Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/79001–80000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79001 2749 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79002 2774 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79003 3519 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79004 4134 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79005 4220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79006 4261 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
79007 4289 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79008 4306 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
79009 4707 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79010 4851 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
79011 6312 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79012 6678 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79013 9056 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
79014 9520 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
79015 9548 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
79016 2094 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79017 2117 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
79018 2126 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79019 1071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79020 1085 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 960 m MPC · JPL
79021 1160 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79022 1200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79023 1213 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79024 1247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79025 1318 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79026 1322 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79027 1337 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,4 km MPC · JPL
79028 1441 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79029 1503 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
79030 2027 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79031 2073 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
79032 2134 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79033 2185 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
79034 2228 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79035 2247 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79036 3063 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79037 3116 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79038 3144 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79039 3169 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
79040 3196 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79041 3234 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
79042 3249 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79043 3330 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79044 3919 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
79045 4071 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79046 4113 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79047 4184 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79048 4200 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79049 4207 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
79050 4649 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
79051 5091 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
79052 5142 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79053 5153 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79054 1046 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79055 1063 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
79056 1132 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
79057 1183 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79058 1215 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79059 2014 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79060 2281 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79061 2286 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79062 2449 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79063 2499 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
79064 2536 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
79065 3102 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
79066 3172 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79067 3221 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
79068 3258 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79069 3275 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
79070 3282 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
79071 3300 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
79072 3337 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
79073 3410 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79074 3530 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
79075 3704 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79076 3782 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,0 km MPC · JPL
79077 4122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
79078 4188 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
79079 4302 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
79080 4502 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
79081 4673 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
79082 5047 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
79083 5068 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
79084 5650 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
79085 1975 SE1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,6 km MPC · JPL
79086 Gorgasali 1977 RD 04/09/1977 La Silla R. M. West 3,3 km MPC · JPL
79087 Scheidt 1977 UM2 17/10/1977 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,4 km MPC · JPL
79088 1978 VB4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
79089 1978 VX10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
79090 1979 MZ8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL
79091 1979 OB11 24/07/1979 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
79092 1981 DT1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,2 km MPC · JPL
79093 1981 EU10 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
79094 1981 ED13 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,1 km MPC · JPL
79095 1981 EL15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,2 km MPC · JPL
79096 1981 EM20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
79097 1981 EC24 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 11 km MPC · JPL
79098 1981 EE26 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79099 1981 EG29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,7 km MPC · JPL
79100 1981 EH30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79101 1981 EJ31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
79102 1981 EP31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
79103 1981 EO32 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,7 km MPC · JPL
79104 1981 EK33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
79105 1981 EY33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79106 1981 EW34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
79107 1981 EX37 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
79108 1981 EB38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79109 1981 EN39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,7 km MPC · JPL
79110 1981 EH40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
79111 1981 ES40 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,0 km MPC · JPL
79112 1981 EE42 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,5 km MPC · JPL
79113 1981 EP45 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
79114 1981 EJ46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,8 km MPC · JPL
79115 1984 JK 09/05/1984 Palomar J. Gibson 2,2 km MPC · JPL
79116 1984 ST6 27/09/1984 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
79117 Brydonejack 1988 QC1 16/08/1988 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 1,9 km MPC · JPL
79118 1989 GY5 05/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
79119 1989 SC10 26/09/1989 La Silla H. Debehogne 9,7 km MPC · JPL
79120 1989 TS4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
79121 1990 EG1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79122 1990 RV7 14/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,4 km MPC · JPL
79123 1990 RT8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
79124 1990 RU8 15/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,2 km MPC · JPL
79125 1990 SZ4 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 7,3 km MPC · JPL
79126 1990 SO6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79127 1990 SK8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79128 1990 SB13 22/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
