Danh sách tiểu hành tinh/126001–127000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126001 2001 YE46 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126002 2001 YL46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126003 2001 YY46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126004 2001 YB48 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126005 2001 YT49 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126006 2001 YS50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126007 2001 YM51 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126008 2001 YN51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126009 2001 YQ51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126010 2001 YC52 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126011 2001 YE52 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126012 2001 YT53 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126013 2001 YV55 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126014 2001 YV57 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126015 2001 YZ58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126016 2001 YD59 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126017 2001 YY59 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126018 2001 YE60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126019 2001 YA61 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126020 2001 YD61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126021 2001 YG61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126022 2001 YU61 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126023 2001 YX61 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126024 2001 YY62 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126025 2001 YG63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126026 2001 YP63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126027 2001 YW63 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126028 2001 YC64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126029 2001 YQ64 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126030 2001 YM65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126031 2001 YH66 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126032 2001 YP66 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126033 2001 YG67 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126034 2001 YL67 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126035 2001 YY67 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126036 2001 YX68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126037 2001 YA69 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126038 2001 YK69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126039 2001 YS69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126040 2001 YW69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126041 2001 YQ70 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126042 2001 YB71 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126043 2001 YE71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126044 2001 YU71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126045 2001 YD72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126046 2001 YH72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126047 2001 YW72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126048 2001 YZ72 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126049 2001 YO74 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126050 2001 YW74 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126051 2001 YL75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126052 2001 YS75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126053 2001 YY76 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126054 2001 YJ77 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126055 2001 YD78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126056 2001 YK79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126057 2001 YR79 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126058 2001 YX79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126059 2001 YG80 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126060 2001 YL80 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126061 2001 YX80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126062 2001 YE81 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126063 2001 YH81 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126064 2001 YJ81 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126065 2001 YL81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126066 2001 YU81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126067 2001 YC82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126068 2001 YG82 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126069 2001 YK82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126070 2001 YW82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126071 2001 YL84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126072 2001 YQ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126073 2001 YZ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126074 2001 YE85 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126075 2001 YC86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126076 2001 YV86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126077 2001 YX86 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126078 2001 YL87 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126079 2001 YZ87 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126080 2001 YS88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126081 2001 YE90 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126082 2001 YH90 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126083 2001 YX90 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126084 2001 YB91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126085 2001 YN93 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
126086 2001 YW94 17/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126087 2001 YA95 17/12/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
126088 2001 YT95 18/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126089 2001 YA96 18/12/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
126090 2001 YC97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126091 2001 YD101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126092 2001 YR101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126093 2001 YU101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126094 2001 YG102 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126095 2001 YM102 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126096 2001 YW103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126097 2001 YC104 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126098 2001 YE104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126099 2001 YF104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126100 2001 YQ105 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126101 2001 YO106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126102 2001 YJ107 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126103 2001 YT107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126104 2001 YB108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126105 2001 YK108 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126106 2001 YC109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126107 2001 YZ109 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126108 2001 YA110 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126109 2001 YB110 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126110 2001 YZ110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126111 2001 YA111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
126112 2001 YL111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
126113 2001 YP111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
126114 2001 YF112 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126115 2001 YM112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126116 2001 YT113 17/12/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
126117 2001 YW113 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126118 2001 YY113 17/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126119 2001 YZ113 19/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126120 2001 YA115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126121 2001 YB115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126122 2001 YP115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126123 2001 YR115 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126124 2001 YO116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126125 2001 YF118 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126126 2001 YK119 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126127 2001 YZ119 19/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126128 2001 YK120 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126129 2001 YN120 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126130 2001 YY120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
126131 2001 YJ122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126132 2001 YP122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126133 2001 YD123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126134 2001 YD124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126135 2001 YR124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126136 2001 YC126 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126137 2001 YJ126 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126138 2001 YK126 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126139 2001 YD128 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126140 2001 YG128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126141 2001 YP128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126142 2001 YK129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126143 2001 YZ129 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126144 2001 YB130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126145 2001 YH132 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126146 2001 YU132 20/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126147 2001 YD134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126148 2001 YV134 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126149 2001 YN135 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126150 2001 YZ136 22/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126151 2001 YZ137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126152 2001 YO138 18/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
