Danh sách tiểu hành tinh/54001–55000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54001 2000 GP90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54002 2000 GS90 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54003 2000 GN91 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54004 2000 GP91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54005 2000 GJ93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54006 2000 GM93 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54007 2000 GE94 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54008 2000 GU94 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54009 2000 GN95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54010 2000 GU95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54011 2000 GB96 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54012 2000 GQ96 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54013 2000 GA97 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54014 2000 GY97 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54015 2000 GC98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54016 2000 GF98 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54017 2000 GP98 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54018 2000 GO99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54019 2000 GP99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54020 2000 GT99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54021 2000 GU99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54022 2000 GX99 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54023 2000 GD100 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54024 2000 GS100 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54025 2000 GU103 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54026 2000 GH104 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54027 2000 GT104 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54028 2000 GW104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54029 2000 GB105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54030 2000 GF105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54031 2000 GP105 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54032 2000 GL106 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54033 2000 GV106 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54034 2000 GG107 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54035 2000 GG109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54036 2000 GP109 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54037 2000 GE110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54038 2000 GS110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54039 2000 GW110 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54040 2000 GZ112 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54041 2000 GQ113 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54042 2000 GR113 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54043 2000 GC114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54044 2000 GG114 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54045 2000 GO115 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54046 2000 GK123 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54047 2000 GM123 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54048 2000 GE125 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54049 2000 GO125 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54050 2000 GE126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54051 2000 GL126 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54052 2000 GQ126 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
54053 2000 GV126 07/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54054 2000 GK127 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54055 2000 GL133 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54056 2000 GT133 07/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54057 2000 GF134 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54058 2000 GG134 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54059 2000 GN134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54060 2000 GR134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54061 2000 GX134 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54062 2000 GX135 10/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54063 2000 GC136 12/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54064 2000 GF138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54065 2000 GZ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54066 2000 GN139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
54067 2000 GR140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54068 2000 GD142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54069 2000 GM142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
54070 2000 GQ143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54071 2000 GQ146 10/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54072 2000 GV148 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54073 2000 GG149 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54074 2000 GV149 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
54075 2000 GY153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54076 2000 GL154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54077 2000 GA157 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54078 2000 GC157 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54079 2000 GY157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54080 2000 GA160 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54081 2000 GH162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54082 2000 GO162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54083 2000 GQ162 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54084 2000 GF163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54085 2000 GY163 12/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54086 2000 GH165 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54087 2000 GO172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54088 2000 GR173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
54089 2000 GA176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
54090 2000 GH178 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
54091 2000 GD179 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54092 2000 GZ180 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54093 2000 GC182 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54094 2000 GU183 05/04/2000 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
54095 2000 HS1 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
54096 2000 HX1 25/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
54097 2000 HZ1 26/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
54098 2000 HW3 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54099 2000 HF4 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
54100 2000 HL5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54101 2000 HM5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
54102 2000 HN5 28/04/2000 Prescott P. G. Comba 6,9 km MPC · JPL
54103 2000 HX6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
54104 2000 HN7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54105 2000 HZ7 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54106 2000 HX8 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54107 2000 HM9 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54108 2000 HU9 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54109 2000 HD10 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54110 2000 HA11 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54111 2000 HP11 30/04/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
54112 2000 HB12 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54113 2000 HP12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54114 2000 HZ12 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54115 2000 HX15 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54116 2000 HT16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
54117 2000 HB20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
54118 2000 HK21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54119 2000 HW21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54120 2000 HM24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
