Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/254001–255000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254001 2004 FT2 18/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
254002 2004 FW4 19/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254003 2004 FM5 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
254004 2004 FM6 23/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
254005 2004 FS10 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254006 2004 FO17 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
254007 2004 FN21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254008 2004 FQ21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254009 2004 FP23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254010 2004 FM24 17/03/2004 Catalina CSS 9,5 km MPC · JPL
254011 2004 FM26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254012 2004 FH33 16/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254013 2004 FC37 16/03/2004 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
254014 2004 FJ42 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254015 2004 FO51 19/03/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254016 2004 FQ52 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254017 2004 FQ59 18/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254018 2004 FB67 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
254019 2004 FW81 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254020 2004 FU87 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254021 2004 FF89 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
254022 2004 FZ93 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
254023 2004 FV106 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254024 2004 FK107 20/03/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254025 2004 FV109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254026 2004 FM118 22/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254027 2004 FH125 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254028 2004 FG126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
254029 2004 FU127 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254030 2004 FD131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
254031 2004 FS134 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254032 2004 FB139 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
254033 2004 FZ139 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254034 2004 FD142 27/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
254035 2004 FT143 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
254036 2004 FJ147 29/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254037 2004 GJ1 09/04/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254038 2004 GB11 12/04/2004 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
254039 2004 GL13 12/04/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
254040 2004 GU17 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
254041 2004 GO18 13/04/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
254042 2004 GF20 15/04/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
254043 2004 GO21 11/04/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254044 2004 GP26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
254045 2004 GB28 13/04/2004 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
254046 2004 GF29 12/04/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254047 2004 GW30 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254048 2004 GN31 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
254049 2004 GY32 12/04/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254050 2004 GD33 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
254051 2004 GT41 13/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254052 2004 GH46 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254053 2004 GO47 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254054 2004 GT51 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254055 2004 GA60 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254056 2004 GU60 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254057 2004 GG73 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
254058 2004 GW85 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254059 2004 HN4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254060 2004 HM6 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
254061 2004 HP15 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254062 2004 HB17 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254063 2004 HU20 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
254064 2004 HW20 20/04/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254065 2004 HZ26 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254066 2004 HA30 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254067 2004 HO32 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254068 2004 HA35 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254069 2004 HG35 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254070 2004 HK42 20/04/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
254071 2004 HQ42 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
254072 2004 HZ50 23/04/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
254073 2004 HU52 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
254074 2004 HY58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254075 2004 HC65 16/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254076 2004 HS65 17/04/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254077 2004 HR66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254078 2004 HX66 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254079 2004 HT78 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
254080 2004 JW1 10/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
254081 2004 JF3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254082 2004 JU3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254083 2004 JX3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254084 2004 JA4 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254085 2004 JJ8 12/05/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
254086 2004 JX8 13/05/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254087 2004 JJ10 10/05/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254088 2004 JK19 13/05/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254089 2004 JF25 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
254090 2004 JE26 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
254091 2004 JF27 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
254092 2004 JV27 15/05/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254093 2004 JU28 13/05/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254094 2004 JE43 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
254095 2004 JS47 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254096 2004 KC 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
254097 2004 KE 16/05/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,4 km MPC · JPL
254098 2004 KT4 18/05/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254099 2004 KR8 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254100 2004 KH12 21/05/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254101 2004 KQ16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
254102 2004 KV16 27/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254103 2004 LF 06/06/2004 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
254104 2004 LC10 14/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
254105 2004 LZ17 14/06/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
254106 2004 LY19 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254107 2004 LA22 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
254108 2004 LS28 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254109 2004 MR3 17/06/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254110 2004 NV2 01/07/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
254111 2004 NC4 12/07/2004 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
254112 2004 NY4 09/07/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
254113 2004 ND14 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254114 2004 NX28 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254115 2004 NF31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254116 2004 NL31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
254117 2004 NL33 13/07/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
254118 2004 OM2 16/07/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254119 2004 ON9 20/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
254120 2004 OX10 27/07/2004 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
254121 2004 OO12 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
254122 2004 OE15 21/07/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254123 2004 PR1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