126153 2001 YN139 24/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126154 2001 YH140 18/12/2001 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 352 km MPC · JPL
126155 2001 YJ140 20/12/2001 Palomar C. Trujillo, M. E. Brown 154 km MPC · JPL
126156 2001 YE149 19/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126157 2001 YG150 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126158 2001 YN152 19/12/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
126159 2001 YD157 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126160 Fabienkuntz 2002 AF 04/01/2002 Vicques M. Ory 4,0 km MPC · JPL
126161 2002 AK 04/01/2002 San Marcello A. Boattini, M. Tombelli 2,3 km MPC · JPL
126162 2002 AY 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126163 2002 AM1 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126164 2002 AO1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
126165 2002 AX3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
126166 2002 AM4 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126167 2002 AL5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 5,0 km MPC · JPL
126168 2002 AF6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
126169 2002 AR7 02/01/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
126170 2002 AV7 05/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126171 2002 AU8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126172 2002 AZ8 09/01/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
126173 2002 AH9 11/01/2002 Farpoint G. Hug 3,9 km MPC · JPL
126174 2002 AA10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
126175 2002 AN10 04/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
126176 2002 AQ10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
126177 2002 AP12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
126178 2002 AW13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
126179 2002 AY13 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
126180 2002 AC14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
126181 2002 AB16 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
126182 2002 AC18 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
126183 2002 AS18 08/01/2002 Needville Needville Obs. 2,3 km MPC · JPL
126184 2002 AS19 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126185 2002 AH20 05/01/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
126186 2002 AU20 07/01/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126187 2002 AA21 07/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126188 2002 AK21 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126189 2002 AH22 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
126190 2002 AK22 07/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
126191 2002 AN23 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126192 2002 AR23 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
126193 2002 AG26 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126194 2002 AL30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126195 2002 AQ32 08/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
126196 2002 AO33 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
126197 2002 AC36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126198 2002 AG36 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126199 2002 AB37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126200 2002 AQ37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126201 2002 AP38 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126202 2002 AD39 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126203 2002 AL40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126204 2002 AO40 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126205 2002 AQ40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126206 2002 AU40 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126207 2002 AS41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126208 2002 AK42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126209 2002 AQ42 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126210 2002 AV42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126211 2002 AD43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126212 2002 AY43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126213 2002 AC44 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126214 2002 AW45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126215 2002 AR46 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126216 2002 AU46 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126217 2002 AH47 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
126218 2002 AC48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126219 2002 AR48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126220 2002 AS48 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126221 2002 AD49 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126222 2002 AQ49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126223 2002 AR49 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126224 2002 AQ50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126225 2002 AR51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126226 2002 AU51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126227 2002 AB52 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126228 2002 AO53 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126229 2002 AF55 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126230 2002 AV55 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126231 2002 AY55 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126232 2002 AK56 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126233 2002 AC58 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126234 2002 AQ58 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126235 2002 AY58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126236 2002 AC59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126237 2002 AS59 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126238 2002 AJ60 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126239 2002 AT60 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126240 2002 AY61 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126241 2002 AL62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126242 2002 AX62 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126243 2002 AB64 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126244 2002 AQ66 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126245 Kandókálmán 2002 AY66 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,3 km MPC · JPL
126246 2002 AB67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,6 km MPC · JPL
126247 2002 AL67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
126248 2002 AO67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
126249 2002 AP67 09/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
126250 2002 AS69 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126251 2002 AA70 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126252 2002 AF70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126253 2002 AG70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126254 2002 AO71 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126255 2002 AR71 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
126256 2002 AD72 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126257 2002 AT72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126258 2002 AS73 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126259 2002 AE76 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126260 2002 AM77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126261 2002 AL78 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126262 2002 AU80 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126263 2002 AH81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126264 2002 AQ81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126265 2002 AN82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126266 2002 AF84 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126267 2002 AN86 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126268 2002 AT87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126269 2002 AO89 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126270 2002 AT89 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126271 2002 AD90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126272 2002 AM90 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126273 2002 AD94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126274 2002 AA95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126275 2002 AJ96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126276 2002 AK96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126277 2002 AR96 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126278 2002 AF97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126279 2002 AU97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126280 2002 AD98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126281 2002 AN100 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126282 2002 AR100 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126283 2002 AG102 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126284 2002 AX102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126285 2002 AZ103 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126286 2002 AC104 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126287 2002 AG104 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126288 2002 AO104 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126289 