Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/519001–520000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519001 2010 JQ69 09/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519002 2010 JD70 09/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
519003 2010 JN70 21/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
519004 2010 JP92 10/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519005 2010 JA93 10/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
519006 2010 JX94 10/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
519007 2010 JG95 11/05/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
519008 2010 JB96 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519009 2010 JG97 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519010 2010 JF98 11/09/2007 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
519011 2010 JV98 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519012 2010 JK102 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519013 2010 JD103 12/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
519014 2010 JO108 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519015 2010 JO109 01/04/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
519016 2010 JX113 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519017 2010 JM115 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519018 2010 JD116 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519019 2010 JV130 15/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
519020 2010 JC131 13/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
519021 2010 JH132 13/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
519022 2010 JS132 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519023 2010 JG134 14/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
519024 2010 JF135 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519025 2010 JC137 14/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519026 2010 JP137 14/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519027 2010 JX138 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
519028 2010 JG141 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
519029 2010 JE143 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519030 2010 JT145 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519031 2010 JR146 16/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519032 2010 JR156 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519033 2010 JZ167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
519034 2010 KG5 03/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
519035 2010 KJ5 16/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
519036 2010 KM11 17/05/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
519037 2010 KA13 16/05/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
519038 2010 KJ14 16/05/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
519039 2010 KO18 17/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
519040 2010 KC22 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519041 2010 KH27 18/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
519042 2010 KV30 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519043 2010 KG31 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
519044 2010 KD32 19/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519045 2010 KE33 19/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
519046 2010 KU35 19/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
519047 2010 KZ46 21/05/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
519048 2010 KM48 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
519049 2010 KO50 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519050 2010 KA54 23/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
519051 2010 KC75 25/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
519052 2010 KX79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519053 2010 KH83 26/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519054 2010 KC84 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
519055 2010 KM84 26/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
519056 2010 KB86 26/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
519057 2010 KU87 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519058 2010 KY92 27/05/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519059 2010 KV98 04/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
519060 2010 KM104 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519061 2010 KP106 29/05/2010 WISE WISE 5,0 km MPC · JPL
519062 2010 KE108 29/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
519063 2010 KX109 18/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519064 2010 KY110 30/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519065 2010 KB113 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
519066 2010 KE115 30/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
519067 2010 KN119 30/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519068 2010 KS126 01/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
519069 2010 LN 01/06/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
519070 2010 LJ2 01/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519071 2010 LF7 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519072 2010 LC11 02/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
519073 2010 LZ17 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519074 2010 LP18 03/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
519075 2010 LQ18 03/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
519076 2010 LJ23 04/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
519077 2010 LR24 05/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
519078 2010 LB26 05/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519079 2010 LS32 06/06/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
519080 2010 LM36 28/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
519081 2010 LV36 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
519082 2010 LZ46 01/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519083 2010 LH49 01/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
519084 2010 LU51 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519085 2010 LT54 09/06/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
519086 2010 LR57 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
519087 2010 LO69 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519088 2010 LY77 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519089 2010 LC78 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519090 2010 LC83 15/03/2010 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
519091 2010 LO83 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
519092 2010 LA87 11/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
519093 2010 LT87 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519094 2010 LU89 01/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
519095 2010 LV89 12/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
519096 2010 LD92 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519097 2010 LF93 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519098 2010 LY94 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519099 2010 LV100 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
519100 2010 LH101 13/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519101 2010 LY102 13/06/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
519102 2010 LD114 14/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519103 2010 LD125 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519104 2010 LE128 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
519105 2010 LX129 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
519106 2010 LS135 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519107 2010 MU3 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519108 2010 MQ4 22/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 900 m MPC · JPL
519109 2010 MN9 16/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
519110 2010 MA10 16/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
519111 2010 MQ15 17/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519112 2010 MZ21 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519113 2010 MO22 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519114 2010 MS24 18/06/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
519115 2010 MA25 19/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
519116 2010 MR27 19/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
519117 2010 MB29 20/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519118 2010 MR30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
519119 2010 MF34 21/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519120 2010 MZ34 20/03/2010 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
519121 2010 MM39 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
519122 2010 MP41 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519123 2010 MS42 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519124 2010 MP45 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519125 2010 MD46 23/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
519126 2010 ML53 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
519127 2010 ML56 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519128 2010 MX60 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519129 2010 MT63 24/06/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
519130 2010 MW66 25/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
519131 2010 MC76 26/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519132 2010 MB80 27/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
519133 2010 MQ82 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
519134 2010 MR86 27/06/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
519135 2010 MB96 28/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
519136 2010 MU97 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519137 2010 MY97 29/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
