Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/199001–200000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199001 2005 WM51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199002 2005 WO55 28/11/2005 Junk Bond D. Healy 1,2 km MPC · JPL
199003 2005 WJ56 29/11/2005 Socorro LINEAR ATE 850 m MPC · JPL
199004 2005 WM66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199005 2005 WH67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199006 2005 WY68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
199007 2005 WH70 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199008 2005 WP72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199009 2005 WU73 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199010 2005 WK80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199011 2005 WZ86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199012 2005 WS87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199013 2005 WJ89 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199014 2005 WS89 26/11/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199015 2005 WF91 28/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
199016 2005 WF92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199017 2005 WS93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199018 2005 WB94 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
199019 2005 WG95 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199020 2005 WA98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199021 2005 WB98 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199022 2005 WD99 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
199023 2005 WR101 29/11/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
199024 2005 WZ103 28/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
199025 2005 WO104 28/11/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
199026 2005 WC105 29/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199027 2005 WZ116 30/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
199028 2005 WT117 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199029 2005 WX118 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199030 2005 WQ135 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199031 2005 WX136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
199032 2005 WT138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199033 2005 WU139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199034 2005 WU141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
199035 2005 WC143 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199036 2005 WY148 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199037 2005 WB149 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199038 2005 WC151 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199039 2005 WL154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199040 2005 WS154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199041 2005 WY156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199042 2005 WB157 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199043 2005 WH157 25/11/2005 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
199044 2005 WU157 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199045 2005 WA158 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199046 2005 WU158 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199047 2005 WB167 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
199048 2005 WX174 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199049 2005 WN178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199050 2005 WS185 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199051 2005 WF188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199052 2005 WO188 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199053 2005 WA195 30/11/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
199054 2005 WB195 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199055 2005 WU195 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
199056 2005 WQ204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199057 2005 XT1 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199058 2005 XC5 05/12/2005 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,4 km MPC · JPL
199059 2005 XP6 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199060 2005 XR7 04/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
199061 2005 XE13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199062 2005 XD15 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199063 2005 XE16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199064 2005 XP16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
199065 2005 XY19 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
199066 2005 XA22 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
199067 2005 XO32 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
199068 2005 XM40 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199069 2005 XN41 07/12/2005 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
199070 2005 XX45 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199071 2005 XJ51 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199072 2005 XR56 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199073 2005 XV57 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199074 2005 XQ63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199075 2005 XS65 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199076 2005 XX65 07/12/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
199077 2005 XA68 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199078 2005 XB74 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199079 2005 XS77 09/12/2005 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
199080 2005 XC78 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
199081 2005 XP79 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
199082 2005 XM82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199083 2005 XY91 04/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199084 2005 XN104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 5,6 km MPC · JPL
199085 2005 XO104 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
199086 2005 XS114 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199087 2005 XF115 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199088 2005 XX116 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
199089 2005 YC7 21/12/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
199090 2005 YO7 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199091 2005 YF10 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199092 2005 YZ11 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199093 2005 YX17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199094 2005 YD22 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199095 2005 YO23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199096 2005 YF24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199097 2005 YU27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199098 2005 YN28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199099 2005 YH31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199100 2005 YL31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199101 2005 YR31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199102 2005 YO34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199103 2005 YY35 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199104 2005 YF43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
199105 2005 YM43 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
199106 2005 YP46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199107 2005 YH47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199108 2005 YO47 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199109 2005 YJ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199110 2005 YJ49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199111 2005 YN49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199112 2005 YN50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199113 2005 YO56 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199114 2005 YG58 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