54121 2000 HP24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54122 2000 HO26 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54123 2000 HZ26 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54124 2000 HK27 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54125 2000 HL27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54126 2000 HK29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54127 2000 HN29 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54128 2000 HW30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54129 2000 HY30 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54130 2000 HE31 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54131 2000 HM31 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54132 2000 HB32 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54133 2000 HU32 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54134 2000 HK34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54135 2000 HU34 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
54136 2000 HG35 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54137 2000 HA36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54138 2000 HC36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54139 2000 HZ36 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54140 2000 HB37 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54141 2000 HF37 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54142 2000 HL39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54143 2000 HO39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
54144 2000 HG40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
54145 2000 HN40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
54146 2000 HY40 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54147 2000 HN41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54148 2000 HS41 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54149 2000 HU42 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54150 2000 HF43 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54151 2000 HO45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54152 2000 HX45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54153 2000 HN46 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54154 2000 HQ46 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54155 2000 HR46 29/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
54156 2000 HK47 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54157 2000 HG48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54158 2000 HY48 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54159 2000 HJ49 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54160 2000 HH51 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54161 2000 HO51 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54162 2000 HF53 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54163 2000 HE54 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54164 2000 HH54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54165 2000 HO54 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54166 2000 HV54 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54167 2000 HZ54 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54168 2000 HX56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54169 2000 HF57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54170 2000 HK57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54171 2000 HP57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54172 2000 HF58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
54173 2000 HS58 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54174 2000 HD59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54175 2000 HB60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
54176 2000 HO61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
54177 2000 HX61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
54178 2000 HY61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54179 2000 HO62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
54180 2000 HT63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54181 2000 HR65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54182 Galsarid 2000 HA66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54183 2000 HN66 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54184 2000 HJ67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
54185 2000 HC68 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54186 2000 HG68 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54187 2000 HR74 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54188 2000 HB75 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54189 2000 HQ75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54190 2000 HT75 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54191 2000 HE76 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54192 2000 HH76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54193 2000 HN76 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54194 2000 HV76 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54195 2000 HW77 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54196 2000 HH78 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54197 2000 HM78 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54198 2000 HJ79 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54199 2000 HP79 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54200 2000 HK80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54201 2000 HO80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54202 2000 HQ80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
54203 2000 HR80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54204 2000 HX80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54205 2000 HY82 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54206 2000 HM83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54207 2000 HY83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
54208 2000 HX85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54209 2000 HD86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54210 2000 HV87 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54211 2000 HW88 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54212 2000 HJ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54213 2000 HZ89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54214 2000 HP92 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54215 2000 HR95 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54216 2000 HQ96 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54217 2000 HW96 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
54218 2000 HC97 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54219 2000 HC99 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
54220 2000 HJ100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
54221 2000 HN100 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54222 2000 JF 03/05/2000 Kleť Kleť Obs. 7,2 km MPC · JPL
54223 2000 JU 01/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54224 2000 JM6 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54225 2000 JU7 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
54226 2000 JA10 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54227 2000 JE11 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54228 2000 JA12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54229 2000 JA13 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54230 2000 JO13 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54231 2000 JO14 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54232 2000 JL15 09/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
54233 2000 JZ15 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54234 2000 JD16 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54235 2000 JO16 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54236 2000 JH17 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54237 Hiroshimanabe 2000 JD18 05/05/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 8,1 km MPC · JPL
54238 2000 JD19 03/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54239 2000 JF19 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54240 2000 JR19 04/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54241 2000 JY19 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54242 2000 JC20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54243 2000 JG20 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54244 2000 JR20 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54245 2000 JE21 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54246 2000 JF21 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54247 2000 JN24 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