79129 Robkoldewey 1990 TX11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,4 km MPC · JPL
79130 Bandanomori 1990 UC2 26/10/1990 Geisei T. Seki 3,7 km MPC · JPL
79131 1990 UN4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79132 1990 VR4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
79133 1990 VG5 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79134 1990 VO8 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79135 1991 JV 08/05/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79136 1991 ND4 08/07/1991 La Silla H. Debehogne 1,7 km MPC · JPL
79137 1991 PD15 06/08/1991 Palomar H. E. Holt 2,2 km MPC · JPL
79138 Mansfeld 1991 RS4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,7 km MPC · JPL
79139 1991 SP 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
79140 1991 SX2 29/09/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79141 1991 TB 01/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 2,3 km MPC · JPL
79142 1991 VR2 01/11/1991 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
79143 1992 BQ2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
79144 Cervantes 1992 CM3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
79145 1992 EL13 02/03/1992 La Silla UESAC 7,4 km MPC · JPL
79146 1992 JP3 02/05/1992 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
79147 1992 RG3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79148 1992 SN3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
79149 Kajigamori 1992 UR4 27/10/1992 Geisei T. Seki 2,2 km MPC · JPL
79150 1992 UR7 23/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79151 1992 YS3 24/12/1992 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79152 Abukumagawa 1993 FX3 17/03/1993 Geisei T. Seki 2,4 km MPC · JPL
79153 1993 FV4 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79154 1993 FF5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79155 1993 FN8 17/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
79156 1993 FA12 17/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79157 1993 FE16 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79158 1993 FB17 19/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
79159 1993 FP17 17/03/1993 La Silla UESAC 6,4 km MPC · JPL
79160 1993 FO19 17/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
79161 1993 FW19 17/03/1993 La Silla UESAC 6,7 km MPC · JPL
79162 1993 FU20 19/03/1993 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
79163 1993 FK24 21/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79164 1993 FE27 21/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
79165 1993 FR27 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
79166 1993 FU29 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
79167 1993 FM32 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
79168 1993 FP33 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
79169 1993 FY33 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79170 1993 FT34 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79171 1993 FM37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,8 km MPC · JPL
79172 1993 FX38 19/03/1993 La Silla UESAC 3,1 km MPC · JPL
79173 1993 FE41 19/03/1993 La Silla UESAC 6,5 km MPC · JPL
79174 1993 FC46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
79175 1993 FU47 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
79176 1993 FA50 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
79177 1993 FG50 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
79178 1993 FN54 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
79179 1993 FX56 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
79180 1993 FR62 19/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
79181 1993 FT75 21/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
79182 1993 FS82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
79183 1993 KY 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79184 1993 KO3 21/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79185 1993 OZ3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
79186 1993 QN 20/08/1993 Palomar E. F. Helin, J. Alu 3,9 km MPC · JPL
79187 1993 QL8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
79188 1993 QF9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79189 1993 RB8 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79190 1993 TT9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
79191 1993 TU14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79192 1993 TG16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79193 1993 TW17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79194 1993 TZ18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
79195 1993 TZ24 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79196 1993 TD33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79197 1993 TE33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
79198 1993 TL33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
79199 1993 TN37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
79200 1993 UH4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79201 1993 UY4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79202 1993 UV5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
79203 1993 UC6 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79204 1993 UH7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
79205 1993 UN8 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79206 1993 VX1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
79207 1994 AW9 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79208 1994 AF12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79209 1994 AT12 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
79210 1994 CX17 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79211 1994 CB18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
79212 1994 ET 06/03/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,5 km MPC · JPL
79213 1994 EX 08/03/1994 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
79214 1994 GS6 11/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79215 1994 HU 16/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79216 1994 JH3 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79217 1994 JR4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79218 1994 JU7 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79219 1994 LN 05/06/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79220 1994 PO1 12/08/1994 Siding Spring R. H. McNaught 8,5 km MPC · JPL
79221 1994 PN7 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79222 1994 PQ8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79223 1994 PM12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79224 1994 PS12 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79225 1994 PF16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79226 1994 PM16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79227 1994 PK17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
79228 1994 PP17 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79229 1994 PE20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79230 1994 PP21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79231 1994 PO22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
79232 1994 PH25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79233 1994 PK25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
79234 1994 PC26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79235 1994 PQ28 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79236 1994 PB31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79237 1994 PC31 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79238 1994 PM36 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79239 1994 PY37 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
79240 Rosanna 1994 QD 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
79241 Fulviobressan 1994 QE 26/08/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,7 km MPC · JPL
79242 1994 RE 03/09/1994 Stroncone Santa Lucia Obs. 8,5 km MPC · JPL
79243 1994 RA1 09/09/1994 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
79244 1994 RT1 01/09/1994 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
79245 1994 RL23 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79246 1994 SC6 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79247 1994 SL7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79248 1994 TJ 06/10/1994 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 7,0 km MPC · JPL
79249 1994 TL 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,1 km MPC · JPL
79250 1994 TD5 02/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79251 1994 TW8 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79252 1994 TR11 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79253 1994 UQ7 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79254 Tsuda 1994 YJ 23/12/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 2,6 km MPC · JPL
