Danh sách tiểu hành tinh/564001–565000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564001 2016 EJ227 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
564002 2016 EA228 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564003 2016 ED228 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564004 2016 EV228 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564005 2016 EW228 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564006 2016 ED229 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564007 2016 EE229 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564008 2016 EJ229 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
564009 2016 EP229 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564010 2016 EX229 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
564011 2016 EC230 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,1 km MPC · JPL
564012 2016 EM230 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564013 2016 EQ230 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564014 2016 EX230 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564015 2016 EY231 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564016 2016 ED232 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564017 2016 EP232 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
564018 2016 EF233 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564019 2016 EG233 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564020 2016 EY234 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
564021 2016 EC235 26/12/2013 Sandlot G. Hug 3,2 km MPC · JPL
564022 2016 EZ235 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564023 2016 EK236 15/02/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
564024 2016 EC237 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564025 2016 EM237 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564026 2016 EN237 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564027 2016 ER237 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564028 2016 EE238 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564029 2016 EL239 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564030 2016 ER239 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564031 2016 EF240 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564032 2016 EX241 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564033 2016 EA242 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564034 2016 EL242 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
564035 2016 EC244 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564036 2016 EV244 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564037 2016 EE245 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564038 2016 EK247 09/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564039 2016 EL247 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564040 2016 EM247 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,8 km MPC · JPL
564041 2016 EK248 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564042 2016 EX248 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564043 2016 EZ249 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
564044 2016 EB251 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564045 2016 EN257 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
564046 2016 EG260 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
564047 2016 ED263 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564048 2016 EP274 11/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564049 2016 ES287 06/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564050 2016 EK291 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564051 2016 FV1 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564052 2016 FY1 22/11/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
564053 2016 FL2 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564054 2016 FO2 02/02/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
564055 2016 FE3 17/08/2006 La Silla C. Vuissoz, B. Pernier 860 m MPC · JPL
564056 2016 FG3 12/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
564057 2016 FR3 07/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
564058 2016 FC4 07/03/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
564059 2016 FH4 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 3,4 km MPC · JPL
564060 2016 FN4 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
564061 2016 FT4 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564062 2016 FK5 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564063 2016 FZ6 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
564064 2016 FE7 05/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564065 2016 FM7 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564066 2016 FT7 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
564067 2016 FH8 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564068 2016 FZ8 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
564069 2016 FB9 29/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564070 2016 FJ10 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564071 2016 FT10 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564072 2016 FU10 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564073 2016 FX10 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564074 2016 FZ10 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564075 2016 FY11 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564076 2016 FZ11 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564077 2016 FK12 15/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 400 m MPC · JPL
564078 2016 FJ15 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564079 2016 FK15 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564080 2016 FU15 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564081 2016 FY15 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564082 2016 FU16 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564083 2016 FX17 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564084 2016 FC18 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564085 2016 FG19 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564086 2016 FW19 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, S. D. Kern 3,1 km MPC · JPL
564087 2016 FF20 01/05/2006 Kitt Peak D. E. Trilling 1,9 km MPC · JPL
564088 2016 FP20 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564089 2016 FP22 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564090 2016 FR22 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564091 2016 FR25 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564092 2016 FW26 03/09/2013 Calar Alto F. Hormuth 2,1 km MPC · JPL
564093 2016 FL27 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564094 2016 FT27 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564095 2016 FU27 12/10/2013 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,7 km MPC · JPL
564096 2016 FL29 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564097 2016 FR29 15/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564098 2016 FX29 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564099 2016 FN31 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564100 2016 FY31 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564101 2016 FB32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564102 2016 FJ32 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564103 2016 FY32 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564104 2016 FG33 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564105 2016 FK33 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
564106 2016 FN33 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564107 2016 FW33 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564108 2016 FR34 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,0 km MPC · JPL
564109 2016 FD35 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564110 2016 FF35 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564111 2016 FH35 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564112 2016 FK35 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564113 2016 FL35 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564114 2016 FC37 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564115 2016 FP37 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564116 2016 FE38 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564117 2016 FY38 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564118 2016 FZ39 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564119 2016 FV40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564120 2016 FN41 10/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564121 2016 FE42 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564122 2016 FG42 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564123 2016 FM42 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
