Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/139001–140000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139001 2001 DS30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139002 2001 DL31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139003 2001 DE34 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139004 2001 DN35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139005 2001 DF36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139006 2001 DF37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139007 2001 DD41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139008 2001 DZ41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139009 2001 DH42 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
139010 2001 DA45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139011 2001 DC45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139012 2001 DH45 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139013 2001 DD46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139014 2001 DG46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139015 2001 DR57 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139016 2001 DU58 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139017 2001 DQ59 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139018 2001 DF60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139019 2001 DK61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139020 2001 DD64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139021 2001 DE64 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139022 2001 DL64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139023 2001 DU65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139024 2001 DF71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139025 2001 DR71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139026 2001 DB75 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139027 2001 DS83 23/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139028 Haynald 2001 DL89 28/02/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Derekas 1,1 km MPC · JPL
139029 2001 DO91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
139030 2001 DE98 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139031 2001 DL102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139032 2001 DY102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139033 2001 DO103 16/02/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
139034 2001 DZ103 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139035 2001 DF105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
139036 2001 DG105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139037 2001 DK105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139038 2001 ED2 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139039 2001 EP3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139040 2001 EV5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139041 2001 EG6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139042 2001 EK6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139043 2001 ER6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139044 2001 EK7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139045 2001 EQ9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139046 2001 EE13 14/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139047 2001 EB16 14/03/2001 Socorro LINEAR AMO 1,4 km MPC · JPL
139048 2001 EO20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139049 2001 EH21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139050 2001 EA22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139051 2001 EJ23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139052 2001 EG26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139053 2001 EP26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139054 2001 EJ27 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139055 2001 FT 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139056 2001 FY 16/03/2001 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
139057 2001 FB1 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139058 2001 FB2 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139059 2001 FQ2 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139060 2001 FD3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139061 2001 FF3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139062 2001 FD4 19/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
139063 2001 FJ5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139064 2001 FK5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139065 2001 FJ7 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
139066 2001 FY8 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139067 2001 FC9 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139068 2001 FG10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139069 2001 FJ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139070 2001 FL11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139071 2001 FA12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139072 2001 FL12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139073 2001 FP13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139074 2001 FR13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139075 2001 FT13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139076 2001 FX13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139077 2001 FM14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139078 2001 FN14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139079 2001 FR15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
139080 2001 FP16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139081 2001 FU16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139082 2001 FD18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139083 2001 FZ19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
139084 2001 FY22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139085 2001 FE25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139086 2001 FL25 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139087 2001 FW26 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139088 2001 FD28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139089 2001 FS28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139090 2001 FE29 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139091 2001 FT30 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139092 2001 FU32 20/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139093 2001 FC34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139094 2001 FK34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139095 2001 FR34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139096 2001 FS34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139097 2001 FZ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139098 2001 FP36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139099 2001 FK38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139100 2001 FW39 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139101 2001 FH41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139102 2001 FT42 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139103 2001 FW42 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139104 2001 FH44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139105 2001 FX46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139106 2001 FC47 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139107 2001 FL47 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139108 2001 FA50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139109 2001 FV50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139110 2001 FJ51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139111 2001 FP53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139112 2001 FZ53 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139113 2001 FA55 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139114 2001 FH57 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139115 2001 FU59 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139116 2001 FB60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139117 2001 FD60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139118 2001 FZ60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139119 2001 FJ61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139120 2001 FY61 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139121 2001 FU62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139122 2001 FT63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139123 2001 FD64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139124 2001 FY64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139125 2001 FE65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139126 2001 FX68 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139127 2001 FK69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139128 2001 FZ69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139129 2001 FA71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139130 2001 FF71 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139131 2001 FB72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139132 2001 FQ72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139133 2001 FR74 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139134 2001 FJ76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139135 2001 FK76 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139136 2001 FZ78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139137 2001 FP81 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139138 2001 FM83 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
139139 2001 FF84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
139140 2001 FC87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139141 2001 FF87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139142 2001 FP88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139143 2001 FM91 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,1 km MPC · JPL
