Danh sách tiểu hành tinh/80001–81000

Tủ sách mở Wikibooks


79001–79100[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79001 2749 P-L 24/09/1960 Palomar]] PLS]] 1,5 km MPC · JPL
79002 2774 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79003 3519 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79004 4134 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79005 4220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79006 4261 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
79007 4289 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79008 4306 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
79009 4707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79010 4851 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
79011 6312 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79012 6678 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79013 9056 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
79014 9520 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
79015 9548 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
79016 2094 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79017 2117 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79018 2126 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79019 1071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79020 1085 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
79021 1160 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79022 1200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79023 1213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79024 1247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79025 1318 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79026 1322 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79027 1337 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
79028 1441 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79029 1503 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
79030 2027 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79031 2073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
79032 2134 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79033 2185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79034 2228 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79035 2247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79036 3063 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79037 3116 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79038 3144 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79039 3169 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79040 3196 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79041 3234 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79042 3249 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79043 3330 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79044 3919 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
79045 4071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79046 4113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79047 4184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79048 4200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79049 4207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
79050 4649 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
79051 5091 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79052 5142 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79053 5153 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79054 1046 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79055 1063 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79056 1132 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
79057 1183 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79058 1215 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79059 2014 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79060 2281 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79061 2286 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79062 2449 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79063 2499 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79064 2536 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79065 3102 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79066 3172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79067 3221 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79068 3258 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79069 3275 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79070 3282 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79071 3300 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
79072 3337 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
79073 3410 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79074 3530 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
79075 3704 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79076 3782 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
79077 4122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79078 4188 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
79079 4302 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79080 4502 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79081 4673 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79082 5047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79083 5068 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79084 5650 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79085 1975 SE1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus]] 2,6 km MPC · JPL
79086 Gorgasali 1977 RD 04/09/1977 La Silla]] R. M. West]] 3,3 km MPC · JPL
79087 Scheidt 1977 UM2 17/10/1977 Tautenburg Observatory]] F. Börngen]] 3,4 km MPC · JPL
79088 1978 VB4 07/11/1978 Palomar]] E. F. Helin]], S. J. Bus]] 1,8 km MPC · JPL
79089 1978 VX10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
79090 1979 MZ8 25/06/1979 Siding Spring]] E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
79091 1979 OB11 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
79092 1981 DT1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
79093 1981 EU10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
79094 1981 ED13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
79095 1981 EL15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
79096 1981 EM20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
79097 1981 EC24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
79098 1981 EE26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79099 1981 EG29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
79100 1981 EH30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL

79101–79200[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79101 1981 EJ31 02/03/1981 Siding Spring]] S. J. Bus]] 1,8 km MPC · JPL
79102 1981 EP31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
79103 1981 EO32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
79104 1981 EK33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
79105 1981 EY33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79106 1981 EW34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79107 1981 EX37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
79108 1981 EB38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79109 1981 EN39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
79110 1981 EH40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
79111 1981 ES40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
79112 1981 EE42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79113 1981 EP45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79114 1981 EJ46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
79115 1984 JK 09/05/1984 Palomar]] J. Gibson]] 2,2 km MPC · JPL
79116 1984 ST6 27/09/1984 La Silla]] H. Debehogne]] 3,5 km MPC · JPL
79117 Brydonejack 1988 QC1 16/08/1988 Palomar]] C. S. Shoemaker]], E. M. Shoemaker]] 1,9 km MPC · JPL
79118 1989 GY5 05/04/1989 La Silla]] E. W. Elst]] 4,7 km MPC · JPL
79119 1989 SC10 26/09/1989 La Silla H. Debehogne]] 9,7 km MPC · JPL
79120 1989 TS4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst]] 5,7 km MPC · JPL
79121 1990 EG1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79122 1990 RV7 14/09/1990 La Silla H. Debehogne]] 2,4 km MPC · JPL
79123 1990 RT8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
79124 1990 RU8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
79125 1990 SZ4 22/09/1990 La Silla E. W. Elst]] 7,3 km MPC · JPL
79126 1990 SO6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79127 1990 SK8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79128 1990 SB13 22/09/1990 La Silla H. Debehogne]] 2,1 km MPC · JPL
79129 Robkoldewey 1990 TX11 11/10/1990 Tautenburg Observatory]] F. Börngen]], L. D. Schmadel]] 2,4 km MPC · JPL