2002 AY104 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126290 2002 AZ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126291 2002 AY106 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126292 2002 AB107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126293 2002 AY107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126294 2002 AR108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126295 2002 AO109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126296 2002 AH110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126297 2002 AZ110 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126298 2002 AD111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126299 2002 AZ114 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126300 2002 AL116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126301 2002 AT116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126302 2002 AO118 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126303 2002 AG119 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126304 2002 AX119 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126305 2002 AQ120 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126306 2002 AR120 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126307 2002 AY120 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126308 2002 AA121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126309 2002 AW121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126310 2002 AJ123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126311 2002 AT123 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126312 2002 AZ124 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126313 2002 AN125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126314 2002 AG126 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126315 Bláthy 2002 AH130 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 2,9 km MPC · JPL
126316 2002 AB131 12/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126317 2002 AL133 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126318 2002 AE135 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126319 2002 AW138 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126320 2002 AP140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126321 2002 AX140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126322 2002 AX143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126323 2002 AD145 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126324 2002 AK145 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126325 2002 AG146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126326 2002 AK148 14/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126327 2002 AR149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126328 2002 AX149 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126329 2002 AD150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126330 2002 AG150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126331 2002 AJ151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126332 2002 AB152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126333 2002 AQ152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126334 2002 AW152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126335 2002 AP153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126336 2002 AX153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126337 2002 AE154 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126338 2002 AJ154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126339 2002 AP154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126340 2002 AU157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126341 2002 AH160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126342 2002 AU161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126343 2002 AW161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126344 2002 AJ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126345 2002 AO162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126346 2002 AO163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126347 2002 AX163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126348 2002 AK165 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126349 2002 AU166 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126350 2002 AY166 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126351 2002 AC167 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126352 2002 AO167 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126353 2002 AD169 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126354 2002 AL169 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126355 2002 AN169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126356 2002 AD170 14/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
126357 2002 AA171 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126358 2002 AU172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126359 2002 AG174 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126360 2002 AE175 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
126361 2002 AA179 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126362 2002 AG181 05/01/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126363 2002 AR182 05/01/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126364 2002 AY182 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
126365 2002 AR184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126366 2002 AF185 08/01/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126367 2002 AZ186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126368 2002 AB187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126369 2002 AK187 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126370 2002 AR187 08/01/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126371 2002 AH188 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126372 2002 AS188 10/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
126373 2002 AT190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126374 2002 AV190 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126375 2002 AF193 12/01/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
126376 2002 AP193 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126377 2002 AU193 12/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126378 2002 AM195 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126379 2002 AU197 15/01/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
126380 2002 AE199 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126381 2002 AP200 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126382 2002 AC201 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126383 2002 AP202 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126384 2002 AO203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
126385 2002 AW203 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126386 2002 BT 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
126387 2002 BZ 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126388 2002 BS1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
126389 2002 BX1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
126390 2002 BZ1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
126391 2002 BW2 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126392 2002 BD3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
126393 2002 BF3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
126394 2002 BL3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126395 2002 BG4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
126396 2002 BV4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126397 2002 BY4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126398 2002 BP9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126399 2002 BW9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126400 2002 BX10 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126401 2002 BZ12 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126402 2002 BD13 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126403 2002 BO13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126404 2002 BK15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126405 2002 BO15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126406 2002 BG16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126407 2002 BO16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126408 2002 BX16 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126409 2002 BK18 21/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126410 2002 BU18 21/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126411 2002 BY18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126412 2002 BQ19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126413 2002 BU19 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126414 2002 BD20 22/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126415 2002 BZ23 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126416 2002 BH25 22/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126417 2002 BB28 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
126418 2002 BD29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126419 2002 BH29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
126420 2002 BK29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126421 2002 BD30 21/01/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
126422 2002 BJ30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
126423 2002 BE31 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126424 2002 CR 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 5,7 km MPC · JPL
126425 2002 CW1 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126426 2002 CO2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
126427 2002 CV2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
126428 2002 CU4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
126429 2002 CZ4 03/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126430 2002 CH5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126431 2002 CK5 04/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
126432 2002 CR5 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
