Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/107001–108000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107001 2000 YW109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107002 2000 YY109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107003 2000 YS110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107004 2000 YC112 30/12/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
107005 2000 YE112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107006 2000 YH112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107007 2000 YL112 30/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
107008 2000 YM112 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107009 2000 YA113 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107010 2000 YD113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107011 2000 YQ113 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107012 2000 YS113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107013 2000 YG114 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107014 2000 YJ114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107015 2000 YQ114 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107016 2000 YK115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107017 2000 YQ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107018 2000 YW115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107019 2000 YF116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107020 2000 YJ116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107021 2000 YK116 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107022 2000 YL116 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107023 2000 YV116 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107024 2000 YR117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107025 2000 YB118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107026 2000 YQ118 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107027 2000 YK119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107028 2000 YH121 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107029 2000 YL121 22/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
107030 2000 YR121 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
107031 2000 YL123 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
107032 2000 YB124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
107033 2000 YD124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107034 2000 YH126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
107035 2000 YS126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107036 2000 YW126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107037 2000 YY126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107038 2000 YO127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
107039 2000 YR127 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107040 2000 YN128 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
107041 2000 YR128 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107042 2000 YD129 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107043 2000 YE129 29/12/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
107044 2000 YP131 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107045 2000 YS133 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107046 2000 YF136 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107047 2000 YL138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107048 2000 YR138 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107049 2000 YZ139 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107050 2000 YM142 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107051 2001 AD 01/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
107052 Aquincum 2001 AQ 01/01/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,2 km MPC · JPL
107053 2001 AZ1 03/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
107054 Daniela 2001 AB2 01/01/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
107055 2001 AC3 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107056 2001 AC4 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107057 2001 AW4 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107058 2001 AW6 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
107059 2001 AK8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107060 2001 AB9 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107061 2001 AR9 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107062 2001 AP10 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107063 2001 AD11 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107064 2001 AH12 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107065 2001 AB13 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107066 2001 AC13 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107067 2001 AE15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107068 2001 AP15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107069 2001 AU15 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107070 2001 AH16 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107071 2001 AJ17 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107072 2001 AL18 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107073 2001 AZ18 04/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
107074 Ansonsylva 2001 AJ19 14/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
107075 2001 AW20 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107076 2001 AM21 03/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107077 2001 AO21 03/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107078 2001 AF23 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107079 2001 AR23 03/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107080 2001 AY23 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107081 2001 AC24 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107082 2001 AK24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107083 2001 AP24 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107084 2001 AQ24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107085 2001 AT24 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107086 2001 AE25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107087 2001 AK25 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107088 2001 AQ25 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107089 2001 AA28 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107090 2001 AG28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107091 2001 AW28 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107092 2001 AD29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107093 2001 AG29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107094 2001 AL29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107095 2001 AA30 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107096 2001 AC30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107097 2001 AJ30 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107098 2001 AE31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107099 2001 AU31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107100 2001 AY31 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107101 2001 AM32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107102 2001 AV33 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107103 2001 AL34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107104 2001 AT34 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107105 2001 AB35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107106 2001 AW35 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107107 2001 AG36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107108 2001 AJ36 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107109 2001 AN36 05/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107110 2001 AG37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107111 2001 AJ37 05/01/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107112 2001 AR37 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
107113 2001 AS37 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107114 2001 AD38 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107115 2001 AG38 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107116 2001 AB39 02/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
107117 2001 AC39 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107118 2001 AL39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107119 2001 AM39 02/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
107120 2001 AP39 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107121 2001 AO40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
107122 2001 AE41 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107123 2001 AX42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107124 2001 AR45 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107125 2001 AU45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107126 2001 AN46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107127 2001 AX46 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107128 2001 AG47 15/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107129 2001 AS47 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107130 2001 AV47 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107131 2001 AP48 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107132 2001 AA49 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107133 2001 AW50 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107134 2001 AE51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
107135 2001 BH 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
107136 2001 BQ 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,2 km MPC · JPL
107137 2001 BW 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
