Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/431001–432000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431001 2005 YD21 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431002 2005 YY23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431003 2005 YJ26 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431004 2005 YF47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431005 2005 YF68 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431006 2005 YM73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431007 2005 YR73 24/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
431008 2005 YN78 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431009 2005 YR78 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431010 2005 YR85 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431011 2005 YA87 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
431012 2005 YU97 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
431013 2005 YM105 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431014 2005 YW121 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431015 2005 YD130 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431016 2005 YX130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431017 2005 YQ132 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
431018 2005 YH139 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431019 2005 YY145 29/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
431020 2005 YJ146 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431021 2005 YH148 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431022 2005 YM175 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431023 2005 YL199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431024 2005 YR201 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431025 2005 YA212 28/12/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
431026 2005 YB238 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431027 2005 YV282 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431028 2006 AX14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431029 2006 AT35 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
431030 2006 AE46 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431031 2006 AY56 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431032 2006 AE59 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
431033 2006 AW61 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431034 2006 AP78 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431035 2006 AC81 02/01/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
431036 2006 AB86 12/01/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
431037 2006 AJ90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431038 2006 AA95 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431039 2006 BZ1 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431040 2006 BQ11 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431041 2006 BT19 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
431042 2006 BV20 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431043 2006 BP22 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
431044 2006 BU23 23/01/2006 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
431045 2006 BH40 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431046 2006 BG48 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431047 2006 BM50 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431048 2006 BM52 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431049 2006 BR64 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431050 2006 BJ72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431051 2006 BX82 24/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
431052 2006 BZ90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431053 2006 BW119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431054 2006 BM122 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431055 2006 BW127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431056 2006 BY127 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431057 2006 BL135 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431058 2006 BG138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
431059 2006 BA158 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431060 2006 BU168 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431061 2006 BK174 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431062 2006 BL184 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431063 2006 BD185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431064 2006 BK192 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431065 2006 BR207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431066 2006 BD208 31/01/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
431067 2006 BB221 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431068 2006 BP232 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431069 2006 BJ233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431070 2006 BL243 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
431071 2006 BW257 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431072 2006 BW262 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431073 2006 CQ13 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431074 2006 CW21 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431075 2006 CY46 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,8 km MPC · JPL
431076 2006 CW61 03/02/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
431077 2006 CA67 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431078 2006 DR22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431079 2006 DO23 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431080 2006 DO25 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431081 2006 DE29 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431082 2006 DK29 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
431083 2006 DO34 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431084 2006 DL43 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431085 2006 DL57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431086 2006 DM75 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431087 2006 DM94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431088 2006 DH97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431089 2006 DH103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
431090 2006 DP103 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431091 2006 DU108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431092 2006 DF112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431093 2006 DQ138 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431094 2006 DD165 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431095 2006 DN168 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431096 2006 DY170 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431097 2006 DK185 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431098 2006 DL205 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431099 2006 DH212 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
431100 2006 EL4 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431101 2006 EP8 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431102 2006 EH22 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431103 2006 EX28 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431104 2006 FP1 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431105 2006 FM28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431106 2006 FH43 29/03/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
431107 2006 GU 02/04/2006 Catalina CSS AMO 1,3 km MPC · JPL
431108 2006 GW23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431109 2006 GC25 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431110 2006 GV32 07/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
431111 2006 GQ39 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
431112 2006 GM43 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431113 2006 HJ10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431114 2006 HA20 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431115 2006 HT33 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431116 2006 HN34 19/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
431117 2006 HE41 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431118 2006 HE60 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
431119 2006 HD77 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431120 2006 HB83 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431121 2006 HT86 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431122 2006 JJ17 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431123 2006 JD81 01/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
431124 2006 KA9 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
