Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/547001–548000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547001 2010 CT38 04/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
547002 2010 CA39 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
547003 2010 CE40 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547004 2010 CV43 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
547005 2010 CL56 12/02/2010 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
547006 2010 CN58 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
547007 2010 CH62 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
547008 2010 CC66 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547009 2010 CG67 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
547010 2010 CT68 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
547011 2010 CG70 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
547012 2010 CP70 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
547013 2010 CY70 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547014 2010 CN71 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
547015 2010 CK72 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547016 2010 CV72 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
547017 2010 CL73 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547018 2010 CY75 13/02/2010 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
547019 2010 CG77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547020 2010 CN77 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
547021 2010 CR77 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547022 2010 CS80 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547023 2010 CT83 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
547024 2010 CD86 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547025 2010 CG86 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547026 2010 CL87 17/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547027 2010 CP87 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547028 2010 CA89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547029 2010 CO89 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547030 2010 CE91 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547031 2010 CQ95 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547032 2010 CB96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547033 2010 CK96 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
547034 2010 CG97 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547035 2010 CP98 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547036 2010 CS98 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547037 2010 CN100 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
547038 2010 CT102 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547039 2010 CW104 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547040 2010 CW106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547041 2010 CJ107 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547042 2010 CQ107 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
547043 2010 CV107 14/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
547044 2010 CF110 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547045 2010 CT110 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547046 2010 CZ110 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547047 2010 CM111 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
547048 2010 CE112 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547049 2010 CH113 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547050 2010 CJ113 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547051 2010 CF115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547052 2010 CT115 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
547053 2010 CF116 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
547054 2010 CK116 21/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
547055 2010 CA122 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
547056 2010 CV123 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547057 2010 CC124 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547058 2010 CS127 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547059 2010 CB128 07/02/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
547060 2010 CG128 07/04/2005 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
547061 2010 CR137 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
547062 2010 CW137 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
547063 2010 CN138 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547064 2010 CU138 21/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547065 2010 CX146 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547066 2010 CF147 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
547067 2010 CK148 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
547068 2010 CM148 19/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
547069 2010 CO148 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547070 2010 CV151 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547071 2010 CZ151 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
547072 2010 CS152 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
547073 2010 CB155 12/09/2001 Kitt Peak L. H. Wasserman, E. L. Ryan 620 m MPC · JPL
547074 2010 CJ155 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547075 2010 CR156 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
547076 2010 CT156 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
547077 2010 CQ157 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
547078 2010 CC158 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
547079 2010 CO158 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
547080 2010 CV159 08/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
547081 2010 CW159 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547082 2010 CV160 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547083 2010 CK161 05/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547084 2010 CF163 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
547085 2010 CJ163 02/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
547086 2010 CC164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547087 2010 CS164 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547088 2010 CP169 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547089 2010 CA170 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547090 2010 CO170 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547091 2010 CT171 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
547092 2010 CU172 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
547093 2010 CB174 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
547094 2010 CN175 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547095 2010 CJ176 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547096 2010 CK176 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
547097 2010 CO177 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547098 2010 CN249 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547099 2010 CX250 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547100 2010 CB251 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547101 2010 CE259 27/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
547102 2010 CX270 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
547103 2010 CL271 12/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
547104 2010 CQ271 17/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547105 2010 CS271 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
547106 2010 CD272 23/06/2017 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
547107 2010 CF272 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
547108 2010 CM272 16/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547109 2010 CQ272 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547110 2010 CR272 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
547111 2010 CT272 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547112 2010 CA274 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
547113 2010 CJ274 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547114 2010 CE275 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547115 2010 DU2 17/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 3,6 km MPC · JPL
547116 2010 DA4 05/02/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
547117 2010 DM4 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
547118 2010 DJ5 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
547119 2010 DM5 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547120 2010 DP5 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
547121 2010 DW5 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
547122 2010 DC6 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547123 2010 DM6 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547124 2010 DE9 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547125 2010 DA10 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