139144 2001 FD92 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139145 2001 FG92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139146 2001 FW92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139147 2001 FF94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139148 2001 FL94 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139149 2001 FQ94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139150 2001 FN95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139151 2001 FO98 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139152 2001 FA99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139153 2001 FW101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139154 2001 FB105 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139155 2001 FO105 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139156 2001 FP106 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139157 2001 FS107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139158 2001 FE108 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139159 2001 FM109 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139160 2001 FX111 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139161 2001 FW112 18/03/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
139162 2001 FU113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139163 2001 FW113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139164 2001 FL114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139165 2001 FC115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139166 2001 FH118 20/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139167 2001 FQ122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139168 2001 FN123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139169 2001 FH124 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139170 2001 FU126 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139171 2001 FY126 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139172 2001 FQ129 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139173 2001 FW129 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139174 2001 FS131 20/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
139175 2001 FN132 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
139176 2001 FG133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139177 2001 FQ137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139178 2001 FR137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
139179 2001 FT137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139180 2001 FU137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139181 2001 FB138 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139182 2001 FC138 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139183 2001 FY140 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139184 2001 FU143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139185 2001 FH144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
139186 2001 FR144 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139187 2001 FE147 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139188 2001 FO149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139189 2001 FW149 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139190 2001 FM151 24/03/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
139191 2001 FG152 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139192 2001 FC153 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139193 2001 FV156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139194 2001 FB157 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139195 2001 FT158 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139196 2001 FJ161 29/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139197 2001 FR161 30/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139198 2001 FP162 31/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139199 2001 FV163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139200 2001 FZ164 18/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139201 2001 FC166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139202 2001 FQ166 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139203 2001 FE167 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139204 2001 FQ169 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
139205 2001 FA175 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139206 2001 FE176 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139207 2001 FW179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139208 2001 FW191 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139209 2001 FB195 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
139210 2001 GJ 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139211 2001 GN2 12/04/2001 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
139212 2001 GE3 14/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139213 2001 GH7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139214 2001 GS7 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139215 2001 GQ9 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139216 2001 GB10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139217 2001 GW10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139218 2001 GP11 01/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139219 2001 HF 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139220 2001 HA1 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139221 2001 HL1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139222 2001 HL4 17/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
139223 2001 HB5 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139224 2001 HN5 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139225 2001 HE6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139226 2001 HF6 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139227 2001 HC7 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
139228 2001 HM11 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139229 2001 HU13 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139230 2001 HR16 25/04/2001 Badlands R. Dyvig 1,2 km MPC · JPL
139231 2001 HW16 22/04/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,5 km MPC · JPL
139232 2001 HO17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
139233 2001 HT18 25/04/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,2 km MPC · JPL
139234 2001 HT19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
139235 2001 HY20 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139236 2001 HZ20 23/04/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
139237 2001 HH22 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139238 2001 HP22 25/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
139239 2001 HL23 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
139240 2001 HQ27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139241 2001 HT27 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139242 2001 HA29 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139243 2001 HH29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139244 2001 HM30 24/04/2001 Ondřejov P. Pravec 1,1 km MPC · JPL
139245 2001 HS30 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
139246 2001 HQ32 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139247 2001 HU32 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139248 2001 HA33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139249 2001 HR33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139250 2001 HJ36 29/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139251 2001 HU38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
139252 2001 HY38 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139253 2001 HR39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
139254 2001 HG40 30/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
139255 2001 HP44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139256 2001 HE46 17/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139257 2001 HV46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139258 2001 HH47 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139259 2001 HR47 18/04/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139260 2001 HL49 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139261 2001 HQ51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139262 2001 HC52 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139263 2001 HH54 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
139264 2001 HN54 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139265 2001 HV54 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139266 2001 HB56 24/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139267 2001 HV56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
139268 2001 HZ56 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139269 2001 HW59 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139270 2001 HU61 24/04/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139271 2001 HM63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
139272 2001 HO63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139273 2001 HQ63 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139274 2001 HV63 26/04/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139275 2001 HR64 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
139276 2001 HY64 27/04/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139277 2001 JJ 02/05/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
139278 2001 JN2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139279 2001 JM4 15/05/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139280 2001 JO5 14/05/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
139281 2001 JQ5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139282 2001 JT5 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
139283 2001 JZ5 11/05/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
139284 2001 JM6 14/05/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
139285 2001 JJ7 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139286 2001 JE8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139287 2001 JT8 15/05/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
139288 2001 JT10 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
