Danh sách tiểu hành tinh/128001–129000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128001 2003 HV51 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
128002 2003 HU52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128003 2003 HM53 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128004 2003 HY53 23/04/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
128005 2003 HH54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
128006 2003 HG55 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128007 2003 HS55 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128008 2003 JQ1 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
128009 2003 JP6 01/05/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128010 2003 JY7 02/05/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128011 2003 JK8 02/05/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128012 2003 JV9 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128013 2003 JO10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128014 2003 JR10 02/05/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
128015 2003 JR11 02/05/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
128016 2003 JK13 06/05/2003 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
128017 2003 JL13 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128018 2003 JA14 07/05/2003 Catalina CSS 8,1 km MPC · JPL
128019 2003 JB15 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128020 2003 JK16 08/05/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128021 2003 JN17 10/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128022 Peterantreasian 2003 JV17 02/05/2003 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
128023 2003 KE 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128024 2003 KH 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
128025 2003 KK 20/05/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
128026 2003 KE1 22/05/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,5 km MPC · JPL
128027 2003 KT3 22/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 8,4 km MPC · JPL
128028 2003 KM5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
128029 2003 KV7 23/05/2003 Nashville R. Clingan 1,7 km MPC · JPL
128030 2003 KK14 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128031 2003 KM14 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128032 2003 KW17 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
128033 2003 KX17 27/05/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
128034 2003 KB18 27/05/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
128035 2003 KK18 29/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128036 Rafaelnadal 2003 KM18 28/05/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,7 km MPC · JPL
128037 2003 KU18 26/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
128038 2003 KK23 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie 3,9 km MPC · JPL
128039 2003 KC35 29/05/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128040 2003 KR35 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128041 2003 KG36 30/05/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128042 2003 LU 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128043 2003 LN1 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
128044 2003 LA3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128045 2003 LH6 06/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
128046 2003 MY1 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128047 2003 MC2 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
128048 2003 MG3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128049 2003 MA6 26/06/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128050 2003 MJ6 26/06/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
128051 2003 MT6 26/06/2003 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
128052 2003 MW8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128053 2003 MB9 29/06/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
128054 Eranyavneh 2003 MR9 28/06/2003 Wise D. Polishook 6,8 km MPC · JPL
128055 2003 MM10 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
128056 2003 MU12 30/06/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
128057 2003 NR 01/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
128058 2003 NJ2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
128059 2003 NW2 01/07/2003 Haleakala NEAT 14 km MPC · JPL
128060 2003 NJ3 04/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
128061 2003 NN3 02/07/2003 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
128062 Szrogh 2003 NW5 06/07/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 5,8 km MPC · JPL
128063 2003 NB8 08/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128064 2003 NK9 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128065 Bartbenjamin 2003 OK 19/07/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,5 km MPC · JPL
128066 2003 OM 17/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
128067 2003 OK4 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,3 km MPC · JPL
128068 2003 OT4 22/07/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
128069 2003 OF7 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
128070 2003 OE8 25/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
128071 2003 OS9 25/07/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
128072 2003 OV9 25/07/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128073 2003 OQ10 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
128074 2003 OF13 27/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
128075 2003 OW14 22/07/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128076 2003 OA15 22/07/2003 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
128077 2003 OS16 26/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128078 2003 OE17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
128079 2003 OL17 29/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
128080 2003 OQ20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128081 2003 OO21 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
128082 2003 OS23 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128083 2003 OJ26 24/07/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
128084 2003 OP29 24/07/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
128085 2003 OT29 24/07/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
128086 2003 OQ31 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,7 km MPC · JPL
128087 2003 PH 01/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
128088 2003 PL 01/08/2003 Črni Vrh J. Skvarč 6,1 km MPC · JPL
128089 2003 PG3 02/08/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
128090 2003 PJ4 02/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
128091 2003 PY5 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128092 2003 PJ6 01/08/2003 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
128093 2003 PE7 01/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
128094 2003 PT7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128095 2003 PU7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
128096 2003 PZ7 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
128097 2003 PS8 04/08/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128098 2003 PX8 04/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128099 2003 PC9 04/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128100 2003 PY9 03/08/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 4,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128101 2003 PG11 05/08/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
128102 2003 PA12 04/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128103 2003 QW1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,0 km MPC · JPL
128104 2003 QG4 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
128105 2003 QK6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
128106 2003 QQ7 21/08/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
128107 2003 QY9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
128108 2003 QP13 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128109 2003 QB14 20/08/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
128110 2003 QJ15 20/08/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128111 2003 QJ17 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128112 2003 QP18 22/08/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
128113 2003 QK19 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128114 2003 QW19 22/08/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
128115 2003 QC26 22/08/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128116 2003 QE30 22/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 5,9 km MPC · JPL
128117 2003 QP33 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
128118 2003 QY33 22/08/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128119 2003 QF34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128120 2003 QS34 22/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
128121 2003 QA35 22/08/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