547126 2010 DK10 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547127 2010 DM10 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
547128 2010 DN11 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
547129 2010 DA12 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
547130 2010 DO21 05/02/2010 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
547131 2010 DR34 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
547132 2010 DC35 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
547133 2010 DP35 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
547134 2010 DQ35 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
547135 2010 DU37 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547136 2010 DV41 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547137 2010 DG45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547138 2010 DS45 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547139 2010 DJ46 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
547140 2010 DD47 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547141 2010 DG47 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
547142 2010 DV75 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
547143 2010 DH76 19/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547144 2010 DA77 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
547145 2010 DZ91 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
547146 2010 DE92 05/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
547147 2010 DM95 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547148 2010 DR103 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
547149 2010 DR105 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547150 2010 DV106 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547151 2010 DW106 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547152 2010 DB107 18/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547153 2010 DL107 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
547154 2010 DR108 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
547155 2010 DT108 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547156 2010 DU108 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547157 2010 DV108 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
547158 2010 DB109 16/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547159 2010 DS109 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547160 2010 DU109 13/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547161 2010 DT110 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
547162 2010 DV111 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547163 2010 DX111 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
547164 2010 EO12 08/03/2010 Taunus S. Karge, E. Schwab 900 m MPC · JPL
547165 2010 EZ20 06/03/2010 Plana F. Fratev 3,5 km MPC · JPL
547166 2010 EL29 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
547167 2010 EG30 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547168 2010 ES31 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547169 2010 EM42 14/03/2010 Pla D'Arguines R. Ferrando, M. Ferrando 4,2 km MPC · JPL
547170 2010 EL44 14/02/2010 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
547171 2010 EB66 13/03/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3,0 km MPC · JPL
547172 2010 EQ66 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
547173 2010 EP68 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
547174 2010 EN74 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547175 2010 EW74 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
547176 2010 EH76 12/03/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
547177 2010 EF78 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547178 2010 EA79 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
547179 2010 EK79 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
547180 2010 EE80 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
547181 2010 EX87 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
547182 2010 ET91 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
547183 2010 ER92 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547184 2010 EM97 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
547185 2010 EO98 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
547186 2010 EO99 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
547187 2010 EG102 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547188 2010 EB108 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
547189 2010 EX121 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
547190 2010 EN123 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
547191 2010 ER129 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
547192 2010 EY135 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
547193 2010 EQ136 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
547194 2010 ED143 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547195 2010 EP171 12/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547196 2010 EO174 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
547197 2010 EP176 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547198 2010 ER177 24/09/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
547199 2010 EH188 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
547200 2010 EL188 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547201 2010 EO188 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547202 2010 EP188 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547203 2010 FY1 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547204 2010 FV2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
547205 2010 FH4 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547206 2010 FV6 17/03/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,2 km MPC · JPL
547207 2010 FM10 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
547208 2010 FT13 02/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 980 m MPC · JPL
547209 2010 FK19 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
547210 2010 FR24 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547211 2010 FA27 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547212 2010 FG27 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
547213 2010 FF29 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547214 2010 FN30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547215 2010 FO85 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
547216 2010 FC87 26/08/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
547217 2010 FF91 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
547218 2010 FR94 03/12/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 830 m MPC · JPL
547219 2010 FE95 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 1,1 km MPC · JPL
547220 2010 FH95 16/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
547221 2010 FQ95 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
547222 2010 FR98 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
547223 2010 FJ121 21/09/2012 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
547224 2010 FL121 17/03/2010 Palomar PTF 1,8 km MPC · JPL
547225 2010 FV137 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547226 2010 FE138 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
547227 2010 FP139 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547228 2010 FW139 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
547229 2010 FL140 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
547230 2010 FT140 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
547231 2010 FA141 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
547232 2010 FR141 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
547233 2010 FD142 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547234 2010 GQ26 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
547235 2010 GX27 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547236 2010 GN31 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
547237 2010 GH34 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
547238 2010 GV62 21/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
547239 2010 GY66 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547240 2010 GB77 10/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
547241 2010 GZ79 16/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547242 2010 GR89 13/04/2010 WISE WISE 970 m MPC · JPL
547243 2010 GU96 14/04/2010 Kachina J. Hobart 3,9 km MPC · JPL
547244 2010 GS98 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
547245 2010 GZ98 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
547246 2010 GV104 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547247 2010 GB107 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
547248 2010 GN107 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547249 2010 GZ112 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547250 2010 GV115 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547251 2010 GP120 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547252 2010 GU120 11/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
