Danh sách tiểu hành tinh/88001–89000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88001 2000 UQ37 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88002 2000 UJ39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88003 2000 UV39 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
88004 2000 UQ42 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88005 2000 UR44 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
88006 2000 UF47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88007 2000 UK47 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88008 2000 UE48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88009 2000 UE54 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
88010 2000 UJ56 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88011 2000 UT56 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88012 2000 UY56 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88013 2000 UZ58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88014 2000 UY59 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88015 2000 UC61 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88016 2000 UG61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88017 2000 UD63 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
88018 2000 UJ66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88019 2000 UT66 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88020 2000 UC67 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88021 2000 UZ69 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88022 2000 UG71 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88023 2000 UR72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88024 2000 UU75 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88025 2000 UT79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88026 2000 UB80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88027 2000 UD81 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88028 2000 UD83 30/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
88029 2000 UN83 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88030 2000 UN86 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88031 2000 UP87 31/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88032 2000 UR87 31/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
88033 2000 UL91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88034 2000 UR93 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88035 2000 UA95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88036 2000 UT95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88037 2000 UL96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88038 2000 UB97 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88039 2000 UQ100 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88040 2000 UU100 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
88041 2000 UM102 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
88042 2000 UT103 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88043 2000 UE110 29/10/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
88044 2000 UP111 29/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88045 2000 VC5 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88046 2000 VM5 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
88047 2000 VR7 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88048 2000 VO13 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
88049 2000 VB15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88050 2000 VL15 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88051 2000 VM16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88052 2000 VP16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88053 2000 VE18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88054 2000 VK27 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88055 2000 VA28 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88056 2000 VV33 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88057 2000 VQ35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88058 2000 VG40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88059 2000 VT40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88060 2000 VO44 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88061 2000 VG45 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88062 2000 VX45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88063 2000 VP46 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88064 2000 VR46 03/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88065 2000 VH47 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88066 2000 VX47 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88067 2000 VM49 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88068 2000 VX49 02/11/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
88069 2000 VY50 03/11/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
88070 2000 VN53 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88071 Taniguchijiro 2000 VO59 04/11/2000 Saji Saji Obs. 8,1 km MPC · JPL
88072 2000 WB 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
88073 2000 WB4 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88074 2000 WG5 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88075 2000 WL8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88076 2000 WP13 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88077 2000 WG14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88078 2000 WX14 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88079 2000 WP15 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88080 2000 WG17 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88081 2000 WJ23 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88082 2000 WJ25 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
88083 2000 WF28 22/11/2000 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
88084 2000 WT32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88085 2000 WY34 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
88086 2000 WC35 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
88087 2000 WW41 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88088 2000 WS47 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88089 2000 WD48 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
88090 2000 WE48 21/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88091 2000 WG48 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88092 2000 WL50 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88093 2000 WJ54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88094 2000 WT55 20/11/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
88095 2000 WZ60 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88096 2000 WQ62 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
88097 2000 WU62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
88098 2000 WA69 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88099 2000 WJ72 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
88100 2000 WB73 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88101 2000 WV77 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88102 2000 WA79 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88103 2000 WJ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88104 2000 WT81 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88105 2000 WZ88 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88106 2000 WD89 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
88107 2000 WJ91 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88108 2000 WO96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88109 2000 WF97 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88110 2000 WK98 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88111 2000 WJ101 25/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88112 2000 WF103 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88113 2000 WT107 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88114 2000 WW107 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88115 2000 WD116 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88116 2000 WN132 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88117 2000 WV132 19/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88118 2000 WQ134 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
88119 2000 WX134 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88120 2000 WF139 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88121 2000 WD140 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88122 2000 WL140 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88123 2000 WV141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
88124 2000 WV142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
88125 2000 WU145 22/11/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
88126 2000 WW145 23/11/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
88127 2000 WY146 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
88128 2000 WH152 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88129 2000 WN152 29/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88130 2000 WM153 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88131 2000 WV153 30/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
88132 2000 WF155 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88133 2000 WO158 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
88134 2000 WZ160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
88135 2000 WD165 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
88136 2000 WL170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
88137 2000 WY171 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88138 2000 WD172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88139 2000 WP172 25/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88140 2000 WV173 26/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88141 2000 WE174 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
