Danh sách tiểu hành tinh/76001–77000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76001 2000 DB18 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76002 2000 DR19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76003 2000 DD20 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76004 2000 DG20 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76005 2000 DK20 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76006 2000 DX21 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76007 2000 DT22 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76008 2000 DV22 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76009 2000 DY23 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76010 2000 DZ23 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76011 2000 DH26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76012 2000 DQ26 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76013 2000 DX27 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76014 2000 DV28 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76015 2000 DH30 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76016 2000 DU30 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76017 2000 DD31 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76018 2000 DL31 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76019 2000 DU31 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76020 2000 DD33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76021 2000 DH34 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76022 2000 DV35 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76023 2000 DB38 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76024 2000 DJ38 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76025 2000 DR38 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76026 2000 DD39 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76027 2000 DK40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76028 2000 DF43 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76029 2000 DL44 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76030 2000 DM44 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76031 2000 DX44 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76032 2000 DS46 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76033 2000 DW46 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76034 2000 DX46 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76035 2000 DD47 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76036 2000 DF49 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76037 2000 DA50 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76038 2000 DJ51 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76039 2000 DK51 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76040 2000 DD52 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76041 2000 DC53 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76042 2000 DY53 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76043 2000 DN54 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76044 2000 DV55 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76045 2000 DC56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76046 2000 DL56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76047 2000 DS56 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76048 2000 DY56 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76049 2000 DA57 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76050 2000 DF58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76051 2000 DE59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76052 2000 DK59 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76053 2000 DC61 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76054 2000 DE61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76055 2000 DF61 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76056 2000 DN61 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76057 2000 DZ61 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76058 2000 DD63 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76059 2000 DV63 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76060 2000 DJ68 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76061 2000 DZ68 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76062 2000 DB70 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76063 2000 DW70 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76064 2000 DM73 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76065 2000 DD74 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76066 2000 DC75 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76067 2000 DF77 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76068 2000 DK77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76069 2000 DS77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76070 2000 DN78 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76071 2000 DC80 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76072 2000 DT80 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76073 2000 DB82 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76074 2000 DC82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76075 2000 DM82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76076 2000 DL85 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76077 2000 DW85 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76078 2000 DP86 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76079 2000 DT86 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76080 2000 DA87 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76081 2000 DV87 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76082 2000 DJ88 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76083 2000 DD90 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
76084 2000 DD92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
76085 2000 DF92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
76086 2000 DK92 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
76087 2000 DK93 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76088 2000 DG94 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76089 2000 DH94 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76090 2000 DQ94 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76091 2000 DT94 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76092 2000 DV95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76093 2000 DP96 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76094 2000 DE97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76095 2000 DL97 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76096 2000 DQ97 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76097 2000 DN98 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76098 2000 DA99 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76099 2000 DV100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76100 2000 DC101 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76101 2000 DD101 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76102 2000 DP102 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76103 2000 DF103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76104 2000 DT103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76105 2000 DV103 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76106 2000 DF104 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76107 2000 DG104 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76108 2000 DX105 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76109 2000 DC106 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76110 2000 DD106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76111 2000 DK106 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76112 2000 DC107 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76113 2000 DE107 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
76114 2000 DF107 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76115 2000 DU107 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76116 2000 DZ109 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76117 2000 DM110 26/02/2000 Uccle T. Pauwels 6,4 km MPC · JPL
76118 2000 DT110 27/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76119 2000 DR112 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76120 2000 DO114 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
76121 2000 DG117 25/02/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
76122 2000 DR117 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
76123 2000 EE 01/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
76124 2000 EF1 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76125 2000 EQ1 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76126 2000 EW3 01/03/2000 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