79130 Bandanomori 1990 UC2 26/10/1990 Geisei]] T. Seki]] 3,7 km MPC · JPL
79131 1990 UN4 16/10/1990 La Silla]] E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79132 1990 VR4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
79133 1990 VG5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79134 1990 VO8 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79135 1991 JV 08/05/1991 Kitt Peak]] align="right" | 1,5 km MPC · JPL
79136 1991 ND4 08/07/1991 La Silla]] H. Debehogne]] 1,7 km MPC · JPL
79137 1991 PD15 06/08/1991 Palomar]] H. E. Holt]] 2,2 km MPC · JPL
79138 Mansfeld 1991 RS4 13/09/1991 Tautenburg Observatory]] F. Börngen]], L. D. Schmadel]] 1,7 km MPC · JPL
79139 1991 SP 30/09/1991 Siding Spring]] R. H. McNaught]] 2,6 km MPC · JPL
79140 1991 SX2 29/09/1991 Kitt Peak]] align="right" | 5,3 km MPC · JPL
79141 1991 TB 01/10/1991 Siding Spring]] R. H. McNaught]] 2,3 km MPC · JPL
79142 1991 VR2 01/11/1991 Palomar]] E. F. Helin]] 2,7 km MPC · JPL
79143 1992 BQ2 30/01/1992 La Silla]] E. W. Elst]] 3,9 km MPC · JPL
79144 Cervantes 1992 CM3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
79145 1992 EL13 02/03/1992 La Silla UESAC]] 7,4 km MPC · JPL
79146 1992 JP3 02/05/1992 La Silla H. Debehogne]] 2,5 km MPC · JPL
79147 1992 RG3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79148 1992 SN3 24/09/1992 Kitt Peak]] align="right" | 4,3 km MPC · JPL
79149 Kajigamori 1992 UR4 27/10/1992 Geisei]] T. Seki]] 2,2 km MPC · JPL
79150 1992 UR7 23/10/1992 Kitt Peak]] align="right" | 1,3 km MPC · JPL
79151 1992 YS3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79152 Abukumagawa 1993 FX3 17/03/1993 Geisei]] T. Seki]] 2,4 km MPC · JPL
79153 1993 FV4 17/03/1993 La Silla]] UESAC]] 1,4 km MPC · JPL
79154 1993 FF5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79155 1993 FN8 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
79156 1993 FA12 17/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79157 1993 FE16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79158 1993 FB17 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
79159 1993 FP17 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
79160 1993 FO19 17/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
79161 1993 FW19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
79162 1993 FU20 19/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
79163 1993 FK24 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79164 1993 FE27 21/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
79165 1993 FR27 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
79166 1993 FU29 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79167 1993 FM32 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
79168 1993 FP33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
79169 1993 FY33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79170 1993 FT34 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79171 1993 FM37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
79172 1993 FX38 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
79173 1993 FE41 19/03/1993 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
79174 1993 FC46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79175 1993 FU47 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79176 1993 FA50 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
79177 1993 FG50 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79178 1993 FN54 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79179 1993 FX56 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79180 1993 FR62 19/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
79181 1993 FT75 21/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
79182 1993 FS82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
79183 1993 KY 21/05/1993 Kitt Peak]] align="right" | 1,1 km MPC · JPL
79184 1993 KO3 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79185 1993 OZ3 20/07/1993 La Silla]] E. W. Elst]] 2,0 km MPC · JPL
79186 1993 QN 20/08/1993 Palomar]] E. F. Helin]], J. Alu]] 3,9 km MPC · JPL
79187 1993 QL8 20/08/1993 La Silla]] E. W. Elst]] 3,4 km MPC · JPL
79188 1993 QF9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79189 1993 RB8 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79190 1993 TT9 12/10/1993 Kitt Peak]] align="right" | 8,8 km MPC · JPL
79191 1993 TU14 09/10/1993 La Silla]] E. W. Elst]] 2,8 km MPC · JPL
79192 1993 TG16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79193 1993 TW17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79194 1993 TZ18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
79195 1993 TZ24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79196 1993 TD33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79197 1993 TE33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
79198 1993 TL33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
79199 1993 TN37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
79200 1993 UH4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL

79201–79300[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79201 1993 UY4 20/10/1993 La Silla]] E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79202 1993 UV5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
79203 1993 UC6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79204 1993 UH7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
79205 1993 UN8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79206 1993 VX1 11/11/1993 Kushiro]] S. Ueda]], H. Kaneda]] 5,3 km MPC · JPL
79207 1994 AW9 08/01/1994 Kitt Peak]] align="right" | 1,4 km MPC · JPL
79208 1994 AF12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79209 1994 AT12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
79210 1994 CX17 08/02/1994 La Silla]] E. W. Elst]] 1,6 km MPC · JPL
79211 1994 CB18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
79212 1994 ET 06/03/1994 San Marcello]] L. Tesi]], G. Cattani]] 1,5 km MPC · JPL
79213 1994 EX 08/03/1994 Stroncone]] A. Vagnozzi]] 3,0 km MPC · JPL
79214 1994 GS6 11/04/1994 Kitt Peak]] align="right" | 1,2 km MPC · JPL
79215 1994 HU 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79216 1994 JH3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79217 1994 JR4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79218 1994 JU7 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79219 1994 LN 05/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79220 1994 PO1 12/08/1994 Siding Spring]] R. H. McNaught]] 8,5 km MPC · JPL
79221 1994 PN7 10/08/1994 La Silla]] E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79222 1994 PQ8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79223 1994 PM12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79224 1994 PS12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79225 1994 PF16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79226 1994 PM16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79227 1994 PK17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79228 1994 PP17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79229 1994 PE20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79230 1994 PP21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79231 1994 PO22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79232 1994 PH25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79233 1994 PK25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
79234 1994 PC26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79235 1994 PQ28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79236 1994 PB31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79237 1994 PC31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79238 1994 PM36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79239 1994 PY37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
79240 Rosanna 1994 QD 26/08/1994 Farra d'Isonzo]] Farra d'Isonzo]] 1,7 km MPC · JPL
79241 Fulviobressan 1994 QE 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
79242 1994 RE 03/09/1994 Stroncone]] Santa Lucia Obs.]] 8,5 km MPC · JPL
79243 1994 RA1 09/09/1994 Kleť]] Kleť Obs.]] 1,6 km MPC · JPL
79244 1994 RT1 01/09/1994 Palomar]] E. F. Helin]] 4,2 km MPC · JPL
79245 1994 RL23 05/09/1994 La Silla]] E. W. Elst]] 1,9 km MPC · JPL
79246 1994 SC6 28/09/1994 Kitt Peak]] align="right" | 1,7 km MPC · JPL
79247 1994 SL7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79248 1994 TJ 06/10/1994 Farra d'Isonzo]] Farra d'Isonzo]] 7,0 km MPC · JPL
79249 1994 TL 02/10/1994 Kitami]] K. Endate]], K. Watanabe]] 2,1 km MPC · JPL
79250 1994 TD5 02/10/1994 Kitt Peak]] align="right" | 1,6 km MPC · JPL
79251 1994 TW8 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79252 1994 TR11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79253 1994 UQ7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79254 Tsuda 1994 YJ 23/12/1994 Kuma Kogen]] A. Nakamura]] 2,6 km MPC · JPL
