HE72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293570 2007 HA73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
293571 2007 HH73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293572 2007 HP74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293573 2007 HB80 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293574 2007 HS81 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293575 2007 HY81 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293576 2007 HT82 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
293577 2007 HW82 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293578 2007 HO83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
293579 2007 HM89 23/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293580 2007 JA1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293581 2007 JF1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293582 2007 JD2 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293583 2007 JM2 07/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,9 km MPC · JPL
293584 2007 JV2 09/05/2007 Eskridge G. Hug 4,6 km MPC · JPL
293585 2007 JB3 06/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293586 2007 JA9 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
293587 2007 JR9 10/05/2007 Mayhill A. Lowe 5,6 km MPC · JPL
293588 2007 JO11 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
293589 2007 JM16 11/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
293590 2007 JA19 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293591 2007 JY25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
293592 2007 JE29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293593 2007 JR29 11/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
293594 2007 JO30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293595 2007 JS30 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293596 2007 JG36 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293597 2007 JY36 09/05/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
293598 2007 JE37 10/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293599 2007 JT38 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293600 2007 JV40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293601 2007 JX40 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293602 2007 JM43 13/05/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,6 km MPC · JPL
293603 2007 JP43 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
293604 2007 JX43 06/05/2007 Purple Mountain PMO NEO 5,1 km MPC · JPL
293605 2007 KB 16/05/2007 Wrightwood J. W. Young 900 m MPC · JPL
293606 2007 KL 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
293607 2007 KT2 21/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 4,0 km MPC · JPL
293608 2007 KZ6 23/05/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
293609 2007 KF8 17/05/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
293610 2007 LO2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293611 2007 LB4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
293612 2007 LS7 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
293613 2007 LQ8 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293614 2007 LS16 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293615 2007 LF17 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
293616 2007 LT24 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293617 2007 LK33 05/06/2007 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
293618 2007 LQ33 12/06/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
293619 2007 LW36 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
293620 2007 LP37 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
293621 2007 MA 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 880 m MPC · JPL
293622 2007 MB 16/06/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
293623 2007 MD2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
293624 2007 MY2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293625 2007 MD4 17/06/2007 Eskridge G. Hug 780 m MPC · JPL
293626 2007 MG13 22/06/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
293627 2007 MN19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293628 2007 NE1 09/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
293629 2007 NW2 14/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 7,3 km MPC · JPL
293630 2007 NR3 10/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
293631 2007 NP5 15/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,1 km MPC · JPL
293632 2007 OR2 20/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
293633 2007 OT3 20/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
293634 2007 OS4 21/07/2007 Lulin LUSS 4,2 km MPC · JPL
293635 2007 OG5 22/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,6 km MPC · JPL
293636 2007 OP6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
293637 2007 OQ6 21/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
293638 2007 OR7 26/07/2007 Sandlot G. Hug 1,0 km MPC · JPL
293639 2007 OU7 25/07/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
293640 2007 OX7 27/07/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 770 m MPC · JPL
293641 2007 ON9 23/07/2007 Črni Vrh Črni Vrh 7,5 km MPC · JPL
293642 2007 OS9 24/07/2007 Tiki N. Teamo 690 m MPC · JPL
293643 2007 OS10 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293644 2007 OY10 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293645 2007 PE 04/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 940 m MPC · JPL
293646 2007 PK 05/08/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 970 m MPC · JPL
293647 2007 PU2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
293648 2007 PX2 07/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
293649 2007 PJ3 06/08/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
293650 2007 PV6 09/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
293651 2007 PB7 05/08/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
293652 2007 PK9 12/08/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,0 km MPC · JPL
293653 2007 PL11 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293654 2007 PS11 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
293655 2007 PP12 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293656 2007 PN13 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
293657 2007 PD14 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
293658 2007 PZ14 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293659 2007 PC15 08/08/2007 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
293660 2007 PD15 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
293661 2007 PT15 08/08/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
293662 2007 PW16 08/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293663 2007 PA18 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
293664 2007 PL18 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293665 2007 PV18 09/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293666 2007 PA19 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293667 2007 PD19 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293668 2007 PW19 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293669 2007 PK22 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293670 2007 PV22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293671 2007 PX22 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293672 2007 PA23 11/08/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293673 2007 PH24 12/08/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
293674 2007 PC25 09/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 1,0 km MPC · JPL
293675 2007 PY25 08/08/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
293676 2007 PC26 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293677 2007 PX26 07/08/2007 Palomar Palomar Obs. 720 m MPC · JPL