199115 2005 YV60 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199116 2005 YZ60 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199117 2005 YC67 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199118 2005 YV75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199119 2005 YF77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199120 2005 YX78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199121 2005 YG82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199122 2005 YT82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199123 2005 YW83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199124 2005 YQ90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199125 2005 YJ92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199126 2005 YA94 26/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199127 2005 YF94 26/12/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199128 2005 YG94 27/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199129 2005 YN94 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199130 2005 YJ95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199131 2005 YC96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199132 2005 YO96 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199133 2005 YT98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199134 2005 YN100 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199135 2005 YE107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199136 2005 YU107 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199137 2005 YN108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199138 2005 YX112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199139 2005 YN116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199140 2005 YA117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199141 2005 YJ121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199142 2005 YB126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199143 2005 YC126 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199144 2005 YL127 28/12/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
199145 2005 YY128 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch APO 810 m MPC · JPL
199146 2005 YQ136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199147 2005 YV136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199148 2005 YG143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199149 2005 YV145 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199150 2005 YJ150 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199151 2005 YC154 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199152 2005 YG156 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
199153 2005 YP159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199154 2005 YV164 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
199155 2005 YH166 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199156 2005 YL170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199157 2005 YN170 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199158 2005 YG171 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
199159 2005 YW171 22/12/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
199160 2005 YD174 28/12/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
199161 2005 YV176 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199162 2005 YC178 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199163 2005 YN179 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199164 2005 YB180 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199165 2005 YK180 30/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
199166 2005 YS180 21/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199167 2005 YH182 30/12/2005 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
199168 2005 YP184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
199169 2005 YZ200 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199170 2005 YK202 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199171 2005 YD204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199172 2005 YH204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199173 2005 YU211 28/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199174 2005 YR212 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
199175 2005 YN213 29/12/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199176 2005 YW216 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
199177 2005 YU219 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
199178 2005 YY220 22/12/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199179 2005 YD226 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199180 2005 YQ227 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199181 2005 YA235 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199182 2005 YD246 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199183 2005 YU256 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199184 2005 YS263 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199185 2005 YU264 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199186 2005 YF267 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199187 2005 YP269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199188 2005 YY269 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
199189 2005 YL270 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199190 2005 YF273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199191 2005 YQ282 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
199192 2005 YK290 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199193 2006 AM 03/01/2006 RAS A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
199194 Calcatreppola 2006 AO 03/01/2006 Gnosca S. Sposetti 880 m MPC · JPL
199195 2006 AD1 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199196 2006 AZ2 04/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
199197 2006 AX3 05/01/2006 Kitami K. Endate 1,4 km MPC · JPL
199198 2006 AC5 02/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
199199 2006 AP5 02/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199200 2006 AE6 02/01/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199201 2006 AP10 04/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199202 2006 AE11 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199203 2006 AZ17 05/01/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
199204 2006 AT18 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199205 2006 AB19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199206 2006 AN19 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199207 2006 AB20 05/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199208 2006 AX20 05/01/2006 Catalina CSS 770 m MPC · JPL
199209 2006 AR21 05/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
199210 2006 AS21 05/01/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
199211 2006 AW21 05/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
199212 2006 AH22 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
199213 2006 AK22 05/01/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
199214 2006 AY27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199215 2006 AF29 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
199216 2006 AJ29 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
199217 2006 AO30 04/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
199218 2006 AL32 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
199219 2006 AO37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199220 2006 AD41 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199221 2006 AD42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199222 2006 AR42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
199223 2006 AO43 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199224 2006 AF45 02/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
199225 2006 AC47 06/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199226 2006 AL48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199227 2006 AO49 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199228 2006 AN52 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
199229 2006 AY58 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199230 2006 AV65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199231 2006 AB66 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199232 2006 AF68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199233 2006 AT68 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199234 2006 AC70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199235 2006 AU72 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199236 2006 AA73 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199237 2006 AJ74 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
199238 2006 AM77 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199239 2006 AQ77 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199240 2006 AW84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
199241 2006 AC85 06/01/2006 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
199242 2006 AK86 06/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
199243 2006 AO90 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199244 2006 AK91 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199245 2006 AR92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199246 2006 AJ97 05/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
199247 2006 AE98 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
199248 2006 AM100 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
199249 2006 AZ101 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,0 km MPC · JPL
199250 2006 AE102 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