54248 2000 JH25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54249 2000 JV25 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54250 2000 JC26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54251 2000 JO26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54252 2000 JV26 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54253 2000 JP27 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54254 2000 JQ27 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54255 2000 JL28 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54256 2000 JC30 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54257 2000 JK30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54258 2000 JV30 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54259 2000 JC32 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54260 2000 JF32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54261 2000 JV32 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54262 2000 JX32 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54263 2000 JD33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54264 2000 JN33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54265 2000 JS33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54266 2000 JC34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54267 2000 JD35 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54268 2000 JR35 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54269 2000 JZ36 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54270 2000 JC39 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54271 2000 JD39 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54272 2000 JT40 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54273 2000 JC41 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54274 2000 JK42 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54275 2000 JF43 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54276 2000 JG45 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54277 2000 JD46 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54278 2000 JZ46 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54279 2000 JC47 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54280 2000 JF47 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54281 2000 JP47 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54282 2000 JX47 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54283 2000 JG48 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54284 2000 JM50 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54285 2000 JR50 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54286 2000 JD51 09/05/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54287 2000 JE51 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54288 Daikikawasaki 2000 JV53 04/05/2000 Nanyo T. Okuni 4,4 km MPC · JPL
54289 2000 JE56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54290 2000 JM56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54291 2000 JD57 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54292 2000 JT58 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
54293 2000 JB59 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54294 2000 JC59 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54295 2000 JO59 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54296 2000 JN60 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54297 2000 JA61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54298 2000 JE62 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54299 2000 JV62 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54300 2000 JZ63 10/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54301 2000 JG64 10/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54302 2000 JA66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54303 2000 JD66 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54304 2000 JE66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54305 2000 JB69 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54306 2000 JC70 02/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54307 2000 JT71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54308 2000 JF73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54309 2000 JN73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54310 2000 JO73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
54311 2000 JR73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
54312 2000 JZ73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
54313 2000 JL75 03/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54314 2000 JS75 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54315 2000 JU75 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54316 2000 JV75 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54317 2000 JD76 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54318 2000 JF76 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
54319 2000 JG76 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54320 2000 JL80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
54321 2000 JA81 15/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,9 km MPC · JPL
54322 2000 JZ83 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54323 2000 JQ86 01/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54324 2000 KO3 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54325 2000 KP3 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54326 2000 KY3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54327 2000 KB4 27/05/2000 Prescott P. G. Comba 3,4 km MPC · JPL
54328 2000 KO5 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54329 2000 KD6 27/05/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
54330 2000 KH7 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54331 2000 KS7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54332 2000 KQ9 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54333 2000 KJ10 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54334 2000 KS10 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
54335 2000 KJ12 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54336 2000 KU13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54337 2000 KL15 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54338 2000 KN18 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54339 2000 KA19 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54340 2000 KX22 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54341 2000 KD24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54342 2000 KF24 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54343 2000 KY26 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54344 2000 KK27 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54345 2000 KS28 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54346 2000 KZ28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54347 2000 KB29 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54348 2000 KP29 28/05/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54349 2000 KX29 28/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54350 2000 KO30 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54351 2000 KV30 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54352 2000 KK31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54353 2000 KH32 29/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54354 2000 KO32 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
54355 2000 KJ33 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54356 2000 KK33 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54357 2000 KN33 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54358 2000 KM35 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54359 2000 KD36 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54360 2000 KK36 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54361 2000 KM37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
54362 Restitutum 2000 KP38 27/05/2000 Anza M. Collins, M. White 3,2 km MPC · JPL
54363 2000 KH39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
54364 2000 KN42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54365 2000 KO42 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54366 2000 KL43 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
54367 2000 KL48 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54368 2000 KM50 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54369 2000 KS50 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54370 2000 KT50 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54371 2000 KC52 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
54372 2000 KN53 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54373 2000 KZ53 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54374 2000 KM55 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54375 2000 KO55 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54376 2000 KV56 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54377 2000 KE58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54378 2000 KB60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
54379 2000 KA61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54380 2000 KR61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54381 2000 KD62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54382 2000 KM62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54383 2000 KC63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
