Danh sách tiểu hành tinh/596001–597000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596001 2004 TP195 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
596002 2004 TL206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
596003 2004 TV211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596004 2004 TF224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596005 2004 TH229 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596006 2004 TA246 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596007 2004 TR253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596008 2004 TE259 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596009 2004 TX263 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596010 2004 TT283 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596011 2004 TQ292 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596012 2004 TT305 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596013 2004 TS306 10/10/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
596014 2004 TV312 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596015 2004 TN315 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596016 2004 TP315 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
596017 2004 TS319 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596018 2004 TC320 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596019 2004 TB321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596020 2004 TF330 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596021 2004 TQ330 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596022 2004 TN331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596023 2004 TP335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596024 2004 TF344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596025 2004 TQ350 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
596026 2004 TH352 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 520 m MPC · JPL
596027 2004 TM352 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596028 2004 TA359 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2.0 km MPC · JPL
596029 2004 TB372 24/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
596030 2004 TF372 08/08/2008 Siding Spring SSS 1.3 km MPC · JPL
596031 2004 TU372 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596032 2004 TO373 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
596033 2004 TA375 23/10/2011 Taunus E. Schwab, R. Kling 550 m MPC · JPL
596034 2004 TH381 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596035 2004 TK381 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
596036 2004 TL382 06/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596037 2004 TC385 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596038 2004 TB387 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
596039 2004 UC11 18/10/2004 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
596040 2004 VZ11 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596041 2004 VV32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596042 2004 VX66 07/11/2004 Socorro LINEAR 1.0 km MPC · JPL
596043 2004 VB71 07/11/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
596044 2004 VD81 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596045 2004 VQ82 09/11/2004 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
596046 2004 VE83 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596047 2004 VQ87 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
596048 2004 VD96 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.4 km MPC · JPL
596049 2004 VN98 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596050 2004 VS99 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.3 km MPC · JPL
596051 2004 VD100 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596052 2004 VN118 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596053 2004 VR118 12/06/2007 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
596054 2004 VA134 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596055 2004 VR135 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
596056 2004 VQ137 02/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
596057 2004 VE138 04/11/2004 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
596058 2004 WZ4 04/11/2004 Catalina CSS 3.5 km MPC · JPL
596059 2004 XE33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1.2 km MPC · JPL
596060 2004 XQ47 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596061 2004 XD66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
596062 2004 XF76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596063 2004 XX86 07/12/2004 Socorro LINEAR 3.8 km MPC · JPL
596064 2004 XF106 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596065 2004 XJ112 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596066 2004 XO113 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596067 2004 XU170 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596068 2004 XM174 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596069 2004 XE176 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
596070 2004 XF193 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596071 2004 XJ193 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
596072 2004 XN193 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596073 2004 XS196 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596074 2004 XD198 28/09/2009 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
596075 2004 YJ5 20/12/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.0 km MPC · JPL
596076 2004 YJ18 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596077 2004 YY26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596078 2004 YZ29 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596079 2004 YF37 14/11/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
596080 2005 AP40 15/01/2005 Socorro LINEAR 1.7 km MPC · JPL
596081 2005 AF52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596082 2005 AH52 27/08/2003 Palomar NEAT 4.9 km MPC · JPL
596083 2005 AU52 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596084 2005 AD67 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596085 2005 AO70 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
596086 2005 AQ72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596087 2005 AH77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596088 2005 AQ83 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
596089 2005 AS83 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596090 2005 AQ84 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
596091 2005 AS84 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596092 2005 AY84 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596093 2005 BD2 08/01/2005 Vallemare Borbona V. S. Casulli 3.6 km MPC · JPL
596094 2005 BJ14 20/01/2005 Wrightwood J. W. Young 1.2 km MPC · JPL
596095 2005 BA23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596096 2005 BV27 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596097 2005 BO32 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.1 km MPC · JPL
596098 2005 BY32 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 580 m MPC · JPL
596099 2005 BN33 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
596100 2005 BG36 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596101 2005 BZ36 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 570 m MPC · JPL
596102 2005 BF40 16/01/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 440 m MPC · JPL
596103 2005 BH47 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596104 2005 BF50 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596105 2005 BH50 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
596106 2005 BL50 25/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
596107 2005 BQ53 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596108 2005 BY55 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596109 2005 CB5 01/02/2005 Palomar NEAT 3.0 km MPC · JPL
596110 2005 CM54 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596111 2005 CG58 02/02/2005 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
596112 2005 CS78 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
596113 2005 CR82 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
596114 2005 CC83 14/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
596115 2005 CF83 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596116 2005 CQ83 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
596117 2005 CB84 03/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
596118 2005 CG84 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
596119 2005 CH85 13/02/2005 La Silla A. Boattini 1.5 km MPC · JPL
596120 2005 CU86 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
596121 2005 CY86 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
596122 2005 CE87 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
596123 2005 CM88 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
596124 2005 DO2 16/02/2005 La Silla A. Boattini 1.9 km MPC · JPL