199251 2006 BZ 18/01/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
199252 2006 BF2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199253 2006 BN2 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199254 2006 BU2 20/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
199255 2006 BB4 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199256 2006 BQ5 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199257 2006 BW9 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199258 2006 BN11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199259 2006 BF12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199260 2006 BJ12 21/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 920 m MPC · JPL
199261 2006 BN12 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
199262 2006 BB13 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199263 2006 BB14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199264 2006 BC14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199265 2006 BT15 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
199266 2006 BC20 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
199267 2006 BW20 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199268 2006 BB22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199269 2006 BZ22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
199270 2006 BC29 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
199271 2006 BU30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199272 2006 BS31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199273 2006 BV31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199274 2006 BW31 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199275 2006 BU32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199276 2006 BY33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199277 2006 BA34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199278 2006 BV37 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199279 2006 BN40 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199280 2006 BE44 23/01/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
199281 2006 BU44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199282 2006 BS45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199283 2006 BW46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199284 2006 BB47 24/01/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
199285 2006 BP53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199286 2006 BC54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
199287 2006 BX54 25/01/2006 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 2,7 km MPC · JPL
199288 2006 BX56 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
199289 2006 BO57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199290 2006 BQ58 23/01/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
199291 2006 BB60 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199292 2006 BD63 21/01/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
199293 2006 BC66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199294 2006 BN68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199295 2006 BQ68 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199296 2006 BA76 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199297 2006 BB79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
199298 2006 BL79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199299 2006 BV79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199300 2006 BB80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199301 2006 BC82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199302 2006 BD82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199303 2006 BM83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199304 2006 BV83 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199305 2006 BR86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199306 2006 BL91 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199307 2006 BR93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199308 2006 BS93 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
199309 2006 BF98 27/01/2006 Socorro LINEAR 990 m MPC · JPL
199310 2006 BB99 27/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199311 2006 BJ99 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199312 2006 BN101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199313 2006 BZ101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199314 2006 BG102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199315 2006 BN103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
199316 2006 BR103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199317 2006 BQ107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199318 2006 BA113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199319 2006 BJ114 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199320 2006 BB117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
199321 2006 BN117 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199322 2006 BC118 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199323 2006 BB120 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199324 2006 BD122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
199325 2006 BJ122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199326 2006 BR122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
199327 2006 BR128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199328 2006 BC131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199329 2006 BH131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199330 2006 BS131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199331 2006 BT131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199332 2006 BU131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199333 2006 BZ131 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199334 2006 BS133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199335 2006 BX133 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199336 2006 BU138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
199337 2006 BE147 31/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
199338 2006 BM148 22/01/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199339 2006 BS150 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199340 2006 BA155 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199341 2006 BM157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199342 2006 BW157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199343 2006 BY157 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199344 2006 BL158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199345 2006 BS158 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199346 2006 BP161 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
199347 2006 BA162 26/01/2006 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
199348 2006 BW162 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199349 2006 BB163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
199350 2006 BJ163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199351 2006 BT165 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199352 2006 BD167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
199353 2006 BP168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199354 2006 BR179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199355 2006 BD180 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
199356 2006 BW182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199357 2006 BY182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
199358 2006 BZ182 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
199359 2006 BG183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
199360 2006 BP186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
199361 2006 BV186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199362 2006 BR188 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199363 2006 BQ189 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199364 2006 BY190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199365 2006 BN192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199366 2006 BP195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199367 2006 BZ198 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199368 2006 BE201 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199369 2006 BY201 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199370 2006 BA203 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199371 2006 BA211 31/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199372 2006 BZ211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
199373 2006 BT216 26/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
199374 2006 BW218 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