107138 2001 BP3 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107139 2001 BB4 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107140 2001 BC5 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107141 2001 BP5 19/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107142 2001 BN6 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107143 2001 BW6 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107144 2001 BZ7 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107145 2001 BA8 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107146 2001 BK8 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107147 2001 BG9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107148 2001 BR10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107149 2001 BS10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107150 2001 BW10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107151 2001 BU12 17/01/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
107152 2001 BX12 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107153 2001 BW13 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107154 2001 BN14 21/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
107155 2001 BO14 21/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,3 km MPC · JPL
107156 2001 BF15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
107157 2001 BR15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
107158 2001 BU15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
107159 2001 BP18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107160 2001 BV18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107161 2001 BY18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107162 2001 BV19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107163 2001 BZ19 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107164 2001 BA20 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107165 2001 BM20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107166 2001 BK21 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107167 2001 BN21 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107168 2001 BW21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107169 2001 BQ22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107170 2001 BB23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107171 2001 BC23 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
107172 2001 BM23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107173 2001 BT23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107174 2001 BY23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107175 2001 BZ23 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107176 2001 BA24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107177 2001 BZ24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107178 2001 BE25 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
107179 2001 BK25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107180 2001 BP25 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107181 2001 BU25 20/01/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
107182 2001 BA26 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107183 2001 BE26 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107184 2001 BH26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107185 2001 BN26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107186 2001 BR26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107187 2001 BW26 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107188 2001 BB27 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107189 2001 BP27 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107190 2001 BN28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107191 2001 BS28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107192 2001 BZ28 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107193 2001 BC30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107194 2001 BE30 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107195 2001 BB31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107196 2001 BC31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107197 2001 BG31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107198 2001 BQ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107199 2001 BA32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107200 2001 BB32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107201 2001 BE32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107202 2001 BU32 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107203 2001 BC33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107204 2001 BV33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107205 2001 BW33 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107206 2001 BX34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107207 2001 BY34 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107208 2001 BU35 22/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107209 2001 BW39 23/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107210 2001 BX39 21/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107211 2001 BY40 24/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107212 2001 BE41 24/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107213 2001 BJ42 25/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,3 km MPC · JPL
107214 2001 BG43 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107215 2001 BK43 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107216 2001 BA44 19/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107217 2001 BM45 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107218 2001 BG46 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107219 2001 BP47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107220 2001 BC48 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107221 2001 BW48 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107222 2001 BM49 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107223 Ripero 2001 BU50 21/01/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 3,7 km MPC · JPL
107224 2001 BZ50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
107225 2001 BF51 27/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107226 2001 BC52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
107227 2001 BJ52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107228 2001 BS52 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
107229 2001 BA53 17/01/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
107230 2001 BF53 17/01/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
107231 2001 BW53 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
107232 2001 BA54 18/01/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
107233 2001 BE54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107234 2001 BL54 18/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
107235 2001 BR54 18/01/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
107236 2001 BM55 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107237 2001 BB56 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107238 2001 BH56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107239 2001 BS56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
107240 2001 BS57 20/01/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107241 2001 BE58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107242 2001 BH58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107243 2001 BJ58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107244 2001 BQ58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107245 2001 BW58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107246 2001 BY58 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107247 2001 BB59 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107248 2001 BC59 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107249 2001 BE59 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107250 2001 BJ59 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107251 2001 BN59 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107252 2001 BS59 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107253 2001 BF62 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107254 2001 BJ62 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107255 2001 BQ62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107256 2001 BY62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107257 2001 BD63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107258 2001 BG63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107259 2001 BT63 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107260 2001 BC64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107261 2001 BM64 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107262 2001 BR64 30/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107263 2001 BX65 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107264 2001 BA68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107265 2001 BP68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107266 2001 BZ68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107267 2001 BA69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107268 2001 BS69 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107269 2001 BF70 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107270 2001 BN70 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107271 2001 BL71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107272 2001 BO71 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107273 2001 BT71 29/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107274 2001 BX71 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107275 2001 BZ71 31/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107276 2001 BM72 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
107277 2001 BA73 27/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
107278 2001 BL73 29/01/2001 Carbuncle Hill W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
107279 2001 BP73 29/01/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107280 2001 BU74 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107281 2001 BH75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107282 2001 BL75 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