596125 2005 DZ3 18/02/2005 La Silla A. Boattini 1.4 km MPC · JPL
596126 2005 EX 02/03/2005 Mayhill A. Lowe 1.6 km MPC · JPL
596127 2005 ER14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596128 2005 EY14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596129 2005 EK15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596130 2005 ER15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
596131 2005 EX34 03/03/2005 Catalina CSS 1.4 km MPC · JPL
596132 2005 EU37 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 730 m MPC · JPL
596133 2005 EO45 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596134 2005 EP93 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596135 2005 EX103 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596136 2005 EE109 04/03/2005 Catalina CSS 1.8 km MPC · JPL
596137 2005 EA131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596138 2005 EX140 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
596139 2005 EX158 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596140 2005 ER163 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596141 2005 EA176 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596142 2005 ER193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596143 2005 EW194 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
596144 2005 EV209 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596145 2005 EE211 04/03/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
596146 2005 EY234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596147 2005 EZ235 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596148 2005 EG236 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596149 2005 EW259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
596150 2005 ET261 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
596151 2005 EM273 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596152 2005 EN297 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
596153 2005 EX302 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
596154 2005 EE306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596155 2005 ED307 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596156 2005 EH308 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596157 2005 EQ309 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
596158 2005 EG313 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596159 2005 EK329 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
596160 2005 EM331 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
596161 2005 EG334 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
596162 2005 ET335 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596163 2005 EE337 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
596164 2005 EN337 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
596165 2005 ES338 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
596166 2005 EW338 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596167 2005 ED339 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
596168 2005 EE340 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596169 2005 ES340 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596170 2005 EU340 26/12/2017 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596171 2005 EW340 21/07/2006 Lulin LUSS 640 m MPC · JPL
596172 2005 EE341 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596173 2005 EH341 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596174 2005 ET342 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
596175 2005 EY343 26/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
596176 2005 ED347 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
596177 2005 FU10 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
596178 2005 FZ16 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596179 2005 FF17 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
596180 2005 FO17 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596181 2005 FS17 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596182 2005 FV18 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 500 m MPC · JPL
596183 2005 GK3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
596184 2005 GQ5 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
596185 2005 GY46 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596186 2005 GZ62 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596187 2005 GB67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596188 2005 GX96 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
596189 2005 GX103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
596190 2005 GK107 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596191 2005 GL107 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
596192 2005 GN109 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
596193 2005 GL126 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596194 2005 GR129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596195 2005 GR133 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596196 2005 GB145 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596197 2005 GB152 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.7 km MPC · JPL
596198 2005 GH169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596199 2005 GW176 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596200 2005 GV181 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596201 2005 GS184 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 530 m MPC · JPL
596202 2005 GB190 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596203 2005 GB200 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 2.2 km MPC · JPL
596204 2005 GE201 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
596205 2005 GZ204 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596206 2005 GB207 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
596207 2005 GG216 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
596208 2005 GS217 02/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
596209 2005 GO230 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
596210 2005 GS230 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596211 2005 GT231 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596212 2005 GD235 31/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
596213 2005 GE236 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
596214 2005 GJ236 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
596215 2005 GL238 23/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
596216 2005 GM238 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
596217 2005 HZ10 24/09/2013 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
596218 2005 HS11 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596219 2005 HA12 28/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
596220 2005 HW12 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596221 2005 JJ7 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596222 2005 JB8 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
596223 2005 JW9 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 640 m MPC · JPL
596224 2005 JX10 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.0 km MPC · JPL
596225 2005 JJ11 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.2 km MPC · JPL
596226 2005 JV12 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 670 m MPC · JPL
596227 2005 JU16 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596228 2005 JY19 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596229 2005 JN22 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
596230 2005 JA23 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596231 2005 JC33 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596232 2005 JS44 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596233 2005 JF60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
596234 2005 JY77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
596235 2005 JN80 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
596236 2005 JF81 11/05/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
596237 2005 JJ95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
596238 2005 JX96 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596239 2005 JC101 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596240 2005 JN107 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596241 2005 JB119 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596242 2005 JF121 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596243 2005 JS124 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596244 2005 JQ142 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2.9 km MPC · JPL
596245 2005 JK143 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
596246 2005 JS144 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
596247 2005 JM151 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
596248 2005 JF153 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
596249 2005 JG154 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596250 2005 JV168 09/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.6 km MPC · JPL