254124 2004 PO3 03/08/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
254125 2004 PG10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
254126 2004 PQ11 07/08/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
254127 2004 PQ14 07/08/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254128 2004 PW14 07/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254129 2004 PX15 07/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254130 2004 PM16 07/08/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
254131 2004 PT16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
254132 2004 PW25 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
254133 2004 PH28 06/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
254134 2004 PK40 09/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254135 2004 PT43 06/08/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254136 2004 PH53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254137 2004 PN53 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254138 2004 PD57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254139 2004 PL57 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254140 2004 PR59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254141 2004 PT60 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254142 2004 PV60 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254143 2004 PN61 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254144 2004 PF66 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254145 2004 PQ73 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254146 2004 PD75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
254147 2004 PB76 09/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254148 2004 PU76 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
254149 2004 PB77 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
254150 2004 PV79 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
254151 2004 PR82 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254152 2004 PL83 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254153 2004 PM86 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254154 2004 PB87 11/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254155 2004 PA88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254156 2004 PL92 12/08/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254157 2004 PT92 11/08/2004 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
254158 2004 PR93 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
254159 2004 PC94 09/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
254160 2004 PK99 10/08/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254161 2004 PG100 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254162 2004 PH109 12/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
254163 2004 PY113 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254164 2004 PP114 11/08/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254165 2004 QG2 19/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
254166 2004 QP5 20/08/2004 Wise Wise Obs. 5,7 km MPC · JPL
254167 2004 QO8 16/08/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
254168 2004 QM10 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
254169 2004 QW10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
254170 2004 QX14 21/08/2004 Kvistaberg UDAS 6,0 km MPC · JPL
254171 2004 QU17 19/08/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254172 2004 QC27 24/08/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
254173 2004 RT1 04/09/2004 Needville D. Borgman, J. Dellinger 3,1 km MPC · JPL
254174 2004 RG3 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
254175 2004 RT5 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
254176 2004 RB6 04/09/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
254177 2004 RA7 05/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
254178 2004 RQ8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,0 km MPC · JPL
254179 2004 RS12 03/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
254180 2004 RN15 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254181 2004 RQ17 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254182 2004 RM19 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254183 2004 RM20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254184 2004 RH21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
254185 2004 RO21 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254186 2004 RG26 06/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254187 2004 RO36 07/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254188 2004 RL37 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254189 2004 RW37 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254190 2004 RK39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254191 2004 RE41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254192 2004 RP41 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254193 2004 RL43 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254194 2004 RM44 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254195 2004 RW44 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254196 2004 RM46 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254197 2004 RG47 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254198 2004 RM48 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
254199 2004 RB57 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254200 2004 RF58 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254201 2004 RB66 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254202 2004 RU71 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254203 2004 RL72 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
254204 2004 RZ73 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254205 2004 RW75 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254206 2004 RQ78 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254207 2004 RU83 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
254208 2004 RF87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254209 2004 RP87 07/09/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254210 2004 RP89 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254211 2004 RV89 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254212 2004 RC90 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254213 2004 RT91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254214 2004 RU91 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254215 2004 RO92 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254216 2004 RX92 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254217 2004 RY92 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254218 2004 RC93 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254219 2004 RZ93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254220 2004 RA94 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
254221 2004 RP94 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254222 2004 RY95 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254223 2004 RX96 08/09/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254224 2004 RG97 08/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254225 2004 RK100 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254226 2004 RM103 08/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254227 2004 RT103 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254228 2004 RD114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254229 2004 RZ114 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254230 2004 RJ116 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
254231 2004 RE117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254232 2004 RM117 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254233 2004 RJ118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254234 2004 RW121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254235 2004 RD123 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254236 2004 RM126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254237 2004 RO133 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254238 2004 RG137 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254239 2004 RC140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254240 2004 RF142 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254241 2004 RH142 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254242 2004 RC143 08/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254243 2004 RV143 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254244 2004 RT147 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254245 2004 RY147 09/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254246 2004 RH153 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254247 2004 RO154 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
254248 2004 RA155 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254249 2004 RG156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
