Danh sách tiểu hành tinh/165001–166000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165001 2000 BA38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165002 2000 BM49 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
165003 2000 BT49 21/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165004 2000 CH15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165005 2000 CD22 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165006 2000 CC39 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165007 2000 CW44 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165008 2000 CJ45 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165009 2000 CC46 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165010 2000 CG79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
165011 2000 CA82 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165012 2000 CJ84 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165013 2000 CO90 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165014 2000 CZ97 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
165015 2000 CS98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
165016 2000 CV98 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165017 2000 CM108 05/02/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
165018 2000 CP113 11/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165019 2000 CG115 02/02/2000 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
165020 2000 CB126 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165021 2000 CJ129 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
165022 2000 CN130 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
165023 2000 CD132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165024 2000 CG132 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
165025 2000 DT7 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
165026 2000 DJ9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
165027 2000 DU12 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165028 2000 DA19 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165029 2000 DC21 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165030 2000 DT24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165031 2000 DB27 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165032 2000 DL54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165033 2000 DL58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165034 2000 DX60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
165035 2000 DH63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165036 2000 DB76 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165037 2000 DV88 25/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165038 2000 DM89 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165039 2000 DP95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165040 2000 DR97 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165041 2000 DG100 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165042 2000 DE110 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165043 2000 DM113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165044 2000 EO8 03/03/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
165045 2000 ES16 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
165046 2000 EG18 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165047 2000 EY32 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165048 2000 EE35 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165049 2000 EO42 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165050 2000 EF48 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165051 2000 EL51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165052 2000 EE59 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165053 2000 EM61 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165054 2000 EP68 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165055 2000 EP76 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165056 2000 ED79 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165057 2000 EF96 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165058 2000 EW100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
165059 2000 ET102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165060 2000 EW114 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
165061 2000 EF115 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165062 2000 EO119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
165063 2000 EM146 04/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165064 2000 ED166 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165065 2000 ES169 04/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165066 2000 ES199 01/03/2000 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
165067 Pauls 2000 ED207 04/03/2000 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
165068 2000 FV 26/03/2000 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
165069 2000 FH7 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
165070 2000 FX8 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
165071 2000 FT24 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165072 2000 FB27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
165073 2000 FE28 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
165074 2000 FB40 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165075 2000 FW58 26/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165076 2000 FX63 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165077 2000 FB72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165078 2000 GN11 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165079 2000 GG17 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165080 2000 GU21 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165081 2000 GG23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165082 2000 GJ34 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165083 2000 GK37 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165084 2000 GG38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165085 2000 GZ38 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165086 2000 GN44 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165087 2000 GF45 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165088 2000 GU46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165089 2000 GT62 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165090 2000 GP72 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
165091 2000 GK79 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165092 2000 GM81 06/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165093 2000 GG89 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
165094 2000 GV89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165095 2000 GR111 03/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
165096 2000 GX128 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
165097 2000 GB129 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165098 2000 GG133 12/04/2000 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
165099 2000 GJ154 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165100 2000 HV 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165101 2000 HY3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
165102 2000 HN17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165103 2000 HJ26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165104 2000 HR33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165105 2000 HG45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165106 2000 HS59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165107 2000 HE63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165108 2000 HN67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
165109 2000 HS71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165110 2000 HR84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
165111 2000 HC103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
165112 2000 HE103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
165113 2000 JB19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165114 2000 JK27 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165115 2000 JY28 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
165116 2000 JX41 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165117 2000 JB61 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165118 2000 JB68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165119 2000 JC68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
165120 2000 JZ71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
165121 2000 JY76 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165122 2000 JJ84 05/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
165123 2000 KP6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165124 2000 KW8 28/05/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165125 2000 KC11 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165126 2000 KJ32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165127 2000 KX40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
165128 2000 KU43 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165129 2000 KU44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165130 2000 KP54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165131 2000 KQ57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165132 2000 KV58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165133 2000 KP61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
165134 2000 KT65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165135 2000 KU70 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
165136 2000 KN74 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165137 2000 KM79 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
