Danh sách tiểu hành tinh/367001–368000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367001 2006 AQ10 04/01/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
367002 2006 AG15 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
367003 2006 AU15 02/01/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
367004 2006 AK56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
367005 2006 AL61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367006 2006 AM67 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367007 2006 AT72 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367008 2006 AA78 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367009 2006 AT105 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367010 2006 AG106 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367011 2006 BK36 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367012 2006 BB56 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367013 2006 BA96 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367014 2006 BA102 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
367015 2006 BO102 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367016 2006 BR106 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367017 2006 BN113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367018 2006 BH120 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367019 2006 BV121 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367020 2006 BF130 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367021 2006 BW134 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367022 2006 BR174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367023 2006 BP177 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367024 2006 BJ194 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367025 2006 BB255 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367026 2006 BX274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367027 2006 BY275 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
367028 2006 BF276 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
367029 2006 CC 01/02/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
367030 2006 CC10 04/02/2006 Jornada D. S. Dixon 2,7 km MPC · JPL
367031 2006 CJ11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367032 2006 CF16 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367033 2006 CV58 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367034 2006 CR61 03/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
367035 2006 DV3 20/02/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
367036 2006 DP18 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367037 2006 DT79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
367038 2006 DD125 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367039 2006 DF130 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367040 2006 DG178 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
367041 2006 DW195 28/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
367042 2006 EH5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367043 2006 EE10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367044 2006 ER10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367045 2006 EC35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
367046 2006 FR14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367047 2006 FL36 26/03/2006 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 780 m MPC · JPL
367048 2006 FV43 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367049 2006 GO47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367050 2006 HW12 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
367051 2006 HR31 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367052 2006 JO23 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367053 2006 JA43 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
367054 2006 JL45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
367055 2006 JO65 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
367056 2006 KO30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367057 2006 KG42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367058 2006 KU47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
367059 2006 KD52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367060 2006 KK55 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367061 2006 KM69 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367062 2006 KA88 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
367063 2006 MT5 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
367064 2006 MH7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367065 2006 MD10 21/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
367066 2006 OP10 25/07/2006 Ottmarsheim C. Rinner 860 m MPC · JPL
367067 2006 OJ20 31/07/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
367068 2006 PE8 12/08/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 980 m MPC · JPL
367069 2006 PK9 13/08/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
367070 2006 PS10 13/08/2006 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
367071 2006 PK15 15/08/2006 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
367072 2006 PV19 13/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
367073 2006 PZ19 14/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367074 2006 PA21 15/08/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
367075 2006 PK21 15/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
367076 2006 PA25 13/08/2006 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
367077 2006 PY28 15/08/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
367078 2006 PH29 12/08/2006 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
367079 2006 QY1 17/08/2006 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
367080 2006 QV4 19/08/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 830 m MPC · JPL
367081 2006 QT6 17/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
367082 2006 QC8 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367083 2006 QS9 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367084 2006 QT13 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367085 2006 QY31 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
367086 2006 QY42 17/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
367087 2006 QE43 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367088 2006 QE53 23/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
367089 2006 QZ79 24/08/2006 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
367090 2006 QH91 21/07/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
367091 2006 QO95 16/08/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
367092 2006 QF97 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
367093 2006 QR112 23/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367094 2006 QR131 22/08/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
367095 2006 QU165 29/08/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
367096 2006 QK187 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
367097 2006 QN187 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
367098 2006 RP4 12/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
367099 2006 RV5 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
367100 2006 RC10 13/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367101 2006 RX11 13/09/2006 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
367102 2006 RD16 14/09/2006 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
367103 2006 RC20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
367104 2006 RM21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367105 2006 RK22 14/09/2006 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
367106 2006 RR30 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367107 2006 RK40 13/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
367108 2006 RX55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
367109 2006 RQ77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367110 2006 RB89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
367111 2006 SQ17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
367112 2006 ST24 16/09/2006 Catalina CSS 610 m MPC · JPL
367113 2006 SM26 16/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
367114 2006 SC33 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367115 2006 SU52 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
367116 2006 SJ65 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367117 2006 SD74 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
367118 2006 SF74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
367119 2006 SX91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367120 2006 SX99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367121 2006 SH109 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
367122 2006 SC128 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
367123 2006 SS129 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
367124 2006 SE131 25/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 680 m MPC · JPL