431125 2006 KM13 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431126 2006 KY15 20/05/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
431127 2006 KT33 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431128 2006 KL37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431129 2006 KW41 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431130 2006 KD44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431131 2006 KJ53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431132 2006 KX53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431133 2006 KN58 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431134 2006 KA59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431135 2006 KD88 19/05/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
431136 2006 KO93 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431137 2006 QE11 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431138 2006 QN16 17/08/2006 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
431139 2006 QJ26 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431140 2006 QC32 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431141 2006 QJ44 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
431142 2006 QU58 19/08/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
431143 2006 QB65 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431144 2006 QD69 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431145 2006 QZ87 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
431146 2006 QW108 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431147 2006 QV115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
431148 2006 QR117 21/08/2006 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
431149 2006 QM136 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
431150 2006 QN151 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431151 2006 QO157 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431152 2006 QD160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431153 2006 QE162 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431154 2006 QV165 29/08/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
431155 2006 QC186 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
431156 2006 QG186 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431157 2006 QL186 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431158 2006 RO2 11/09/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
431159 2006 RR8 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
431160 2006 RL14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431161 2006 RN14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431162 2006 RN20 15/09/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
431163 2006 RP41 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431164 2006 RD44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431165 2006 RC45 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
431166 2006 RT46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431167 2006 RZ46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431168 2006 RM56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431169 2006 RN57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431170 2006 RL78 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431171 2006 RL85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
431172 2006 RQ85 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431173 2006 RF91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431174 2006 RX92 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431175 2006 RV122 14/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
431176 2006 SS 16/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
431177 2006 SJ11 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
431178 2006 SZ32 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
431179 2006 SW40 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431180 2006 SG41 18/09/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
431181 2006 SC45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431182 2006 SD45 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431183 2006 SX54 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
431184 2006 SL59 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
431185 2006 SZ62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
431186 2006 SV75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431187 2006 SM76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431188 2006 SH78 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
431189 2006 SH83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
431190 2006 SC84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431191 2006 SH88 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431192 2006 SB91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431193 2006 SL99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431194 2006 SB103 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431195 2006 SY104 19/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
431196 2006 SU108 19/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
431197 2006 SG117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
431198 2006 SG120 18/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
431199 2006 SK129 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
431200 2006 SH135 20/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431201 2006 ST137 20/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431202 2006 SV149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431203 2006 SZ150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431204 2006 SY153 20/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
431205 2006 SZ157 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431206 2006 SR164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431207 2006 SZ170 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431208 2006 SE179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431209 2006 SP179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431210 2006 SA187 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431211 2006 SB204 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431212 2006 SJ206 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
431213 2006 SW215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431214 2006 SU220 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431215 2006 SE228 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431216 2006 SS233 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431217 2006 SV240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431218 2006 SK242 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431219 2006 SW244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431220 2006 SE251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431221 2006 SF259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431222 2006 SC267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431223 2006 SA284 26/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431224 2006 SN297 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431225 2006 SF299 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431226 2006 SK323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431227 2006 SK324 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431228 2006 ST326 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431229 2006 SJ330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431230 2006 SR343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431231 2006 SC360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431232 2006 SW364 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
431233 2006 SG375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
431234 2006 SP388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
431235 2006 SU389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
431236 2006 SC394 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431237 2006 SS399 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431238 2006 SX400 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431239 2006 TR15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431240 2006 TX17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431241 2006 TX25 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
431242 2006 TE39 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431243 2006 TT40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431244 2006 TE48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431245 2006 TX57 15/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
431246 2006 TX64 11/10/2006 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
431247 2006 TM70 19/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431248 2006 TK80 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431249 2006 TH81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431250 2006 TM118 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