165138 2000 NL5 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165139 2000 NJ10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165140 2000 OJ1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165141 2000 OH14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165142 2000 OM40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165143 2000 PQ2 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165144 2000 QO7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165145 2000 QV10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165146 2000 QN13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165147 2000 QD18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165148 2000 QR18 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
165149 2000 QC22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165150 2000 QU28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165151 2000 QT33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
165152 2000 QS38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165153 2000 QR39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165154 2000 QE40 24/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165155 2000 QG40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165156 2000 QJ50 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
165157 2000 QO50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165158 2000 QE51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165159 2000 QP55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165160 2000 QX62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165161 2000 QP69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165162 2000 QS69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165163 2000 QP87 25/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
165164 2000 QT88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165165 2000 QS98 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165166 2000 QV102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165167 2000 QY109 28/08/2000 Saji Saji Obs. 1,2 km MPC · JPL
165168 2000 QF110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165169 2000 QN110 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
165170 2000 QL113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165171 2000 QD119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165172 2000 QU124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165173 2000 QJ140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165174 2000 QF152 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165175 2000 QN153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165176 2000 QU154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165177 2000 QT159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165178 2000 QO164 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165179 2000 QK166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165180 2000 QB170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165181 2000 QV170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165182 2000 QV172 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165183 2000 QN186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165184 2000 QH208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165185 2000 QB210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165186 2000 QQ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165187 2000 QY215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165188 2000 QD218 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
165189 2000 QG220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
165190 2000 QC221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165191 2000 QX231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165192 Neugent 2000 QD235 26/08/2000 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
165193 2000 QT243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165194 2000 RD5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165195 2000 RH16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165196 2000 RD19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165197 2000 RU21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165198 2000 RK24 01/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165199 2000 RL41 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165200 2000 RK49 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165201 2000 RW57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
165202 2000 RV66 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165203 2000 RX72 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165204 2000 RO73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165205 2000 RL76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165206 2000 RU85 02/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165207 2000 RR95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
165208 2000 RB96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165209 2000 RW100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
165210 2000 SB4 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165211 2000 SP7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165212 2000 SX9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165213 2000 SJ12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165214 2000 SR29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165215 2000 SX31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165216 2000 SN33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165217 2000 SB37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165218 2000 SV37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165219 2000 SQ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165220 2000 SZ40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165221 2000 SP44 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165222 2000 SA45 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
165223 2000 SP48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165224 2000 SE50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165225 2000 SL57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165226 2000 SE59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165227 2000 SP62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165228 2000 SY69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165229 2000 SM79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165230 2000 SH89 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165231 2000 SW94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165232 2000 SH102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165233 2000 SP102 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
165234 2000 SP108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165235 2000 SC110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165236 2000 SQ113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165237 2000 SQ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165238 2000 SS116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165239 2000 SA119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165240 2000 SB120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165241 2000 SO133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165242 2000 SS140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165243 2000 ST147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165244 2000 SG148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165245 2000 SN148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165246 2000 SW148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165247 2000 SC151 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165248 2000 SD152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165249 2000 SD154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165250 2000 SD158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165251 2000 SA176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165252 2000 ST182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165253 2000 ST193 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165254 2000 SC205 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165255 2000 SN206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165256 2000 SQ206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165257 2000 SY206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165258 2000 SO208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165259 2000 SM218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165260 2000 SH220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165261 2000 SA226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165262 2000 SD228 28/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
165263 2000 SN228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165264 2000 SH236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165265 2000 SW236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165266 2000 SY240 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165267 2000 SO243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165268 2000 ST250 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165269 2000 SE251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165270 2000 SJ255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165271 2000 SQ259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165272 2000 SP264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165273 2000 SM269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165274 2000 SH271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165275 2000 SP272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165276 2000 SJ280 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165277 2000 ST298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165278 2000 SG302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165279 2000 SK304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165280 2000 SO305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165281 2000 SS326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165282 2000 SW326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165283 2000 ST327 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165284 2000 ST341 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165285 2000 SX341 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
165286 2000 SS343 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