79255 1994 YY3 31/12/1994 Kitt Peak]] align="right" | 4,1 km MPC · JPL
79256 1995 BO10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79257 1995 CS6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79258 1995 DP1 22/02/1995 Oizumi]] T. Kobayashi]] 4,8 km MPC · JPL
79259 1995 DR9 25/02/1995 Kitt Peak]] align="right" | 4,4 km MPC · JPL
79260 1995 EN3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79261 1995 FE15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79262 1995 FU19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79263 1995 HK5 29/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79264 1995 MC4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79265 1995 OV2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
79266 1995 OV3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79267 1995 OE6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79268 1995 OW13 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
79269 1995 QG1 19/08/1995 Xinglong]] SCAP]] 5,6 km MPC · JPL
79270 1995 QK8 27/08/1995 Kitt Peak]] align="right" | 4,5 km MPC · JPL
79271 Bellagio 1995 SJ5 28/09/1995 Sormano]] V. Giuliani]], G. Ventre]] 1,5 km MPC · JPL
79272 1995 SN6 17/09/1995 Kitt Peak]] align="right" | 3,5 km MPC · JPL
79273 1995 SQ11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
79274 1995 SG16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79275 1995 SB21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
79276 1995 SM22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79277 1995 SB25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79278 1995 SA28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79279 1995 SQ28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
79280 1995 SE32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
79281 1995 SN32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79282 1995 SU32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
79283 1995 SN42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79284 1995 SJ43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79285 1995 SP53 28/09/1995 Xinglong]] SCAP]] 1,6 km MPC · JPL
79286 Hexiantu 1995 SQ53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
79287 1995 SQ58 23/09/1995 Kitt Peak]] align="right" | 4,9 km MPC · JPL
79288 1995 SY71 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79289 1995 TY6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79290 1995 TE11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79291 1995 UG6 27/10/1995 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,3 km MPC · JPL
79292 1995 UH11 17/10/1995 Kitt Peak]] align="right" | 1,6 km MPC · JPL
79293 1995 UM25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
79294 1995 UR42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79295 1995 UT42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79296 1995 VE6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79297 1995 VK8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79298 1995 VO13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79299 1995 WS2 16/11/1995 Kushiro]] S. Ueda]], H. Kaneda]] 2,5 km MPC · JPL
79300 1995 WP10 16/11/1995 Kitt Peak]] align="right" | 1,3 km MPC · JPL

79301–79400[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79301 1995 WD22 17/11/1995 Kitt Peak]] align="right" | 5,2 km MPC · JPL
79302 1995 WG22 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79303 1995 WV33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79304 1995 WM35 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79305 1995 XK 12/12/1995 Sudbury]] D. di Cicco]] 2,0 km MPC · JPL
79306 1995 YZ7 18/12/1995 Kitt Peak]] align="right" | 1,7 km MPC · JPL
79307 1995 YH11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79308 1995 YB12 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79309 1995 YH21 19/12/1995 NEAT]] 1,6 km MPC · JPL
79310 1996 AK4 12/01/1996 Kitt Peak]] align="right" | 1,2 km MPC · JPL
79311 1996 AO12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79312 1996 BQ5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79313 1996 CK 01/02/1996 Xinglong]] SCAP]] 1,4 km MPC · JPL
79314 1996 DP1 23/02/1996 Stroncone]] A. Vagnozzi]] 2,2 km MPC · JPL
79315 1996 EK7 11/03/1996 Kitt Peak]] align="right" | 1,2 km MPC · JPL
79316 Huangshan 1996 HS7 18/04/1996 Xinglong]] SCAP]] 2,4 km MPC · JPL
79317 1996 HL21 18/04/1996 La Silla]] E. W. Elst]] 2,8 km MPC · JPL
79318 1996 HY22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
79319 1996 HS24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79320 1996 HS25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79321 1996 JV4 10/05/1996 Kitt Peak]] align="right" | 2,5 km MPC · JPL
79322 1996 JP12 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79323 1996 PM7 08/08/1996 La Silla]] E. W. Elst]] 6,5 km MPC · JPL
79324 1996 PH8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
79325 1996 QJ 17/08/1996 NEAT]] 4,8 km MPC · JPL
79326 1996 QQ3 18/08/1996 Caussols]] E. W. Elst]] 3,0 km MPC · JPL
79327 1996 RT11 08/09/1996 Kitt Peak]] align="right" | 3,1 km MPC · JPL
79328 1996 RE19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79329 1996 RC23 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79330 1996 RR24 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79331 1996 TY 05/10/1996 Sudbury]] D. di Cicco]] 5,3 km MPC · JPL
79332 1996 TY2 03/10/1996 Xinglong]] SCAP]] 5,1 km MPC · JPL
79333 Yusaku 1996 TN6 05/10/1996 Kuma Kogen]] A. Nakamura]] 2,2 km MPC · JPL
79334 1996 TZ9 15/10/1996 Sudbury]] D. di Cicco]] 3,3 km MPC · JPL
79335 1996 TJ19 04/10/1996 Kitt Peak]] align="right" | 4,0 km MPC · JPL
79336 1996 TV20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
79337 1996 TZ20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79338 1996 TG22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79339 1996 TG41 08/10/1996 La Silla]] E. W. Elst]] 1,6 km MPC · JPL
79340 1996 TO41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
79341 1996 UT1 30/10/1996 Prescott]] P. G. Comba]] 7,0 km MPC · JPL
79342 1996 VB15 05/11/1996 Kitt Peak]] align="right" | 7,2 km MPC · JPL
79343 1996 VK17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79344 1996 VA27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79345 1996 VN32 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79346 1996 VY33 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
79347 Medlov 1996 XJ2 04/12/1996 Kleť]] J. Tichá]], M. Tichý]] 6,8 km MPC · JPL
79348 1996 XK9 01/12/1996 Kitt Peak]] align="right" | 5,3 km MPC · JPL
79349 1996 XQ21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
79350 1996 YW 20/12/1996 Oizumi]] T. Kobayashi]] 2,3 km MPC · JPL
79351 1997 AX5 01/01/1997 Xinglong]] SCAP]] 2,5 km MPC · JPL
79352 1997 AO6 03/01/1997 Uenohara]] N. Kawasato]] 1,3 km MPC · JPL
79353 Andrewalday 1997 AF16 13/01/1997 NEAT]] 1,5 km MPC · JPL
79354 Brundibár 1997 BB 16/01/1997 Kleť]] M. Tichý]], J. Tichá]] 1,6 km MPC · JPL
79355 1997 BN4 31/01/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,6 km MPC · JPL
79356 1997 BK5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79357 1997 CP4 04/02/1997 Prescott]] P. G. Comba]] 1,5 km MPC · JPL
79358 1997 CM6 03/02/1997 NEAT]] 1,8 km MPC · JPL
79359 1997 CA14 03/02/1997 Kitt Peak]] align="right" | 6,2 km MPC · JPL
1997 CS29 03/02/1997 Mauna Kea]] J. X. Luu]], D. C. Jewitt]], C. Trujillo]], J. Chen]] 386 km MPC · JPL
79361 1997 DA 16/02/1997 Modra]] P. Kolény]], L. Kornoš]] 2,4 km MPC · JPL
79362 1997 EO2 04/03/1997 Oizumi]] T. Kobayashi]] 2,2 km MPC · JPL
79363 1997 EC4 02/03/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,2 km MPC · JPL
79364 1997 EU4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79365 1997 EW6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79366 1997 EC10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79367 1997 EJ13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
79368 1997 EJ16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79369 1997 EN24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79370 1997 EJ33 04/03/1997 Socorro]] LINEAR]] 3,9 km MPC · JPL
79371 1997 ES39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79372 1997 EU41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79373 1997 EE42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79374 1997 EB59 11/03/1997 La Silla]] E. W. Elst]] 2,3 km MPC · JPL
79375 Valetti 1997 FA 16/03/1997 Pianoro]] V. Goretti]] 2,1 km MPC · JPL
79376 1997 FF 18/03/1997 Xinglong]] SCAP]] 2,6 km MPC · JPL
79377 1997 FV 18/03/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
79378 1997 FF1 29/03/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
79379 1997 FR3 31/03/1997 Socorro]] LINEAR]] 1,4 km MPC · JPL
79380 1997 GN 04/04/1997 NEAT]] 2,6 km MPC · JPL