547253 2010 GU128 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
547254 2010 GO131 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
547255 2010 GB137 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
547256 2010 GK143 10/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
547257 2010 GO145 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
547258 2010 GA158 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
547259 2010 GC172 09/11/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 940 m MPC · JPL
547260 2010 GL172 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
547261 2010 GM173 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
547262 2010 GJ184 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547263 2010 GM193 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547264 2010 GC199 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
547265 2010 GG199 24/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547266 2010 GV200 02/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
547267 2010 GR202 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
547268 2010 GQ204 02/09/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
547269 2010 GF206 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
547270 2010 HL20 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547271 2010 HU23 25/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547272 2010 HD78 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
547273 2010 HB79 26/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547274 2010 HP103 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
547275 2010 HZ114 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 4,1 km MPC · JPL
547276 2010 HL115 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547277 2010 HJ120 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547278 2010 HW137 04/12/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547279 2010 JW2 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
547280 2010 JE3 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
547281 2010 JM32 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
547282 2010 JE35 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547283 2010 JD38 04/05/2010 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
547284 2010 JR38 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
547285 2010 JG39 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547286 2010 JD49 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
547287 2010 JG49 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547288 2010 JA80 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547289 2010 JF80 12/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 850 m MPC · JPL
547290 2010 JA83 12/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
547291 2010 JO85 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
547292 2010 JL87 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547293 2010 JM87 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
547294 2010 JX111 12/03/2002 Palomar NEAT 1,00 km MPC · JPL
547295 2010 JC114 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
547296 2010 JN115 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547297 2010 JO120 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
547298 2010 JV122 13/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547299 2010 JJ154 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
547300 2010 JN155 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547301 2010 JP156 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
547302 2010 JS162 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
547303 2010 JA164 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547304 2010 JP164 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
547305 2010 JD166 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547306 2010 JZ166 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547307 2010 JN167 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547308 2010 JA175 11/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547309 2010 JC175 12/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
547310 2010 JA186 12/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
547311 2010 JL191 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547312 2010 JS202 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
547313 2010 JL204 01/02/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
547314 2010 JQ210 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
547315 2010 JW211 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547316 2010 JY211 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547317 2010 JZ211 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547318 2010 JC212 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547319 2010 KC36 29/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
547320 2010 KH36 17/05/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
547321 2010 KV37 17/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
547322 2010 KX61 01/06/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
547323 2010 KN143 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547324 2010 KC148 02/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
547325 2010 KR148 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
547326 2010 KW149 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
547327 2010 KG150 15/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
547328 2010 KV156 18/11/2016 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
547329 2010 KD157 12/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547330 2010 KY157 25/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547331 2010 KY158 21/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547332 2010 LN1 04/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
547333 2010 LZ60 06/06/2010 ESA OGS ESA OGS 2,5 km MPC · JPL
547334 2010 LH62 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547335 2010 LL63 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
547336 2010 LT64 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547337 2010 LF65 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547338 2010 LH108 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
547339 2010 LX109 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547340 2010 LP133 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
547341 2010 LK137 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547342 2010 LF139 19/11/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547343 2010 LU147 25/09/2016 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
547344 2010 LP149 30/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547345 2010 LA153 26/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2,8 km MPC · JPL
547346 2010 LS154 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
547347 2010 LY158 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547348 2010 MW111 12/02/2000 Apache Point SDSS Collaboration 680 m MPC · JPL
547349 2010 MZ111 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547350 2010 MU125 21/10/2006 Lulin LUSS 1,5 km MPC · JPL
547351 2010 MM134 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
547352 2010 MM145 05/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
547353 2010 MP147 10/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
547354 2010 MQ147 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547355 2010 MB148 21/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547356 2010 MK148 26/10/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
547357 2010 MO148 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
547358 2010 NM35 08/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
547359 2010 NZ107 03/09/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
547360 2010 NK113 13/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
547361 2010 NP119 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547362 2010 NB139 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547363 2010 NB147 07/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547364 2010 ND147 21/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
547365 2010 OW1 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547366 2010 OP139 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 4,0 km MPC · JPL
547367 2010 OD147 06/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
547368 2010 OD149 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
547369 2010 OM153 19/07/2010 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
547370 2010 PE10 19/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
547371 2010 PN26 05/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547372 2010 PX76 20/06/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
