Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/222001–223000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222001 1998 HU 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
222002 1998 HN10 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
222003 1998 HQ83 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222004 1998 MF17 27/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
222005 1998 QA59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222006 1998 QJ59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222007 1998 QX59 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222008 1998 QQ63 31/08/1998 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
222009 1998 QO70 24/08/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222010 1998 QY95 19/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222011 1998 RP 09/09/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
222012 1998 RY2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222013 1998 RF45 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222014 1998 SL5 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
222015 1998 SB7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
222016 1998 SO7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222017 1998 SN39 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
222018 1998 SU41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
222019 1998 ST44 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222020 1998 SK46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
222021 1998 SS48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222022 1998 SV50 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222023 1998 SV63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
222024 1998 SZ76 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222025 1998 SF77 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222026 1998 SX106 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222027 1998 SK113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222028 1998 SW148 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222029 1998 SA154 26/09/1998 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
222030 1998 SF156 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222031 1998 SP158 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222032 Lupton 1998 SW172 19/09/1998 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
222033 1998 TE2 13/10/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
222034 1998 TW2 13/10/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
222035 1998 TM9 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
222036 1998 TA12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222037 1998 TC12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
222038 1998 TB20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
222039 1998 TM20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222040 1998 TT23 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222041 1998 UZ2 20/10/1998 Caussols ODAS 1,1 km MPC · JPL
222042 1998 UH9 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222043 1998 UM12 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
222044 1998 UR30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
222045 1998 UH37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222046 1998 UG44 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222047 1998 UE47 24/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
222048 1998 UG50 28/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222049 1998 UT50 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
222050 1998 VC2 09/11/1998 Caussols ODAS 960 m MPC · JPL
222051 1998 VW3 10/11/1998 Caussols ODAS 980 m MPC · JPL
222052 1998 VS14 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222053 1998 VR55 11/11/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222054 1998 WS2 17/11/1998 Caussols ODAS 6,1 km MPC · JPL
222055 1998 WF3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 8,2 km MPC · JPL
222056 1998 WK24 18/11/1998 Kitt Peak M. W. Buie 9,7 km MPC · JPL
222057 1998 WS25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
222058 1998 WE36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222059 1998 WQ37 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222060 1998 WA39 21/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
222061 1998 XN5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222062 1998 XC6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
222063 1998 XK6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
222064 1998 XO8 12/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222065 1998 XZ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
222066 1998 XM59 15/12/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
222067 1999 AJ10 14/01/1999 Catalina CSS 9,9 km MPC · JPL
222068 1999 EH15 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
222069 1999 FP84 21/03/1999 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
222070 1999 GV11 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222071 1999 GR12 12/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
222072 1999 GT60 15/04/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222073 1999 HY1 20/04/1999 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
222074 1999 JO28 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222075 1999 JX101 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222076 1999 KM2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
222077 1999 KK7 17/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222078 1999 KR11 18/05/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222079 1999 NE43 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222080 1999 RH81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222081 1999 RL90 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222082 1999 RM91 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222083 1999 RB106 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222084 1999 RP131 09/09/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
222085 1999 RD159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222086 1999 RP178 09/09/1999 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
222087 1999 RG218 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222088 1999 TR44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222089 1999 TQ46 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222090 1999 TM50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
222091 1999 TG51 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
222092 1999 TT112 04/10/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
222093 1999 TU129 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222094 1999 TP133 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222095 1999 TG141 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222096 1999 TX154 15/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222097 1999 TU157 09/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222098 1999 TG167 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222099 1999 TK170 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222100 1999 TH177 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222101 1999 TR204 13/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222102 1999 TA206 13/10/1999 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
222103 1999 TC208 14/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222104 1999 TU253 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222105 1999 TC254 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
222106 1999 TO257 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222107 1999 TG269 03/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222108 1999 TU285 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222109 1999 TT299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
222110 1999 UW11 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222111 1999 UG12 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
222112 1999 UZ17 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
222113 1999 US19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
222114 1999 UY21 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
222115 1999 UL28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
222116 1999 UF29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
222117 1999 UQ31 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
222118 1999 UH37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222119 1999 US37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
222120 1999 UF47 29/10/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
222121 1999 VC51 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222122 1999 VZ55 04/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222123 1999 VG64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222124 1999 VZ64 04/11/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