76127 2000 EV5 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
76128 2000 EZ6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL
76129 2000 EC8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76130 2000 ED8 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76131 2000 EF8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76132 2000 EF10 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76133 2000 ET10 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76134 2000 EB11 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76135 2000 EO11 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76136 2000 EF12 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76137 2000 EQ12 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76138 2000 EX12 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76139 2000 EZ12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76140 2000 EG13 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76141 2000 EJ13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76142 2000 ER13 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76143 2000 EV13 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76144 2000 EK14 05/03/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
76145 2000 EO16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76146 2000 EU16 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76147 2000 EY16 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76148 2000 EP17 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76149 2000 EY17 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76150 2000 EE18 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76151 2000 EA20 07/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76152 2000 EH20 03/03/2000 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
76153 2000 ER20 03/03/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
76154 2000 ET20 03/03/2000 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
76155 2000 EX20 03/03/2000 Catalina CSS 7,2 km MPC · JPL
76156 2000 EG21 03/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
76157 2000 ET21 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
76158 2000 EL22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
76159 2000 EQ22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
76160 2000 EV23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
76161 2000 EY23 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
76162 2000 EC25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
76163 2000 EB27 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
76164 2000 EC27 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76165 2000 EV28 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76166 2000 EX28 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76167 2000 ED29 04/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76168 2000 EO29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76169 2000 ES29 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76170 2000 EF30 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76171 2000 EH31 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76172 2000 ET31 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76173 2000 EE32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76174 2000 EJ32 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76175 2000 EC34 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76176 2000 EK35 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76177 2000 EG36 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76178 2000 EL36 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76179 2000 EM36 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76180 2000 ER36 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76181 2000 EX36 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76182 2000 EB39 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76183 2000 EN39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76184 2000 EP39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76185 2000 EQ39 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76186 2000 EC40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76187 2000 EX40 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76188 2000 EY40 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76189 2000 EC41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76190 2000 EG42 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76191 2000 EQ42 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76192 2000 EU43 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76193 2000 EW44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76194 2000 EG45 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76195 2000 EU45 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76196 2000 EP46 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76197 2000 EK47 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76198 2000 EA49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76199 2000 EO49 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76200 2000 EL50 10/03/2000 Prescott P. G. Comba 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76201 2000 EM53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
76202 2000 ER53 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
76203 2000 ER54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
76204 2000 EF56 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76205 2000 EV56 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76206 2000 ES59 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76207 2000 EW59 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76208 2000 EZ59 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76209 2000 ES61 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76210 2000 ET61 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76211 2000 ED63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76212 2000 EL63 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
76213 2000 ET64 10/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76214 2000 EV64 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76215 2000 ET65 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76216 2000 EO66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76217 2000 EC67 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76218 2000 ER67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76219 2000 ER68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76220 2000 EY68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76221 2000 EH69 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76222 2000 EL69 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76223 2000 EX69 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76224 2000 EY69 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76225 2000 EC70 10/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76226 2000 EO70 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76227 2000 EM71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
76228 2000 EH75 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76229 2000 EK75 04/03/2000 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 4,4 km MPC · JPL
76230 2000 EP75 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76231 2000 ET75 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76232 2000 EU78 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76233 2000 EX78 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76234 2000 EQ79 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76235 2000 EY80 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76236 2000 ED81 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76237 2000 EO81 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76238 2000 EU81 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76239 2000 EF82 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76240 2000 EP82 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76241 2000 EQ82 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76242 2000 ED84 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76243 2000 EJ85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76244 2000 EW85 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76245 2000 EN86 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76246 2000 EX86 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76247 2000 EM87 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76248 2000 ES87 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76249 2000 EV87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76250 2000 EJ88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76251 2000 EK91 09/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76252 2000 EJ93 09/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76253 2000 ER93 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76254 2000 ET93 09/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76255 2000 EQ94 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76256 2000 ET94 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76257 2000 EA97 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76258 2000 EZ98 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