128122 2003 QD35 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128123 2003 QR35 22/08/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
128124 2003 QY38 22/08/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128125 2003 QK39 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128126 2003 QY39 22/08/2003 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
128127 2003 QN40 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128128 2003 QO40 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
128129 2003 QR40 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128130 2003 QU44 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128131 2003 QV44 23/08/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128132 2003 QW45 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128133 2003 QT46 24/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128134 2003 QX46 24/08/2003 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128135 2003 QL48 20/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
128136 2003 QR50 22/08/2003 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
128137 2003 QQ52 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128138 2003 QD54 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
128139 2003 QU55 23/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128140 2003 QK56 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128141 2003 QE58 23/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
128142 2003 QH60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128143 2003 QS60 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
128144 2003 QA61 23/08/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
128145 2003 QL61 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128146 2003 QO65 25/08/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
128147 2003 QX68 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
128148 2003 QH69 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128149 2003 QX71 25/08/2003 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
128150 2003 QL77 24/08/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
128151 2003 QZ78 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
128152 2003 QW79 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,7 km MPC · JPL
128153 2003 QT81 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128154 2003 QX88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128155 2003 QY88 25/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128156 2003 QK92 29/08/2003 Needville J. Dellinger, P. Garossino 5,3 km MPC · JPL
128157 2003 QG94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
128158 2003 QA96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128159 2003 QJ100 28/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128160 2003 QX100 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
128161 2003 QV102 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128162 2003 QC103 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
128163 2003 QP103 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
128164 2003 QJ104 30/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 8,3 km MPC · JPL
128165 2003 QR104 29/08/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
128166 Carora 2003 QQ105 27/08/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,9 km MPC · JPL
128167 2003 QA106 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
128168 2003 QC109 31/08/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128169 2003 RD1 02/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128170 2003 RA2 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128171 2003 RT2 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128172 2003 RA4 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128173 2003 RD8 05/09/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
128174 2003 RW8 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128175 2003 RP9 04/09/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
128176 2003 RB10 01/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,1 km MPC · JPL
128177 Griffioen 2003 RA11 05/09/2003 Calvin College A. Vanden Heuvel 4,2 km MPC · JPL
128178 2003 RE12 13/09/2003 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
128179 2003 RV12 14/09/2003 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
128180 2003 RY13 15/09/2003 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
128181 2003 RS14 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
128182 2003 RO18 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
128183 2003 RP22 15/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
128184 2003 RN23 14/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128185 2003 SP 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
128186 2003 SG1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
128187 2003 SJ2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128188 2003 SB3 16/09/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
128189 2003 SR6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
128190 2003 SW6 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128191 2003 SW8 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
128192 2003 SQ11 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
128193 2003 SA13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
128194 2003 SP14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
128195 2003 SC17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
128196 2003 SN27 18/09/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
128197 2003 SR35 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
128198 2003 SR39 16/09/2003 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
128199 2003 SP43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
128200 2003 SE45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128201 2003 SZ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
128202 2003 SX47 18/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
128203 2003 SN52 18/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128204 2003 SX53 16/09/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
128205 2003 SW56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128206 2003 SU58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
128207 2003 SL61 17/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128208 2003 SZ62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
128209 2003 SS65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
128210 2003 SJ67 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128211 2003 SG70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128212 2003 SC73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128213 2003 SK73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128214 2003 SF75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
128215 2003 SL77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128216 2003 SS77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
128217 2003 SN79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
128218 2003 SX79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
128219 2003 SP82 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128220 2003 SN88 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
128221 2003 SZ99 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128222 2003 SP101 20/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
128223 2003 SG102 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
128224 2003 SZ102 20/09/2003 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
128225 2003 SP106 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
128226 2003 SB114 16/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
128227 2003 SG114 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
128228 Williammarsh 2003 SV123 18/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
128229 2003 SO125 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128230 2003 SQ126 19/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
128231 2003 SH140 19/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
128232 2003 SO146 20/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
128233 2003 SD148 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128234 2003 SC149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128235 2003 ST150 17/09/2003 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
128236 2003 SC151 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
128237 2003 SZ151 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128238 2003 SL154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128239 2003 SX154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
128240 2003 SK165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
128241 2003 SO166 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
128242 2003 SF171 22/09/2003 Kleť M. Tichý 4,0 km MPC · JPL
128243 2003 SO173 18/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128244 2003 SZ175 18/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128245 2003 SU176 18/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
128246 2003 SC177 18/09/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