222125 1999 VO76 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
222126 1999 VE80 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222127 1999 VJ80 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222128 1999 VD86 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222129 1999 VM93 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222130 1999 VX93 09/11/1999 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
222131 1999 VT104 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222132 1999 VV104 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222133 1999 VV105 09/11/1999 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
222134 1999 VK112 09/11/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
222135 1999 VH123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
222136 1999 VG126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222137 1999 VP145 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222138 1999 VH150 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222139 1999 VQ150 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222140 1999 VR151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222141 1999 VP209 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
222142 1999 VY212 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222143 1999 WJ14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222144 1999 WA15 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
222145 1999 XV14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222146 1999 XD49 07/12/1999 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
222147 1999 XD56 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222148 1999 XW62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222149 1999 XA66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222150 1999 XK133 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222151 1999 XP143 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222152 1999 XG184 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222153 1999 XT188 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222154 1999 XQ211 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222155 1999 XL226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222156 1999 XD261 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222157 1999 YC4 19/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222158 1999 YL10 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222159 2000 AD9 02/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222160 2000 AT10 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222161 2000 AP23 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222162 2000 AD30 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222163 2000 AB55 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222164 2000 AM65 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222165 2000 AX93 05/01/2000 Socorro LINEAR AMO 1,0 km MPC · JPL
222166 2000 AU107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222167 2000 AB111 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222168 2000 AH116 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
222169 2000 AR152 08/01/2000 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
222170 2000 AC177 07/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222171 2000 AH208 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
222172 2000 AM215 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222173 2000 AX236 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
222174 2000 BN16 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222175 2000 BB24 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
222176 2000 BR24 29/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222177 2000 BL29 27/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
222178 2000 BA33 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222179 2000 BY34 29/01/2000 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
222180 2000 CM24 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222181 2000 CK28 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222182 2000 CW59 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222183 2000 CO61 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222184 2000 CO68 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
222185 2000 CR72 02/02/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222186 2000 CX74 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222187 2000 CD88 04/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
222188 2000 CQ113 11/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222189 2000 CX131 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
222190 2000 DW5 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222191 2000 DL34 29/02/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
222192 2000 DO35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222193 2000 DG37 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
222194 2000 DE55 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222195 2000 DW56 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222196 2000 DO66 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
222197 2000 DA82 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
222198 2000 DX85 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222199 2000 DL89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
222200 2000 DQ99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222201 2000 DG101 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222202 2000 DP104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222203 2000 DA115 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222204 2000 DX116 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
222205 2000 DV117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222206 2000 EE1 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222207 2000 EN3 03/03/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
222208 2000 EX41 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222209 2000 EL49 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222210 2000 EX59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222211 2000 EY95 11/03/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
222212 2000 ET99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
222213 2000 EO100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222214 2000 ET101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222215 2000 ES121 11/03/2000 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
222216 2000 EB160 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222217 2000 EC168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222218 2000 EC174 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222219 2000 FY3 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
222220 2000 FP6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222221 2000 FE14 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
222222 2000 FK15 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222223 2000 FL20 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
222224 2000 FA43 28/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222225 2000 FA56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222226 2000 FV59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222227 2000 GH 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
222228 2000 GO4 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
222229 2000 GQ25 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222230 2000 GM34 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222231 2000 GH117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
222232 2000 GY117 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
222233 2000 GA128 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222234 2000 GV132 12/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
222235 2000 GT151 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222236 2000 GW171 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
222237 2000 GO177 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222238 2000 HB6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222239 2000 HN20 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222240 2000 HB84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
222241 2000 HY90 30/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
222242 2000 JU34 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222243 2000 KE22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222244 2000 LT21 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222245 2000 LN26 01/06/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222246 2000 NT6 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
222247 2000 OC41 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
222248 2000 OA58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
222249 2000 PP4 03/08/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 2,2 km MPC · JPL