596251 2005 JC169 09/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
596252 2005 JF174 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596253 2005 JY182 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596254 2005 JQ188 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
596255 2005 JW188 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596256 2005 JL189 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596257 2005 JW191 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596258 2005 JE192 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
596259 2005 JK195 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596260 2005 KG4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596261 2005 KK12 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
596262 2005 LK29 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
596263 2005 LJ35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596264 2005 LP54 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596265 2005 LQ54 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
596266 2005 LV54 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596267 2005 LD55 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
596268 2005 LG55 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596269 2005 LW56 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596270 2005 LP58 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
596271 2005 MS13 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
596272 2005 MW51 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596273 2005 MY55 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596274 2005 MW56 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
596275 2005 NE22 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
596276 2005 NL24 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596277 2005 NG36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596278 2005 NU44 05/07/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
596279 2005 NO92 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
596280 2005 NH98 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
596281 2005 NR104 15/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
596282 2005 NY109 07/07/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.6 km MPC · JPL
596283 2005 NN124 28/10/2010 Catalina CSS 1.2 km MPC · JPL
596284 2005 OZ7 30/07/2005 Campo Imperatore A. Boattini 720 m MPC · JPL
596285 2005 OH16 29/07/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
596286 2005 OE17 01/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
596287 2005 OJ23 01/07/2005 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
596288 2005 OZ25 31/07/2005 Palomar NEAT 2.2 km MPC · JPL
596289 2005 OH32 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
596290 2005 OL33 28/07/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
596291 2005 OQ33 30/07/2005 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
596292 2005 OV33 18/07/2005 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
596293 2005 PC 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
596294 2005 PX5 31/07/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
596295 2005 PD10 04/08/2005 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
596296 2005 PX12 27/07/2005 Palomar NEAT 1.2 km MPC · JPL
596297 2005 PQ18 14/08/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 610 m MPC · JPL
596298 2005 QF3 24/08/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
596299 2005 QQ40 03/08/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
596300 2005 QL45 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596301 2005 QK47 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
596302 2005 QC60 26/08/2005 Campo Imperatore A. Boattini 630 m MPC · JPL
596303 2005 QH96 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
596304 2005 QH99 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 670 m MPC · JPL
596305 2005 QS103 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596306 2005 QC111 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
596307 2005 QQ111 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596308 2005 QE113 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596309 2005 QN121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596310 2005 QS136 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596311 2005 QJ144 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
596312 2005 QE150 27/08/2005 Palomar NEAT 3.2 km MPC · JPL
596313 2005 QU151 06/08/2005 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
596314 2005 QM154 27/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
596315 2005 QY171 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
596316 2005 QK189 26/08/2005 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
596317 2005 QN191 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
596318 2005 QQ191 27/08/2005 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
596319 2005 QS192 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596320 2005 QT192 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596321 2005 QF194 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
596322 2005 QU201 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596323 2005 QB205 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
596324 2005 QY208 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596325 2005 RO12 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596326 2005 RG29 31/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
596327 2005 RO46 03/09/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.6 km MPC · JPL
596328 2005 RM47 26/09/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
596329 2005 RG52 14/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596330 2005 RR53 12/03/2013 Palomar PTF 3.2 km MPC · JPL
596331 2005 RY54 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596332 2005 RO56 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
596333 2005 RL58 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
596334 2005 RL59 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596335 2005 RC62 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596336 2005 SJ25 26/08/2005 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
596337 2005 SH42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596338 2005 SW48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
596339 2005 SL120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596340 2005 SC129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
596341 2005 SU154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.8 km MPC · JPL
596342 2005 SS161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596343 2005 SX174 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
596344 2005 SD177 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
596345 2005 SY181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596346 2005 ST188 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596347 2005 SO189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596348 2005 SD196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596349 2005 SN202 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596350 2005 SW211 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
596351 2005 SV215 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
596352 2005 SB225 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
596353 2005 SX227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596354 2005 SH235 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596355 2005 SS237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596356 2005 SU238 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 360 m MPC · JPL
596357 2005 SC240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596358 2005 SJ242 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 910 m MPC · JPL
596359 2005 SX257 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
596360 2005 SM266 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596361 2005 SF268 30/09/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
596362 2005 SH269 01/09/2005 Palomar NEAT 4.4 km MPC · JPL
596363 2005 SM269 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
596364 2005 SE271 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596365 2005 SY274 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596366 2005 SQ276 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596367 2005 SV283 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596368 2005 SL296 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596369 2005 SW297 10/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
596370 2005 SE298 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
596371 2005 SO298 13/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
596372 2005 SB299 29/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
596373 2005 SL299 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596374 2005 SC300 04/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596375 2005 SG300 12/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