76259 2000 EZ100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
76260 2000 ES102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
76261 2000 EU103 12/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76262 2000 EV104 14/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76263 2000 EY104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76264 2000 EZ104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76265 2000 EB105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
76266 2000 EE105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
76267 2000 EN105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
76268 2000 EU105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76269 2000 EM107 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76270 2000 ED110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
76271 2000 EH110 08/03/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
76272 De Jong 2000 EJ110 08/03/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
76273 2000 EZ111 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76274 2000 EJ112 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76275 2000 EW113 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76276 2000 EQ114 09/03/2000 Kvistaberg UDAS 5,1 km MPC · JPL
76277 2000 ER114 09/03/2000 Kvistaberg UDAS 7,3 km MPC · JPL
76278 2000 EP115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
76279 2000 ET116 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76280 2000 EK117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
76281 2000 EM118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
76282 2000 EG119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
76283 2000 ET119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
76284 2000 EC120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
76285 2000 EE121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
76286 2000 EK121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
76287 2000 EB123 11/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
76288 2000 EJ123 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
76289 2000 EG124 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76290 2000 EG125 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76291 2000 EH126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
76292 2000 ER126 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
76293 2000 EV127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
76294 2000 EA129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76295 2000 EY129 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
76296 2000 EE130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
76297 2000 EN130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
76298 2000 EC131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
76299 2000 EF132 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76300 2000 EA133 11/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76301 2000 EL133 11/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76302 2000 EP134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
76303 2000 EY134 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
76304 2000 EC135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76305 2000 EH135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
76306 2000 ES136 12/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76307 2000 EN137 07/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76308 2000 EO137 07/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76309 Ronferdie 2000 EX137 10/03/2000 Catalina R. Hill 4,6 km MPC · JPL
76310 2000 EM138 11/03/2000 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
76311 2000 EP138 11/03/2000 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
76312 2000 ER138 11/03/2000 Catalina CSS 14 km MPC · JPL
76313 2000 EU138 11/03/2000 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
76314 2000 EN139 11/03/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
76315 2000 EP139 11/03/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
76316 2000 EY140 02/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
76317 2000 EZ140 02/03/2000 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
76318 2000 EY141 02/03/2000 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
76319 2000 ET142 03/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
76320 2000 EN144 03/03/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
76321 2000 EJ145 03/03/2000 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
76322 2000 EP145 03/03/2000 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
76323 2000 ET145 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76324 2000 EX145 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76325 2000 EZ145 04/03/2000 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
76326 2000 EV147 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76327 2000 EE148 04/03/2000 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
76328 2000 EG148 04/03/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
76329 2000 EH148 04/03/2000 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
76330 2000 EX148 04/03/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
76331 2000 ED149 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76332 2000 EG149 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76333 2000 EV149 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76334 2000 EJ150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
76335 2000 EL150 05/03/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
76336 2000 EO151 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
76337 2000 EY152 06/03/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
76338 2000 EC153 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
76339 2000 EL153 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
76340 2000 EH155 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
76341 2000 EF156 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76342 2000 EC157 11/03/2000 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
76343 2000 EE157 11/03/2000 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
76344 2000 EJ157 11/03/2000 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
76345 2000 ES157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
76346 2000 EV157 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76347 2000 ET158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
76348 2000 EC159 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76349 2000 EQ161 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76350 2000 ES161 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76351 2000 EF164 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76352 2000 ER165 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76353 2000 EB166 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76354 2000 EG167 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76355 2000 EB168 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76356 2000 EE168 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76357 2000 EG168 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76358 2000 EW168 04/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76359 2000 EN169 04/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76360 2000 EV170 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76361 2000 EP171 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76362 2000 ES171 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76363 2000 EK173 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76364 2000 EP173 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76365 2000 ES173 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76366 2000 EY173 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76367 2000 ED174 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76368 2000 ES174 06/03/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
76369 2000 EW176 03/03/2000 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