293678 2007 PH27 10/08/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
293679 2007 PO28 14/08/2007 Altschwendt W. Ries 1,9 km MPC · JPL
293680 2007 PY30 05/08/2007 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
293681 2007 PX31 08/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293682 2007 PH33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293683 2007 PS33 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
293684 2007 PU33 12/08/2007 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
293685 2007 PW33 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293686 2007 PA34 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293687 2007 PB34 12/08/2007 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
293688 2007 PS34 09/08/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293689 2007 PX34 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
293690 2007 PB35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293691 2007 PG35 09/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293692 2007 PB36 12/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
293693 2007 PW37 13/08/2007 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
293694 2007 PY38 12/08/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
293695 2007 PB39 14/08/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
293696 2007 PF39 15/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
293697 2007 PJ40 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293698 2007 PK40 13/08/2007 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
293699 2007 PN42 14/08/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
293700 2007 PP42 06/08/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293701 2007 PK43 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293702 2007 PM45 11/08/2007 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
293703 2007 PL49 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293704 2007 QG 16/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 980 m MPC · JPL
293705 2007 QK 16/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,7 km MPC · JPL
293706 2007 QK1 19/08/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,2 km MPC · JPL
293707 Govoradloanatoly 2007 QT1 16/08/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 820 m MPC · JPL
293708 2007 QW5 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
293709 2007 QG7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
293710 2007 QG9 22/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293711 2007 QK9 22/08/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
293712 2007 QM9 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
293713 2007 QH14 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
293714 2007 QZ15 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
293715 2007 QN16 16/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
293716 2007 QD17 22/08/2007 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
293717 2007 QR17 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293718 2007 RP 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 690 m MPC · JPL
293719 2007 RQ 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 780 m MPC · JPL
293720 2007 RX1 01/09/2007 Siding Spring K. Sárneczky, L. Kiss 2,9 km MPC · JPL
293721 2007 RT4 03/09/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
293722 2007 RN5 03/09/2007 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
293723 2007 RT13 11/09/2007 Eskridge G. Hug 770 m MPC · JPL
293724 2007 RJ15 12/09/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 980 m MPC · JPL
293725 2007 RS16 12/09/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 940 m MPC · JPL
293726 2007 RQ17 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 110 m MPC · JPL
293727 2007 RZ17 12/09/2007 Bisei SG Center BATTeRS 880 m MPC · JPL
293728 2007 RT20 03/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293729 2007 RU22 03/09/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
293730 2007 RV26 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293731 2007 RJ27 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
293732 2007 RL28 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293733 2007 RY29 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293734 2007 RR30 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293735 2007 RB32 05/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293736 2007 RY33 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293737 2007 RV36 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
293738 2007 RB37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
293739 2007 RE37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
293740 2007 RQ38 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
293741 2007 RE40 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293742 2007 RB44 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293743 2007 RL45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293744 2007 RP45 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
293745 2007 RM46 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293746 2007 RQ49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293747 2007 RF52 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293748 2007 RO54 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293749 2007 RE56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293750 2007 RS57 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293751 2007 RK58 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293752 2007 RJ69 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293753 2007 RA81 10/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
293754 2007 RR83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293755 2007 RU83 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293756 2007 RN85 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293757 2007 RS88 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293758 2007 RY89 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
293759 2007 RX90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
293760 2007 RJ91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
293761 2007 RX91 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293762 2007 RP92 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293763 2007 RE95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293764 2007 RP95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293765 2007 RT95 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293766 2007 RC96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293767 2007 RG96 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293768 2007 RH97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293769 2007 RG98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
293770 2007 RC103 11/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
293771 2007 RO103 11/09/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
293772 2007 RX103 11/09/2007 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
293773 2007 RN104 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293774 2007 RB110 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
293775 2007 RX111 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
293776 2007 RJ116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293777 2007 RR117 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293778 2007 RA118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293779 2007 RU119 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,1 km MPC · JPL
293780 2007 RQ123 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
293781 2007 RA124 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293782 2007 RY125 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
293783 2007 RA126 12/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293784 2007 RY126 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293785 2007 RF130 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