222250 2000 QO28 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222251 2000 QN29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222252 2000 QX34 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
222253 2000 QD39 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222254 2000 QC66 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222255 2000 QJ67 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222256 2000 QK71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222257 2000 QC116 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222258 2000 QU158 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222259 2000 QD165 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222260 2000 QT167 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222261 2000 QC171 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222262 2000 QY172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222263 2000 QZ173 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222264 2000 QU175 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222265 2000 QK183 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222266 2000 QH193 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222267 2000 QB214 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222268 2000 RS1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222269 2000 RL13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222270 2000 RN39 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222271 2000 RJ49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222272 2000 RD57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222273 2000 RQ79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222274 2000 RE83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222275 2000 RW97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
222276 2000 SY6 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222277 2000 SW35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222278 2000 SJ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222279 2000 SL41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222280 2000 SU46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222281 2000 SF55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222282 2000 SS63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222283 2000 SJ82 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222284 2000 SD92 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222285 2000 SF96 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222286 2000 SR103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222287 2000 SM125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222288 2000 SJ130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222289 2000 SZ136 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222290 2000 SM151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222291 2000 SY152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222292 2000 SS166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222293 2000 SP168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222294 2000 SC175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222295 2000 SJ191 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222296 2000 SU211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222297 2000 SL245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222298 2000 SO249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222299 2000 SF252 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222300 2000 SD267 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222301 2000 SD273 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222302 2000 SP281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222303 2000 SG284 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222304 2000 SN289 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222305 2000 SP290 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222306 2000 SU290 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222307 2000 SJ292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222308 2000 SA298 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
222309 2000 SJ299 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222310 2000 SP299 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222311 2000 SW308 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222312 2000 SU347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222313 2000 SQ356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
222314 2000 SB366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
222315 2000 ST367 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
222316 2000 SY371 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
222317 2000 TE1 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222318 2000 TB13 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222319 2000 TF26 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222320 2000 TK44 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222321 2000 TP47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
222322 2000 TS57 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222323 2000 TE73 01/10/2000 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
222324 2000 UB14 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222325 2000 UH15 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222326 2000 UF18 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222327 2000 UW35 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222328 2000 UQ38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222329 2000 UV64 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222330 2000 UD66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222331 2000 UL72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222332 2000 UT72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222333 2000 UF80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222334 2000 UK81 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222335 2000 UO92 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222336 2000 UG96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222337 2000 UT98 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222338 2000 UN103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222339 2000 VM3 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222340 2000 VU12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222341 2000 VH51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222342 2000 WX9 22/11/2000 Eskridge G. Hug 3,7 km MPC · JPL
222343 2000 WC10 23/11/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
222344 2000 WS30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222345 2000 WJ51 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222346 2000 WS65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
222347 2000 WX73 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222348 2000 WT76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222349 2000 WR97 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
222350 2000 WP100 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
222351 2000 WL128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222352 2000 WP128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
222353 2000 WX128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
222354 2000 WZ136 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
222355 2000 WU146 27/11/2000 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
222356 2000 WL150 29/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
222357 2000 WJ165 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
222358 2000 WP181 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
222359 2000 XN2 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222360 2000 XR11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222361 2000 XB22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222362 2000 XO23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222363 2000 XH27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222364 2000 XJ31 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222365 2000 XK31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222366 2000 XM34 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222367 2000 XC42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222368 2000 YD3 18/12/2000 Socorro Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
222369 2000 YZ12 23/12/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
222370 2000 YK56 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222371 2000 YH78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222372 2000 YS80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222373 2000 YQ122 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222374 2000 YV127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