199375 2006 BB219 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199376 2006 BO222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199377 2006 BW223 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199378 2006 BA224 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199379 2006 BX226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199380 2006 BK227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199381 2006 BP227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199382 2006 BH240 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199383 2006 BY247 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199384 2006 BC248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199385 2006 BT248 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199386 2006 BV249 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
199387 2006 BP251 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199388 2006 BA252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199389 2006 BH254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
199390 2006 BD255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199391 2006 BN255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199392 2006 BB257 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199393 2006 BJ264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199394 2006 BU264 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199395 2006 BE265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199396 2006 BA266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199397 2006 BD266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
199398 2006 BO266 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199399 2006 BT268 27/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
199400 2006 BZ273 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199401 2006 BG274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199402 2006 BW274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199403 2006 CM9 01/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
199404 2006 CG14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199405 2006 CV17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199406 2006 CF19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199407 2006 CF21 01/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199408 2006 CC27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199409 2006 CW29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199410 2006 CY34 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199411 2006 CZ38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199412 2006 CR41 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199413 2006 CV42 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199414 2006 CV43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
199415 2006 CY43 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199416 2006 CJ53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199417 2006 CJ57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199418 2006 CU57 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199419 2006 DG 21/02/2006 RAS A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
199420 2006 DQ1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199421 2006 DX1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
199422 2006 DZ1 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199423 2006 DR6 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199424 2006 DA7 20/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
199425 2006 DD8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199426 2006 DE8 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199427 2006 DC12 20/02/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
199428 2006 DS12 21/02/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199429 2006 DJ13 22/02/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
199430 2006 DP19 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199431 2006 DD20 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199432 2006 DH22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199433 2006 DY22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199434 2006 DJ23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199435 2006 DT24 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199436 2006 DV25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199437 2006 DN26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199438 2006 DR30 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199439 2006 DN31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199440 2006 DU31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199441 2006 DY31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199442 2006 DL33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199443 2006 DN33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199444 2006 DM34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
199445 2006 DU34 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199446 2006 DM35 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199447 2006 DG36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199448 2006 DQ37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199449 2006 DD38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
199450 2006 DF38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
199451 2006 DH38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
199452 2006 DK38 21/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
199453 2006 DL39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199454 2006 DQ39 22/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199455 2006 DY40 22/02/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
199456 2006 DF41 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199457 2006 DN41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199458 2006 DJ45 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199459 2006 DT46 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199460 2006 DB47 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199461 2006 DP52 24/02/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
199462 2006 DZ52 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199463 2006 DX57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199464 2006 DY57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199465 2006 DX58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199466 2006 DC59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199467 2006 DW59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199468 2006 DF60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199469 2006 DR60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199470 2006 DL62 25/02/2006 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
199471 2006 DR64 20/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199472 2006 DT64 20/02/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
199473 2006 DW64 20/02/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
199474 2006 DD66 21/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
199475 2006 DQ66 22/02/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
199476 2006 DS66 22/02/2006 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
199477 2006 DV66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199478 2006 DE73 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
199479 2006 DM73 22/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199480 2006 DY73 23/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199481 2006 DO74 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199482 2006 DE76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199483 2006 DY76 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
199484 2006 DA77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199485 2006 DH79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199486 2006 DP79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199487 2006 DY81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199488 2006 DB83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199489 2006 DO83 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
199490 2006 DT84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199491 2006 DD85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199492 2006 DX87 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199493 2006 DG89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
199494 2006 DR91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199495 2006 DS92 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199496 2006 DA94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199497 2006 DE94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199498 2006 DX95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
199499 2006 DN96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199500 2006 DD103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199501 2006 DG104 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199502 2006 DH110 25/02/2006 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