293786 2007 RZ131 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
293787 2007 RB134 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
293788 2007 RN134 12/09/2007 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
293789 2007 RK136 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293790 2007 RM137 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293791 2007 RJ139 07/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293792 2007 RS139 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293793 2007 RA140 13/09/2007 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
293794 2007 RO140 13/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293795 2007 RH141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293796 2007 RY141 13/09/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
293797 2007 RP142 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
293798 2007 RY143 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293799 2007 RL146 15/09/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
293800 2007 RY147 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293801 2007 RG148 11/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 890 m MPC · JPL
293802 2007 RO148 12/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
293803 2007 RU152 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
293804 2007 RZ153 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293805 2007 RL154 10/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
293806 2007 RO154 10/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
293807 2007 RD159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293808 2007 RK161 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
293809 Zugspitze 2007 RD162 15/09/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 2,0 km MPC · JPL
293810 2007 RN162 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293811 2007 RU163 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293812 2007 RJ164 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
293813 2007 RO166 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293814 2007 RU167 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293815 2007 RN172 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
293816 2007 RJ173 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293817 2007 RR174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293818 2007 RT179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
293819 2007 RH180 11/09/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293820 2007 RF186 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
293821 2007 RD188 08/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,4 km MPC · JPL
293822 2007 RC191 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
293823 2007 RY192 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
293824 2007 RH194 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293825 2007 RH202 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
293826 2007 RT203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293827 2007 RW203 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
293828 2007 RB204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
293829 2007 RC204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293830 2007 RQ204 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293831 2007 RG205 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293832 2007 RT205 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293833 2007 RW205 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
293834 2007 RM206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293835 2007 RO206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
293836 2007 RQ206 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293837 2007 RW208 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
293838 2007 RV210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
293839 2007 RD212 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293840 2007 RO213 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
293841 2007 RO216 13/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
293842 2007 RT216 13/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
293843 2007 RZ216 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
293844 2007 RF217 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293845 2007 RQ225 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293846 2007 RE227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293847 2007 RD228 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
293848 2007 RY228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293849 2007 RA231 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
293850 2007 RN233 12/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
293851 2007 RX234 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
293852 2007 RQ236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
293853 2007 RU236 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
293854 2007 RU238 14/09/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
293855 2007 RC239 14/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
293856 2007 RY241 22/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
293857 2007 RN242 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
293858 2007 RA243 15/09/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293859 2007 RG243 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293860 2007 RD244 15/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293861 2007 RN244 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
293862 2007 RE245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293863 2007 RR245 12/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
293864 2007 RY246 12/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
293865 2007 RM249 13/09/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
293866 2007 RJ252 13/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
293867 2007 RJ253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293868 2007 RD259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
293869 2007 RL260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293870 2007 RN260 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293871 2007 RV262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293872 2007 RF265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
293873 2007 RG265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
293874 2007 RT267 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293875 2007 RZ270 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
293876 2007 RM271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
293877 2007 RL272 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293878 Tapping 2007 RV274 09/09/2007 Mauna Kea D. D. Balam 790 m MPC · JPL
293879 2007 RA278 05/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
293880 2007 RZ283 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
293881 2007 RH285 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293882 2007 RP285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293883 2007 RS285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293884 2007 RT285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293885 2007 RV285 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
293886 2007 RR286 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
293887 2007 RH290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
293888 2007 RR290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
293889 2007 RR292 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293890 2007 RK293 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
293891 2007 RK294 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
293892 2007 RO296 03/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