54384 2000 KU63 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54385 2000 KB64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54386 2000 KD64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
54387 2000 KF64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54388 2000 KD65 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54389 2000 KS65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54390 2000 KZ66 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54391 Adammckay 2000 KO67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54392 2000 KH70 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54393 2000 KX72 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54394 2000 KB73 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54395 2000 KD75 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54396 2000 KW78 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
54397 2000 KC80 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54398 2000 KP82 23/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
54399 2000 KV82 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
54400 2000 LD 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54401 2000 LM 01/06/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
54402 2000 LA2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
54403 2000 LD2 04/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 6,2 km MPC · JPL
54404 2000 LO3 04/06/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54405 2000 LL4 04/06/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54406 2000 LR4 05/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54407 2000 LU6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
54408 2000 LZ6 01/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
54409 2000 LD8 06/06/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54410 2000 LG9 05/06/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54411 Bobestelle 2000 LH10 03/06/2000 Mauna Kea P. B. Stetson, D. D. Balam 7,6 km MPC · JPL
54412 2000 LU10 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54413 2000 LL11 04/06/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54414 2000 LA13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
54415 2000 LR13 06/06/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54416 2000 LR14 07/06/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54417 2000 LH17 05/06/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54418 2000 LO17 07/06/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54419 2000 LA20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54420 2000 LT20 08/06/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54421 2000 LG23 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
54422 2000 LK23 03/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
54423 2000 LO24 01/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54424 2000 LP24 01/06/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54425 2000 LX24 01/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54426 2000 LR25 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54427 2000 LG27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
54428 2000 LN27 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
54429 2000 LN28 09/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54430 2000 LZ29 07/06/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54431 2000 LA31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
54432 2000 LG31 06/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
54433 2000 LH32 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
54434 2000 LU33 04/06/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54435 2000 LM35 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
54436 2000 LK36 01/06/2000 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
54437 2000 MW 24/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
54438 2000 MB2 25/06/2000 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
54439 Topeka 2000 MG3 29/06/2000 Farpoint G. Hug 3,7 km MPC · JPL
54440 2000 MP3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54441 2000 MP5 26/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54442 2000 MS5 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54443 2000 MT5 25/06/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54444 2000 MU5 25/06/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54445 2000 MW5 25/06/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54446 2000 MY5 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
54447 2000 NX1 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
54448 2000 NZ2 06/07/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54449 2000 NY7 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
54450 2000 NT10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
54451 2000 NV10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
54452 2000 NX13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54453 2000 NL15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
54454 2000 NA16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54455 2000 NW16 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54456 2000 NJ17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
54457 2000 NC24 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
54458 2000 NM24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54459 2000 NX24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
54460 2000 NU28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
54461 2000 NA29 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
54462 2000 NC29 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
54463 2000 OS1 27/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,1 km MPC · JPL
54464 2000 OX1 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54465 2000 OE4 24/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54466 2000 OO4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54467 2000 OE6 24/07/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54468 2000 OA7 29/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,5 km MPC · JPL
54469 2000 OM8 30/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,9 km MPC · JPL
54470 2000 OE10 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54471 2000 OC11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54472 2000 OL11 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54473 2000 OK13 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54474 2000 OV13 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54475 2000 OC16 23/07/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54476 2000 OK16 23/07/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54477 2000 OM17 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54478 2000 OG23 23/07/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54479 2000 OX23 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54480 2000 OB24 23/07/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54481 2000 OB25 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54482 2000 OE25 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54483 2000 OF26 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54484 2000 OJ26 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54485 2000 OR27 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54486 2000 OO29 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54487 2000 OD30 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54488 2000 OG32 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54489 2000 OZ32 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54490 2000 ON34 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54491 2000 OD35 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54492 2000 OB36 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54493 2000 OP37 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54494 2000 OB38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54495 2000 OL38 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54496 2000 OT40 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54497 2000 OF41 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54498 2000 OK41 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
54499 2000 OS41 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54500 2000 OR44 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54501 2000 OB52 31/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54502 2000 OX52 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54503 2000 OV53 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54504 2000 OV54 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54505 2000 OK55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