139289 2001 KR1 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS APO 1,1 km MPC · JPL
139290 2001 KC2 20/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,3 km MPC · JPL
139291 2001 KL3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139292 2001 KS3 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139293 2001 KF4 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139294 2001 KM5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139295 2001 KK6 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139296 2001 KD7 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139297 2001 KH8 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139298 2001 KG12 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139299 2001 KH12 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139300 2001 KC13 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139301 2001 KN14 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139302 2001 KV14 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139303 2001 KA15 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139304 2001 KR17 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139305 2001 KS17 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139306 2001 KV17 22/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
139307 2001 KD19 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139308 2001 KH20 22/05/2001 Wise Wise Obs. 1,4 km MPC · JPL
139309 2001 KH22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139310 2001 KQ22 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139311 2001 KJ23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139312 2001 KO23 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139313 2001 KD25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139314 2001 KK25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139315 2001 KL25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139316 2001 KN25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139317 2001 KY25 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139318 2001 KD26 17/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139319 2001 KL26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139320 2001 KL29 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139321 2001 KA31 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139322 2001 KC32 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139323 2001 KD32 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139324 2001 KO32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
139325 2001 KT32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
139326 2001 KQ34 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139327 2001 KY35 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
139328 2001 KO36 21/05/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139329 2001 KF37 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139330 2001 KW38 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139331 2001 KW44 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139332 2001 KH46 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139333 2001 KD47 23/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139334 2001 KJ50 20/05/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
139335 2001 KJ52 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139336 2001 KE53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139337 2001 KF53 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
139338 2001 KV53 20/05/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
139339 2001 KA57 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139340 2001 KB58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139341 2001 KQ58 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139342 2001 KF60 27/05/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139343 2001 KC62 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139344 2001 KH66 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139345 2001 KA67 30/05/2001 Anderson Mesa LONEOS APO 2,6 km MPC · JPL
139346 2001 KO70 23/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
139347 2001 KM71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139348 2001 KU73 25/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139349 2001 KL74 26/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139350 2001 KM75 31/05/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
139351 2001 LJ6 14/06/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139352 2001 LY7 15/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139353 2001 LW11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139354 2001 LD12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139355 2001 LA13 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139356 2001 LL14 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139357 2001 LY15 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
139358 2001 LJ18 13/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
139359 2001 ME1 16/06/2001 Socorro LINEAR APO 1,9 km MPC · JPL
139360 2001 MU2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139361 2001 MV2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139362 2001 MZ4 21/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
139363 2001 ME8 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
139364 2001 MO8 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
139365 2001 MX8 19/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
139366 2001 MP10 20/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139367 2001 ME12 21/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139368 2001 MH12 21/06/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
139369 2001 MY13 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
139370 2001 MJ14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
139371 2001 MH16 27/06/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
139372 2001 MD17 27/06/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139373 2001 MA18 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139374 2001 MW18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139375 2001 MY19 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139376 2001 MN20 25/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
139377 2001 MW20 25/06/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
139378 2001 MH21 27/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
139379 2001 MZ22 30/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
139380 2001 MT23 27/06/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139381 2001 MC24 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139382 2001 MP26 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139383 2001 MA27 20/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
139384 2001 MQ27 20/06/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
139385 2001 MT28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
139386 2001 NP1 10/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139387 2001 NH3 13/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139388 2001 NQ4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139389 2001 NQ7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
139390 2001 NU7 13/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139391 2001 NF9 13/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139392 2001 NB10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139393 2001 ND11 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139394 2001 NU12 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139395 2001 NB17 14/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139396 2001 NJ17 14/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
139397 2001 NS17 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
139398 2001 NF18 10/07/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139399 2001 NH19 14/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
139400 2001 NL20 13/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139401 2001 NT20 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139402 2001 NF22 14/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139403 2001 OG1 18/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139404 2001 OE2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139405 2001 OG2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
139406 2001 OD4 18/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
139407 2001 OX9 18/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139408 2001 OU11 18/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139409 2001 OC13 21/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
139410 2001 OR14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139411 2001 OD15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
139412 2001 OX15 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
139413 2001 OH16 21/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
139414 2001 OR16 20/07/2001 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,2 km MPC · JPL
139415 2001 OH18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139416 2001 OL18 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
139417 2001 ON18 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139418 2001 OM20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
139419 2001 OR20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139420 2001 OF26 17/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139421 2001 OA27 18/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139422 2001 OJ28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139423 2001 OQ32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139424 2001 OU33 19/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
139425 2001 OE34 19/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
139426 2001 OM34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139427 2001 OW35 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
139428 2001 OO38 20/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
139429 2001 OH40 20/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139430 2001 OA45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139431 2001 OM45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