79381 1997 GV2 07/04/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,1 km MPC · JPL
79382 1997 GC4 08/04/1997 Sormano]] M. Cavagna]], P. Chiavenna]] 1,7 km MPC · JPL
79383 1997 GU5 02/04/1997 Socorro]] LINEAR]] 1,4 km MPC · JPL
79384 1997 GJ6 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79385 1997 GA7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79386 1997 GP10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79387 1997 GV11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79388 1997 GC13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79389 1997 GW13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79390 1997 GK14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79391 1997 GZ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79392 1997 GC15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79393 1997 GH18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79394 1997 GM18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79395 1997 GP21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79396 1997 GE23 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79397 1997 GG24 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79398 1997 GG27 09/04/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,6 km MPC · JPL
79399 1997 GC30 13/04/1997 Xinglong]] SCAP]] 1,6 km MPC · JPL
79400 1997 HQ2 30/04/1997 Kitt Peak]] align="right" | 2,4 km MPC · JPL

79401–79500[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79401 1997 HT2 25/04/1997 Majorca]] Á. López J.]], R. Pacheco]] 2,2 km MPC · JPL
79402 1997 HV2 28/04/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,4 km MPC · JPL
79403 1997 HX9 30/04/1997 Socorro]] LINEAR]] 2,4 km MPC · JPL
79404 1997 HN10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79405 1997 HD11 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79406 1997 HS14 28/04/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,1 km MPC · JPL
79407 1997 JE4 01/05/1997 Socorro]] LINEAR]] 1,4 km MPC · JPL
79408 1997 JE8 08/05/1997 Prescott]] P. G. Comba]] 1,5 km MPC · JPL
79409 1997 JX11 03/05/1997 La Silla]] E. W. Elst]] 3,9 km MPC · JPL
79410 Wallerius 1997 JW12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79411 1997 JY12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79412 1997 JO14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79413 1997 JQ14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79414 1997 JU15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79415 1997 JY15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79416 1997 JE18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79417 1997 KQ1 27/05/1997 Caussols]] ODAS]] 1,6 km MPC · JPL
79418 Zhangjiajie 1997 LO 03/06/1997 Xinglong]] SCAP]] 2,6 km MPC · JPL
79419 Gaolu 1997 MZ 26/06/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
79420 1997 MM4 28/06/1997 Socorro]] LINEAR]] 2,1 km MPC · JPL
79421 1997 MF5 29/06/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79422 1997 MF6 26/06/1997 Kitt Peak]] align="right" | 2,2 km MPC · JPL
79423 1997 MY8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79424 1997 NZ3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
79425 1997 OA1 25/07/1997 Majorca]] R. Pacheco]], Á. López J.]] 2,3 km MPC · JPL
79426 1997 QZ 24/08/1997 Bédoin]] P. Antonini]] 2,5 km MPC · JPL
79427 1997 SC3 24/09/1997 Farra d'Isonzo]] Farra d'Isonzo]] 2,4 km MPC · JPL
79428 1997 SL10 26/09/1997 Xinglong]] SCAP]] 2,7 km MPC · JPL
79429 1997 SO10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
79430 1997 SO11 27/09/1997 Kitt Peak]] align="right" | 2,2 km MPC · JPL
79431 1997 SW12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79432 1997 SW20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79433 1997 SM23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79434 1997 SR25 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79435 1997 TU2 03/10/1997 Caussols]] ODAS]] 5,1 km MPC · JPL
79436 1997 TD6 02/10/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79437 1997 TZ10 03/10/1997 Kitt Peak]] align="right" | 2,3 km MPC · JPL
79438 1997 TD16 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79439 1997 TL16 08/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
79440 1997 TM24 08/10/1997 Xinglong]] SCAP]] 5,8 km MPC · JPL
79441 1997 TB27 09/10/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79442 1997 UX 22/10/1997 Ondřejov]] L. Kotková]] 2,4 km MPC · JPL
79443 1997 UL1 23/10/1997 Prescott]] P. G. Comba]] 2,9 km MPC · JPL
79444 1997 UM26 26/10/1997 La Silla]] UDTS]] 18 km MPC · JPL
79445 1997 VT6 09/11/1997 Goodricke-Pigott]] R. A. Tucker]] 5,0 km MPC · JPL
79446 1997 VC7 01/11/1997 Xinglong]] SCAP]] 3,1 km MPC · JPL
79447 1997 WQ1 21/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79448 1997 WS3 23/11/1997 Oizumi]] T. Kobayashi]] 5,6 km MPC · JPL
79449 1997 WD4 20/11/1997 Kitt Peak]] align="right" | 1,4 km MPC · JPL
79450 1997 WP6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79451 1997 WX9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79452 1997 WA13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79453 1997 WU14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79454 1997 WA21 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79455 1997 WH46 26/11/1997 Socorro]] LINEAR]] 5,7 km MPC · JPL
79456 1997 WP56 22/11/1997 Kitt Peak]] align="right" | 3,9 km MPC · JPL
79457 1997 XD6 05/12/1997 Caussols]] ODAS]] 3,1 km MPC · JPL
79458 1997 YM 20/12/1997 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,4 km MPC · JPL
79459 1997 YS 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
79460 1997 YG2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
79461 1997 YX7 21/12/1997 Kitt Peak]] align="right" | 5,7 km MPC · JPL
79462 1997 YB13 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79463 1997 YE13 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79464 1997 YW16 29/12/1997 Xinglong]] SCAP]] 5,3 km MPC · JPL
79465 1997 YH17 27/12/1997 Kitt Peak]] align="right" | 5,5 km MPC · JPL
79466 1997 YK17 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
79467 1997 YB18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
79468 1997 YZ20 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79469 1998 AH2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
79470 1998 AE4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79471 1998 AH4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79472 Chiorny 1998 AX4 06/01/1998 Sormano]] A. Testa]], P. Chiavenna]] 2,5 km MPC · JPL
79473 1998 BX8 18/01/1998 Xinglong]] SCAP]] 5,8 km MPC · JPL
79474 1998 BT9 22/01/1998 Kitt Peak]] align="right" | 3,4 km MPC · JPL
79475 1998 BD17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79476 1998 BP29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
79477 1998 CN 03/02/1998 Kleť]] M. Tichý]], Z. Moravec]] 9,4 km MPC · JPL
79478 1998 CB1 06/02/1998 Kleť Kleť Obs.]] 8,7 km MPC · JPL
79479 1998 CJ2 01/02/1998 Xinglong]] SCAP]] 11 km MPC · JPL
79480 1998 DZ9 22/02/1998 NEAT]] 7,3 km MPC · JPL
79481 1998 EO12 01/03/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 9,4 km MPC · JPL
79482 1998 EX12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
79483 1998 ET19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
79484 1998 FH3 18/03/1998 Teide]] Teide Obs.]] 7,3 km MPC · JPL
79485 1998 FH10 24/03/1998 Caussols]] ODAS]] 16 km MPC · JPL
79486 1998 FQ10 24/03/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79487 1998 FL26 20/03/1998 Socorro]] LINEAR]] 8,9 km MPC · JPL
79488 1998 FF31 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79489 1998 FP34 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79490 1998 FC42 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
79491 1998 FS42 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79492 1998 FB58 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79493 1998 FD63 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79494 1998 FC90 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
79495 1998 FC91 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79496 1998 FK91 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79497 1998 FY123 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79498 1998 FP126 31/03/1998 Kleť]] Kleť Obs.]] 6,6 km MPC · JPL
79499 1998 FB127 26/03/1998 Xinglong]] SCAP]] 9,0 km MPC · JPL
79500 1998 FK133 20/03/1998 Socorro]] LINEAR]] 5,1 km MPC · JPL

79501–79600[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79501 1998 FN135 28/03/1998 Socorro]] LINEAR]] 8,1 km MPC · JPL
79502 1998 FB143 29/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79503 1998 GA5 02/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79504 1998 GZ5 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