222375 2000 YW132 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222376 2001 AC31 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222377 2001 BH8 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222378 2001 BE29 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222379 2001 BU56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
222380 2001 CN44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
222381 2001 DZ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222382 2001 DK23 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
222383 2001 DZ47 19/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,9 km MPC · JPL
222384 2001 DO48 16/02/2001 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
222385 2001 DM61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222386 2001 DL65 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222387 2001 DU66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222388 2001 DZ72 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222389 2001 DA77 21/02/2001 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
222390 2001 DR97 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222391 2001 DT98 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222392 2001 EV 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
222393 2001 EY9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
222394 2001 EW10 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222395 2001 EA13 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222396 2001 EV23 15/03/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
222397 2001 EM26 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
222398 2001 FQ11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
222399 2001 FW12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
222400 2001 FJ15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222401 2001 FV17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
222402 2001 FR26 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222403 Bethchristie 2001 FK31 22/03/2001 Junk Bond D. Healy 3,2 km MPC · JPL
222404 2001 FQ47 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
222405 2001 FZ61 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222406 2001 FH72 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222407 2001 FW90 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
222408 2001 FA103 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222409 2001 FS104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
222410 2001 FB112 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222411 2001 FF130 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222412 2001 FB133 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
222413 2001 FM156 26/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222414 2001 FU163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
222415 2001 FB172 24/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
222416 2001 GU7 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222417 2001 HS32 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222418 2001 HM46 18/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222419 2001 JF11 03/05/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222420 2001 KW27 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222421 2001 KD52 17/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222422 2001 KL53 18/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222423 2001 KF71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
222424 2001 MO10 20/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222425 2001 OV 17/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
222426 2001 OX14 18/07/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222427 2001 OK38 20/07/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
222428 2001 OB67 25/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
222429 2001 OQ101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
222430 2001 PU10 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222431 2001 PG35 11/08/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
222432 2001 PP53 14/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
222433 2001 QB 16/08/2001 Badlands Badlands Obs. 830 m MPC · JPL
222434 2001 QQ2 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222435 2001 QW4 16/08/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
222436 2001 QU14 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
222437 2001 QZ19 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222438 2001 QQ44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222439 2001 QW46 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222440 2001 QY59 18/08/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222441 2001 QD91 22/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
222442 2001 QM100 22/08/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
222443 2001 QH107 23/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222444 2001 QJ121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222445 2001 QF152 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222446 2001 QN160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
222447 2001 QL165 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
222448 2001 QJ170 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222449 2001 QR173 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222450 2001 QM210 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
222451 2001 QH214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222452 2001 QL252 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222453 2001 QW253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
222454 2001 QM279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
222455 2001 QH292 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222456 2001 RR7 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222457 2001 RD14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222458 2001 RL25 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222459 2001 RO27 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222460 2001 RW34 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222461 2001 RR47 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222462 2001 RC80 09/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
222463 2001 RN82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
222464 2001 RH84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
222465 2001 RG98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222466 2001 RP103 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222467 2001 RA106 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222468 2001 RB110 12/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222469 2001 RW126 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222470 2001 RX154 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222471 2001 SF14 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222472 2001 SC15 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222473 2001 SN18 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
222474 2001 SE21 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222475 2001 ST55 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222476 2001 SN82 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222477 2001 SG84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222478 2001 SE87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222479 2001 SH89 20/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222480 2001 SV91 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222481 2001 SZ107 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222482 2001 SX109 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222483 2001 SH122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222484 2001 SW134 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222485 2001 SH147 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222486 2001 SP154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222487 2001 SZ165 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222488 2001 SF174 16/09/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
222489 2001 SO181 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222490 2001 SA227 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
222491 2001 SJ234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222492 2001 SF246 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222493 2001 SC249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222494 2001 SV251 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222495 2001 SJ264 25/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
222496 2001 SC276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222497 2001 SJ282 27/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222498 2001 SQ293 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222499 2001 SN301 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222500 2001 SF313 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222501 2001 ST315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222502 2001 TK5 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