126433 2002 CT7 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
126434 2002 CM8 05/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126435 2002 CQ10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126436 2002 CC11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
126437 2002 CG11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
126438 2002 CB12 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126439 2002 CP12 04/02/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
126440 2002 CP13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
126441 2002 CV14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
126442 2002 CJ15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
126443 2002 CV15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
126444 Wylie 2002 CF16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,2 km MPC · JPL
126445 Prestonreeves 2002 CH16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,1 km MPC · JPL
126446 2002 CO16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126447 2002 CH18 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126448 2002 CS19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126449 2002 CH20 04/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126450 2002 CJ20 04/02/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
126451 2002 CV20 04/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
126452 2002 CC24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
126453 2002 CO24 06/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126454 2002 CK26 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126455 2002 CO27 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126456 2002 CK28 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126457 2002 CQ28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126458 2002 CW29 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126459 2002 CX30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126460 2002 CM32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126461 2002 CD33 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126462 2002 CP35 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126463 2002 CW37 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126464 2002 CE38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126465 2002 CV38 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126466 2002 CA39 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126467 2002 CZ39 05/02/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126468 2002 CB40 05/02/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
126469 2002 CB41 07/02/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
126470 2002 CL41 07/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126471 2002 CA42 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
126472 2002 CF42 07/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126473 2002 CA43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,6 km MPC · JPL
126474 2002 CM43 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
126475 2002 CE45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126476 2002 CO47 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126477 2002 CB48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
126478 2002 CH48 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126479 2002 CJ48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
126480 2002 CD49 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
126481 2002 CU49 03/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126482 2002 CB51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
126483 2002 CC51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
126484 2002 CU51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
126485 2002 CA53 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126486 2002 CS53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126487 2002 CE54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126488 2002 CD55 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126489 2002 CS55 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126490 2002 CB56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126491 2002 CC56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126492 2002 CQ56 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126493 2002 CB57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126494 2002 CG57 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126495 2002 CO57 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126496 2002 CM59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
126497 2002 CQ59 13/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
126498 2002 CK61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126499 2002 CX61 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126500 2002 CA62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126501 2002 CT62 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126502 2002 CZ62 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126503 2002 CE63 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126504 2002 CU63 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126505 2002 CA64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126506 2002 CC64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126507 2002 CU64 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126508 2002 CQ67 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126509 2002 CA69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126510 2002 CN69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126511 2002 CM70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126512 2002 CB71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126513 2002 CY71 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126514 2002 CK74 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126515 2002 CY75 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126516 2002 CB77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126517 2002 CJ77 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126518 2002 CE78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126519 2002 CO78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126520 2002 CT78 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126521 2002 CP80 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126522 2002 CK81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126523 2002 CM81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126524 2002 CZ81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126525 2002 CB82 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126526 2002 CJ82 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126527 2002 CA83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126528 2002 CN83 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126529 2002 CT83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126530 2002 CC84 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126531 2002 CZ84 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126532 2002 CO86 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126533 2002 CQ86 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126534 2002 CT86 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126535 2002 CX86 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126536 2002 CU88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126537 2002 CW89 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126538 2002 CJ90 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126539 2002 CU90 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126540 2002 CV91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126541 2002 CC92 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126542 2002 CR92 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126543 2002 CX92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126544 2002 CU93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126545 2002 CV93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126546 2002 CX93 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126547 2002 CL94 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126548 2002 CB95 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126549 2002 CF95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126550 2002 CJ98 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
126551 2002 CM98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126552 2002 CV98 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126553 2002 CF99 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126554 2002 CT101 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126555 2002 CC102 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126556 2002 CJ102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126557 2002 CT102 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126558 2002 CD104 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126559 2002 CG104 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126560 2002 CD105 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126561 2002 CF105 07/02/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
126562 2002 CM105 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126563 2002 CH106 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126564 2002 CK106 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126565 2002 CX106 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126566 2002 CY106 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126567 2002 CG107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126568 2002 CO107 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126569 2002 CT107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126570 2002 CX108 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126571 2002 CN110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126572 2002 CX110 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126573 2002 CF111 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
126574 2002 CM112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126575 2002 CA113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126576 2002 CA114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126577 2002 CR114 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126578 Suhhosoo 2002 CK116 11/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon 2,9 km MPC · JPL