564124 2016 FP42 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564125 2016 FR42 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564126 2016 FY42 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564127 2016 FZ43 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564128 2016 FK44 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564129 2016 FP44 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564130 2016 FS44 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
564131 2016 FA46 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564132 2016 FK46 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564133 2016 FL46 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564134 2016 FQ46 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564135 2016 FC48 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564136 2016 FX48 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564137 2016 FA49 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564138 2016 FN49 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564139 2016 FP49 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564140 2016 FK50 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564141 2016 FN50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564142 2016 FV50 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564143 2016 FH51 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564144 2016 FH52 07/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,9 km MPC · JPL
564145 2016 FK53 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564146 2016 FY53 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564147 2016 FJ54 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564148 2016 FU54 04/04/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
564149 2016 FM55 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564150 2016 FS55 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564151 2016 FU55 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564152 2016 FK56 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564153 2016 FR56 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564154 2016 FW56 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
564155 2016 FB57 01/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
564156 2016 FD57 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564157 2016 FF58 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564158 2016 FJ58 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564159 2016 FO58 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564160 2016 FR59 29/03/2016 Cerro Tololo-DECam R. L. Allen, D. James 206 km MPC · JPL
564161 2016 FY60 17/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
564162 2016 FO61 17/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564163 2016 FR61 19/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
564164 2016 FO62 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564165 2016 FP62 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564166 2016 FX62 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564167 2016 FD63 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564168 2016 FQ63 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564169 2016 FS63 18/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564170 2016 FF64 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564171 2016 FQ64 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564172 2016 FQ65 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564173 2016 FP66 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564174 2016 FU66 18/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564175 2016 FV66 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
564176 2016 FJ67 02/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564177 2016 FQ67 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564178 2016 FT67 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564179 2016 FN71 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564180 2016 GG 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
564181 2016 GO 29/10/1998 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
564182 2016 GJ1 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564183 2016 GN1 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564184 2016 GT1 15/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
564185 2016 GB4 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
564186 2016 GL5 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564187 2016 GQ5 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564188 2016 GZ5 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564189 2016 GK6 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564190 2016 GU6 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
564191 2016 GG7 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564192 2016 GJ7 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
564193 2016 GR7 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564194 2016 GH8 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564195 2016 GP8 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564196 2016 GN9 24/03/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
564197 2016 GN10 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564198 2016 GC11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564199 2016 GN11 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564200 2016 GB14 28/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564201 2016 GM14 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564202 2016 GZ14 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564203 2016 GA15 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564204 2016 GS15 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564205 2016 GL16 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564206 2016 GO16 03/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564207 2016 GE17 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564208 2016 GC18 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
564209 2016 GB19 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564210 2016 GL19 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564211 2016 GH20 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564212 2016 GQ20 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564213 2016 GC21 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564214 2016 GG22 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564215 2016 GP22 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564216 2016 GC23 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564217 2016 GN23 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564218 2016 GT23 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564219 2016 GU23 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564220 2016 GA24 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564221 2016 GE24 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564222 2016 GR24 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564223 2016 GD25 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564224 2016 GN25 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564225 2016 GP25 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
564226 2016 GY25 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564227 2016 GL26 13/07/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
564228 2016 GE27 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564229 2016 GV27 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564230 2016 GB29 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564231 2016 GK29 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564232 2016 GA31 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564233 2016 GB32 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564234 2016 GT32 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564235 2016 GY32 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564236 2016 GF33 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564237 2016 GK33 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564238 2016 GF34 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564239 2016 GG34 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564240 2016 GL36 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564241 2016 GV36 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
564242 2016 GD38 13/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564243 2016 GS38 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564244 2016 GW38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564245 2016 GE39 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564246 2016 GG39 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564247 2016 GV40 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564248 2016 GB41 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564249 2016 GC41 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564250 2016 GD41 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564251 2016 GS41 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564252 2016 GT41 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564253 2016 GL42 15/09/2013 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