79255 1994 YY3 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
79256 1995 BO10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79257 1995 CS6 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79258 1995 DP1 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
79259 1995 DR9 25/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79260 1995 EN3 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79261 1995 FE15 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79262 1995 FU19 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79263 1995 HK5 29/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79264 1995 MC4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
79265 1995 OV2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
79266 1995 OV3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79267 1995 OE6 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79268 1995 OW13 23/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
79269 1995 QG1 19/08/1995 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
79270 1995 QK8 27/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79271 Bellagio 1995 SJ5 28/09/1995 Sormano V. Giuliani, G. Ventre 1,5 km MPC · JPL
79272 1995 SN6 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
79273 1995 SQ11 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
79274 1995 SG16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79275 1995 SB21 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 8,3 km MPC · JPL
79276 1995 SM22 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79277 1995 SB25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79278 1995 SA28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79279 1995 SQ28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 9,4 km MPC · JPL
79280 1995 SE32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
79281 1995 SN32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79282 1995 SU32 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
79283 1995 SN42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79284 1995 SJ43 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79285 1995 SP53 28/09/1995 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
79286 Hexiantu 1995 SQ53 28/09/1995 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
79287 1995 SQ58 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79288 1995 SY71 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79289 1995 TY6 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79290 1995 TE11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79291 1995 UG6 27/10/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
79292 1995 UH11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79293 1995 UM25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
79294 1995 UR42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79295 1995 UT42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79296 1995 VE6 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79297 1995 VK8 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79298 1995 VO13 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79299 1995 WS2 16/11/1995 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,5 km MPC · JPL
79300 1995 WP10 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79301 1995 WD22 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
79302 1995 WG22 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79303 1995 WV33 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79304 1995 WM35 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79305 1995 XK 12/12/1995 Sudbury D. di Cicco 2,0 km MPC · JPL
79306 1995 YZ7 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79307 1995 YH11 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79308 1995 YB12 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79309 1995 YH21 19/12/1995 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
79310 1996 AK4 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79311 1996 AO12 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79312 1996 BQ5 18/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79313 1996 CK 01/02/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
79314 1996 DP1 23/02/1996 Stroncone A. Vagnozzi 2,2 km MPC · JPL
79315 1996 EK7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79316 Huangshan 1996 HS7 18/04/1996 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
79317 1996 HL21 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79318 1996 HY22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
79319 1996 HS24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79320 1996 HS25 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79321 1996 JV4 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79322 1996 JP12 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79323 1996 PM7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
79324 1996 PH8 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
79325 1996 QJ 17/08/1996 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
79326 1996 QQ3 18/08/1996 Caussols E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
79327 1996 RT11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79328 1996 RE19 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79329 1996 RC23 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79330 1996 RR24 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79331 1996 TY 05/10/1996 Sudbury D. di Cicco 5,3 km MPC · JPL
79332 1996 TY2 03/10/1996 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
79333 Yusaku 1996 TN6 05/10/1996 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
79334 1996 TZ9 15/10/1996 Sudbury D. di Cicco 3,3 km MPC · JPL
79335 1996 TJ19 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79336 1996 TV20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
79337 1996 TZ20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79338 1996 TG22 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79339 1996 TG41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79340 1996 TO41 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
79341 1996 UT1 30/10/1996 Prescott P. G. Comba 7,0 km MPC · JPL
79342 1996 VB15 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
79343 1996 VK17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79344 1996 VA27 11/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79345 1996 VN32 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79346 1996 VY33 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
79347 Medlov 1996 XJ2 04/12/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,8 km MPC · JPL
79348 1996 XK9 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
79349 1996 XQ21 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
79350 1996 YW 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
79351 1997 AX5 01/01/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
79352 1997 AO6 03/01/1997 Uenohara N. Kawasato 1,3 km MPC · JPL
79353 Andrewalday 1997 AF16 13/01/1997 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
79354 Brundibár 1997 BB 16/01/1997 Kleť M. Tichý, J. Tichá 1,6 km MPC · JPL
79355 1997 BN4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79356 1997 BK5 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79357 1997 CP4 04/02/1997 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
79358 1997 CM6 03/02/1997 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
79359 1997 CA14 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
79360 Sila-Nunam 1997 CS29 03/02/1997 Mauna Kea J. X. Luu, D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. Chen 386 km MPC · JPL
79361 1997 DA 16/02/1997 Modra P. Kolény, L. Kornoš 2,4 km MPC · JPL
79362 1997 EO2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
79363 1997 EC4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79364 1997 EU4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79365 1997 EW6 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79366 1997 EC10 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
79367 1997 EJ13 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
79368 1997 EJ16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79369 1997 EN24 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79370 1997 EJ33 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79371 1997 ES39 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79372 1997 EU41 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79373 1997 EE42 10/03/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79374 1997 EB59 11/03/1997 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
79375 Valetti 1997 FA 16/03/1997 Pianoro V. Goretti 2,1 km MPC · JPL