222503 2001 TE9 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222504 2001 TQ11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222505 2001 TJ13 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222506 2001 TN13 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222507 2001 TV15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222508 2001 TS25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222509 2001 TR44 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222510 2001 TJ46 15/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222511 2001 TX47 14/10/2001 Cima Ekar ADAS 1,8 km MPC · JPL
222512 2001 TU56 13/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222513 2001 TM66 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222514 2001 TA86 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222515 2001 TN90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222516 2001 TX102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222517 2001 TY128 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
222518 2001 TQ139 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222519 2001 TF149 10/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222520 2001 TD160 15/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
222521 2001 TH161 11/10/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
222522 2001 TR166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222523 2001 TP175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222524 2001 TW198 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222525 2001 TB228 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222526 2001 UX 17/10/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222527 2001 UL2 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222528 2001 UJ11 17/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
222529 2001 UY23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222530 2001 UP33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222531 2001 UC41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222532 2001 UT45 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222533 2001 UY46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222534 2001 UD64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222535 2001 UP74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222536 2001 UR136 23/10/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222537 2001 UH140 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222538 2001 UG170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222539 2001 UE171 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222540 2001 UA173 18/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
222541 2001 UQ175 18/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
222542 2001 UX196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
222543 2001 UX215 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
222544 2001 UD219 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
222545 2001 UZ219 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222546 2001 VS2 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
222547 2001 VX2 10/11/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
222548 2001 VE4 11/11/2001 Eskridge G. Hug 4,2 km MPC · JPL
222549 2001 VH9 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222550 2001 VT11 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222551 2001 VB13 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222552 2001 VJ13 10/11/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222553 2001 VQ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222554 2001 VN26 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222555 2001 VA28 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222556 2001 VB32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222557 2001 VN34 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222558 2001 VS36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222559 2001 VS40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222560 2001 VY46 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222561 2001 VG62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222562 2001 VU65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222563 2001 VK66 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222564 2001 VF70 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222565 2001 VK84 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222566 2001 VR84 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222567 2001 VP85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222568 2001 VR85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222569 2001 VD95 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222570 2001 VJ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222571 2001 VT107 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
222572 2001 VE114 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222573 2001 VB121 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222574 2001 VP121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
222575 2001 VV122 11/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
222576 2001 VX125 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
222577 2001 WA 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
222578 2001 WX5 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222579 2001 WF6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222580 2001 WT12 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222581 2001 WW18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222582 2001 WO23 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
222583 2001 WT30 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222584 2001 WR35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222585 2001 WC42 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222586 2001 WW43 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222587 2001 WH44 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
222588 2001 WX46 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222589 2001 WB49 19/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222590 2001 WE68 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222591 2001 WG101 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
222592 2001 XJ2 08/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222593 2001 XJ4 10/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
222594 2001 XM4 10/12/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
222595 2001 XP4 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222596 2001 XB6 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222597 2001 XE7 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222598 2001 XT10 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222599 2001 XZ14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222600 2001 XJ16 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222601 2001 XY17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222602 2001 XV21 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222603 2001 XM23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222604 2001 XS27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222605 2001 XY28 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222606 2001 XC35 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222607 2001 XY37 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222608 2001 XT43 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222609 2001 XJ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222610 2001 XG56 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222611 2001 XJ57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222612 2001 XJ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222613 2001 XZ67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222614 2001 XE70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222615 2001 XL70 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222616 2001 XF74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222617 2001 XS79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222618 2001 XZ79 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222619 2001 XH80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222620 2001 XV82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222621 2001 XH86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222622 2001 XG89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222623 2001 XZ92 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222624 2001 XE93 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