165287 2000 SK353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165288 2000 SN355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165289 2000 SA356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165290 2000 SV361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165291 2000 SB365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
165292 2000 SZ367 24/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
165293 2000 TU8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165294 2000 TG15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165295 2000 TR15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165296 2000 TC23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165297 2000 TA36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165298 2000 TA40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165299 2000 TF47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165300 2000 TY66 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165301 2000 US3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165302 2000 UK10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165303 2000 UO20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165304 2000 UV20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165305 2000 UO22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165306 2000 US23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
165307 2000 UC25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165308 2000 UY26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165309 2000 UU28 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165310 2000 UP36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165311 2000 UE46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165312 2000 UH51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165313 2000 US54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165314 2000 UC57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165315 2000 UT57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165316 2000 UU65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165317 2000 UT71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165318 2000 UH72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165319 2000 UJ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165320 2000 UX72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165321 2000 UC74 27/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165322 2000 UN77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165323 2000 UD78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165324 2000 UK80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165325 2000 UU87 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165326 2000 UB91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165327 2000 UQ91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165328 2000 UY92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165329 2000 UV96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165330 2000 UM105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165331 2000 UX106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165332 2000 VS 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165333 2000 VT5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165334 2000 VX6 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165335 2000 VZ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165336 2000 VS15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165337 2000 VX16 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165338 2000 VC17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165339 2000 VA18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165340 2000 VC24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165341 2000 VN30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165342 2000 VA31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165343 2000 VJ37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165344 2000 VB47 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165345 2000 VF52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165346 2000 VH53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165347 Philplait 2000 WG11 23/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,1 km MPC · JPL
165348 2000 WO14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165349 2000 WL16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165350 2000 WW16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165351 2000 WY21 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165352 2000 WQ26 25/11/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
165353 2000 WR48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165354 2000 WU48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165355 2000 WC58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165356 2000 WE69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165357 2000 WJ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165358 2000 WV74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165359 2000 WS75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165360 2000 WA77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165361 2000 WZ87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165362 2000 WY90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165363 2000 WH91 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165364 2000 WM96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165365 2000 WA102 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165366 2000 WF104 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165367 2000 WY104 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165368 2000 WH105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165369 2000 WJ106 28/11/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
165370 2000 WW110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165371 2000 WZ110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165372 2000 WT111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165373 2000 WV111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165374 2000 WB114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165375 2000 WL119 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165376 2000 WD120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165377 2000 WR136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165378 2000 WN139 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165379 2000 WA144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165380 2000 WF146 23/11/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165381 2000 WD156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165382 2000 WN156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165383 2000 WA173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
165384 2000 WU175 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165385 2000 WY176 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165386 2000 WC178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165387 2000 WF187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165388 2000 WV187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165389 2000 WC188 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165390 2000 XK2 01/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,7 km MPC · JPL
165391 2000 XB4 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165392 2000 XT5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165393 2000 XY11 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165394 2000 XC15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165395 2000 XN16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165396 2000 XX16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165397 2000 XN18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165398 2000 XE23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165399 2000 XK28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165400 2000 XK32 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165401 2000 XA33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165402 2000 XX34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165403 2000 XM43 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165404 2000 XU44 08/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165405 2000 XB48 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165406 2000 XT53 14/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,1 km MPC · JPL
165407 2000 YA10 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165408 2000 YV10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165409 2000 YP15 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165410 2000 YN19 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165411 2000 YJ22 27/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165412 2000 YK24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165413 2000 YD30 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
165414 2000 YW30 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
165415 2000 YK35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165416 2000 YF36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165417 2000 YK36 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165418 2000 YH51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165419 2000 YY52 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165420 2000 YH53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165421 2000 YL53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165422 2000 YQ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165423 2000 YB54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165424 2000 YF59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165425 2000 YK60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165426 2000 YO60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165427 2000 YF62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165428 2000 YR62 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165429 2000 YW66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165430 2000 YV69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165431 2000 YQ71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165432 2000 YA72 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165433 2000 YD72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165434 2000 YC75 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165435 2000 YO77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165436 2000 YD79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165437 2000 YM86 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165438 2000 YG87 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165439 2000 YK87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165440 2000 YD92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165441 2000 YY95 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165442 2000 YA99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165443 2000 YA102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165444 2000 YK104 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165445 2000 YM106 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165446 2000 YG108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165447 2000 YV108 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165448 2000 YN111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165449 2000 YR111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165450 2000 YB114 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