126579 2002 CE119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126580 2002 CH119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126581 2002 CZ119 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126582 2002 CZ122 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126583 2002 CZ123 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126584 2002 CV125 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126585 2002 CY125 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126586 2002 CV127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126587 2002 CX127 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126588 2002 CF128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126589 2002 CG128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126590 2002 CJ128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126591 2002 CT128 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126592 2002 CU128 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126593 2002 CC129 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
126594 2002 CD129 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126595 2002 CM129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126596 2002 CO129 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126597 2002 CM132 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126598 2002 CC134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126599 2002 CU134 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126600 2002 CA136 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126601 2002 CB136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126602 2002 CD136 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126603 2002 CP136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126604 2002 CW137 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126605 2002 CT140 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126606 2002 CS141 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
126607 2002 CM143 09/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126608 2002 CW143 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126609 2002 CB144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126610 2002 CS144 09/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126611 2002 CQ145 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126612 2002 CW145 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126613 2002 CT147 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126614 2002 CE148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126615 2002 CR148 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126616 2002 CF149 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126617 2002 CW151 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126618 2002 CA154 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
126619 2002 CX154 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 161 km MPC · JPL
126620 2002 CM155 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126621 2002 CA157 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126622 2002 CO158 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126623 2002 CJ160 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126624 2002 CK162 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126625 2002 CG163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126626 2002 CN163 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126627 2002 CQ163 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126628 2002 CS163 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126629 2002 CK164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126630 2002 CM164 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126631 2002 CO164 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126632 2002 CW164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126633 2002 CE165 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126634 2002 CB167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126635 2002 CM169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126636 2002 CL170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126637 2002 CM170 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126638 2002 CW173 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126639 2002 CG174 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126640 2002 CJ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126641 2002 CK174 08/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
126642 2002 CA176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126643 2002 CJ176 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126644 2002 CU176 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126645 2002 CA178 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126646 2002 CN179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126647 2002 CR182 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126648 2002 CV193 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126649 2002 CA195 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126650 2002 CP197 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126651 2002 CY198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126652 2002 CM199 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126653 2002 CC201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126654 2002 CZ201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126655 2002 CT202 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126656 2002 CY202 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126657 2002 CZ202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126658 2002 CW203 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126659 2002 CF205 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126660 2002 CB206 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126661 2002 CQ206 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126662 2002 CG209 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126663 2002 CK209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126664 2002 CV209 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126665 2002 CD210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126666 2002 CO210 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126667 2002 CQ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126668 2002 CR212 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
126669 2002 CV212 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126670 2002 CK214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126671 2002 CJ215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126672 2002 CL215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126673 2002 CG216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126674 2002 CR216 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126675 2002 CW217 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
126676 2002 CD218 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126677 2002 CO218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126678 2002 CS218 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126679 2002 CX218 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126680 2002 CD219 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126681 2002 CP219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126682 2002 CZ219 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126683 2002 CW220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126684 2002 CZ220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126685 2002 CT221 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126686 2002 CC222 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126687 2002 CH222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126688 2002 CW222 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126689 2002 CO224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126690 2002 CQ225 04/02/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
126691 2002 CW225 03/02/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
126692 2002 CK227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
126693 2002 CZ227 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
126694 2002 CO228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
126695 2002 CS228 06/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
126696 2002 CJ229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
126697 2002 CW229 10/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
126698 2002 CJ232 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126699 2002 CM232 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126700 2002 CU232 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126701 2002 CL233 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126702 2002 CV233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126703 2002 CO239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126704 2002 CV239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126705 2002 CH240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126706 2002 CT240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126707 2002 CQ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126708 2002 CU241 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126709 2002 CB242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126710 2002 CO242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126711 2002 CZ242 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126712 2002 CE243 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126713 2002 CX243 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126714 2002 CU244 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
126715 2002 CS245 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126716 2002 CF247 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126717 2002 CZ247 15/02/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
126718 2002 CK248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126719 2002 CC249 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 212 km MPC · JPL