254250 2004 RZ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254251 2004 RV161 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254252 2004 RH162 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254253 2004 RM165 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254254 2004 RM167 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
254255 2004 RL168 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254256 2004 RV168 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254257 2004 RJ170 08/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254258 2004 RV171 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254259 2004 RK172 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254260 2004 RA176 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254261 2004 RA177 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
254262 2004 RM177 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
254263 2004 RD179 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
254264 2004 RM179 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254265 2004 RW179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254266 2004 RY183 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254267 2004 RV184 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
254268 2004 RB187 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254269 2004 RA188 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254270 2004 RZ188 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254271 2004 RY190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254272 2004 RN192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254273 2004 RW193 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
254274 2004 RM198 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
254275 2004 RM199 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254276 2004 RD202 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254277 2004 RC205 07/09/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
254278 2004 RE207 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254279 2004 RA210 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
254280 2004 RN210 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254281 2004 RZ210 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254282 2004 RG213 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254283 2004 RW214 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
254284 2004 RD217 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254285 2004 RX217 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254286 2004 RG219 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254287 2004 RA225 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254288 2004 RG236 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254289 2004 RG238 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254290 2004 RT242 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
254291 2004 RB254 06/09/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254292 2004 RC257 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
254293 2004 RE266 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254294 2004 RB267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254295 2004 RJ267 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254296 2004 RL269 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254297 2004 RY284 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
254298 2004 RX286 15/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254299 Shambleau 2004 RT288 15/09/2004 Saint-Sulpice B. Christophe 2,8 km MPC · JPL
254300 2004 RN289 03/09/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254301 2004 RA292 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254302 2004 RA293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
254303 2004 RJ293 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254304 2004 RN293 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254305 2004 RA300 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
254306 2004 RU304 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254307 2004 RM308 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254308 2004 RN311 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254309 2004 RM313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
254310 2004 RW315 15/09/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
254311 2004 RX317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254312 2004 RZ317 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254313 2004 RH319 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254314 2004 RZ319 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
254315 2004 RA320 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254316 2004 RT322 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254317 2004 RG323 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254318 2004 RY328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
254319 2004 RR340 07/09/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
254320 2004 RL342 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254321 2004 RD346 14/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254322 2004 RZ346 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
254323 2004 SR1 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254324 2004 SP3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
254325 2004 ST3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254326 2004 SJ4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254327 2004 SW10 16/09/2004 Siding Spring SSS 6,6 km MPC · JPL
254328 2004 SF25 21/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254329 2004 SW29 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
254330 2004 SS30 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254331 2004 SO31 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254332 2004 SW31 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
254333 2004 SB34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
254334 2004 SV36 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254335 2004 SQ38 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
254336 2004 SS42 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
254337 2004 SV42 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254338 2004 SV44 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
254339 2004 SA45 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
254340 2004 SW45 18/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254341 2004 SK49 21/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254342 2004 SY52 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
254343 2004 SN58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
254344 2004 TE3 04/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
254345 2004 TO8 06/10/2004 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
254346 2004 TQ19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
254347 2004 TA27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254348 2004 TF27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254349 2004 TF29 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
254350 2004 TL32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254351 2004 TC33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254352 2004 TD39 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
254353 2004 TU40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254354 2004 TM41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
254355 2004 TT60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254356 2004 TZ60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254357 2004 TY62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254358 2004 TJ64 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254359 2004 TR67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
254360 2004 TS70 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254361 2004 TM72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254362 2004 TJ81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254363 2004 TS83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254364 2004 TS89 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254365 2004 TW91 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254366 2004 TL94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254367 2004 TO100 06/10/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
254368 2004 TO115 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254369 2004 TD116 04/10/2004 Apache Point Apache Point Obs. 5,1 km MPC · JPL
254370 2004 TA119 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
254371 2004 TJ121 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
254372 2004 TB124 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
254373 2004 TT124 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254374 2004 TO128 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254375 2004 TD136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
254376 2004 TN136 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
