Danh sách tiểu hành tinh/37001–38000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37001 2000 TL29 03/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37002 2000 TP29 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37003 2000 TF35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37004 2000 TN36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37005 2000 TO37 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37006 2000 TS37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37007 2000 TY37 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37008 2000 TB38 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
37009 2000 TC41 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37010 2000 TW42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37011 2000 TZ48 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37012 2000 TP51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37013 2000 TA54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37014 2000 TW55 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
37015 2000 TY55 01/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37016 2000 TE57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
37017 2000 TG57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
37018 2000 TE60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
37019 Jordansteckloff 2000 TA61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
37020 2000 TE68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37021 2000 UB1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
37022 Robertovittori 2000 UT1 22/10/2000 Sormano F. Manca, G. Ventre 7,7 km MPC · JPL
37023 2000 UD2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
37024 2000 UM5 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37025 2000 US5 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37026 2000 UF6 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
37027 2000 UO6 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37028 2000 UR6 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37029 2000 UZ6 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37030 2000 UB7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37031 2000 UD8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37032 2000 UL8 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
37033 2000 UX8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
37034 2000 UC9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37035 2000 UQ10 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
37036 2000 UA20 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37037 2000 UK21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37038 2000 UN21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37039 2000 UX21 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37040 2000 UP22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37041 2000 UZ22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37042 2000 UN25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37043 2000 US26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37044 Papymarcel 2000 UE29 27/10/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 7,4 km MPC · JPL
37045 2000 UG34 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37046 2000 UP35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37047 2000 UU35 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37048 2000 UZ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37049 2000 UC38 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37050 2000 UW38 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37051 2000 UH39 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37052 2000 UO39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37053 2000 UQ39 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37054 2000 UD40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37055 2000 UT40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37056 2000 UD42 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37057 2000 UN42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37058 2000 US42 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37059 2000 UO43 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37060 2000 UK45 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37061 2000 UL45 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37062 2000 UR45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37063 2000 UX45 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37064 2000 UO48 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37065 2000 UT48 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
37066 2000 UJ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37067 2000 UW49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37068 2000 UZ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37069 2000 UC50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37070 2000 UT51 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37071 2000 UY51 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37072 2000 UF52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37073 2000 UH53 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37074 2000 UV53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37075 2000 UC54 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37076 2000 UK54 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37077 2000 UK55 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37078 2000 UZ57 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37079 2000 UM58 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37080 2000 US58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37081 2000 UW59 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37082 2000 UH60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37083 2000 UK60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37084 2000 UD61 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37085 2000 UO63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37086 2000 UU63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37087 2000 UN67 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
37088 2000 UE70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37089 2000 UQ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37090 2000 UB72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37091 2000 UK72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37092 2000 UG78 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37093 2000 UE86 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
37094 2000 UD87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37095 2000 UR89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37096 2000 UY89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37097 2000 UM90 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37098 2000 UL94 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37099 2000 UM94 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37100 2000 UH96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37101 2000 UO96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37102 2000 UW98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37103 2000 UJ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37104 2000 UP99 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37105 2000 UA101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
37106 2000 UC101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37107 2000 UK101 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37108 2000 UG102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37109 2000 UZ102 25/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37110 2000 UF103 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37111 2000 UP103 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
37112 2000 UG104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37113 2000 UK104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37114 2000 UO104 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37115 2000 UE105 29/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37116 2000 UG110 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37117 Narcissus 2000 VU2 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 11 km MPC · JPL
37118 2000 VW4 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37119 2000 VQ6 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37120 2000 VS6 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37121 2000 VU7 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37122 2000 VQ10 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37123 2000 VW10 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37124 2000 VH11 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37125 2000 VP12 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37126 2000 VX15 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37127 2000 VU17 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37128 2000 VD22 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37129 2000 VZ22 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37130 2000 VS26 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37131 2000 VW29 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37132 2000 VB30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37133 2000 VD30 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37134 2000 VA32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37135 2000 VO32 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37136 2000 VA33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37137 2000 VK33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37138 2000 VT33 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37139 2000 VH38 01/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