139432 2001 OS45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
139433 2001 ON47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139434 2001 OL48 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139435 2001 ON51 21/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
139436 2001 OT51 21/07/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
139437 2001 ON52 21/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139438 2001 OY52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139439 2001 OK54 21/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139440 2001 OW55 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139441 2001 OY56 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
139442 2001 OQ60 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139443 2001 OT60 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
139444 2001 OY61 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139445 2001 OE63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
139446 2001 OU63 23/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
139447 2001 OD64 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139448 2001 OL64 24/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139449 2001 OX64 18/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
139450 2001 OC65 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
139451 2001 OE65 22/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
139452 2001 OK66 22/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
139453 2001 OT67 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
139454 2001 OD69 18/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139455 2001 OC71 20/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
139456 2001 OT71 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
139457 2001 OJ74 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139458 2001 OT74 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
139459 2001 OY74 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139460 2001 OS78 26/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
139461 2001 OC80 29/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
139462 2001 OD84 22/07/2001 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
139463 2001 OF85 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139464 2001 OH86 22/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139465 2001 OF88 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
139466 2001 OU88 21/07/2001 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
139467 2001 OT90 25/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139468 2001 OV90 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
139469 2001 OF91 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 2,2 km MPC · JPL
139470 2001 OK91 30/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
139471 2001 OY91 31/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
139472 2001 ON96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
139473 2001 OK99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139474 2001 OW100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
139475 2001 OT102 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139476 2001 OC104 30/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139477 2001 OK104 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139478 2001 OP104 19/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 4,6 km MPC · JPL
139479 2001 OW105 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139480 2001 PU1 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139481 2001 PB3 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
139482 2001 PP7 07/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
139483 2001 PZ8 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139484 2001 PZ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
139485 2001 PT14 14/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
139486 2001 PT15 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
139487 2001 PA20 10/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
139488 2001 PU21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
139489 2001 PU23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
139490 2001 PY23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
139491 2001 PF26 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139492 2001 PK26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
139493 2001 PL28 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
139494 2001 PE31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139495 2001 PF31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
139496 2001 PJ31 10/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
139497 2001 PC34 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139498 2001 PJ34 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
139499 2001 PU35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139500 2001 PO36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139501 2001 PF37 11/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139502 2001 PT37 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
139503 2001 PB39 11/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
139504 2001 PU39 11/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
139505 2001 PF40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
139506 2001 PM40 11/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139507 2001 PL41 11/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
139508 2001 PW42 12/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139509 2001 PC47 13/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
139510 2001 PG47 14/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
139511 2001 PV48 14/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
139512 2001 PY49 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
139513 2001 PA50 15/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
139514 2001 PM50 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139515 2001 PD53 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
139516 2001 PA57 14/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
139517 2001 PY57 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
139518 2001 PJ59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
139519 2001 PP60 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
139520 2001 PM61 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
139521 2001 PA65 03/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
139522 2001 QX1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139523 2001 QH2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
139524 2001 QJ2 17/08/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
139525 2001 QN3 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139526 2001 QU4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139527 2001 QM5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139528 2001 QO5 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139529 2001 QO9 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139530 2001 QF11 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139531 2001 QD12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139532 2001 QM12 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139533 2001 QW12 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
139534 2001 QS18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139535 2001 QC21 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139536 2001 QY24 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139537 2001 QE25 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139538 2001 QZ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139539 2001 QJ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139540 2001 QY37 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
139541 2001 QR38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139542 2001 QH40 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139543 2001 QL45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139544 2001 QJ46 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139545 2001 QZ48 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139546 2001 QJ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139547 2001 QC51 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
139548 2001 QG55 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139549 2001 QJ56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139550 2001 QX56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139551 2001 QF57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139552 2001 QK58 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139553 2001 QZ58 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139554 2001 QV59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139555 2001 QP67 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139556 2001 QT67 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139557 2001 QF68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
139558 2001 QJ68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,0 km MPC · JPL
139559 2001 QH70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139560 2001 QL71 16/08/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
139561 2001 QF72 21/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
139562 2001 QE74 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139563 2001 QJ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139564 2001 QC76 16/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
139565 2001 QL77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139566 2001 QR77 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
139567 2001 QM80 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139568 2001 QL81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139569 2001 QU84 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139570 2001 QF87 17/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
139571 2001 QF88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
139572 2001 QE90 16/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
139573 2001 QH90 18/08/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