199503 2006 DZ110 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199504 2006 DT112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199505 2006 DT115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
199506 2006 DF117 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199507 2006 DQ118 28/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199508 2006 DJ122 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
199509 2006 DV122 24/02/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199510 2006 DW122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
199511 2006 DH124 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199512 2006 DR124 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199513 2006 DU127 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199514 2006 DW134 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199515 2006 DF135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199516 2006 DM137 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199517 2006 DJ139 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199518 2006 DQ141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199519 2006 DH143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199520 2006 DT143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199521 2006 DX143 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199522 2006 DX147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199523 2006 DM150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199524 2006 DV152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199525 2006 DJ156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199526 2006 DC164 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
199527 2006 DT179 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199528 2006 DF188 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199529 2006 DB189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199530 2006 DJ190 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199531 2006 DV191 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199532 2006 DX196 24/02/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199533 2006 DN197 24/02/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
199534 2006 DM198 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199535 2006 DU199 24/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
199536 2006 DT201 20/02/2006 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
199537 2006 DY201 20/02/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
199538 2006 DE203 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
199539 2006 DN203 22/02/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199540 2006 DD206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199541 2006 DV206 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199542 2006 DM208 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199543 2006 DL210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199544 2006 DG212 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
199545 2006 DB215 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199546 2006 DT216 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199547 2006 ET7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199548 2006 EN10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199549 2006 EQ11 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199550 2006 EE15 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199551 2006 EE17 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199552 2006 EC18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199553 2006 EU18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199554 2006 EA20 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199555 2006 EV24 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199556 2006 EF27 03/03/2006 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
199557 2006 EQ34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199558 2006 EV34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199559 2006 EZ34 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199560 2006 EB40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
199561 2006 EO40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199562 2006 EO41 04/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199563 2006 EP41 04/03/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
199564 2006 ES41 04/03/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
199565 2006 EH43 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199566 2006 EG47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199567 2006 EA48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199568 2006 EF48 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199569 2006 ED57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199570 2006 EA58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199571 2006 EK62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199572 2006 EN65 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199573 2006 EE67 08/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199574 Webbert 2006 EX67 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 860 m MPC · JPL
199575 2006 EU72 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199576 2006 EZ72 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199577 2006 FH1 21/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199578 2006 FQ2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199579 2006 FV2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199580 2006 FD3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199581 2006 FM8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199582 2006 FT8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199583 2006 FO10 21/03/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
199584 2006 FS12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199585 2006 FP13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199586 2006 FH14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199587 2006 FD16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
199588 2006 FO16 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199589 2006 FV17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199590 2006 FC18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199591 2006 FJ19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199592 2006 FU19 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199593 2006 FB20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199594 2006 FC20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199595 2006 FH20 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199596 2006 FD23 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199597 2006 FK23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199598 2006 FV23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199599 2006 FX23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199600 2006 FS24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199601 2006 FU24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199602 2006 FH25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199603 2006 FN25 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199604 2006 FN26 24/03/2006 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
199605 2006 FG34 24/03/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
199606 2006 FL34 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
199607 2006 FP34 25/03/2006 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
199608 2006 FK35 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199609 2006 FR36 21/03/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
199610 2006 FJ37 24/03/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
199611 2006 FS38 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
199612 2006 FE39 23/03/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199613 2006 FN40 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199614 2006 FQ40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199615 2006 FD41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199616 2006 FX41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
199617 2006 FR42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
199618 2006 FG43 29/03/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
199619 2006 FT43 23/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199620 2006 FN44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199621 2006 FL45 24/03/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
199622 2006 FR45 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
199623 2006 FV45 25/03/2006 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
199624 2006 FD46 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
199625 2006 FH47 23/03/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
199626 2006 FV49 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
199627 2006 FV52 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199628 2006 FA53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199629 2006 FB53 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199630 2006 GS 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