254377 2004 TJ137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
254378 2004 TU148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254379 2004 TO150 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
254380 2004 TO153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254381 2004 TA157 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
254382 2004 TL170 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254383 2004 TL179 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
254384 2004 TT181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254385 2004 TP185 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254386 2004 TW209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254387 2004 TR210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254388 2004 TG211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254389 2004 TJ212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254390 2004 TL220 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
254391 2004 TX222 07/10/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254392 2004 TZ222 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
254393 2004 TA223 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254394 2004 TH223 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
254395 2004 TP226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254396 2004 TB230 08/10/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
254397 2004 TJ231 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254398 2004 TP240 10/10/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
254399 2004 TZ240 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254400 2004 TZ244 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254401 2004 TQ252 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
254402 2004 TQ288 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254403 2004 TS289 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254404 2004 TF297 11/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
254405 2004 TK299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
254406 2004 TM322 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
254407 2004 TL324 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254408 2004 TZ331 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
254409 2004 TN339 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
254410 2004 TL356 14/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
254411 2004 TG360 10/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
254412 2004 UE2 18/10/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254413 2004 UF4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
254414 2004 UR4 16/10/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
254415 2004 UF7 21/10/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
254416 2004 VK 02/11/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
254417 2004 VV 03/11/2004 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
254418 2004 VG32 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254419 2004 VT60 11/11/2004 Catalina CSS AMO 630 m MPC · JPL
254420 2004 VY61 06/11/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254421 2004 VE65 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
254422 Henrykent 2004 VR122 09/11/2004 Mauna Kea P. A. Wiegert, A. Papadimos 4,3 km MPC · JPL
254423 2004 WE6 19/11/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
254424 2004 WO7 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254425 2004 XW4 02/12/2004 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
254426 2004 XA13 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254427 2004 XY14 08/12/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
254428 2004 XF15 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
254429 2004 XH92 11/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
254430 2004 XY116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254431 2004 XL162 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254432 2004 YR13 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
254433 2004 YQ23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254434 2005 AQ5 06/01/2005 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
254435 2005 AV11 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
254436 2005 AM13 07/01/2005 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
254437 2005 AP20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254438 2005 AN28 06/01/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
254439 2005 AK37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254440 2005 AQ53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
254441 2005 AD54 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254442 2005 AZ61 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254443 2005 AA65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254444 2005 AT67 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
254445 2005 AX76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254446 2005 BO4 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254447 2005 BY5 16/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
254448 2005 BF10 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254449 2005 BO19 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254450 2005 BQ48 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254451 2005 CL1 01/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254452 2005 CZ1 01/02/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
254453 2005 CT5 01/02/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
254454 2005 CQ10 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254455 2005 CA14 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254456 2005 CF21 02/02/2005 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
254457 2005 CC22 03/02/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
254458 2005 CD29 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
254459 2005 CG44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254460 2005 CD59 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254461 2005 CT59 02/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254462 2005 CL60 04/02/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254463 2005 CZ62 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254464 2005 CE67 09/02/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254465 2005 CC69 09/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 9,7 km MPC · JPL
254466 2005 DE1 28/02/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
254467 2005 DJ2 16/02/2005 La Silla A. Boattini, H. Scholl 2,1 km MPC · JPL
254468 2005 EB1 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
254469 2005 EG1 01/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,2 km MPC · JPL
254470 2005 EN4 01/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254471 2005 EF5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254472 2005 ES6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254473 2005 EG7 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254474 2005 ET9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254475 2005 ED11 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254476 2005 EL11 02/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
254477 2005 ET11 02/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254478 2005 EA12 02/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254479 2005 EN12 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254480 2005 EE13 02/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
254481 2005 EK13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254482 2005 EE14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254483 2005 EK18 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254484 2005 ES19 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
254485 2005 ET20 03/03/2005 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
254486 2005 EO26 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254487 2005 EK28 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254488 2005 EK32 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254489 2005 ES32 03/03/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
254490 2005 EP33 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
254491 2005 ET33 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254492 2005 ED35 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254493 2005 EQ42 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254494 2005 EZ44 03/03/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
254495 2005 ED50 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
254496 2005 EG50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254497 2005 EJ51 03/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
254498 2005 EQ51 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254499 2005 EB52 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