128247 2003 SW203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
128248 2003 SD216 25/09/2003 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
128249 2003 SR236 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128250 2003 SB238 27/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128251 2003 SA247 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128252 2003 SG249 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128253 2003 SU258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128254 2003 SL259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
128255 2003 SG270 24/09/2003 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
128256 2003 SG284 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128257 2003 SG292 25/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128258 2003 SF297 18/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
128259 2003 SQ297 18/09/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
128260 2003 SP298 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
128261 2003 SX298 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
128262 2003 SL301 17/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
128263 2003 SL303 17/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
128264 2003 SZ303 17/09/2003 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
128265 2003 SF304 17/09/2003 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
128266 2003 TB1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 9,1 km MPC · JPL
128267 2003 TM6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
128268 2003 TB7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
128269 2003 TD14 05/10/2003 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
128270 2003 TV49 03/10/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
128271 2003 UY3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
128272 2003 UD38 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128273 2003 UC52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
128274 2003 UB58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
128275 2003 UJ63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
128276 2003 UM74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128277 2003 UR119 18/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
128278 2003 UL134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128279 2003 UG137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128280 2003 UE139 16/10/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128281 2003 UQ145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
128282 2003 UR156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
128283 2003 UY166 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128284 2003 UZ167 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128285 2003 UE183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128286 2003 UC187 22/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
128287 2003 UZ196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
128288 2003 UZ209 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
128289 2003 US254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128290 2003 UR258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
128291 2003 UV258 25/10/2003 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
128292 2003 WR39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
128293 2003 WM84 19/11/2003 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
128294 2003 WM95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
128295 2003 WD111 20/11/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128296 2003 WH153 26/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
128297 Ashlevi 2003 XD11 13/12/2003 Wrightwood J. W. Young 2,1 km MPC · JPL
128298 2003 XR38 04/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128299 2003 YL61 19/12/2003 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
128300 2003 YH80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128301 2003 YZ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
128302 2004 AR9 15/01/2004 Sandlot G. Hug 1,2 km MPC · JPL
128303 2004 AS26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
128304 2004 BV10 17/01/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
128305 2004 BL47 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
128306 2004 BD55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128307 2004 BV56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128308 2004 BV72 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128309 2004 BV93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128310 2004 BM114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128311 2004 CG74 11/02/2004 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
128312 2004 CN75 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
128313 2004 CB95 12/02/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
128314 Coraliejackman 2004 CB109 15/02/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
128315 Dereknelson 2004 DK22 17/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
128316 2004 DG42 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128317 2004 DO44 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128318 2004 ER18 14/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128319 2004 EF25 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128320 2004 EX35 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
128321 Philipdumont 2004 EF43 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128322 2004 EH60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128323 Peterwolff 2004 ES72 15/03/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128324 2004 EQ79 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128325 2004 EF115 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
128326 2004 FN 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128327 Ericcarranza 2004 FP14 16/03/2004 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
128328 2004 FU15 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
128329 2004 FK21 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
128330 2004 FX27 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128331 2004 FM46 17/03/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
128332 2004 FC50 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128333 2004 FL55 19/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128334 2004 FO65 19/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128335 2004 FP79 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128336 2004 FP107 20/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128337 2004 FD111 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128338 2004 FQ111 26/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128339 2004 FP118 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128340 2004 FM121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128341 Dalestanbridge 2004 FR128 27/03/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
128342 2004 FS157 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128343 Brianpage 2004 GQ5 11/04/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
128344 2004 GW7 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
128345 Danielbamberger 2004 GY18 15/04/2004 Emerald Lane L. Ball 2,4 km MPC · JPL
128346 2004 GQ19 15/04/2004 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
128347 2004 GB23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128348 Jasonleonard 2004 GK27 15/04/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
128349 2004 GP30 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128350 2004 GE31 13/04/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
128351 2004 GD35 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
128352 2004 GY37 14/04/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
128353 2004 GK39 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128354 2004 GL42 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128355 2004 GE66 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
128356 2004 GD76 15/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128357 2004 HV2 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
128358 2004 HS4 16/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128359 2004 HV4 16/04/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128360 2004 HK18 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128361 2004 HP18 17/04/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128362 2004 HW19 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128363 2004 HL28 20/04/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128364 2004 HM29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128365 2004 HJ44 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128366 2004 HX44 21/04/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
128367 2004 HM53 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
128368 2004 HH59 25/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128369 2004 HT62 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128370 2004 HB72 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128371 2004 HO74 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
