Danh sách tiểu hành tinh/573001–574000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573001 2008 VH37 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573002 2008 VR37 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573003 2008 VQ38 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573004 2008 VO44 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
573005 2008 VQ44 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573006 2008 VT44 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573007 2008 VG55 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573008 2008 VS55 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573009 2008 VA63 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573010 2008 VO67 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573011 2008 VQ70 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
573012 2008 VN74 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573013 2008 VY82 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573014 2008 VB83 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573015 2008 VD83 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573016 2008 VK83 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573017 2008 VO83 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
573018 2008 VC84 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573019 2008 VD84 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573020 2008 VF84 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
573021 2008 VH84 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 700 m MPC · JPL
573022 2008 VM84 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573023 2008 VA85 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573024 2008 VC85 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
573025 2008 VE85 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
573026 2008 VK85 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573027 2008 VT87 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
573028 2008 VF88 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
573029 2008 VF89 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
573030 2008 VO89 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
573031 2008 VU89 28/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
573032 2008 VC90 09/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573033 2008 VF90 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573034 2008 VT90 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573035 2008 VU93 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573036 2008 VX96 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573037 2008 VS98 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573038 2008 VX98 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573039 2008 VP99 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
573040 2008 VW99 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573041 2008 VT100 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573042 2008 VG101 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573043 2008 VV101 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573044 2008 WF 22/09/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
573045 2008 WO1 18/11/2008 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
573046 2008 WF7 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573047 2008 WX7 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
573048 2008 WA9 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
573049 2008 WV11 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573050 2008 WB16 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573051 2008 WO19 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573052 2008 WZ20 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573053 2008 WB29 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573054 2008 WN35 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573055 2008 WQ37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573056 2008 WQ38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
573057 2008 WS43 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573058 2008 WJ44 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573059 2008 WU44 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573060 2008 WL52 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573061 2008 WC54 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573062 2008 WP58 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
573063 2008 WP67 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573064 2008 WW69 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
573065 2008 WU71 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573066 2008 WM72 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573067 2008 WO74 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573068 2008 WY75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573069 2008 WE77 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573070 2008 WW80 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
573071 2008 WO84 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
573072 2008 WF86 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573073 2008 WV87 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573074 2008 WM93 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573075 2008 WF95 21/11/2008 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.5 km MPC · JPL
573076 2008 WC98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573077 2008 WJ98 25/10/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
573078 2008 WY101 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 350 m MPC · JPL
573079 2008 WZ103 30/11/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
573080 2008 WE105 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573081 2008 WX110 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573082 2008 WK117 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573083 2008 WH119 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573084 2008 WT134 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
573085 2008 WH144 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573086 2008 WJ144 24/09/2011 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
573087 2008 WP144 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573088 2008 WR144 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573089 2008 WS144 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
573090 2008 WU144 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573091 2008 WF145 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
573092 2008 WL145 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573093 2008 WO145 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
573094 2008 WK149 29/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573095 2008 WT150 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
573096 2008 WR151 31/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573097 2008 WC152 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573098 2008 WR152 04/07/2016 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573099 2008 WH153 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
573100 2008 WU156 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573101 2008 WV156 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573102 2008 WZ157 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
573103 2008 XU8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
573104 2008 XH9 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573105 2008 XY11 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573106 2008 XV12 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573107 2008 XF14 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573108 2008 XF18 09/12/2004 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
573109 2008 XC19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
573110 2008 XD19 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
573111 2008 XU22 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573112 2008 XK23 22/08/2001 Haleakala AMOS 670 m MPC · JPL
573113 2008 XO23 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
573114 2008 XL25 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573115 2008 XF27 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
573116 2008 XG27 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
573117 2008 XN27 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573118 2008 XD30 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 740 m MPC · JPL
573119 2008 XJ30 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573120 2008 XF32 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573121 2008 XG32 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
573122 2008 XG38 21/09/2003 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