519138 2010 MT99 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519139 2010 MV106 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519140 2010 MK112 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519141 2010 MU116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519142 2010 NZ3 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519143 2010 NC10 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519144 2010 ND14 05/07/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
519145 2010 NG16 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
519146 2010 NL16 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519147 2010 NQ19 06/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519148 2010 NN23 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519149 2010 NL42 09/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
519150 2010 NT42 09/07/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
519151 2010 NR43 09/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
519152 2010 NC46 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519153 2010 NG47 09/07/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
519154 2010 NO50 09/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519155 2010 NS64 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519156 2010 NZ77 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
519157 2010 NM78 15/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
519158 2010 NW80 15/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
519159 2010 NX88 02/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
519160 2010 NY97 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
519161 2010 NU102 12/07/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
519162 2010 NG104 12/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
519163 2010 NB105 12/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
519164 2010 NR105 12/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519165 2010 NN110 13/07/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
519166 2010 NN118 29/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519167 2010 OA2 16/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519168 2010 OT6 16/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519169 2010 OX20 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
519170 2010 OW22 18/07/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
519171 2010 OA28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
519172 2010 OW45 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519173 2010 OO55 23/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
519174 2010 OM64 24/07/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
519175 2010 OC67 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519176 2010 OW67 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519177 2010 OR83 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519178 2010 OG85 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519179 2010 OQ88 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519180 2010 OD97 28/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
519181 2010 OC107 29/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
519182 2010 OV109 30/07/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
519183 2010 OD110 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
519184 2010 OP111 30/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519185 2010 OK114 02/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519186 2010 OB116 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519187 2010 OE125 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519188 2010 PK7 01/08/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
519189 2010 PY7 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519190 2010 PX18 04/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
519191 2010 PD21 04/08/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
519192 2010 PB35 05/08/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
519193 2010 PB38 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519194 2010 PE50 12/02/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
519195 2010 PF50 29/01/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
519196 2010 PR68 19/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519197 2010 PF74 10/08/2010 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
519198 2010 PZ77 13/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
519199 2010 PM81 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
519200 2010 PR81 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519201 2010 PU81 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519202 2010 RH19 04/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
519203 2010 RA26 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519204 2010 RU46 03/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,5 km MPC · JPL
519205 2010 RY100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519206 2010 RK137 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519207 2010 RS172 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519208 2010 RL189 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519209 2010 RO189 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
519210 2010 SH44 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519211 2010 SJ44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519212 2010 SR44 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519213 2010 TY61 23/06/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
519214 2010 TP81 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519215 2010 TL135 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519216 2010 TU173 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519217 2010 TE194 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519218 2010 TM194 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519219 2010 TN194 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
519220 2010 TP194 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
519221 2010 UM109 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519222 2010 UQ109 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519223 2010 UT109 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519224 2010 UW109 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
519225 2010 VT26 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519226 2010 VY34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519227 2010 VF62 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
519228 2010 VO81 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519229 2010 VB115 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519230 2010 VR124 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519231 2010 VL140 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519232 2010 VQ182 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519233 2010 VD190 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
519234 2010 VN226 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519235 2010 VO226 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519236 2010 VS226 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519237 2010 VE227 14/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
519238 2010 VG227 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519239 2010 VJ227 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519240 2010 VL227 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519241 2010 VU227 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519242 2010 VV227 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
519243 2010 WB66 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519244 2010 XB75 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
519245 2010 XU87 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519246 2010 XE92 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519247 2010 XL92 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519248 2010 XP92 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
519249 2010 XV92 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519250 2010 XW92 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519251 2010 XX92 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519252 2010 XA93 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519253 2010 XC93 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519254 2010 XF93 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519255 2010 XJ93 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519256 2011 AB9 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519257 2011 AQ15 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519258 2011 AL48 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519259 2011 AU58 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519260 2011 AM69 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519261 2011 AF81 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519262 2011 AC82 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519263 2011 AF82 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519264 2011 AH82 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519265 2011 AJ82 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519266 2011 AK82 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519267 2011 AM82 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
519268 2011 AP82 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519269 2011 AX82 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519270 2011 AY82 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519271 2011 AZ82 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
519272 2011 AF83 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519273 2011 BJ37 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519274 2011 BR42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519275 2011 BU58 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519276 2011 BA166 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519277 2011 BB166 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519278 2011 BC166 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519279 2011 BE166 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519280 2011 BH166 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519281 2011 BL166 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519282 2011 BS166 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519283 2011 BT166 07/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519284 2011 BW166 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