367125 2006 SB145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367126 2006 SE183 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
367127 2006 SP202 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
367128 2006 SO246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
367129 2006 ST306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
367130 2006 SF314 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367131 2006 SQ355 30/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
367132 2006 SM361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
367133 2006 SQ403 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
367134 2006 TZ7 11/10/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
367135 2006 TX29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
367136 2006 TK31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367137 2006 TS43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
367138 2006 TX47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367139 2006 TL68 11/10/2006 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
367140 2006 TN81 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367141 2006 TX95 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
367142 2006 TT96 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367143 2006 TD102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
367144 2006 UM23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367145 2006 UD46 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
367146 2006 UE49 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
367147 2006 UX61 29/08/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
367148 2006 UZ64 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367149 2006 UU70 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
367150 2006 UH98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
367151 2006 UL118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367152 2006 UP143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
367153 2006 UW199 21/10/2006 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
367154 2006 UE231 21/10/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
367155 2006 UA243 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367156 2006 UM248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367157 2006 UR252 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367158 2006 VY22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367159 2006 VZ29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
367160 2006 VX33 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367161 2006 VA43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
367162 2006 VB67 11/11/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
367163 2006 VU79 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367164 2006 VN124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
367165 2006 VC139 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367166 2006 WR54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367167 2006 WR55 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367168 2006 WZ86 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
367169 2006 WT123 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
367170 2006 WQ175 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
367171 2006 WO200 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
367172 2006 XT5 07/12/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
367173 2006 XN16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367174 2006 XB19 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367175 2006 XP25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367176 2006 XK26 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
367177 2006 XG27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367178 2006 XF35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367179 2006 XS58 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367180 2006 XC68 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367181 2006 YT 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367182 2006 YC7 20/12/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
367183 2006 YC11 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367184 2006 YN17 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367185 2006 YZ25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367186 2006 YR34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367187 2006 YY36 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
367188 2006 YU44 23/12/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 2,8 km MPC · JPL
367189 2006 YD46 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
367190 2006 YR48 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367191 2007 AL10 09/01/2007 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
367192 2007 AV24 28/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
367193 2007 AT25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
367194 2007 AY25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
367195 2007 AJ26 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367196 2007 AT28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367197 2007 BC3 21/01/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,2 km MPC · JPL
367198 2007 BG16 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367199 2007 BM17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
367200 2007 BY17 17/01/2007 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367201 2007 BL65 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367202 2007 CZ4 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
367203 2007 CB9 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367204 2007 CX37 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367205 2007 CY46 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367206 2007 CO55 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367207 2007 CA59 01/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
367208 2007 DN14 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367209 2007 DJ16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
367210 2007 DO16 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367211 2007 DL18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367212 2007 DM56 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367213 2007 DV68 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367214 2007 DL91 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
367215 2007 DQ113 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
367216 2007 EC16 09/03/2007 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
367217 2007 EZ46 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367218 2007 EX47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
367219 2007 EF79 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367220 2007 EU87 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367221 2007 EF92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367222 2007 EH140 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
367223 2007 EF170 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367224 2007 EN201 12/03/2007 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
367225 2007 EN219 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367226 2007 FS23 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367227 2007 FY46 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367228 2007 GZ4 11/04/2007 Gaisberg R. Gierlinger 4,0 km MPC · JPL
367229 2007 GF20 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367230 2007 HY13 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367231 2007 HG24 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367232 2007 HJ37 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367233 2007 HH41 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367234 2007 HZ50 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
367235 2007 HJ73 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367236 2007 HM84 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
367237 2007 HE86 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367238 2007 HL95 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367239 2007 JL12 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367240 2007 JE18 08/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367241 2007 JC26 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367242 2007 JK39 15/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367243 2007 LP2 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
367244 2007 LT3 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367245 2007 LR4 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367246 2007 LA20 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367247 2007 MJ5 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367248 2007 MK13 21/06/2007 Catalina CSS APO · 390 m MPC · JPL
367249 2007 PC28 12/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 6,2 km MPC · JPL
367250 2007 PA46 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367251 2007 PN49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