165451 2000 YN115 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165452 2000 YA116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165453 2000 YC118 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165454 2000 YT119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165455 2000 YU119 17/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165456 2000 YL125 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
165457 2000 YE127 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165458 2000 YV129 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165459 2000 YC131 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165460 2000 YE134 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165461 2000 YD137 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165462 2001 AY2 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165463 2001 AK11 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165464 2001 AY19 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165465 2001 AS20 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165466 2001 AF28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165467 2001 AA29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165468 2001 AC29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165469 2001 AL32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165470 2001 AC35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165471 2001 AP35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165472 2001 AC36 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165473 2001 AX37 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165474 2001 AR39 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165475 2001 AZ39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165476 2001 AQ40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
165477 2001 AP44 15/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
165478 2001 AQ46 15/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165479 2001 AK49 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165480 2001 AJ50 14/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165481 2001 AX50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165482 2001 BC 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
165483 2001 BZ12 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165484 2001 BO19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165485 2001 BU19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165486 2001 BR20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165487 2001 BS20 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165488 2001 BK22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165489 2001 BQ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165490 2001 BQ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165491 2001 BA31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165492 2001 BL31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165493 2001 BP32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165494 2001 BD42 25/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165495 2001 BY47 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165496 2001 BH49 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165497 2001 BC53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
165498 2001 BH53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
165499 2001 BN53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
165500 2001 BC57 19/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165501 2001 BH65 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165502 2001 BY67 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165503 2001 BF69 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165504 2001 BS72 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
165505 2001 BV76 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165506 2001 BN79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165507 2001 CO1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165508 2001 CA3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165509 2001 CO4 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165510 2001 CF5 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165511 2001 CN6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165512 2001 CQ6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165513 2001 CT8 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165514 2001 CA11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165515 2001 CH11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165516 2001 CA14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165517 2001 CZ14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165518 2001 CT16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165519 2001 CV17 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165520 2001 CX18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165521 2001 CC19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165522 2001 CD20 03/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165523 2001 CF20 03/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165524 2001 CM22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
165525 2001 CK23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165526 2001 CQ23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165527 2001 CY23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165528 2001 CK28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
165529 2001 CE33 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165530 2001 CG33 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165531 2001 CD37 15/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 16 km MPC · JPL
165532 2001 CG40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165533 2001 CB47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165534 2001 CC47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165535 2001 DZ 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,4 km MPC · JPL
165536 2001 DC6 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165537 2001 DN9 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165538 2001 DV9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165539 2001 DQ14 17/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,6 km MPC · JPL
165540 2001 DV19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165541 2001 DS20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165542 2001 DY22 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165543 2001 DK29 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165544 2001 DE30 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165545 2001 DE36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165546 2001 DL36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165547 2001 DM37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165548 2001 DO37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165549 2001 DM39 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165550 2001 DH40 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165551 2001 DZ40 19/02/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
165552 2001 DS42 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165553 2001 DZ43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165554 2001 DA44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165555 2001 DD44 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165556 2001 DO45 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165557 2001 DR46 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165558 2001 DN47 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,8 km MPC · JPL
165559 2001 DL48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165560 2001 DJ51 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165561 2001 DV52 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165562 2001 DD57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165563 2001 DK57 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
165564 2001 DF62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165565 2001 DL66 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165566 2001 DA81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
165567 2001 DU82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165568 2001 DG83 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
165569 2001 DG91 20/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
165570 2001 DX91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
165571 2001 DE92 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165572 2001 DL97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165573 2001 DE102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165574 Deidre 2001 DH105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
165575 2001 DR107 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165576 2001 DC108 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