254500 2005 EF58 04/03/2005 Jarnac Jarnac Obs. 920 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254501 2005 EU61 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254502 2005 EH73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
254503 2005 EQ73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254504 2005 EX75 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254505 2005 ET76 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254506 2005 EO78 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
254507 2005 EK79 03/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
254508 2005 EJ83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254509 2005 EM83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
254510 2005 EA85 04/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254511 2005 EP85 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254512 2005 EG87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
254513 2005 EL87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
254514 2005 EV87 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
254515 2005 EA88 07/03/2005 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
254516 2005 ER88 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
254517 2005 EE89 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254518 2005 EX89 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
254519 2005 EK91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254520 2005 EE92 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254521 2005 EU97 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
254522 2005 EC111 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
254523 2005 EC112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254524 2005 EL112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254525 2005 ES115 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
254526 2005 EK119 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254527 2005 ES120 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254528 2005 EM122 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
254529 2005 EB124 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254530 2005 EB125 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
254531 2005 EK128 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254532 2005 EP130 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
254533 2005 EF131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
254534 2005 EV138 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
254535 2005 EM139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
254536 2005 EJ146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254537 2005 EJ151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254538 2005 EN159 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
254539 2005 EU165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254540 2005 EK175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
254541 2005 EC176 08/03/2005 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
254542 2005 ET176 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
254543 2005 EJ182 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
254544 2005 EL188 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
254545 2005 EM208 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
254546 2005 EP217 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
254547 2005 EZ217 09/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254548 2005 EA222 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
254549 2005 ED222 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254550 2005 EU223 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254551 2005 EP226 09/03/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
254552 2005 EF245 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254553 2005 EO251 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
254554 2005 EB264 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254555 2005 EV274 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
254556 2005 EH280 10/03/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
254557 2005 EB282 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
254558 2005 EE284 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254559 2005 EH286 05/03/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
254560 2005 EH291 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
254561 2005 EU296 09/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
254562 2005 EP324 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254563 2005 EM329 03/03/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
254564 2005 ES329 12/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
254565 2005 FT1 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
254566 2005 FH2 16/03/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
254567 2005 FQ2 16/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
254568 2005 FF6 31/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254569 2005 FQ14 30/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254570 2005 GZ 01/04/2005 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,1 km MPC · JPL
254571 2005 GR2 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254572 2005 GX3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254573 2005 GU7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
254574 2005 GZ11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
254575 2005 GN12 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
254576 2005 GU19 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
254577 2005 GS30 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
254578 2005 GR31 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254579 2005 GN36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
254580 2005 GB41 04/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
254581 2005 GV41 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
254582 2005 GM43 05/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254583 2005 GZ44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
254584 2005 GV45 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
254585 2005 GX46 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254586 2005 GF47 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
254587 2005 GM53 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254588 2005 GD55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
254589 2005 GT59 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
254590 2005 GL67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
254591 2005 GJ69 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
254592 2005 GQ70 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254593 2005 GG71 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
254594 2005 GR71 04/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
254595 2005 GV84 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254596 2005 GK91 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254597 2005 GM92 06/04/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
254598 2005 GF93 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254599 2005 GG101 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
254600 2005 GE102 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254601 2005 GK116 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
254602 2005 GK119 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254603 2005 GD124 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254604 2005 GP129 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254605 2005 GT134 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
254606 2005 GR137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254607 2005 GC139 12/04/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
254608 2005 GL146 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254609 2005 GS150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
254610 2005 GC153 13/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
254611 2005 GJ169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254612 2005 GZ178 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254613 2005 GX182 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254614 2005 GO203 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254615 2005 GA226 04/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
254616 2005 HU 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254617 2005 HN1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254618 2005 HW4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254619 2005 JV4 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254620 2005 JJ12 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,0 km MPC · JPL
254621 2005 JW16 04/05/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254622 2005 JN17 04/05/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
254623 2005 JB21 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254624 2005 JZ25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254625 2005 JK31 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