107283 2001 BG76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107284 2001 BL76 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107285 2001 BN76 26/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107286 2001 BU76 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107287 2001 BE79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107288 2001 BK79 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107289 2001 BM82 26/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107290 2001 CA 01/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
107291 2001 CF 01/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
107292 2001 CZ 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107293 2001 CF1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107294 2001 CR1 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107295 2001 CG3 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107296 2001 CS3 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
107297 2001 CD4 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107298 2001 CH4 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107299 2001 CX4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107300 2001 CZ5 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107301 2001 CC6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107302 2001 CD6 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107303 2001 CE6 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107304 2001 CF7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107305 2001 CM7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107306 2001 CX7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107307 2001 CE8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107308 2001 CR8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107309 2001 CU8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107310 2001 CF9 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107311 2001 CY9 02/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
107312 2001 CA10 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 3,0 km MPC · JPL
107313 2001 CW10 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107314 2001 CC11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107315 2001 CJ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107316 2001 CQ11 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107317 2001 CU11 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107318 2001 CE12 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107319 2001 CL12 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107320 2001 CC13 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107321 2001 CL13 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
107322 2001 CF14 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107323 2001 CH14 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107324 2001 CM14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107325 2001 CE15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107326 2001 CM15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107327 2001 CU15 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107328 2001 CM16 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107329 2001 CR16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107330 2001 CN17 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107331 2001 CT17 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107332 2001 CX17 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107333 2001 CM18 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107334 2001 CH19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107335 2001 CL19 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107336 2001 CA20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107337 2001 CE22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107338 2001 CG22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107339 2001 CT22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107340 2001 CB23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
107341 2001 CE23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
107342 2001 CO23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107343 2001 CP23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107344 2001 CV23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107345 2001 CM24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107346 2001 CP24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107347 2001 CG25 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107348 2001 CN25 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107349 2001 CW25 01/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107350 2001 CA26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107351 2001 CK26 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107352 2001 CQ26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107353 2001 CR26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107354 2001 CJ27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
107355 2001 CP27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107356 2001 CU27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107357 2001 CB28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
107358 2001 CH28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
107359 2001 CL28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107360 2001 CQ28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107361 2001 CX28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107362 2001 CG29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107363 2001 CJ29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107364 2001 CL29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107365 2001 CQ29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107366 2001 CR29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
107367 2001 CG30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107368 2001 CH30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107369 2001 CL30 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
107370 2001 CQ30 02/02/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
107371 2001 CN31 12/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
107372 2001 CP31 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107373 2001 CR31 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107374 2001 CF34 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107375 2001 CK34 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107376 2001 CG36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
107377 2001 CL36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
107378 2001 CU36 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
107379 Johnlogan 2001 CG37 15/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,2 km MPC · JPL
107380 2001 CY38 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
107381 2001 CP39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107382 2001 CT39 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107383 2001 CN40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107384 2001 CC41 15/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107385 2001 CL41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
107386 2001 CS42 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107387 2001 CU42 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107388 2001 CY43 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107389 2001 CQ44 15/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107390 2001 CT45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107391 2001 CW45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107392 2001 CZ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107393 Bernacca 2001 CJ48 01/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,9 km MPC · JPL
107394 2001 CJ49 02/02/2001 Cima Ekar ADAS 2,3 km MPC · JPL
107395 2001 CR49 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107396 Swangin 2001 DU 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 3,3 km MPC · JPL
107397 2001 DY 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,0 km MPC · JPL
107398 2001 DA1 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 4,2 km MPC · JPL
107399 2001 DJ1 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
107400 2001 DP2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107401 2001 DS2 16/02/2001 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
107402 2001 DW2 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107403 2001 DW3 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107404 2001 DA5 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107405 2001 DS5 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107406 2001 DG6 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107407 2001 DS6 17/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 1,4 km MPC · JPL
107408 2001 DZ6 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,9 km MPC · JPL
107409 2001 DS7 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
107410 2001 DV7 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
107411 2001 DG8 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107412 2001 DX8 16/02/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107413 2001 DE9 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107414 2001 DS9 16/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
107415 2001 DU9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107416 2001 DX9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107417 2001 DZ9 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107418 2001 DH10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107419 2001 DV10 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107420 2001 DC11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107421 2001 DF11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107422 2001 DO11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107423 2001 DR11 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107424 2001 DC12 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