431251 2006 TZ120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
431252 2006 TU123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
431253 2006 UK2 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
431254 2006 UT4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431255 2006 UZ12 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
431256 2006 UD15 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431257 2006 UQ19 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431258 2006 UF23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
431259 2006 UO23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431260 2006 UM34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431261 2006 UH37 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431262 2006 UU37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
431263 2006 UV44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
431264 2006 UV48 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431265 2006 UT58 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431266 2006 UL68 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431267 2006 UE76 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431268 2006 UF77 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431269 2006 UQ89 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431270 2006 UX91 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431271 2006 UX93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431272 2006 UZ93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431273 2006 UW99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431274 2006 UB105 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431275 2006 UC115 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431276 2006 UW115 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431277 2006 UT131 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431278 2006 UG133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431279 2006 UA139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
431280 2006 UD170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431281 2006 UY170 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
431282 2006 UC177 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
431283 2006 UN194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431284 2006 UQ202 22/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
431285 2006 UR213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431286 2006 UF218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,6 km MPC · JPL
431287 2006 UG218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 750 m MPC · JPL
431288 2006 UQ226 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431289 2006 UL268 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431290 2006 UZ270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431291 2006 UU272 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
431292 2006 UY274 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431293 2006 UL287 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431294 2006 UV287 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431295 2006 UO320 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431296 2006 UO327 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431297 2006 UC331 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
431298 2006 UP337 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431299 2006 UX337 22/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
431300 2006 UV345 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431301 2006 VX1 07/11/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
431302 2006 VU19 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
431303 2006 VP56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
431304 2006 VQ60 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431305 2006 VN67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431306 2006 VG69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431307 2006 VK78 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431308 2006 VC80 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431309 2006 VV86 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431310 2006 VR116 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431311 2006 VS132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431312 2006 VM150 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431313 2006 VH152 09/11/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
431314 2006 WX12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
431315 2006 WQ55 20/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
431316 2006 WD56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431317 2006 WV57 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431318 2006 WT91 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
431319 2006 WL103 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431320 2006 WY113 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
431321 2006 WL130 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431322 2006 WW132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431323 2006 WR134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431324 2006 WR139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431325 2006 WQ141 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431326 2006 WH155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431327 2006 WP176 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
431328 2006 WM199 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
431329 2006 XN9 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
431330 2006 XG18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
431331 2006 XH20 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
431332 2006 XR21 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
431333 2006 XM29 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431334 2006 XL45 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431335 2006 XR45 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
431336 2006 XH50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
431337 2006 XO55 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431338 2006 XS55 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431339 2006 XT59 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431340 2006 YM7 28/11/2006 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
431341 2006 YM55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431342 2007 AK 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431343 2007 AE22 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431344 2007 BC56 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431345 2007 BK62 27/01/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431346 2007 BT72 24/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,1 km MPC · JPL
431347 2007 BA76 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
431348 2007 BQ77 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431349 2007 BU77 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431350 2007 BA79 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431351 2007 BF81 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431352 2007 CQ1 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431353 2007 CU10 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431354 2007 CZ29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431355 2007 CF49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
431356 2007 CY50 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431357 2007 DL5 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431358 2007 DX73 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431359 2007 DT77 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
431360 2007 DE79 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431361 2007 DJ82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
431362 2007 DQ83 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
431363 2007 DU85 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431364 2007 DV88 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431365 2007 DR94 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431366 2007 DP98 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
431367 2007 DS102 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431368 2007 DN103 21/02/2007 Kitt Peak M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
431369 2007 DN111 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
431370 2007 ES1 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431371 2007 EH17 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431372 2007 ES22 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431373 2007 ES64 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431374 2007 EN67 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