165577 2001 EA 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165578 2001 EZ2 03/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
165579 2001 EA4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
165580 2001 ES9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
165581 2001 ER14 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165582 2001 EA17 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165583 2001 EF22 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
165584 2001 EX22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
165585 2001 EY22 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
165586 2001 FH8 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165587 2001 FW9 20/03/2001 Eskridge G. Hug 1,8 km MPC · JPL
165588 2001 FG18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165589 2001 FQ22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
165590 2001 FY23 19/03/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
165591 2001 FU28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165592 2001 FJ30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
165593 2001 FU31 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
165594 2001 FT40 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165595 2001 FV40 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165596 2001 FA41 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165597 2001 FL43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165598 2001 FB46 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165599 2001 FT47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165600 2001 FW49 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165601 2001 FK51 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165602 2001 FH55 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165603 2001 FM57 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165604 2001 FC59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165605 2001 FQ61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165606 2001 FJ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165607 2001 FS66 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165608 2001 FX67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165609 2001 FN69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165610 2001 FU82 23/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165611 2001 FC84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165612 Stackpole 2001 FP86 23/03/2001 Junk Bond D. Healy 1,6 km MPC · JPL
165613 2001 FH89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165614 2001 FC96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165615 2001 FD99 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165616 2001 FF102 17/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165617 2001 FS102 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165618 2001 FE106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165619 2001 FA107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165620 2001 FF109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165621 2001 FU109 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165622 2001 FZ109 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165623 2001 FZ113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165624 2001 FQ128 19/03/2001 Uccle T. Pauwels 1,6 km MPC · JPL
165625 2001 FA130 29/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
165626 2001 FX135 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165627 2001 FZ142 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
165628 2001 FT146 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
165629 2001 FL151 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
165630 2001 FC156 26/03/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
165631 2001 FM160 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
165632 2001 FF163 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165633 2001 FR167 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
165634 2001 FA171 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
165635 2001 FC176 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165636 2001 FL180 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
165637 2001 FA188 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
165638 2001 FH192 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
165639 2001 GO3 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165640 2001 GO5 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165641 2001 GG10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
165642 2001 GJ11 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165643 2001 GK11 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
165644 2001 HB2 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165645 2001 HX17 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
165646 2001 HP19 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165647 2001 HL24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
165648 2001 HM25 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165649 2001 HC33 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165650 2001 HN36 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165651 2001 HG42 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165652 2001 HH44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165653 2001 JP3 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
165654 2001 JE11 02/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
165655 2001 KB2 19/05/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,3 km MPC · JPL
165656 2001 KN16 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165657 2001 KA18 20/05/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,9 km MPC · JPL
165658 2001 LX5 12/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
165659 Michaelhicks 2001 LZ6 15/06/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
165660 2001 LE18 15/06/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
165661 2001 MJ1 16/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165662 2001 MS29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
165663 2001 MT29 27/06/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
165664 2001 MO30 30/06/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
165665 2001 MJ31 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165666 2001 NF1 12/07/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
165667 2001 NO7 13/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
165668 2001 NG12 13/07/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165669 2001 NT16 14/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165670 2001 NH20 13/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
165671 2001 OA1 17/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165672 2001 ON1 18/07/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165673 2001 OJ15 18/07/2001 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
165674 2001 OV24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165675 2001 OD29 18/07/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
165676 2001 OG41 21/07/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
165677 2001 OG42 22/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
165678 2001 OA51 21/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
165679 2001 OU52 21/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
165680 2001 OY58 21/07/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
165681 2001 OO64 24/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165682 2001 OY65 22/07/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
165683 2001 OK68 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
165684 2001 OD71 20/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
165685 2001 OA74 27/07/2001 Nacogdoches SFA Obs. 4,6 km MPC · JPL
165686 2001 OY75 27/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165687 2001 OV81 26/07/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
165688 2001 OU87 30/07/2001 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
165689 2001 PY1 08/08/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
165690 2001 PA3 03/08/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
165691 2001 PM6 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
165692 2001 PS16 09/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165693 2001 PC18 09/08/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165694 2001 PQ28 14/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 4,1 km MPC · JPL
165695 2001 PT32 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165696 2001 PQ34 10/08/2001 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
165697 2001 PR34 10/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
165698 2001 PA44 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
165699 2001 PD44 15/08/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
165700 2001 PQ44 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165701 2001 PN46 12/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
165702 2001 PA59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165703 2001 PH60 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165704 2001 PD61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
165705 2001 PP61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165706 2001 PW64 01/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165707 2001 PQ65 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
165708 2001 PB66 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
165709 2001 PD67 09/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
165710 2001 QC1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165711 2001 QY19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165712 2001 QV33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,6 km MPC · JPL
165713 2001 QF35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165714 2001 QR36 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165715 2001 QP39 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165716 2001 QN42 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165717 2001 QR45 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