128372 Danielwibben 2004 JE2 09/05/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
128373 Kevinjohnson 2004 JV5 12/05/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
128374 2004 JW26 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128375 2004 JO27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128376 2004 JS27 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128377 2004 JB28 12/05/2004 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
128378 2004 JB29 15/05/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128379 2004 JQ33 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128380 2004 JF34 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128381 2004 JB35 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128382 2004 JH35 15/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128383 2004 JW52 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
128384 2004 KV3 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128385 2004 KD4 16/05/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128386 2004 KL5 16/05/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128387 2004 KH8 16/05/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128388 2004 KD13 23/05/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128389 Dougleland 2004 KG14 22/05/2004 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
128390 2004 KQ14 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
128391 2004 LQ 08/06/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
128392 2004 LY 09/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
128393 2004 LE3 06/06/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128394 2004 LG3 06/06/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
128395 2004 LE5 12/06/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
128396 2004 LK5 12/06/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
128397 2004 LL5 06/06/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
128398 2004 LU6 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128399 2004 LO7 11/06/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128400 2004 LD8 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128401 2004 LO9 13/06/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
128402 2004 LS9 13/06/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128403 2004 LT10 08/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
128404 2004 LU13 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128405 2004 LE15 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128406 2004 LF15 11/06/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128407 2004 LP15 12/06/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128408 Mikehughes 2004 LJ16 12/06/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
128409 2004 LL16 12/06/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
128410 2004 LM16 12/06/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
128411 2004 LO16 12/06/2004 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
128412 2004 LZ16 14/06/2004 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
128413 2004 LR17 14/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128414 2004 LO18 12/06/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
128415 2004 LZ21 13/06/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128416 2004 LC22 13/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
128417 Chrismccaa 2004 LK24 12/06/2004 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
128418 2004 LN24 12/06/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
128419 2004 LK29 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
128420 2004 MS 16/06/2004 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
128421 2004 MB1 16/06/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128422 2004 MC1 16/06/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128423 2004 MD1 16/06/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128424 2004 MM1 17/06/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128425 2004 MT5 20/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
128426 Vekerdi 2004 MP6 18/06/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 890 m MPC · JPL
128427 2004 MQ7 28/06/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
128428 2004 NJ 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
128429 2004 NK 08/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128430 2004 NC1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
128431 2004 NO1 09/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128432 2004 NX1 09/07/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128433 2004 NY1 09/07/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
128434 2004 NJ2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
128435 2004 NF4 13/07/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128436 2004 NA7 11/07/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128437 2004 NQ7 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128438 2004 NY9 09/07/2004 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
128439 Chriswaters 2004 NA11 10/07/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
128440 2004 NG13 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128441 2004 NR14 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128442 2004 NE15 11/07/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128443 2004 NN16 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128444 2004 NQ16 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128445 2004 ND20 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128446 2004 NJ21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128447 2004 NZ21 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128448 2004 NU23 14/07/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128449 2004 NX23 14/07/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128450 2004 NX24 15/07/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128451 2004 NC25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
128452 2004 NJ25 15/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128453 2004 NR26 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128454 2004 NX26 11/07/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128455 2004 NZ27 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128456 2004 NL28 11/07/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128457 2004 NW28 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128458 2004 NE29 14/07/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128459 2004 NS29 14/07/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128460 2004 NZ31 15/07/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
128461 2004 OA 16/07/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,0 km MPC · JPL
128462 2004 OU4 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128463 2004 OD5 16/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128464 2004 OZ7 16/07/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128465 2004 OJ9 20/07/2004 Great Shefford P. Birtwhistle 2,5 km MPC · JPL
128466 2004 OH10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
128467 2004 OH11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
128468 2004 OK11 25/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128469 2004 OH12 28/07/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
128470 2004 OX12 28/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,5 km MPC · JPL
128471 2004 OG13 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
128472 2004 PS 07/08/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
128473 2004 PV 06/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128474 Arbacia 2004 PD1 07/08/2004 Pla D'Arguines R. Ferrando 5,1 km MPC · JPL
128475 2004 PW1 06/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
128476 2004 PE3 03/08/2004 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
128477 2004 PH3 03/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
128478 2004 PU3 03/08/2004 Siding Spring SSS 6,8 km MPC · JPL
128479 2004 PE4 04/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128480 2004 PK4 05/08/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
128481 2004 PE6 06/08/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
128482 2004 PH7 06/08/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
128483 2004 PV8 06/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128484 2004 PZ9 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
128485 2004 PD10 06/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 920 m MPC · JPL
128486 2004 PB11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128487 2004 PN11 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128488 2004 PX12 07/08/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128489 2004 PU13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128490 2004 PW13 07/08/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
128491 2004 PF15 07/08/2004 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
128492 2004 PH15 07/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128493 2004 PQ15 07/08/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