37140 2000 VQ38 01/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
37141 Povolný 2000 VZ38 02/11/ 2000 Ondřejov P. Pravec 2,6 km MPC · JPL
37142 2000 VK41 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37143 2000 VG44 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37144 2000 VL44 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37145 2000 VZ45 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37146 2000 VD46 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37147 2000 VF48 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37148 2000 VF49 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37149 2000 VX52 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37150 2000 VJ53 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
37151 2000 VF55 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37152 2000 VV56 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37153 2000 VK57 03/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
37154 2000 VZ58 08/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
37155 2000 VD59 05/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37156 2000 VB60 01/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37157 2000 VD61 02/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
37158 2000 VV61 09/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37159 2000 WX 17/11/ 2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
37160 2000 WR5 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
37161 2000 WE9 20/11/ 2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37162 2000 WV9 22/11/ 2000 Farpoint G. Hug 6,0 km MPC · JPL
37163 Huachucaclub 2000 WD11 19/11/ 2000 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy 3,6 km MPC · JPL
37164 2000 WT12 22/11/ 2000 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
37165 2000 WS13 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37166 2000 WB22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
37167 2000 WE22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37168 2000 WL22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37169 2000 WX22 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37170 2000 WY26 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37171 2000 WO28 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
37172 2000 WQ32 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37173 2000 WW33 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37174 2000 WE37 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37175 2000 WJ40 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37176 2000 WB42 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37177 2000 WC43 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37178 2000 WD45 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37179 2000 WW45 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37180 2000 WE46 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37181 2000 WS49 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37182 2000 WW49 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37183 2000 WH50 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37184 2000 WC53 27/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37185 2000 WJ58 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37186 2000 WC60 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37187 2000 WP60 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37188 2000 WE61 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37189 2000 WJ62 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
37190 2000 WC63 28/11/ 2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
37191 2000 WP69 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37192 2000 WL70 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37193 2000 WF73 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37194 2000 WG73 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37195 2000 WD75 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37196 2000 WR76 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37197 2000 WR77 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37198 2000 WH79 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37199 2000 WV92 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
37200 2000 WC93 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37201 2000 WS94 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37202 2000 WK95 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37203 2000 WS98 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37204 2000 WE100 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
37205 2000 WD102 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37206 2000 WQ102 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37207 2000 WM103 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37208 2000 WK104 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37209 2000 WA108 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37210 2000 WW113 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37211 2000 WK119 20/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
37212 2000 WO126 16/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
37213 2000 WD127 17/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
37214 2000 WG130 19/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
37215 2000 WU131 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
37216 2000 WZ132 19/11/ 2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37217 2000 WV135 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
37218 Kimyoonyoung 2000 WE137 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
37219 2000 WN137 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
37220 2000 WX138 21/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37221 2000 WA142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
37222 2000 WB142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
37223 2000 WD142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37224 2000 WH142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
37225 2000 WN142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37226 2000 WQ142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
37227 2000 WW142 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
37228 2000 WE146 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
37229 2000 WJ146 23/11/ 2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
37230 2000 WA147 28/11/ 2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
37231 2000 WW148 29/11/ 2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
37232 2000 WS154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37233 2000 WV154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37234 2000 WY154 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37235 2000 WP155 30/11/ 2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
37236 2000 WX161 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
37237 2000 WZ161 20/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
37238 2000 WY167 24/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
37239 2000 WB168 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37240 2000 WP171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37241 2000 WS171 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37242 2000 WE172 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37243 2000 WM174 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37244 2000 WF175 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37245 2000 WL179 26/11/ 2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37246 2000 WH180 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37247 2000 WM181 30/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
37248 2000 WB182 25/11/ 2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37249 2000 WZ182 17/11/ 2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37250 2000 WX183 30/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
37251 2000 WX184 29/11/ 2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
37252 2000 WR186 27/11/ 2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37253 2000 WN188 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
37254 2000 WO188 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37255 2000 WX189 18/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