79376 1997 FF 18/03/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
79377 1997 FV 18/03/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
79378 1997 FF1 29/03/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
79379 1997 FR3 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79380 1997 GN 04/04/1997 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
79381 1997 GV2 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79382 1997 GC4 08/04/1997 Sormano M. Cavagna, P. Chiavenna 1,7 km MPC · JPL
79383 1997 GU5 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79384 1997 GJ6 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79385 1997 GA7 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79386 1997 GP10 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79387 1997 GV11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79388 1997 GC13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
79389 1997 GW13 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79390 1997 GK14 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79391 1997 GZ14 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79392 1997 GC15 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79393 1997 GH18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79394 1997 GM18 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79395 1997 GP21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79396 1997 GE23 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79397 1997 GG24 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79398 1997 GG27 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79399 1997 GC30 13/04/1997 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
79400 1997 HQ2 30/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79401 1997 HT2 25/04/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,2 km MPC · JPL
79402 1997 HV2 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79403 1997 HX9 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79404 1997 HN10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79405 1997 HD11 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79406 1997 HS14 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79407 1997 JE4 01/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79408 1997 JE8 08/05/1997 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
79409 1997 JX11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
79410 Wallerius 1997 JW12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79411 1997 JY12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79412 1997 JO14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79413 1997 JQ14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79414 1997 JU15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79415 1997 JY15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79416 1997 JE18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79417 1997 KQ1 27/05/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
79418 Zhangjiajie 1997 LO 03/06/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
79419 Gaolu 1997 MZ 26/06/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
79420 1997 MM4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79421 1997 MF5 29/06/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79422 1997 MF6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79423 1997 MY8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79424 1997 NZ3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
79425 1997 OA1 25/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,3 km MPC · JPL
79426 1997 QZ 24/08/1997 Bédoin P. Antonini 2,5 km MPC · JPL
79427 1997 SC3 24/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
79428 1997 SL10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79429 1997 SO10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
79430 1997 SO11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79431 1997 SW12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79432 1997 SW20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79433 1997 SM23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79434 1997 SR25 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79435 1997 TU2 03/10/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
79436 1997 TD6 02/10/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79437 1997 TZ10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79438 1997 TD16 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79439 1997 TL16 08/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
79440 1997 TM24 08/10/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
79441 1997 TB27 09/10/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79442 1997 UX 22/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
79443 1997 UL1 23/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
79444 1997 UM26 26/10/1997 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
79445 1997 VT6 09/11/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
79446 1997 VC7 01/11/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
79447 1997 WQ1 21/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79448 1997 WS3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
79449 1997 WD4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79450 1997 WP6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79451 1997 WX9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79452 1997 WA13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79453 1997 WU14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79454 1997 WA21 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79455 1997 WH46 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
79456 1997 WP56 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79457 1997 XD6 05/12/1997 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
79458 1997 YM 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
79459 1997 YS 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
79460 1997 YG2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
79461 1997 YX7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
79462 1997 YB13 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79463 1997 YE13 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79464 1997 YW16 29/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
79465 1997 YH17 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
79466 1997 YK17 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
79467 1997 YB18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
79468 1997 YZ20 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79469 1998 AH2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
79470 1998 AE4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79471 1998 AH4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79472 Chiorny 1998 AX4 06/01/1998 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 2,5 km MPC · JPL
79473 1998 BX8 18/01/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
79474 1998 BT9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79475 1998 BD17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79476 1998 BP29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
79477 1998 CN 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 9,4 km MPC · JPL
79478 1998 CB1 06/02/1998 Kleť Kleť Obs. 8,7 km MPC · JPL
79479 1998 CJ2 01/02/1998 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
79480 1998 DZ9 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
79481 1998 EO12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
79482 1998 EX12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
79483 1998 ET19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
79484 1998 FH3 18/03/1998 Teide Teide Obs. 7,3 km MPC · JPL
79485 1998 FH10 24/03/1998 Caussols ODAS 16 km MPC · JPL
79486 1998 FQ10 24/03/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79487 1998 FL26 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
79488 1998 FF31 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79489 1998 FP34 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79490 1998 FC42 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
79491 1998 FS42 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79492 1998 FB58 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79493 1998 FD63 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79494 1998 FC90 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
79495 1998 FC91 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79496 1998 FK91 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79497 1998 FY123 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79498 1998 FP126 31/03/1998 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
79499 1998 FB127 26/03/1998 Xinglong SCAP 9,0 km MPC · JPL
79500 1998 FK133 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79501 1998 FN135 28/03/1998 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