547373 2010 PL79 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547374 2010 PM80 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547375 2010 PC88 03/11/2013 Cerro Tololo-DECam S. S. Sheppard, C. Trujillo 117 km MPC · JPL
547376 2010 PQ89 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547377 2010 PU90 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
547378 2010 QB 19/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
547379 2010 QE3 30/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
547380 2010 QB6 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547381 2010 QX6 16/03/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
547382 2010 QN7 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547383 2010 QO7 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
547384 2010 RA4 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547385 2010 RQ4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547386 2010 RY4 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547387 2010 RS5 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
547388 2010 RZ5 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547389 2010 RL6 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547390 2010 RK7 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547391 2010 RG13 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547392 2010 RF14 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
547393 2010 RE20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
547394 2010 RQ24 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547395 2010 RQ31 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547396 2010 RG33 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547397 2010 RJ33 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547398 2010 RX40 03/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 2,2 km MPC · JPL
547399 2010 RO42 04/09/2010 Sierra Stars M. Ory 3,0 km MPC · JPL
547400 2010 RD44 04/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547401 2010 RD45 21/10/2006 Lulin LUSS 2,4 km MPC · JPL
547402 2010 RJ46 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547403 2010 RN49 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547404 2010 RF52 26/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
547405 2010 RG52 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547406 2010 RO52 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547407 2010 RC53 06/09/2010 SM Montmagastrell J. M. Bosch 750 m MPC · JPL
547408 2010 RA54 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547409 2010 RS54 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547410 2010 RH55 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547411 2010 RU56 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547412 2010 RR58 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547413 2010 RT64 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547414 2010 RL66 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
547415 2010 RK74 08/01/2002 Apache Point SDSS Collaboration 2,6 km MPC · JPL
547416 2010 RJ75 08/09/2010 Dauban C. Rinner, F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
547417 2010 RD76 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
547418 2010 RJ76 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547419 2010 RL87 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,2 km MPC · JPL
547420 2010 RD88 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547421 2010 RQ90 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
547422 2010 RS90 04/05/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
547423 2010 RL91 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547424 2010 RT92 16/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
547425 2010 RO93 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
547426 2010 RX93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547427 2010 RF95 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547428 2010 RG95 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547429 2010 RK99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547430 2010 RP99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547431 2010 RV99 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547432 2010 RC100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
547433 2010 RH100 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547434 2010 RM105 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547435 2010 RO105 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547436 2010 RU105 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547437 2010 RH108 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547438 2010 RU110 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547439 2010 RK114 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547440 2010 RD116 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547441 2010 RF121 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547442 2010 RH121 12/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547443 2010 RN124 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
547444 2010 RW137 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547445 2010 RR140 26/10/2006 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
547446 2010 RG142 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547447 2010 RS147 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
547448 2010 RN150 06/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
547449 2010 RQ152 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547450 2010 RQ154 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547451 2010 RC155 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
547452 2010 RQ155 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547453 2010 RE156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547454 2010 RH156 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547455 2010 RR157 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547456 2010 RB161 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547457 2010 RH161 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547458 2010 RF162 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547459 2010 RN162 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547460 2010 RJ165 09/09/2010 Bisei SG Center N. Hashimoto, T. Sakamoto 3,4 km MPC · JPL
547461 2010 RJ168 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547462 2010 RO168 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547463 2010 RH173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547464 2010 RB177 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547465 2010 RB179 28/09/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
547466 2010 RW179 01/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
547467 2010 RL180 05/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
547468 2010 RB181 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547469 2010 RK181 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547470 2010 RY181 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
547471 2010 RG182 02/10/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
547472 2010 RK183 23/07/2003 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
547473 2010 RM183 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
547474 2010 RS183 13/12/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
547475 2010 RT183 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547476 2010 RY183 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547477 2010 RO185 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547478 2010 RS188 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547479 2010 RQ191 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
547480 2010 RR191 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547481 2010 RK192 03/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
547482 2010 RV192 14/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547483 2010 RX192 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547484 2010 RX193 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547485 2010 RJ194 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547486 2010 RY194 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547487 2010 RE198 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547488 2010 RN198 14/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547489 2010 RQ198 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547490 2010 RC199 21/06/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547491 2010 RH199 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
547492 2010 RT199 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547493 2010 RS201 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547494 2010 RX206 06/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547495 2010 RK207 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547496 2010 RU208 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547497 2010 RV208 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547498 2010 RR209 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547499 2010 SG 06/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