564254 2016 GT42 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564255 2016 GO43 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564256 2016 GX43 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564257 2016 GG45 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564258 2016 GT46 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564259 2016 GA50 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564260 2016 GL51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564261 2016 GU51 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
564262 2016 GV51 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
564263 2016 GS55 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564264 2016 GT55 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564265 2016 GQ56 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564266 2016 GS56 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564267 2016 GT56 12/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564268 2016 GJ57 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564269 2016 GK57 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564270 2016 GL58 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564271 2016 GQ58 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564272 2016 GL59 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564273 2016 GS59 22/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564274 2016 GU59 27/08/2013 Calar Alto F. Hormuth 1,7 km MPC · JPL
564275 2016 GY59 26/08/2008 Pises C. Demeautis, J.-M. Lopez 2,0 km MPC · JPL
564276 2016 GB61 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564277 2016 GB63 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564278 2016 GY64 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564279 2016 GN65 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564280 2016 GU65 08/09/2013 La Palma P. v. Oers, O. Vaduvescu 2,6 km MPC · JPL
564281 2016 GE66 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564282 2016 GR66 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564283 2016 GU66 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564284 2016 GY66 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564285 2016 GG67 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
564286 2016 GW67 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564287 2016 GQ68 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564288 2016 GG69 13/01/1999 Mauna Kea C. Veillet, J. Anderson 2,2 km MPC · JPL
564289 2016 GK70 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564290 2016 GN70 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564291 2016 GH71 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564292 2016 GO72 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564293 2016 GP72 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564294 2016 GE73 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564295 2016 GG74 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564296 2016 GF75 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564297 2016 GF76 09/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
564298 2016 GH76 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564299 2016 GC77 03/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564300 2016 GC80 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564301 2016 GK81 19/09/1998 Apache Point SDSS Collaboration 1,6 km MPC · JPL
564302 2016 GY81 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564303 2016 GE82 13/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564304 2016 GF82 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564305 2016 GA83 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564306 2016 GD83 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564307 2016 GN83 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
564308 2016 GW85 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
564309 2016 GK87 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564310 2016 GX88 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564311 2016 GU89 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564312 2016 GG90 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
564313 2016 GP90 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564314 2016 GT92 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564315 2016 GF94 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564316 2016 GH94 01/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564317 2016 GM96 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564318 2016 GX96 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
564319 2016 GM99 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564320 2016 GN99 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
564321 2016 GP99 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564322 2016 GD100 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
564323 2016 GB101 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564324 2016 GC102 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564325 2016 GQ103 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
564326 2016 GE104 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564327 2016 GF104 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564328 2016 GL105 15/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564329 2016 GZ105 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564330 2016 GU106 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564331 2016 GP107 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564332 2016 GB108 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
564333 2016 GT108 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564334 2016 GD109 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564335 2016 GD110 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564336 2016 GP110 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564337 2016 GP111 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564338 2016 GO112 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564339 2016 GP112 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
564340 2016 GM113 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564341 2016 GO113 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564342 2016 GS113 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564343 2016 GT114 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564344 2016 GC119 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564345 2016 GO119 16/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564346 2016 GU119 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564347 2016 GK120 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564348 2016 GW121 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564349 2016 GA122 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564350 2016 GM122 29/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564351 2016 GW122 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564352 2016 GO123 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564353 2016 GU123 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564354 2016 GV123 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
564355 2016 GW123 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
564356 2016 GV124 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
564357 2016 GZ124 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564358 2016 GY126 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564359 2016 GH127 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564360 2016 GX127 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564361 2016 GY127 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564362 2016 GB128 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564363 2016 GL128 06/01/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Loomba 2,4 km MPC · JPL
564364 2016 GS128 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564365 2016 GT128 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564366 2016 GY128 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564367 2016 GA129 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564368 2016 GO130 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564369 2016 GP131 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564370 2016 GY131 12/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
564371 2016 GT132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564372 2016 GU132 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
564373 2016 GN133 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564374 2016 GP133 09/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564375 2016 GE137 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564376 2016 GJ138 11/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