519285 2011 BZ166 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
519286 2011 BF167 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519287 2011 BL167 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519288 2011 BP167 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519289 2011 BN168 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
519290 2011 BS168 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519291 2011 BT168 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519292 2011 BF169 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519293 2011 CG38 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519294 2011 CO92 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
519295 2011 CU120 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519296 2011 CX120 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519297 2011 CY120 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519298 2011 CD121 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519299 2011 CE121 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
519300 2011 CM121 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519301 2011 DU7 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
519302 2011 DR12 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519303 2011 DL45 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
519304 2011 DG53 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
519305 2011 DH53 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519306 2011 DN53 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
519307 2011 EF15 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 340 m MPC · JPL
519308 2011 EJ62 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519309 2011 EP72 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
519310 2011 EE89 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519311 2011 EG89 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519312 2011 EH89 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519313 2011 EK89 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519314 2011 EL89 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519315 2011 EN89 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519316 2011 ER89 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519317 2011 ES89 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519318 2011 EV89 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
519319 2011 EY89 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519320 2011 EC90 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
519321 2011 ED90 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
519322 2011 EE90 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
519323 2011 EF90 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
519324 2011 FA16 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519325 2011 FT20 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519326 2011 FB52 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
519327 2011 FV62 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519328 2011 FS63 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
519329 2011 FA99 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519330 2011 FS107 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519331 2011 FY138 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519332 2011 FE159 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519333 2011 FF159 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519334 2011 FG159 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519335 2011 FH159 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519336 2011 FJ159 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
519337 2011 FK159 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519338 2011 GW2 14/03/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
519339 2011 GN46 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519340 2011 GW89 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519341 2011 GX89 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519342 2011 GA90 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519343 2011 GH90 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519344 2011 GL90 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519345 2011 HN9 23/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519346 2011 HQ12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519347 2011 HQ32 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519348 2011 HV43 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
519349 2011 HC71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
519350 2011 HZ103 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519351 2011 JN32 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
519352 2011 JS32 07/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519353 2011 KG7 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519354 2011 KR12 25/05/2011 Siding Spring SSS 200 m MPC · JPL
519355 2011 KB34 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519356 2011 KH49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519357 2011 KJ49 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519358 2011 KK49 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519359 2011 KM49 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519360 2011 KO49 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519361 2011 KP49 29/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519362 2011 LD29 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
519363 2011 LF29 08/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
519364 2011 MN11 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519365 2011 NK4 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519366 2011 NL4 09/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
519367 2011 OK23 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519368 2011 OF25 10/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
519369 2011 OD31 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519370 2011 OO54 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519371 2011 OT60 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519372 2011 OU60 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519373 2011 OV60 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519374 2011 PF16 10/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519375 2011 PG16 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519376 2011 QH12 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
519377 2011 QT19 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
519378 2011 QZ68 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
519379 2011 QH69 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519380 2011 QH100 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
519381 2011 QK100 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519382 2011 QL100 28/08/2011 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
519383 2011 RN10 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519384 2011 RG20 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519385 2011 RZ20 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
519386 2011 RB21 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519387 2011 RC21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519388 2011 SK5 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
519389 2011 SJ12 18/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
519390 2011 SN17 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519391 2011 SA19 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519392 2011 SE30 23/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519393 2011 SK30 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
519394 2011 SR49 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
519395 2011 SY71 09/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
519396 2011 SA112 19/09/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
519397 2011 SM278 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519398 2011 SB279 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519399 2011 SE279 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519400 2011 SG279 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519401 2011 SK279 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
519402 2011 SL279 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519403 2011 SR279 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
519404 2011 SV279 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
519405 2011 SY279 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519406 2011 SA280 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
519407 2011 SD280 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
519408 2011 SF280 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519409 2011 SK280 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519410 2011 SP280 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519411 2011 TJ6 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519412 2011 US54 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519413 2011 UB62 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519414 2011 US90 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519415 2011 UC113 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519416 2011 UZ156 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519417 2011 UA158 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519418 2011 UW189 23/10/2011 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
519419 2011 UU270 25/10/2011 XuYi PMO NEO 1,8 km MPC · JPL
519420 2011 UU284 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519421 2011 UQ339 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519422 2011 UN382 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
519423 2011 UV382 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519424 2011 UX413 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519425 2011 UN414 15/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