547500 2010 SZ2 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547501 2010 SQ3 17/09/2010 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
547502 2010 SA5 03/12/2007 Lulin LUSS 710 m MPC · JPL
547503 2010 SW5 31/07/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
547504 2010 SV7 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547505 2010 SS8 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
547506 2010 SF10 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547507 2010 SF12 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547508 2010 SF13 26/09/2010 SM Montmagastrell J. M. Bosch 2,2 km MPC · JPL
547509 2010 SE23 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547510 2010 SD31 10/09/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
547511 2010 SG35 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
547512 2010 SE36 30/09/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
547513 2010 SH38 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
547514 2010 SU38 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547515 2010 SF44 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547516 2010 SD45 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547517 2010 SF45 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547518 2010 SB50 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547519 2010 SO50 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547520 2010 SJ52 29/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547521 2010 SW52 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
547522 2010 TU4 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547523 2010 TY5 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
547524 2010 TN6 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547525 2010 TP11 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
547526 2010 TA12 11/09/2010 Bisei SG Center K. Nishiyama, T. Sakamoto 2,0 km MPC · JPL
547527 2010 TT13 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
547528 2010 TC15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547529 2010 TM15 05/09/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
547530 2010 TJ16 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
547531 2010 TK20 08/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547532 2010 TD26 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547533 2010 TB27 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547534 2010 TF27 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547535 2010 TX30 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547536 2010 TG31 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547537 2010 TX34 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547538 2010 TW35 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547539 2010 TX36 19/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
547540 2010 TH37 12/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
547541 2010 TJ39 20/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
547542 2010 TV39 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547543 2010 TS40 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547544 2010 TV43 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547545 2010 TZ43 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547546 2010 TB45 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547547 2010 TM46 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547548 2010 TZ50 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547549 2010 TT52 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547550 2010 TH53 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547551 2010 TG55 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547552 2010 TP56 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547553 2010 TT56 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547554 2010 TD60 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
547555 2010 TG63 06/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
547556 2010 TU67 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547557 2010 TF70 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547558 2010 TT72 30/09/2010 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
547559 2010 TY72 26/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
547560 2010 TX82 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547561 2010 TQ84 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547562 2010 TL85 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547563 2010 TN85 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547564 2010 TO85 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,1 km MPC · JPL
547565 2010 TT86 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547566 2010 TF92 28/09/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
547567 2010 TR93 09/08/2005 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,8 km MPC · JPL
547568 2010 TJ95 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547569 2010 TG105 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547570 2010 TF106 29/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547571 2010 TC112 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547572 2010 TV117 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547573 2010 TY120 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547574 2010 TZ121 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547575 2010 TD123 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547576 2010 TB125 10/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
547577 2010 TU128 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547578 2010 TG129 11/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
547579 2010 TJ130 18/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
547580 2010 TX131 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547581 2010 TF133 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547582 2010 TT135 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547583 2010 TS139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547584 2010 TW139 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
547585 2010 TY141 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547586 2010 TJ142 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547587 2010 TQ142 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547588 2010 TW142 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547589 2010 TK146 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547590 2010 TY150 18/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
547591 2010 TH151 30/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
547592 2010 TZ156 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
547593 2010 TT158 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547594 2010 TU158 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547595 2010 TB160 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547596 2010 TB161 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547597 2010 TN161 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,8 km MPC · JPL
547598 2010 TW161 17/09/2010 Flagstaff L. H. Wasserman 870 m MPC · JPL
547599 2010 TM163 12/10/2010 Piszkesteto J. Kelemen 1,9 km MPC · JPL
547600 2010 TY163 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547601 2010 TR165 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547602 2010 TT165 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547603 2010 TR167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
547604 2010 TS167 12/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 650 m MPC · JPL
547605 2010 TS169 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547606 2010 TZ171 14/10/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
547607 2010 TY172 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547608 2010 TJ173 15/10/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 820 m MPC · JPL
547609 2010 TW175 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547610 2010 TE186 20/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
547611 2010 TV190 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547612 2010 TA193 11/10/2010 Piszkesteto G. Szabó 2,0 km MPC · JPL
547613 2010 TC193 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547614 2010 TZ193 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547615 2010 TO194 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547616 2010 TR195 15/06/2010 Haleakala Pan-STARRS 122 km MPC · JPL
547617 2010 TT195 09/10/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 280 km MPC · JPL
547618 2010 TW195 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
547619 2010 TZ195 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
547620 2010 TB196 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547621 2010 TD197 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547622 2010 TK197 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547623 2010 TW197 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547624 2010 TX197 03/10/2010 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