37256 2000 WX191 19/11/ 2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
37257 2000 XM2 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37258 2000 XT3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37259 2000 XF4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
37260 2000 XR4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
37261 2000 XC5 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37262 2000 XC9 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37263 2000 XP12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37264 2000 XS16 01/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37265 2000 XT17 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37266 2000 XG18 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37267 2000 XJ23 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37268 2000 XB24 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37269 2000 XO24 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37270 2000 XP32 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37271 2000 XR34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37272 2000 XR39 04/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37273 2000 XP40 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37274 2000 XO42 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37275 2000 XF43 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37276 2000 XL43 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37277 2000 YJ 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37278 2000 YE7 20/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37279 Hukvaldy 2000 YK12 22/12/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,9 km MPC · JPL
37280 2000 YT19 28/12/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 9,7 km MPC · JPL
37281 2000 YA61 30/12/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
37282 2000 YJ67 28/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37283 2000 YA71 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
37284 2000 YG76 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37285 2000 YJ78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37286 2000 YL101 28/12/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
37287 2000 YM101 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37288 2000 YU121 22/12/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
37289 2000 YK124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
37290 2000 YX135 22/12/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
37291 2001 AP26 05/01/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37292 2001 AN34 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37293 2001 AF43 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
37294 2001 BT44 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37295 2001 BB46 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37296 2001 BX54 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37297 2001 BQ77 26/01/2001 Haleakala NEAT 27 km MPC · JPL
37298 2001 BU80 19/01/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
37299 2001 CN21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 25 km MPC · JPL
37300 2001 CW32 13/02/2001 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37301 2001 CA39 13/02/2001 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
37302 2001 EG11 02/03/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
37303 2001 EF23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
37304 2001 EW23 15/03/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
37305 2001 HF55 24/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37306 2001 KW46 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37307 2001 LG16 13/06/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
37308 2001 OP16 21/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
37309 Pajuelo 2001 OX62 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37310 2001 OE107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37311 2001 PH28 14/08/2001 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
37312 2001 PJ62 13/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
37313 2001 QC 16/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,5 km MPC · JPL
37314 2001 QP 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37315 2001 QQ16 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37316 2001 QS28 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37317 2001 QT31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37318 2001 QZ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37319 2001 QL37 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
37320 2001 QF51 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37321 2001 QX69 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37322 2001 QM76 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37323 2001 QY76 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37324 2001 QN77 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37325 2001 QG78 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37326 2001 QA79 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37327 2001 QG79 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37328 2001 QN99 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37329 2001 QW108 23/08/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
37330 2001 QN136 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37331 2001 QY138 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37332 2001 QJ140 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37333 2001 QU178 27/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
37334 2001 QW197 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37335 2001 QX268 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37336 2001 RM 06/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37337 2001 RH72 10/09/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37338 2001 RF93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
37339 2001 RQ94 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
37340 2001 RY120 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37341 2001 SO16 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
37342 2001 SA22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37343 2001 SG27 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37344 2001 SS54 16/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37345 2001 SV153 17/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37346 2001 SU154 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37347 2001 SB287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
37348 2001 SH289 27/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
37349 Lynnaequick 2001 SV291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
37350 2001 TU19 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37351 2001 TE36 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37352 2001 TW64 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37353 2001 TG66 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37354 2001 TN107 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37355 2001 TQ116 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
37356 2001 TY187 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
37357 2001 TD196 12/10/2001 Haleakala NEAT 10 km MPC · JPL
37358 2001 UM10 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
37359 2001 UM17 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
37360 2001 UZ24 18/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
37361 2001 UW46 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37362 2001 UM65 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37363 2001 UU94 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
37364 2001 UW118 22/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
37365 2001 UG153 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37366 2001 UZ157 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37367 2001 VC 06/11/ 2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
37368 2001 VR 07/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37369 2001 VV 06/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37370 2001 VM9 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37371 2001 VR27 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37372 2001 VF33 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37373 2001 VM34 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37374 2001 VA37 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
37375 2001 VY39 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37376 2001 VD42 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37377 2001 VP46 09/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37378 2001 VU76 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37379 2001 VP92 15/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37380 2001 VF94 15/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37381 2001 VZ119 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37382 2001 VR120 12/11/ 2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37383 2001 VM122 13/11/ 2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