519426 2011 UR415 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519427 2011 UT415 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519428 2011 UU415 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519429 2011 UZ415 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519430 2011 UB416 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519431 2011 UC416 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519432 2011 UL416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519433 2011 UN416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
519434 2011 UD417 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519435 2011 UL417 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519436 2011 UU417 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519437 2011 VW19 03/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519438 2011 VO24 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519439 2011 WR15 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
519440 2011 WX48 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
519441 2011 WO63 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519442 2011 WT78 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
519443 2011 WN158 25/09/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
519444 2011 XR3 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519445 2011 YB9 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519446 2011 YL9 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
519447 2011 YN58 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519448 2011 YG66 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519449 2011 YW79 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519450 2011 YX79 05/01/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
519451 2011 YE80 28/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519452 2011 YG80 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
519453 2011 YN80 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519454 2011 YP80 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
519455 2011 YS80 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519456 2012 AE25 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519457 2012 AK25 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519458 2012 AN25 05/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
519459 2012 AO25 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519460 2012 AP25 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519461 2012 AQ25 14/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519462 2012 BX42 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519463 2012 BS152 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519464 2012 BO157 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519465 2012 BP157 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519466 2012 BR157 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519467 2012 BW157 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
519468 2012 BZ157 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519469 2012 BA158 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
519470 2012 BC158 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
519471 2012 BJ158 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
519472 2012 BL158 20/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
519473 2012 BU158 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519474 2012 BH159 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519475 2012 CD17 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
519476 2012 CP58 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519477 2012 CS58 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519478 2012 CW58 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519479 2012 CD59 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519480 2012 DX63 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519481 2012 DV65 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
519482 2012 DD78 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
519483 2012 DZ94 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519484 2012 DX101 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519485 2012 DD102 16/07/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
519486 2012 DF102 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519487 2012 DO102 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519488 2012 DU102 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519489 2012 DV102 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519490 2012 DK103 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519491 2012 DO103 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519492 2012 DQ103 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
519493 2012 DW103 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519494 2012 DO104 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519495 2012 DR104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519496 2012 DT104 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
519497 2012 DW104 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
519498 2012 DA105 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519499 2012 DG105 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519500 2012 DH105 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519501 2012 DL105 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519502 2012 DO105 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519503 2012 DS105 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
519504 2012 EU14 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 310 m MPC · JPL
519505 2012 EK19 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519506 2012 EL19 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519507 2012 EX19 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519508 2012 EZ19 15/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519509 2012 FS26 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519510 2012 FO60 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
519511 2012 FO85 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519512 2012 FR85 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
519513 2012 FS85 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519514 2012 FD86 25/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519515 2012 FF86 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519516 2012 FG86 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
519517 2012 FK86 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519518 2012 FO86 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519519 2012 GR10 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519520 2012 GH30 28/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
519521 2012 GE40 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519522 2012 GP41 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
519523 2012 HB36 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
519524 2012 HT85 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
519525 2012 HP86 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519526 2012 HG87 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
519527 2012 JY45 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519528 2012 JW54 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519529 2012 JT67 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519530 2012 JW67 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519531 2012 JY67 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519532 2012 KS4 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519533 2012 KD22 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519534 2012 KG52 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519535 2012 KO52 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519536 2012 KP52 23/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519537 2012 KS52 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519538 2012 LV4 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519539 2012 LS14 15/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519540 2012 MQ16 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
519541 2012 OW 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519542 2012 PA45 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519543 2012 PB45 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519544 2012 PC45 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519545 2012 PG45 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519546 2012 QF53 17/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519547 2012 QG53 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
519548 2012 QJ53 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519549 2012 QL53 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519550 2012 QN53 18/07/2006 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
519551 2012 QO53 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519552 2012 QP53 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519553 2012 QQ53 26/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519554 2012 QS53 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
519555 2012 QT53 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519556 2012 QW53 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519557 2012 QX53 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519558 2012 QA54 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519559 2012 RG44 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519560 2012 RJ44 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519561 2012 RM44 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519562 2012 RN44 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519563 2012 SO13 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519564 2012 SH68 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
519565 2012 SU69 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519566 2012 SV69 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519567 2012 SY69 14/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519568 2012 SZ69 08/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
519569 2012 SB70 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519570 2012 SH70 19/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