573123 2008 XR41 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573124 2008 XJ44 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573125 2008 XN49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573126 2008 XV51 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573127 2008 XT52 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573128 2008 XG57 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
573129 2008 XK57 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
573130 2008 XW58 18/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
573131 2008 XQ59 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573132 2008 XV59 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
573133 2008 XX59 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573134 2008 XA60 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573135 2008 XR60 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573136 2008 XT62 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573137 2008 XW63 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573138 2008 YV1 19/12/2008 Socorro LINEAR 3.1 km MPC · JPL
573139 2008 YL6 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573140 2008 YT6 22/12/2008 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2.3 km MPC · JPL
573141 2008 YZ9 19/12/2008 Lulin LUSS 2.7 km MPC · JPL
573142 2008 YK11 20/12/2008 Lulin LUSS 680 m MPC · JPL
573143 2008 YN20 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 500 m MPC · JPL
573144 2008 YD24 22/12/2008 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
573145 2008 YZ27 28/12/2008 Wildberg R. Apitzsch 1.3 km MPC · JPL
573146 2008 YY28 28/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 780 m MPC · JPL
573147 2008 YL30 29/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 2.0 km MPC · JPL
573148 2008 YP30 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
573149 2008 YL31 28/12/2008 Nazaret G. Muler 1.1 km MPC · JPL
573150 2008 YA32 30/12/2008 Altschwendt W. Ries 1.4 km MPC · JPL
573151 2008 YU34 31/12/2008 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
573152 2008 YO36 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573153 2008 YW37 23/12/2008 Calar Alto F. Hormuth 1.7 km MPC · JPL
573154 2008 YV44 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
573155 2008 YV45 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
573156 2008 YA46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573157 2008 YT46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573158 2008 YL51 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573159 2008 YU53 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573160 2008 YY56 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
573161 2008 YF57 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
573162 2008 YK60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573163 2008 YR60 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573164 2008 YE61 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573165 2008 YH62 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573166 2008 YT62 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573167 2008 YF66 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573168 2008 YY67 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
573169 2008 YV69 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
573170 2008 YN70 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
573171 2008 YO71 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573172 2008 YL73 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573173 2008 YS74 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
573174 2008 YK75 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
573175 2008 YB76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
573176 2008 YC83 13/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
573177 2008 YZ85 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573178 2008 YP89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573179 2008 YQ89 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
573180 2008 YK91 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
573181 2008 YE92 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573182 2008 YW93 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573183 2008 YS94 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
573184 2008 YO107 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
573185 2008 YJ115 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
573186 2008 YJ116 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573187 2008 YV118 08/07/2007 Lulin LUSS 690 m MPC · JPL
573188 2008 YL119 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
573189 2008 YY121 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
573190 2008 YY122 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
573191 2008 YP128 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573192 2008 YV129 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
573193 2008 YQ133 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573194 2008 YV136 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
573195 2008 YN137 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
573196 2008 YX140 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
573197 2008 YO142 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
573198 2008 YK147 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.5 km MPC · JPL
573199 2008 YM147 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573200 2008 YJ148 28/12/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573201 2008 YS153 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573202 2008 YL154 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
573203 2008 YN157 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573204 2008 YG160 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
573205 2008 YQ161 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573206 2008 YP164 26/12/2008 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 3.0 km MPC · JPL
573207 2008 YO175 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573208 2008 YS175 20/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573209 2008 YF176 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573210 2008 YE177 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
573211 2008 YG177 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
573212 2008 YY177 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
573213 2008 YD179 03/05/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
573214 2008 YZ179 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
573215 2008 YT180 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573216 2008 YC183 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
573217 2008 YW183 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573218 2008 YC185 31/12/2008 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
573219 2008 YH185 21/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573220 2008 YD187 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573221 2008 YB188 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573222 2008 YC188 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573223 2008 YG188 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
573224 2008 YM188 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573225 2008 YP190 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573226 2008 YQ190 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573227 2008 YH191 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
573228 2009 AH1 02/01/2009 Nazaret G. Muler 830 m MPC · JPL
573229 2009 AU2 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.4 km MPC · JPL
573230 2009 AU5 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573231 2009 AG6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573232 2009 AY7 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
573233 2009 AF8 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573234 2009 AD11 22/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573235 2009 AK12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573236 2009 AM14 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573237 2009 AQ22 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
573238 2009 AH23 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573239 2009 AQ31 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
573240 2009 AL34 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573241 2009 AS34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573242 2009 AL35 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573243 2009 AX36 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573244 2009 AY38 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573245 2009 AD40 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573246 2009 AG48 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
573247 2009 AA53 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573248 2009 AF53 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
573249 2009 AV53 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573250 2009 AM55 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
573251 2009 AT55 21/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