367252 2007 RU34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
367253 2007 RO62 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
367254 2007 RS85 11/08/2007 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
367255 2007 RX97 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
367256 2007 RR114 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367257 2007 RY263 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
367258 2007 RM302 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367259 2007 RR323 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
367260 2007 SB23 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
367261 2007 TT1 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
367262 2007 TF27 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367263 2007 TR48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367264 2007 TS48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367265 2007 TO68 11/10/2007 Alter Satzberg M. Pietschnig 3,8 km MPC · JPL
367266 2007 TC89 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
367267 2007 TK93 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
367268 2007 TN93 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367269 2007 TY143 06/10/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
367270 2007 TD154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
367271 2007 TH172 13/10/2007 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
367272 2007 TA181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
367273 2007 TD195 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
367274 2007 TC198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
367275 2007 TG214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367276 2007 TL239 13/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
367277 2007 TQ261 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367278 2007 TO270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367279 2007 TO274 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367280 2007 TF288 11/10/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
367281 2007 TU299 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
367282 2007 TO319 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367283 2007 TE331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
367284 2007 TF343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367285 2007 TB387 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
367286 2007 TH390 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
367287 2007 TF410 13/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
367288 2007 TF429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367289 2007 US56 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367290 2007 UP80 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
367291 2007 UG89 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
367292 2007 VO5 04/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 750 m MPC · JPL
367293 2007 VQ46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367294 2007 VR54 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367295 2007 VG55 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
367296 2007 VC148 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
367297 2007 VB175 20/05/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
367298 2007 VV184 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367299 2007 VH192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
367300 2007 VY281 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367301 2007 VK288 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
367302 2007 VF299 04/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
367303 2007 VM308 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367304 2007 VU311 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367305 2007 VD316 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367306 2007 VX325 16/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
367307 2007 VK335 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367308 2007 WU5 17/11/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
367309 2007 WA62 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
367310 2007 WU62 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367311 2007 YY19 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
367312 2007 YR20 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367313 2007 YB35 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367314 2007 YZ48 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
367315 2007 YR51 14/12/2007 Socorro LINEAR 610 m MPC · JPL
367316 2007 YX70 30/12/2007 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
367317 2007 YE73 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367318 2008 AD4 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367319 2008 AK14 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
367320 2008 AQ35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367321 2008 AC36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
367322 2008 AT48 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
367323 2008 AY57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367324 2008 AA61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367325 2008 AT76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367326 2008 AH96 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367327 2008 AQ102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367328 2008 BF33 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367329 2008 BY35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367330 2008 CW17 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367331 2008 CO33 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367332 2008 CN75 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367333 2008 CP80 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367334 2008 CO127 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367335 2008 CS132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367336 2008 CA183 03/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367337 2008 CC186 31/01/2008 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
367338 2008 CY191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367339 2008 CS193 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367340 2008 CD194 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367341 2008 DJ6 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367342 2008 DN35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367343 2008 DM39 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
367344 2008 EF8 02/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
367345 2008 EW20 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367346 2008 EP45 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367347 2008 ER55 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367348 2008 EZ56 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367349 2008 EQ59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367350 2008 EM75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367351 2008 EQ135 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367352 2008 EW137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367353 2008 EE163 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367354 2008 ED165 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367355 2008 FU11 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
367356 2008 FS12 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367357 2008 FM15 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367358 2008 FV24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367359 2008 FH28 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367360 2008 FS61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367361 2008 FF76 30/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
367362 2008 FB94 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367363 2008 FR99 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367364 2008 FS115 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367365 2008 FF117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367366 2008 FC119 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367367 2008 FB124 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367368 2008 FW124 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367369 2008 FX135 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367370 2008 GY32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367371 2008 GJ47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367372 2008 GR68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367373 2008 GG79 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367374 2008 GK82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367375 2008 GG109 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367376 2008 GD142 07/04/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
367377 2008 GB143 05/04/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