564377 2016 GP138 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564378 2016 GP139 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564379 2016 GT139 29/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564380 2016 GW139 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564381 2016 GB140 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564382 2016 GE140 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564383 2016 GT142 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564384 2016 GY142 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564385 2016 GO144 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564386 2016 GV144 10/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564387 2016 GE146 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564388 2016 GB147 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
564389 2016 GH147 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
564390 2016 GS147 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564391 2016 GX147 09/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564392 2016 GO149 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564393 2016 GC150 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564394 2016 GN150 19/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,0 km MPC · JPL
564395 2016 GA154 24/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564396 2016 GB154 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564397 2016 GB155 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564398 2016 GW155 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564399 2016 GX155 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
564400 2016 GL156 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564401 2016 GM157 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564402 2016 GV157 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564403 2016 GZ157 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564404 2016 GL159 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564405 2016 GY160 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564406 2016 GH161 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564407 2016 GF162 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564408 2016 GK162 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564409 2016 GL162 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564410 2016 GO162 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564411 2016 GT162 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564412 2016 GV162 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564413 2016 GL163 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564414 2016 GJ164 14/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564415 2016 GY164 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564416 2016 GL165 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564417 2016 GE167 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564418 2016 GF167 11/09/2013 Palomar PTF 2,5 km MPC · JPL
564419 2016 GN167 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564420 2016 GA168 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564421 2016 GR168 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564422 2016 GU168 11/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564423 2016 GJ169 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564424 2016 GU170 09/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564425 2016 GB171 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564426 2016 GU172 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564427 2016 GX172 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564428 2016 GH173 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564429 2016 GR173 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564430 2016 GE174 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564431 2016 GK174 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564432 2016 GQ174 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564433 2016 GV174 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564434 2016 GF175 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564435 2016 GV175 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564436 2016 GE178 24/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
564437 2016 GV180 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564438 2016 GG181 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564439 2016 GD182 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564440 2016 GT182 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564441 2016 GU182 06/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564442 2016 GV182 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564443 2016 GO183 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
564444 2016 GZ184 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564445 2016 GH185 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564446 2016 GW185 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
564447 2016 GF186 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564448 2016 GG186 06/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
564449 2016 GL186 01/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564450 2016 GF187 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564451 2016 GS187 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564452 2016 GT187 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564453 2016 GF188 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564454 2016 GW188 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
564455 2016 GF189 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564456 2016 GC190 27/04/2006 Catalina CSS 500 m MPC · JPL
564457 2016 GY190 26/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
564458 2016 GZ190 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564459 2016 GZ191 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564460 2016 GT192 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564461 2016 GE194 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564462 2016 GS195 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564463 2016 GR196 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564464 2016 GX196 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
564465 2016 GN197 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
564466 2016 GO198 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564467 2016 GY199 19/09/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
564468 2016 GJ201 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564469 2016 GQ201 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564470 2016 GR202 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564471 2016 GT203 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564472 2016 GF204 04/04/2016 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564473 2016 GG205 12/05/2003 Haleakala AMOS 2,7 km MPC · JPL
564474 2016 GZ205 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564475 2016 GM207 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564476 2016 GA209 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564477 2016 GB209 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564478 2016 GH209 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564479 2016 GZ209 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
564480 2016 GE210 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
564481 2016 GF210 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564482 2016 GY212 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564483 2016 GA213 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
564484 2016 GH213 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564485 2016 GR213 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564486 2016 GW213 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564487 2016 GX213 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564488 2016 GX214 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564489 2016 GF215 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
564490 2016 GM215 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564491 2016 GG217 24/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564492 2016 GH217 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564493 2016 GM217 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564494 2016 GX217 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
564495 2016 GB218 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
564496 2016 GA220 13/09/2012 ASC-Kislovodsk ASC-Kislovodsk 4,4 km MPC · JPL
564497 2016 GM222 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564498 2016 GO222 30/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564499 2016 GX222 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564500 2016 GA223 30/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564501 2016 GF223 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564502 2016 GZ224 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564503 2016 GE226 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