573252 2009 AN57 17/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573253 2009 AT59 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
573254 2009 AG61 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573255 2009 AB63 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573256 2009 AH63 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573257 2009 BY9 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573258 2009 BZ10 25/01/2009 Mayhill A. Lowe 2.4 km MPC · JPL
573259 2009 BC13 25/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 770 m MPC · JPL
573260 2009 BS26 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573261 2009 BK28 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573262 2009 BP29 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573263 2009 BQ33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573264 2009 BS37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573265 2009 BW38 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573266 2009 BS42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
573267 2009 BY55 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
573268 2009 BE59 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
573269 2009 BP59 16/04/2004 Apache Point SDSS Collaboration 500 m MPC · JPL
573270 2009 BJ64 20/01/2009 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
573271 2009 BG67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
573272 2009 BO67 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573273 2009 BM71 21/01/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 720 m MPC · JPL
573274 2009 BP73 30/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 2.5 km MPC · JPL
573275 2009 BR80 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
573276 2009 BK92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573277 2009 BN92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
573278 2009 BY96 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573279 2009 BB104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573280 2009 BD109 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573281 2009 BS109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
573282 2009 BU112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
573283 2009 BH114 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573284 2009 BD116 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573285 2009 BL119 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573286 2009 BM121 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573287 2009 BV126 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573288 2009 BD128 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
573289 2009 BA132 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573290 2009 BF135 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573291 2009 BL135 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573292 2009 BO136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573293 2009 BW144 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573294 2009 BP152 05/11/2002 Palomar NEAT 2.1 km MPC · JPL
573295 2009 BZ156 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573296 2009 BB160 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
573297 2009 BT161 25/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.8 km MPC · JPL
573298 2009 BY163 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573299 2009 BF164 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573300 2009 BQ164 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573301 2009 BU165 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573302 2009 BK166 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573303 2009 BW173 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
573304 2009 BH175 07/06/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
573305 2009 BG179 29/01/2009 Catalina CSS 370 m MPC · JPL
573306 2009 BK190 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
573307 2009 BN190 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
573308 2009 BF192 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
573309 2009 BS192 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
573310 2009 BY192 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573311 2009 BZ193 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
573312 2009 BD194 01/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573313 2009 BL194 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573314 2009 BQ194 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
573315 2009 BU194 16/09/2012 Catalina CSS 2.2 km MPC · JPL
573316 2009 BC195 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
573317 2009 BF195 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
573318 2009 BW196 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573319 2009 BC197 28/01/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
573320 2009 BN197 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573321 2009 BV198 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573322 2009 BS199 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
573323 2009 BC200 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573324 2009 BR201 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2.2 km MPC · JPL
573325 2009 BT202 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573326 2009 BM203 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573327 2009 BG204 18/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573328 2009 BC205 21/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573329 2009 BT205 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
573330 2009 BT206 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
573331 2009 BX206 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573332 2009 BW208 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573333 2009 CP2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 820 m MPC · JPL
573334 2009 CO4 12/02/2009 Calar Alto F. Hormuth, J. C. Datson 2.7 km MPC · JPL
573335 2009 CM10 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
573336 2009 CS11 09/10/2007 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
573337 2009 CB12 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573338 2009 CM16 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
573339 2009 CB17 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573340 2009 CN17 09/10/2007 Catalina CSS 3.1 km MPC · JPL
573341 2009 CV17 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573342 2009 CQ18 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573343 2009 CF20 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573344 2009 CQ22 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573345 2009 CJ24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573346 2009 CE28 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573347 2009 CL32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573348 2009 CU38 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573349 2009 CU42 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
573350 2009 CP50 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
573351 2009 CF52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
573352 2009 CC65 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573353 2009 CJ67 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573354 2009 CC68 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573355 2009 CF69 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573356 2009 CK69 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573357 2009 CY69 13/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
573358 2009 CR71 01/02/2009 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
573359 2009 CS71 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573360 2009 CT71 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573361 2009 CX71 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573362 2009 CO72 02/02/2009 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
573363 2009 CA73 12/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573364 2009 CF74 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
573365 2009 CA75 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573366 2009 CU76 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573367 2009 DN2 16/02/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2.0 km MPC · JPL
573368 2009 DD10 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573369 2009 DK13 16/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
573370 2009 DT14 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
573371 2009 DQ18 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573372 2009 DE22 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573373 2009 DA26 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573374 2009 DF29 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573375 2009 DG29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 570 m MPC · JPL
573376 2009 DR33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573377 2009 DV33 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573378 2009 DD39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