367378 2008 HB1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367379 2008 HF8 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367380 2008 HN53 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367381 2008 HD57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367382 2008 JF11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367383 2008 JX33 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
367384 2008 JO39 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367385 2008 KT5 17/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367386 2008 KX37 11/05/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
367387 2008 LN8 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367388 2008 LM12 10/06/2008 Magdalena Ridge W. H. Ryan 2,9 km MPC · JPL
367389 2008 MJ3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367390 2008 MB5 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
367391 2008 NZ 02/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
367392 2008 OX9 31/07/2008 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,6 km MPC · JPL
367393 2008 OE21 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
367394 2008 OB22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367395 2008 OD25 26/07/2008 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
367396 2008 PM5 03/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
367397 2008 PC10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
367398 2008 PW11 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
367399 2008 PW13 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
367400 2008 PH14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367401 2008 PR15 06/08/2008 Tiki N. Teamo 3,9 km MPC · JPL
367402 2008 PO21 01/08/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
367403 2008 QQ10 26/08/2008 Dauban F. Kugel 900 m MPC · JPL
367404 Andreasrebers 2008 QX18 29/08/2008 Wildberg R. Apitzsch 2,7 km MPC · JPL
367405 2008 QZ21 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
367406 Buser 2008 QK23 30/08/2008 Winterthur M. Griesser 3,2 km MPC · JPL
367407 2008 QZ29 27/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 5,9 km MPC · JPL
367408 2008 QS30 30/08/2008 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
367409 2008 QT36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367410 2008 QQ41 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367411 2008 RB3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
367412 2008 RX23 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
367413 2008 RW28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367414 2008 RZ49 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367415 2008 RK61 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367416 2008 RS71 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367417 2008 RO80 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
367418 2008 RO81 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367419 2008 RE82 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367420 2008 RA96 07/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
367421 2008 RC108 09/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
367422 2008 RE130 06/09/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
367423 2008 RP130 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367424 2008 RM131 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
367425 2008 RW143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367426 2008 SV1 23/09/2008 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
367427 2008 SZ9 22/09/2008 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
367428 2008 SF11 22/09/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,8 km MPC · JPL
367429 2008 SD21 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367430 2008 SO24 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367431 2008 SB29 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367432 2008 SQ41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367433 2008 SN51 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367434 2008 SF66 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367435 2008 SW79 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367436 Siena 2008 SM83 27/09/2008 Taunus S. Karge, E. Schwab 2,8 km MPC · JPL
367437 2008 SF146 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367438 2008 SB151 28/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
367439 2008 SP179 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367440 2008 SC241 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367441 2008 SF242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
367442 2008 SG248 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
367443 2008 SN252 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
367444 2008 SJ259 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367445 2008 SM259 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367446 2008 SC274 28/09/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
367447 2008 TS9 06/10/2008 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
367448 2008 TN16 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
367449 2008 TB112 06/10/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
367450 2008 TT148 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367451 2008 TL188 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
367452 2008 UN60 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367453 2008 UU109 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367454 2008 UB114 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367455 2008 UR173 24/10/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367456 2008 UO239 03/03/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
367457 2008 UW274 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
367458 2008 UF329 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367459 2008 UC347 18/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367460 2008 VC49 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367461 2008 WW10 18/11/2008 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
367462 2008 WE13 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
367463 2009 BT138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367464 2009 BW172 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367465 2009 BC176 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367466 2009 BB177 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367467 2009 CP29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
367468 2009 DG1 17/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 710 m MPC · JPL
367469 2009 DJ33 06/03/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
367470 2009 DZ48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367471 2009 DD50 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367472 2009 DT56 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
367473 2009 DO61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367474 2009 DN106 27/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
367475 2009 DS120 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367476 2009 DZ128 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
367477 2009 DK129 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367478 2009 EZ5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
367479 2009 EF19 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
367480 2009 FJ8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367481 2009 FM8 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367482 2009 FB29 21/03/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
367483 2009 FX39 27/03/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
367484 2009 FW45 27/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
367485 2009 FR57 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367486 2009 FH63 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
367487 2009 GH1 03/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 710 m MPC · JPL
367488 Aloisortner 2009 GR2 14/04/2009 Gaisberg R. Gierlinger 860 m MPC · JPL
367489 2009 HR7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
367490 2009 HN23 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
367491 2009 HF25 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367492 2009 HB30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
367493 2009 HU31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
367494 2009 HT40 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367495 2009 HE44 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367496 2009 HW46 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367497 2009 HU48 23/12/2000 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
367498 2009 HB56 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367499 2009 HA76 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367500 2009 HE80 28/04/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367501 2009 HO97 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367502 2009 HG104 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367503 2009 JF5 14/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