293893 2007 RO297 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293894 2007 RU297 03/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
293895 2007 RS298 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
293896 2007 RH299 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293897 2007 RZ300 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293898 2007 RC301 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
293899 2007 RR302 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293900 2007 RT302 12/09/2007 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
293901 2007 RX302 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
293902 2007 RG309 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293903 2007 RB314 13/09/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
293904 2007 RH314 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293905 2007 RJ314 15/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
293906 2007 RO317 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
293907 2007 RU317 13/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
293908 2007 SP 18/09/2007 Mayhill A. Lowe 6,0 km MPC · JPL
293909 Matterhorn 2007 SS2 16/09/2007 Taunus S. Karge, R. Kling 3,7 km MPC · JPL
293910 2007 SX4 18/09/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
293911 2007 SK5 18/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293912 2007 SC6 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293913 2007 SP8 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293914 2007 SH10 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293915 2007 SK11 20/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
293916 2007 SQ13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293917 2007 SU13 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
293918 2007 SL14 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
293919 2007 SP15 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
293920 2007 SE16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293921 2007 SL16 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293922 2007 SR18 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293923 2007 SR22 19/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
293924 2007 SX22 21/09/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293925 2007 SF23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
293926 Harrystine 2007 TJ1 02/10/2007 Charleston ARO 910 m MPC · JPL
293927 2007 TR1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293928 2007 TF2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
293929 2007 TB4 06/10/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,3 km MPC · JPL
293930 2007 TQ4 06/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
293931 2007 TU5 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
293932 2007 TO6 06/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 2,8 km MPC · JPL
293933 2007 TX6 06/10/2007 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
293934 MPIA 2007 TM8 08/10/2007 Heidelberg F. Hormuth 980 m MPC · JPL
293935 2007 TL9 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
293936 2007 TM11 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
293937 2007 TG12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
293938 2007 TM12 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
293939 2007 TT12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293940 2007 TX12 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
293941 2007 TU13 07/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
293942 2007 TS15 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293943 2007 TK16 08/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
293944 2007 TQ18 09/10/2007 Eskridge G. Hug 1,5 km MPC · JPL
293945 2007 TB20 06/10/2007 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
293946 2007 TE20 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
293947 2007 TO23 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,5 km MPC · JPL
293948 2007 TF24 07/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
293949 2007 TG27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
293950 2007 TU28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
293951 2007 TX28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293952 2007 TX29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
293953 2007 TR30 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293954 2007 TG32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
293955 2007 TM33 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293956 2007 TL35 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
293957 2007 TN35 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
293958 2007 TS35 07/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
293959 2007 TG40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
293960 2007 TN41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
293961 2007 TR41 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293962 2007 TY43 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
293963 2007 TC44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
293964 2007 TV44 07/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
293965 2007 TG45 07/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
293966 2007 TT45 07/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
293967 2007 TU45 07/10/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
293968 2007 TD51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
293969 2007 TV51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
293970 2007 TC52 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293971 2007 TB53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
293972 2007 TJ53 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
293973 2007 TB54 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293974 2007 TH55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
293975 2007 TH57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
293976 2007 TS57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293977 2007 TX58 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
293978 2007 TD59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
293979 2007 TY60 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
293980 2007 TC63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
293981 2007 TL63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293982 2007 TB64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
293983 2007 TG66 06/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,0 km MPC · JPL
293984 2007 TC67 12/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 1,4 km MPC · JPL
293985 Franquin 2007 TF69 13/10/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
293986 2007 TG69 13/10/2007 Altschwendt W. Ries 4,0 km MPC · JPL
293987 2007 TF70 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
293988 2007 TX73 13/10/2007 7300 W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
293989 2007 TT74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
293990 2007 TZ74 15/10/2007 Bisei SG Center BATTeRS 800 m MPC · JPL
293991 2007 TM78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
293992 2007 TT78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
293993 2007 TK79 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
293994 2007 TX79 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293995 2007 TT80 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
293996 2007 TU81 07/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
293997 2007 TY83 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
293998 2007 TB84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
293999 2007 TE84 08/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
294000 2007 TH87 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s  • 297.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001