431375 2007 EN77 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431376 2007 EX96 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431377 2007 EF101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431378 2007 EP110 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431379 2007 EQ120 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
431380 2007 EN136 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431381 2007 ER136 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431382 2007 EL152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
431383 2007 EB170 14/03/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
431384 2007 ET177 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431385 2007 EG193 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431386 2007 EK197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431387 2007 EM198 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431388 2007 EW198 10/03/2007 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
431389 2007 EE199 10/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
431390 2007 EM201 12/03/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
431391 2007 EQ215 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431392 2007 FJ8 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431393 2007 FX21 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431394 2007 FS35 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
431395 2007 FG37 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431396 2007 FG47 20/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
431397 Carolinregina 2007 GD6 14/04/2007 Heidelberg F. Hormuth 1,9 km MPC · JPL
431398 2007 GR17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431399 2007 GJ21 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431400 2007 GR33 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431401 2007 GX38 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431402 2007 GD40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431403 2007 GU41 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431404 2007 GL42 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431405 2007 GQ46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431406 2007 GP51 13/04/2007 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
431407 2007 GO61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431408 2007 GM65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431409 2007 GC67 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431410 2007 HX27 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431411 2007 HD53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431412 2007 HV69 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431413 2007 HG76 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431414 2007 HL83 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431415 2007 HM87 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431416 2007 HS87 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431417 2007 HB90 18/04/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
431418 2007 HZ97 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431419 2007 JF15 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431420 2007 JV25 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431421 2007 JE41 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431422 2007 LM2 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431423 2007 LY5 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431424 2007 LU9 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431425 2007 LL15 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
431426 2007 LE17 07/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431427 2007 LS17 09/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431428 2007 LF34 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431429 2007 MZ4 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431430 2007 MV10 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431431 2007 MB22 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431432 2007 OV5 22/07/2007 Lulin Observatory LUSS 2,9 km MPC · JPL
431433 2007 PT23 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
431434 2007 PZ24 12/08/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
431435 2007 PE26 11/08/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
431436 Gahberg 2007 QJ3 18/08/2007 Gaisberg R. Gierlinger 1,8 km MPC · JPL
431437 2007 QP7 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
431438 2007 RV 03/09/2007 Eskridge G. Hug 2,0 km MPC · JPL
431439 2007 RP23 13/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
431440 2007 RN29 04/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
431441 2007 RE48 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431442 2007 RX49 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431443 2007 RU51 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431444 2007 RL82 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431445 2007 RR129 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431446 2007 RD135 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431447 2007 RE140 13/09/2007 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
431448 2007 RK141 13/09/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
431449 2007 RW162 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431450 2007 RF174 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431451 2007 RF176 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431452 2007 RH201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431453 2007 RL201 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431454 2007 RB203 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431455 2007 RG209 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431456 2007 RX232 12/09/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 750 m MPC · JPL
431457 2007 RT266 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431458 2007 RG274 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431459 2007 RV279 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
431460 2007 RA281 13/09/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
431461 2007 RU284 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431462 2007 RH287 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431463 2007 RZ287 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431464 2007 RU288 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
431465 2007 RV289 14/09/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431466 2007 RY297 05/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
431467 2007 RW301 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431468 2007 RY313 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
431469 2007 RE316 04/09/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
431470 2007 RE319 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
431471 2007 RL319 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431472 2007 RH321 13/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
431473 2007 SO2 20/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,5 km MPC · JPL
431474 2007 SE13 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431475 2007 SD21 18/09/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
431476 2007 TY1 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431477 2007 TT8 06/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,7 km MPC · JPL
431478 2007 TG21 09/10/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 3,1 km MPC · JPL
431479 2007 TJ25 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431480 2007 TZ25 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431481 2007 TP28 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431482 2007 TK29 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431483 2007 TO40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431484 2007 TU40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431485 2007 TM45 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431486 2007 TD48 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431487 2007 TT51 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431488 2007 TP55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431489 2007 TN58 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431490 2007 TR61 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431491 2007 TV63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431492 2007 TQ70 12/10/2007 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
431493 2007 TW71 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431494 2007 TF78 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431495 2007 TQ84 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431496 2007 TX91 04/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