139574 2001 QR90 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
139575 2001 QW91 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139576 2001 QZ91 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139577 2001 QP93 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139578 2001 QP94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
139579 2001 QB96 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
139580 2001 QZ96 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139581 2001 QJ103 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139582 2001 QA105 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
139583 2001 QK105 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139584 2001 QX105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139585 2001 QB110 21/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139586 2001 QS110 24/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,2 km MPC · JPL
139587 2001 QO111 22/08/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
139588 2001 QS111 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
139589 2001 QT111 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139590 2001 QJ113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139591 2001 QS113 25/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,0 km MPC · JPL
139592 2001 QK114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139593 2001 QL114 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
139594 2001 QN114 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139595 2001 QN116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
139596 2001 QX116 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139597 2001 QD118 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139598 2001 QT120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
139599 2001 QJ122 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
139600 2001 QL122 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139601 2001 QY124 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139602 2001 QH125 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
139603 2001 QR125 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139604 2001 QP126 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139605 2001 QH127 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139606 2001 QJ127 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139607 2001 QZ127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139608 2001 QF128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139609 2001 QB129 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139610 2001 QX132 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
139611 2001 QG133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139612 2001 QZ135 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139613 2001 QG136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139614 2001 QW136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139615 2001 QX136 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139616 2001 QY136 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139617 2001 QS137 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139618 2001 QW138 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139619 2001 QD141 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139620 2001 QF141 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139621 2001 QO141 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139622 2001 QQ142 25/08/2001 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
139623 2001 QR142 24/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,4 km MPC · JPL
139624 2001 QX146 20/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139625 2001 QF149 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
139626 2001 QF150 25/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
139627 2001 QO150 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
139628 2001 QQ151 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139629 2001 QO152 26/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
139630 2001 QY155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
139631 2001 QP156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
139632 2001 QT156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139633 2001 QN157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139634 2001 QQ157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139635 2001 QS157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
139636 2001 QH159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
139637 2001 QA160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139638 2001 QH160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
139639 2001 QZ160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
139640 2001 QZ162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139641 2001 QY165 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
139642 2001 QM166 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
139643 2001 QL167 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
139644 2001 QZ168 26/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
139645 2001 QC170 23/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139646 2001 QC171 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139647 2001 QR171 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139648 2001 QA172 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139649 2001 QT174 27/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139650 2001 QF176 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
139651 2001 QM176 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
139652 2001 QT176 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
139653 2001 QE177 26/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139654 2001 QP177 25/08/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
139655 2001 QD183 22/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
139656 2001 QW183 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
139657 2001 QC184 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
139658 2001 QY184 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139659 2001 QZ184 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139660 2001 QA185 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139661 2001 QK186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
139662 2001 QL187 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
139663 2001 QX187 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
139664 2001 QE189 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
139665 2001 QX190 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139666 2001 QG192 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
139667 2001 QZ193 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139668 2001 QB194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139669 2001 QJ194 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
139670 2001 QH196 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
139671 2001 QN200 22/08/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
139672 2001 QD201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
139673 2001 QS202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
139674 2001 QD203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
139675 2001 QS203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139676 2001 QQ204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139677 2001 QB205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
139678 2001 QG205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
139679 2001 QA206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139680 2001 QE206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
139681 2001 QR206 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
139682 2001 QM207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139683 2001 QG208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
139684 2001 QV208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
139685 2001 QN210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
139686 2001 QW210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139687 2001 QY210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139688 2001 QT212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139689 2001 QG213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139690 2001 QN214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
139691 2001 QT214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
139692 2001 QU214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139693 2001 QG215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139694 2001 QJ218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139695 2001 QY218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
139696 2001 QN220 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
139697 2001 QY222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
139698 2001 QB223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
139699 2001 QR223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
139700 2001 QX225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139701 2001 QH226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139702 2001 QN226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
139703 2001 QC227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139704 2001 QK227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139705 2001 QF228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
139706 2001 QT228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139707 2001 QD229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139708 2001 QX230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
139709 2001 QT231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
139710 2001 QU232 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139711 2001 QO233 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139712 2001 QB234 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139713 2001 QH235 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139714 2001 QQ237 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139715 2001 QF238 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139716 2001 QF240 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