107425 2001 DF12 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107426 2001 DL13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
107427 2001 DM13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
107428 2001 DP13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
107429 2001 DQ13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
107430 2001 DU13 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,7 km MPC · JPL
107431 2001 DD14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107432 2001 DM14 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107433 2001 DW14 16/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
107434 2001 DA15 17/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
107435 2001 DL15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107436 2001 DS15 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107437 2001 DC16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107438 2001 DK16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107439 2001 DL16 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107440 2001 DQ16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107441 2001 DE17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107442 2001 DR17 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107443 2001 DX17 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107444 2001 DF18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107445 2001 DR18 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107446 2001 DO19 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107447 2001 DR19 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107448 2001 DS19 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
107449 2001 DB20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107450 2001 DE20 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107451 2001 DG20 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107452 2001 DA21 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107453 2001 DQ23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107454 2001 DR23 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107455 2001 DD24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107456 2001 DF24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107457 2001 DS24 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107458 2001 DN26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107459 2001 DP26 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107460 2001 DV26 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107461 2001 DS27 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107462 2001 DE28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107463 2001 DG28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107464 2001 DJ28 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107465 2001 DN28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107466 2001 DV28 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
107467 2001 DY28 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107468 2001 DX29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107469 2001 DB30 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107470 2001 DO31 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107471 2001 DT31 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107472 2001 DB32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107473 2001 DZ32 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107474 2001 DE33 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107475 2001 DK33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107476 2001 DL33 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107477 2001 DW33 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107478 2001 DX34 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107479 2001 DK35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107480 2001 DS35 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107481 2001 DH36 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107482 2001 DP36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107483 2001 DQ36 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107484 2001 DS36 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107485 2001 DG37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107486 2001 DL37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107487 2001 DN37 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107488 2001 DR37 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107489 2001 DB38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107490 2001 DR39 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107491 2001 DB41 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107492 2001 DK41 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107493 2001 DE43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107494 2001 DM43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107495 2001 DP43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107496 2001 DS43 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107497 2001 DO44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107498 2001 DQ44 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107499 2001 DZ45 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107500 2001 DJ46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107501 2001 DP46 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107502 2001 DX47 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107503 2001 DM48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107504 2001 DQ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107505 2001 DK49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107506 2001 DM49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107507 2001 DP49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107508 2001 DV49 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107509 2001 DC50 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107510 2001 DK50 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107511 2001 DF52 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107512 2001 DB53 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107513 2001 DO53 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107514 2001 DW53 20/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
107515 2001 DZ53 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107516 2001 DC54 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107517 2001 DM54 19/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
107518 2001 DN56 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107519 2001 DO57 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107520 2001 DF58 17/02/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107521 2001 DV60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107522 2001 DY60 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107523 2001 DZ60 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107524 2001 DB61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107525 2001 DG61 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107526 2001 DH61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107527 2001 DP61 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107528 2001 DQ62 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107529 2001 DB65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107530 2001 DE65 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107531 2001 DR65 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107532 2001 DZ66 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107533 2001 DF67 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107534 2001 DR67 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107535 2001 DB68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107536 2001 DC68 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107537 2001 DO69 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107538 2001 DR69 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107539 2001 DB70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107540 2001 DF70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107541 2001 DG70 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107542 2001 DO70 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107543 2001 DQ70 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107544 2001 DR70 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
107545 2001 DB71 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107546 2001 DG71 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107547 2001 DS71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107548 2001 DV71 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107549 2001 DU72 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107550 2001 DO74 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107551 2001 DY74 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107552 2001 DT77 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107553 2001 DU78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
107554 2001 DY78 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107555 2001 DH80 19/02/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
107556 2001 DF81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
107557 2001 DT81 21/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
107558 2001 DK85 23/02/2001 Cerro Tololo DLS 2,3 km MPC · JPL
107559 2001 DK86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,4 km MPC · JPL
107560 2001 DM86 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 1,2 km MPC · JPL
107561 2001 DW86 28/02/2001 Badlands R. Dyvig 1,3 km MPC · JPL
107562 2001 DV87 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
107563 2001 DZ87 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107564 2001 DZ88 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107565 2001 DG89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107566 2001 DH89 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
107567 2001 DK89 27/02/2001 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