79505 1998 GC6 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79506 1998 HG7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79507 1998 HD42 24/04/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,4 km MPC · JPL
79508 1998 HB52 30/04/1998 LONEOS]] 7,9 km MPC · JPL
79509 1998 HT136 20/04/1998 Socorro]] LINEAR]] 5,9 km MPC · JPL
79510 1998 HO153 24/04/1998 NEAT]] 8,8 km MPC · JPL
79511 1998 JR4 01/05/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
79512 1998 KE3 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79513 1998 KM19 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79514 1998 KM26 26/05/1998 Kitt Peak]] align="right" | 10 km MPC · JPL
79515 1998 KU29 22/05/1998 Socorro]] LINEAR]] 11 km MPC · JPL
79516 1998 KP58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79517 1998 MD 16/06/1998 Woomera]] F. B. Zoltowski]] 2,6 km MPC · JPL
79518 1998 MF3 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
79519 1998 MQ3 18/06/1998 Kitt Peak]] align="right" | 5,1 km MPC · JPL
79520 1998 MZ16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79521 1998 ML29 24/06/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,9 km MPC · JPL
79522 1998 MS33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79523 1998 OC1 20/07/1998 San Marcello]] A. Boattini]], L. Tesi]] 1,2 km MPC · JPL
79524 1998 OY9 26/07/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 1,5 km MPC · JPL
79525 1998 OZ9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79526 1998 OL12 30/07/1998 Reedy Creek]] J. Broughton]] 2,2 km MPC · JPL
79527 1998 OL14 26/07/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 2,1 km MPC · JPL
79528 1998 QG 17/08/1998 Prescott]] P. G. Comba]] 1,8 km MPC · JPL
79529 1998 QP1 17/08/1998 Višnjan Observatory]] Višnjan Obs.]] 2,4 km MPC · JPL
79530 1998 QD4 17/08/1998 Reedy Creek]] J. Broughton]] 2,0 km MPC · JPL
79531 1998 QX6 17/08/1998 Socorro]] LINEAR]] 5,4 km MPC · JPL
79532 1998 QX17 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79533 1998 QN20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79534 1998 QQ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79535 1998 QW23 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79536 1998 QM29 23/08/1998 Xinglong]] SCAP]] 1,4 km MPC · JPL
79537 1998 QX31 17/08/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,8 km MPC · JPL
79538 1998 QN34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79539 1998 QS35 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79540 1998 QW36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79541 1998 QQ37 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79542 1998 QH38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79543 1998 QB39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79544 1998 QD41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79545 1998 QG41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79546 1998 QJ41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79547 1998 QS42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79548 1998 QD44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79549 1998 QH44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79550 1998 QO46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79551 1998 QB47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79552 1998 QE47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79553 1998 QN48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79554 1998 QT48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79555 1998 QU48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
79556 1998 QX49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79557 1998 QA51 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79558 1998 QE51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79559 1998 QQ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79560 1998 QC56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79561 1998 QT58 30/08/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,5 km MPC · JPL
79562 1998 QU62 27/08/1998 Xinglong]] SCAP]] 2,7 km MPC · JPL
79563 1998 QD70 24/08/1998 Socorro]] LINEAR]] 5,5 km MPC · JPL
79564 1998 QV72 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79565 1998 QV75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79566 1998 QZ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79567 1998 QO83 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79568 1998 QS85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79569 1998 QQ88 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79570 1998 QK90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79571 1998 QG92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79572 1998 QP92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79573 1998 QW92 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79574 1998 QV93 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79575 1998 QZ93 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79576 1998 QG98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79577 1998 QX99 26/08/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 3,5 km MPC · JPL
79578 1998 QD100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79579 1998 QY102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79580 1998 QW103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79581 1998 QC106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79582 1998 QF108 17/08/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,5 km MPC · JPL
79583 1998 QW108 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79584 1998 RW5 13/09/1998 LONEOS]] 2,0 km MPC · JPL
79585 1998 RD16 14/09/1998 Xinglong]] SCAP]] 1,8 km MPC · JPL
79586 1998 RB17 14/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 3,3 km MPC · JPL
79587 1998 RE18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79588 1998 RJ18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79589 1998 RF19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79590 1998 RX19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79591 1998 RO20 15/09/1998 Višnjan Observatory]] Višnjan Obs.]] 2,1 km MPC · JPL
79592 1998 RZ25 14/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,7 km MPC · JPL
79593 1998 RP30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79594 1998 RA31 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79595 1998 RX31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79596 1998 RH33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79597 1998 RN34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79598 1998 RA37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79599 1998 RB37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79600 1998 RR40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

79601–79700[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79601 1998 RB43 14/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,6 km MPC · JPL
79602 1998 RW43 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79603 1998 RK44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79604 1998 RD46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79605 1998 RR46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79606 1998 RU46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79607 1998 RD48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79608 1998 RC49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79609 1998 RC50 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79610 1998 RF51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79611 1998 RC52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79612 1998 RH56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79613 1998 RJ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79614 1998 RB57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79615 1998 RT57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79616 1998 RV57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79617 1998 RW60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79618 1998 RY61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79619 1998 RA62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79620 1998 RC62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79621 1998 RF62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79622 1998 RT62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79623 1998 RV63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79624 1998 RN64 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79625 1998 RW64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79626 1998 RQ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79627 1998 RP67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79628 1998 RJ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79629 1998 RC71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79630 1998 RR71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79631 1998 RZ72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79632 1998 RC73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79633 1998 RM73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79634 1998 RY73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79635 1998 RY75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79636 1998 RE77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79637 1998 RT77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79638 1998 RL78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79639 1998 RP78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79640 1998 RG80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79641 Daniloceirani 1998 SY2 19/09/1998 Campo Catino]] F. Mallia]], G. Masi]] 1,4 km MPC · JPL