547625 2010 TN198 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547626 2010 TY198 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547627 2010 TK199 10/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547628 2010 TS199 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547629 2010 TU199 30/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547630 2010 TF200 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
547631 2010 TE207 17/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547632 2010 TS209 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547633 2010 TG212 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547634 2010 TL212 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547635 2010 TV213 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547636 2010 TK214 16/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 450 m MPC · JPL
547637 2010 TY214 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
547638 2010 TJ215 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547639 2010 TN215 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
547640 2010 TO215 19/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547641 2010 TG217 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
547642 2010 TJ217 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547643 2010 TL217 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547644 2010 UW1 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547645 2010 UR4 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547646 2010 UN12 28/10/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
547647 2010 UB13 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
547648 2010 UM13 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
547649 2010 UQ16 30/03/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 2,1 km MPC · JPL
547650 2010 UN17 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547651 2010 UR17 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547652 2010 UD18 08/03/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
547653 2010 UP18 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547654 2010 UW20 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547655 2010 UY20 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547656 2010 UN21 28/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
547657 2010 UU22 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547658 2010 UX22 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547659 2010 UQ23 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547660 2010 UD24 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547661 2010 UB25 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547662 2010 UZ25 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547663 2010 UN26 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547664 2010 UR29 28/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
547665 2010 UA30 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547666 2010 UK30 03/03/2005 Nogales J.-C. Merlin 750 m MPC · JPL
547667 2010 UL31 09/10/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
547668 2010 UJ34 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547669 2010 UZ34 30/07/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
547670 2010 UB36 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547671 2010 UT39 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547672 2010 UT46 05/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
547673 2010 UU51 13/10/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
547674 2010 UV53 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547675 2010 UC55 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547676 2010 UX56 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547677 2010 UE62 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547678 2010 UF66 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
547679 2010 UR70 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547680 2010 UA74 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547681 2010 UX80 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547682 2010 UZ80 16/10/2010 ESA OGS ESA OGS 570 m MPC · JPL
547683 2010 UB82 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547684 2010 UG82 11/10/2010 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
547685 2010 UP82 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
547686 2010 UA84 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547687 2010 UM88 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
547688 2010 UM92 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
547689 2010 UY92 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547690 2010 UD98 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547691 2010 UZ98 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547692 2010 UL101 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547693 2010 UA104 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547694 2010 UO108 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
547695 2010 UC110 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
547696 2010 UE110 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547697 2010 UL110 28/10/2010 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
547698 2010 UF111 07/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
547699 2010 UO111 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547700 2010 UV111 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547701 2010 UY111 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547702 2010 UD112 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
547703 2010 UE115 12/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
547704 2010 UF115 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547705 2010 UG115 31/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli 1,7 km MPC · JPL
547706 2010 UV122 31/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547707 2010 UK124 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547708 2010 VC4 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547709 2010 VX7 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547710 2010 VN9 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547711 2010 VL10 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
547712 2010 VM13 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547713 2010 VL18 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547714 2010 VX20 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
547715 2010 VQ26 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547716 2010 VZ33 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
547717 2010 VD37 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547718 2010 VR37 04/11/2010 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
547719 2010 VE39 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
547720 2010 VG40 14/02/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
547721 2010 VZ40 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547722 2010 VO42 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
547723 2010 VA43 25/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547724 2010 VW43 03/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,9 km MPC · JPL
547725 2010 VL48 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547726 2010 VQ49 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547727 2010 VO50 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
547728 2010 VU50 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547729 2010 VQ53 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547730 2010 VF54 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547731 2010 VQ57 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547732 2010 VO58 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547733 2010 VP58 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547734 2010 VM62 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547735 2010 VP63 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547736 2010 VM64 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547737 2010 VX72 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547738 2010 VZ72 25/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
547739 2010 VQ74 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
547740 2010 VO80 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547741 2010 VF82 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547742 2010 VN85 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547743 2010 VU89 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547744 2010 VG90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547745 2010 VG92 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547746 2010 VZ94 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547747 2010 VE95 05/12/2002 Haleakala AMOS 920 m MPC · JPL
547748 2010 VW102 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547749 2010 VA105 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
547750 2010 VR105 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