54506 2000 OA57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
54507 2000 OD59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
54508 2000 PD4 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54509 YORP 2000 PH5 03/08/2000 Socorro LINEAR 100 m MPC · JPL
54510 2000 PD7 06/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,8 km MPC · JPL
54511 2000 PX10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54512 2000 PO11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54513 2000 PS11 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54514 2000 PA12 01/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54515 2000 PH19 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
54516 2000 PB20 01/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54517 2000 PK21 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54518 2000 PH28 04/08/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
54519 2000 PF29 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54520 2000 PJ30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 89 km MPC · JPL
54521 Aladdin 2000 QD1 23/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
54522 Menaechmus 2000 QS1 23/08/2000 Gnosca S. Sposetti 4,7 km MPC · JPL
54523 2000 QV2 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
54524 2000 QX2 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54525 2000 QZ3 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54526 2000 QS13 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54527 2000 QJ16 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54528 2000 QF18 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54529 2000 QW20 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54530 2000 QN26 27/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
54531 2000 QH33 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54532 2000 QR35 28/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
54533 2000 QM38 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54534 2000 QE39 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54535 2000 QJ39 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
54536 2000 QD46 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
54537 2000 QD49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
54538 2000 QC51 24/08/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54539 2000 QR56 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54540 2000 QQ58 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54541 2000 QW58 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54542 2000 QO59 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54543 2000 QC60 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54544 2000 QK62 28/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54545 2000 QS64 28/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54546 2000 QQ69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
54547 2000 QO71 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54548 2000 QO76 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
54549 2000 QX84 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54550 2000 QA87 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54551 2000 QX87 25/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54552 2000 QO100 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54553 2000 QE103 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54554 2000 QS105 28/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
54555 2000 QK112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54556 2000 QX116 28/08/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
54557 2000 QG119 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
54558 2000 QR125 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54559 2000 QR128 25/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54560 2000 QM132 26/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54561 2000 QH135 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54562 2000 QU140 31/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54563 Kinokonasu 2000 QJ147 31/08/2000 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 12 km MPC · JPL
54564 2000 QZ148 30/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 5,6 km MPC · JPL
54565 2000 QK149 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54566 2000 QW151 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
54567 2000 QZ151 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54568 2000 QO152 29/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54569 2000 QV152 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
54570 2000 QB154 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54571 2000 QG155 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
54572 2000 QL155 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
54573 2000 QP155 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54574 2000 QL157 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54575 2000 QY157 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54576 2000 QE159 31/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
54577 2000 QA160 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54578 2000 QK161 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
54579 2000 QA165 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54580 2000 QE168 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54581 2000 QW170 31/08/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54582 2000 QU179 31/08/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54583 2000 QT180 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54584 2000 QC181 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
54585 2000 QJ187 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54586 2000 QV188 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
54587 2000 QM189 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54588 2000 QE192 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54589 2000 QF195 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54590 2000 QA202 29/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54591 2000 QC202 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54592 2000 QA216 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
54593 2000 QR219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54594 2000 QZ220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54595 2000 QZ222 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
54596 2000 QD225 29/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54597 2000 QZ229 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54598 Bienor 2000 QC243 27/08/2000 Cerro Tololo DES 188 km MPC · JPL
54599 2000 QN244 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
54600 2000 RU8 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54601 2000 RZ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
54602 2000 RB15 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
54603 2000 RF16 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
54604 2000 RG18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
54605 2000 RP26 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54606 2000 RA28 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
54607 2000 RX28 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
54608 2000 RH33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54609 2000 RN36 04/09/2000 Prescott P. G. Comba 9,3 km MPC · JPL
54610 2000 RG52 06/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 8,4 km MPC · JPL
54611 2000 RO63 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
54612 2000 RA68 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
54613 2000 RD80 01/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54614 2000 RL84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
54615 2000 RF87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54616 2000 RZ97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
54617 2000 RS98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
54618 2000 RB102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
54619 2000 SS3 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54620 2000 ST8 23/09/2000 Prescott P. G. Comba 12 km MPC · JPL
54621 2000 SS12 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
54622 2000 SH31 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
54623 2000 SR34 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
54624 2000 SH45 22/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54625 2000 SC49 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54626 2000 SJ49 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54627 2000 SN72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54628 2000 SB81 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