107568 2001 DR89 22/02/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
107569 2001 DD90 22/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107570 2001 DE90 22/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
107571 2001 DM90 22/02/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
107572 2001 DB91 20/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107573 2001 DM92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107574 2001 DS92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107575 2001 DG94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107576 2001 DM94 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107577 2001 DS95 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107578 2001 DB96 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107579 2001 DF96 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
107580 2001 DN96 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107581 2001 DA97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107582 2001 DP97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107583 2001 DZ97 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107584 2001 DR98 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107585 2001 DM99 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107586 2001 DW100 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107587 2001 DA101 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107588 2001 DU101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107589 2001 DW101 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107590 2001 DX101 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107591 2001 DA102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107592 2001 DB102 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
107593 2001 DG102 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107594 2001 DH102 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107595 2001 DQ102 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107596 2001 DA104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
107597 2001 DL104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
107598 2001 DW104 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
107599 2001 DC109 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107600 2001 EO 02/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107601 2001 EW 02/03/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
107602 2001 EN1 01/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107603 2001 EN2 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
107604 2001 ES2 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107605 2001 ET2 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107606 2001 EL3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
107607 2001 ES3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107608 2001 EW3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107609 2001 EY3 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
107610 2001 EO4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107611 2001 EP4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107612 2001 EV4 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107613 2001 EB5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
107614 2001 ED5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107615 2001 EK5 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107616 2001 EO6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107617 2001 EW6 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107618 2001 EO7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107619 2001 EQ7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107620 2001 EW7 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107621 2001 EC8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107622 2001 EJ9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
107623 2001 EM9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
107624 2001 EN9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107625 2001 EX9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107626 2001 EG10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
107627 2001 ER10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107628 2001 EV10 02/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
107629 2001 EY10 02/03/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
107630 2001 ET11 03/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
107631 2001 EU11 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107632 2001 EX11 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107633 2001 EA12 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107634 2001 EG12 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107635 2001 EL12 03/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107636 2001 EL13 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107637 2001 EO13 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
107638 Wendyfreedman 2001 EU13 15/03/2001 Junk Bond D. Healy 4,3 km MPC · JPL
107639 2001 EV13 13/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107640 2001 EQ15 14/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107641 2001 ER16 15/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
107642 2001 EZ16 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107643 2001 EY17 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
107644 2001 EG18 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107645 2001 EZ18 14/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107646 2001 EG20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
107647 2001 EQ20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107648 2001 ER20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107649 2001 ET20 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107650 2001 ER21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
107651 2001 EW21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107652 2001 EP23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107653 2001 EA24 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
107654 2001 EE24 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107655 2001 EF24 15/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107656 2001 EC25 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
107657 2001 EN25 15/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107658 2001 EF27 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107659 2001 EK27 04/03/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
107660 2001 FH 16/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107661 2001 FC2 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107662 2001 FG2 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107663 2001 FK2 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107664 2001 FO2 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107665 2001 FK3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107666 2001 FN3 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107667 2001 FW3 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107668 2001 FY4 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107669 2001 FC5 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107670 2001 FE5 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107671 2001 FW5 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107672 2001 FE6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107673 2001 FV6 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107674 2001 FU8 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107675 2001 FA9 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107676 2001 FD10 17/03/2001 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
107677 2001 FN10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107678 2001 FO10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107679 2001 FQ10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
107680 2001 FS10 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107681 2001 FO11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
107682 2001 FB12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107683 2001 FD12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107684 2001 FF12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107685 2001 FJ12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107686 2001 FN12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
107687 2001 FZ12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
107688 2001 FB13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107689 2001 FE13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107690 2001 FB14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
107691 2001 FE14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107692 2001 FA15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107693 2001 FE15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107694 2001 FO15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107695 2001 FP15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
107696 2001 FZ15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107697 2001 FL16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107698 2001 FS16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
107699 2001 FC17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107700 2001 FQ17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107701 2001 FS17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107702 2001 FX17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107703 2001 FE18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
107704 2001 FL18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107705 2001 FP18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
107706 2001 FS18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
107707 2001 FV18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107708 2001 FD19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
107709 2001 FN19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107710 2001 FQ19 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107711 2001 FC20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