596376 2005 SL301 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596377 2005 SV301 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596378 2005 SC304 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596379 2005 TB1 01/10/2005 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
596380 2005 TS11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596381 2005 TS32 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596382 2005 TL34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
596383 2005 TD36 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596384 2005 TB58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596385 2005 TO87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596386 2005 TN115 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596387 2005 TW123 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
596388 2005 TH128 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
596389 2005 TL142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596390 2005 TX143 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596391 2005 TD150 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
596392 2005 TY153 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596393 2005 TC154 02/09/2005 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
596394 2005 TH154 30/09/2005 Catalina CSS 1.0 km MPC · JPL
596395 2005 TX176 31/08/2005 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
596396 2005 TC187 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
596397 2005 TJ191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596398 2005 TW192 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
596399 2005 TX199 13/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
596400 2005 TH200 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596401 2005 TX200 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596402 2005 TN202 04/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
596403 2005 TE204 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
596404 2005 TS204 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596405 2005 TQ205 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596406 2005 TQ206 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596407 2005 TV208 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
596408 2005 TP209 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596409 2005 TR209 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596410 2005 TS209 24/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
596411 2005 TY209 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
596412 2005 TD210 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
596413 2005 TE210 02/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
596414 2005 TE214 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
596415 2005 TE215 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
596416 2005 TB216 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.3 km MPC · JPL
596417 2005 TJ218 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
596418 2005 TH219 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596419 2005 TP219 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
596420 2005 TA221 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596421 2005 UB15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
596422 2005 UC16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596423 2005 UX23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596424 2005 UU33 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596425 2005 UV62 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
596426 2005 UB88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596427 2005 UA100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596428 2005 UZ117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
596429 2005 UH124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
596430 2005 UU124 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
596431 2005 UP126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596432 2005 UO144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596433 2005 UM145 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 400 m MPC · JPL
596434 2005 UY155 26/10/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
596435 2005 UV165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596436 2005 UP175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
596437 2005 UD191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596438 2005 UK207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596439 2005 UN207 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596440 2005 UV224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596441 2005 UF227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596442 2005 UW235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
596443 2005 UN238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
596444 2005 UU246 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596445 2005 UK247 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.1 km MPC · JPL
596446 2005 UR259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
596447 2005 UM275 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 460 m MPC · JPL
596448 2005 UE279 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596449 2005 UB281 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
596450 2005 UR285 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596451 2005 UX290 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
596452 2005 UM296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596453 2005 UA302 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
596454 2005 UA306 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596455 2005 UY311 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596456 2005 UA313 29/10/2005 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
596457 2005 UA326 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
596458 2005 UP327 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596459 2005 UD341 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5.1 km MPC · JPL
596460 2005 UA360 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596461 2005 UH375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596462 2005 UE385 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
596463 2005 UF390 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596464 2005 UA407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596465 2005 UL408 07/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
596466 2005 UT413 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596467 2005 UL416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596468 2005 UT422 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596469 2005 UH435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596470 2005 UT435 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596471 2005 UW465 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596472 2005 UA466 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596473 2005 UM468 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
596474 2005 US478 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
596475 2005 UK492 24/10/2005 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
596476 2005 UJ496 26/10/2005 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
596477 2005 UK505 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.4 km MPC · JPL
596478 2005 UO515 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596479 2005 UN517 25/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
596480 2005 UL521 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
596481 2005 UW521 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.0 km MPC · JPL
596482 2005 UV525 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596483 2005 UY527 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596484 2005 UL532 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
596485 2005 UY533 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596486 2005 UE534 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
596487 2005 UR534 28/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
596488 2005 UG537 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596489 2005 UF539 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596490 2005 UG539 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4.2 km MPC · JPL
596491 2005 UM539 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596492 2005 UP539 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596493 2005 UY539 23/09/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596494 2005 US541 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596495 2005 UT543 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596496 2005 UV543 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596497 2005 UA544 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596498 2005 UG547 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596499 2005 US547 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.1 km MPC · JPL