573379 2009 DC40 20/02/2009 Dauban C. Rinner, F. Kugel 740 m MPC · JPL
573380 2009 DU43 26/02/2009 Kachina J. Hobart 3.2 km MPC · JPL
573381 2009 DP46 27/02/2009 Piszkesteto K. Sárneczky 2.4 km MPC · JPL
573382 2009 DU51 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573383 2009 DN52 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573384 2009 DV53 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573385 2009 DB58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
573386 2009 DF60 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
573387 2009 DM61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573388 2009 DR63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573389 2009 DJ66 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
573390 2009 DU72 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573391 2009 DH73 25/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 2.9 km MPC · JPL
573392 2009 DL73 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573393 2009 DW73 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573394 2009 DT74 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573395 2009 DQ75 04/02/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
573396 2009 DX79 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573397 2009 DM83 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573398 2009 DB84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573399 2009 DP86 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573400 2009 DG87 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573401 2009 DW92 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573402 2009 DQ97 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573403 2009 DC98 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573404 2009 DV100 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573405 2009 DJ101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573406 2009 DK101 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573407 2009 DE102 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
573408 2009 DJ102 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573409 2009 DR103 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
573410 2009 DW105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
573411 2009 DP115 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
573412 2009 DM120 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573413 2009 DQ121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573414 2009 DF123 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
573415 2009 DK132 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
573416 2009 DX132 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573417 2009 DM133 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573418 2009 DH141 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573419 2009 DT142 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
573420 2009 DG144 17/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
573421 2009 DA145 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573422 2009 DE146 19/09/2006 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
573423 2009 DT146 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573424 2009 DX146 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573425 2009 DY146 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573426 2009 DE148 09/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573427 2009 DG148 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573428 2009 DM148 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
573429 2009 DQ148 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
573430 2009 DK149 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573431 2009 DM150 26/02/2014 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
573432 2009 DY150 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573433 2009 DF152 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
573434 2009 DL152 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
573435 2009 DQ153 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573436 2009 DY153 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573437 2009 DJ154 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
573438 2009 DV156 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573439 2009 EH2 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573440 2009 EY5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573441 2009 EX6 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
573442 2009 EO11 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573443 2009 ET16 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573444 2009 EH17 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573445 2009 EG25 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573446 2009 EJ25 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573447 2009 EY29 28/01/2004 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
573448 2009 EB30 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
573449 2009 EA31 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
573450 2009 EK32 06/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
573451 2009 ED33 09/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
573452 2009 EF33 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
573453 2009 EM33 15/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
573454 2009 EU33 28/07/2011 Flagstaff L. H. Wasserman 2.2 km MPC · JPL
573455 2009 EY33 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
573456 2009 EE34 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
573457 2009 EM34 17/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
573458 2009 EN34 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
573459 2009 EQ35 01/08/2017 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
573460 2009 EA36 07/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573461 2009 EG37 30/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573462 2009 EJ37 11/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
573463 2009 EK37 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573464 2009 ES38 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
573465 2009 EY38 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573466 2009 EA39 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573467 2009 ED39 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
573468 2009 ED40 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573469 2009 ED41 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573470 2009 FN 16/03/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2.5 km MPC · JPL
573471 2009 FM4 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
573472 2009 FK5 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
573473 2009 FK12 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573474 2009 FG13 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573475 2009 FQ26 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573476 2009 FF28 22/03/2009 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
573477 2009 FD40 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573478 2009 FY43 29/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
573479 2009 FE48 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573480 2009 FL50 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573481 2009 FO51 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573482 2009 FB52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573483 2009 FL52 28/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
573484 2009 FO52 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
573485 2009 FA53 19/02/2009 Catalina CSS 2.6 km MPC · JPL
573486 2009 FD57 26/02/2009 Catalina CSS 2.9 km MPC · JPL
573487 2009 FC63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573488 2009 FK69 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
573489 2009 FC72 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573490 2009 FQ74 18/03/2009 Socorro LINEAR 2.3 km MPC · JPL
573491 2009 FM76 03/03/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
573492 2009 FQ80 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573493 2009 FU80 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573494 2009 FK81 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573495 2009 FL81 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
573496 2009 FY81 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573497 2009 FC83 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573498 2009 FH83 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
573499 2009 FD84 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
573500 2009 FG84 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573501 2009 FR84 04/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
573502 2009 FW84 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573503 2009 FZ84 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573504 2009 FU86 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