54629 2000 SL98 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54630 2000 SM112 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
54631 2000 SJ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54632 2000 SD130 22/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54633 2000 SL130 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54634 2000 SA132 22/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54635 2000 SE132 22/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54636 2000 SX140 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54637 2000 SL141 23/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54638 2000 SC144 24/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54639 2000 SR184 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
54640 2000 SK189 22/09/2000 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
54641 2000 SA242 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
54642 2000 SH243 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54643 2000 SP283 23/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
54644 2000 SN284 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54645 2000 SR284 23/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
54646 2000 SS291 27/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
54647 2000 ST304 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
54648 2000 SL307 30/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
54649 2000 SE310 26/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
54650 2000 SE315 28/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
54651 2000 SF327 29/09/2000 Haleakala NEAT 9,8 km MPC · JPL
54652 2000 SZ344 20/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
54653 2000 SB350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
54654 2000 SW355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
54655 2000 SQ362 20/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
54656 2000 SX362 20/09/2000 Socorro LINEAR 38 km MPC · JPL
54657 2000 SA366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
54658 2000 TN39 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
54659 2000 TM51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54660 2000 UJ1 19/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
54661 2000 UY18 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54662 2000 UY80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54663 2000 UT82 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54664 2000 UH107 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54665 2000 UL110 31/10/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54666 2000 WJ6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
54667 2000 WJ36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54668 2000 WO85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54669 2000 WB89 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54670 2000 WW92 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54671 2000 WW102 26/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
54672 2000 WO180 28/11/2000 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
54673 2000 WS189 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54674 2000 XN4 01/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54675 2000 XZ25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54676 2000 YP12 25/12/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 3,2 km MPC · JPL
54677 2000 YD40 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
54678 2000 YW47 30/12/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
54679 2000 YF113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54680 2001 AS9 02/01/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
54681 2001 AE49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54682 2001 BU8 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54683 2001 CJ20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54684 2001 CS20 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54685 2001 CT33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54686 2001 DU8 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
54687 2001 DC15 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 3,8 km MPC · JPL
54688 2001 DZ69 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54689 2001 DH101 16/02/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
54690 2001 EB 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54691 2001 EL6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54692 2001 EJ10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
54693 Garymyers 2001 FM6 19/03/2001 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
54694 2001 FJ54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54695 2001 FM54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54696 2001 FO69 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54697 2001 FA70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54698 2001 FF70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54699 2001 FP137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54700 2001 FE143 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54701 2001 FY150 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
54702 2001 FO159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54703 2001 FE160 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
54704 2001 FC172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54705 2001 GW3 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
54706 2001 HG1 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54707 2001 HL6 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
54708 2001 HH18 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
54709 2001 HS20 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54710 2001 HT20 21/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54711 2001 HJ23 21/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
54712 2001 HD30 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54713 2001 HK37 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54714 2001 HB38 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
54715 2001 HM44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
54716 2001 HK48 21/04/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54717 2001 HQ60 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
54718 2001 HB61 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54719 2001 HS67 26/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
54720 Kentstevens 2001 JY2 15/05/2001 Badlands R. Dyvig 1,6 km MPC · JPL
54721 2001 JX3 15/05/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
54722 2001 JD10 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
54723 2001 KW1 16/05/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
54724 2001 KM4 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54725 2001 KT5 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54726 2001 KU9 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54727 2001 KO10 18/05/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
54728 2001 KP11 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54729 2001 KQ13 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
54730 2001 KR13 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
54731 2001 KJ15 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54732 2001 KH19 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54733 2001 KP19 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54734 2001 KF20 23/05/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
54735 2001 KW24 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54736 2001 KC26 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
54737 2001 KM27 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
54738 2001 KZ27 17/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54739 2001 KC31 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
54740 2001 KN31 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
54741 2001 KT31 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
54742 2001 KS34 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54743 2001 KQ36 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54744 2001 KK37 21/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54745 2001 KS38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
54746 2001 KE39 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
54747 2001 KB42 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
54748 2001 KO44 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54749 2001 KR45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54750 2001 KW45 22/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
54751 2001 KO46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54752 2001 KL48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54753 2001 KZ48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54754 2001 KJ56 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