139717 2001 QS240 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139718 2001 QW240 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139719 2001 QH241 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
139720 2001 QM241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139721 2001 QA243 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139722 2001 QU244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139723 2001 QB246 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139724 2001 QW246 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139725 2001 QE249 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139726 2001 QB250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
139727 2001 QD250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
139728 2001 QE250 24/08/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
139729 2001 QJ250 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
139730 2001 QY251 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139731 2001 QP254 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
139732 2001 QQ256 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139733 2001 QG257 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139734 2001 QM258 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139735 2001 QK259 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139736 2001 QO259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139737 2001 QU260 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139738 2001 QJ261 25/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139739 2001 QW262 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
139740 2001 QB265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139741 2001 QA266 20/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
139742 2001 QJ266 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139743 2001 QS266 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139744 2001 QQ268 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139745 2001 QL271 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139746 2001 QK273 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139747 2001 QZ273 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
139748 2001 QQ274 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139749 2001 QW274 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139750 2001 QZ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
139751 2001 QC279 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139752 2001 QU279 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139753 2001 QQ280 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
139754 2001 QC281 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139755 2001 QF281 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139756 2001 QE282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
139757 2001 QF283 18/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
139758 2001 QR283 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139759 2001 QN284 18/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
139760 2001 QW285 23/08/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
139761 2001 QA286 28/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
139762 2001 QM287 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139763 2001 QT287 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139764 2001 QU287 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139765 2001 QN288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
139766 2001 QB290 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139767 2001 QF290 31/08/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
139768 2001 QW291 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139769 2001 QG292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139770 2001 QV293 22/08/2001 Kiso Y. Ohba 2,9 km MPC · JPL
139771 2001 QB294 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139772 2001 QZ294 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
139773 2001 QQ296 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139774 2001 QJ297 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139775 2001 QG298 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 193 km MPC · JPL
139776 2001 QS309 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,4 km MPC · JPL
139777 2001 QS317 20/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 3,6 km MPC · JPL
139778 2001 QZ327 20/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
139779 2001 QR328 29/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
139780 2001 QA329 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
139781 2001 QG329 19/08/2001 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,7 km MPC · JPL
139782 2001 QR329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139783 2001 QW330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
139784 2001 RW 08/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,5 km MPC · JPL
139785 2001 RL3 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
139786 2001 RU3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139787 2001 RY3 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139788 2001 RA4 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139789 2001 RK5 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139790 2001 RH6 10/09/2001 Badlands R. Dyvig 4,6 km MPC · JPL
139791 2001 RR6 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
139792 2001 RU7 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139793 2001 RX7 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139794 2001 RJ8 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139795 2001 RL8 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139796 2001 RN8 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139797 2001 RL10 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139798 2001 RO10 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
139799 2001 RL11 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 12 km MPC · JPL
139800 2001 RV12 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139801 2001 RL14 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139802 2001 RD15 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139803 2001 RP15 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139804 2001 RH16 10/09/2001 Farpoint G. Hug 1,8 km MPC · JPL
139805 2001 RT16 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
139806 2001 RB17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
139807 2001 RJ17 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,9 km MPC · JPL
139808 2001 RP18 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
139809 2001 RC20 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139810 2001 RH21 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139811 2001 RP23 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
139812 2001 RO24 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139813 2001 RR24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139814 2001 RS24 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139815 2001 RV24 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
139816 2001 RY24 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139817 2001 RK25 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139818 2001 RN26 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139819 2001 RG27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139820 2001 RD28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139821 2001 RM28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139822 2001 RY28 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139823 2001 RA29 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139824 2001 RP30 07/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139825 2001 RQ31 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139826 2001 RJ32 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
139827 2001 RV32 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139828 2001 RR33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139829 2001 RG34 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
139830 2001 RZ34 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139831 2001 RH35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
139832 2001 RL35 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139833 2001 RT35 08/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139834 2001 RD37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139835 2001 RJ37 08/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139836 2001 RP38 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139837 2001 RH39 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139838 2001 RR39 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139839 2001 RO41 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139840 2001 RD43 09/09/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
139841 2001 RG43 11/09/2001 Oakley Oakley Obs. 2,0 km MPC · JPL
139842 2001 RV43 10/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
139843 2001 RH44 12/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
139844 2001 RF48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
139845 2001 RR50 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139846 2001 RC51 11/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139847 2001 RN53 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139848 2001 RH54 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139849 2001 RM54 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139850 2001 RX55 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
139851 2001 RC57 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
139852 2001 RD57 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139853 2001 RQ58 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139854 2001 RP59 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139855 2001 RK60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139856 2001 RM60 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