37384 2001 WU1 18/11/ 2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37385 2001 WP27 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
37386 2001 WG29 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37387 2001 WT29 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37388 2001 WJ36 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37389 2001 WR38 17/11/ 2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37390 2001 WL49 30/11/ 2001 Kingsnake J. V. McClusky 8,0 km MPC · JPL
37391 Ebre 2001 XB 01/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 3,1 km MPC · JPL
37392 Yukiniall 2001 XP16 10/12/2001 Uccle T. Pauwels, H. Boffin 2,3 km MPC · JPL
37393 2001 XF24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37394 2001 XK24 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37395 2001 XJ30 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37396 2001 XM42 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37397 2001 XP47 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37398 2001 XY49 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
37399 2001 XO61 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
37400 2001 XG67 10/12/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37401 2001 XK74 11/12/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37402 2001 XB98 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37403 2001 XV98 10/12/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37404 2001 XF99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37405 2001 XT100 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37406 2001 XG103 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37407 2001 XT113 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37408 2001 XY114 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37409 2001 XW115 13/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37410 2001 XQ118 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37411 2001 XH152 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37412 2001 XG183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
37413 2001 XB184 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37414 2001 XN191 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37415 2001 XQ196 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37416 2001 XR196 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37417 2001 XB197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
37418 2001 XD199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37419 2001 XT199 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37420 2001 XT215 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37421 2001 XC217 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37422 2001 XF241 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37423 2001 XV251 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37424 2001 YA3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels 5,9 km MPC · JPL
37425 2001 YM3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
37426 2001 YU69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37427 2001 YJ82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37428 2001 YX91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
37429 2001 YE105 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37430 2001 YN119 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37431 2002 AT7 04/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
37432 Piszkéstető 2002 AE11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 4,6 km MPC · JPL
37433 2002 AA19 08/01/2002 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
37434 2002 AQ25 08/01/2002 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
37435 2111 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,3 km MPC · JPL
37436 2201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
37437 2576 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
37438 2599 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
37439 2610 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37440 2612 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
37441 2700 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37442 2722 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
37443 2788 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
37444 2793 P-L 26/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37445 3056 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
37446 4067 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37447 4162 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37448 4218 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
37449 4235 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37450 4257 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37451 4280 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37452 Spirit 4282 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,9 km MPC · JPL
37453 4311 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
37454 4636 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
37455 4727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
37456 4790 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
37457 4793 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37458 5008 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37459 6037 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
37460 6102 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37461 6112 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
37462 6293 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
37463 6338 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37464 6352 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37465 6618 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
37466 6727 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
37467 6753 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
37468 6782 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
37469 6833 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
37470 6834 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
37471 Popocatepetl 7082 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37472 7613 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 11 km MPC · JPL
37473 9066 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37474 9618 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
37475 1038 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
37476 1107 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
37477 1110 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
37478 1120 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
37479 1130 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
37480 1149 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37481 1209 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
37482 2114 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
37483 2125 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37484 2174 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37485 2211 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 8,2 km MPC · JPL
37486 2282 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
37487 3150 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
37488 3203 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
37489 4396 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
37490 1082 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37491 1112 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
37492 1115 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
37493 1171 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37494 1174 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37495 1226 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,2 km MPC · JPL
37496 1287 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37497 1330 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37498 1507 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
37499 2033 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
37500 2118 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37501 2130 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
37502 2257 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
37503 2288 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,7 km MPC · JPL
37504 3052 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37505 3062 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
37506 3107 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
37507 3141 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
37508 3190 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37509 3192 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
37510 3235 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
37511 3303 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