88142 2000 WH175 26/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88143 2000 WN177 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88144 2000 WS181 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88145 2000 WT182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88146 Castello 2000 WE183 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
88147 2000 WR183 28/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88148 2000 WB191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
88149 2000 XJ3 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88150 2000 XZ3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88151 2000 XO4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
88152 2000 XP5 01/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88153 2000 XD6 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88154 2000 XJ6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88155 2000 XN8 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
88156 2000 XJ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88157 2000 XJ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88158 2000 XH14 04/12/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
88159 2000 XA17 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88160 2000 XV17 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88161 2000 XK18 04/12/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
88162 2000 XY19 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88163 2000 XS22 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
88164 2000 XC24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88165 2000 XJ24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88166 2000 XN24 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88167 2000 XD25 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
88168 2000 XM25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88169 2000 XS25 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88170 2000 XW25 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88171 2000 XV26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88172 2000 XD28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88173 2000 XH29 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88174 2000 XQ29 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88175 2000 XL31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
88176 2000 XP31 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88177 2000 XW31 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88178 2000 XQ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88179 2000 XU33 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88180 2000 XY35 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88181 2000 XT36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88182 2000 XH37 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88183 2000 XX40 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88184 2000 XA42 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88185 2000 XD42 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88186 2000 XF42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88187 2000 XZ42 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88188 2000 XH44 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88189 2000 XJ53 06/12/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88190 2000 YH18 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88191 2000 YK21 30/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88192 2000 YT35 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88193 2000 YJ42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88194 2000 YE45 30/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88195 2000 YV45 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88196 2000 YO65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
88197 2000 YY68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88198 2000 YU70 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88199 2000 YQ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88200 2000 YR78 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88201 2000 YJ92 30/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88202 2000 YS98 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88203 2000 YJ107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88204 2000 YM113 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
88205 2000 YL115 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88206 2000 YE118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88207 2000 YV119 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
88208 2000 YG120 19/12/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
88209 2000 YQ121 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
88210 2000 YQ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
88211 2000 YH130 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88212 2000 YN135 18/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
88213 2001 AF2 02/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
88214 2001 AB21 03/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88215 2001 AR22 03/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88216 2001 AD27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88217 2001 AY28 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88218 2001 AM30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88219 2001 AM31 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88220 2001 AQ39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
88221 2001 AP42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
88222 2001 AY51 15/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
88223 2001 BQ13 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88224 2001 BM24 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88225 2001 BN27 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
88226 2001 BY41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88227 2001 BU42 19/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88228 2001 BW42 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
88229 2001 BZ54 19/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88230 2001 BT65 26/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88231 2001 BF71 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88232 2001 BN72 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
88233 2001 BJ73 28/01/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
88234 2001 CB6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88235 2001 CW6 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88236 2001 CC12 01/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
88237 2001 CX15 01/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88238 2001 CN19 02/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
88239 2001 CU19 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88240 2001 CG21 02/02/2001 Farpoint G. Hug 14 km MPC · JPL
88241 2001 CD23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
88242 2001 CK35 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88243 2001 CQ35 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88244 2001 CG38 15/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
88245 2001 CH49 02/02/2001 Cima Ekar ADAS 11 km MPC · JPL
88246 2001 DZ25 17/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88247 2001 DF27 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
88248 2001 DR101 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88249 2001 EV16 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88250 2001 EJ17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88251 2001 FX7 20/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88252 2001 FM40 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88253 2001 FV69 19/03/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
88254 2001 FM129 31/03/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
88255 2001 FL142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
88256 2001 FY168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88257 2001 GU2 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88258 2001 GZ2 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88259 2001 HJ7 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88260 Insubria 2001 HE23 22/04/2001 Schiaparelli L. Buzzi, F. Bellini 2,1 km MPC · JPL
88261 2001 HR29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88262 2001 HM35 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88263 2001 KQ1 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88264 2001 KN20 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88265 2001 KU46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88266 2001 KF48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88267 2001 KE76 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
88268 2001 KK76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 243 km MPC · JPL
88269 2001 KF77 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 56 km MPC · JPL
88270 2001 KB78 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
88271 2001 LO8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
88272 2001 LU16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
88273 2001 LB17 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88274 2001 LE17 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88275 2001 MA6 18/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88276 2001 MN6 21/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88277 2001 MF9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88278 2001 MM9 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88279 2001 MX12 23/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
88280 2001 MG14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
88281 2001 MV18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
88282 2001 MR19 23/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
88283 2001 MF20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88284 2001 MU23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88285 2001 MX23 27/06/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
88286 2001 MM24 30/06/2001 Haute Provence Haute-Provence Obs. 1,8 km MPC · JPL