79642 1998 SU8 20/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,7 km MPC · JPL
79643 1998 SF10 16/09/1998 Caussols]] ODAS]] 3,0 km MPC · JPL
79644 1998 SA11 17/09/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
79645 1998 SM11 19/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
79646 1998 SB13 22/09/1998 Ondřejov]] P. Pravec]] 2,6 km MPC · JPL
79647 Ballack 1998 SG15 22/09/1998 Drebach]] G. Lehmann]], J. Kandler]] 1,8 km MPC · JPL
79648 1998 SQ15 16/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,7 km MPC · JPL
79649 1998 SS15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
79650 1998 SB16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79651 1998 SD17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79652 1998 SA20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79653 1998 SW21 22/09/1998 Višnjan Observatory]] Višnjan Obs.]] 2,2 km MPC · JPL
79654 1998 SS22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
79655 1998 SU23 17/09/1998 LONEOS]] 1,7 km MPC · JPL
79656 1998 SZ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79657 1998 SR24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79658 1998 SO25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
79659 1998 SJ28 17/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 3,6 km MPC · JPL
79660 1998 SX28 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79661 1998 SN29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79662 1998 SS30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79663 1998 SU32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79664 1998 SN33 26/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,6 km MPC · JPL
79665 1998 SB34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79666 1998 SH34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79667 1998 SJ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79668 1998 SM37 21/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,8 km MPC · JPL
79669 1998 SV38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79670 1998 SF43 23/09/1998 Xinglong]] SCAP]] 2,0 km MPC · JPL
79671 1998 SJ43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
79672 1998 SM43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79673 1998 SG44 24/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,7 km MPC · JPL
79674 1998 SP44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79675 1998 SS44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79676 1998 SG47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79677 1998 SK48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79678 1998 SQ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79679 1998 SK49 20/09/1998 Bergisch Gladbach]] W. Bickel]] 1,8 km MPC · JPL
79680 1998 SK50 25/09/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,1 km MPC · JPL
79681 1998 SL53 16/09/1998 LONEOS]] 1,8 km MPC · JPL
79682 1998 SD55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
79683 1998 SF55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
79684 1998 SJ55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
79685 1998 SN55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79686 1998 SY58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79687 1998 SC59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
79688 1998 SJ59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79689 1998 SK59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79690 1998 SH60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
79691 1998 SM60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79692 1998 SP60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79693 1998 SC61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
79694 Nanrendong 1998 SZ62 25/09/1998 Xinglong]] SCAP]] 1,7 km MPC · JPL
79695 1998 SA66 20/09/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79696 1998 SZ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79697 1998 SP68 19/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,8 km MPC · JPL
79698 1998 SE71 21/09/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 2,4 km MPC · JPL
79699 1998 SH73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79700 1998 SX73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL

79701–79800[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79701 1998 SM75 21/09/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 5,6 km MPC · JPL
79702 1998 SW76 26/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,5 km MPC · JPL
79703 1998 SY76 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79704 1998 SF90 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79705 1998 SE93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79706 1998 SW97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79707 1998 SJ98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79708 1998 SP101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79709 1998 SD102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
79710 1998 SK102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79711 1998 SV102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79712 1998 SL104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79713 1998 SV104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79714 1998 SY106 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79715 1998 SA107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79716 1998 SR108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79717 1998 SE109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79718 1998 SA110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79719 1998 SN110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79720 1998 SW110 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79721 1998 SE112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79722 1998 SK117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79723 1998 SF119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79724 1998 SC125 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79725 1998 SN125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79726 1998 SG127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79727 1998 SJ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79728 1998 SK128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79729 1998 SW128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79730 1998 SK130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79731 1998 SU132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79732 1998 SK134 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79733 1998 SU134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79734 1998 SH136 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79735 1998 SD137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79736 1998 SL137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79737 1998 SD138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79738 1998 ST138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79739 1998 SP139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79740 1998 SQ140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79741 1998 SG141 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79742 1998 SN142 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79743 1998 SS142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79744 1998 SB145 20/09/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 1,6 km MPC · JPL
79745 1998 SY147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79746 1998 SN150 26/09/1998 Socorro]] LINEAR]] 3,0 km MPC · JPL
79747 1998 SR156 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79748 1998 SG157 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79749 1998 SG160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79750 1998 SU164 21/09/1998 LONEOS]] 2,5 km MPC · JPL
79751 1998 SM166 21/09/1998 La Silla]] E. W. Elst]] 2,2 km MPC · JPL
79752 1998 SL168 16/09/1998 LONEOS]] 2,1 km MPC · JPL
79753 1998 TK6 13/10/1998 Ondřejov]] L. Kotková]] 4,6 km MPC · JPL
79754 1998 TG7 14/10/1998 Caussols]] ODAS]] 1,4 km MPC · JPL