128494 2004 PE16 07/08/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128495 2004 PP16 07/08/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
128496 2004 PV16 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
128497 2004 PA17 07/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
128498 2004 PB17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
128499 2004 PH17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
128500 2004 PJ17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128501 2004 PO17 08/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128502 2004 PD18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128503 2004 PF18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
128504 2004 PP18 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128505 2004 PK19 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
128506 2004 PF30 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
128507 2004 PO31 08/08/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128508 2004 PJ33 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128509 2004 PS34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
128510 2004 PA35 08/08/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
128511 2004 PO37 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128512 2004 PS37 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128513 2004 PU37 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128514 2004 PC38 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128515 2004 PR38 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128516 2004 PS38 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128517 2004 PX38 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
128518 2004 PE39 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128519 2004 PV40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128520 2004 PZ40 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128521 2004 PA41 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128522 2004 PD42 09/08/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
128523 Johnmuir 2004 PX42 11/08/2004 Francisquito R. E. Jones 960 m MPC · JPL
128524 2004 PR43 06/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128525 2004 PD48 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128526 2004 PX48 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128527 2004 PV49 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128528 2004 PY49 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128529 2004 PT52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128530 2004 PW52 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128531 2004 PY52 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128532 2004 PG56 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
128533 2004 PS56 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128534 2004 PV57 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128535 2004 PY58 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128536 2004 PG59 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128537 2004 PS59 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128538 2004 PU60 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128539 2004 PD65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128540 2004 PV65 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128541 2004 PC66 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128542 2004 PT66 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128543 2004 PO67 05/08/2004 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
128544 2004 PV67 06/08/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128545 2004 PJ68 06/08/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
128546 2004 PF72 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128547 2004 PN72 08/08/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128548 2004 PY72 08/08/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128549 2004 PZ72 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128550 2004 PL73 08/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128551 2004 PW75 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
128552 2004 PA77 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128553 2004 PF77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128554 2004 PL79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128555 2004 PO79 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128556 2004 PG83 10/08/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128557 2004 PX83 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128558 2004 PT85 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128559 2004 PJ88 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128560 2004 PL88 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128561 2004 PK90 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128562 Murdin 2004 PM90 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
128563 2004 PS90 10/08/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128564 2004 PX90 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128565 2004 PY92 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
128566 2004 PZ92 11/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
128567 2004 PJ93 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128568 2004 PK94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128569 2004 PM97 12/08/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128570 2004 PV99 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128571 2004 PB100 11/08/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
128572 2004 PN101 11/08/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
128573 2004 PO101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128574 2004 PX101 11/08/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128575 2004 PL102 12/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128576 2004 PB104 12/08/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
128577 2004 PO104 15/08/2004 Siding Spring SSS 10 km MPC · JPL
128578 2004 PW104 15/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
128579 2004 PH105 09/08/2004 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
128580 2004 PT105 14/08/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128581 2004 PX105 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
128582 2004 PC106 15/08/2004 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
128583 2004 PU108 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128584 2004 PR112 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128585 Alfredmaria 2004 QV 18/08/2004 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
128586 Jeremias 2004 QW 16/08/2004 Altschwendt W. Ries 6,7 km MPC · JPL
128587 2004 QU1 19/08/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128588 2004 QW1 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128589 2004 QY1 19/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128590 2004 QO3 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128591 2004 QD4 19/08/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
128592 2004 QM5 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
128593 Balfourwhitney 2004 QU6 20/08/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
128594 2004 QJ8 16/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
128595 2004 QK10 21/08/2004 Siding Spring SSS 6,4 km MPC · JPL
128596 2004 QS10 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
128597 2004 QA11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
128598 2004 QO11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
128599 2004 QP11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
128600 2004 QT11 21/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128601 2004 QS12 21/08/2004 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
128602 Careyparish 2004 QL13 21/08/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
128603 2004 QP13 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
128604 Markfisher 2004 QO14 21/08/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
128605 2004 QF15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128606 2004 QY17 19/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128607 Richhund 2004 QJ18 20/08/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
128608 Chucklove 2004 QR18 21/08/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
128609 2004 QB19 22/08/2004 Kvistaberg UDAS 6,8 km MPC · JPL
128610 Stasiahabenicht 2004 QR20 20/08/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
128611 Paulnowak 2004 QB21 20/08/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
128612 2004 QW21 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
128613 2004 QB22 24/08/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
128614 Juliabest 2004 QO24 21/08/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
128615 Jimharris 2004 QR24 26/08/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
128616 2004 QA25 24/08/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
128617 2004 QB25 24/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
128618 2004 QH25 19/08/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