139857 2001 RP61 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139858 2001 RW61 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139859 2001 RR64 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139860 2001 RC65 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139861 2001 RP65 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139862 2001 RQ65 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139863 2001 RJ66 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
139864 2001 RW66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139865 2001 RN67 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139866 2001 RU67 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139867 2001 RB68 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
139868 2001 RX69 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
139869 2001 RE70 10/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139870 2001 RP73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139871 2001 RM74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
139872 2001 RL77 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
139873 2001 RD78 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
139874 2001 RO78 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
139875 2001 RQ82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139876 2001 RV82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
139877 2001 RO83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139878 2001 RT84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139879 2001 RK85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
139880 2001 RL85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
139881 2001 RX85 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
139882 2001 RB86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
139883 2001 RO86 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
139884 2001 RB87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139885 2001 RE87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
139886 2001 RG88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139887 2001 RS88 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
139888 2001 RC89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
139889 2001 RM91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139890 2001 RU91 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
139891 2001 RT92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139892 2001 RK93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139893 2001 RT93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139894 2001 RS94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
139895 2001 RX94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
139896 2001 RA95 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
139897 2001 RK95 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
139898 2001 RN95 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139899 2001 RS95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
139900 2001 RP98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
139901 2001 RE99 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139902 2001 RH100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139903 2001 RS100 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139904 2001 RV102 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139905 2001 RA104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139906 2001 RZ104 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139907 2001 RR105 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139908 2001 RD107 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139909 2001 RH107 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139910 2001 RJ108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139911 2001 RU108 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
139912 2001 RW108 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139913 2001 RB109 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
139914 2001 RV110 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139915 2001 RO117 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139916 2001 RB118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139917 2001 RM118 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139918 2001 RU120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139919 2001 RF121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139920 2001 RQ122 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139921 2001 RR123 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139922 2001 RV123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
139923 2001 RX124 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139924 2001 RQ125 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139925 2001 RV126 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139926 2001 RO128 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139927 2001 RC129 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139928 2001 RL129 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139929 2001 RA130 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139930 2001 RB131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139931 2001 RL131 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139932 2001 RT131 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139933 2001 RH132 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
139934 2001 RT132 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
139935 2001 RW133 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
139936 2001 RX133 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139937 2001 RO134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139938 2001 RQ134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139939 2001 RX134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
139940 2001 RR135 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139941 2001 RM136 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
139942 2001 RN136 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139943 2001 RQ136 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139944 2001 RZ136 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139945 2001 RG137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139946 2001 RR138 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139947 2001 RT139 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139948 2001 RU140 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139949 2001 RL141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139950 2001 RP141 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139951 2001 RA142 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
139952 2001 RS142 11/09/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
139953 2001 RF145 07/09/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
139954 2001 RW145 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139955 2001 RY147 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
139956 2001 RD152 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
139957 2001 RG153 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
139958 2001 RL153 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139959 2001 RT153 14/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
139960 2001 RR154 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
139961 2001 SR3 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139962 2001 SG4 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
139963 2001 SD6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
139964 2001 SH7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
139965 2001 SN10 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139966 2001 SQ11 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139967 2001 SF12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
139968 2001 SQ12 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139969 2001 SB13 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139970 2001 SM13 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
139971 2001 SM14 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139972 2001 SQ15 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
139973 2001 SR15 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139974 2001 SU16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139975 2001 SH18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139976 2001 SX18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
139977 2001 SP19 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139978 2001 SO20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
139979 2001 SH23 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
139980 2001 SS23 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139981 2001 ST25 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
139982 2001 SM26 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139983 2001 SA28 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139984 2001 SQ28 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
139985 2001 SS29 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
139986 2001 SE31 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
139987 2001 SJ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
139988 2001 SR32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
139989 2001 SJ33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
139990 2001 SS33 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
139991 2001 SU35 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
139992 2001 SD36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139993 2001 SN36 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
139994 2001 SQ36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
139995 2001 ST36 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
139996 2001 SC37 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
139997 2001 SO38 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
139998 2001 SK39 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
139999 2001 SY40 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
140000 2001 SN41 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

135.000s  • 136.000s  • 137.000s  • 138.000s  • 139.000s  • 140.000s  • 141.000s  • 142.000s  • 143.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001