54755 2001 KZ56 23/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
54756 2001 KJ58 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
54757 2001 KY58 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54758 2001 KP59 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
54759 2001 KA60 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
54760 2001 KD60 26/05/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
54761 2001 KJ66 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54762 2001 KL73 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54763 2001 KQ75 29/05/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54764 2001 LB4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54765 2001 LB5 15/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54766 2001 LT5 14/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
54767 2001 LW6 15/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54768 2001 LA8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54769 2001 LJ8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54770 2001 LS10 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54771 2001 LJ12 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54772 2001 LN12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54773 2001 LP12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54774 2001 LY14 15/06/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54775 2001 LK16 14/06/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54776 2001 LL16 14/06/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
54777 2001 LF17 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
54778 2001 LP17 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54779 2001 LS17 15/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54780 2001 LW18 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54781 2001 LA19 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54782 2001 LJ19 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
54783 2001 MM1 17/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54784 2001 MW3 16/06/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
54785 2001 MZ3 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54786 2001 MJ4 16/06/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
54787 2001 MO5 16/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54788 2001 MZ6 20/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
54789 2001 MZ7 21/06/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
54790 2001 MT8 16/06/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54791 2001 ME9 21/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54792 2001 MJ9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
54793 2001 MD10 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
54794 2001 MN10 20/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54795 2001 MV10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54796 2001 MW10 21/06/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54797 2001 MR12 22/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
54798 2001 ME14 23/06/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
54799 2001 MR14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
54800 2001 MC15 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54801 2001 MT17 24/06/2001 Farpoint G. Hug 1,7 km MPC · JPL
54802 2001 ME19 30/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
54803 2001 MK19 21/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54804 2001 MT21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54805 2001 MW22 30/06/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
54806 2001 MX22 30/06/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
54807 2001 MZ23 27/06/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
54808 2001 ME24 27/06/2001 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
54809 2001 MN24 16/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54810 Molleigh 2001 MS24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54811 2001 MJ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54812 2001 MQ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
54813 2001 MV27 21/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
54814 2001 MK28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
54815 2001 MS28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54816 2001 MC30 29/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
54817 2001 NB 02/07/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
54818 2001 NR 12/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
54819 2001 NA1 12/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54820 Svenders 2001 NV1 11/07/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,0 km MPC · JPL
54821 2001 NB2 13/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
54822 2001 NQ2 13/07/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
54823 2001 NN3 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54824 2001 NJ5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
54825 2001 NE7 15/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
54826 2001 NV7 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
54827 Kurpfalz 2001 NQ8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
54828 2001 NJ9 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54829 2001 NF10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54830 2001 NC11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
54831 2001 NE11 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
54832 2001 NL12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
54833 2001 NW12 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
54834 2001 NH18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54835 2001 NU18 12/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54836 2001 NA20 12/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54837 2001 NK20 13/07/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
54838 2001 NO21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
54839 2001 NQ21 14/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54840 2001 OE 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
54841 2001 OD2 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
54842 2001 OF2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
54843 2001 OX2 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
54844 2001 OY2 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
54845 2001 OF3 19/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
54846 2001 OJ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54847 2001 OM5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
54848 2001 OC8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
54849 2001 OM8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
54850 2001 OZ11 19/07/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
54851 2001 OA15 18/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
54852 Mercatali 2001 OZ16 22/07/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
54853 2001 OQ19 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
54854 2001 OU20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
54855 2001 OA21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
54856 2001 OF21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
54857 2001 OY22 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54858 2001 OE24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54859 2001 OG24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54860 2001 OZ24 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
54861 2001 OJ25 18/07/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
54862 Sundaigakuen 2001 OW25 23/07/2001 Shishikui H. Maeno 2,8 km MPC · JPL
54863 Gasnault 2001 OG28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54864 2001 OP28 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54865 2001 OZ33 19/07/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
54866 2001 OO39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
54867 2001 OS39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54868 2001 OS40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54869 2001 OP43 22/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
54870 2001 OT43 23/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
54871 2001 OH44 23/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
54872 2001 OW46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54873 2001 OC47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54874 2001 OQ47 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54875 2001 OT47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