564504 2016 GM227 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564505 2016 GF228 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564506 2016 GN229 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564507 2016 GP229 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564508 2016 GS229 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564509 2016 GH230 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564510 2016 GH231 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564511 2016 GW234 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564512 2016 GE235 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
564513 2016 GD236 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564514 2016 GK236 14/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564515 2016 GS236 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
564516 2016 GL237 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
564517 2016 GW237 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564518 2016 GZ238 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
564519 2016 GU240 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564520 2016 GL242 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
564521 2016 GT242 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564522 2016 GL243 05/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
564523 2016 GG244 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564524 2016 GG245 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564525 2016 GH245 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
564526 2016 GK245 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
564527 2016 GA248 28/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564528 2016 GG248 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564529 2016 GO248 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564530 2016 GK249 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564531 2016 GM249 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
564532 2016 GX249 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564533 2016 GP250 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564534 2016 GU250 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564535 2016 GQ251 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
564536 2016 GH252 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
564537 2016 GK252 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
564538 2016 GQ252 12/03/2013 Palomar PTF 730 m MPC · JPL
564539 2016 GR252 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
564540 2016 GF253 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
564541 2016 GQ254 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564542 2016 GC257 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564543 2016 GD257 04/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564544 2016 GQ257 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564545 2016 GH258 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564546 2016 GL258 15/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564547 2016 GZ258 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
564548 2016 GP259 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564549 2016 GT259 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564550 2016 GZ259 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564551 2016 GP260 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564552 2016 GQ260 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564553 2016 GR260 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564554 2016 GJ261 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564555 2016 GK262 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564556 2016 GD264 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564557 2016 GQ265 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
564558 2016 GU265 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564559 2016 GZ265 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564560 2016 GE266 10/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564561 2016 GF266 11/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564562 2016 GJ266 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564563 2016 GM266 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
564564 2016 GN266 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
564565 2016 GS266 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564566 2016 GT267 27/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564567 2016 GU267 18/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564568 2016 GY268 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564569 2016 GD277 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564570 2016 GP277 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564571 2016 GG278 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564572 2016 GQ278 05/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564573 2016 GA285 01/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564574 2016 GJ295 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564575 2016 HH 09/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
564576 2016 HK2 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
564577 2016 HB3 10/11/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 650 m MPC · JPL
564578 2016 HK4 20/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,4 km MPC · JPL
564579 2016 HR4 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564580 2016 HU4 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564581 2016 HV4 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564582 2016 HB5 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
564583 2016 HD5 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564584 2016 HH5 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564585 2016 HC6 13/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564586 2016 HL6 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564587 2016 HE9 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564588 2016 HO9 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564589 2016 HJ10 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564590 2016 HB11 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564591 2016 HJ12 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564592 2016 HE13 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564593 2016 HM13 24/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 2,4 km MPC · JPL
564594 2016 HB14 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564595 2016 HO14 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564596 2016 HD16 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564597 2016 HA17 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564598 2016 HF17 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564599 2016 HT17 21/07/2012 Charleston R. Holmes 2,7 km MPC · JPL
564600 2016 HJ20 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564601 2016 HZ20 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564602 2016 HF22 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564603 2016 HR23 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564604 2016 HS24 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564605 2016 HT24 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564606 2016 HG25 31/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564607 2016 HK28 29/04/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564608 2016 HY31 29/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564609 2016 JJ1 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564610 2016 JH5 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
564611 2016 JL5 01/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
564612 2016 JJ6 31/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
564613 2016 JU7 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
564614 2016 JC8 28/03/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
564615 2016 JG8 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564616 2016 JF10 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564617 2016 JH11 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564618 2016 JL11 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564619 2016 JC12 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
564620 2016 JV12 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
564621 2016 JW14 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564622 2016 JJ16 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564623 2016 JN16 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564624 2016 JV16 16/08/2012 ESA OGS ESA OGS 2,0 km MPC · JPL
564625 2016 JA18 04/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
564626 2016 JL18 04/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
564627 2016 JQ18 09/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
564628 2016 JD19 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564629 2016 JE21 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