519571 2012 SK70 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519572 2012 SL70 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519573 2012 SR70 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519574 2012 ST70 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519575 2012 SV70 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519576 2012 SA71 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519577 2012 SF71 23/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519578 2012 SG71 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
519579 2012 SH71 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
519580 2012 SK71 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519581 2012 SM71 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519582 2012 SO71 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519583 2012 SQ71 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519584 2012 TD28 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519585 2012 TC280 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519586 2012 TW309 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
519587 2012 TU327 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519588 2012 TA328 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519589 2012 TC328 10/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
519590 2012 TE328 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519591 2012 TF328 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519592 2012 TJ328 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519593 2012 TL328 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519594 2012 TR328 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519595 2012 TT328 06/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519596 2012 TU328 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519597 2012 TB329 06/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519598 2012 TE329 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519599 2012 TF329 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519600 2012 TR329 10/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519601 2012 TT329 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
519602 2012 TZ329 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
519603 2012 TA330 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519604 2012 TB330 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519605 2012 TC330 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519606 2012 TK330 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519607 2012 TO330 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519608 2012 UD39 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
519609 2012 UH53 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519610 2012 UN68 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519611 2012 UF103 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519612 2012 UY180 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519613 2012 UZ180 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519614 2012 UA181 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519615 2012 UB181 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519616 2012 UD181 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519617 2012 UH181 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519618 2012 UK181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
519619 2012 UL181 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519620 2012 UO181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519621 2012 UQ181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519622 2012 UR181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519623 2012 US181 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519624 2012 UX181 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519625 2012 UZ181 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519626 2012 UC182 19/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519627 2012 UG182 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519628 2012 UH182 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519629 2012 UL182 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519630 2012 UN182 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519631 2012 UO182 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
519632 2012 UP182 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519633 2012 UQ182 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519634 2012 US182 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519635 2012 UT182 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519636 2012 UV182 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519637 2012 UW182 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
519638 2012 UZ182 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519639 2012 UC183 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519640 2012 UD183 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
519641 2012 UE183 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519642 2012 UF183 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519643 2012 UG183 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519644 2012 UH183 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519645 2012 UK183 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519646 2012 UN183 23/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
519647 2012 UO183 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519648 2012 UP183 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519649 2012 VQ8 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
519650 2012 VC38 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519651 2012 VQ86 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519652 2012 VH104 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
519653 2012 VY114 29/01/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
519654 2012 VC115 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519655 2012 VE115 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519656 2012 VG115 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519657 2012 VH115 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519658 2012 WY31 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
519659 2012 WP36 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519660 2012 WQ36 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519661 2012 WV36 19/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
519662 2012 XY51 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519663 2012 XG156 26/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519664 2012 XB159 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
519665 2012 XC159 07/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519666 2012 XD159 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519667 2012 XG159 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519668 2012 YQ10 21/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519669 2012 YS10 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519670 2012 YU10 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519671 2012 YX10 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519672 2012 YY10 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519673 2012 YD11 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519674 2012 YE11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
519675 2012 YK11 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519676 2012 YL11 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519677 2012 YT11 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519678 2013 AR5 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519679 2013 AV5 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519680 2013 AP22 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519681 2013 AN48 07/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519682 2013 AS93 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519683 2013 AC104 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519684 2013 AT117 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519685 2013 AA121 13/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519686 2013 AO172 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519687 2013 AZ185 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519688 2013 AB186 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519689 2013 AC186 03/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519690 2013 AD186 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519691 2013 AG186 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519692 2013 AJ186 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519693 2013 AO186 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519694 2013 AQ186 08/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519695 2013 AU186 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519696 2013 AV186 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519697 2013 AG187 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519698 2013 AK187 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519699 2013 AL187 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519700 2013 AM187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519701 2013 AS187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
519702 2013 AT187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519703 2013 AW187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519704 2013 AZ187 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519705 2013 AA188 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519706 2013 AE188 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519707 2013 AH188 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519708 2013 AJ188 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519709 2013 AK188 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519710 2013 BP22 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
519711 2013 BZ28 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
519712 2013 BP44 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519713 2013 BP74 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519714 2013 BK80 03/03/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