254626 2005 JR31 04/05/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254627 2005 JR36 04/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
254628 2005 JB41 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254629 2005 JH50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254630 2005 JJ60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
254631 2005 JT62 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
254632 2005 JZ66 04/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254633 2005 JV67 04/05/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254634 2005 JE75 08/05/2005 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
254635 2005 JU78 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
254636 2005 JN83 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254637 2005 JX93 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
254638 2005 JY99 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254639 2005 JO107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
254640 2005 JU107 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254641 2005 JW111 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
254642 2005 JL114 10/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254643 2005 JP118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254644 2005 JC122 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254645 2005 JS126 12/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
254646 2005 JO127 12/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254647 2005 JJ130 13/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254648 2005 JS133 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254649 2005 JL134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254650 2005 JC137 13/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254651 2005 JD141 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
254652 2005 JP145 12/05/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
254653 2005 JY162 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254654 2005 JS175 02/05/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254655 2005 JL178 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254656 2005 JA181 10/05/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
254657 2005 KG 17/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
254658 2005 KZ 16/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254659 2005 KQ4 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254660 2005 KS6 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
254661 2005 KJ7 19/05/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
254662 2005 KC8 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
254663 2005 KU11 30/05/2005 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
254664 2005 KA13 28/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
254665 2005 LZ3 04/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
254666 2005 LC4 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254667 2005 LC6 03/06/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
254668 2005 LW15 05/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254669 2005 LO19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
254670 2005 LR25 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254671 2005 LG35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254672 2005 LG41 12/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
254673 2005 LT42 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254674 2005 LN45 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254675 2005 LK46 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
254676 2005 LR46 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254677 2005 LB47 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254678 2005 LK49 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254679 2005 LU50 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
254680 2005 LN53 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
254681 2005 MU3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
254682 2005 MW3 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
254683 2005 MD4 16/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254684 2005 MK4 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
254685 2005 MO9 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254686 2005 MA15 29/06/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254687 2005 MS16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254688 2005 MS18 28/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254689 2005 MZ20 30/06/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254690 2005 MD22 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254691 2005 MG24 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
254692 2005 MH24 29/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254693 2005 MB26 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254694 2005 MD29 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254695 2005 MW31 28/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254696 2005 MO32 28/06/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254697 2005 MD35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254698 2005 MZ35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254699 2005 MY38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254700 2005 MM40 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254701 2005 MA42 28/06/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254702 2005 MT45 27/06/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254703 2005 MA55 30/06/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
254704 2005 NH 01/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
254705 2005 ND3 01/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
254706 2005 NF3 01/07/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
254707 2005 NR6 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254708 2005 NU16 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254709 2005 NR17 03/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254710 2005 NZ23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254711 2005 NR24 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254712 2005 NT25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254713 2005 NU27 05/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254714 2005 NK33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254715 2005 NP33 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254716 2005 NK37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254717 2005 NO39 07/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,6 km MPC · JPL
254718 2005 NA40 03/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254719 2005 NL40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
254720 2005 NL52 10/07/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254721 2005 NL54 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254722 2005 NJ61 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254723 2005 NC62 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254724 2005 NA63 11/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254725 2005 NP64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254726 2005 NQ72 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254727 2005 NB76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
254728 2005 NU76 10/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254729 2005 NZ79 10/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
254730 2005 NX84 02/07/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254731 2005 NA85 02/07/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
254732 2005 NU93 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254733 2005 NA94 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254734 2005 NW101 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254735 2005 OB5 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254736 2005 OJ6 28/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254737 2005 OY15 29/07/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254738 2005 OD16 29/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254739 2005 OK16 29/07/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254740 2005 OD17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254741 2005 OO18 30/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254742 2005 OT18 30/07/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254743 2005 OB19 31/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254744 2005 OD22 29/07/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254745 2005 OT22 28/07/2005 Eskridge Farpoint Obs. 2,1 km MPC · JPL
254746 2005 OL28 30/07/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
254747 2005 OB31 31/07/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254748 2005 PP1 01/08/2005 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
254749 Kurosawa 2005 PE6 10/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 1,2 km MPC · JPL
254750 2005 PS8 04/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