79502 1998 FB143 29/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79503 1998 GA5 02/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79504 1998 GZ5 02/04/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
79505 1998 GC6 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79506 1998 HG7 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79507 1998 HD42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79508 1998 HB52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
79509 1998 HT136 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
79510 1998 HO153 24/04/1998 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
79511 1998 JR4 01/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79512 1998 KE3 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79513 1998 KM19 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79514 1998 KM26 26/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
79515 1998 KU29 22/05/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79516 1998 KP58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79517 1998 MD 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
79518 1998 MF3 16/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,6 km MPC · JPL
79519 1998 MQ3 18/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79520 1998 MZ16 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79521 1998 ML29 24/06/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79522 1998 MS33 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79523 1998 OC1 20/07/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,2 km MPC · JPL
79524 1998 OY9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
79525 1998 OZ9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79526 1998 OL12 30/07/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
79527 1998 OL14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79528 1998 QG 17/08/1998 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
79529 1998 QP1 17/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
79530 1998 QD4 17/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
79531 1998 QX6 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
79532 1998 QX17 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79533 1998 QN20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79534 1998 QQ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79535 1998 QW23 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79536 1998 QM29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
79537 1998 QX31 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79538 1998 QN34 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79539 1998 QS35 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79540 1998 QW36 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79541 1998 QQ37 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79542 1998 QH38 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79543 1998 QB39 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79544 1998 QD41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79545 1998 QG41 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79546 1998 QJ41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79547 1998 QS42 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79548 1998 QD44 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79549 1998 QH44 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79550 1998 QO46 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79551 1998 QB47 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79552 1998 QE47 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79553 1998 QN48 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79554 1998 QT48 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79555 1998 QU48 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
79556 1998 QX49 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79557 1998 QA51 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79558 1998 QE51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79559 1998 QQ51 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79560 1998 QC56 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79561 1998 QT58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79562 1998 QU62 27/08/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79563 1998 QD70 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
79564 1998 QV72 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
79565 1998 QV75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79566 1998 QZ76 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79567 1998 QO83 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79568 1998 QS85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79569 1998 QQ88 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79570 1998 QK90 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79571 1998 QG92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79572 1998 QP92 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79573 1998 QW92 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79574 1998 QV93 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79575 1998 QZ93 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79576 1998 QG98 28/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79577 1998 QX99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
79578 1998 QD100 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79579 1998 QY102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79580 1998 QW103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
79581 1998 QC106 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79582 1998 QF108 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79583 1998 QW108 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79584 1998 RW5 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79585 1998 RD16 14/09/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
79586 1998 RB17 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79587 1998 RE18 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79588 1998 RJ18 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79589 1998 RF19 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79590 1998 RX19 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79591 1998 RO20 15/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,1 km MPC · JPL
79592 1998 RZ25 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79593 1998 RP30 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79594 1998 RA31 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79595 1998 RX31 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79596 1998 RH33 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79597 1998 RN34 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79598 1998 RA37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79599 1998 RB37 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79600 1998 RR40 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79601 1998 RB43 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79602 1998 RW43 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79603 1998 RK44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79604 1998 RD46 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79605 1998 RR46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79606 1998 RU46 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79607 1998 RD48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79608 1998 RC49 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79609 1998 RC50 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79610 1998 RF51 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79611 1998 RC52 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79612 1998 RH56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79613 1998 RJ56 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79614 1998 RB57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79615 1998 RT57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79616 1998 RV57 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79617 1998 RW60 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79618 1998 RY61 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79619 1998 RA62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79620 1998 RC62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79621 1998 RF62 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79622 1998 RT62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79623 1998 RV63 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79624 1998 RN64 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79625 1998 RW64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79626 1998 RQ66 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79627 1998 RP67 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79628 1998 RJ69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79629 1998 RC71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79630 1998 RR71 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79631 1998 RZ72 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79632 1998 RC73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79633 1998 RM73 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79634 1998 RY73 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79635 1998 RY75 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