88287 2001 MB25 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88288 2001 MM25 17/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88289 2001 MD28 23/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
88290 2001 MH28 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
88291 2001 MG29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88292 Bora-Bora 2001 NL6 12/07/2001 Punaauia J.-C. Pelle 1,4 km MPC · JPL
88293 2001 NZ9 13/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88294 2001 NA10 13/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88295 2001 ND12 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
88296 2001 NC14 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
88297 Huikilolani 2001 NP14 11/07/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1,2 km MPC · JPL
88298 2001 NN20 13/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
88299 2001 NS21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88300 2001 NW21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88301 2001 OQ2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
88302 2001 OO3 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88303 2001 OL6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88304 2001 OC7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
88305 2001 OF8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88306 2001 OG8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88307 2001 OS11 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88308 2001 OL13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88309 2001 OP17 17/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88310 2001 OP18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
88311 2001 OA19 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88312 2001 OC21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88313 2001 OZ21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88314 2001 OL30 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88315 2001 OA35 19/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
88316 2001 OF37 20/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88317 2001 OJ38 20/07/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
88318 2001 OM38 20/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
88319 2001 OX41 22/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88320 2001 ON42 22/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88321 2001 OS43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88322 2001 OZ43 23/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88323 2001 OJ45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
88324 2001 OP46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88325 2001 OS47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88326 2001 OA52 21/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88327 2001 OH54 21/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
88328 2001 OL56 26/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88329 2001 OO57 19/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88330 2001 OQ57 19/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88331 2001 OO58 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88332 2001 OO60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88333 2001 OV60 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
88334 2001 OJ64 24/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
88335 2001 OG66 22/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
88336 2001 OX67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
88337 2001 OA68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88338 2001 OR68 16/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88339 2001 OB70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88340 2001 OE70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88341 2001 OG70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88342 2001 ON70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88343 2001 OW70 19/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88344 2001 OR72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88345 2001 OV72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
88346 2001 OA73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88347 2001 OR73 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
88348 2001 OT75 24/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88349 2001 OU76 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
88350 2001 OJ79 27/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
88351 2001 OD83 27/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88352 2001 OJ86 22/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88353 2001 OC89 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
88354 2001 OF96 23/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88355 2001 OG99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88356 2001 ON99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88357 2001 OX99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88358 2001 OR100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88359 2001 OX100 27/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
88360 2001 OM103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
88361 2001 OJ104 30/07/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88362 2001 ON105 29/07/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88363 2001 OF107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88364 2001 PK 05/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88365 2001 PN2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
88366 2001 PG6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88367 2001 PY8 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
88368 2001 PO9 11/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,9 km MPC · JPL
88369 2001 PU11 11/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88370 2001 PQ14 15/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,5 km MPC · JPL
88371 2001 PF15 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 1,6 km MPC · JPL
88372 2001 PT17 09/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88373 2001 PB22 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
88374 2001 PN22 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
88375 2001 PB25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88376 2001 PY26 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
88377 2001 PK29 15/08/2001 Emerald Lane L. Ball 1,9 km MPC · JPL
88378 2001 PH30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88379 2001 PF34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
88380 2001 PQ40 11/08/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
88381 2001 PU43 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
88382 2001 PL49 13/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
88383 2001 PO58 14/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
88384 2001 PE61 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
88385 2001 PV62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
88386 2001 PG63 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88387 2001 QT 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88388 2001 QT2 16/08/2001 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
88389 2001 QC6 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88390 2001 QP9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88391 2001 QU10 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88392 2001 QY10 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88393 2001 QK14 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88394 2001 QJ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88395 2001 QS16 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88396 2001 QH17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88397 2001 QS17 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88398 2001 QK21 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88399 2001 QG22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88400 2001 QO23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88401 2001 QN24 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88402 2001 QW24 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88403 2001 QP26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88404 2001 QR26 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88405 2001 QP27 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88406 2001 QY27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88407 2001 QB28 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
88408 2001 QC28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88409 2001 QH28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88410 2001 QJ28 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88411 2001 QL28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88412 2001 QN28 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88413 2001 QF31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88414 2001 QC32 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88415 2001 QS32 17/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88416 2001 QH38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88417 2001 QJ48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88418 2001 QA50 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
88419 2001 QT52 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88420 2001 QT54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88421 2001 QU54 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88422 2001 QE55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88423 2001 QU59 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88424 2001 QC61 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88425 2001 QH61 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88426 2001 QZ61 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88427 2001 QA62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88428 2001 QR62 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88429 2001 QM64 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88430 2001 QB65 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88431 2001 QZ65 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88432 2001 QR68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 3,1 km MPC · JPL