199631 Giuseppesprizzi 2006 GX 02/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
199632 2006 GX1 02/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 4,2 km MPC · JPL
199633 2006 GF3 07/04/2006 Ottmarsheim C. Rinner 4,4 km MPC · JPL
199634 2006 GA4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199635 2006 GW4 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199636 2006 GU5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
199637 2006 GY5 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
199638 2006 GH9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199639 2006 GF11 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199640 2006 GC12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199641 2006 GR12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199642 2006 GF17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199643 2006 GO17 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199644 2006 GB18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
199645 2006 GD18 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199646 2006 GC21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199647 2006 GR21 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199648 2006 GT22 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
199649 2006 GM23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199650 2006 GK30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199651 2006 GV31 06/04/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
199652 2006 GW32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
199653 2006 GF37 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199654 2006 GL38 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
199655 2006 GC39 12/04/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
199656 2006 GC42 08/04/2006 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
199657 2006 GP42 07/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199658 2006 GD43 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199659 2006 GD44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199660 2006 GR45 08/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199661 2006 GV46 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199662 2006 GB47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199663 2006 GG47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199664 2006 GX47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199665 2006 GX48 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199666 2006 GA49 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
199667 2006 GF50 08/04/2006 Siding Spring SSS 3,8 km MPC · JPL
199668 2006 GH50 09/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
199669 2006 GM52 07/04/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
199670 2006 GM54 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199671 2006 HV 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
199672 2006 HV2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
199673 2006 HH3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
199674 2006 HX3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199675 2006 HE4 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199676 2006 HC5 19/04/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
199677 Terzani 2006 HH6 20/04/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
199678 2006 HA8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
199679 2006 HN8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199680 2006 HT8 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199681 2006 HQ12 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199682 2006 HV13 19/04/2006 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
199683 2006 HL15 19/04/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
199684 2006 HY16 20/04/2006 Junk Bond D. Healy 3,5 km MPC · JPL
199685 2006 HJ17 19/04/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
199686 2006 HK17 21/04/2006 RAS A. Lowe 5,2 km MPC · JPL
199687 Erősszsolt 2006 HA18 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,3 km MPC · JPL
199688 Kisspéter 2006 HK18 21/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,5 km MPC · JPL
199689 2006 HA22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199690 2006 HG22 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199691 2006 HO23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199692 2006 HT23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199693 2006 HB24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199694 2006 HE28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199695 2006 HB30 19/04/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
199696 2006 HD31 25/04/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 5,5 km MPC · JPL
199697 2006 HC33 19/04/2006 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
199698 2006 HG35 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
199699 2006 HC40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199700 2006 HF40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199701 2006 HV40 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199702 2006 HB41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
199703 2006 HR42 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
199704 2006 HF43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
199705 2006 HR45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199706 2006 HW45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199707 2006 HU46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199708 2006 HD56 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199709 2006 HU56 19/04/2006 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
199710 2006 HL58 30/04/2006 Kanab E. E. Sheridan 2,8 km MPC · JPL
199711 2006 HR59 24/04/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
199712 2006 HY60 28/04/2006 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
199713 2006 HD65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199714 2006 HK68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
199715 2006 HJ78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
199716 2006 HS79 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199717 2006 HZ81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
199718 2006 HE83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
199719 2006 HV83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
199720 2006 HV84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
199721 2006 HX84 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
199722 2006 HS85 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199723 2006 HR86 27/04/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
199724 2006 HE87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199725 2006 HO87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199726 2006 HR87 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
199727 2006 HJ88 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199728 2006 HF95 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199729 2006 HO101 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199730 2006 HX104 19/04/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
199731 2006 HO107 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199732 2006 HR109 30/04/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
199733 2006 HY109 21/04/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
199734 2006 HK110 26/04/2006 Siding Spring SSS 8,1 km MPC · JPL
199735 2006 HF111 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
199736 2006 HA112 30/04/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
199737 2006 HX113 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199738 2006 HG115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199739 2006 HU123 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199740 2006 HX151 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199741 Weidner 2006 HC152 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
199742 2006 JD 01/05/2006 Wrightwood J. W. Young 3,4 km MPC · JPL
199743 2006 JS2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,5 km MPC · JPL
199744 2006 JP8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199745 2006 JF9 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
199746 2006 JZ11 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199747 2006 JX13 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199748 2006 JD14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
199749 2006 JH14 04/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199750 2006 JO25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
199751 2006 JL27 01/05/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
199752 2006 JS28 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199753 2006 JD36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199754 2006 JJ38 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