37512 4197 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37513 5068 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
37514 1118 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
37515 2008 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
37516 2027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
37517 2134 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
37518 2410 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
37519 Amphios 3040 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 33 km MPC · JPL
37520 3193 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
37521 3280 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
37522 3367 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
37523 4076 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
37524 4375 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
37525 5127 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
37526 5721 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
37527 1971 UJ1 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 6,0 km MPC · JPL
37528 1975 SX 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 7,3 km MPC · JPL
37529 1977 EL8 12/03/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 5,1 km MPC · JPL
37530 Dancingangel 1977 RP7 11/09/1977 Nauchnij N. S. Chernykh 4,2 km MPC · JPL
37531 1978 VF7 07/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
37532 1978 VL8 06/11/ 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
37533 1979 MX8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,4 km MPC · JPL
37534 1980 FL4 16/03/1980 La Silla C.-I. Lagerkvist 6,1 km MPC · JPL
37535 1981 DP 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
37536 1981 EM2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
37537 1981 EP2 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 12 km MPC · JPL
37538 1981 EK3 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
37539 1981 EY4 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
37540 1981 ES7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,1 km MPC · JPL
37541 1981 EW7 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
37542 1981 EJ8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,4 km MPC · JPL
37543 1981 ER8 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,1 km MPC · JPL
37544 1981 EY16 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
37545 1981 EA18 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
37546 1981 ET20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,6 km MPC · JPL
37547 1981 EH22 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
37548 1981 EO30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,9 km MPC · JPL
37549 1981 ET30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
37550 1981 EE31 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
37551 1981 EY34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
37552 1981 EU39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
37553 1981 EN43 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,6 km MPC · JPL
37554 1981 ET44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
37555 1981 EG47 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,4 km MPC · JPL
37556 Svyaztie 1982 QP3 28/08/1982 Nauchnij N. S. Chernykh, B. G. Marsden 4,1 km MPC · JPL
37557 1984 JR 09/05/1984 Palomar J. Gibson 1,7 km MPC · JPL
37558 1984 SG6 22/09/1984 La Silla H. Debehogne 10 km MPC · JPL
37559 1985 UR 20/10/1985 Kleť A. Mrkos 6,2 km MPC · JPL
37560 1986 QK3 29/08/1986 La Silla H. Debehogne 2,5 km MPC · JPL
37561 Churgym 1988 CR 13/02/1988 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
37562 1988 MA 16/06/1988 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
37563 1988 SG2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,7 km MPC · JPL
37564 1988 TR3 13/10/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 9,7 km MPC · JPL
37565 1988 VL3 03/11/ 1988 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 6,1 km MPC · JPL
37566 1989 GY1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
37567 1989 SC3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
37568 1989 TP 04/10/1989 Palomar E. F. Helin 2,3 km MPC · JPL
37569 1989 UG 23/10/1989 Gekko Y. Oshima 7,1 km MPC · JPL
37570 1989 UD1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,2 km MPC · JPL
37571 1989 UE1 25/10/1989 Gekko Y. Oshima 2,0 km MPC · JPL
37572 1989 UC5 30/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 13 km MPC · JPL
37573 Enricocaruso 1989 UB7 23/10/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,3 km MPC · JPL
37574 1990 QE6 25/08/1990 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
37575 1990 QD7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
37576 1990 QW9 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
37577 1990 RG 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 1,7 km MPC · JPL
37578 1990 RY2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
37579 1990 SO7 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
37580 1990 SH8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
37581 1990 SU15 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 4,5 km MPC · JPL
37582 Faraday 1990 TT3 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,3 km MPC · JPL
37583 Ramonkhanna 1990 TH8 13/10/1990 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,6 km MPC · JPL
37584 Schleiden 1990 TC9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,3 km MPC · JPL
37585 1990 VQ8 15/11/ 1990 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
37586 1991 BP2 23/01/1991 Kushiro M. Matsuyama, K. Watanabe 5,0 km MPC · JPL
37587 1991 CK3 14/02/1991 Palomar E. F. Helin 8,4 km MPC · JPL
37588 Lynnecox 1991 GA2 15/04/1991 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,8 km MPC · JPL
37589 1991 NN9 09/07/1991 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 4,3 km MPC · JPL
37590 1991 RA14 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 15 km MPC · JPL
37591 1991 TD4 10/10/1991 Palomar K. J. Lawrence 6,1 km MPC · JPL
37592 Pauljackson 1991 TG7 03/10/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 3,7 km MPC · JPL
37593 1991 UJ 18/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,8 km MPC · JPL
37594 1991 UJ1 29/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
37595 1991 UZ1 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,3 km MPC · JPL
37596 Cotahuasi 1991 VV6 09/11/ 1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
37597 1992 EH10 02/03/1992 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
37598 1992 EL17 02/03/1992 La Silla UESAC 2,9 km MPC · JPL
37599 1992 EH18 03/03/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
37600 1992 EO20 02/03/1992 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37601 Vicjen 1992 GC1 03/04/1992 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 3,9 km MPC · JPL
37602 1992 HD1 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
37603 1992 HG1 24/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37604 1992 OQ1 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
37605 1992 PN2 02/08/1992 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
37606 1992 RX4 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
37607 Regineolsen 1992 RO7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
37608 Löns 1992 SY16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
37609 LaVelle 1992 WS4 25/11/ 1992 Palomar E. M. Shoemaker, C. S. Shoemaker 2,9 km MPC · JPL
37610 1993 FP7 17/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
37611 1993 FR29 21/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
37612 1993 FJ37 19/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
37613 1993 FE40 19/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
37614 1993 FT47 19/03/1993 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
37615 1993 FX50 19/03/1993 La Silla UESAC 3,3 km MPC · JPL
37616 1993 FK82 19/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
37617 1993 NN1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
37618 1993 OD3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
37619 1993 OJ6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
37620 1993 QA3 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
37621 1993 QT4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
37622 1993 QO8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37623 Valmiera 1993 RN4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 12 km MPC · JPL
37624 1993 RT8 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37625 1993 SR1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,3 km MPC · JPL
37626 1993 SG2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,3 km MPC · JPL
37627 Lucaparmitano 1993 TD 11/10/1993 Colleverde V. S. Casulli 3,1 km MPC · JPL
37628 1993 TK17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
37629 1993 TX19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
37630 Thomasmore 1993 TM20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