573505 2009 FY86 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573506 2009 FV87 10/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573507 2009 FK89 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573508 2009 FL89 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573509 2009 FE90 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
573510 2009 FN90 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573511 2009 FS90 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573512 2009 FB94 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573513 2009 GF2 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
573514 2009 GT4 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 8.3 km MPC · JPL
573515 2009 GX6 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
573516 2009 GZ6 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573517 2009 GL7 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
573518 2009 GT7 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
573519 2009 GH8 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573520 2009 GQ8 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
573521 2009 GV8 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
573522 2009 GB9 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573523 2009 GG9 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573524 2009 GL9 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573525 2009 GS9 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573526 2009 GT9 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573527 2009 HZ3 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573528 2009 HG5 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573529 2009 HH6 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573530 2009 HP7 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.3 km MPC · JPL
573531 2009 HU8 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573532 2009 HX9 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573533 2009 HP10 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
573534 2009 HQ15 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573535 2009 HP16 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573536 2009 HB17 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573537 2009 HS17 15/11/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
573538 2009 HW17 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573539 2009 HA22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573540 2009 HR22 31/07/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
573541 2009 HP24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
573542 2009 HM25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
573543 2009 HY25 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573544 2009 HX27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573545 2009 HH31 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573546 2009 HR31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573547 2009 HS33 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
573548 2009 HR35 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573549 2009 HW37 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
573550 2009 HO38 28/08/2005 Siding Spring SSS 3.7 km MPC · JPL
573551 2009 HW39 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573552 2009 HC41 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573553 2009 HL43 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
573554 2009 HE47 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
573555 2009 HD48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
573556 2009 HK48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573557 2009 HJ49 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573558 2009 HB51 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
573559 2009 HD51 19/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573560 2009 HM51 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573561 2009 HA52 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
573562 2009 HB55 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573563 2009 HH60 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
573564 2009 HB61 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573565 2009 HO62 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
573566 2009 HW62 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573567 2009 HV70 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573568 2009 HC71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573569 2009 HM80 28/04/2009 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
573570 2009 HA82 26/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.5 km MPC · JPL
573571 2009 HB83 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573572 2009 HS83 28/08/2006 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
573573 2009 HR86 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573574 2009 HV86 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573575 2009 HD88 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 5.4 km MPC · JPL
573576 2009 HR90 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
573577 2009 HX94 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.5 km MPC · JPL
573578 2009 HA95 29/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2.9 km MPC · JPL
573579 2009 HG96 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573580 2009 HE97 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573581 2009 HM98 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573582 2009 HC109 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.7 km MPC · JPL
573583 2009 HV109 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573584 2009 HF110 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
573585 2009 HO110 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
573586 2009 HE111 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573587 2009 HS111 10/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
573588 2009 HV111 06/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
573589 2009 HZ111 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
573590 2009 HD112 30/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
573591 2009 HX112 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
573592 2009 HL113 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
573593 2009 HF114 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573594 2009 HL117 04/03/2014 ESA OGS ESA OGS 2.3 km MPC · JPL
573595 2009 HY117 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573596 2009 HE118 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
573597 2009 HL118 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
573598 2009 HB119 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
573599 2009 HD121 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573600 2009 HK121 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573601 2009 HL121 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
573602 2009 HM121 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573603 2009 HR121 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573604 2009 HS121 30/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.7 km MPC · JPL
573605 2009 HQ122 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573606 2009 HE123 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573607 2009 HF123 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573608 2009 HG123 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
573609 2009 HK123 28/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573610 2009 HL123 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573611 2009 HF124 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573612 2009 HP124 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 7.7 km MPC · JPL
573613 2009 JY7 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
573614 2009 JD8 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
573615 2009 JR10 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
573616 2009 JS14 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.9 km MPC · JPL
573617 2009 JK16 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573618 2009 JR19 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573619 2009 JV20 28/02/2014 Oukaimeden C. Rinner 2.6 km MPC · JPL
573620 2009 JL21 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573621 2009 JQ21 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573622 2009 JR21 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573623 2009 JZ21 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
573624 2009 JC22 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573625 2009 JN22 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573626 2009 JO22 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573627 2009 KM8 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573628 2009 KQ9 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