222625 2001 XO95 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222626 2001 XY105 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222627 2001 XF106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222628 2001 XG108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222629 2001 XM108 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222630 2001 XY108 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222631 2001 XR114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222632 2001 XL115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222633 2001 XP115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222634 2001 XZ117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222635 2001 XN118 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222636 2001 XP121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222637 2001 XY121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222638 2001 XM122 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222639 2001 XZ124 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222640 2001 XY125 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222641 2001 XJ131 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222642 2001 XA136 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222643 2001 XZ137 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222644 2001 XT156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222645 2001 XE160 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222646 2001 XN169 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222647 2001 XN173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222648 2001 XX173 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222649 2001 XL174 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222650 2001 XX174 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222651 2001 XX177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222652 2001 XP182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222653 2001 XC184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222654 2001 XH185 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222655 2001 XW186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222656 2001 XZ187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222657 2001 XF188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222658 2001 XJ194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222659 2001 XD211 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222660 2001 XL217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222661 2001 XD218 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222662 2001 XR221 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222663 2001 XU228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222664 2001 XV233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222665 2001 XP234 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222666 2001 XK254 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222667 2001 YN7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222668 2001 YT8 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222669 2001 YV10 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222670 2001 YJ19 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222671 2001 YT20 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222672 2001 YS21 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222673 2001 YL27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222674 2001 YD33 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222675 2001 YM34 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222676 2001 YZ39 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222677 2001 YR50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222678 2001 YR53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222679 2001 YY54 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222680 2001 YU67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222681 2001 YO84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222682 2001 YZ86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222683 2001 YG96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
222684 2001 YA112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222685 2001 YF115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222686 2001 YY116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222687 2001 YN122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222688 2001 YF126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222689 2001 YT161 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222690 2002 AB6 04/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
222691 2002 AU7 04/01/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
222692 2002 AF8 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
222693 2002 AO9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
222694 2002 AY9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
222695 2002 AT13 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
222696 2002 AK15 06/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222697 2002 AZ15 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
222698 2002 AY17 12/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222699 2002 AP26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222700 2002 AR47 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222701 2002 AJ50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222702 2002 AS58 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222703 2002 AG71 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222704 2002 AY74 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222705 2002 AL76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222706 2002 AC78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222707 2002 AE80 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
222708 2002 AD86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222709 2002 AF90 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222710 2002 AN91 15/01/2002 Eskridge Farpoint Obs. 2,4 km MPC · JPL
222711 2002 AL99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222712 2002 AX99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222713 2002 AV105 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222714 2002 AP109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222715 2002 AE110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222716 2002 AQ114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222717 2002 AM122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222718 2002 AC125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222719 2002 AY130 12/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222720 2002 AB137 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222721 2002 AW147 10/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
222722 2002 AO149 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222723 2002 AU153 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222724 2002 AF159 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222725 2002 AR159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222726 2002 AS161 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
222727 2002 AG164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222728 2002 AE170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222729 2002 AX170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222730 2002 AR171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
222731 2002 AM174 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222732 2002 AX180 05/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
222733 2002 AT183 06/01/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
222734 2002 AG187 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
222735 2002 AV187 09/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
222736 2002 AJ189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
222737 2002 AU190 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
222738 2002 AJ195 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222739 2002 AD196 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222740 2002 BK4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
222741 2002 BK5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
222742 2002 BL5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
222743 2002 BT6 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222744 2002 BQ11 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222745 2002 BM14 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222746 2002 BA23 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222747 2002 BE29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
222748 2002 BG30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
222749 2002 CP2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
222750 2002 CD4 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222751 2002 CW16 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
222752 2002 CA17 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
222753 2002 CY25 10/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
222754 2002 CA29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222755 2002 CH29 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222756 2002 CQ32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222757 2002 CK39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