76370 2000 EC181 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76371 2000 EW181 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76372 2000 EA182 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76373 2000 EE182 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76374 2000 EM183 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76375 2000 EP183 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76376 2000 EO184 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76377 2000 EV184 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76378 2000 EW184 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76379 2000 EA190 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76380 2000 EP197 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76381 2000 ED198 01/03/2000 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
76382 2000 EM198 01/03/2000 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
76383 2000 EU199 01/03/2000 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
76384 2000 FE 24/03/2000 Farpoint Farpoint Obs. 8,1 km MPC · JPL
76385 2000 FE3 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76386 2000 FF3 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76387 2000 FV5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
76388 2000 FB6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
76389 2000 FN6 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
76390 2000 FQ6 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
76391 2000 FP7 28/03/2000 Kvistaberg UDAS 7,4 km MPC · JPL
76392 2000 FJ11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76393 2000 FM11 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76394 2000 FN11 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76395 2000 FB12 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76396 2000 FH12 28/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76397 2000 FN12 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76398 2000 FO12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76399 2000 FP12 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76400 2000 FR12 28/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76401 2000 FY12 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76402 2000 FZ12 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76403 2000 FC13 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76404 2000 FG13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76405 2000 FM13 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76406 2000 FO13 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76407 2000 FP13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76408 2000 FS13 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76409 2000 FU13 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76410 2000 FC15 29/03/2000 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
76411 2000 FQ16 28/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76412 2000 FJ17 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76413 2000 FU17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76414 2000 FV17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76415 2000 FA18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76416 2000 FU18 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76417 2000 FW18 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76418 2000 FF19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76419 2000 FJ19 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76420 2000 FN19 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76421 2000 FA20 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76422 2000 FD21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76423 2000 FE21 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76424 2000 FH21 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76425 2000 FR21 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76426 2000 FT21 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76427 2000 FJ22 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76428 2000 FL22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76429 2000 FG23 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76430 2000 FL23 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76431 2000 FU23 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76432 2000 FB24 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
76433 2000 FM24 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76434 2000 FO24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76435 2000 FT25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
76436 2000 FT28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76437 2000 FD29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
76438 2000 FE29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76439 2000 FP29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76440 2000 FY30 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76441 2000 FB31 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76442 2000 FO31 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76443 2000 FS31 28/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76444 2000 FA32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76445 2000 FO32 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76446 2000 FT32 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76447 2000 FY32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76448 2000 FD33 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76449 2000 FL33 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76450 2000 FL34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76451 2000 FB36 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76452 2000 FO36 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76453 2000 FT36 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76454 2000 FM37 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76455 2000 FA38 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76456 2000 FL38 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76457 2000 FV38 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76458 2000 FA39 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76459 2000 FE41 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76460 2000 FQ41 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76461 2000 FH44 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76462 2000 FP44 29/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76463 2000 FZ45 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76464 2000 FP46 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
76465 2000 FQ46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76466 2000 FD47 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76467 2000 FP48 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
76468 2000 FY55 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76469 2000 FY56 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76470 2000 FC57 30/03/2000 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
76471 2000 FD57 30/03/2000 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
76472 2000 FP57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
76473 2000 FR57 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
76474 2000 FK58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
76475 2000 FQ58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
76476 2000 FU58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76477 2000 FB59 28/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76478 2000 FL60 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76479 2000 FF62 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
76480 2000 FH63 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
76481 2000 FW63 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76482 2000 FJ64 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76483 2000 FS65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76484 2000 FQ68 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
76485 2000 FS71 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76486 2000 FY72 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76487 2000 FU73 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
76488 2000 GG 01/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