596500 2005 UT548 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596501 2005 UJ549 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 810 m MPC · JPL
596502 2005 UL549 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596503 2005 UT549 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596504 2005 UT551 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
596505 2005 UC552 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
596506 2005 VA21 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596507 2005 VG24 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596508 2005 VR28 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
596509 2005 VD41 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
596510 2005 VQ46 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596511 2005 VY46 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596512 2005 VR53 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596513 2005 VF86 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
596514 2005 VW86 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
596515 2005 VC128 23/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 4.5 km MPC · JPL
596516 2005 VD131 27/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 3.5 km MPC · JPL
596517 2005 VS132 30/10/2005 Apache Point SDSS Collaboration 2.2 km MPC · JPL
596518 2005 VH135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596519 2005 VV138 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596520 2005 VX138 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
596521 2005 VA139 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596522 2005 VJ139 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596523 2005 VM139 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596524 2005 VL141 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596525 2005 VQ141 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596526 2005 VJ143 12/04/2008 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
596527 2005 VN143 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
596528 2005 VE144 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
596529 2005 VS145 13/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596530 2005 VN147 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.3 km MPC · JPL
596531 2005 VG149 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
596532 2005 VL151 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596533 2005 VM151 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596534 2005 VD152 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596535 2005 VG152 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596536 2005 VO154 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596537 2005 WJ7 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596538 2005 WN12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596539 2005 WK30 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596540 2005 WV34 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
596541 2005 WB45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596542 2005 WY49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596543 2005 WK50 06/11/2005 Nogales J.-C. Merlin 1.5 km MPC · JPL
596544 2005 WO52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596545 2005 WJ55 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
596546 2005 WW77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596547 2005 WW79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
596548 2005 WA97 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
596549 2005 WO107 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
596550 2005 WY108 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
596551 2005 WD112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
596552 2005 WM124 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596553 2005 WH130 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596554 2005 WP138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596555 2005 WG139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596556 2005 WW154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596557 2005 WH166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
596558 2005 WC168 29/08/2001 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
596559 2005 WP169 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596560 2005 WR198 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596561 2005 WH199 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
596562 2005 WD201 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596563 2005 WN201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596564 2005 WS212 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596565 2005 WC213 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596566 2005 WG213 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
596567 2005 WJ213 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
596568 2005 WK213 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
596569 2005 WT213 07/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596570 2005 WZ214 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
596571 2005 WX215 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596572 2005 WO216 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
596573 2005 WR216 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596574 2005 WP217 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596575 2005 WZ217 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596576 2005 WN219 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 2.0 km MPC · JPL
596577 2005 XY10 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596578 2005 XT12 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
596579 2005 XG13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596580 2005 XP25 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596581 2005 XY30 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
596582 2005 XE33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596583 2005 XJ39 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596584 2005 XH44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.5 km MPC · JPL
596585 2005 XA46 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
596586 2005 XP51 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
596587 2005 XH66 27/11/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 2.3 km MPC · JPL
596588 2005 XN80 29/11/2005 Catalina CSS 600 m MPC · JPL
596589 2005 XH85 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596590 2005 XH87 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
596591 2005 XO88 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596592 2005 XJ93 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.8 km MPC · JPL
596593 2005 XK96 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.1 km MPC · JPL
596594 2005 XE102 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.4 km MPC · JPL
596595 2005 XD104 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 960 m MPC · JPL
596596 2005 XL108 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 430 m MPC · JPL
596597 2005 XY111 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596598 2005 XS113 08/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
596599 2005 XC117 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.9 km MPC · JPL
596600 2005 XV118 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596601 2005 XG120 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
596602 2005 XF121 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596603 2005 XJ121 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596604 2005 XJ125 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596605 2005 XF126 08/10/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596606 2005 XR127 12/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596607 2005 XW127 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
596608 2005 XB128 23/01/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
596609 2005 XF128 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
596610 2005 XW128 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596611 2005 XB129 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596612 2005 XD129 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
596613 2005 XF129 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2.1 km MPC · JPL
596614 2005 XK129 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
596615 2005 XR130 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
596616 2005 XU132 18/02/2001 Haleakala AMOS 3.7 km MPC · JPL
596617 2005 YA6 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596618 2005 YH10 07/08/2004 Palomar NEAT 2.5 km MPC · JPL
596619 2005 YC13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596620 2005 YC24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596621 2005 YY43 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596622 2005 YN44 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596623 2005 YA66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596624 2005 YP68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