222758 2002 CP41 07/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
222759 2002 CQ44 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
222760 2002 CJ47 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
222761 2002 CT52 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222762 2002 CD54 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222763 2002 CM65 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222764 2002 CY65 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222765 2002 CC77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222766 2002 CD78 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222767 2002 CB81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222768 2002 CR81 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222769 2002 CS86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222770 2002 CS90 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222771 2002 CV92 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222772 2002 CT96 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222773 2002 CB97 07/02/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
222774 2002 CJ103 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222775 2002 CS104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222776 2002 CV121 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222777 2002 CA130 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222778 2002 CK137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222779 2002 CS137 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222780 2002 CY141 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222781 2002 CX142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222782 2002 CV160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222783 2002 CO171 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222784 2002 CF179 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222785 2002 CK183 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
222786 2002 CK184 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222787 2002 CQ197 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222788 2002 CS197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
222789 2002 CU200 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222790 2002 CB205 10/02/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
222791 2002 CG205 10/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
222792 2002 CL205 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222793 2002 CO205 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222794 2002 CV207 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222795 2002 CC212 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222796 2002 CQ213 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
222797 2002 CU221 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222798 2002 CP222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
222799 2002 CF227 06/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
222800 2002 CY232 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222801 2002 CZ232 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
222802 2002 CC233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
222803 2002 CF234 12/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
222804 2002 CS235 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222805 2002 CO247 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222806 2002 CM252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
222807 2002 CV253 04/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
222808 2002 CY254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
222809 2002 CX255 06/02/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
222810 2002 CB259 06/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
222811 2002 CP261 07/02/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
222812 2002 CK266 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
222813 2002 CH282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
222814 2002 CU285 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
222815 2002 CA288 09/02/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
222816 2002 CG294 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
222817 2002 CA296 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222818 2002 CB297 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222819 2002 CA298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222820 2002 CT304 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222821 2002 CB316 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
222822 2002 DN6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
222823 2002 DP6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222824 2002 DP7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
222825 2002 DL8 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
222826 2002 DS19 22/02/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
222827 2002 DP20 22/02/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
222828 2002 ER2 09/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák 3,9 km MPC · JPL
222829 2002 EG7 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 2,1 km MPC · JPL
222830 2002 EL7 06/03/2002 Siding Spring Siding Spring Obs. 2,9 km MPC · JPL
222831 2002 EE8 12/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
222832 2002 EY12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
222833 2002 EL13 02/03/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
222834 2002 EE15 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
222835 2002 ED18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222836 2002 ES19 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
222837 2002 EG30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222838 2002 EO52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222839 2002 EN54 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
222840 2002 EC57 13/03/2002 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
222841 2002 EF59 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
222842 2002 EE78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222843 2002 EB80 12/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
222844 2002 EH82 13/03/2002 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
222845 2002 EL82 13/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
222846 2002 EN82 13/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
222847 2002 EL85 09/03/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
222848 2002 EC95 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
222849 2002 EH99 02/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
222850 2002 EC100 05/03/2002 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
222851 2002 EA109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
222852 2002 EB114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
222853 2002 EH117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
222854 2002 EL119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
222855 2002 EY121 12/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
222856 2002 EK125 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
222857 2002 EP125 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
222858 2002 EU128 12/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
222859 2002 EX128 13/03/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
222860 2002 EX129 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
222861 2002 EZ134 13/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
222862 2002 EA136 12/03/2002 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
222863 2002 EP136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
222864 2002 ET136 12/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
222865 2002 EJ150 15/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
222866 2002 EX150 15/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
222867 2002 ES154 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
222868 2002 EA162 06/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
222869 2002 FB6 21/03/2002 Socorro LINEAR APO 980 m MPC · JPL
222870 2002 FM8 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222871 2002 FA27 20/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
222872 2002 GF 02/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
222873 2002 GL 03/04/2002 Emerald Lane L. Ball 2,5 km MPC · JPL
222874 2002 GR13 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
222875 2002 GX13 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
222876 2002 GO41 04/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
222877 2002 GG45 04/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
222878 2002 GH49 04/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
222879 2002 GO64 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