254751 2005 PU12 04/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254752 2005 PC15 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254753 2005 PN15 04/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254754 2005 PO16 10/08/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
254755 2005 PG19 04/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254756 2005 QW1 22/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
254757 2005 QA2 22/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254758 2005 QM3 24/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254759 2005 QX5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254760 2005 QB8 24/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254761 2005 QR9 24/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254762 2005 QZ16 25/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254763 2005 QE21 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
254764 2005 QF24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254765 2005 QK24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254766 2005 QQ24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254767 2005 QZ25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254768 2005 QB32 24/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254769 2005 QL33 25/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254770 2005 QH37 25/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
254771 2005 QQ37 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254772 2005 QW37 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254773 2005 QJ38 25/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
254774 2005 QP40 26/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
254775 2005 QZ41 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254776 2005 QD43 26/08/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254777 2005 QP48 26/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254778 2005 QB49 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254779 2005 QJ49 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254780 2005 QH50 26/08/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254781 2005 QD52 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
254782 2005 QM54 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254783 2005 QX60 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254784 2005 QC63 26/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
254785 2005 QL64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254786 2005 QE65 26/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
254787 2005 QP65 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
254788 2005 QT66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
254789 2005 QQ67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
254790 2005 QJ74 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
254791 2005 QX77 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
254792 2005 QV82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
254793 2005 QZ82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
254794 2005 QE84 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254795 2005 QC86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
254796 2005 QJ86 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254797 2005 QO86 30/08/2005 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
254798 2005 QJ90 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254799 2005 QT91 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
254800 2005 QS93 26/08/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254801 2005 QT93 26/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254802 2005 QP94 27/08/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
254803 2005 QT102 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254804 2005 QA103 27/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254805 2005 QD104 27/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
254806 2005 QT106 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254807 2005 QG109 27/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254808 2005 QW111 27/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254809 2005 QK112 27/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254810 2005 QG115 27/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
254811 2005 QU116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254812 2005 QL117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254813 2005 QR121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254814 2005 QN124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254815 2005 QP124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254816 2005 QW124 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254817 2005 QZ126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254818 2005 QQ129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254819 2005 QH131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254820 2005 QQ131 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254821 2005 QZ135 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254822 2005 QY137 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254823 2005 QH140 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254824 2005 QS141 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254825 2005 QU145 27/08/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
254826 2005 QW145 27/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254827 2005 QP150 28/08/2005 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
254828 2005 QS150 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
254829 2005 QK151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254830 2005 QQ152 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254831 2005 QY155 30/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
254832 2005 QW156 30/08/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
254833 2005 QU165 31/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
254834 2005 QX165 31/08/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254835 2005 QM170 29/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254836 2005 QH173 29/08/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
254837 2005 QD174 31/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
254838 2005 QX174 31/08/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
254839 2005 QQ177 29/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
254840 2005 QZ179 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254841 2005 QU180 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
254842 2005 QK182 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
254843 2005 QC190 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254844 2005 QW190 29/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254845 2005 RX 01/09/2005 Siding Spring SSS 4,2 km MPC · JPL
254846 Csontváry 2005 RT3 05/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
254847 2005 RG4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,3 km MPC · JPL
254848 2005 RQ8 08/09/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
254849 2005 RE9 09/09/2005 Mayhill A. Lowe 4,2 km MPC · JPL
254850 2005 RN16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
254851 2005 RP16 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
254852 2005 RG20 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254853 2005 RN20 01/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
254854 2005 RB23 06/09/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
254855 2005 RZ29 09/09/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
254856 2005 RP33 14/09/2005 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
254857 2005 RT33 12/09/2005 Junk Bond D. Healy 1,8 km MPC · JPL
254858 2005 RG44 03/09/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
254859 2005 RH44 03/09/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
254860 2005 RK45 14/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254861 2005 RS51 01/09/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
254862 2005 SU1 23/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
254863 Robinwarren 2005 SM4 24/09/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
254864 2005 SS5 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
254865 2005 SM7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254866 2005 SE8 25/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
254867 2005 SF11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254868 2005 SO11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254869 2005 SP11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254870 2005 SR11 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254871 2005 SE12 23/09/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
254872 2005 SA14 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254873 2005 SU16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254874 2005 SG17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254875 2005 SW17 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254876 Strommer 2005 ST19 24/09/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