79636 1998 RE77 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79637 1998 RT77 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79638 1998 RL78 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79639 1998 RP78 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79640 1998 RG80 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79641 Daniloceirani 1998 SY2 19/09/1998 Campo Catino F. Mallia, G. Masi 1,4 km MPC · JPL
79642 1998 SU8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79643 1998 SF10 16/09/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79644 1998 SA11 17/09/1998 Caussols ODAS 1,2 km MPC · JPL
79645 1998 SM11 19/09/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
79646 1998 SB13 22/09/1998 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
79647 Ballack 1998 SG15 22/09/1998 Drebach G. Lehmann, J. Kandler 1,8 km MPC · JPL
79648 1998 SQ15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79649 1998 SS15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
79650 1998 SB16 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79651 1998 SD17 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79652 1998 SA20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79653 1998 SW21 22/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,2 km MPC · JPL
79654 1998 SS22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 1,9 km MPC · JPL
79655 1998 SU23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79656 1998 SZ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79657 1998 SR24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79658 1998 SO25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
79659 1998 SJ28 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
79660 1998 SX28 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79661 1998 SN29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79662 1998 SS30 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79663 1998 SU32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79664 1998 SN33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79665 1998 SB34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79666 1998 SH34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79667 1998 SJ34 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79668 1998 SM37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
79669 1998 SV38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79670 1998 SF43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79671 1998 SJ43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
79672 1998 SM43 23/09/1998 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79673 1998 SG44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79674 1998 SP44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79675 1998 SS44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79676 1998 SG47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
79677 1998 SK48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79678 1998 SQ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79679 1998 SK49 20/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
79680 1998 SK50 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
79681 1998 SL53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
79682 1998 SD55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
79683 1998 SF55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
79684 1998 SJ55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
79685 1998 SN55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79686 1998 SY58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79687 1998 SC59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
79688 1998 SJ59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79689 1998 SK59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
79690 1998 SH60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
79691 1998 SM60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
79692 1998 SP60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79693 1998 SC61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
79694 Nanrendong 1998 SZ62 25/09/1998 Xinglong SCAP 1,7 km MPC · JPL
79695 1998 SA66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79696 1998 SZ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79697 1998 SP68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79698 1998 SE71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79699 1998 SH73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
79700 1998 SX73 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79701 1998 SM75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
79702 1998 SW76 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79703 1998 SY76 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79704 1998 SF90 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79705 1998 SE93 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79706 1998 SW97 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79707 1998 SJ98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79708 1998 SP101 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79709 1998 SD102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
79710 1998 SK102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79711 1998 SV102 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79712 1998 SL104 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79713 1998 SV104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79714 1998 SY106 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79715 1998 SA107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79716 1998 SR108 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79717 1998 SE109 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79718 1998 SA110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79719 1998 SN110 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79720 1998 SW110 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79721 1998 SE112 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79722 1998 SK117 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
79723 1998 SF119 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79724 1998 SC125 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
79725 1998 SN125 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79726 1998 SG127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79727 1998 SJ127 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79728 1998 SK128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79729 1998 SW128 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79730 1998 SK130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79731 1998 SU132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79732 1998 SK134 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79733 1998 SU134 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79734 1998 SH136 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79735 1998 SD137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79736 1998 SL137 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79737 1998 SD138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79738 1998 ST138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79739 1998 SP139 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79740 1998 SQ140 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79741 1998 SG141 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79742 1998 SN142 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79743 1998 SS142 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79744 1998 SB145 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79745 1998 SY147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79746 1998 SN150 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79747 1998 SR156 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79748 1998 SG157 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79749 1998 SG160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79750 1998 SU164 21/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
79751 1998 SM166 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
79752 1998 SL168 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
79753 1998 TK6 13/10/1998 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