199755 2006 JD39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
199756 2006 JN40 07/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
199757 2006 JB45 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,3 km MPC · JPL
199758 2006 JU46 01/05/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
199759 2006 JH48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
199760 2006 JB50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
199761 2006 JT50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
199762 2006 JC56 01/05/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
199763 Davidgregory 2006 JJ77 01/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 3,4 km MPC · JPL
199764 2006 KN1 20/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 5,1 km MPC · JPL
199765 2006 KT3 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
199766 2006 KJ4 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199767 2006 KW12 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
199768 2006 KN16 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
199769 2006 KA22 19/05/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
199770 2006 KB23 20/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
199771 2006 KQ23 16/05/2006 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
199772 2006 KY23 19/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
199773 2006 KB28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199774 2006 KK30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199775 2006 KL31 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199776 2006 KF36 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
199777 2006 KL53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199778 2006 KW60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199779 2006 KV72 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
199780 2006 KY75 24/05/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
199781 2006 KJ80 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
199782 2006 KZ89 22/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
199783 2006 KG98 26/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
199784 2006 KL105 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
199785 2006 KK110 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
199786 2006 KQ115 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199787 2006 LG3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199788 2006 LU3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
199789 2006 MV5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
199790 2006 MN7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
199791 2006 MN9 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
199792 2006 PJ1 06/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 16 km MPC · JPL
199793 2006 PK14 15/08/2006 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
199794 2006 QF105 28/08/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
199795 2006 UB198 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199796 2006 UN217 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
199797 2006 UY240 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199798 2006 UF256 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199799 2006 WY200 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
199800 2006 YF11 21/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199801 2007 AE12 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
199802 2007 BA18 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199803 2007 BJ66 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199804 2007 BD70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199805 2007 BE70 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199806 2007 CA 05/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199807 2007 CY51 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199808 2007 CA57 15/02/2007 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
199809 2007 CE61 14/02/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,2 km MPC · JPL
199810 2007 DO8 21/02/2007 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
199811 2007 DD13 16/02/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
199812 2007 DE17 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199813 2007 DN28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199814 2007 DD33 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199815 2007 DL34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199816 2007 DR36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199817 2007 DY49 16/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
199818 2007 DG53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199819 2007 DU53 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199820 2007 DF71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199821 2007 DA83 23/02/2007 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
199822 2007 DJ85 21/02/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
199823 2007 DL97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199824 2007 DO97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199825 2007 DX97 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
199826 2007 DB105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
199827 2007 DE105 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
199828 2007 DK105 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199829 2007 DL112 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199830 2007 EH8 09/03/2007 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
199831 2007 EA15 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
199832 2007 EX20 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
199833 2007 EP23 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
199834 2007 EG24 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199835 2007 EK25 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199836 2007 EE27 12/03/2007 Altschwendt W. Ries 940 m MPC · JPL
199837 2007 EC30 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199838 Hafili 2007 EY38 11/03/2007 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
199839 2007 ER45 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199840 2007 EB47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
199841 2007 EC47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199842 2007 EE47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
199843 2007 EX53 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
199844 2007 EX63 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199845 2007 EN71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199846 2007 EY71 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199847 2007 EJ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199848 2007 EK75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
199849 2007 EB76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199850 2007 EC79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199851 2007 ER79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199852 2007 EB80 10/03/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
199853 2007 EP83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199854 2007 EL86 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199855 2007 EO87 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199856 2007 ER91 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199857 2007 EC97 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
199858 2007 EW97 11/03/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199859 2007 EB101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
199860 2007 EP113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199861 2007 EG117 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199862 2007 EY118 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199863 2007 EM119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
199864 2007 EN119 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199865 2007 ED133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
199866 2007 EQ135 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199867 2007 ES141 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
199868 2007 EF145 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199869 2007 EN165 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199870 2007 EP165 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199871 2007 EG166 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
199872 2007 EP169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199873 2007 EQ169 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199874 2007 ER171 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199875 2007 EB196 15/03/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