76489 2000 GC5 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76490 2000 GH7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76491 2000 GN7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76492 2000 GS9 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76493 2000 GZ9 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76494 2000 GK10 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76495 2000 GR10 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76496 2000 GM13 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76497 2000 GJ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76498 2000 GC17 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76499 2000 GZ17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76500 2000 GP21 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76501 2000 GH25 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76502 2000 GV26 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76503 2000 GL27 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76504 2000 GN28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76505 2000 GU28 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76506 2000 GV28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76507 2000 GX28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76508 2000 GZ29 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76509 2000 GQ32 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76510 2000 GJ33 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76511 2000 GT33 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76512 2000 GL35 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76513 2000 GY36 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76514 2000 GF39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76515 2000 GQ39 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76516 2000 GX39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76517 2000 GT44 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
76518 2000 GY45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76519 2000 GN46 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
76520 2000 GS46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76521 2000 GK47 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
76522 2000 GD51 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
76523 2000 GH51 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76524 2000 GV52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76525 2000 GO53 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76526 2000 GS54 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76527 2000 GC56 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
76528 2000 GB59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76529 2000 GA60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76530 2000 GE65 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76531 2000 GT65 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76532 2000 GX71 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
76533 2000 GB73 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76534 2000 GF73 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
76535 2000 GM73 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76536 2000 GU74 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76537 2000 GJ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76538 2000 GO76 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
76539 2000 GN78 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76540 2000 GL79 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76541 2000 GX79 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76542 2000 GC81 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76543 2000 GD81 13/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76544 2000 GZ82 02/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76545 2000 GE83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76546 2000 GF83 02/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76547 2000 GS83 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76548 2000 GV84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76549 2000 GG85 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76550 2000 GH85 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76551 2000 GG88 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76552 2000 GM88 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76553 2000 GD89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76554 2000 GK93 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76555 2000 GW93 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76556 2000 GV94 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76557 2000 GB95 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76558 2000 GC97 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76559 2000 GF97 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76560 2000 GR98 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76561 2000 GG99 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76562 2000 GW101 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76563 2000 GT103 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
76564 2000 GO105 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
76565 2000 GR106 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76566 2000 GB107 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76567 2000 GD107 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76568 2000 GC111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
76569 2000 GE111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
76570 2000 GF111 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
76571 2000 GL112 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76572 2000 GX113 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76573 2000 GH114 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76574 2000 GM114 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76575 2000 GB115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
76576 2000 GP118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
76577 2000 GK122 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
76578 2000 GW123 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76579 2000 GN124 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76580 2000 GJ132 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
76581 2000 GC135 08/04/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76582 2000 GV135 08/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76583 2000 GF136 12/04/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
76584 2000 GC138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
76585 2000 GA140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76586 2000 GW141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76587 2000 GZ141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
76588 2000 GK142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
76589 2000 GQ142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
76590 2000 GU142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
76591 2000 GJ143 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76592 2000 GO148 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76593 2000 GU154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76594 2000 GB155 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76595 2000 GL157 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76596 2000 GN157 07/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76597 2000 GP157 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76598 2000 GS157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76599 2000 GU157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76600 2000 GB159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76601 2000 GL159 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76602 2000 GS159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76603 2000 GY159 07/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76604 2000 GW160 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
76605 2000 GX161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
76606 2000 GC162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76607 2000 GN162 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76608 2000 GK163 10/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
76609 2000 GQ163 10/04/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
76610 2000 GU164 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76611 2000 GY165 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76612 2000 GB167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
76613 2000 GQ167 04/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76614 2000 GY167 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
76615 2000 GP169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
76616 2000 GV172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
76617 2000 GM173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76618 2000 GY173 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
76619 2000 GB174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
76620 2000 GO175 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76621 2000 GF176 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
76622 2000 GY176 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
76623 2000 GS178 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76624 2000 GW178 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
76625 2000 GC181 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76626 2000 GL182 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