254877 2005 SQ22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254878 2005 SS22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254879 2005 SC25 25/09/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
254880 2005 SG27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254881 2005 SL27 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254882 2005 SW29 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254883 2005 SH30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254884 2005 SS30 23/09/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
254885 2005 SY31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254886 2005 SD32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254887 2005 SE35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
254888 2005 SJ35 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254889 2005 ST41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254890 2005 SV41 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254891 2005 SP42 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
254892 2005 ST57 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254893 2005 SA58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254894 2005 SD58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254895 2005 SN59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254896 2005 SN62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254897 2005 SA68 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254898 2005 SX72 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254899 2005 SF80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254900 2005 SM82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
254901 2005 SV82 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254902 2005 SO83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254903 2005 SU84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
254904 2005 SQ86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254905 2005 SW86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254906 2005 SC87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
254907 2005 SS87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254908 2005 SP88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
254909 2005 SL91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254910 2005 SK95 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254911 2005 SN96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254912 2005 SO96 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254913 2005 SF98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254914 2005 SG100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254915 2005 SO102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
254916 2005 SM106 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254917 2005 SK107 26/09/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
254918 2005 SL108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254919 2005 SP111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
254920 2005 SG116 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254921 2005 SJ118 28/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254922 2005 SP119 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
254923 2005 SC121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254924 2005 SL121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254925 2005 SW121 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
254926 2005 SS123 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
254927 2005 SJ124 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
254928 2005 SE129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254929 2005 SG135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254930 2005 SH135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254931 2005 SH136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254932 2005 SO136 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254933 2005 SB140 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254934 2005 SE141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254935 2005 SN146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254936 2005 SL151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254937 2005 SX152 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
254938 2005 SB157 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254939 2005 SU159 26/09/2005 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
254940 2005 SO161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
254941 2005 SA162 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254942 2005 SY163 27/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254943 2005 SR164 27/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
254944 2005 SD172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
254945 2005 SW178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
254946 2005 SY183 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254947 2005 SH184 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
254948 2005 SG187 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
254949 2005 SP192 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
254950 2005 SZ193 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254951 2005 SB197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
254952 2005 SE199 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
254953 2005 SV200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
254954 2005 SC201 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
254955 2005 ST203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
254956 2005 SQ205 30/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
254957 2005 SM206 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
254958 2005 SY207 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254959 2005 SA208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
254960 2005 SG210 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254961 2005 SR210 30/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
254962 2005 SH216 30/09/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
254963 2005 SP217 30/09/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
254964 2005 SR217 30/09/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
254965 2005 SG226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254966 2005 SL226 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
254967 2005 SE228 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
254968 2005 SN229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
254969 2005 SO229 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
254970 2005 SN237 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
254971 2005 SW240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
254972 2005 SE245 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
254973 2005 SZ246 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
254974 2005 SG247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254975 2005 SQ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
254976 2005 SN250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254977 2005 SL251 24/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254978 2005 ST252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
254979 2005 SG255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
254980 2005 SW255 22/09/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
254981 2005 SV256 22/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
254982 2005 SH257 22/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
254983 2005 SG258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
254984 2005 SJ258 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
254985 2005 SS260 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
254986 2005 SM262 23/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
254987 2005 SM265 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
254988 2005 SY266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
254989 2005 SB267 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
254990 2005 SK268 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254991 2005 SN280 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
254992 2005 SZ280 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
254993 2005 SX285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
254994 2005 TQ2 01/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
254995 2005 TC3 01/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
254996 2005 TT5 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254997 2005 TZ6 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
254998 2005 TQ8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
254999 2005 TS10 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
255000 2005 TW11 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

250.000s  • 251.000s  • 252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001