54876 2001 OU47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54877 2001 OU51 21/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54878 2001 OB53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54879 2001 OO54 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54880 2001 OT54 22/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54881 2001 OV54 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
54882 2001 OK57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54883 2001 OS57 19/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54884 2001 OW58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54885 2001 OH61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
54886 2001 OO61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54887 2001 OG63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,7 km MPC · JPL
54888 2001 OS63 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54889 2001 OZ63 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54890 2001 OS65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
54891 2001 OP66 23/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
54892 2001 OW68 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
54893 2001 OR69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
54894 2001 OX69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54895 2001 OO70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54896 2001 OP70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
54897 2001 OY71 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54898 2001 OP72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54899 2001 OT72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54900 2001 OL74 19/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54901 2001 OX75 26/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54902 Close 2001 OG77 23/07/2001 Anza M. Collins, M. White 1,9 km MPC · JPL
54903 2001 OV77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
54904 2001 OZ78 26/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54905 2001 OA80 29/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
54906 2001 OT80 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54907 2001 OW80 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54908 2001 OY80 29/07/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54909 2001 OP81 29/07/2001 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
54910 2001 OC83 27/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
54911 2001 OM83 27/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
54912 2001 OX86 29/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
54913 2001 OY87 31/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54914 2001 OS88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
54915 2001 OE89 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
54916 2001 OD92 22/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
54917 2001 OL92 22/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54918 2001 OC94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54919 2001 OH94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54920 2001 OJ95 30/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
54921 2001 OL95 30/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54922 2001 OO95 31/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
54923 2001 OL96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54924 2001 OA97 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
54925 2001 OT98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54926 2001 OZ99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54927 2001 OD100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
54928 2001 OF100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54929 2001 OZ101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54930 2001 OM102 28/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
54931 2001 OY102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
54932 Waltharris 2001 OH103 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54933 2001 OV103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54934 2001 OH105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54935 2001 OY105 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54936 2001 OA106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54937 2001 OH106 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54938 2001 OG107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54939 2001 OP107 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
54940 2001 OQ107 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54941 2001 OA108 31/07/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54942 2001 OC111 19/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
54943 2001 PC1 07/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54944 2001 PV1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54945 2001 PF2 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
54946 2001 PO2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
54947 2001 PM3 05/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
54948 2001 PP3 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54949 2001 PR3 09/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
54950 2001 PF5 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54951 2001 PH6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
54952 2001 PL6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54953 2001 PS6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
54954 2001 PU6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54955 2001 PL7 05/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54956 2001 PQ7 08/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
54957 2001 PT7 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54958 2001 PK8 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54959 2001 PS8 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
54960 2001 PE10 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54961 2001 PX10 08/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
54962 2001 PH12 12/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
54963 Sotin 2001 PS12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
54964 2001 PF27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
54965 2001 PN27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
54966 2001 PA28 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
54967 Millucci 2001 PF29 15/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,6 km MPC · JPL
54968 2001 PY31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54969 2001 PL34 10/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
54970 2001 PE38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54971 2001 PU42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54972 2001 PY42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54973 2001 PE44 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54974 2001 PA45 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
54975 2001 PL47 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
54976 2001 PJ49 13/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54977 2001 PQ49 14/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
54978 2001 PZ49 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54979 2001 PP56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
54980 2001 PN60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
54981 2001 PU61 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
54982 2001 PH62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
54983 2001 QE 16/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,2 km MPC · JPL
54984 2001 QR 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54985 2001 QQ1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54986 2001 QZ2 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54987 2001 QT4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54988 2001 QW5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54989 2001 QB8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54990 2001 QW8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54991 2001 QT10 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54992 2001 QO11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54993 2001 QF12 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54994 2001 QF13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54995 2001 QS13 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54996 2001 QW13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54997 2001 QZ13 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54998 2001 QA14 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54999 2001 QE16 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55000 2001 QL18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL

50.000s  • 51.000s  • 52.000s  • 53.000s  • 54.000s  • 55.000s  • 56.000s  • 57.000s  • 58.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001