564630 2016 JG21 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564631 2016 JS22 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564632 2016 JA24 02/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564633 2016 JV26 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
564634 2016 JW26 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564635 2016 JC27 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564636 2016 JN27 24/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
564637 2016 JD30 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564638 2016 JL30 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
564639 2016 JQ31 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
564640 2016 JK32 30/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 4,5 km MPC · JPL
564641 2016 JJ34 30/11/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 590 m MPC · JPL
564642 2016 JW34 25/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564643 2016 JJ35 31/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
564644 2016 JQ35 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564645 2016 JN36 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
564646 2016 JY36 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
564647 2016 JG37 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564648 2016 JW38 02/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564649 2016 JX38 21/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
564650 2016 JY38 17/03/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
564651 2016 JC39 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
564652 2016 JQ39 20/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
564653 2016 JV39 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564654 2016 JK40 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
564655 2016 JS40 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564656 2016 JU40 06/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
564657 2016 JA41 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564658 2016 JD41 29/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564659 2016 JS41 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
564660 2016 JE45 06/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
564661 2016 JL45 03/05/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
564662 2016 KX 27/10/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
564663 2016 KC1 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564664 2016 KH2 06/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
564665 2016 KA4 13/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
564666 2016 KM4 07/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
564667 2016 KY4 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
564668 2016 KZ4 19/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564669 2016 KP5 29/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
564670 2016 KY5 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564671 2016 KE7 18/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564672 2016 KC8 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
564673 2016 KP8 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564674 2016 KQ8 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564675 2016 KX8 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564676 2016 KD9 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564677 2016 KH9 19/10/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,7 km MPC · JPL
564678 2016 KX10 27/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
564679 2016 LY 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
564680 2016 LD1 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
564681 2016 LV1 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
564682 2016 LV3 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
564683 2016 LV4 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
564684 2016 LD5 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564685 2016 LH5 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564686 2016 LR5 09/05/2010 Charleston R. Holmes 2,4 km MPC · JPL
564687 2016 LC7 09/10/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
564688 2016 LN7 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
564689 2016 LS8 03/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
564690 2016 LO9 07/02/2013 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
564691 2016 LB10 26/11/2014 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
564692 2016 LZ11 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
564693 2016 LK12 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564694 2016 LU12 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564695 2016 LN13 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
564696 2016 LZ13 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564697 2016 LG14 13/02/2005 La Silla A. Boattini 2,0 km MPC · JPL
564698 2016 LY14 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564699 2016 LZ15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564700 2016 LD16 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564701 2016 LE16 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
564702 2016 LQ16 17/08/2012 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
564703 2016 LW16 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564704 2016 LX16 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564705 2016 LL17 11/04/2010 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
564706 2016 LJ18 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564707 2016 LD19 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564708 2016 LN19 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2,4 km MPC · JPL
564709 2016 LS19 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
564710 2016 LA20 13/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564711 2016 LC21 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564712 2016 LD21 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564713 2016 LP21 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564714 2016 LG22 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564715 2016 LD23 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564716 2016 LE23 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564717 2016 LG23 17/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
564718 2016 LH23 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564719 2016 LT23 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564720 2016 LD25 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564721 2016 LO28 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564722 2016 LF29 15/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
564723 2016 LZ29 04/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
564724 2016 LJ32 17/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564725 2016 LN32 25/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564726 2016 LV32 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564727 2016 LD34 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564728 2016 LA36 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564729 2016 LM36 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 2,2 km MPC · JPL
564730 2016 LJ40 30/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564731 2016 LH41 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564732 2016 LV41 21/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564733 2016 LS42 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564734 2016 LJ43 11/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564735 2016 LN44 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
564736 2016 LO44 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564737 2016 LV44 24/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564738 2016 LH45 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564739 2016 LP46 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564740 2016 LA47 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564741 2016 LS48 24/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 620 m MPC · JPL
564742 2016 LC51 12/12/2006 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
564743 2016 LO51 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
564744 2016 LG52 31/10/2008 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
564745 2016 LH52 05/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
564746 2016 LM52 29/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
564747 2016 LS52 13/02/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
564748 2016 LV52 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 550 m MPC · JPL
564749 2016 LE53 05/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
564750 2016 LG53 06/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
564751 2016 LQ56 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
564752 2016 LB57 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
564753 2016 LS57 09/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