165718 2001 QV53 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
165719 2001 QB56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165720 2001 QX59 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165721 2001 QZ63 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165722 2001 QP68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 6,9 km MPC · JPL
165723 2001 QZ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165724 2001 QC101 20/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
165725 2001 QJ101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165726 2001 QC106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165727 2001 QG106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165728 2001 QV106 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165729 2001 QW106 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165730 2001 QP124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165731 2001 QA125 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165732 2001 QU126 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165733 2001 QE127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165734 2001 QC128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165735 2001 QQ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165736 2001 QQ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165737 2001 QE134 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165738 2001 QT154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165739 2001 QQ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
165740 2001 QH161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165741 2001 QS161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
165742 2001 QO162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165743 2001 QS164 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
165744 2001 QG167 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
165745 2001 QV168 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
165746 2001 QH171 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165747 2001 QT184 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165748 2001 QR186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
165749 2001 QT187 21/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
165750 2001 QO189 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
165751 2001 QA191 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165752 2001 QF202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
165753 2001 QM202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165754 2001 QZ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165755 2001 QK207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
165756 2001 QT208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
165757 2001 QV209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
165758 2001 QR217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
165759 2001 QU227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
165760 2001 QA228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
165761 2001 QD228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
165762 2001 QL228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165763 2001 QV229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165764 2001 QO232 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165765 2001 QW236 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165766 2001 QA241 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165767 2001 QC241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165768 2001 QO243 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165769 2001 QJ244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165770 2001 QC250 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
165771 2001 QS250 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
165772 2001 QL251 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165773 2001 QC255 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
165774 2001 QE255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
165775 2001 QE262 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165776 2001 QD265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165777 2001 QG265 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
165778 2001 QN266 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165779 2001 QB268 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165780 2001 QP279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
165781 2001 QE283 18/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
165782 2001 QO330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165783 2001 RQ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165784 2001 RN5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
165785 2001 RT5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
165786 2001 RW5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
165787 2001 RU9 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
165788 2001 RV19 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165789 2001 RZ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165790 2001 RA28 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165791 2001 RN29 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165792 2001 RN33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165793 2001 RQ33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
165794 2001 RX34 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
165795 2001 RG36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165796 2001 RL36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165797 2001 RK37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165798 2001 RU41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165799 2001 RJ48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
165800 2001 RJ50 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165801 2001 RO52 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165802 2001 RN54 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165803 2001 RN55 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165804 2001 RZ57 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165805 2001 RB58 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165806 2001 RC60 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165807 2001 RS62 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165808 2001 RO66 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165809 2001 RK78 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
165810 2001 RW79 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165811 2001 RH81 14/09/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
165812 2001 RE84 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
165813 2001 RJ87 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
165814 2001 RY96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
165815 2001 RF100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165816 2001 RU100 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165817 2001 RU101 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165818 2001 RE102 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165819 2001 RT108 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165820 2001 RF111 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165821 2001 RK112 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165822 2001 RO112 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165823 2001 RJ113 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165824 2001 RY114 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165825 2001 RS117 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165826 2001 RU117 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165827 2001 RX118 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165828 2001 RK123 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165829 2001 RO127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165830 2001 RV128 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165831 2001 RD131 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165832 2001 RH131 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165833 2001 RY134 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165834 2001 RW135 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165835 2001 RD138 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
165836 2001 RJ140 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165837 2001 RO141 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165838 2001 RA143 15/09/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165839 2001 RW144 06/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165840 2001 RQ146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
165841 2001 RC147 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
165842 2001 RE153 12/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165843 2001 RB154 15/09/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
165844 2001 SB6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165845 2001 SP10 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165846 2001 SE11 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165847 2001 SE12 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165848 2001 SV13 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
165849 2001 SD16 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165850 2001 SK16 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
165851 2001 SP18 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165852 2001 SG19 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165853 2001 SD20 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165854 2001 SQ23 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165855 2001 SH24 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165856 2001 SP30 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165857 2001 SF34 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165858 2001 SX35 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165859 2001 SD40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165860 2001 SB43 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165861 2001 SM45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165862 2001 SF78 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165863 2001 SF80 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