547751 2010 VP107 06/11/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
547752 2010 VQ110 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547753 2010 VO113 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547754 2010 VD115 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
547755 2010 VA120 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547756 2010 VM121 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
547757 2010 VR121 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547758 2010 VK124 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547759 2010 VR128 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547760 2010 VN132 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547761 2010 VY138 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547762 2010 VW144 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547763 2010 VZ145 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547764 2010 VP157 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547765 2010 VA159 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547766 2010 VS159 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
547767 2010 VW162 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547768 2010 VF167 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547769 2010 VQ168 23/02/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
547770 2010 VS169 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547771 2010 VW173 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547772 2010 VB178 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547773 2010 VC179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547774 2010 VE179 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547775 2010 VE180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547776 2010 VO180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547777 2010 VB181 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547778 2010 VE181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547779 2010 VJ181 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,0 km MPC · JPL
547780 2010 VJ183 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547781 2010 VG185 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547782 2010 VN186 01/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547783 2010 VH188 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547784 2010 VK189 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
547785 2010 VS189 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547786 2010 VC190 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547787 2010 VM192 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547788 2010 VJ193 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547789 2010 VL193 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547790 2010 VS195 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547791 2010 VV198 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
547792 2010 VY198 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547793 2010 VD199 15/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547794 2010 VR203 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
547795 2010 VJ206 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
547796 2010 VM206 30/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
547797 2010 VZ206 25/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
547798 2010 VA207 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547799 2010 VD207 30/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
547800 2010 VP208 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547801 2010 VD211 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547802 2010 VR211 21/06/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
547803 2010 VX211 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547804 2010 VX212 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
547805 2010 VZ212 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547806 2010 VJ214 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
547807 2010 VT214 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547808 2010 VB215 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
547809 2010 VC215 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
547810 2010 VE218 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547811 2010 VK219 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547812 2010 VR223 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547813 2010 VS225 02/09/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
547814 2010 VK226 01/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547815 2010 VT226 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547816 2010 VB227 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547817 2010 VY227 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547818 2010 VE228 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547819 2010 VH229 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
547820 2010 VR229 13/02/2012 Zelenchukskaya Stn T. V. Kryachko, B. Satovski 2,3 km MPC · JPL
547821 2010 VE230 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547822 2010 VG230 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547823 2010 VM230 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
547824 2010 VU230 07/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
547825 2010 VC232 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547826 2010 VJ232 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547827 2010 VV234 19/10/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
547828 2010 VD236 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547829 2010 VF236 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547830 2010 VT238 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547831 2010 VW238 09/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
547832 2010 VH239 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547833 2010 VW239 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
547834 2010 VW240 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547835 2010 VN241 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
547836 2010 VR247 11/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547837 2010 VN249 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547838 2010 VQ249 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547839 2010 VL250 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547840 2010 VV250 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547841 2010 VZ251 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
547842 2010 VV253 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547843 2010 VW253 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547844 2010 VL254 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
547845 2010 VY254 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
547846 2010 VT256 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
547847 2010 VL258 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547848 2010 WP2 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
547849 2010 WM5 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547850 2010 WO7 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547851 2010 WS7 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
547852 2010 WE8 05/10/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
547853 2010 WR10 10/08/2005 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
547854 2010 WC12 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547855 2010 WW14 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
547856 2010 WK16 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
547857 2010 WL16 26/03/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
547858 2010 WW24 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547859 2010 WP25 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547860 2010 WT25 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
547861 2010 WU27 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
547862 2010 WO29 14/11/2010 Catalina CSS 560 m MPC · JPL
547863 2010 WX30 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
547864 2010 WK34 15/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
547865 2010 WN34 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
547866 2010 WN36 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547867 2010 WU37 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547868 2010 WP38 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547869 2010 WN39 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 2,0 km MPC · JPL
547870 2010 WP40 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
547871 2010 WZ40 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
547872 2010 WF41 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
547873 2010 WP42 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547874 2010 WA43 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547875 2010 WB43 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547876 2010 WU46 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547877 2010 WW46 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547878 2010 WB49 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