431497 2007 TH95 07/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431498 2007 TH98 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431499 2007 TO112 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431500 2007 TQ113 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431501 2007 TU123 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431502 2007 TE126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431503 2007 TQ136 08/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431504 2007 TT136 13/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
431505 2007 TR145 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
431506 2007 TW162 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
431507 2007 TB166 10/10/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431508 2007 TD173 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431509 2007 TD177 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431510 2007 TR179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431511 2007 TU179 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431512 2007 TQ183 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
431513 2007 TU185 11/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431514 2007 TA187 13/10/2007 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
431515 2007 TC187 13/10/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
431516 2007 TB188 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431517 2007 TN192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431518 2007 TL196 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431519 2007 TE199 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431520 2007 TQ212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431521 2007 TD215 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431522 2007 TL228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431523 2007 TM228 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431524 2007 TV254 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431525 2007 TZ256 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431526 2007 TR268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431527 2007 TX268 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431528 2007 TP270 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431529 2007 TC287 04/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
431530 2007 TY299 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431531 2007 TB307 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
431532 2007 TE317 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431533 2007 TN323 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431534 2007 TJ343 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
431535 2007 TJ344 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
431536 2007 TZ369 12/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
431537 2007 TF381 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431538 2007 TK381 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431539 2007 TP381 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431540 2007 TF383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431541 2007 TN399 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431542 2007 TL405 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431543 2007 TS427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431544 2007 TY431 07/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431545 2007 TF433 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
431546 2007 TK433 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431547 2007 TD435 10/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
431548 2007 TU440 08/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
431549 2007 TD442 10/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
431550 2007 TQ442 09/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
431551 2007 TR444 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431552 2007 TS444 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431553 2007 TC445 12/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431554 2007 TT446 10/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
431555 2007 TU448 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431556 2007 TN449 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431557 2007 TC450 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431558 2007 UW13 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431559 2007 UP38 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431560 2007 UK39 20/10/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
431561 2007 UD42 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431562 2007 UR42 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431563 2007 UF45 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
431564 2007 UV83 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431565 2007 UE92 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431566 2007 UZ102 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
431567 2007 UC103 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431568 2007 UO105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431569 2007 UO111 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
431570 2007 UU115 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431571 2007 UR126 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
431572 2007 UZ126 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
431573 2007 UF128 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431574 2007 VQ2 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431575 2007 VV4 04/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
431576 2007 VH24 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
431577 2007 VH26 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
431578 2007 VW32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431579 2007 VX35 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431580 2007 VE44 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431581 2007 VA56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431582 2007 VD56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431583 2007 VO72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431584 2007 VV97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
431585 2007 VQ98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431586 2007 VM103 10/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
431587 2007 VX106 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431588 2007 VO108 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
431589 2007 VJ114 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431590 2007 VT120 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431591 2007 VC124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431592 2007 VS160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
431593 2007 VU160 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431594 2007 VO166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
431595 2007 VA172 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431596 2007 VA183 02/11/2007 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
431597 2007 VX183 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431598 2007 VO188 09/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
431599 2007 VV189 14/11/2007 La Sagra Mallorca Obs. 5,1 km MPC · JPL
431600 2007 VM190 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431601 2007 VJ202 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431602 2007 VK211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431603 2007 VN213 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431604 2007 VW215 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431605 2007 VS232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431606 2007 VL233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431607 2007 VN238 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431608 2007 VS247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431609 2007 VB248 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431610 2007 VX248 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431611 2007 VF254 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431612 2007 VE255 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431613 2007 VX273 12/11/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431614 2007 VO276 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431615 2007 VU279 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431616 2007 VR291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431617 2007 VX307 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431618 2007 VT309 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431619 2007 VB310 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431620 2007 VS318 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
431621 2007 VT318 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
431622 2007 VV321 08/11/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
431623 2007 VG328 08/11/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
431624 2007 WE1 21/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
431625 2007 WX3 18/11/2007 Wrightwood J. W. Young 450 m MPC · JPL