596625 2005 YF75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
596626 2005 YV85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
596627 2005 YS89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596628 2005 YA95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596629 2005 YK100 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
596630 2005 YL108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596631 2005 YC109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596632 2005 YC112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596633 2005 YG119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596634 2005 YX129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596635 2005 YF151 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596636 2005 YE157 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596637 2005 YK163 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596638 2005 YD166 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596639 2005 YJ181 23/12/2005 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 3.2 km MPC · JPL
596640 2005 YX182 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596641 2005 YU183 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596642 2005 YC185 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596643 2005 YT187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596644 2005 YE190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596645 2005 YM191 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
596646 2005 YO191 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596647 2005 YJ192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596648 2005 YX224 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596649 2005 YE228 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596650 2005 YK234 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596651 2005 YR242 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596652 2005 YW243 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
596653 2005 YP245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596654 2005 YE249 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596655 2005 YK253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
596656 2005 YR255 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596657 2005 YC273 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
596658 2005 YG284 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 460 m MPC · JPL
596659 2005 YF295 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
596660 2005 YU295 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
596661 2005 YM296 12/08/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
596662 2005 YZ296 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596663 2005 YC297 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
596664 2005 YZ297 17/02/2018 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596665 2005 YK300 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
596666 2005 YL300 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
596667 2005 YW300 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596668 2005 YX300 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596669 2005 YC301 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596670 2006 AG9 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
596671 2006 AZ11 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596672 2006 AP24 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
596673 2006 AJ25 06/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 610 m MPC · JPL
596674 2006 AG28 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596675 2006 AC39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596676 2006 AU51 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 500 m MPC · JPL
596677 2006 AC52 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596678 2006 AM57 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.1 km MPC · JPL
596679 2006 AM61 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596680 2006 AN61 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596681 2006 AT62 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
596682 2006 AU73 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
596683 2006 AM74 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2.1 km MPC · JPL
596684 2006 AN88 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596685 2006 AR91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596686 2006 AM92 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
596687 2006 AZ103 04/01/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3.0 km MPC · JPL
596688 2006 AC109 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596689 2006 AY109 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
596690 2006 AF111 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596691 2006 AJ111 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
596692 2006 AO111 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596693 2006 AC112 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596694 2006 BP9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.6 km MPC · JPL
596695 2006 BP15 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
596696 2006 BD36 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
596697 2006 BV41 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596698 2006 BS48 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596699 2006 BS63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
596700 2006 BW63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596701 2006 BG66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596702 2006 BO66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596703 2006 BE69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596704 2006 BD78 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596705 2006 BG94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596706 2006 BD112 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 4.6 km MPC · JPL
596707 2006 BD117 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 7.0 km MPC · JPL
596708 2006 BP117 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596709 2006 BX128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596710 2006 BG135 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596711 2006 BX142 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
596712 2006 BF152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596713 2006 BX154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596714 2006 BU170 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596715 2006 BE171 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596716 2006 BD173 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596717 2006 BQ174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596718 2006 BN181 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
596719 2006 BG186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
596720 2006 BU190 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 570 m MPC · JPL
596721 2006 BG193 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
596722 2006 BH196 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
596723 2006 BA199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
596724 2006 BC202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596725 2006 BG204 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596726 2006 BN207 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596727 2006 BY208 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
596728 2006 BT210 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596729 2006 BX218 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596730 2006 BJ225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596731 2006 BO233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596732 2006 BY235 21/08/2004 Siding Spring SSS 1.1 km MPC · JPL
596733 2006 BK236 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596734 2006 BK237 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596735 2006 BD238 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
596736 2006 BR239 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596737 2006 BU252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596738 2006 BR259 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.8 km MPC · JPL
596739 2006 BA265 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596740 2006 BK280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596741 2006 BM287 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596742 2006 BK288 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596743 2006 BV290 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
596744 2006 BM291 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
596745 2006 BK292 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
596746 2006 BL292 25/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
596747 2006 BU293 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
596748 2006 BR297 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.4 km MPC · JPL