573629 2009 KX10 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573630 2009 KS12 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573631 2009 KA15 08/08/2004 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
573632 2009 KW15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573633 2009 KW20 29/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
573634 2009 KG26 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
573635 2009 KE27 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573636 2009 KL37 03/02/2003 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
573637 2009 KU40 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
573638 2009 KX41 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
573639 2009 KD42 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573640 2009 KF42 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573641 2009 KJ42 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
573642 2009 KY42 18/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573643 2009 KZ42 24/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
573644 2009 KA43 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
573645 2009 LR1 24/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573646 2009 LD4 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
573647 2009 LM5 14/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573648 2009 MK3 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573649 2009 MT4 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
573650 2009 MM5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
573651 2009 MF6 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573652 2009 MR10 13/12/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.9 km MPC · JPL
573653 2009 MV10 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573654 2009 MB11 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
573655 2009 MH11 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
573656 2009 MZ11 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
573657 2009 MF12 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573658 2009 MJ12 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
573659 2009 MN12 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
573660 2009 NL2 27/08/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
573661 2009 OM5 25/07/2009 Marly P. Kocher 4.5 km MPC · JPL
573662 2009 OK12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
573663 2009 OQ12 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573664 2009 OC16 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573665 2009 OH18 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573666 2009 OL19 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573667 2009 OP20 19/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 960 m MPC · JPL
573668 2009 OV21 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573669 2009 OU25 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
573670 2009 OF26 07/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
573671 2009 OG26 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
573672 2009 OD27 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
573673 2009 OU28 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
573674 2009 PQ9 02/05/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 830 m MPC · JPL
573675 2009 PN22 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573676 2009 PR23 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573677 2009 QZ4 30/07/2005 Palomar NEAT 1.4 km MPC · JPL
573678 2009 QS15 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
573679 2009 QP20 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573680 2009 QR43 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573681 2009 QP44 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573682 2009 QY52 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
573683 2009 QE61 26/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 730 m MPC · JPL
573684 2009 QC64 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
573685 2009 QU66 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
573686 2009 QE67 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
573687 2009 QH69 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.0 km MPC · JPL
573688 2009 QX76 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573689 2009 RC4 12/09/2009 Piszkesteto K. Sárneczky 2.6 km MPC · JPL
573690 2009 RZ9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573691 2009 RU13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573692 2009 RA17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.7 km MPC · JPL
573693 2009 RS19 14/09/2009 Kachina J. Hobart 2.8 km MPC · JPL
573694 2009 RX19 14/09/2009 Catalina CSS 1.1 km MPC · JPL
573695 2009 RB31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573696 2009 RL31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573697 2009 RU31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
573698 2009 RM35 28/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.4 km MPC · JPL
573699 2009 RN39 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573700 2009 RB40 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573701 2009 RX43 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573702 2009 RF48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573703 2009 RR54 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 8.9 km MPC · JPL
573704 2009 RL68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.1 km MPC · JPL
573705 2009 RW69 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573706 2009 RA70 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.4 km MPC · JPL
573707 2009 RT75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573708 2009 RE80 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573709 2009 SA3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573710 2009 SK3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
573711 2009 SO6 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573712 2009 SG11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
573713 2009 SP11 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573714 2009 ST12 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573715 2009 SZ24 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
573716 2009 SV25 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9.9 km MPC · JPL
573717 2009 SM27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
573718 2009 SL34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
573719 2009 SA42 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573720 2009 SR42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573721 2009 SS44 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573722 2009 SK49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573723 2009 SK62 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
573724 2009 SR63 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573725 2009 SC78 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
573726 2009 SW78 28/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
573727 2009 SQ80 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573728 2009 SS89 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
573729 2009 SW94 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573730 2009 SK98 14/11/2003 Palomar NEAT 5.0 km MPC · JPL
573731 2009 SE101 23/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 850 m MPC · JPL
573732 2009 SR106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573733 2009 SD119 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
573734 2009 SY123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573735 2009 SE151 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
573736 2009 SK153 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573737 2009 SL157 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
573738 2009 SM160 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573739 2009 SG165 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573740 2009 SM172 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
573741 2009 SO175 18/07/2004 Socorro LINEAR 2.1 km MPC · JPL
573742 2009 SB177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573743 2009 SZ179 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
573744 2009 SA190 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573745 2009 ST193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
573746 2009 SZ193 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573747 2009 SW195 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573748 2009 SS200 02/09/2005 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
573749 2009 SW208 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
573750 2009 SP210 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
573751 2009 SJ220 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
573752 2009 SQ223 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
573753 2009 SL228 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573754 2009 SK236 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573755 2009 SB247 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.3 km MPC · JPL