547879 2010 WT49 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547880 2010 WN50 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547881 2010 WW50 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547882 2010 WP51 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547883 2010 WW51 24/07/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
547884 2010 WA54 15/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 9,2 km MPC · JPL
547885 2010 WZ54 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
547886 2010 WP59 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547887 2010 WZ60 09/04/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
547888 2010 WL68 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,9 km MPC · JPL
547889 2010 WT68 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547890 2010 WE70 30/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
547891 2010 WC74 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
547892 2010 WG75 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
547893 2010 WN75 28/09/2010 Haleakala Pan-STARRS 321 km MPC · JPL
547894 2010 WQ76 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
547895 2010 XA5 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547896 2010 XQ6 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547897 2010 XX6 23/01/2007 Kanab E. E. Sheridan 2,7 km MPC · JPL
547898 2010 XR8 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547899 2010 XE9 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547900 2010 XA10 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
547901 2010 XF10 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547902 2010 XK20 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547903 2010 XR22 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
547904 2010 XL28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
547905 2010 XX28 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
547906 2010 XN32 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547907 2010 XC33 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547908 2010 XJ33 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
547909 2010 XK34 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547910 2010 XJ35 03/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
547911 2010 XN35 09/04/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
547912 2010 XX35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547913 2010 XS36 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547914 2010 XN38 25/11/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
547915 2010 XG41 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547916 2010 XT47 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
547917 2010 XG49 30/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
547918 2010 XF51 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547919 2010 XW55 09/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
547920 2010 XJ57 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547921 2010 XR57 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
547922 2010 XJ72 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547923 2010 XP73 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547924 2010 XE77 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
547925 2010 XB78 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547926 2010 XK79 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
547927 2010 XB82 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547928 2010 XS84 25/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547929 2010 XF88 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
547930 2010 XR88 12/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547931 2010 XU91 19/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
547932 2010 XN92 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547933 2010 XE93 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547934 2010 XV93 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547935 2010 XY93 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
547936 2010 XZ93 20/11/2003 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
547937 2010 XE94 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547938 2010 XV94 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
547939 2010 XT95 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
547940 2010 XN96 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
547941 2010 XO96 11/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
547942 2010 XX96 04/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
547943 2010 XK97 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
547944 2010 XX97 25/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
547945 2010 XX98 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
547946 2010 XZ99 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547947 2010 XH100 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
547948 2010 XQ101 28/01/2017 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
547949 2010 XS101 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547950 2010 XP103 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547951 2010 XH105 26/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
547952 2010 XY107 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
547953 2010 XU108 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
547954 2010 XW108 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
547955 2010 XU110 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
547956 2010 XM111 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547957 2010 XS111 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
547958 2010 XV111 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
547959 2010 XW111 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
547960 2010 XX111 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
547961 2010 XA112 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
547962 2010 YN1 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
547963 2010 YU2 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,6 km MPC · JPL
547964 2010 YZ2 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 680 m MPC · JPL
547965 2010 YM3 14/12/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
547966 2010 YR5 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
547967 2010 AG7 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
547968 2010 AJ8 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
547969 2010 AE9 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
547970 2010 AD10 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547971 2010 AC11 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
547972 2010 AZ12 26/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
547973 2010 AY16 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547974 2010 AF17 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
547975 2010 AM17 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
547976 2010 AM20 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
547977 2010 AN20 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
547978 2010 AW20 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
547979 2010 AV22 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
547980 2010 AE24 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
547981 2010 AW26 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
547982 2010 AO27 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
547983 2010 AZ27 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
547984 2010 AA29 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
547985 2010 AW29 31/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
547986 2010 AB32 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547987 2010 AR33 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
547988 2010 AP34 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547989 2010 AJ36 30/01/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
547990 2010 AD42 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
547991 2010 AM42 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
547992 2010 AW44 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
547993 2010 AH45 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
547994 2010 AT48 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
547995 2010 AJ49 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
547996 2010 AA58 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
547997 2010 AB58 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
547998 2010 AC63 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
547999 2010 AS64 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
548000 2010 AW66 11/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

543.000s  • 544.000s  • 545.000s  • 546.000s  • 547.000s  • 548.000s  • 549.000s  • 550.000s  • 551.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001