596749 2006 BU297 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
596750 2006 BP298 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
596751 2006 BK301 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
596752 2006 CO4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
596753 2006 CN6 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
596754 2006 CA13 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.8 km MPC · JPL
596755 2006 CR19 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
596756 2006 CH20 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
596757 2006 CN21 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
596758 2006 CF24 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596759 2006 CS38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596760 2006 CT43 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596761 2006 CZ46 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596762 2006 CU51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
596763 2006 CX51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
596764 2006 CY54 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596765 2006 CV63 02/02/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2.3 km MPC · JPL
596766 2006 CM66 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596767 2006 CH79 21/08/2012 Crni Vrh H. Mikuž 1.4 km MPC · JPL
596768 2006 CE82 29/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
596769 2006 CZ82 03/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
596770 2006 CB83 10/10/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596771 2006 CF83 19/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
596772 2006 CR83 27/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
596773 2006 CX83 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
596774 2006 CL84 31/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
596775 2006 CU85 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596776 2006 CW85 17/09/2017 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596777 2006 CD86 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596778 2006 CW86 04/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
596779 2006 CE88 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
596780 2006 CD89 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596781 2006 CE89 30/01/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
596782 2006 DR 20/02/2006 Marly P. Kocher 730 m MPC · JPL
596783 2006 DU25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596784 2006 DJ28 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 500 m MPC · JPL
596785 2006 DR67 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.0 km MPC · JPL
596786 2006 DQ73 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
596787 2006 DH75 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596788 2006 DB77 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596789 2006 DS77 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
596790 2006 DX77 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596791 2006 DA81 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 10 km MPC · JPL
596792 2006 DL81 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596793 2006 DB104 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596794 2006 DM105 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596795 2006 DH108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
596796 2006 DX116 27/02/2006 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
596797 2006 DX118 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
596798 2006 DE123 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596799 2006 DH131 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
596800 2006 DU135 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596801 2006 DZ141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.8 km MPC · JPL
596802 2006 DC147 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.9 km MPC · JPL
596803 2006 DA149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596804 2006 DB149 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
596805 2006 DE149 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596806 2006 DX160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596807 2006 DO168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596808 2006 DC170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596809 2006 DV172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596810 2006 DU176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596811 2006 DM183 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596812 2006 DZ186 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596813 2006 DA192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596814 2006 DM194 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
596815 2006 DY208 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
596816 2006 DG213 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
596817 2006 DV217 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596818 2006 DE218 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596819 2006 DW219 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596820 2006 DE220 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596821 2006 DN220 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596822 2006 DO220 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596823 2006 DH222 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596824 2006 DV223 17/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
596825 2006 DS225 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596826 2006 EW7 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
596827 2006 EO12 28/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
596828 2006 ER12 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
596829 2006 ES15 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596830 2006 ES21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596831 2006 EV22 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596832 2006 EH25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 420 m MPC · JPL
596833 2006 EW26 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596834 2006 EY28 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596835 2006 EE29 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596836 2006 EQ31 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
596837 2006 EQ32 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596838 2006 EV32 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
596839 2006 EH40 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596840 2006 EW51 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
596841 2006 EY55 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
596842 2006 EP58 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
596843 2006 EX64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
596844 2006 EO66 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
596845 2006 EA68 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
596846 2006 ET72 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596847 2006 EL75 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
596848 2006 EK77 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
596849 2006 EN77 09/09/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
596850 2006 EL80 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596851 2006 EN80 23/12/2017 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
596852 2006 EQ80 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
596853 2006 EG82 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596854 2006 EN82 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6.1 km MPC · JPL
596855 2006 FQ8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
596856 2006 FY9 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596857 2006 FV25 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
596858 2006 FN29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596859 2006 FX32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
596860 2006 FE37 02/03/2006 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
596861 2006 FF41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596862 2006 FY56 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
596863 2006 FM58 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
596864 2006 FQ58 06/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
596865 2006 FT58 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
596866 2006 FF60 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
596867 2006 FJ60 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596868 2006 FV60 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596869 2006 GD8 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
596870 2006 GW14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596871 2006 GS15 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
596872 2006 GT24 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596873 2006 GE44 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
596874 2006 GT44 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