79755 1998 TE8 14/10/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,0 km MPC · JPL
79756 1998 TA14 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79757 1998 TR18 14/10/1998 Xinglong]] SCAP]] 2,0 km MPC · JPL
79758 1998 TB21 13/10/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,3 km MPC · JPL
79759 1998 TF23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79760 1998 TG25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79761 1998 TH26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79762 1998 TA27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79763 1998 TO34 14/10/1998 LONEOS]] 2,8 km MPC · JPL
79764 1998 TY36 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
79765 1998 TO37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
79766 1998 UQ4 20/10/1998 Caussols]] ODAS]] 1,5 km MPC · JPL
79767 1998 UZ4 22/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
79768 1998 UO7 22/10/1998 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 2,5 km MPC · JPL
79769 1998 UH8 22/10/1998 Gekko]] T. Kagawa]] 4,8 km MPC · JPL
79770 1998 UN9 16/10/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,6 km MPC · JPL
79771 1998 UK11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79772 1998 UT12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79773 1998 UW12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79774 1998 UL15 22/10/1998 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 1,8 km MPC · JPL
79775 1998 UH19 28/10/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,8 km MPC · JPL
79776 1998 UO19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79777 1998 UR19 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79778 1998 UC21 29/10/1998 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 2,1 km MPC · JPL
79779 1998 US22 28/10/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,8 km MPC · JPL
79780 1998 US37 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79781 1998 UF40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79782 1998 UN40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79783 1998 UT40 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79784 1998 UM42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79785 1998 UL43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79786 1998 UY44 20/10/1998 LONEOS]] 1,6 km MPC · JPL
79787 1998 UT48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
79788 1998 UK49 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
79789 1998 VL1 10/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 4,9 km MPC · JPL
79790 1998 VF5 11/11/1998 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 3,0 km MPC · JPL
79791 1998 VK5 08/11/1998 Nachi-Katsuura]] Y. Shimizu]], T. Urata]] 3,8 km MPC · JPL
79792 1998 VQ5 09/11/1998 Gekko]] T. Kagawa]] 2,1 km MPC · JPL
79793 1998 VR5 09/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,9 km MPC · JPL
79794 1998 VN6 11/11/1998 Nachi-Katsuura]] Y. Shimizu]], T. Urata]] 5,1 km MPC · JPL
79795 1998 VW6 12/11/1998 Oizumi]] T. Kobayashi]] 4,8 km MPC · JPL
79796 1998 VX6 11/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 6,2 km MPC · JPL
79797 1998 VM9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79798 1998 VJ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79799 1998 VU10 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79800 1998 VP11 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL

79801–79900[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79801 1998 VJ12 10/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 3,9 km MPC · JPL
79802 1998 VO12 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79803 1998 VG14 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79804 1998 VY17 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79805 1998 VQ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79806 1998 VQ21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79807 1998 VX21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79808 1998 VG23 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79809 1998 VA29 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79810 1998 VL33 15/11/1998 San Marcello]] M. Tombelli]], A. Boattini]] 5,9 km MPC · JPL
79811 Fengzikai 1998 VV35 09/11/1998 Xinglong]] SCAP]] 2,9 km MPC · JPL
79812 1998 VG37 10/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,9 km MPC · JPL
79813 1998 VJ37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79814 1998 VU37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79815 1998 VG38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79816 1998 VY41 14/11/1998 Kitt Peak]] align="right" | 3,1 km MPC · JPL
79817 1998 VA44 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79818 1998 VR45 11/11/1998 LONEOS]] 2,0 km MPC · JPL
79819 1998 VE46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
79820 1998 VH49 11/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,8 km MPC · JPL
79821 1998 VK49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79822 1998 VC52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79823 1998 VK54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79824 1998 VT55 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79825 1998 WT1 18/11/1998 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,1 km MPC · JPL
79826 Finardi 1998 WP2 17/11/1998 Pianoro]] V. Goretti]] 2,1 km MPC · JPL
79827 1998 WU3 18/11/1998 Kushiro]] S. Ueda]], H. Kaneda]] 3,9 km MPC · JPL
79828 1998 WC5 21/11/1998 Catalina]] CSS]] 2,7 km MPC · JPL
79829 1998 WT5 17/11/1998 Dossobuono]] L. Lai]] 2,8 km MPC · JPL
79830 1998 WY10 21/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,7 km MPC · JPL
79831 1998 WZ10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
79832 1998 WB11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79833 1998 WE11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79834 1998 WN17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79835 1998 WH19 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79836 1998 WX19 26/11/1998 Goodricke-Pigott]] R. A. Tucker]] 4,7 km MPC · JPL
79837 1998 WB21 18/11/1998 Socorro]] LINEAR]] 1,9 km MPC · JPL
79838 1998 WO27 18/11/1998 Kitt Peak]] align="right" | 1,9 km MPC · JPL
79839 1998 WX32 20/11/1998 LONEOS]] 1,7 km MPC · JPL
79840 1998 WR33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
79841 1998 WP36 19/11/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,4 km MPC · JPL
79842 1998 WG42 19/11/1998 Caussols]] ODAS]] 1,4 km MPC · JPL
79843 1998 WU42 16/11/1998 NEAT]] 2,7 km MPC · JPL
79844 1998 WF43 21/11/1998 LONEOS]] 3,4 km MPC · JPL
79845 1998 XR2 07/12/1998 Farra d'Isonzo]] Farra d'Isonzo]] 1,9 km MPC · JPL
79846 1998 XS2 07/12/1998 Xinglong]] SCAP]] 3,7 km MPC · JPL
79847 1998 XY2 07/12/1998 Sormano]] F. Manca]], A. Testa]] 3,5 km MPC · JPL
79848 1998 XO13 15/12/1998 Caussols]] ODAS]] 4,0 km MPC · JPL
79849 1998 XJ14 15/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
79850 1998 XD17 08/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79851 1998 XQ22 11/12/1998 Kitt Peak]] align="right" | 2,5 km MPC · JPL
79852 1998 XJ24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79853 1998 XJ29 14/12/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,5 km MPC · JPL
79854 1998 XJ31 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79855 1998 XY32 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79856 1998 XY48 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79857 1998 XD53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79858 1998 XN54 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79859 1998 XN58 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79860 1998 XZ83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79861 1998 XX87 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79862 1998 XR89 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79863 1998 XN94 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79864 Pirituba 1998 XG96 11/12/1998 Mérida]] O. A. Naranjo]] 4,0 km MPC · JPL
79865 1998 XX98 08/12/1998 Socorro]] LINEAR]] 2,6 km MPC · JPL
79866 1998 YY 16/12/1998 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,8 km MPC · JPL
79867 1998 YO1 17/12/1998 Baton Rouge]] G. Burks]], M. Collier]] 2,5 km MPC · JPL
79868 1998 YA4 19/12/1998 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,2 km MPC · JPL
79869 1998 YG5 18/12/1998 Caussols]] ODAS]] 3,0 km MPC · JPL
79870 1998 YO6 21/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79871 1998 YT7 24/12/1998 Catalina]] CSS]] 4,5 km MPC · JPL
79872 1998 YU7 24/12/1998 Prescott]] P. G. Comba]] 2,5 km MPC · JPL
79873 1998 YJ10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
79874 1998 YW15 22/12/1998 Kitt Peak]] align="right" | 7,8 km MPC · JPL