88433 2001 QS68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 2,3 km MPC · JPL
88434 2001 QP70 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88435 2001 QW70 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88436 2001 QX70 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88437 2001 QY70 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88438 2001 QA71 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88439 2001 QA74 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88440 2001 QG74 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88441 2001 QA75 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88442 2001 QH76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88443 2001 QG77 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88444 2001 QJ78 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88445 2001 QK78 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88446 2001 QR80 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88447 2001 QW81 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88448 2001 QH82 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88449 2001 QD84 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88450 2001 QE84 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88451 2001 QW86 17/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
88452 2001 QK90 20/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
88453 2001 QF91 23/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
88454 2001 QG92 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88455 2001 QN94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
88456 2001 QT94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,9 km MPC · JPL
88457 2001 QV94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
88458 2001 QG95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
88459 2001 QJ95 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
88460 2001 QT97 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88461 2001 QL98 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88462 2001 QM99 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88463 2001 QK101 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88464 2001 QD102 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88465 2001 QZ105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
88466 2001 QO107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
88467 2001 QM108 25/08/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 3,7 km MPC · JPL
88468 2001 QB109 19/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
88469 2001 QF109 20/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
88470 Joaquinescrig 2001 QB111 26/08/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,2 km MPC · JPL
88471 2001 QL111 26/08/2001 Farpoint Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
88472 2001 QW111 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
88473 2001 QX111 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88474 2001 QD112 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88475 2001 QO113 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88476 2001 QS115 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88477 2001 QJ116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88478 2001 QA118 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88479 2001 QQ119 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88480 2001 QL120 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88481 2001 QS120 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88482 2001 QA122 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88483 2001 QQ125 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88484 2001 QV126 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88485 2001 QY128 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88486 2001 QA130 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88487 2001 QN130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88488 2001 QH131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88489 2001 QR131 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88490 2001 QH132 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88491 2001 QH135 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88492 2001 QL136 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
88493 2001 QG137 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88494 2001 QL137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88495 2001 QP137 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88496 2001 QT137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88497 2001 QA138 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88498 2001 QO138 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
88499 2001 QV138 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
88500 2001 QZ138 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88501 2001 QC139 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88502 2001 QC140 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88503 2001 QO140 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88504 2001 QQ140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88505 2001 QT140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88506 2001 QW140 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88507 2001 QC142 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88508 2001 QM144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
88509 2001 QN149 22/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
88510 2001 QB150 25/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
88511 2001 QK154 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
88512 2001 QM154 25/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,9 km MPC · JPL
88513 2001 QB155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88514 2001 QS155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88515 2001 QM156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88516 2001 QE159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88517 2001 QO159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
88518 2001 QG160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
88519 2001 QS163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,1 km MPC · JPL
88520 2001 QZ166 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
88521 2001 QN168 25/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
88522 2001 QM171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88523 2001 QH174 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88524 2001 QS174 27/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88525 2001 QU174 25/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
88526 2001 QZ175 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
88527 2001 QQ177 25/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88528 2001 QU177 25/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
88529 2001 QF180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88530 2001 QK180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88531 2001 QO180 25/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
88532 2001 QO181 31/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
88533 2001 QB183 23/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
88534 2001 QG183 22/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,1 km MPC · JPL
88535 2001 QR183 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
88536 2001 QN184 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88537 2001 QF185 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88538 2001 QG187 21/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
88539 2001 QZ188 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
88540 2001 QP189 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88541 2001 QC190 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88542 2001 QY190 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88543 2001 QH191 22/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
88544 2001 QM191 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
88545 2001 QV191 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88546 2001 QJ192 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88547 2001 QX192 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88548 2001 QS194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88549 2001 QG197 22/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
88550 2001 QT197 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88551 2001 QD198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88552 2001 QG198 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88553 2001 QN198 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88554 2001 QW199 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88555 2001 QG200 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88556 2001 QG214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
88557 2001 QW214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
88558 2001 QW216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
88559 2001 QB219 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
88560 2001 QY223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
88561 2001 QF233 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88562 2001 QH233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88563 2001 QT233 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88564 2001 QO239 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88565 2001 QH242 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88566 2001 QR242 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88567 2001 QN243 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88568 2001 QG244 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