596875 2006 GW55 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
596876 2006 GF56 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
596877 2006 GZ57 03/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596878 2006 GA58 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596879 2006 HC12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596880 2006 HZ24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596881 2006 HE31 24/04/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1.4 km MPC · JPL
596882 2006 HG37 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
596883 2006 HZ44 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596884 2006 HP46 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596885 2006 HQ47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
596886 2006 HL60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1.2 km MPC · JPL
596887 2006 HL68 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596888 2006 HH77 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596889 2006 HW79 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596890 2006 HB92 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596891 2006 HT93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
596892 2006 HD96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
596893 2006 HL98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
596894 2006 HY99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
596895 2006 HK103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
596896 2006 HG105 25/04/2006 Catalina CSS 1.3 km MPC · JPL
596897 2006 HF109 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
596898 2006 HQ118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
596899 2006 HG121 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
596900 2006 HD122 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
596901 2006 HC130 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.2 km MPC · JPL
596902 2006 HZ135 26/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1.4 km MPC · JPL
596903 2006 HC141 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 870 m MPC · JPL
596904 2006 HP155 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
596905 2006 HJ157 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
596906 2006 HN158 21/04/2006 Catalina CSS 1.6 km MPC · JPL
596907 2006 HT158 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596908 2006 JA 01/05/2006 Wrightwood J. W. Young 1.1 km MPC · JPL
596909 2006 JO1 02/02/2006 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596910 2006 JA17 24/04/2006 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
596911 2006 JH25 05/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
596912 2006 JY31 03/05/2006 Kitt Peak 520 m MPC · JPL
596913 2006 JL33 25/04/2006 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
596914 2006 JM36 30/04/2006 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
596915 2006 JQ50 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
596916 2006 JP52 26/03/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
596917 2006 JM57 07/05/2006 Kitt Peak 1.8 km MPC · JPL
596918 2006 JR58 23/03/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
596919 2006 JA68 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596920 2006 JG74 01/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
596921 2006 JJ84 01/05/2006 Kitt Peak 3.2 km MPC · JPL
596922 2006 JO84 01/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596923 2006 JZ84 01/05/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
596924 2006 JD86 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
596925 2006 JK86 16/10/2012 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
596926 2006 JA87 01/05/2006 Kitt Peak 970 m MPC · JPL
596927 2006 JH89 01/05/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
596928 2006 KL17 24/04/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
596929 2006 KS17 21/05/2006 Kitt Peak 1.2 km MPC · JPL
596930 2006 KA19 21/05/2006 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596931 2006 KT29 20/05/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
596932 2006 KT35 20/05/2006 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596933 2006 KL36 21/05/2006 Kitt Peak 1.5 km MPC · JPL
596934 2006 KQ46 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
596935 2006 KT49 21/05/2006 Kitt Peak 1.1 km MPC · JPL
596936 2006 KO53 21/05/2006 Kitt Peak 2.0 km MPC · JPL
596937 2006 KS64 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
596938 2006 KO68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
596939 2006 KT70 22/05/2006 Kitt Peak 620 m MPC · JPL
596940 2006 KM72 22/05/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
596941 2006 KP76 24/05/2006 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
596942 2006 KZ81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
596943 2006 KN86 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
596944 2006 KN102 27/05/2006 Kitt Peak 590 m MPC · JPL
596945 2006 KU103 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
596946 2006 KN105 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
596947 2006 KV112 06/05/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
596948 2006 KF117 29/05/2006 Kitt Peak 1.9 km MPC · JPL
596949 2006 KO130 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.7 km MPC · JPL
596950 2006 KP136 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
596951 2006 KW138 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 990 m MPC · JPL
596952 2006 KO142 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
596953 2006 KB144 23/05/2006 Kitt Peak 1.4 km MPC · JPL
596954 2006 KM146 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
596955 2006 KB149 22/05/2006 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596956 2006 KP149 12/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
596957 2006 KO150 19/01/2012 Kitt Peak 550 m MPC · JPL
596958 2006 KP150 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
596959 2006 KH152 21/05/2006 Kitt Peak 1.3 km MPC · JPL
596960 2006 KD155 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
596961 2006 LY 03/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.0 km MPC · JPL
596962 2006 LK7 29/04/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
596963 2006 LF9 25/05/2009 Kitt Peak 630 m MPC · JPL
596964 2006 ML2 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
596965 2006 MA16 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
596966 2006 MO16 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
596967 2006 NN 09/07/2002 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
596968 2006 OR16 22/06/2006 Palomar NEAT 1.7 km MPC · JPL
596969 2006 OK22 21/10/2007 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596970 2006 OJ23 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
596971 2006 OY23 22/06/2006 Kitt Peak 2.2 km MPC · JPL
596972 2006 OT24 22/06/2006 Kitt Peak 1.6 km MPC · JPL
596973 2006 OO26 04/01/2003 Kitt Peak 2.8 km MPC · JPL
596974 2006 OS29 05/02/2009 Kitt Peak 1.7 km MPC · JPL
596975 2006 OF31 19/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 500 m MPC · JPL
596976 2006 OX37 19/07/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 7.5 km MPC · JPL
596977 2006 OH38 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
596978 2006 OV39 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
596979 2006 OZ39 29/01/2012 Kitt Peak 7.9 km MPC · JPL
596980 2006 PV 11/08/2006 Palomar NEAT 1.1 km MPC · JPL
596981 2006 PR5 12/08/2006 Palomar NEAT 500 m MPC · JPL
596982 2006 PM9 13/08/2006 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
596983 2006 PC13 14/08/2006 Siding Spring SSS 2.4 km MPC · JPL
596984 2006 PY24 13/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
596985 2006 PK33 13/08/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
596986 2006 QS10 17/08/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2.3 km MPC · JPL
596987 2006 QV12 16/08/2006 Siding Spring SSS 730 m MPC · JPL
596988 2006 QZ13 12/08/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
596989 2006 QP14 16/08/2006 Siding Spring SSS 640 m MPC · JPL
596990 2006 QG40 25/08/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 2.1 km MPC · JPL
596991 2006 QA44 19/08/2006 Kitt Peak 540 m MPC · JPL
596992 2006 QT49 22/08/2006 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
596993 2006 QT52 15/08/2006 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
596994 2006 QZ54 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
596995 2006 QR57 18/07/2006 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
596996 Suhantzong 2006 QQ58 Bản mẫu:MoMP 27/08/2006 Lulin 3.4 km MPC · JPL
596997 2006 QN65 19/08/2006 Kitt Peak DOR 1.9 km MPC · JPL
596998 2006 QN69 21/08/2006 Kitt Peak 550 m MPC · JPL
596999 2006 QV70 21/08/2006 Kitt Peak 730 m MPC · JPL
597000 2006 QJ73 21/08/2006 Kitt Peak 2.1 km MPC · JPL

592.000s  • 593.000s  • 594.000s  • 595.000s  • 596.000s  • 597.000s  • 598.000s  • 599.000s  • 600.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001