128619 2004 QN25 25/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128620 2004 QC26 25/08/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128621 2004 RD 02/09/2004 Wrightwood J. W. Young 4,0 km MPC · JPL
128622 Rudiš 2004 RU 04/09/2004 Kleť KLENOT 3,9 km MPC · JPL
128623 2004 RP2 05/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,5 km MPC · JPL
128624 2004 RU3 04/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
128625 2004 RO4 04/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128626 2004 RF7 05/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128627 Ottmarsheim 2004 RM8 06/09/2004 Ottmarsheim C. Rinner 5,6 km MPC · JPL
128628 2004 RX8 06/09/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 3,2 km MPC · JPL
128629 2004 RS10 07/09/2004 Vicques M. Ory 5,6 km MPC · JPL
128630 2004 RM11 06/09/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
128631 2004 RN11 06/09/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
128632 2004 RT11 07/09/2004 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
128633 Queyras 2004 RF12 08/09/2004 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 7,9 km MPC · JPL
128634 2004 RF13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128635 2004 RE19 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128636 2004 RJ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128637 2004 RK22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
128638 2004 RT22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128639 2004 RU22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128640 2004 RZ22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
128641 2004 RE25 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
128642 2004 RK27 06/09/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
128643 2004 RM30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128644 2004 RW32 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128645 2004 RA35 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128646 2004 RT36 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128647 2004 RC39 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128648 2004 RT42 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128649 2004 RC44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128650 2004 RN44 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
128651 2004 RP44 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128652 2004 RJ45 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
128653 2004 RT45 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128654 2004 RU47 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128655 2004 RD49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128656 2004 RG49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128657 2004 RN50 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128658 2004 RJ51 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128659 2004 RC52 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128660 2004 RH55 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128661 2004 RT55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128662 2004 RW55 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128663 2004 RY55 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128664 2004 RJ56 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128665 2004 RK57 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128666 2004 RE59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128667 2004 RL59 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128668 2004 RP60 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128669 2004 RA61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128670 2004 RB61 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128671 2004 RG61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128672 2004 RK61 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128673 2004 RM61 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128674 2004 RJ62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128675 2004 RU62 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128676 2004 RC63 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128677 2004 RD63 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128678 2004 RW64 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128679 2004 RB65 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128680 2004 RF69 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128681 2004 RS75 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128682 2004 RT75 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128683 2004 RJ77 08/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128684 2004 RN77 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128685 2004 RT79 07/09/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128686 2004 RE80 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128687 2004 RV81 08/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
128688 2004 RT82 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128689 2004 RE83 09/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128690 2004 RZ85 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128691 2004 RL89 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128692 2004 RO90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128693 2004 RZ92 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128694 2004 RD93 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128695 2004 RH97 08/09/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
128696 2004 RV97 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128697 2004 RW97 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128698 2004 RD99 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128699 2004 RX99 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128700 2004 RA100 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128701 2004 RN100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128702 2004 RN101 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128703 2004 RB103 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128704 2004 RA104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
128705 2004 RE104 08/09/2004 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
128706 2004 RK104 08/09/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
128707 2004 RQ104 08/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
128708 2004 RT104 08/09/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128709 2004 RU105 08/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128710 2004 RF106 08/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128711 2004 RM107 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128712 2004 RV107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128713 2004 RJ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128714 2004 RU112 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128715 2004 RA115 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128716 2004 RP118 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128717 2004 RT121 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128718 2004 RD124 07/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
128719 2004 RJ124 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128720 2004 RY124 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128721 2004 RU136 08/09/2004 Kleť Kleť Obs. 4,3 km MPC · JPL
128722 2004 RT137 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128723 2004 RG140 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128724 2004 RK140 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128725 2004 RL140 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
128726 2004 RN143 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128727 2004 RR143 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128728 2004 RB144 08/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128729 2004 RC144 08/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128730 2004 RE150 09/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128731 2004 RX151 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
128732 2004 RT152 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128733 2004 RV152 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128734 2004 RP153 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128735 2004 RT153 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128736 2004 RJ156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128737 2004 RS156 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128738 2004 RB157 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128739 2004 RD159 10/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
128740 2004 RW159 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128741 2004 RE161 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
128742 2004 RB162 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128743 2004 RM163 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
128744 2004 RG169 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
128745 2004 RO170 08/09/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