76627 2000 GT182 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
76628 Kozí Hrádek 2000 HC 22/04/2000 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,7 km MPC · JPL
76629 2000 HG 23/04/2000 Kurohone T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
76630 2000 HZ3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
76631 2000 HX4 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76632 2000 HJ6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
76633 2000 HL6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
76634 2000 HH9 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76635 2000 HH10 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76636 2000 HM11 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76637 2000 HM12 28/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76638 2000 HS14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 13 km MPC · JPL
76639 2000 HP15 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76640 2000 HR15 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76641 2000 HT20 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76642 2000 HD21 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
76643 2000 HH23 30/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76644 2000 HY24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
76645 2000 HF25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76646 2000 HY25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
76647 2000 HQ30 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
76648 2000 HH31 29/04/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
76649 2000 HU31 29/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76650 2000 HW32 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76651 2000 HV33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,9 km MPC · JPL
76652 2000 HF35 27/04/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
76653 2000 HJ35 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
76654 2000 HM35 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76655 2000 HK36 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76656 2000 HN36 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
76657 2000 HU36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76658 2000 HV36 28/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76659 2000 HX36 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76660 2000 HC37 28/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
76661 2000 HP39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
76662 2000 HB41 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76663 2000 HJ41 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76664 2000 HT41 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76665 2000 HZ41 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
76666 2000 HV42 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
76667 2000 HW42 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76668 2000 HA45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
76669 2000 HD51 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76670 2000 HL53 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76671 2000 HD54 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76672 2000 HD56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
76673 2000 HL56 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
76674 2000 HC58 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
76675 2000 HL61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
76676 2000 HH62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
76677 2000 HU62 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
76678 2000 HA63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76679 2000 HV63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76680 2000 HD64 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
76681 2000 HR66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
76682 2000 HV66 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
76683 2000 HN68 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
76684 2000 HS70 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
76685 2000 HA72 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76686 2000 HN72 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76687 2000 HA73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
76688 2000 HB73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
76689 2000 HL73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
76690 2000 HZ73 28/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
76691 2000 HU75 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76692 2000 HY75 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76693 2000 HD79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
76694 2000 HZ79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
76695 2000 HE80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
76696 2000 HT81 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76697 2000 HG83 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
76698 2000 HP83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
76699 2000 HK85 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
76700 2000 HQ86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76701 2000 HQ87 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
76702 2000 HR87 27/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76703 2000 HT87 27/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
76704 2000 HT88 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76705 2000 HV89 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76706 2000 HV92 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76707 2000 HC94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
76708 2000 HE101 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
76709 2000 HB103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
76710 2000 HC105 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
76711 2000 JY2 03/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
76712 2000 JX4 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
76713 Wudia 2000 JT8 06/05/2000 Ondřejov Ondřejov Obs. 7,8 km MPC · JPL
76714 2000 JZ9 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76715 2000 JK11 03/05/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
76716 2000 JF12 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76717 2000 JP16 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76718 2000 JW16 05/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76719 2000 JJ18 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76720 2000 JJ19 04/05/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
76721 2000 JW22 07/05/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
76722 2000 JJ23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
76723 2000 JL23 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76724 2000 JT25 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
76725 2000 JJ28 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76726 2000 JK28 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76727 2000 JE30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76728 2000 JE36 07/05/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76729 2000 JZ39 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76730 2000 JA40 07/05/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
76731 2000 JH46 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76732 2000 JZ53 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
76733 2000 JG54 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76734 2000 JK54 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
76735 2000 JN54 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76736 2000 JA55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76737 2000 JG55 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
76738 2000 JV59 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
76739 2000 JV61 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76740 2000 JJ64 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
76741 2000 JM65 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76742 2000 JN65 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
76743 2000 JG66 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76744 2000 JZ68 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
76745 2000 JE70 03/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
76746 2000 JJ70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
76747 2000 JO72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
76748 2000 JS72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
76749 2000 JV73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
76750 2000 JX73 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