88569 2001 QT245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88570 2001 QJ246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88571 2001 QT246 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88572 2001 QZ247 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88573 2001 QF248 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
88574 2001 QM248 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88575 2001 QU248 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88576 2001 QA249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88577 2001 QV249 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
88578 2001 QH251 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88579 2001 QE254 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88580 2001 QP258 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88581 2001 QV258 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88582 2001 QN259 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88583 2001 QM261 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88584 2001 QZ261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88585 2001 QP262 25/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
88586 2001 QT262 25/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
88587 2001 QK263 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88588 2001 QP263 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
88589 2001 QC264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
88590 2001 QE264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
88591 2001 QL264 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88592 2001 QL267 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88593 2001 QC268 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88594 2001 QA269 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
88595 2001 QD270 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88596 2001 QN270 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88597 2001 QS270 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88598 2001 QM271 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88599 2001 QS274 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88600 2001 QA280 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88601 2001 QF284 18/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
88602 2001 QA291 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
88603 2001 QL291 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88604 2001 QH293 31/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
88605 2001 QK294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
88606 2001 QU294 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88607 2001 QE296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88608 2001 QO296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88609 2001 QP296 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88610 2001 QD297 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88611 Teharonhiawako 2001 QT297 20/08/2001 Cerro Tololo DES 307 km MPC · JPL
88612 2001 QE328 25/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
88613 2001 RO1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88614 2001 RP1 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88615 2001 RG3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
88616 2001 RC4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88617 2001 RT6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
88618 2001 RH7 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
88619 2001 RD8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88620 2001 RF8 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88621 2001 RR10 09/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,6 km MPC · JPL
88622 2001 RU10 10/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
88623 2001 RD20 07/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88624 2001 RR21 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
88625 2001 RD23 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88626 2001 RW26 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88627 2001 RT31 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88628 2001 RF34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88629 2001 RQ34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88630 2001 RU34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88631 2001 RM37 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88632 2001 RW38 09/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88633 2001 RP43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
88634 2001 RE45 12/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88635 2001 RH45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
88636 2001 RM45 14/09/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
88637 2001 RJ46 12/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
88638 2001 RL46 13/09/2001 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
88639 2001 RG49 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88640 2001 RU49 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88641 2001 RS51 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88642 2001 RV51 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88643 2001 RK55 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88644 2001 RA65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88645 2001 RD65 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88646 2001 RO65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88647 2001 RX66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
88648 2001 RZ66 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88649 2001 RO67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88650 2001 RY67 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88651 2001 RZ68 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88652 2001 RF69 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88653 2001 RH69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
88654 2001 RQ69 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88655 2001 RY69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88656 2001 RM71 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88657 2001 RT71 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88658 2001 RK74 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88659 2001 RY74 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88660 2001 RN75 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88661 2001 RJ76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88662 2001 RN76 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88663 2001 RJ77 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88664 2001 RK77 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88665 2001 RT78 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88666 2001 RP79 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88667 2001 RR79 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88668 2001 RM81 14/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
88669 2001 RC84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88670 2001 RL84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88671 2001 RV84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
88672 2001 RO85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88673 2001 RP87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
88674 2001 RW87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88675 2001 RR88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
88676 2001 RD89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
88677 2001 RG90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
88678 2001 RC91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
88679 2001 RD92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
88680 2001 RH93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
88681 2001 RW93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
88682 2001 RA97 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
88683 2001 RF102 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88684 2001 RC104 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88685 2001 RB108 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88686 2001 RQ115 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88687 2001 RO121 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88688 2001 RK122 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88689 2001 RO126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88690 2001 RL127 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88691 2001 RK129 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88692 2001 RU132 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88693 2001 RM133 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88694 2001 RH139 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88695 2001 RO139 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88696 2001 RS139 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88697 2001 RF141 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88698 2001 RQ142 11/09/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88699 2001 RW142 14/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
88700 2001 RF143 15/09/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88701 2001 RW150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
88702 2001 RC151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88703 2001 RF155 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88704 2001 SF 16/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
88705 Potato 2001 SV 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
88706 2001 SW 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
88707 2001 SB1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
88708 2001 SM1 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
88709 2001 SA3 17/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
88710 2001 SL9 18/09/2001 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
88711 2001 SQ9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