128746 2004 RJ176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128747 2004 RL176 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128748 2004 RS180 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128749 2004 RG181 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128750 2004 RX181 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128751 2004 RL182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128752 2004 RA183 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128753 2004 RE183 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
128754 2004 RQ185 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128755 2004 RD187 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128756 2004 RE188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128757 2004 RJ189 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
128758 2004 RR190 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128759 2004 RT190 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128760 2004 RU190 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
128761 2004 RW190 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128762 2004 RZ190 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
128763 2004 RF191 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128764 2004 RJ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128765 2004 RQ191 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128766 2004 RF192 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
128767 2004 RL192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128768 2004 RP192 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
128769 2004 RJ193 10/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
128770 2004 RY193 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128771 2004 RB194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128772 2004 RX194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128773 2004 RA195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128774 2004 RH195 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128775 2004 RL196 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
128776 2004 RZ196 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128777 2004 RX197 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128778 2004 RP200 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
128779 2004 RQ200 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128780 2004 RE201 10/09/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
128781 2004 RN203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
128782 2004 RP206 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
128783 2004 RH207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128784 2004 RN212 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128785 2004 RE213 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
128786 2004 RN213 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128787 2004 RS213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128788 2004 RS214 11/09/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128789 2004 RE216 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128790 2004 RP216 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
128791 2004 RG218 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
128792 2004 RM218 11/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128793 2004 RS219 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128794 2004 RE221 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
128795 Douglaswalker 2004 RG222 13/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,2 km MPC · JPL
128796 2004 RY222 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128797 2004 RH223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128798 2004 RJ223 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128799 2004 RS225 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128800 2004 RH231 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128801 2004 RZ233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128802 2004 RE234 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128803 2004 RF235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128804 2004 RM247 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128805 2004 RK250 13/09/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
128806 2004 RS250 13/09/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
128807 2004 RC255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
128808 2004 RK255 06/09/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
128809 2004 RP255 06/09/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128810 2004 RR255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
128811 2004 RV255 06/09/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128812 2004 RW255 06/09/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
128813 2004 RH288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
128814 2004 RJ288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
128815 2004 RK288 15/09/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
128816 2004 RX290 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
128817 2004 RE291 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128818 2004 RH294 11/09/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
128819 2004 RX295 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
128820 2004 RO303 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128821 2004 RC306 12/09/2004 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
128822 2004 RK306 12/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
128823 2004 RS307 13/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
128824 2004 RA308 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
128825 2004 RS308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128826 2004 RP310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
128827 2004 RT310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
128828 2004 RW310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
128829 2004 RQ313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
128830 2004 RZ313 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128831 2004 RC315 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128832 2004 RQ321 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128833 2004 RU322 13/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128834 2004 RT323 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
128835 2004 RC324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
128836 2004 RG324 13/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128837 2004 RP332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
128838 2004 RS332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
128839 2004 RV332 14/09/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
128840 2004 RH333 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128841 2004 RA334 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
128842 2004 RU338 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128843 2004 RH341 11/09/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
128844 2004 SW4 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128845 2004 SV8 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128846 2004 ST10 16/09/2004 Siding Spring SSS 6,5 km MPC · JPL
128847 2004 SM11 16/09/2004 Siding Spring SSS 4,5 km MPC · JPL
128848 2004 SY11 16/09/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
128849 2004 SM14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128850 2004 SO14 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
128851 2004 SB15 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128852 2004 SF16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
128853 2004 SH16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
128854 2004 SL16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
128855 2004 SU17 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
128856 2004 SD18 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
128857 2004 SV19 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
128858 2004 SQ20 17/09/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,7 km MPC · JPL
128859 2004 ST21 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
128860 2004 SL26 21/09/2004 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
128861 2004 SK30 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
128862 2004 SY30 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
128863 2004 SD31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128864 2004 SJ31 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
128865 2004 SK31 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
128866 2004 SF32 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
128867 2004 SV32 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128868 2004 SQ33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
128869 2004 SU33 17/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128870 2004 SW33 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
128871 2004 SG36 17/09/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128872 2004 SK38 17/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128873 2004 SH39 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