76751 2000 JR79 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76752 2000 JB82 07/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
76753 2000 JB83 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
76754 2000 JQ83 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
76755 2000 KD1 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
76756 2000 KR2 26/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76757 2000 KU5 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76758 2000 KZ6 27/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
76759 2000 KA9 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76760 2000 KY12 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
76761 2000 KY13 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
76762 2000 KH14 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76763 2000 KD18 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
76764 2000 KE24 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
76765 2000 KQ26 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76766 2000 KO29 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
76767 2000 KG30 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76768 2000 KR31 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76769 2000 KC34 26/05/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
76770 2000 KZ43 26/05/2000 Črni Vrh Črni Vrh 7,9 km MPC · JPL
76771 2000 KG46 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76772 2000 KJ47 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76773 2000 KS53 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
76774 2000 KS58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
76775 2000 KT58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
76776 2000 KU58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
76777 2000 KR59 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
76778 2000 KZ60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
76779 2000 KA62 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
76780 2000 KH64 26/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
76781 2000 KU65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
76782 2000 KP67 31/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
76783 2000 KH71 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76784 2000 KR71 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76785 2000 KL72 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
76786 2000 LT9 06/06/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
76787 2000 LC13 05/06/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
76788 2000 LX13 06/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76789 2000 LG16 08/06/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76790 2000 LR19 08/06/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
76791 2000 LQ24 01/06/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76792 2000 LR24 01/06/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76793 2000 LX26 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
76794 2000 LY31 05/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
76795 2000 LN32 04/06/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
76796 2000 LT32 04/06/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76797 2000 LG36 01/06/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
76798 2000 NT4 07/07/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
76799 2000 OR34 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
76800 2000 OQ35 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76801 2000 PF24 02/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76802 2000 PV27 09/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76803 2000 PK30 05/08/2000 Mauna Kea M. J. Holman 154 km MPC · JPL
76804 2000 QE 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
76805 2000 QY14 24/08/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
76806 2000 QS24 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
76807 2000 QT25 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76808 2000 QW34 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76809 2000 QQ46 24/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76810 2000 QC50 24/08/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76811 2000 QK57 26/08/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76812 2000 QQ84 25/08/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
76813 2000 QC164 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
76814 2000 QL164 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
76815 2000 QE181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76816 2000 RL37 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76817 2000 RX43 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
76818 Brianenke 2000 RG79 08/09/2000 Socorro 4,1 km MPC · JPL
76819 2000 RQ91 03/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
76820 2000 RW105 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 17 km MPC · JPL
76821 2000 SY8 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76822 2000 SA51 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76823 2000 SN60 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76824 2000 SA89 25/09/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
76825 2000 SR125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76826 2000 SW131 22/09/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
76827 2000 SC158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76828 2000 SL161 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76829 2000 ST166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76830 2000 SA182 19/09/2000 Kvistaberg UDAS 23 km MPC · JPL
76831 2000 ST222 27/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
76832 2000 SM226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76833 2000 SQ232 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76834 2000 SA244 24/09/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
76835 2000 SH255 24/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
76836 2000 SB310 26/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
76837 2000 SL316 30/09/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
76838 2000 ST347 22/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
76839 2000 SM354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
76840 2000 TU3 01/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
76841 2000 TC33 04/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76842 2000 TQ33 04/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76843 2000 TP41 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76844 2000 UC40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76845 2000 VJ2 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76846 2000 VK10 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76847 2000 VX31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76848 2000 WO3 17/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76849 2000 WL6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,5 km MPC · JPL
76850 2000 WE13 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76851 2000 WJ18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76852 2000 WD20 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
76853 2000 WE25 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
76854 2000 WX49 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76855 2000 WD63 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
76856 2000 WQ96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76857 2000 WE132 18/11/2000 Socorro LINEAR 33 km MPC · JPL
76858 2000 WK141 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76859 2000 WV145 22/11/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76860 2000 WK178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
76861 2000 WX185 28/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
76862 2000 XK7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76863 2000 XD13 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76864 2000 XR13 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76865 2000 XW38 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76866 2000 XK49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
76867 2000 YM5 19/12/2000 Haleakala NEAT 43 km MPC · JPL
76868 2000 YC11 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76869 2000 YB20 27/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
76870 2000 YP21 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
76871 2000 YZ28 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
76872 2000 YP30 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
76873 2000 YF32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76874 2000 YR32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76875 2000 YT32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76876 2000 YU32 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