79754 1998 TG7 14/10/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
79755 1998 TE8 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79756 1998 TA14 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79757 1998 TR18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79758 1998 TB21 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79759 1998 TF23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
79760 1998 TG25 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
79761 1998 TH26 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79762 1998 TA27 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79763 1998 TO34 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
79764 1998 TY36 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
79765 1998 TO37 14/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
79766 1998 UQ4 20/10/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
79767 1998 UZ4 22/10/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
79768 1998 UO7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
79769 1998 UH8 22/10/1998 Gekko T. Kagawa 4,8 km MPC · JPL
79770 1998 UN9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79771 1998 UK11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79772 1998 UT12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79773 1998 UW12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79774 1998 UL15 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
79775 1998 UH19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79776 1998 UO19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79777 1998 UR19 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79778 1998 UC21 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
79779 1998 US22 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79780 1998 US37 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79781 1998 UF40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79782 1998 UN40 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79783 1998 UT40 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79784 1998 UM42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79785 1998 UL43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79786 1998 UY44 20/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
79787 1998 UT48 17/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
79788 1998 UK49 19/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
79789 1998 VL1 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
79790 1998 VF5 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
79791 1998 VK5 08/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
79792 1998 VQ5 09/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
79793 1998 VR5 09/11/1998 Gekko T. Kagawa 2,9 km MPC · JPL
79794 1998 VN6 11/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
79795 1998 VW6 12/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
79796 1998 VX6 11/11/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
79797 1998 VM9 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
79798 1998 VJ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79799 1998 VU10 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79800 1998 VP11 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79801 1998 VJ12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79802 1998 VO12 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79803 1998 VG14 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79804 1998 VY17 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79805 1998 VQ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79806 1998 VQ21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79807 1998 VX21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79808 1998 VG23 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79809 1998 VA29 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79810 1998 VL33 15/11/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,9 km MPC · JPL
79811 Fengzikai 1998 VV35 09/11/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
79812 1998 VG37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79813 1998 VJ37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79814 1998 VU37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79815 1998 VG38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79816 1998 VY41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79817 1998 VA44 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79818 1998 VR45 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79819 1998 VE46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
79820 1998 VH49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79821 1998 VK49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79822 1998 VC52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79823 1998 VK54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79824 1998 VT55 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79825 1998 WT1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
79826 Finardi 1998 WP2 17/11/1998 Pianoro V. Goretti 2,1 km MPC · JPL
79827 1998 WU3 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
79828 1998 WC5 21/11/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
79829 1998 WT5 17/11/1998 Dossobuono L. Lai 2,8 km MPC · JPL
79830 1998 WY10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79831 1998 WZ10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
79832 1998 WB11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79833 1998 WE11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79834 1998 WN17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79835 1998 WH19 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79836 1998 WX19 26/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
79837 1998 WB21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79838 1998 WO27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79839 1998 WX32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79840 1998 WR33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
79841 1998 WP36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79842 1998 WG42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
79843 1998 WU42 16/11/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
79844 1998 WF43 21/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
79845 1998 XR2 07/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
79846 1998 XS2 07/12/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
79847 1998 XY2 07/12/1998 Sormano F. Manca, A. Testa 3,5 km MPC · JPL
79848 1998 XO13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
79849 1998 XJ14 15/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
79850 1998 XD17 08/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79851 1998 XQ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79852 1998 XJ24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79853 1998 XJ29 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79854 1998 XJ31 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79855 1998 XY32 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79856 1998 XY48 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79857 1998 XD53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79858 1998 XN54 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79859 1998 XN58 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79860 1998 XZ83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79861 1998 XX87 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79862 1998 XR89 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79863 1998 XN94 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79864 Pirituba 1998 XG96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
79865 1998 XX98 08/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79866 1998 YY 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
79867 1998 YO1 17/12/1998 Baton Rouge G. Burks, M. Collier 2,5 km MPC · JPL
79868 1998 YA4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
79869 1998 YG5 18/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79870 1998 YO6 21/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79871 1998 YT7 24/12/1998 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
79872 1998 YU7 24/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
79873 1998 YJ10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
79874 1998 YW15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
79875 1998 YH17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79876 1998 YO17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79877 1998 YP17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79878 1998 YU18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79879 1998 YP19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79880 1998 YU20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79881 1998 YQ30 16/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