573756 2009 SX256 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573757 2009 SG258 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
573758 2009 SF266 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573759 2009 SV267 17/09/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 8.0 km MPC · JPL
573760 2009 SM269 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
573761 2009 SW282 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 290 m MPC · JPL
573762 2009 SE284 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
573763 2009 SC286 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573764 2009 SD292 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573765 2009 SP302 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
573766 2009 SC304 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573767 2009 SN323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
573768 2009 SM326 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573769 2009 SV327 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573770 2009 SO360 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573771 2009 SV366 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573772 2009 SR373 18/09/2009 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
573773 2009 SY374 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573774 2009 SY375 14/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 770 m MPC · JPL
573775 2009 SF376 13/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573776 2009 SG376 15/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
573777 2009 SF377 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573778 2009 SE378 12/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
573779 2009 SB379 16/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
573780 2009 SH379 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
573781 2009 SL379 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573782 2009 SO379 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573783 2009 SQ380 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573784 2009 ST380 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
573785 2009 SE383 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
573786 2009 SS383 01/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
573787 2009 SU383 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573788 2009 SK385 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.5 km MPC · JPL
573789 2009 SU386 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573790 2009 SR389 13/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573791 2009 SK398 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573792 2009 SD399 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573793 2009 SG399 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9.3 km MPC · JPL
573794 2009 SO399 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573795 2009 SR399 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573796 2009 SW399 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573797 2009 SL400 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573798 2009 SV409 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573799 2009 SD414 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573800 2009 TP4 12/10/2009 Marly P. Kocher 2.5 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573801 2009 TB12 14/10/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 1.9 km MPC · JPL
573802 2009 TF28 06/10/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
573803 2009 TE30 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573804 2009 TK37 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573805 2009 TC52 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573806 2009 TF52 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
573807 2009 TR52 02/03/2016 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
573808 2009 TR53 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
573809 2009 TS53 29/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573810 2009 TF56 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
573811 2009 UC1 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
573812 2009 UY3 17/10/2009 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
573813 2009 UK7 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
573814 2009 UO14 19/10/2009 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 1.5 km MPC · JPL
573815 2009 UE17 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573816 2009 UU17 24/09/2009 Crni Vrh J. Vales 1.6 km MPC · JPL
573817 2009 UF18 15/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
573818 2009 UB27 21/10/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
573819 2009 UW30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
573820 2009 UE31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573821 2009 UW31 01/04/2003 Palomar NEAT 1.8 km MPC · JPL
573822 2009 UQ32 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
573823 2009 UV42 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573824 2009 UK50 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573825 2009 UK53 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
573826 2009 UB56 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
573827 2009 UQ56 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.4 km MPC · JPL
573828 2009 UX65 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573829 2009 UX67 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573830 2009 UT74 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573831 2009 UQ76 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573832 2009 US83 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573833 2009 UY101 24/10/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
573834 2009 UT105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573835 2009 UW105 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.3 km MPC · JPL
573836 2009 UU106 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573837 2009 UW111 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573838 2009 UP128 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573839 2009 UY133 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573840 2009 UP134 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573841 2009 UD142 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.3 km MPC · JPL
573842 2009 UC155 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573843 2009 US155 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573844 2009 UV160 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
573845 2009 UF161 17/10/2009 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
573846 2009 UH162 20/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
573847 2009 UM162 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
573848 2009 UO162 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.9 km MPC · JPL
573849 2009 UP162 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573850 2009 UJ165 09/04/2016 Haleakala Pan-STARRS 970 m MPC · JPL
573851 2009 UL167 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573852 2009 UZ167 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573853 2009 UN168 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573854 2009 UV168 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
573855 2009 UZ169 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8.5 km MPC · JPL
573856 2009 UW171 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
573857 2009 UF181 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573858 2009 UQ181 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
573859 2009 UA185 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
573860 2009 UF185 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573861 2009 VE7 08/11/2009 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
573862 2009 VP8 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573863 2009 VT11 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.00 km MPC · JPL
573864 2009 VA13 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573865 2009 VH13 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573866 2009 VG14 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573867 2009 VK14 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
573868 2009 VR16 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573869 2009 VX18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573870 2009 VY19 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573871 2009 VC21 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573872 2009 VW21 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
573873 2009 VN23 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573874 2009 VY23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
573875 2009 VF27 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573876 2009 VR29 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573877 2009 VG35 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