564754 2016 LH58 04/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564755 2016 LN61 31/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564756 2016 LT66 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564757 2016 LX67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564758 2016 LN68 15/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
564759 2016 LU68 09/10/2012 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
564760 2016 LW69 14/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564761 2016 LD76 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564762 2016 LG83 08/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564763 2016 MT1 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564764 2016 MB4 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
564765 2016 MT5 29/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564766 2016 NL1 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
564767 2016 NR1 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564768 2016 NT1 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
564769 2016 NG3 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
564770 2016 NE6 12/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
564771 2016 NX7 04/05/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
564772 2016 NC11 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564773 2016 NM12 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564774 2016 NM13 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
564775 2016 NO13 04/05/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2,6 km MPC · JPL
564776 2016 NG14 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
564777 2016 NW14 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564778 2016 NB16 22/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
564779 2016 NQ18 05/06/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564780 2016 NL27 25/10/2011 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 3,5 km MPC · JPL
564781 2016 NR27 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564782 2016 NF34 12/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564783 2016 NO55 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
564784 2016 NF58 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
564785 2016 NA73 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
564786 2016 NB80 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564787 2016 ND89 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564788 2016 NV92 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
564789 2016 NQ104 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
564790 2016 NV104 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
564791 2016 NH108 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564792 2016 ND130 03/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564793 2016 OS 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
564794 2016 OL4 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
564795 2016 OX7 09/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564796 2016 PN2 17/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
564797 2016 PY5 31/08/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
564798 2016 PH8 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
564799 2016 PX14 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564800 2016 PG20 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564801 2016 PZ27 06/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
564802 2016 PQ33 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564803 2016 PL42 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
564804 2016 PU48 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
564805 2016 PY48 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564806 2016 PJ49 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564807 2016 PH57 10/01/2014 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
564808 2016 PY67 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
564809 2016 PQ68 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564810 2016 PS73 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564811 2016 PR79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
564812 2016 PT99 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564813 2016 PU106 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564814 2016 PC116 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
564815 2016 PY116 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
564816 2016 PM119 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564817 2016 PC128 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
564818 2016 PC130 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
564819 2016 PY130 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
564820 2016 PF133 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
564821 2016 PQ167 08/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
564822 2016 PY180 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564823 2016 QA9 27/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
564824 2016 QE10 19/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
564825 2016 QT11 04/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
564826 2016 QA14 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564827 2016 QP14 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
564828 2016 QU16 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564829 2016 QK17 26/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
564830 2016 QB28 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
564831 2016 QG30 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
564832 2016 QD39 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
564833 2016 QK43 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
564834 2016 QO48 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564835 2016 QY48 05/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
564836 2016 QO59 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
564837 2016 QT64 11/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
564838 2016 QB66 08/07/2016 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564839 2016 QW73 30/06/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
564840 2016 QN76 10/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
564841 2016 QX76 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564842 2016 QN88 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
564843 2016 QE90 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564844 2016 QL105 30/08/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
564845 2016 RB5 17/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
564846 2016 RG6 03/09/2016 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
564847 2016 RV6 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
564848 2016 RO14 07/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
564849 2016 RM16 21/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
564850 2016 RK33 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
564851 2016 RV39 07/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
564852 2016 ST 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
564853 2016 SG14 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
564854 2016 SG16 06/03/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
564855 2016 SS20 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
564856 2016 SQ27 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
564857 2016 SK31 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
564858 2016 SM35 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
564859 2016 SF37 06/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
564860 2016 SO39 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
564861 2016 SV39 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
564862 2016 SK42 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
564863 2016 SS50 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
564864 2016 SH82 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
564865 2016 SE87 22/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
564866 2016 TA2 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
564867 2016 TW2 31/10/2011 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
564868 2016 TH4 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
564869 2016 TL5 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564870 2016 TB12 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
564871 2016 TT14 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
564872 2016 TY14 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
564873 2016 TQ19 20/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
564874 2016 TM21 07/07/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564875 2016 TL25 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
564876 2016 TC30 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
564877 2016 TA45 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
564878 2016 TF50 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