519715 2013 BV83 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519716 2013 BY83 09/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519717 2013 BA84 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519718 2013 BB84 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519719 2013 BC84 19/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519720 2013 BF84 17/01/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
519721 2013 BH84 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519722 2013 BM84 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
519723 2013 BN84 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519724 2013 CK6 10/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519725 2013 CV7 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519726 2013 CA26 05/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
519727 2013 CL179 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
519728 2013 CX192 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519729 2013 CH207 10/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
519730 2013 CR207 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519731 2013 CE224 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519732 2013 CK224 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519733 2013 CL225 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
519734 2013 CZ225 05/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519735 2013 CA226 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519736 2013 CB226 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519737 2013 CE226 28/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
519738 2013 CH226 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519739 2013 CJ226 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519740 2013 CK226 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519741 2013 CM226 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519742 2013 CN226 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
519743 2013 CO226 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519744 2013 CS226 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
519745 2013 CV226 18/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519746 2013 CX226 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
519747 2013 CY226 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
519748 2013 CM227 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
519749 2013 CS227 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519750 2013 CT227 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519751 2013 CX227 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519752 2013 CY227 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519753 2013 CZ227 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519754 2013 CC228 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519755 2013 CD228 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
519756 2013 CE228 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519757 2013 DD17 16/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519758 2013 DJ17 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519759 2013 DK17 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519760 2013 DM17 17/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519761 2013 DN17 18/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519762 2013 EE24 15/05/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
519763 2013 EV62 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519764 2013 EL75 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519765 2013 EA94 22/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,2 km MPC · JPL
519766 2013 EQ96 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
519767 2013 ED132 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519768 2013 EB151 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519769 2013 EV155 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519770 2013 EO156 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519771 2013 ER156 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519772 2013 EX156 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519773 2013 EC157 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519774 2013 EL157 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519775 2013 EN157 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519776 2013 EO157 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519777 2013 ER157 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519778 2013 ET157 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519779 2013 EX157 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519780 2013 EA158 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519781 2013 EB158 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519782 2013 FF16 06/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
519783 2013 FP21 05/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519784 2013 FQ29 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519785 2013 FR29 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519786 2013 FU29 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
519787 2013 GB39 11/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
519788 2013 GR39 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519789 2013 GX52 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
519790 2013 GQ73 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519791 2013 GX76 13/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519792 2013 GP100 02/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
519793 2013 GS109 10/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
519794 2013 GK118 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519795 2013 GL140 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519796 2013 GN140 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519797 2013 GO140 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519798 2013 GP140 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
519799 2013 GQ140 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519800 2013 GU140 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519801 2013 GB141 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519802 2013 GC141 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519803 2013 GJ141 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519804 2013 GL141 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519805 2013 HW18 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
519806 2013 HN31 28/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519807 2013 HM57 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519808 2013 HP58 09/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519809 2013 HK68 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519810 2013 HG107 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519811 2013 HG113 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
519812 2013 HW115 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519813 2013 HC116 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
519814 2013 HL124 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519815 2013 HQ136 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519816 2013 HK145 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519817 2013 HN157 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519818 2013 HQ157 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519819 2013 HR157 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519820 2013 HT157 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519821 2013 HD158 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519822 2013 HF158 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
519823 2013 JC18 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
519824 2013 JY35 13/05/2013 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
519825 2013 JN66 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
519826 2013 JX66 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519827 2013 JB67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519828 2013 JC67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
519829 2013 JE67 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
519830 2013 JG67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519831 2013 JH67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
519832 2013 JJ67 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
519833 2013 JN67 23/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519834 2013 KH19 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
519835 2013 KL19 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
519836 2013 LL1 29/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
519837 2013 LX24 17/12/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
519838 2013 LZ26 05/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
519839 2013 LM28 02/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519840 2013 LC30 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
519841 2013 LJ30 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519842 2013 LP32 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
519843 2013 LL36 01/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519844 2013 LM36 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519845 2013 LO36 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519846 2013 LP36 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
519847 2013 MF3 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
519848 2013 MV12 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
519849 2013 MW12 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
519850 2013 MZ12 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519851 2013 MB13 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519852 2013 MK13 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519853 2013 MP13 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
519854 2013 MQ13 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519855 2013 MR13 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519856 2013 NK11 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
519857 2013 NF28 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519858 2013 NH28 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
519859 2013 NT28 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