76877 2000 YD36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76878 2000 YT44 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76879 2000 YG47 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76880 2000 YG51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76881 2000 YR51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76882 2000 YA54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76883 2000 YE54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76884 2000 YJ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76885 2000 YB63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76886 2000 YL64 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76887 2000 YM88 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76888 2000 YW94 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76889 2000 YK97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76890 2000 YT98 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76891 2000 YM99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76892 2000 YP99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76893 2000 YQ99 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
76894 2000 YT99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76895 2000 YX103 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76896 2000 YA105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76897 2000 YO105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76898 2000 YS105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76899 2000 YU105 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76900 2000 YB107 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
76901 2000 YE110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76902 2000 YT110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76903 2000 YV111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76904 2000 YO112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76905 2000 YU116 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
76906 2000 YC120 19/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
76907 2000 YO123 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
76908 2000 YG126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
76909 2000 YK127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76910 2000 YX128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
76911 2000 YC133 30/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
76912 2000 YZ135 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
76913 2000 YO138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
76914 2000 YP138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
76915 2000 YC139 27/12/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
76916 2001 AB 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
76917 2001 AN4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76918 2001 AC5 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76919 2001 AE12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
76920 2001 AM12 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76921 2001 AA15 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76922 2001 AH15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76923 2001 AN16 02/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
76924 2001 AJ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76925 2001 AQ21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76926 2001 AA24 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
76927 2001 AJ25 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
76928 2001 AP25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76929 2001 AX34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76930 2001 AE39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
76931 2001 AB40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
76932 2001 AN42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
76933 2001 AE44 06/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76934 2001 AS44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
76935 2001 AY44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
76936 2001 AF49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76937 2001 BA1 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
76938 2001 BR1 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
76939 2001 BF3 17/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
76940 2001 BR3 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76941 2001 BA5 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76942 2001 BM13 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76943 2001 BS14 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
76944 2001 BH15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
76945 2001 BX17 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76946 2001 BQ18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76947 2001 BF19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76948 2001 BH20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76949 2001 BJ20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76950 2001 BU26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76951 2001 BV27 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76952 2001 BY27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76953 2001 BB28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76954 2001 BJ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76955 2001 BK31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76956 2001 BQ32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76957 2001 BV32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76958 2001 BZ32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76959 2001 BA33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76960 2001 BG33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
76961 2001 BT33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76962 2001 BS34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76963 2001 BX35 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
76964 2001 BZ38 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
76965 2001 BH45 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
76966 2001 BT45 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
76967 2001 BQ47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76968 2001 BW49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76969 2001 BX49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76970 2001 BY50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
76971 2001 BA51 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
76972 2001 BM51 16/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
76973 2001 BT53 17/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
76974 2001 BO54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
76975 2001 BJ56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
76976 2001 BK58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76977 2001 BB60 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76978 2001 BY60 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
76979 2001 BT61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
76980 2001 BS63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
76981 2001 BS65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
76982 2001 BV65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76983 2001 BQ66 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
76984 2001 BZ66 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
76985 2001 BM68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76986 2001 BY68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
76987 2001 BE69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
76988 2001 BQ69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76989 2001 BR69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
76990 2001 BO70 30/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
76991 2001 BJ72 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
76992 2001 BR72 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
76993 2001 BB73 27/01/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
76994 2001 BW73 29/01/2001 Kvistaberg UDAS 1,5 km MPC · JPL
76995 2001 BQ75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
76996 2001 BN77 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
76997 2001 BG80 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
76998 2001 BJ82 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
76999 2001 CN2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77000 2001 CU2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL

72.000s  • 73.000s  • 74.000s  • 75.000s  • 76.000s  • 77.000s  • 78.000s  • 79.000s  • 80.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001