573878 2009 VC47 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
573879 2009 VD50 12/11/2009 La Sagra OAM Obs. 800 m MPC · JPL
573880 2009 VW52 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7.7 km MPC · JPL
573881 2009 VX52 20/07/2004 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
573882 2009 VM54 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
573883 2009 VE74 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573884 2009 VE81 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573885 2009 VP82 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
573886 2009 VD83 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573887 2009 VT85 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573888 2009 VX85 15/03/2002 Mount Hamilton Lick Obs. 1.6 km MPC · JPL
573889 2009 VO91 08/11/2009 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
573890 2009 VJ93 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
573891 2009 VZ98 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573892 2009 VM101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573893 2009 VN101 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
573894 2009 VB108 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
573895 2009 VT119 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
573896 2009 VC120 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
573897 2009 VO120 26/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
573898 2009 VU120 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573899 2009 VW120 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
573900 2009 VJ121 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
573901 2009 VW122 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
573902 2009 VA124 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573903 2009 VD126 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573904 2009 WY 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
573905 2009 WG17 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573906 2009 WW19 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
573907 2009 WR39 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
573908 2009 WV42 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573909 2009 WL51 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573910 2009 WG59 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
573911 2009 WC60 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573912 2009 WC62 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573913 2009 WD66 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573914 2009 WO76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
573915 2009 WR78 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
573916 2009 WM79 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573917 2009 WO80 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
573918 2009 WM86 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
573919 2009 WZ87 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
573920 2009 WJ91 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
573921 2009 WL91 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573922 2009 WB93 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
573923 2009 WM93 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573924 2009 WC94 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
573925 2009 WK97 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573926 2009 WG101 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573927 2009 WT103 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573928 2009 WO105 21/11/2009 Modra Modra Obs. 850 m MPC · JPL
573929 2009 WP111 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573930 2009 WH112 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
573931 2009 WQ112 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573932 2009 WU112 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
573933 2009 WW112 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573934 2009 WB115 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
573935 2009 WS120 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573936 2009 WB127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573937 2009 WW129 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
573938 2009 WG134 22/11/2009 Catalina CSS 1.5 km MPC · JPL
573939 2009 WK135 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573940 2009 WA137 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573941 2009 WB137 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
573942 2009 WC137 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573943 2009 WW139 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
573944 2009 WZ139 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 670 m MPC · JPL
573945 2009 WJ140 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
573946 2009 WF144 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
573947 2009 WR147 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
573948 2009 WL149 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
573949 2009 WO152 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
573950 2009 WH154 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573951 2009 WC157 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573952 2009 WF161 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573953 2009 WG162 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573954 2009 WK162 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
573955 2009 WV164 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
573956 2009 WA165 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
573957 2009 WF169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
573958 2009 WV173 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.00 km MPC · JPL
573959 2009 WZ175 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
573960 2009 WS180 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
573961 2009 WF181 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
573962 2009 WQ183 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573963 2009 WE186 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6.4 km MPC · JPL
573964 2009 WE192 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
573965 2009 WB199 02/10/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1.8 km MPC · JPL
573966 2009 WF206 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573967 2009 WF208 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573968 2009 WC210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8.0 km MPC · JPL
573969 2009 WE211 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
573970 2009 WG211 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573971 2009 WW221 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
573972 2009 WB223 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
573973 2009 WY223 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573974 2009 WS224 13/03/2002 Nogales M. Schwartz 1.5 km MPC · JPL
573975 2009 WR229 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
573976 2009 WA231 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573977 2009 WD231 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
573978 2009 WM232 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573979 2009 WJ238 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573980 2009 WL238 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
573981 2009 WP240 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
573982 2009 WM241 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
573983 2009 WQ241 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
573984 2009 WG242 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573985 2009 WR245 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573986 2009 WM248 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573987 2009 WE251 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
573988 2009 WU255 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
573989 2009 WQ268 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
573990 2009 WF271 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
573991 2009 WQ272 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
573992 2009 WT272 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
573993 2009 WZ272 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
573994 2009 WB273 01/11/2013 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
573995 2009 WK273 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
573996 2009 WP273 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
573997 2009 WX273 14/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
573998 2009 WP275 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
573999 2009 WV275 15/10/2013 Catalina CSS 2.3 km MPC · JPL
574000 2009 WG278 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL

569.000s  • 570.000s  • 571.000s  • 572.000s  • 573.000s  • 574.000s  • 575.000s  • 576.000s  • 577.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001