165864 2001 SW86 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165865 2001 SK88 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165866 2001 SL89 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165867 2001 SQ91 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165868 2001 SO95 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165869 2001 ST101 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165870 2001 SY121 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
165871 2001 SE124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165872 2001 SW125 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165873 2001 SK126 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165874 2001 SP128 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
165875 2001 SK129 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165876 2001 SZ129 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165877 2001 SH137 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
165878 2001 SS137 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165879 2001 SQ140 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165880 2001 SF143 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165881 2001 SX153 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165882 2001 SC154 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
165883 2001 ST164 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165884 2001 SO165 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165885 2001 SP165 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165886 2001 SY184 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165887 2001 SH186 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165888 2001 SJ196 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
165889 2001 SY197 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165890 2001 SW198 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165891 2001 SH199 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165892 2001 SP199 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
165893 2001 SF201 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165894 2001 SJ202 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165895 2001 SU217 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165896 2001 SZ223 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165897 2001 SA235 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165898 2001 ST250 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165899 2001 SA292 23/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
165900 2001 SB294 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165901 2001 SZ303 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165902 2001 SQ307 21/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165903 2001 SS307 21/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165904 2001 SJ311 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165905 2001 ST314 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165906 2001 SM323 25/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165907 2001 SC329 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165908 2001 SH334 19/09/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
165909 2001 SN344 23/09/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
165910 2001 TG5 10/10/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
165911 2001 TD7 10/10/2001 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
165912 2001 TE7 11/10/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 9,4 km MPC · JPL
165913 2001 TF8 09/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
165914 2001 TE31 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
165915 2001 TK54 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165916 2001 TD55 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165917 2001 TT64 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
165918 2001 TA122 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
165919 2001 TL125 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
165920 2001 TL129 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
165921 2001 TQ132 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
165922 2001 TK144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
165923 2001 TM144 10/10/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
165924 2001 TG147 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
165925 2001 TQ162 11/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
165926 2001 TG164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
165927 2001 TA178 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165928 2001 TS196 15/10/2001 Palomar NEAT 9,5 km MPC · JPL
165929 2001 TC211 13/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
165930 2001 TV211 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
165931 2001 TF212 13/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
165932 2001 TB226 14/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
165933 2001 UJ14 24/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
165934 2001 UY21 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
165935 2001 UU22 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165936 2001 UK30 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165937 2001 UV31 16/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165938 2001 UP40 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165939 2001 UN98 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
165940 2001 UN103 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165941 2001 UK110 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165942 2001 UB125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165943 2001 UD147 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165944 2001 UV155 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
165945 2001 UQ169 20/10/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
165946 2001 UL197 19/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
165947 2001 VD117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165948 2001 VG126 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165949 2001 WY1 18/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165950 2001 WG5 21/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165951 2001 WK69 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165952 2001 WN92 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165953 2001 XT18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165954 2001 XP46 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165955 2001 XO62 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165956 2001 XM68 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165957 2001 XT87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165958 2001 XR103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165959 2001 XK111 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165960 2001 XR157 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
165961 2001 XV164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165962 2001 XM168 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165963 2001 XS168 14/12/2001 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
165964 2001 XT173 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
165965 2001 XT184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165966 2001 XP190 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165967 2001 XN199 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165968 2001 XB210 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165969 2001 XN213 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165970 2001 XH232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165971 2001 XL237 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165972 2001 XE242 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165973 2001 XT251 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165974 2001 XP260 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165975 2001 YH4 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
165976 2001 YP27 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165977 2001 YO31 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165978 2001 YL85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165979 2001 YR88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165980 2001 YZ89 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165981 2001 YR90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165982 2001 YM96 18/12/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
165983 2001 YY99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165984 2001 YK109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165985 2001 YR114 19/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
165986 2001 YZ116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165987 2001 YJ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165988 2001 YQ138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165989 2001 YE139 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165990 2001 YO148 18/12/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165991 2001 YL149 19/12/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
165992 2001 YY156 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165993 2002 AN6 09/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,3 km MPC · JPL
165994 2002 AO20 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
165995 2002 AS23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
165996 2002 AH30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165997 2002 AP31 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
165998 2002 AH34 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165999 2002 AR45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
166000 2002 AO47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

161.000s  • 162.000s  • 163.000s  • 164.000s  • 165.000s  • 166.000s  • 167.000s  • 168.000s  • 169.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001