222880 2002 GQ64 08/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
222881 2002 GQ69 08/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
222882 2002 GV72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
222883 2002 GP83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
222884 2002 GK86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222885 2002 GC91 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
222886 2002 GM91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
222887 2002 GS91 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
222888 2002 GY92 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222889 2002 GU95 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
222890 2002 GB111 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
222891 2002 GB112 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222892 2002 GR116 11/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
222893 2002 GM130 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
222894 2002 GB138 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222895 2002 GF138 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
222896 2002 GN140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
222897 2002 GJ162 14/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
222898 2002 GB165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
222899 2002 GU169 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
222900 2002 GZ179 08/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
222901 2002 GH180 08/04/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
222902 2002 GQ181 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
222903 2002 GS181 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
222904 2002 GR184 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
222905 2002 HD5 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
222906 2002 HQ6 18/04/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
222907 2002 HV10 18/04/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
222908 2002 HF18 18/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
222909 2002 JU1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
222910 2002 JP32 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
222911 2002 JZ45 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222912 2002 JB54 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
222913 2002 JA67 10/05/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
222914 2002 JW76 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
222915 2002 JD83 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
222916 2002 JL98 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
222917 2002 JS98 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
222918 2002 JM105 12/05/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
222919 2002 JT108 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222920 2002 JQ141 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
222921 2002 JG145 13/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
222922 2002 JF147 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
222923 2002 JZ148 01/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
222924 2002 LO29 07/06/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
222925 2002 LQ32 11/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 7,4 km MPC · JPL
222926 2002 LZ44 05/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
222927 2002 LN53 09/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
222928 2002 LA54 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
222929 2002 LD62 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
222930 2002 MT5 23/06/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222931 2002 NQ7 09/07/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
222932 2002 NN11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222933 2002 NO22 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
222934 2002 NR61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222935 2002 NT63 08/07/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
222936 2002 OX 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222937 2002 OY5 20/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
222938 2002 OL9 21/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222939 2002 OO9 21/07/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
222940 2002 OG19 23/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222941 2002 OU25 16/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222942 2002 OX27 19/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
222943 2002 PN4 04/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222944 2002 PL11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
222945 2002 PA27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222946 2002 PO29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222947 2002 PV30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222948 2002 PS49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
222949 2002 PU57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
222950 2002 PQ73 12/08/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222951 2002 PM98 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
222952 2002 PQ108 13/08/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
222953 2002 PS108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
222954 2002 PF120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
222955 2002 PM120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
222956 2002 PF129 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222957 2002 PR159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
222958 2002 PG185 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
222959 2002 PH186 11/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
222960 2002 QW15 27/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
222961 2002 QC17 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
222962 2002 QF21 28/08/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
222963 2002 QP28 29/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
222964 2002 QK41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222965 2002 QJ45 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
222966 2002 QY54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
222967 2002 QG71 30/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222968 2002 QO73 19/08/2002 Palomar NEAT 840 m MPC · JPL
222969 2002 QL88 29/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222970 2002 QP97 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
222971 2002 QO105 29/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
222972 2002 QW106 17/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
222973 2002 QM107 16/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222974 2002 QQ116 18/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
222975 2002 QK126 17/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
222976 2002 QM133 19/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
222977 2002 RK21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
222978 2002 RB24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
222979 2002 RJ26 04/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
222980 2002 RF31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
222981 2002 RM40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222982 2002 RG45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222983 2002 RS45 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
222984 2002 RQ51 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222985 2002 RZ53 05/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
222986 2002 RQ55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
222987 2002 RQ59 05/09/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
222988 2002 RP68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
222989 2002 RR77 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
222990 2002 RE82 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
222991 2002 RX88 05/09/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
222992 2002 RK120 05/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
222993 2002 RX129 10/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
222994 2002 RQ151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
222995 2002 RT152 12/09/2002 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
222996 2002 RZ152 12/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
222997 2002 RO157 11/09/2002 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
222998 2002 RG159 11/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
222999 2002 RZ164 12/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
223000 2002 RR173 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

218.000s  • 219.000s  • 220.000s  • 221.000s  • 222.000s  • 223.000s  • 224.000s  • 225.000s  • 226.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001