199876 2007 EE198 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199877 2007 ES199 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199878 2007 EV202 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199879 2007 EJ213 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199880 2007 EP213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199881 2007 ER213 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
199882 2007 EZ213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
199883 2007 ES214 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199884 2007 EP218 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
199885 2007 ED220 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
199886 2007 FH 16/03/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
199887 2007 FF10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199888 2007 FW11 17/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199889 2007 FM19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199890 2007 FT30 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199891 2007 FG34 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199892 2007 FO35 20/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
199893 2007 FC37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
199894 2007 FO37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
199895 2007 FK38 29/03/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
199896 2007 FB39 28/03/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
199897 2007 FO41 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
199898 2007 FD42 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199899 2007 GV 06/04/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
199900 Brunoganz 2007 GA1 08/04/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
199901 2007 GG5 12/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
199902 2007 GC9 07/04/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
199903 2007 GO14 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
199904 2007 GW14 11/04/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
199905 2007 GN16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199906 2007 GS16 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199907 2007 GB17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
199908 2007 GK17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199909 2007 GY18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199910 2007 GM19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
199911 2007 GH20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
199912 2007 GO21 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
199913 2007 GO22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
199914 2007 GW22 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199915 2007 GC23 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
199916 2007 GN23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199917 2007 GL26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199918 2007 GO26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199919 2007 GJ27 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
199920 2007 GC28 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199921 2007 GS29 12/04/2007 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
199922 2007 GX31 11/04/2007 Siding Spring SSS 3,0 km MPC · JPL
199923 2007 GU33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
199924 2007 GC34 13/04/2007 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
199925 2007 GZ35 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199926 2007 GG36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199927 2007 GO36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
199928 2007 GB37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
199929 2007 GG37 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
199930 2007 GA39 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
199931 2007 GJ40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199932 2007 GL40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199933 2007 GV40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199934 2007 GR45 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199935 2007 GB48 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199936 2007 GO49 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199937 2007 GU49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
199938 2007 GD51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199939 2007 GU51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
199940 2007 GD59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
199941 2007 GD61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
199942 2007 GQ65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199943 2007 GO67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
199944 2007 GM73 15/04/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
199945 2007 GC75 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
199946 2007 HE2 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
199947 Qaidam 2007 HR7 16/04/2007 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
199948 2007 HK9 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
199949 2007 HR15 21/04/2007 Pises Pises Obs. 3,2 km MPC · JPL
199950 Sierpc 2007 HK16 16/04/2007 Antares ARO 1,6 km MPC · JPL
199951 2007 HE24 18/04/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
199952 2007 HZ25 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199953 Mingnaiben 2007 HK28 18/04/2007 XuYi PMO NEO 1,3 km MPC · JPL
199954 2007 HP28 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199955 2007 HD30 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
199956 2007 HK35 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199957 2007 HA38 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199958 2007 HT41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
199959 2007 HJ44 23/04/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
199960 2007 HZ47 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
199961 2007 HF48 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
199962 2007 HB50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
199963 2007 HD52 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
199964 2007 HQ53 20/04/2007 Lulin Observatory LUSS 1,2 km MPC · JPL
199965 2007 HG65 22/04/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
199966 2007 HL65 22/04/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
199967 2007 HG67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
199968 2007 HE68 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199969 2007 HV72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199970 2007 HE75 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
199971 2007 HA76 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199972 2007 HC84 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
199973 2007 HX85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199974 2007 HY89 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
199975 2007 HG90 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
199976 2007 JR 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
199977 2007 JB1 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
199978 2007 JZ1 07/05/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
199979 2007 JS4 07/05/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
199980 2007 JN5 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199981 2007 JQ12 07/05/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
199982 2007 JG13 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
199983 2007 JJ13 08/05/2007 Lulin Observatory LUSS 2,1 km MPC · JPL
199984 2007 JP16 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
199985 2007 JG17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
199986 Chervone 2007 JD21 09/05/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 5,1 km MPC · JPL
199987 2007 JL21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 5,0 km MPC · JPL
199988 2007 JM21 12/05/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 3,2 km MPC · JPL
199989 2007 JK23 07/05/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
199990 2007 JT23 08/05/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
199991 2007 JX24 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
199992 2007 JW25 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
199993 2007 JP27 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
199994 2007 JJ29 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
199995 2007 JV33 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
199996 2007 JA34 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
199997 2007 JB36 11/05/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
199998 2007 JU39 11/05/2007 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
199999 2007 JZ39 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
200000 Danielparrott 2007 JT40 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL

195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s  • 201.000s  • 202.000s  • 203.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001