37631 1993 TT27 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
37632 1993 TT37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
37633 1993 TG39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
37634 1993 UZ 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
37635 1993 UJ1 20/10/1993 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
37636 1993 UQ4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
37637 1993 UZ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
37638 1993 VB 06/11/ 1993 Siding Spring R. H. McNaught 490 m MPC · JPL
37639 1993 VR1 11/11/ 1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
37640 Luiginegrelli 1993 WF 20/11/ 1993 Colleverde V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
37641 1994 AO3 15/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
37642 1994 AA6 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37643 1994 AX6 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37644 1994 BN3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,2 km MPC · JPL
37645 Chebarkul 1994 CM13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
37646 Falconscott 1994 CS13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
37647 1994 ES3 15/03/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
37648 1994 EV6 09/03/1994 Caussols E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
37649 1994 FC 19/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 3,3 km MPC · JPL
37650 1994 FP 21/03/1994 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
37651 1994 GX 03/04/1994 Siding Spring G. J. Garradd 1,4 km MPC · JPL
37652 1994 JS1 04/05/1994 Catalina Station C. W. Hergenrother, T. B. Spahr 3,6 km MPC · JPL
37653 1994 JJ4 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
37654 1994 JQ6 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37655 Illapa 1994 PM 01/08/1994 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 980 m MPC · JPL
37656 1994 PP6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
37657 1994 PX14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
37658 1994 PK18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
37659 1994 PM20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
37660 1994 PG22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
37661 1994 PJ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
37662 1994 PT26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
37663 1994 PT32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
37664 1994 PF39 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
37665 1994 RH17 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
37666 1994 SV7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
37667 1994 SZ7 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37668 1994 SX9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
37669 1994 TH1 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
37670 1994 TW12 10/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
37671 1994 UY11 31/10/1994 Palomar PCAS 3,3 km MPC · JPL
37672 1994 VC 01/11/ 1994 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37673 1994 WR5 28/11/ 1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
37674 1994 XH3 02/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37675 1995 AJ1 06/01/1995 Nyukasa M. Hirasawa, S. Suzuki 3,1 km MPC · JPL
37676 1995 BV11 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37677 1995 CA1 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
37678 McClure 1995 CR1 03/02/1995 Siding Spring D. J. Asher 2,4 km MPC · JPL
37679 1995 DH5 22/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
37680 1995 FD2 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37681 1995 FB7 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
37682 1995 GZ6 04/04/1995 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
37683 Gustaveeiffel 1995 KK 19/05/1995 Colleverde V. S. Casulli 2,3 km MPC · JPL
37684 1995 NE 01/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
37685 1995 OU2 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 22 km MPC · JPL
37686 1995 OR3 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
37687 Chunghikoh 1995 QB10 30/08/1995 Socorro R. Weber 3,9 km MPC · JPL
37688 1995 ST17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37689 1995 SH70 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
37690 1995 UV16 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
37691 1995 UN74 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
37692 Loribragg 1995 VX 12/11/ 1995 Haleakala AMOS 5,1 km MPC · JPL
37693 1995 VQ1 15/11/ 1995 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,7 km MPC · JPL
37694 1995 WC6 26/11/ 1995 Kleť Kleť Obs. 5,8 km MPC · JPL
37695 1995 WT10 16/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
37696 1995 WE27 18/11/ 1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
37697 1995 YW4 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
37698 1995 YL8 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37699 Santini-Aichl 1996 AH1 13/01/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 7,7 km MPC · JPL
37700 1996 AL3 10/01/1996 Haleakala AMOS 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37701 1996 AR8 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
37702 1996 BB9 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
37703 1996 CD1 11/02/1996 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
37704 1996 EK9 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
37705 1996 GD20 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
37706 Trinchieri 1996 RN 08/09/1996 Sormano V. Giuliani, P. Chiavenna 2,4 km MPC · JPL
37707 1996 RK3 15/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
37708 1996 RX3 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
37709 1996 RL4 12/09/1996 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
37710 1996 RD12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
37711 1996 RP12 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37712 1996 RD14 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37713 1996 RY22 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37714 1996 RK29 11/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
37715 1996 RN31 13/09/1996 La Silla UDTS 19 km MPC · JPL
37716 1996 RP32 15/09/1996 La Silla UDTS 15 km MPC · JPL
37717 1996 RQ33 11/09/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 5,4 km MPC · JPL
37718 1996 SR4 20/09/1996 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
37719 1996 SG6 18/09/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
37720 Kawanishi 1996 SH7 23/09/1996 Nanyo T. Okuni 3,7 km MPC · JPL
37721 1996 TX8 10/10/1996 Catalina Station T. B. Spahr 2,8 km MPC · JPL
37722 1996 TC13 12/10/1996 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,1 km MPC · JPL
37723 1996 TX28 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37724 1996 TP30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
37725 1996 TA35 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
37726 1996 TK36 12/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37727 1996 TE39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
37728 1996 TG39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
37729 Akiratakao 1996 TK54 14/10/1996 Geisei T. Seki 7,2 km MPC · JPL
37730 1996 TA55 10/10/1996 Xinglong SCAP 3,3 km MPC · JPL
37731 1996 TY64 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
37732 1996 TY68 10/10/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 21 km MPC · JPL
37733 1996 UD1 16/10/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,6 km MPC · JPL
37734 1996 UR3 30/10/1996 Sormano A. Testa, V. Giuliani 2,3 km MPC · JPL
37735 Riccardomuti 1996 VL 01/11/ 1996 Colleverde V. S. Casulli 2,2 km MPC · JPL
37736 Jandl 1996 VU6 15/11/ 1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,3 km MPC · JPL
37737 1996 VS13 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
37738 1996 VM14 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
37739 1996 VC15 05/11/ 1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37740 1996 VU29 07/11/ 1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,3 km MPC · JPL
37741 1996 WR1 30/11/ 1996 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
37742 1996 WB2 30/11/ 1996 Dossobuono L. Lai 5,0 km MPC · JPL
37743 1996 XQ 01/12/1996 Chichibu N. Satō 2,1 km MPC · JPL
37744 1996 XU14 08/12/1996 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,4 km MPC · JPL
37745 1996 XD22 08/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
37746 1996 XD32 14/12/1996 Chichibu N. Satō 5,1 km MPC · JPL
37747 1996 YS 20/12/1996 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
37748 1997 AF2 03/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
37749 Umbertobonori 1997 AG18 12/01/1997 Bologna San Vittore Obs. 5,1 km MPC · JPL
37750 1997 BZ 19/01/1997 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
37751 1997 CH1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,3 km MPC · JPL