431626 2007 WW21 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431627 2007 WH22 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431628 2007 WW23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
431629 2007 WN25 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431630 2007 WB32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431631 2007 WJ49 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
431632 2007 WK50 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
431633 2007 XQ1 03/12/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
431634 2007 XT11 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
431635 2007 XF19 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
431636 2007 YQ62 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431637 2007 YS69 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431638 2007 YZ69 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431639 2008 AM6 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
431640 2008 AU14 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431641 2008 AY27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
431642 2008 AR34 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
431643 2008 AZ36 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431644 2008 AK52 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
431645 2008 AG83 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431646 2008 AF99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
431647 2008 AB114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431648 2008 AD116 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431649 2008 BM8 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431650 2008 BY18 29/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
431651 2008 BH21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431652 2008 BL32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431653 2008 BP39 30/01/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431654 2008 BG49 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
431655 2008 BC52 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431656 2008 CD5 18/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
431657 2008 CJ17 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431658 2008 CR21 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431659 2008 CE25 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431660 2008 CS29 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431661 2008 CQ43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431662 2008 CG45 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431663 2008 CC60 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
431664 2008 CX75 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431665 2008 CZ75 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431666 2008 CR95 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431667 2008 CB97 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431668 2008 CU98 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431669 2008 CQ109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431670 2008 CJ112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431671 2008 CQ119 12/02/2008 Dauban F. Kugel 820 m MPC · JPL
431672 2008 CT137 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431673 2008 CL143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431674 2008 CD158 09/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431675 2008 CX202 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431676 2008 CR203 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431677 2008 CE206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
431678 2008 CS209 06/02/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
431679 2008 DS7 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431680 2008 DV15 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
431681 2008 DW17 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431682 2008 DE18 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431683 2008 DY19 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431684 2008 DM23 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431685 2008 DL30 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
431686 2008 DP34 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431687 2008 DZ34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431688 2008 DC35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431689 2008 DP35 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431690 2008 DZ35 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431691 2008 DM44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431692 2008 DU60 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
431693 2008 DW63 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431694 2008 DB70 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431695 2008 DJ82 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431696 2008 DE85 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431697 2008 DK87 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431698 2008 ES 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431699 2008 EL10 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431700 2008 EF23 03/03/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431701 2008 EF31 18/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
431702 2008 EW55 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
431703 2008 EN67 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431704 2008 EF69 11/03/2008 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
431705 2008 EZ76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
431706 2008 ET82 08/03/2008 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
431707 2008 EJ88 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431708 2008 EO88 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431709 2008 EN116 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431710 2008 EF117 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431711 2008 ER120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
431712 2008 ES120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431713 2008 EB128 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431714 2008 ED131 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431715 2008 ET143 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431716 2008 EK147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
431717 2008 EQ147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431718 2008 EZ147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431719 2008 EL151 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431720 2008 EF152 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431721 2008 EF163 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431722 2008 EM166 06/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
431723 2008 ET167 09/03/2008 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
431724 2008 FA4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431725 2008 FH18 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431726 2008 FP24 11/07/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
431727 2008 FZ35 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431728 2008 FC41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
431729 2008 FP48 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
431730 2008 FG52 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431731 2008 FG56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431732 2008 FP56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431733 2008 FH61 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431734 2008 FP69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
431735 2008 FB82 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431736 2008 FP87 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431737 2008 FV106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431738 2008 FC107 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431739 2008 FL108 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431740 2008 FC112 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
431741 2008 FN123 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431742 2008 FW128 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431743 2008 FN137 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431744 2008 GH2 10/10/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
431745 2008 GY4 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431746 2008 GW10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431747 2008 GF22 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431748 2008 GO28 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431749 2008 GZ32 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431750 2008 GS55 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431751 2008 GS64 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431752 2008 GZ72 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431753 2008 GH74 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431754 2008 GA77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
431755 2008 GE81 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431756 2008 GJ88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
431757 2008 GY89 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
431758 2008 GM119 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431759 2008 GK146 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431760 2008 HE 18/04/2008 Catalina CSS APO 850 m MPC · JPL
431761 2008 HU1 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431762 2008 HP12 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
431763 2008 HN15 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431764 2008 HU27 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431765 2008 HB28 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431766 2008 HT39 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431767 2008 HZ50 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431768 2008 HL54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
431769 2008 HQ54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
431770 2008 HH59 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
431771 2008 HH65 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431772 2008 JN1 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431773 2008 JK11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431774 2008 JT16 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
431775 2008 JO24 10/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
431776 2008 JQ24 29/10/1998 Anderson Mesa LONEOS AMO 930 m MPC · JPL
431777 2008 JC35 14/05/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
431778 2008 KR1 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
431779 2008 KD9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
431780 2008 LR 01/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431781 2008 LY3 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
431782 2008 LF13 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
431783 2008 LC17 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
431784 2008 MF 22/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
431785 2008 OZ9 26/07/2008 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
431786 2008 OY19 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
431787 2008 PG4 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431788 2008 PH4 05/08/2008 Hibiscus S. F. Hönig, N. Teamo 1,0 km MPC · JPL
431789 2008 PM8 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
431790 2008 PA11 14/06/2008 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
431791 2008 PK14 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
431792 2008 PK22 01/08/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
431793 2008 QX3 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431794 2008 QX7 23/08/2008 Hibiscus N. Teamo 1,4 km MPC · JPL
431795 2008 QW15 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
431796 2008 QR18 29/08/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,0 km MPC · JPL
431797 2008 QY22 26/08/2008 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
431798 2008 QY26 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431799 2008 QJ34 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431800 2008 QN35 26/08/2008 Siding Spring SSS 1,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431801 2008 QV35 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431802 2008 QW38 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
431803 2008 QL40 31/08/2008 Moletai Molėtai Obs. 1,6 km MPC · JPL
431804 2008 QC46 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431805 2008 RN6 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431806 2008 RD14 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
431807 2008 RO15 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
431808 2008 RK18 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431809 2008 RS23 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
431810 2008 RF24 05/09/2008 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
431811 2008 RY29 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
431812 2008 RF36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431813 2008 RU36 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431814 2008 RL46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431815 2008 RM59 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431816 2008 RD62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431817 2008 RS64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431818 2008 RL68 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
431819 2008 RW95 07/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
431820 2008 RD105 06/09/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
431821 2008 RL107 07/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
431822 2008 RC110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
431823 2008 RO114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431824 2008 RV120 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431825 2008 RF122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431826 2008 RL126 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
431827 2008 RU131 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431828 2008 RY142 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431829 2008 RG146 06/09/2008 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
431830 2008 SW 21/09/2008 Hibiscus N. Teamo 1,2 km MPC · JPL
431831 2008 SV8 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431832 2008 SG10 22/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
431833 2008 SW10 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431834 2008 SA11 06/09/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
431835 2008 SA16 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431836 2008 SO26 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431837 2008 SJ27 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
431838 2008 SG32 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431839 2008 SO41 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431840 2008 SG45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431841 2008 SS45 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431842 2008 SO51 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431843 2008 SB53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431844 2008 SJ53 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431845 2008 SP57 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
431846 2008 SF59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431847 2008 SQ59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431848 2008 SU59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431849 2008 SV60 20/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
431850 2008 SJ65 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431851 2008 SS67 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431852 2008 SA72 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431853 2008 SO72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431854 2008 SC84 24/09/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
431855 2008 SW84 28/09/2008 Prairie Grass J. Mahony 3,0 km MPC · JPL
431856 2008 SJ94 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431857 2008 SL95 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431858 2008 ST97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431859 2008 SW100 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431860 2008 SW106 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431861 2008 SA109 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
431862 2008 SP112 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431863 2008 SF114 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431864 2008 SW115 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431865 2008 SU121 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431866 2008 SM122 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431867 2008 SD124 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
431868 2008 SP134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
431869 2008 SV142 24/09/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
431870 2008 SA143 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431871 2008 SS151 20/09/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
431872 2008 SK161 28/09/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
431873 2008 SU164 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
431874 2008 SH169 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431875 2008 SM170 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
431876 2008 SH184 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431877 2008 SU191 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431878 2008 SR192 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
431879 2008 SZ200 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431880 2008 SN202 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431881 2008 SX202 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431882 2008 SP204 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431883 2008 SE218 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
431884 2008 SL232 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431885 2008 SW242 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431886 2008 SK258 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431887 2008 SU261 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431888 2008 SA262 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
431889 2008 SL264 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431890 2008 SB265 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431891 2008 SM265 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431892 2008 SG277 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431893 2008 SH280 06/09/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
431894 2008 SN284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431895 2008 SO284 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431896 2008 SY285 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
431897 2008 SZ287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431898 2008 SO302 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
431899 2008 SL305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431900 2008 SZ305 28/09/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
431901 2008 TN2 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
431902 2008 TO5 01/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
431903 2008 TF8 29/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
431904 2008 TR8 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
431905 2008 TQ9 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431906 2008 TL23 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431907 2008 TY30 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431908 2008 TF31 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431909 2008 TH34 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431910 2008 TB36 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
431911 2008 TM39 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431912 2008 TQ46 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431913 2008 TQ47 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431914 2008 TA54 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431915 2008 TV56 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431916 2008 TF61 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
431917 2008 TP64 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431918 2008 TB66 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
431919 2008 TZ66 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431920 2008 TA71 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431921 2008 TC73 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431922 2008 TM75 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431923 2008 TL91 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431924 2008 TM91 04/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
431925 2008 TR100 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431926 2008 TW100 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431927 2008 TZ125 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431928 2008 TZ129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431929 2008 TZ130 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431930 2008 TA131 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431931 2008 TF140 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431932 2008 TO144 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431933 2008 TE145 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431934 2008 TH158 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431935 2008 TR158 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
431936 2008 TR161 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
431937 2008 TN167 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431938 2008 TO168 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
431939 2008 TL174 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431940 2008 TF177 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431941 2008 TP184 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431942 2008 TR188 10/10/2008 Catalina CSS 510 m MPC · JPL
431943 2008 UG8 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431944 2008 UN11 17/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431945 2008 UR22 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431946 2008 UA30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431947 2008 UC30 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431948 2008 UH31 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
431949 2008 UH37 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
431950 2008 UY39 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431951 2008 UJ52 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431952 2008 UD61 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431953 2008 UZ65 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
431954 2008 UT67 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
431955 2008 UQ68 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431956 2008 UB75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
431957 2008 UF87 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
431958 2008 UB89 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
431959 2008 UC96 24/10/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
431960 2008 UU102 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431961 2008 UF108 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
431962 2008 UX108 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431963 2008 UB109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
431964 2008 UM116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431965 2008 US118 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
431966 2008 UD121 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
431967 2008 UT127 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
431968 2008 UP130 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
431969 2008 UB134 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
431970 2008 UV136 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
431971 2008 UJ138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431972 2008 UX141 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
431973 2008 UO142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431974 2008 UO150 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431975 2008 UL152 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
431976 2008 UJ157 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431977 2008 UR165 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431978 2008 UC173 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
431979 2008 UB174 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
431980 2008 UM180 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
431981 2008 UV185 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431982 2008 UJ187 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
431983 2008 UC192 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
431984 2008 UK197 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
431985 2008 UG208 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431986 2008 UN209 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431987 2008 UR214 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
431988 2008 UX237 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
431989 2008 UE251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431990 2008 UM251 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431991 2008 UN253 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
431992 2008 UX256 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
431993 2008 UV265 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
431994 2008 UF268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
431995 2008 UC276 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
431996 2008 UQ278 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
431997 2008 UD284 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
431998 2008 UU284 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
431999 2008 UA294 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
432000 2008 UT302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

427.000s  • 428.000s  • 429.000s  • 430.000s  • 431.000s  • 432.000s  • 433.000s  • 434.000s  • 435.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001