367504 2009 JR16 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
367505 2009 KK1 18/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
367506 2009 KN15 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367507 2009 KG28 30/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367508 2009 KP30 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367509 2009 LD7 15/06/2009 XuYi PMO NEO 1,7 km MPC · JPL
367510 2009 NV 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
367511 2009 NZ 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
367512 2009 NA2 13/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367513 2009 OY3 16/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
367514 2009 OQ5 24/07/2009 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
367515 2009 OD9 28/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,4 km MPC · JPL
367516 2009 OT20 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
367517 2009 OU24 31/07/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
367518 2009 PU2 15/08/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,4 km MPC · JPL
367519 2009 PW2 15/08/2009 Skylive Obs. F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
367520 2009 PC16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367521 2009 PW16 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367522 2009 PC18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367523 2009 QV3 16/08/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
367524 2009 QL5 18/08/2009 Pla D'Arguines Pla D'Arguines Obs. 3,1 km MPC · JPL
367525 2009 QZ6 19/08/2009 Catalina CSS AMO 980 m MPC · JPL
367526 2009 QB13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
367527 2009 QS13 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367528 2009 QE19 18/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
367529 2009 QR25 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367530 2009 QC31 24/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
367531 2009 QN33 31/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367532 2009 QE36 23/08/2009 Hibiscus N. Teamo 710 m MPC · JPL
367533 2009 QK50 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
367534 2009 RM7 10/09/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,6 km MPC · JPL
367535 2009 RT9 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
367536 2009 RS10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367537 2009 RH11 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367538 2009 RB13 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
367539 2009 RA22 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367540 2009 RU29 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367541 2009 RK31 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367542 2009 RH32 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367543 2009 RL32 14/09/2009 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
367544 2009 RV33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367545 2009 RD44 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
367546 2009 RO52 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367547 2009 RU55 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367548 2009 RN63 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367549 2009 RU69 08/09/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
367550 2009 RH71 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367551 2009 RH73 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
367552 2009 ST2 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367553 2009 SO3 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367554 2009 SE23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367555 2009 SQ34 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367556 2009 SP36 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367557 2009 SH47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367558 2009 ST60 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367559 2009 SX68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367560 2009 SO69 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
367561 2009 SB70 16/08/2009 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 2,8 km MPC · JPL
367562 2009 SU74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367563 2009 SH79 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367564 2009 SQ100 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367565 2009 SW101 23/09/2009 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
367566 2009 SC105 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367567 2009 SU106 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
367568 2009 SB108 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367569 2009 SK120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367570 2009 SV141 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
367571 2009 SK150 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367572 2009 SY151 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367573 2009 SG169 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367574 2009 SH174 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
367575 2009 SY180 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367576 2009 SC184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367577 2009 SB211 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367578 2009 SZ212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367579 2009 SH216 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367580 2009 SF217 24/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
367581 2009 SA227 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367582 2009 SS230 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
367583 2009 SS236 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367584 2009 SE241 19/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
367585 2009 SP251 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367586 2009 SJ254 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367587 2009 SP254 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367588 2009 SY261 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367589 2009 SD263 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367590 2009 SQ266 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
367591 2009 SC273 07/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
367592 2009 SM279 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367593 2009 SO281 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367594 2009 SR287 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367595 2009 SF312 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367596 2009 SO316 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367597 2009 SP337 28/09/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
367598 2009 SW340 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
367599 2009 SX340 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
367600 2009 SH341 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367601 2009 SQ341 07/02/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
367602 2009 SA348 19/09/2009 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
367603 2009 SN363 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367604 2009 SC364 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367605 2009 TA8 14/10/2009 Tzec Maun F. Tozzi 2,3 km MPC · JPL
367606 2009 TV24 14/10/2009 Jarnac Jarnac Obs. 3,5 km MPC · JPL
367607 2009 TZ31 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367608 2009 TX32 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
367609 2009 TG37 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367610 2009 TT37 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367611 2009 TT38 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
367612 2009 TU40 15/10/2009 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
367613 2009 TC43 01/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367614 2009 TU44 14/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
367615 2009 TG47 14/10/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
367616 2009 UU 16/10/2009 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
367617 2009 UC16 18/10/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
367618 2009 UY30 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367619 2009 UB85 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367620 2009 UJ97 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367621 2009 UN104 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
367622 2009 UC109 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
367623 2009 UC113 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
367624 2009 UR126 20/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
367625 2009 UW128 29/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 3,2 km MPC · JPL
367626 2009 US149 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
367627 2009 VE4 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