128874 2004 SB41 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
128875 2004 SQ44 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
128876 2004 SE52 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128877 2004 SG53 22/09/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
128878 2004 SR54 22/09/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128879 2004 SX54 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128880 2004 SE55 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
128881 2004 SN55 23/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128882 Jennydebenedetti 2004 SX55 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
128883 2004 ST56 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
128884 2004 SV57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128885 2004 SY57 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
128886 2004 SF58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
128887 2004 SL58 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
128888 2004 SY58 17/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128889 2004 SF59 30/09/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
128890 2004 SH59 18/09/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
128891 2004 SP59 24/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
128892 2004 TH 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128893 2004 TK 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
128894 2004 TL 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,5 km MPC · JPL
128895 Bright Spring 128895|Bright Spring}} 04/10/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
128896 2004 TA2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
128897 2004 TD3 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128898 2004 TY6 03/10/2004 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
128899 2004 TH7 05/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
128900 2004 TE15 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
128901 2004 TH15 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
128902 2004 TU15 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
128903 2004 TV20 10/10/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
128904 2004 TG21 03/10/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
128905 2004 TM21 03/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
128906 2004 TR34 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
128907 2004 TT41 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
128908 2004 TU43 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128909 2004 TX44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128910 2004 TV48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
128911 2004 TX51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128912 2004 TF53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
128913 2004 TU53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128914 2004 TV53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128915 2004 TG56 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
128916 2004 TV57 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128917 2004 TY58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
128918 2004 TG60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
128919 2004 TU60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
128920 2004 TV65 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
128921 2004 TT66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
128922 2004 TM67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
128923 2004 TD68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128924 2004 TR68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
128925 Conwell 2004 TJ70 06/10/2004 Antares R. Holmes 4,6 km MPC · JPL
128926 2004 TM70 06/10/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
128927 2004 TZ74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
128928 2004 TB76 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
128929 2004 TL77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
128930 2004 TA79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
128931 2004 TB84 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128932 2004 TW94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128933 2004 TG95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
128934 2004 TD101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128935 2004 TF107 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
128936 2004 TD108 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
128937 2004 TH109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
128938 2004 TK109 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
128939 2004 TU110 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
128940 2004 TD114 07/10/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
128941 2004 TS118 05/10/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
128942 2004 TC126 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
128943 2004 TT127 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128944 2004 TW128 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
128945 2004 TB129 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
128946 2004 TG131 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
128947 2004 TK131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
128948 2004 TO131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
128949 2004 TV131 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
128950 2004 TA132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
128951 2004 TY132 07/10/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
128952 2004 TK133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
128953 2004 TM133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
128954 2004 TD134 07/10/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
128955 2004 TE134 07/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
128956 2004 TH134 07/10/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
128957 2004 TF135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
128958 2004 TL137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
128959 2004 TP137 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
128960 2004 TF143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128961 2004 TY144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
128962 2004 TZ145 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
128963 2004 TA146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128964 2004 TJ146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128965 2004 TU146 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
128966 2004 TQ147 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128967 2004 TT152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
128968 2004 TW159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
128969 2004 TU162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
128970 2004 TY162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
128971 2004 TW163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
128972 2004 TQ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
128973 2004 TB167 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
128974 2004 TK169 07/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128975 2004 TX172 08/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
128976 2004 TF173 08/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
128977 2004 TB174 09/10/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
128978 2004 TH176 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
128979 2004 TU178 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
128980 2004 TV182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
128981 2004 TA190 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
128982 2004 TR194 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
128983 2004 TQ198 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
128984 2004 TP204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128985 2004 TM206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128986 2004 TN207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
128987 2004 TZ207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
128988 2004 TR211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
128989 2004 TN212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
128990 2004 TW212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
128991 2004 TZ212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
128992 2004 TH216 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
128993 2004 TN222 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
128994 2004 TE228 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
128995 2004 TZ232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
128996 2004 TN236 08/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
128997 2004 TQ242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
128998 2004 TU242 06/10/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
128999 2004 TB247 07/10/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
129000 2004 TO247 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001