126720 2002 CK251 02/02/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
126721 2002 CR251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
126722 2002 CG254 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
126723 2002 CP255 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
126724 2002 CB263 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126725 2002 CH263 06/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
126726 2002 CJ263 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126727 2002 CK263 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126728 2002 CX267 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126729 2002 CN268 07/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126730 2002 CL270 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
126731 2002 CT272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126732 2002 CW272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
126733 2002 CX272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
126734 2002 CT282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126735 2002 CD283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126736 2002 CM283 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
126737 2002 CE287 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126738 2002 CT288 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126739 2002 CR291 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126740 2002 CY296 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
126741 2002 CY299 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126742 2002 CU304 15/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
126743 2002 CQ305 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
126744 2002 CW308 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126745 2002 CN311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
126746 2002 CO311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126747 2002 CS311 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126748 Mariegerbet 2002 DP 16/02/2002 Vicques M. Ory 3,0 km MPC · JPL
126749 Johnjones 2002 DQ1 20/02/2002 Desert Moon B. L. Stevens 2,4 km MPC · JPL
126750 2002 DX1 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126751 2002 DZ1 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126752 2002 DR3 17/02/2002 Needville Needville Obs. 4,4 km MPC · JPL
126753 2002 DN5 16/02/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
126754 2002 DT6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
126755 2002 DH7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126756 2002 DS7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126757 2002 DX7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126758 2002 DR9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126759 2002 DT9 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126760 2002 DS10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126761 2002 DW10 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126762 2002 DC11 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126763 2002 DN11 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126764 2002 DB12 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
126765 2002 DF12 21/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126766 2002 DJ12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126767 2002 DM12 22/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126768 2002 DC13 24/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126769 2002 DE13 24/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126770 2002 DY14 16/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126771 2002 DU15 16/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126772 2002 DE16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
126773 2002 DG16 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
126774 2002 DA17 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
126775 2002 DU17 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126776 2002 EJ3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,7 km MPC · JPL
126777 2002 EN3 07/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,0 km MPC · JPL
126778 2002 EV3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,4 km MPC · JPL
126779 2002 EC6 10/03/2002 Nashville R. Clingan 6,5 km MPC · JPL
126780 Ivovasiljev 2002 EP7 10/03/2002 Kleť KLENOT 4,8 km MPC · JPL
126781 2002 EA11 13/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
126782 2002 ED12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
126783 2002 EF13 04/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126784 2002 EQ14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
126785 2002 EH15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
126786 2002 EN15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
126787 2002 EA19 06/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
126788 2002 EH19 09/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
126789 2002 EV19 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126790 2002 EY19 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
126791 2002 EG20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
126792 2002 EK21 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
126793 2002 EN21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
126794 2002 EV22 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126795 2002 EE24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
126796 2002 EX24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
126797 2002 EB26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
126798 2002 EV26 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126799 2002 EG27 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126800 2002 EP27 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126801 2002 EC29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126802 2002 EE29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
126803 2002 EV29 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126804 2002 EA30 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126805 2002 EN35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
126806 2002 ED39 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
126807 2002 ES39 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
126808 2002 ED40 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126809 2002 EW40 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126810 2002 EC41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126811 2002 ET42 12/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126812 2002 EQ43 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126813 2002 EA44 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126814 2002 EE44 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126815 2002 EE45 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
126816 2002 EU45 11/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126817 2002 EZ51 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126818 2002 EE52 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126819 2002 ET52 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126820 2002 EF53 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126821 2002 EC55 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126822 2002 EQ55 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126823 2002 EL56 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126824 2002 ES56 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126825 2002 EK57 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126826 2002 EL58 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126827 2002 EL59 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126828 2002 ER59 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126829 2002 EB61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126830 2002 ES61 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126831 2002 EF62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
126832 2002 EO62 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126833 2002 EZ62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126834 2002 EO63 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
126835 2002 EE64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126836 2002 EP64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126837 2002 ER64 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126838 2002 EZ64 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126839 2002 EM65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126840 2002 EP65 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126841 2002 ED66 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126842 2002 EF66 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126843 2002 EV66 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
126844 2002 EA67 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126845 2002 EX67 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126846 2002 EN69 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126847 2002 EJ70 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126848 2002 EL70 13/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
126849 2002 EF72 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
126850 2002 EE73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126851 2002 EF73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126852 2002 EV73 13/03/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
126853 2002 EJ74 13/03/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
126854 2002 ES74 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126855 2002 EB75 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126856 2002 EL75 14/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126857 2002 EH78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
126858 2002 EQ78 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
126859 2002 ET78 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
126860 2002 EO79 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
126861 2002 EC81 13/03/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