367628 2009 VX40 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367629 2009 VH41 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367630 2009 VW49 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
367631 2009 VY61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367632 2009 VO68 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367633 Shargorodskij 2009 VC75 11/11/2009 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 2,9 km MPC · JPL
367634 2009 VL87 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367635 2009 VC93 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367636 2009 VT108 09/11/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
367637 2009 VG113 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367638 2009 WR6 18/11/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
367639 2009 WY23 19/11/2009 Kachina J. Hobart 5,8 km MPC · JPL
367640 2009 WR26 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367641 2009 WD33 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367642 2009 WM50 18/10/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
367643 2009 WZ52 22/11/2009 Bisei SG Center BATTeRS 4,6 km MPC · JPL
367644 2009 WR53 16/11/2009 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
367645 2009 WY61 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
367646 2009 WH70 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
367647 2009 WR72 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367648 2009 WZ76 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
367649 2009 WF81 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
367650 2009 WR85 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
367651 2009 WJ93 19/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
367652 2009 WR121 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367653 2009 WP143 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367654 2009 WS159 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367655 2009 WR202 26/11/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
367656 2009 WF223 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367657 2009 WD235 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367658 2009 WN236 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
367659 2009 WE244 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367660 2009 WN244 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367661 2009 WF250 22/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
367662 2009 XL20 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
367663 2009 XV20 15/12/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,5 km MPC · JPL
367664 2009 XE23 09/12/2009 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
367665 2009 XG25 11/08/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
367666 2009 YT22 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367667 2010 AP43 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367668 2010 AU73 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
367669 2010 AG81 06/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367670 2010 BM30 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
367671 2010 BX64 22/01/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
367672 2010 CO128 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367673 2010 CO147 13/02/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
367674 2010 EJ15 06/03/2010 WISE WISE 6,1 km MPC · JPL
367675 2010 EE76 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367676 2010 JV81 12/05/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
367677 2010 ML17 17/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
367678 2010 MY56 24/06/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
367679 2010 MB104 30/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
367680 2010 ME109 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1000 m MPC · JPL
367681 2010 NL82 01/07/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
367682 2010 NB99 12/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
367683 2010 OP8 16/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
367684 2010 OS22 20/07/2010 Socorro LINEAR APO 500 m MPC · JPL
367685 2010 OV78 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367686 2010 PB61 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367687 2010 RT2 28/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
367688 2010 RQ36 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367689 2010 RD59 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367690 2010 RN59 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367691 2010 RS82 08/09/2010 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
367692 2010 RW99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367693 Montmagastrell 2010 RZ109 13/09/2010 Montmagastrell Montmagastrell Obs. 710 m MPC · JPL
367694 2010 RD110 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367695 2010 RX113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367696 2010 RT126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
367697 2010 RA128 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367698 2010 RP130 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367699 2010 RW164 13/12/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
367700 2010 RD178 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367701 2010 RY178 24/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
367702 2010 RO184 19/11/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
367703 2010 SU6 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367704 2010 SO31 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367705 2010 TZ6 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
367706 2010 TB12 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367707 2010 TR18 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367708 2010 TV18 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
367709 2010 TW18 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
367710 2010 TY19 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367711 2010 TA27 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
367712 2010 TO32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367713 2010 TE41 22/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
367714 2010 TR42 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367715 2010 TF59 21/10/2006 Lulin Lulin Obs. 1,9 km MPC · JPL
367716 2010 TU64 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
367717 2010 TW115 09/10/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
367718 2010 TN145 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367719 2010 TC147 15/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
367720 2010 TF148 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
367721 2010 TZ184 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
367722 2010 TY187 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
367723 2010 TC188 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367724 2010 UF1 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 800 m MPC · JPL
367725 2010 UL6 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
367726 2010 UU13 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
367727 2010 UU26 25/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
367728 2010 UD54 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
367729 2010 UL54 20/08/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
367730 2010 UM56 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
367731 2010 US62 06/08/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
367732 Mikesimonsen 2005 JX1 04/05/2005 Faulkes Telescope North J. Bedient 620 m MPC · JPL
367733 2010 UY62 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
367734 2010 UV69 15/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367735 2010 UW69 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367736 2010 UV72 25/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367737 2010 UX76 20/10/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
367738 2010 UV94 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
367739 2010 US97 05/09/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
367740 2010 VG25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
367741 2010 VW28 16/08/2006 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
367742 2010 VT39 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367743 2010 VC47 18/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
367744 2010 VV57 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367745 2010 VQ61 04/09/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
367746 2010 VQ64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367747 2010 VU69 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367748 2010 VW72 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367749 2010 VU99 27/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
367750 2010 VA126 18/06/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