37752 1997 CR12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37753 1997 CO13 07/02/1997 Kleť Kleť Obs. 3,4 km MPC · JPL
37754 1997 CX15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
37755 1997 EA 01/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
37756 1997 EH11 03/03/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,8 km MPC · JPL
37757 1997 EG26 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
37758 1997 EB36 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37759 1997 EL36 04/03/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37760 1997 EG41 10/03/1997 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37761 1997 EN51 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
37762 1997 GU1 02/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
37763 1997 GB3 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
37764 1997 GT3 02/04/1997 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
37765 1997 GF11 03/04/1997 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
37766 1997 GM11 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37767 1997 GP16 03/04/1997 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37768 1997 GV16 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37769 1997 GJ18 03/04/1997 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37770 1997 GQ21 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37771 1997 GQ22 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37772 1997 GF23 06/04/1997 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37773 1997 GY24 07/04/1997 Goodricke-Pigott M. T. Chamberlin 5,8 km MPC · JPL
37774 1997 GC25 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37775 1997 GY26 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
37776 1997 GW28 08/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37777 1997 GE32 12/04/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 7,7 km MPC · JPL
37778 1997 HE2 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
37779 1997 HE10 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37780 1997 HO11 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37781 1997 HB13 30/04/1997 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37782 Jacquespiccard 1997 JP11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
37783 1997 MP2 28/06/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37784 1997 SY2 23/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
37785 1997 SL15 27/09/1997 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
37786 Tokikonaruko 1997 SS17 30/09/1997 Moriyama Y. Ikari 1,4 km MPC · JPL
37787 1997 SX24 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37788 Suchan 1997 SK34 25/09/1997 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,4 km MPC · JPL
37789 1997 UL16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
37790 1997 UX26 27/10/1997 La Silla UDTS 13 km MPC · JPL
37791 1997 VB4 07/11/ 1997 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
37792 1997 VQ7 02/11/ 1997 Xinglong SCAP 1,9 km MPC · JPL
37793 1997 WE 18/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
37794 1997 WP7 19/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,4 km MPC · JPL
37795 1997 WC8 24/11/ 1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
37796 1997 WK13 24/11/ 1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
37797 1997 WU15 23/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37798 1997 WU24 28/11/ 1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
37799 1997 WC31 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37800 1997 WW36 29/11/ 1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37801 1997 WO47 19/11/ 1997 Xinglong SCAP 5,1 km MPC · JPL
37802 1997 XD11 03/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
37803 1997 YY 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
37804 1997 YE4 23/12/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
37805 1997 YM10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37806 1997 YQ11 30/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37807 1997 YZ12 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
37808 1997 YL14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
37809 1997 YU15 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
37810 1997 YP17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
37811 1998 AR4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
37812 1998 AB6 08/01/1998 Caussols ODAS 2,5 km MPC · JPL
37813 1998 AM6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
37814 1998 AT6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
37815 1998 BK1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37816 1998 BT2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 4,4 km MPC · JPL
37817 1998 BV2 19/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
37818 Juliamaury 1998 BC5 18/01/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
37819 1998 BE5 20/01/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
37820 1998 BL8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
37821 1998 BM8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
37822 1998 BQ8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
37823 1998 BS8 25/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
37824 1998 BU14 25/01/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,9 km MPC · JPL
37825 1998 BM17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
37826 1998 BS24 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
37827 1998 BR32 29/01/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
37828 1998 BK33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
37829 1998 BQ33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
37830 1998 BX33 31/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
37831 1998 BH36 27/01/1998 Uccle E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
37832 1998 BA38 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
37833 1998 BL39 29/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
37834 1998 BG41 25/01/1998 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
37835 1998 BC44 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 5,2 km MPC · JPL
37836 1998 BD44 25/01/1998 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,4 km MPC · JPL
37837 1998 CA2 09/02/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
37838 1998 DF 17/02/1998 Bédoin P. Antonini 2,9 km MPC · JPL
37839 1998 DX1 19/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
37840 Gramegna 1998 DA3 20/02/1998 Bologna San Vittore Obs. 2,5 km MPC · JPL
37841 1998 DQ4 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
37842 1998 DT4 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
37843 1998 DA6 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
37844 1998 DD6 22/02/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
37845 1998 DF6 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
37846 1998 DV6 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
37847 1998 DH9 22/02/1998 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
37848 1998 DB14 27/02/1998 Caussols ODAS 3,7 km MPC · JPL
37849 1998 DP16 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
37850 1998 DX21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
37851 1998 DH26 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
37852 1998 DG32 22/02/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
37853 Danielbarbier 1998 DB35 27/02/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
37854 1998 EY11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,6 km MPC · JPL
37855 1998 EE12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
37856 1998 EV12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
37857 1998 EV14 05/03/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
37858 1998 EX15 03/03/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
37859 Bobkoff 1998 FE3 23/03/1998 Ondřejov P. Pravec 6,3 km MPC · JPL
37860 1998 FP4 23/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
37861 1998 FA5 23/03/1998 Prescott P. G. Comba 3,8 km MPC · JPL
37862 1998 FR5 24/03/1998 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
37863 1998 FB7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
37864 1998 FJ10 24/03/1998 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
37865 Georgesattard 1998 FS15 28/03/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
37866 1998 FU15 28/03/1998 Caussols ODAS 5,4 km MPC · JPL
37867 1998 FO16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37868 1998 FH18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
37869 1998 FN21 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37870 1998 FJ23 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37871 1998 FB28 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37872 1998 FW28 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37873 1998 FM29 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37874 1998 FX29 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37875 1998 FV34 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37876 1998 FY37 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37877 1998 FX41 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37878 1998 FG43 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