519860 2013 NW28 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519861 2013 NX28 02/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
519862 2013 NF29 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519863 2013 NG29 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519864 2013 NQ29 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
519865 2013 NS29 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
519866 2013 NV29 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
519867 2013 NC30 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519868 2013 ND30 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519869 2013 NP30 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
519870 2013 NS30 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519871 2013 NC31 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
519872 2013 NE31 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519873 2013 NJ31 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
519874 2013 NK31 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519875 2013 NL31 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
519876 2013 NP31 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519877 2013 NX31 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
519878 2013 NO32 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
519879 2013 NY32 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519880 2013 NB33 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519881 2013 OH2 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
519882 2013 OH3 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519883 2013 OX10 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
519884 2013 OR12 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519885 2013 OT12 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519886 2013 OV12 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
519887 2013 OW12 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
519888 2013 OY12 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
519889 2013 OZ12 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
519890 2013 OA13 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519891 2013 OB13 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519892 2013 OC13 20/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
519893 2013 OF13 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519894 2013 PQ20 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
519895 2013 PK79 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
519896 2013 PX79 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519897 2013 PE80 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519898 2013 PF80 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
519899 2013 PG80 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519900 2013 PK80 26/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
519901 2013 PL80 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519902 2013 PN80 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
519903 2013 PR80 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
519904 2013 PU80 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519905 2013 PZ81 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
519906 2013 PF82 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519907 2013 PO82 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519908 2013 QS51 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
519909 2013 QM64 08/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
519910 2013 QA96 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519911 2013 QD96 01/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
519912 2013 QH96 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519913 2013 QJ96 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
519914 2013 RL1 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 410 m MPC · JPL
519915 2013 RD104 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519916 2013 RE104 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519917 2013 RG104 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
519918 2013 RJ104 05/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
519919 2013 RN104 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
519920 2013 RP104 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519921 2013 RX104 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519922 2013 RY104 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519923 2013 RZ104 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519924 2013 RA105 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519925 2013 RB105 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
519926 2013 RC105 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
519927 2013 RD105 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
519928 2013 RE105 06/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
519929 2013 RF105 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519930 2013 RS105 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
519931 2013 RT105 02/09/2013 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
519932 2013 RW105 12/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519933 2013 RY105 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519934 2013 RZ105 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519935 2013 RB106 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519936 2013 RC106 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
519937 2013 RE106 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
519938 2013 RF106 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519939 2013 RO106 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
519940 2013 RP106 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
519941 2013 RR106 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519942 2013 RS106 14/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519943 2013 RU106 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
519944 2013 RV106 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
519945 2013 RA107 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
519946 2013 RC107 13/09/2013 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
519947 2013 RO107 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
519948 2013 RS107 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
519949 2013 SJ4 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
519950 2013 SQ6 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
519951 2013 SC9 04/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
519952 2013 SL13 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519953 2013 SB85 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
519954 2013 SQ101 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519955 2013 SR101 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
519956 2013 SV101 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519957 2013 SX101 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519958 2013 SY101 28/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
519959 2013 SZ101 15/09/2013 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
519960 2013 TH45 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
519961 2013 TT84 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519962 2013 TH127 07/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
519963 2013 TG155 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
519964 2013 TL159 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
519965 2013 TH165 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519966 2013 TL165 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
519967 2013 TQ165 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
519968 2013 TU165 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519969 2013 TC166 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
519970 2013 TH166 03/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
519971 2013 TK166 02/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
519972 2013 TU166 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519973 2013 TY166 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
519974 2013 TZ166 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519975 2013 TA167 03/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
519976 2013 TB167 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
519977 2013 TC167 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
519978 2013 TD167 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
519979 2013 TE167 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
519980 2013 TK167 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
519981 2013 TL167 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
519982 2013 TQ167 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
519983 2013 TU167 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
519984 2013 TY167 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
519985 2013 TB168 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519986 2013 TE168 03/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
519987 2013 TM168 21/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
519988 2013 TS168 26/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
519989 2013 TT168 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
519990 2013 TU168 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
519991 2013 TW168 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
519992 2013 TZ168 05/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
519993 2013 TF169 19/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
519994 2013 TH169 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
519995 2013 TM169 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
519996 2013 TO169 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
519997 2013 TV169 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
519998 2013 TW169 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
519999 2013 TF170 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
520000 2013 TG170 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

515.000s  • 516.000s  • 517.000s  • 518.000s  • 519.000s  • 520.000s  • 521.000s  • 522.000s  • 523.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001