367751 2010 VS137 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367752 2010 VP167 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
367753 2010 VF170 16/08/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
367754 2010 VJ180 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367755 2010 VO182 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367756 2010 VV196 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
367757 2010 VA206 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367758 2010 VF208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367759 2010 VO209 27/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
367760 2010 VJ215 08/02/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
367761 2010 VF217 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367762 2010 WQ 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367763 2010 WH6 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
367764 2010 WP7 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
367765 2010 WU10 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367766 2010 WS13 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367767 2010 WW15 05/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
367768 2010 WQ59 21/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
367769 2010 WG70 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367770 2010 WW71 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367771 2010 WS73 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
367772 2010 XC3 18/07/2006 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
367773 2010 XR3 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367774 2010 XK5 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367775 2010 XE38 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367776 2010 XR49 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367777 2010 XM51 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367778 2010 XH52 28/11/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,5 km MPC · JPL
367779 2010 XC60 31/07/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
367780 2010 XM66 11/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367781 2010 XB70 12/10/2006 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
367782 2010 XZ73 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367783 2010 XU76 05/11/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
367784 2010 XJ85 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367785 2010 XX85 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
367786 2010 YT5 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
367787 2011 AE1 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367788 2011 AL3 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367789 2011 AG5 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 160 m MPC · JPL
367790 2011 AA9 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
367791 2011 AN12 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367792 2011 AB14 18/01/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
367793 2011 AH15 20/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367794 2011 AG20 11/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
367795 2011 AY20 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
367796 2011 AK22 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367797 2011 AR22 27/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
367798 2011 AA25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367799 2011 AJ27 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
367800 2011 AE28 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367801 2011 AF28 29/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
367802 2011 AT29 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367803 2011 AG36 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367804 2011 AN36 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
367805 2011 AP40 01/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367806 2011 AV41 16/04/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
367807 2011 AN44 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367808 2011 AM45 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
367809 2011 AA46 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367810 2011 AV46 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
367811 2011 AS48 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367812 2011 AL50 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367813 2011 AE53 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367814 2011 AS57 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367815 2011 AM58 23/12/2000 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
367816 2011 AP60 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
367817 2011 AN66 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367818 2011 AM72 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
367819 2011 AH73 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367820 2011 AE79 08/07/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
367821 2011 AR79 21/08/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
367822 2011 BY5 31/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
367823 2011 BD6 25/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
367824 2011 BF11 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
367825 2011 BC15 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367826 2011 BG17 16/09/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367827 2011 BL20 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367828 2011 BZ23 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
367829 2011 BD25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
367830 2011 BQ27 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
367831 2011 BM32 12/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367832 2011 BR32 13/02/2010 WISE WISE 6,7 km MPC · JPL
367833 2011 BV57 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367834 2011 BH63 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
367835 2011 BQ80 29/01/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
367836 2011 BB81 28/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367837 2011 BC87 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367838 2011 BW89 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367839 2011 BO94 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
367840 2011 BW97 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
367841 2011 BQ101 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367842 2011 BV103 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
367843 2011 BH118 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
367844 2011 BE120 19/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
367845 2011 BA121 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367846 2011 BB123 09/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367847 2011 BV153 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367848 2011 CN4 14/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
367849 2011 CB9 30/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
367850 2011 CG19 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367851 2011 CH23 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367852 2011 CQ23 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367853 2011 CW29 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
367854 2011 CM33 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367855 2011 CG36 13/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367856 2011 CK44 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
367857 2011 CD46 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367858 2011 CK48 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
367859 2011 CD59 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,0 km MPC · JPL
367860 2011 CU64 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
367861 2011 CC72 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
367862 2011 CU78 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367863 2011 CW85 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
367864 2011 CB86 05/12/2009 Tzec Maun Tzec Maun Obs. 2,7 km MPC · JPL
367865 2011 CD88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367866 2011 CO91 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367867 2011 CC107 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367868 2011 CH115 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
367869 2011 DD14 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367870 2011 DL18 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
367871 2011 DL24 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
367872 2011 DN28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
367873 2011 DO30 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
367874 2011 DX51 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367875 2011 EU 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367876 2011 EN18 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367877 2011 EB35 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