564879 2016 TQ52 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
564880 2016 TB53 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
564881 2016 TC56 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
564882 2016 TS56 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
564883 2016 TZ56 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
564884 2016 TJ58 05/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
564885 2016 TX62 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
564886 2016 TL67 08/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564887 2016 TR71 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
564888 2016 TJ73 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
564889 2016 TN77 11/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
564890 2016 TC81 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
564891 2016 TV87 11/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
564892 2016 TT99 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
564893 2016 TP103 08/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564894 2016 TC117 07/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
564895 2016 TO121 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
564896 2016 TJ124 06/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
564897 2016 TC125 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
564898 2016 TY149 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
564899 2016 UN2 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
564900 2016 UV12 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
564901 2016 UY14 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
564902 2016 UQ29 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
564903 2016 UD40 30/07/2005 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
564904 2016 UU41 02/09/2016 Piszkesteto K. Sárneczky 940 m MPC · JPL
564905 2016 UU51 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
564906 2016 UL56 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
564907 2016 US62 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
564908 2016 UX65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
564909 2016 UJ66 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
564910 2016 UK71 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
564911 2016 UE72 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
564912 2016 UC76 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
564913 2016 UO80 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
564914 2016 US85 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
564915 2016 UZ108 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
564916 2016 UR131 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
564917 2016 UF136 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
564918 2016 US142 03/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
564919 2016 UT144 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564920 2016 UZ145 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
564921 2016 UG147 03/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
564922 2016 UB184 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
564923 2016 UL249 22/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
564924 2016 UW251 21/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564925 2016 UG252 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
564926 2016 VM4 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
564927 2016 VV4 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
564928 2016 VX19 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
564929 2016 VY19 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
564930 2016 VG21 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
564931 2016 VZ22 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
564932 2016 VY39 10/11/2016 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
564933 2016 VN46 05/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
564934 2016 WE1 20/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
564935 2016 WK5 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
564936 2016 WN11 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
564937 2016 WR11 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
564938 2016 WP13 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
564939 2016 WE15 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
564940 2016 WO15 25/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
564941 2016 WG19 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
564942 2016 WR22 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
564943 2016 WK23 22/11/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
564944 2016 WJ26 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
564945 2016 WY36 07/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
564946 2016 WA38 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
564947 2016 WZ40 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
564948 2016 WY44 09/10/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
564949 2016 WH49 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
564950 2016 WH50 04/04/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
564951 2016 WR50 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
564952 2016 WX52 27/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
564953 2016 XM3 10/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
564954 2016 XG4 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
564955 2016 XY12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
564956 2016 XU21 21/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
564957 2016 XH22 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
564958 2016 XV24 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
564959 2016 XX26 09/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
564960 2016 XB30 04/12/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
564961 2016 YR5 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 7,1 km MPC · JPL
564962 2016 YE6 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
564963 2016 YV6 28/04/2008 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
564964 2016 YY8 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
564965 2016 YE9 25/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
564966 2016 YX10 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
564967 2016 YA18 23/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
564968 2016 YU18 23/12/2016 Haleakala Pan-STARRS 7,0 km MPC · JPL
564969 2016 YQ24 09/01/2002 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
564970 2017 AC 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
564971 2017 AY2 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
564972 2017 AZ4 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
564973 2017 AB6 28/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
564974 2017 AH6 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 700 m MPC · JPL
564975 2017 AQ6 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
564976 2017 AY6 15/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
564977 2017 AN10 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
564978 2017 AO11 24/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
564979 2017 AZ11 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
564980 2017 AQ14 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
564981 2017 AR14 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
564982 2017 AZ14 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
564983 2017 AO16 06/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
564984 2017 AS18 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
564985 2017 AV19 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
564986 2017 AC20 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
564987 2017 AU21 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
564988 2017 AV21 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
564989 2017 AJ22 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
564990 2017 AW22 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
564991 2017 AG23 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
564992 2017 AH23 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
564993 2017 AP23 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
564994 2017 AD24 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
564995 2017 AU24 25/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
564996 2017 AP27 02/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
564997 2017 AW31 04/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
564998 2017 BB 28/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
564999 2017 BC2 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
565000 2017 BD2 26/07/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

560.000s  • 561.000s  • 562.000s  • 563.000s  • 564.000s  • 565.000s  • 566.000s  • 567.000s  • 568.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001