37879 1998 FB47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37880 1998 FP47 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37881 1998 FL48 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37882 1998 FE49 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37883 1998 FA51 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37884 1998 FH54 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37885 1998 FG56 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37886 1998 FH56 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37887 1998 FQ58 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37888 1998 FG59 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37889 1998 FW59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37890 1998 FY59 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37891 1998 FY60 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37892 1998 FA61 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37893 1998 FR61 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37894 1998 FE62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37895 1998 FJ62 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37896 1998 FV62 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37897 1998 FP64 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37898 1998 FG65 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37899 1998 FZ65 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37900 1998 FF66 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37901 1998 FW66 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
37902 1998 FH67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37903 1998 FU67 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37904 1998 FU68 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37905 1998 FU70 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37906 1998 FR73 28/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,7 km MPC · JPL
37907 1998 FD76 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37908 1998 FA78 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37909 1998 FT79 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37910 1998 FS84 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37911 1998 FA85 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37912 1998 FG90 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
37913 1998 FO90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
37914 1998 FK94 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37915 1998 FK101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37916 1998 FN101 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37917 1998 FJ103 31/03/1998 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37918 1998 FD104 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37919 1998 FO104 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37920 1998 FC109 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37921 1998 FM109 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
37922 1998 FQ109 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37923 1998 FD113 31/03/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
37924 1998 FB114 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37925 1998 FL114 31/03/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37926 1998 FX114 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37927 1998 FS115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37928 1998 FO121 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37929 1998 FY122 20/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37930 1998 FG123 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37931 1998 FG125 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37932 1998 FF129 22/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37933 1998 FM140 29/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37934 1998 FO141 29/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37935 1998 GW 03/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
37936 1998 GH1 04/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 8,4 km MPC · JPL
37937 1998 GA9 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37938 1998 GH9 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37939 Hašler 1998 HA 16/04/1998 Ondřejov L. Kotková 2,7 km MPC · JPL
37940 1998 HA4 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
37941 1998 HS6 22/04/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
37942 1998 HY8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
37943 1998 HF18 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37944 1998 HK19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37945 1998 HP19 18/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37946 1998 HH20 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37947 1998 HJ20 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37948 1998 HN23 25/04/1998 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37949 1998 HD29 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37950 1998 HU33 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37951 1998 HE42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
37952 1998 HW45 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37953 1998 HX46 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37954 1998 HF47 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37955 1998 HK50 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
37956 1998 HO53 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37957 1998 HJ54 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37958 1998 HR57 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
37959 1998 HM62 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37960 1998 HP64 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37961 1998 HG71 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37962 1998 HW74 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
37963 1998 HF79 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37964 1998 HR84 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37965 1998 HH89 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37966 1998 HO90 21/04/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37967 1998 HG93 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37968 1998 HB94 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37969 1998 HW97 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37970 1998 HG100 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
37971 1998 HS102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
37972 1998 HJ105 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37973 1998 HG106 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
37974 1998 HE115 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37975 1998 HB118 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37976 1998 HC118 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37977 1998 HC123 23/04/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
37978 1998 HR124 23/04/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37979 1998 HG125 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37980 1998 HH126 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37981 1998 HD130 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37982 1998 HB132 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
37983 1998 HB136 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
37984 1998 HA138 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37985 1998 HF144 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37986 1998 HQ144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37987 1998 HO145 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37988 1998 HB153 23/04/1998 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
37989 1998 HZ153 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
37990 1998 KN4 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
37991 1998 KZ5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
37992 1998 KP6 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
37993 1998 KM8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
37994 1998 KV12 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
37995 1998 KG24 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37996 1998 KE27 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
37997 1998 KW30 22/05/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37998 1998 KF34 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37999 1998 KL34 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
38000 1998 KK35 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL

33.000s  • 34.000s  • 35.000s  • 36.000s  • 37.000s  • 38.000s  • 39.000s  • 40.000s  • 41.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001