79875 1998 YH17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79876 1998 YO17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79877 1998 YP17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79878 1998 YU18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79879 1998 YP19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79880 1998 YU20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79881 1998 YQ30 16/12/1998 LONEOS]] 2,7 km MPC · JPL
79882 1998 YB31 17/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
79883 1999 AL3 08/01/1999 Socorro]] LINEAR]] 7,2 km MPC · JPL
79884 1999 AP6 14/01/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79885 1999 AE10 14/01/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 4,4 km MPC · JPL
79886 1999 AL17 11/01/1999 Kitt Peak]] align="right" | 2,7 km MPC · JPL
79887 1999 AN33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79888 1999 AQ33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
79889 Maloka 1999 AJ35 08/01/1999 Mérida]] O. A. Naranjo]] 2,3 km MPC · JPL
79890 1999 AL38 14/01/1999 Socorro]] LINEAR]] 3,8 km MPC · JPL
79891 1999 BS1 17/01/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 5,6 km MPC · JPL
79892 1999 BQ2 18/01/1999 Oizumi]] T. Kobayashi]] 8,9 km MPC · JPL
79893 1999 BM4 19/01/1999 Caussols]] ODAS]] 3,0 km MPC · JPL
79894 1999 BP4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
79895 1999 BF5 20/01/1999 Oizumi]] T. Kobayashi]] 7,7 km MPC · JPL
79896 Billhaley 1999 BH5 20/01/1999 Kleť]] Kleť Obs.]] 2,8 km MPC · JPL
79897 1999 BY5 21/01/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 4,2 km MPC · JPL
79898 1999 BD6 20/01/1999 Caussols]] ODAS]] 6,5 km MPC · JPL
79899 1999 BF6 20/01/1999 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
79900 Coreglia 1999 BH8 21/01/1999 Monte Agliale]] S. Donati]] 4,4 km MPC · JPL

79901–80000[sửa]

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79901 1999 BK9 22/01/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 2,8 km MPC · JPL
79902 1999 BY10 20/01/1999 Caussols]] ODAS]] 4,8 km MPC · JPL
79903 1999 BX11 21/01/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
79904 1999 BO13 25/01/1999 Višnjan Observatory]] K. Korlević]] 6,4 km MPC · JPL
79905 1999 BH20 16/01/1999 Socorro]] LINEAR]] 4,0 km MPC · JPL
79906 1999 BJ20 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79907 1999 BX23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79908 1999 BP27 16/01/1999 Kitt Peak]] align="right" | 5,1 km MPC · JPL
79909 1999 BY29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79910 1999 BE30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79911 1999 CK 04/02/1999 Oizumi]] T. Kobayashi]] 3,8 km MPC · JPL
1999 CC3 10/02/1999 Baton Rouge]] W. R. Cooney Jr.]], E. Kandler]] 6,3 km MPC · JPL
79913 1999 CE3 09/02/1999 Ondřejov]] P. Pravec]] 3,8 km MPC · JPL
79914 1999 CK3 07/02/1999 Gekko]] T. Kagawa]] 5,1 km MPC · JPL
79915 1999 CR17 10/02/1999 Socorro]] LINEAR]] 3,6 km MPC · JPL
79916 1999 CE18 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
79917 1999 CU22 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79918 1999 CZ24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79919 1999 CF28 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79920 1999 CU28 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
79921 1999 CK31 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79922 1999 CP34 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79923 1999 CA36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79924 1999 CS36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79925 1999 CG42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79926 1999 CP42 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79927 1999 CX46 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79928 1999 CD49 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79929 1999 CB51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
79930 1999 CL57 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
79931 1999 CG63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79932 1999 CA67 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79933 1999 CW70 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79934 1999 CM71 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79935 1999 CF72 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79936 1999 CO72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79937 1999 CD73 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79938 1999 CB80 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
79939 1999 CP82 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79940 1999 CJ83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79941 1999 CC84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79942 1999 CM85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79943 1999 CO85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
79944 1999 CK86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
79945 1999 CQ89 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
79946 1999 CE90 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79947 1999 CG90 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79948 1999 CR91 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79949 1999 CF92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79950 1999 CP92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79951 1999 CY93 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79952 1999 CZ95 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79953 1999 CG97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
79954 1999 CX99 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79955 1999 CR104 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79956 1999 CW105 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79957 1999 CS109 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79958 1999 CO112 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79959 1999 CO113 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79960 1999 CD115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79961 1999 CU116 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79962 1999 CR119 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79963 1999 CV119 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79964 1999 CN120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79965 1999 CD121 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79966 1999 CM124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79967 1999 CY124 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79968 1999 CO125 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
79969 1999 CP133 11/02/1999 Mauna Kea]] C. Trujillo]], J. X. Luu]], D. C. Jewitt]] 147 km MPC · JPL
79970 1999 CJ135 08/02/1999 Kitt Peak]] align="right" | 4,3 km MPC · JPL
79971 1999 CP135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79972 1999 CV135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79973 1999 CP136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79974 1999 CS137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79975 1999 CS139 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79976 1999 CT152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79977 1999 CS155 12/02/1999 LONEOS]] 4,6 km MPC · JPL
79978 1999 CC158 15/02/1999 Mauna Kea]] D. C. Jewitt]], C. Trujillo]], J. X. Luu]], S. S. Sheppard]] 321 km MPC · JPL
79979 1999 DQ2 19/02/1999 Oizumi]] T. Kobayashi]] 6,7 km MPC · JPL
79980 1999 DX3 20/02/1999 Goodricke-Pigott]] R. A. Tucker]] 4,2 km MPC · JPL
79981 1999 DC5 17/02/1999 Socorro]] LINEAR]] 3,2 km MPC · JPL
79982 1999 DY8 18/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79983]] 1999 DF9 20/02/1999 Kitt Peak]] J. X. Luu]], C. Trujillo]], D. C. Jewitt]] 307 km MPC · JPL
79984 1999 EQ1 06/03/1999 Kitt Peak align="right" | 5,1 km MPC · JPL
79985 1999 ED4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79986 1999 ER5 13/03/1999 Goodricke-Pigott]] R. A. Tucker]] 4,3 km MPC · JPL
79987 1999 EJ10 14/03/1999 Kitt Peak]] align="right" | 5,8 km MPC · JPL
79988 1999 EK10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79989 1999 FH1 17/03/1999 Caussols]] ODAS]] 5,2 km MPC · JPL
79990 1999 FP1 16/03/1999 Kitt Peak]] align="right" | 4,8 km MPC · JPL
79991 1999 FW3 19/03/1999 Bologna]] San Vittore Obs.]] 4,7 km MPC · JPL
79992 1999 FS4 17/03/1999 Kitt Peak]] align="right" | 6,7 km MPC · JPL
79993 1999 FU4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79994 1999 FZ4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79995 1999 FB15 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
79996 1999 FS19 23/03/1999 Bologna]] San Vittore Obs.]] 4,3 km MPC · JPL
79997 1999 FW22 19/03/1999 Socorro]] LINEAR]] 7,0 km MPC · JPL
79998 1999 FH27 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
79999 1999 FJ32 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
80000 1999 FR33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL