Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/110001–111000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110001 2001 SP63 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110002 2001 SX63 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110003 2001 SE64 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110004 2001 SF64 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110005 2001 SH64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110006 2001 ST65 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110007 2001 SU65 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110008 2001 SY65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110009 2001 SW66 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110010 2001 SB67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110011 2001 SZ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110012 2001 SL68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110013 2001 SN68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110014 2001 SR68 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110015 2001 SV68 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110016 2001 SB69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110017 2001 SS69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110018 2001 SA70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110019 2001 SE70 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110020 2001 SM71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110021 2001 SP71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110022 2001 SX71 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110023 2001 SH72 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110024 2001 SL72 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110025 2001 SN72 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110026 Hamill 2001 SH73 17/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,0 km MPC · JPL
110027 2001 SD74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
110028 2001 SS74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
110029 2001 SG75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
110030 2001 SJ75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
110031 2001 SX75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
110032 2001 SD76 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
110033 2001 SN76 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110034 2001 SS76 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
110035 2001 SX78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110036 2001 SP79 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110037 2001 SA80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110038 2001 SX80 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110039 2001 SH81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110040 2001 SY81 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110041 2001 SJ82 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110042 2001 SL82 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110043 2001 SA83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110044 2001 SO83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
110045 2001 SD87 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110046 2001 SV88 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
110047 2001 SM90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110048 2001 ST91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110049 2001 SK92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110050 2001 SO94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110051 2001 SE95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110052 2001 SF96 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110053 2001 SO96 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110054 2001 SH98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110055 2001 SC100 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110056 2001 SB103 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110057 2001 SZ103 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110058 2001 SC106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110059 2001 SK107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110060 2001 SM107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110061 2001 SF108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110062 2001 SG108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110063 2001 SV108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110064 2001 SA109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110065 2001 SU109 20/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
110066 2001 SW109 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110067 2001 SH110 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110068 2001 SR110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110069 2001 SC111 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110070 2001 SZ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
110071 2001 SA112 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110072 2001 SB112 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110073 Leeonki 2001 SM113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
110074 Lamchunhei 2001 SP113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
110075 2001 SR113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
110076 2001 SW113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
110077 Pujiquanshan 2001 SC114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
110078 2001 SH114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,7 km MPC · JPL
110079 2001 SR114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
110080 2001 SV114 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
110081 2001 SK115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
110082 2001 SN115 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
110083 2001 SV115 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110084 2001 SP116 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110085 2001 SE117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110086 2001 ST117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110087 2001 SW117 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110088 2001 SG120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110089 2001 ST120 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110090 2001 SV120 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110091 2001 SW120 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110092 2001 SC121 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110093 2001 SJ121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110094 2001 SP121 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110095 2001 SO122 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110096 2001 SW122 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110097 2001 SD123 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110098 2001 SK124 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110099 2001 SY124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110100 2001 SZ124 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110101 2001 SG125 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110102 2001 SM126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110103 2001 SZ126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110104 2001 SS129 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110105 2001 SK131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110106 2001 SO131 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110107 2001 SY131 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110108 2001 SR132 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110109 2001 SC134 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110110 2001 SP135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110111 2001 SW135 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110112 2001 SA136 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110113 2001 SM136 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110114 2001 SP136 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110115 2001 SQ136 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
110116 2001 SE138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110117 2001 SK138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110118 2001 SO138 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110119 2001 SP138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110120 2001 SQ138 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110121 2001 ST138 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110122 2001 SD139 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110123 2001 SK140 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110124 2001 SX140 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110125 2001 SF141 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110126 2001 SS144 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110127 2001 SN145 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110128 2001 SP145 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110129 2001 SV146 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110130 2001 SP147 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110131 2001 SX147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110132 2001 SA148 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
110133 2001 SJ148 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110134 2001 SF149 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110135 2001 SJ149 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110136 2001 SX150 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110137 2001 SA151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110138 2001 SB151 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110139 2001 SC151 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110140 2001 SN151 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
110141 2001 SP151 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110142 2001 SX151 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110143 2001 SZ151 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110144 2001 SX152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110145 2001 SR153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110146 2001 SO154 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
110147 2001 SW154 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110148 2001 SG155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110149 2001 SP155 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110150 2001 ST155 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110151 2001 SU156 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110152 2001 SA157 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110153 2001 SV158 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110154 2001 SZ158 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110155 2001 SB159 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110156 2001 SK159 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110157 2001 SQ159 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110158 2001 SU159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110159 2001 SF160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110160 2001 SG161 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110161 2001 SU161 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110162 2001 SF162 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110163 2001 SN162 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110164 2001 SO164 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110165 2001 SD166 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110166 2001 SZ166 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110167 2001 SD168 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110168 2001 SM168 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110169 2001 SD169 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110170 2001 SP171 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110171 2001 SU171 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
110172 2001 SW171 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
110173 2001 SF173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110174 2001 SH173 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110175 2001 SL173 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110176 2001 SS173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110177 2001 SX173 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110178 2001 SA174 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110179 2001 SF175 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110180 2001 SH175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110181 2001 SQ175 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110182 2001 SO176 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110183 2001 SB177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110184 2001 SH177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110185 2001 SV177 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110186 2001 SC178 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110187 2001 SE178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110188 2001 ST178 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110189 2001 SH179 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
110190 2001 SJ179 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110191 2001 SA187 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110192 2001 SN187 19/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
110193 2001 SF189 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110194 2001 SU190 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110195 2001 SJ192 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110196 2001 SL194 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110197 2001 SQ196 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110198 2001 SV196 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
110199 2001 SX196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110200 2001 SR199 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110201 2001 SJ201 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110202 2001 SR201 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110203 2001 SU203 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110204 2001 SH204 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110205 2001 SA206 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
110206 2001 SN207 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110207 2001 SO210 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110208 2001 SA211 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110209 2001 SM212 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110210 2001 SB214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110211 2001 SQ214 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110212 2001 SR214 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110213 2001 SN215 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110214 2001 SZ216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110215 2001 SR219 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110216 2001 SX219 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110217 2001 ST220 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110218 2001 SE221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110219 2001 SV221 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110220 2001 SX221 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110221 2001 SB222 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110222 2001 SK223 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110223 2001 SL224 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110224 2001 SO224 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
110225 2001 SW224 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110226 2001 SF225 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110227 2001 SP225 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110228 2001 SZ225 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110229 2001 SW226 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110230 2001 SW227 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110231 2001 SJ228 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110232 2001 SM228 19/09/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
110233 2001 SE229 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110234 2001 SG230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
110235 2001 SP230 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110236 2001 SQ230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110237 2001 SW230 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110238 2001 SC232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110239 2001 SN232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110240 2001 ST232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110241 2001 SW232 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110242 2001 SS233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110243 2001 SV233 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110244 2001 SZ233 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110245 2001 ST234 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110246 2001 SJ235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110247 2001 SK235 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110248 2001 SU235 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110249 2001 SG236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110250 2001 SX236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110251 2001 SB238 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110252 2001 SZ238 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110253 2001 SK239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110254 2001 ST239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110255 2001 SY239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110256 2001 SM240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110257 2001 SS240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110258 2001 SW241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110259 2001 SN243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
110260 2001 SM245 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110261 2001 SD246 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110262 2001 SH246 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110263 2001 SQ247 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110264 2001 SH248 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110265 2001 SM248 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110266 2001 SR248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110267 2001 SU248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110268 2001 SZ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110269 2001 SD249 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110270 2001 SQ249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110271 2001 SD250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110272 2001 SR251 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110273 2001 SX251 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110274 2001 SD252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110275 2001 SO252 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110276 2001 SW252 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110277 2001 SK253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110278 2001 SW253 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110279 2001 SM254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110280 2001 SS254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110281 2001 SW254 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110282 2001 SD257 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110283 2001 SO257 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110284 2001 SD259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
110285 2001 SD260 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110286 2001 SA261 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110287 2001 SF261 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
110288 Libai 2001 SL262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
110289 Dufu 2001 SM262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
110290 2001 SN262 23/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
110291 2001 SB263 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
110292 2001 SC265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
110293 Oia 2001 SE265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
110294 Victoriaharbour 2001 SK265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
110295 Elcalafate 2001 SN265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
110296 2001 SR265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
110297 Yellowriver 2001 SH266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
110298 Deceptionisland 2001 ST266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
110299 Iceland 2001 SW266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
110300 Abusimbel 2001 SB267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110301 2001 SC270 18/09/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110302 2001 SM270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,4 km MPC · JPL
110303 2001 SR270 16/09/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
110304 2001 SV270 16/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
110305 2001 SP272 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110306 2001 SW272 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
110307 2001 SQ273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
110308 2001 SW276 21/09/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
110309 2001 SK277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
110310 2001 SX277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
110311 2001 SL278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
110312 2001 SF279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
110313 2001 SG279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
110314 2001 SQ279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
110315 2001 SR279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
110316 2001 SZ279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
110317 2001 SE280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
110318 2001 SL280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
110319 2001 SZ280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
110320 2001 SD281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
110321 2001 SH281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
110322 2001 SR281 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
110323 2001 SH282 27/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110324 2001 SV282 22/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110325 2001 SZ285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,6 km MPC · JPL
110326 2001 SN286 21/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
110327 2001 SP286 22/09/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
110328 2001 SQ286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
110329 2001 ST287 22/09/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
110330 2001 SY287 27/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110331 2001 SE289 23/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
110332 2001 SP289 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,1 km MPC · JPL
110333 2001 SS290 25/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
110334 2001 SM291 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
110335 2001 SN291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
110336 2001 SO291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
110337 2001 SP291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
110338 2001 SW291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
110339 2001 SY291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
110340 2001 SC292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
110341 2001 SD292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
110342 2001 SN292 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110343 2001 SW292 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110344 2001 SG294 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110345 2001 SK295 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
110346 2001 SJ297 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110347 2001 SK299 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110348 2001 SK306 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110349 2001 ST313 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110350 2001 SO314 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
110351 2001 SR314 23/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110352 2001 SY314 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110353 2001 SZ314 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110354 2001 SO315 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110355 2001 SJ316 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110356 2001 SM316 25/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110357 2001 SZ316 25/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
110358 2001 SA317 25/09/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
110359 2001 SA318 19/09/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
110360 2001 SY322 25/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110361 2001 SF324 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110362 2001 SJ324 16/09/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110363 2001 SH325 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110364 2001 SJ325 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110365 2001 SR325 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
110366 2001 SX325 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
110367 2001 SE327 18/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
110368 2001 SH327 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
110369 2001 SJ327 18/09/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
110370 2001 SM327 18/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
110371 2001 SR328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
110372 2001 SX328 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
110373 2001 SM329 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110374 2001 SF332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
110375 2001 SR334 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110376 2001 SS339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
110377 2001 SU341 21/09/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110378 2001 SB343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
110379 2001 SC343 22/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
110380 2001 SO343 22/09/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
110381 2001 SJ345 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
110382 2001 SJ348 26/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110383 2001 SO350 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
110384 2001 TM1 11/10/2001 Farpoint Farpoint Obs. 5,7 km MPC · JPL
110385 2001 TL2 06/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110386 2001 TG3 07/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
110387 2001 TQ3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110388 2001 TN4 07/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
110389 2001 TD6 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
110390 2001 TE6 10/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
110391 2001 TS7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,7 km MPC · JPL
110392 2001 TA8 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
110393 Rammstein 2001 TC8 11/10/2001 Le Creusot J.-C. Merlin 5,6 km MPC · JPL
110394 2001 TE8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
110395 2001 TO8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110396 2001 TK9 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110397 2001 TO9 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110398 2001 TU9 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110399 2001 TR10 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110400 2001 TW10 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110401 2001 TW11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110402 2001 TL12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110403 2001 TX12 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110404 Itoemi 2001 TR13 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
110405 Itoyumi 2001 TS13 12/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
110406 2001 TJ14 06/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110407 2001 TU14 07/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110408 Nakajima 2001 TJ15 13/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
110409 2001 TM15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110410 2001 TP15 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110411 2001 TQ15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110412 2001 TS15 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110413 2001 TA16 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110414 2001 TM16 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110415 2001 TS17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
110416 Cardille 2001 TU18 11/10/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,3 km MPC · JPL
110417 2001 TG19 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110418 2001 TK19 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110419 2001 TS19 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110420 2001 TE20 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110421 2001 TM20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110422 2001 TZ20 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110423 2001 TJ21 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110424 2001 TK21 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110425 2001 TB24 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110426 2001 TF24 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110427 2001 TE25 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110428 2001 TA26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110429 2001 TB26 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110430 2001 TF26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110431 2001 TK26 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
110432 2001 TE27 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110433 2001 TJ27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110434 2001 TK27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110435 2001 TD28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110436 2001 TR28 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110437 2001 TD29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110438 2001 TG29 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110439 2001 TW29 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110440 2001 TA31 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110441 2001 TP35 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110442 2001 TQ36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110443 2001 TA37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110444 2001 TC37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110445 2001 TG37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110446 2001 TP37 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110447 2001 TB38 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110448 2001 TP38 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110449 2001 TA39 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110450 2001 TL41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110451 2001 TQ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110452 2001 TA42 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110453 2001 TF42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110454 2001 TL42 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
110455 2001 TO42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110456 2001 TO44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110457 2001 TT45 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110458 2001 TM46 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110459 2001 TX46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
110460 2001 TZ46 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
110461 2001 TD47 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
110462 2001 TC49 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
110463 2001 TE50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110464 2001 TH50 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110465 2001 TT51 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
110466 2001 TZ51 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110467 2001 TH52 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110468 2001 TH53 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
110469 2001 TG54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110470 2001 TJ54 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110471 2001 TH55 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110472 2001 TK55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110473 2001 TY55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110474 2001 TA56 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110475 2001 TD56 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110476 2001 TJ56 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110477 2001 TM56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110478 2001 TT57 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110479 2001 TL58 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110480 2001 TO58 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110481 2001 TR58 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110482 2001 TG59 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110483 2001 TU59 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110484 2001 TP60 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110485 2001 TZ60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110486 2001 TC61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110487 2001 TW61 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110488 2001 TX61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110489 2001 TO62 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110490 2001 TZ62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110491 2001 TD63 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110492 2001 TE63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110493 2001 TX63 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110494 2001 TZ63 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110495 2001 TB64 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110496 2001 TL64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110497 2001 TP64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110498 2001 TG65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110499 2001 TN65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110500 2001 TT65 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110501 2001 TW68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110502 2001 TN70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110503 2001 TT70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110504 2001 TJ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110505 2001 TP71 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110506 2001 TZ71 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110507 2001 TK72 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110508 2001 TR73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110509 2001 TW74 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110510 2001 TE75 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110511 2001 TO75 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
110512 2001 TU75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110513 2001 TW75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110514 2001 TD77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110515 2001 TN77 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110516 2001 TX77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110517 2001 TX78 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110518 2001 TY78 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110519 2001 TJ79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110520 2001 TL79 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110521 2001 TN80 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110522 2001 TS80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110523 2001 TD82 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110524 2001 TL83 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
110525 2001 TW83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110526 2001 TZ83 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110527 2001 TE85 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110528 2001 TE86 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110529 2001 TY86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110530 2001 TA87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110531 2001 TK87 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110532 2001 TU87 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110533 2001 TW88 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110534 2001 TK89 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
110535 2001 TW90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110536 2001 TB91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110537 2001 TT93 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110538 2001 TW94 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110539 2001 TE95 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110540 2001 TO95 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110541 2001 TE96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110542 2001 TH96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110543 2001 TT96 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110544 2001 TX96 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110545 2001 TH97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110546 2001 TG98 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110547 2001 TX100 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110548 2001 TZ100 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110549 2001 TC101 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110550 2001 TY102 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110551 2001 TZ102 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110552 2001 TE103 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110553 2001 TU103 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
110554 2001 TD104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
110555 2001 TX105 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110556 2001 TU106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110557 2001 TV106 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110558 2001 TX106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110559 2001 TC107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110560 2001 TT107 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110561 2001 TA108 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110562 2001 TH108 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110563 2001 TQ109 14/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
110564 2001 TY110 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110565 2001 TH112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110566 2001 TQ112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110567 2001 TW112 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110568 2001 TZ113 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110569 2001 TS114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110570 2001 TV114 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110571 2001 TF115 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110572 2001 TH115 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110573 2001 TQ115 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
110574 2001 TJ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110575 2001 TS116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110576 2001 TX116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110577 2001 TB117 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110578 2001 TJ117 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110579 2001 TC119 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110580 2001 TQ119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110581 2001 TS119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110582 2001 TX119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110583 2001 TY119 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110584 2001 TC120 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110585 2001 TZ121 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110586 2001 TN122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110587 2001 TT122 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110588 2001 TW123 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
110589 2001 TG124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
110590 2001 TF125 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
110591 2001 TN125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
110592 2001 TU125 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
110593 2001 TD128 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110594 2001 TQ128 13/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110595 2001 TZ130 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
110596 2001 TV131 11/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
110597 2001 TD132 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110598 2001 TC133 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
110599 2001 TX133 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
110600 2001 TH134 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110601 2001 TJ134 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
110602 2001 TC135 13/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
110603 2001 TN135 13/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110604 2001 TO136 14/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
110605 2001 TV136 14/10/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
110606 2001 TX136 14/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
110607 2001 TT137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
110608 2001 TA138 14/10/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
110609 2001 TB138 14/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
110610 2001 TD138 10/10/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
110611 2001 TH139 10/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
110612 2001 TA142 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
110613 2001 TN143 10/10/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
110614 2001 TH144 10/10/2001 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
110615 2001 TQ144 10/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
110616 2001 TF145 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110617 2001 TD147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
110618 2001 TC149 10/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
110619 2001 TL149 10/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110620 2001 TA151 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
110621 2001 TE151 10/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
110622 2001 TJ151 10/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110623 2001 TY153 14/10/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
110624 2001 TH154 15/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110625 2001 TL155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
110626 2001 TX158 11/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110627 2001 TP160 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
110628 2001 TU163 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
110629 2001 TM164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
110630 2001 TJ165 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
110631 2001 TK165 15/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
110632 2001 TP165 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110633 2001 TU165 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110634 2001 TY165 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110635 2001 TM166 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110636 2001 TO166 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110637 2001 TX166 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110638 2001 TA167 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110639 2001 TP167 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110640 2001 TT167 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110641 2001 TY167 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110642 2001 TD168 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110643 2001 TN168 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
110644 2001 TS168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110645 2001 TU168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110646 2001 TC169 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110647 2001 TD169 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110648 2001 TF169 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110649 2001 TK169 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110650 2001 TG170 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
110651 2001 TO170 13/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
110652 2001 TO171 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
110653 2001 TZ171 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
110654 2001 TL172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110655 2001 TB173 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110656 2001 TG173 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110657 2001 TC174 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110658 2001 TH176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110659 2001 TX176 14/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
110660 2001 TB181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110661 2001 TH182 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110662 2001 TW182 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110663 2001 TZ182 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110664 2001 TK183 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110665 2001 TD187 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110666 2001 TZ187 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110667 2001 TT189 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110668 2001 TV190 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110669 2001 TP193 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110670 2001 TQ193 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110671 2001 TP194 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110672 2001 TB195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
110673 2001 TC195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
110674 2001 TL195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
110675 2001 TR195 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
110676 2001 TC196 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
110677 2001 TQ196 14/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
110678 2001 TY196 15/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
110679 2001 TN198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110680 2001 TB199 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110681 2001 TY200 11/10/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
110682 2001 TQ201 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110683 2001 TD202 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110684 2001 TM202 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110685 2001 TC203 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
110686 2001 TM204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110687 2001 TX204 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110688 2001 TA205 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110689 2001 TV205 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110690 2001 TD206 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110691 2001 TH206 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110692 2001 TN208 11/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
110693 2001 TJ209 12/10/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
110694 2001 TD211 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
110695 2001 TN211 13/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
110696 2001 TP212 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
110697 2001 TO213 13/10/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
110698 2001 TA214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
110699 2001 TF214 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
110700 2001 TZ215 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110701 2001 TQ216 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110702 Titostagno 2001 TR216 13/10/2001 Campo Imperatore CINEOS 5,5 km MPC · JPL
110703 2001 TF217 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
110704 2001 TM218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
110705 2001 TP218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
110706 2001 TF221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110707 2001 TV221 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110708 2001 TG225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
110709 2001 TK226 14/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
110710 2001 TL227 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110711 2001 TX227 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110712 2001 TF229 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110713 2001 TH229 15/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
110714 2001 TQ229 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110715 2001 TV229 15/10/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
110716 2001 TW230 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
110717 2001 TX230 15/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
110718 2001 TA231 15/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110719 2001 TB231 15/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
110720 2001 TK231 15/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110721 2001 TL231 15/10/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
110722 2001 TG232 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
110723 2001 TP232 15/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
110724 2001 TN233 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110725 2001 TF234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110726 2001 TM234 15/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110727 2001 TR235 15/10/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
110728 2001 TF236 15/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
110729 2001 TN236 15/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
110730 2001 TP236 07/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110731 2001 TY237 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110732 2001 TF238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110733 2001 TK238 15/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
110734 2001 TY238 15/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
110735 2001 TJ239 15/10/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
110736 2001 TO239 15/10/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
110737 2001 TM240 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110738 2001 TV241 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
110739 2001 TX241 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
110740 2001 UF 17/10/2001 Nashville R. Clingan 3,4 km MPC · JPL
110741 2001 UA1 16/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
110742 Tetuokudo 2001 UP1 18/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 7,0 km MPC · JPL
110743 Hirobumi 2001 UQ1 18/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 3,5 km MPC · JPL
110744 2001 UB3 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
110745 2001 UQ5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
110746 2001 UL7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110747 2001 UX7 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110748 2001 UJ8 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110749 2001 UN8 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110750 2001 UK9 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110751 2001 UH12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
110752 2001 UT12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
110753 2001 UW12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
110754 2001 UB13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
110755 2001 UT13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
110756 2001 UN15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
110757 2001 UA16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
110758 2001 UF17 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
110759 2001 UR18 16/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110760 2001 UH19 16/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
110761 2001 UM19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110762 2001 UP19 16/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110763 2001 UL22 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110764 2001 UV22 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110765 2001 UK23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110766 2001 UM23 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110767 2001 UB25 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110768 2001 UH26 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110769 2001 UJ26 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110770 2001 UC27 16/10/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
110771 2001 UQ27 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
110772 2001 UY27 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110773 2001 UT28 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110774 2001 UT29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110775 2001 UU29 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110776 2001 UY29 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110777 2001 UZ29 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110778 2001 UE30 16/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
110779 2001 UG30 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110780 2001 UZ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110781 2001 UW31 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110782 2001 UC32 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110783 2001 UO32 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110784 2001 UL33 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110785 2001 UU33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110786 2001 UB34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110787 2001 UP34 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110788 2001 UW34 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110789 2001 UO35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110790 2001 UV35 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110791 2001 UY35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
110792 2001 UJ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
110793 2001 UZ36 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110794 2001 UF37 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110795 2001 UN37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110796 2001 UW37 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110797 2001 UV38 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110798 2001 UZ38 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110799 2001 UF40 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110800 2001 UZ40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110801 2001 UK41 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110802 2001 UQ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
110803 2001 UR41 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110804 2001 US41 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110805 2001 UC42 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110806 2001 UY43 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110807 2001 UC45 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110808 2001 UE46 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110809 2001 UL46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110810 2001 UC47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110811 2001 UD47 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
110812 2001 UR47 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110813 2001 UV47 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110814 2001 UA48 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110815 2001 UC48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110816 2001 UM48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110817 2001 UP48 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110818 2001 UR48 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
110819 2001 UW49 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110820 2001 UC50 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110821 2001 UA51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110822 2001 UN51 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
110823 2001 UO51 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110824 2001 UO52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110825 2001 UX53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110826 2001 UN54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110827 2001 UO54 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110828 2001 US54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110829 2001 UT54 20/10/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
110830 2001 UZ55 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110831 2001 UO57 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110832 2001 UA58 17/10/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
110833 2001 UB59 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110834 2001 UF60 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110835 2001 UA65 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110836 2001 UH65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110837 2001 UW65 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110838 2001 UK68 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
110839 2001 UR68 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110840 2001 UZ71 17/10/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
110841 2001 UG72 20/10/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
110842 2001 UD73 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110843 2001 UK73 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110844 2001 UC74 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110845 2001 UE74 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
110846 2001 UJ74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110847 2001 UO74 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110848 2001 UV74 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110849 2001 UN75 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110850 2001 UY75 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110851 2001 UF76 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110852 2001 US76 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110853 2001 UT76 17/10/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
110854 2001 UL77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110855 2001 UO77 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110856 2001 UT77 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110857 2001 UQ79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110858 2001 UR79 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110859 2001 UW79 20/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
110860 2001 UE82 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110861 2001 UH82 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110862 2001 UM83 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110863 2001 UN85 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
110864 2001 UG89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
110865 2001 UL89 22/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110866 2001 UH91 23/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
110867 2001 UE93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
110868 2001 UP93 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
110869 2001 UA94 19/10/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
110870 2001 UE94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
110871 2001 UH94 19/10/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
110872 2001 UJ94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
110873 2001 US94 19/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
110874 2001 UQ96 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110875 2001 UM97 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110876 2001 UX98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110877 2001 UY98 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110878 2001 UA99 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110879 2001 UL99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110880 2001 UP101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
110881 2001 US102 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110882 2001 UF104 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110883 2001 UY107 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
110884 2001 UE109 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
110885 2001 UM109 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110886 2001 UG111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110887 2001 UM111 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110888 2001 UX111 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110889 2001 UA112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
110890 2001 UO112 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
110891 2001 UD113 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110892 2001 UP113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110893 2001 UY113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
110894 2001 UP114 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
110895 2001 US115 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110896 2001 UT115 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
110897 2001 UG116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
110898 2001 UK116 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110899 2001 UE117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110900 2001 UJ117 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110901 2001 UB120 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110902 2001 UN120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110903 2001 UE121 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110904 2001 US121 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110905 2001 UZ121 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110906 2001 UO122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110907 2001 UX122 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110908 2001 UR123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110909 2001 UZ123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110910 2001 UC125 22/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110911 2001 UM125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
110912 2001 UB126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110913 2001 UF126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110914 2001 UV127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110915 2001 UE131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110916 2001 UX133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110917 2001 UH135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110918 2001 UP135 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110919 2001 UF140 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110920 2001 UC141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110921 2001 UX141 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
110922 2001 UZ142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110923 2001 UQ144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110924 2001 UV144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110925 2001 UN145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110926 2001 UY145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110927 2001 UB146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110928 2001 UE146 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110929 2001 UC147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110930 2001 UQ147 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110931 2001 UT149 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110932 2001 UC151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110933 2001 UC152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110934 2001 UR152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110935 2001 UU152 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110936 2001 UX152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110937 2001 UF153 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110938 2001 UK153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110939 2001 UT153 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110940 2001 UV153 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110941 2001 UE154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110942 2001 UU154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110943 2001 UC155 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110944 2001 UJ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110945 2001 UQ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110946 2001 UR155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110947 2001 UW155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110948 2001 UY155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110949 2001 UJ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110950 2001 US158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110951 2001 UE160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110952 2001 UV160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110953 2001 UA162 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110954 2001 UT163 17/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
110955 2001 UV164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110956 2001 UW164 23/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
110957 2001 UG165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110958 2001 UH167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110959 2001 UT167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110960 2001 UC168 19/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
110961 2001 UW168 19/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110962 2001 UH169 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110963 2001 UK170 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110964 2001 UW170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110965 2001 UX170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110966 2001 UO171 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110967 2001 UZ171 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
110968 2001 UZ172 18/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
110969 2001 UE177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110970 2001 UK177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110971 2001 UM177 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110972 2001 UF178 23/10/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
110973 2001 UJ178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
110974 2001 UP179 26/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
110975 2001 UU179 26/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
110976 2001 UJ182 16/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
110977 2001 UK183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
110978 2001 UB184 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110979 2001 UL187 17/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
110980 2001 UW187 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110981 2001 UN188 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110982 2001 UA189 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110983 2001 UF189 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
110984 2001 UV189 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110985 2001 UV191 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110986 2001 UE192 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110987 2001 UT192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110988 2001 UJ193 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110989 2001 US197 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110990 2001 UH202 19/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110991 2001 UG204 19/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
110992 2001 UJ204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110993 2001 UO205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
110994 2001 UC213 22/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
110995 2001 UD213 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110996 2001 UE213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
110997 2001 UT216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
110998 2001 UF219 20/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
110999 2001 UO219 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111000 2001 UT219 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL

106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001