126862 2002 EP83 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126863 2002 EU83 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126864 2002 EK84 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126865 2002 EL84 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126866 2002 EP85 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
126867 2002 ES85 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126868 2002 EW85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
126869 2002 EZ85 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
126870 2002 EV86 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
126871 2002 EM87 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
126872 2002 EG88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126873 2002 EH88 09/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126874 2002 EY88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
126875 2002 EG89 11/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
126876 2002 EE90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
126877 2002 EZ90 12/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
126878 2002 ES91 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
126879 2002 EJ94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
126880 2002 EX94 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126881 2002 EH96 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
126882 2002 EH97 11/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
126883 2002 EM98 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
126884 2002 ET98 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126885 2002 EZ98 15/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
126886 2002 EF99 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126887 2002 EM99 02/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126888 Tspitzer 2002 EO100 05/03/2002 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
126889 2002 EW101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126890 2002 EZ101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126891 2002 EK103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
126892 2002 EL103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
126893 2002 EL104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
126894 2002 EW104 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126895 2002 EF105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126896 2002 EB106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,1 km MPC · JPL
126897 2002 EB107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
126898 2002 EK107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126899 2002 ES107 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
126900 2002 EL108 09/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
126901 Craigstevens 2002 EE110 09/03/2002 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
126902 2002 EJ110 09/03/2002 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
126903 2002 EX110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
126904 2002 EN111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
126905 Junetveekrem 2002 EF112 09/03/2002 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
126906 Andykulessa 2002 EX114 10/03/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,3 km MPC · JPL
126907 2002 EQ115 10/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126908 2002 EV115 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
126909 2002 EK119 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
126910 2002 EX121 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126911 2002 EM122 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
126912 2002 EQ122 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
126913 2002 EN123 12/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
126914 2002 EQ125 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
126915 2002 EV125 11/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
126916 2002 EF127 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126917 2002 EE128 12/03/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
126918 2002 EG129 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
126919 2002 ES131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126920 2002 EV131 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
126921 2002 ED133 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126922 2002 EG133 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
126923 2002 EC135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
126924 2002 EJ135 13/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
126925 2002 EV136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
126926 2002 EZ136 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
126927 2002 EE137 12/03/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
126928 2002 EQ137 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
126929 2002 ER138 12/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
126930 2002 EA143 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
126931 2002 EU143 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
126932 2002 EX144 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
126933 2002 EK145 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126934 2002 EF146 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
126935 2002 EN146 14/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
126936 2002 EG149 15/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126937 2002 EZ152 15/03/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
126938 2002 EC153 15/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
126939 2002 EM153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
126940 2002 FJ 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
126941 2002 FL 16/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
126942 2002 FP 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
126943 2002 FX 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,3 km MPC · JPL
126944 2002 FN1 19/03/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,4 km MPC · JPL
126945 2002 FE2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,2 km MPC · JPL
126946 2002 FF2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
126947 2002 FP3 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
126948 2002 FX3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
126949 2002 FL5 16/03/2002 Farpoint G. Hug 4,7 km MPC · JPL
126950 2002 FR6 23/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 4,8 km MPC · JPL
126951 2002 FQ8 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
126952 2002 FR8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126953 2002 FM9 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
126954 2002 FN10 17/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
126955 2002 FQ10 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
126956 2002 FU11 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
126957 2002 FQ13 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
126958 2002 FV13 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
126959 2002 FX14 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
126960 2002 FZ14 16/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
126961 2002 FL15 16/03/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
126962 2002 FF16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
126963 2002 FG16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
126964 2002 FV16 17/03/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
126965 Neri 2002 FJ18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
126966 2002 FB20 18/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126967 2002 FR20 18/03/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
126968 2002 FV20 19/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
126969 2002 FX20 19/03/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
126970 2002 FZ21 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
126971 2002 FH22 19/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126972 2002 FO22 19/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
126973 2002 FR22 19/03/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
126974 2002 FV22 19/03/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
126975 2002 FB23 17/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
126976 2002 FA24 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
126977 2002 FJ25 19/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126978 2002 FL25 19/03/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
126979 2002 FJ26 19/03/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
126980 2002 FK26 20/03/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
126981 2002 FW26 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
126982 2002 FL27 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
126983 2002 FO27 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
126984 2002 FT28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
126985 2002 FU28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
126986 2002 FZ28 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
126987 2002 FS30 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126988 2002 FX30 20/03/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
126989 2002 FA32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
126990 2002 FB32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
126991 2002 FG32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
126992 2002 FQ33 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
126993 2002 FB34 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
126994 2002 FC34 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
126995 2002 FZ34 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
126996 2002 FF35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
126997 2002 FL35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
126998 2002 FO35 21/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
126999 2002 FJ36 22/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
127000 2002 FN36 22/03/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

122.000s  • 123.000s  • 124.000s  • 125.000s  • 126.000s  • 127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001