367878 2011 FG53 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
367879 2011 FO157 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367880 2011 HR11 10/03/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
367881 2011 LX4 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
367882 2011 SP36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
367883 2011 UP57 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367884 2011 UM189 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
367885 2011 UV405 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367886 2011 WN24 04/05/2010 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
367887 2011 WX145 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367888 2011 YO1 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367889 2011 YY5 03/03/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
367890 2011 YH12 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
367891 2011 YH20 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
367892 2011 YG59 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
367893 2012 AP4 26/09/2000 Apache Point SDSS 850 m MPC · JPL
367894 2012 AW5 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
367895 2012 AB14 12/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
367896 2012 AH14 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367897 2012 AS23 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
367898 2012 BX16 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
367899 2012 BE17 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
367900 2012 BZ18 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 770 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
367901 2012 BS19 08/05/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
367902 2012 BK29 18/05/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
367903 2012 BJ44 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
367904 2012 BK48 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367905 2012 BF52 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367906 2012 BJ52 09/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
367907 2012 BC55 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
367908 2012 BS56 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
367909 2012 BU58 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
367910 2012 BQ68 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
367911 2012 BU68 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367912 2012 BN94 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367913 2012 BV108 17/01/2005 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
367914 2012 BX112 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
367915 2012 BC122 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
367916 2012 BX124 18/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
367917 2012 BH125 11/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
367918 2012 BZ125 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367919 2012 BE126 19/09/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
367920 2012 BY130 23/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
367921 2012 BA133 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
367922 2012 BG133 04/02/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
367923 2012 BG144 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
367924 2012 BT149 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
367925 2012 BN150 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367926 2012 BQ151 24/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
367927 2012 BQ152 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
367928 2012 CT11 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
367929 2012 CD14 16/05/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
367930 2012 CL15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
367931 2012 CS15 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367932 2012 CJ21 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
367933 2012 CG26 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
367934 2012 CM42 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
367935 2012 CA43 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367936 2012 CB54 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367937 2012 CW56 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
367938 2012 DD1 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
367939 2012 DB6 14/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
367940 2012 DW9 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
367941 2012 DZ12 08/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
367942 2012 DP13 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367943 Duende 2012 DA14 23/02/2012 OAM Mallorca Obs. 56 m MPC · JPL
367944 2012 DR15 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367945 2012 DF16 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
367946 2012 DP24 25/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
367947 2012 DE27 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
367948 2012 DH28 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367949 2012 DZ31 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
367950 2012 DM35 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
367951 2012 DM44 10/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
367952 2012 DG53 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
367953 2012 DM55 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
367954 2012 DJ57 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
367955 2012 DV57 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
367956 2012 DL59 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
367957 2012 DM62 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
367958 2012 DZ64 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
367959 2012 DX69 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
367960 2012 DR75 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
367961 2012 DF78 19/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
367962 2012 DJ79 12/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
367963 2012 DQ79 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367964 2012 DY84 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
367965 2012 DV86 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
367966 2012 DV87 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
367967 2012 DE88 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
367968 2012 DC89 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
367969 2012 DU89 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367970 2012 DG96 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367971 2012 DZ96 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
367972 2012 DS97 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
367973 2012 DW97 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
367974 2012 DX97 16/09/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
367975 2012 EV10 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
367976 2012 EH11 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
367977 2012 EW11 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
367978 2012 ED12 11/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
367979 2012 EL16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
367980 2012 EK17 11/04/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
367981 2012 FT 23/03/2003 Apache Point SDSS 3,4 km MPC · JPL
367982 2012 FT5 22/08/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
367983 2012 FH7 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
367984 2012 FJ10 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
367985 2012 FQ10 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
367986 2012 FJ14 15/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
367987 2012 FM14 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
367988 2012 FC15 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
367989 2012 FO21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
367990 2012 FH25 30/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
367991 2012 FL25 29/05/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
367992 2012 FQ30 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
367993 2012 FV31 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
367994 2012 FW33 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
367995 2012 FF36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
367996 2012 FD37 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
367997 2012 FJ39 30/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
367998 2012 FT39 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
367999 2012 FE42 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
368000 2012 FK44 04/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

363.000s  • 364.000s  • 365.000s  • 366.000s  • 367.000s  • 368.000s  • 369.000s  • 370.000s  • 371.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001