88712 2001 SA11 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88713 2001 ST18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88714 2001 SA21 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88715 2001 SO21 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88716 2001 SG22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88717 2001 SL22 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88718 2001 SG23 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88719 2001 SL25 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88720 2001 ST26 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88721 2001 SD27 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88722 2001 SJ27 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88723 2001 ST27 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88724 2001 SJ28 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88725 2001 SE29 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88726 2001 SS31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88727 2001 SX32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88728 2001 SG33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88729 2001 SW33 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88730 2001 SB35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88731 2001 SJ36 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88732 2001 SR36 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88733 2001 SH37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88734 2001 SP42 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88735 2001 SV42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88736 2001 SK43 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88737 2001 SX43 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88738 2001 SF44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88739 2001 SR44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88740 2001 SY44 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88741 2001 SS45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88742 2001 SU48 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88743 2001 SD49 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88744 2001 SJ49 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88745 2001 SP50 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88746 2001 SY51 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88747 2001 SS52 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88748 2001 SD54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88749 2001 SH54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88750 2001 SW55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88751 2001 SA56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88752 2001 SC56 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88753 2001 SM58 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88754 2001 SK59 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88755 2001 SL60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88756 2001 SN60 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88757 2001 SS61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88758 2001 SW64 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88759 2001 SF65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88760 2001 SG65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88761 2001 SZ65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88762 2001 SF66 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88763 2001 SS66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88764 2001 SM67 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88765 2001 SY67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88766 2001 SA68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88767 2001 SR69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88768 2001 SG70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88769 2001 SH71 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88770 2001 ST72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88771 2001 SA73 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88772 2001 SJ74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88773 2001 SK74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
88774 2001 SC76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
88775 2001 SY76 16/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
88776 2001 SC77 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88777 2001 SH79 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88778 2001 SQ88 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88779 2001 SK93 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88780 2001 SE98 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88781 2001 ST104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88782 2001 SF106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88783 2001 SK106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88784 2001 SO106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88785 2001 ST106 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88786 2001 SG107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88787 2001 SS108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88788 2001 SE109 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88789 2001 SC110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88790 2001 SS110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88791 2001 SZ110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88792 2001 SV112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
88793 2001 SG114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
88794 2001 SF115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
88795 Morvan 2001 SW115 20/09/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 3,5 km MPC · JPL
88796 2001 SB116 22/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
88797 2001 SL119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88798 2001 SN119 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88799 2001 SV121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88800 2001 SE122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88801 2001 SN122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88802 2001 SR124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88803 2001 SD129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88804 2001 SU129 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88805 2001 SY129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88806 2001 SS131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88807 2001 SV134 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88808 2001 SF135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88809 2001 SH139 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88810 2001 SU142 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88811 2001 SN143 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88812 2001 SQ146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88813 2001 SJ147 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88814 2001 SE148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88815 2001 SX149 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88816 2001 SE151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88817 2001 SV151 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88818 2001 SF153 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88819 2001 SP153 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88820 2001 SZ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88821 2001 SB154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88822 2001 SK155 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88823 2001 SF158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88824 2001 SM158 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88825 2001 SG159 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88826 2001 SM160 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88827 2001 SJ161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88828 2001 SO161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88829 2001 SS162 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88830 2001 SY162 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88831 2001 SO163 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88832 2001 SY165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88833 2001 SA169 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88834 2001 SJ169 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88835 2001 SX171 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88836 2001 SC175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88837 2001 SL175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88838 2001 SS175 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88839 2001 SJ176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88840 2001 SC177 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88841 2001 SZ177 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88842 2001 SF178 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88843 2001 SK178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88844 2001 SE179 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88845 2001 SN179 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88846 2001 SJ180 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88847 2001 SN191 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88848 2001 ST202 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88849 2001 SB205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88850 2001 SL222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88851 2001 SW222 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88852 2001 SN230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88853 2001 ST231 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88854 2001 SD235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88855 2001 SD236 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88856 2001 SE237 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88857 2001 SK237 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88858 2001 SN240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88859 2001 SF245 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88860 2001 SO247 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