79882 1998 YB31 17/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
79883 1999 AL3 08/01/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
79884 1999 AP6 14/01/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79885 1999 AE10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
79886 1999 AL17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79887 1999 AN33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79888 1999 AQ33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
79889 Maloka 1999 AJ35 08/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 2,3 km MPC · JPL
79890 1999 AL38 14/01/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79891 1999 BS1 17/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
79892 1999 BQ2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
79893 1999 BM4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79894 1999 BP4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
79895 1999 BF5 20/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
79896 Billhaley 1999 BH5 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
79897 1999 BY5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
79898 1999 BD6 20/01/1999 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
79899 1999 BF6 20/01/1999 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
79900 Coreglia 1999 BH8 21/01/1999 Monte Agliale S. Donati 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79901 1999 BK9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
79902 1999 BY10 20/01/1999 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
79903 1999 BX11 21/01/1999 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
79904 1999 BO13 25/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,4 km MPC · JPL
79905 1999 BH20 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79906 1999 BJ20 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79907 1999 BX23 18/01/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79908 1999 BP27 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79909 1999 BY29 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79910 1999 BE30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79911 1999 CK 04/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
79912 Terrell 1999 CC3 10/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., E. Kandler 6,3 km MPC · JPL
79913 1999 CE3 09/02/1999 Ondřejov P. Pravec 3,8 km MPC · JPL
79914 1999 CK3 07/02/1999 Gekko T. Kagawa 5,1 km MPC · JPL
79915 1999 CR17 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79916 1999 CE18 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
79917 1999 CU22 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79918 1999 CZ24 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79919 1999 CF28 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79920 1999 CU28 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
79921 1999 CK31 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79922 1999 CP34 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79923 1999 CA36 10/02/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79924 1999 CS36 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79925 1999 CG42 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79926 1999 CP42 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79927 1999 CX46 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79928 1999 CD49 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79929 1999 CB51 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
79930 1999 CL57 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
79931 1999 CG63 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79932 1999 CA67 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79933 1999 CW70 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79934 1999 CM71 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79935 1999 CF72 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79936 1999 CO72 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
79937 1999 CD73 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79938 1999 CB80 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
79939 1999 CP82 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79940 1999 CJ83 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79941 1999 CC84 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79942 1999 CM85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79943 1999 CO85 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
79944 1999 CK86 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
79945 1999 CQ89 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
79946 1999 CE90 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79947 1999 CG90 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79948 1999 CR91 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79949 1999 CF92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
79950 1999 CP92 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79951 1999 CY93 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79952 1999 CZ95 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
79953 1999 CG97 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
79954 1999 CX99 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79955 1999 CR104 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79956 1999 CW105 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79957 1999 CS109 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79958 1999 CO112 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79959 1999 CO113 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79960 1999 CD115 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79961 1999 CU116 12/02/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
79962 1999 CR119 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79963 1999 CV119 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
79964 1999 CN120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79965 1999 CD121 11/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79966 1999 CM124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79967 1999 CY124 11/02/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79968 1999 CO125 11/02/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
79969 1999 CP133 11/02/1999 Mauna Kea C. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt 147 km MPC · JPL
79970 1999 CJ135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
79971 1999 CP135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79972 1999 CV135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79973 1999 CP136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79974 1999 CS137 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79975 1999 CS139 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79976 1999 CT152 12/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79977 1999 CS155 12/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
79978 1999 CC158 15/02/1999 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, J. X. Luu, S. S. Sheppard 321 km MPC · JPL
79979 1999 DQ2 19/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,7 km MPC · JPL
79980 1999 DX3 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
79981 1999 DC5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
79982 1999 DY8 18/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79983 1999 DF9 20/02/1999 Kitt Peak J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 307 km MPC · JPL
79984 1999 EQ1 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79985 1999 ED4 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79986 1999 ER5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,3 km MPC · JPL
79987 1999 EJ10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
79988 1999 EK10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79989 1999 FH1 17/03/1999 Caussols ODAS 5,2 km MPC · JPL
79990 1999 FP1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79991 1999 FW3 19/03/1999 Bologna San Vittore Obs. 4,7 km MPC · JPL
79992 1999 FS4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
79993 1999 FU4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79994 1999 FZ4 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79995 1999 FB15 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
79996 1999 FS19 23/03/1999 Bologna San Vittore Obs. 4,3 km MPC · JPL
79997 1999 FW22 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79998 1999 FH27 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
79999 1999 FJ32 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
80000 1999 FR33 19/03/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL

75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s  • 79.000s  • 80.000s  • 81.000s  • 82.000s  • 83.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001