88861 2001 SR247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88862 2001 SF249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88863 2001 SP249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88864 2001 SY250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
88865 2001 ST251 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88866 2001 SW251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88867 2001 SN252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88868 2001 SF253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88869 2001 ST256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88870 2001 SF260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88871 2001 SG260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88872 2001 SV260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88873 2001 SY260 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88874 Wongshingsheuk 2001 SV264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
88875 Posky 2001 SB265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
88876 2001 SD265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
88877 2001 SJ265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
88878 Bowenyueli 2001 SQ266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
88879 Sungjaoyiu 2001 SA268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
88880 2001 SF270 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,7 km MPC · JPL
88881 2001 SW278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
88882 2001 ST279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
88883 2001 SY280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
88884 2001 SX282 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88885 2001 SD283 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
88886 2001 SA286 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,1 km MPC · JPL
88887 2001 SD288 27/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
88888 2001 SE288 27/09/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
88889 2001 SR291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
88890 2001 SJ292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88891 2001 SX298 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88892 2001 SP305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88893 2001 SE306 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88894 2001 SX313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88895 2001 SC322 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
88896 2001 SB342 21/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
88897 2001 SM342 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
88898 2001 SN343 22/09/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
88899 2001 SB346 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
88900 2001 SC346 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88901 2001 SA347 25/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88902 2001 SF349 26/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88903 2001 TL 06/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88904 2001 TF1 07/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88905 2001 TN1 11/10/2001 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
88906 Moutier 2001 TT1 11/10/2001 Vicques M. Ory 3,5 km MPC · JPL
88907 2001 TY2 07/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
88908 2001 TZ4 08/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88909 2001 TG7 13/10/2001 Kleť Kleť Obs. 4,0 km MPC · JPL
88910 2001 TZ7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
88911 2001 TN8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88912 2001 TS8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88913 2001 TG9 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88914 2001 TQ9 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88915 2001 TG10 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88916 2001 TS10 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
88917 2001 TZ10 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88918 2001 TN11 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88919 2001 TC12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88920 2001 TO12 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88921 2001 TR12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88922 2001 TK14 06/10/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
88923 2001 TR14 07/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
88924 2001 TZ17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
88925 2001 TC18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
88926 2001 TA20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88927 2001 TQ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88928 2001 TE21 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88929 2001 TR22 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88930 2001 TR23 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88931 2001 TZ25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88932 2001 TG31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88933 2001 TB32 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88934 2001 TE32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88935 2001 TF32 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88936 2001 TN32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88937 2001 TQ33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88938 2001 TR33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88939 2001 TX33 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88940 2001 TA34 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88941 2001 TO34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88942 2001 TK35 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88943 2001 TR35 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88944 2001 TF36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88945 2001 TW36 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88946 2001 TD37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88947 2001 TF37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88948 2001 TU37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
88949 2001 TH38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88950 2001 TL38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88951 2001 TM38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88952 2001 TW38 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
88953 2001 TC39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88954 2001 TE42 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88955 2001 TW42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88956 2001 TF43 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
88957 2001 TT44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88958 2001 TV44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88959 2001 TZ44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88960 2001 TN45 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
88961 Valpertile 2001 TH47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 4,5 km MPC · JPL
88962 2001 TR50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88963 2001 TX53 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88964 2001 TX54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88965 2001 TA55 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
88966 2001 TC56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88967 2001 TG56 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88968 2001 TN57 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88969 2001 TU57 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88970 2001 TQ58 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88971 2001 TS58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88972 2001 TT58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88973 2001 TA59 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88974 2001 TD59 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88975 2001 TH59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
88976 2001 TN60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88977 2001 TL62 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88978 2001 TR62 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88979 2001 TG63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88980 2001 TQ64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88981 2001 TW65 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88982 2001 TA66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88983 2001 TV67 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88984 2001 TW67 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88985 2001 TG68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88986 2001 TW70 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88987 2001 TF71 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88988 2001 TO71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88989 2001 TQ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88990 2001 TT71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88991 2001 TV71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
88992 2001 TJ72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88993 2001 TF74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88994 2001 TX74 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88995 2001 TR75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88996 2001 TY75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88997 2001 TG76 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88998 2001 TV76 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88999 2001 TH77 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
89000 2001 TD78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL

84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s  • 90.000s  • 91.000s  • 92.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001