107712 2001 FF20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107713 2001 FS20 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
107714 2001 FZ21 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107715 2001 FH22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107716 2001 FJ22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
107717 2001 FV22 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107718 2001 FF23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107719 2001 FP23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107720 2001 FR23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
107721 2001 FT23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107722 2001 FJ24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107723 2001 FV24 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107724 2001 FO25 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107725 2001 FR25 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
107726 2001 FZ26 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
107727 2001 FF27 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
107728 2001 FG27 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107729 2001 FT27 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107730 2001 FC28 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107731 2001 FH28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107732 2001 FK28 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107733 2001 FO28 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107734 2001 FO29 18/03/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
107735 2001 FA30 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
107736 2001 FY30 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
107737 2001 FA31 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
107738 2001 FC31 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107739 2001 FT31 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
107740 2001 FN32 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
107741 2001 FS32 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107742 2001 FH33 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107743 2001 FN33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107744 2001 FS33 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107745 2001 FA35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107746 2001 FE35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107747 2001 FO35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107748 2001 FQ35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107749 2001 FS35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107750 2001 FY35 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107751 2001 FH36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107752 2001 FS36 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107753 2001 FW36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107754 2001 FZ36 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107755 2001 FA37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107756 2001 FE37 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107757 2001 FK37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107758 2001 FM37 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107759 2001 FF38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107760 2001 FG38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107761 2001 FS38 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107762 2001 FY39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107763 2001 FK40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
107764 2001 FN40 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107765 2001 FP40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107766 2001 FS40 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107767 2001 FW40 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107768 2001 FN41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107769 2001 FW41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107770 2001 FY41 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107771 2001 FA42 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
107772 2001 FW43 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107773 2001 FL44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107774 2001 FJ46 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107775 2001 FH47 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107776 2001 FN47 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107777 2001 FO47 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
107778 2001 FD48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107779 2001 FG48 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107780 2001 FW48 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
107781 2001 FO49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107782 2001 FX49 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
107783 2001 FR50 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107784 2001 FA51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107785 2001 FN51 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107786 2001 FV51 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
107787 2001 FE52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107788 2001 FG52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107789 2001 FM52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107790 2001 FR52 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107791 2001 FU52 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107792 2001 FN53 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
107793 2001 FG54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
107794 2001 FK54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107795 2001 FN54 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
107796 2001 FQ54 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107797 2001 FF55 21/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107798 2001 FJ56 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107799 2001 FK56 23/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107800 2001 FA57 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107801 2001 FF58 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107802 2001 FT58 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
107803 2001 FU58 26/03/2001 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,8 km MPC · JPL
107804 2001 FV58 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
107805 Saibi 2001 FY58 21/03/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,5 km MPC · JPL
107806 2001 FZ58 26/03/2001 Kanab E. E. Sheridan 2,0 km MPC · JPL
107807 2001 FG59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107808 2001 FH59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107809 2001 FL59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107810 2001 FN59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107811 2001 FO59 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107812 2001 FR59 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
107813 2001 FS59 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107814 2001 FQ60 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107815 2001 FR60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107816 2001 FW60 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107817 2001 FO61 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107818 2001 FX61 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107819 2001 FM62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107820 2001 FX62 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107821 2001 FK63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107822 2001 FS63 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107823 2001 FA64 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
107824 2001 FB64 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107825 2001 FN64 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
107826 2001 FM65 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107827 2001 FS65 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107828 2001 FS67 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107829 2001 FZ67 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107830 2001 FY69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107831 2001 FB70 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
107832 2001 FE70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107833 2001 FN70 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107834 2001 FT70 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107835 2001 FQ71 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107836 2001 FC72 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107837 2001 FD72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107838 2001 FJ72 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107839 2001 FL72 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107840 2001 FA73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107841 2001 FF73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
107842 2001 FQ73 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107843 2001 FA74 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107844 2001 FE74 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107845 2001 FL75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
107846 2001 FR75 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107847 2001 FU75 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107848 2001 FE76 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107849 2001 FV76 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107850 2001 FA77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107851 2001 FF77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107852 2001 FP77 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107853 2001 FT77 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107854 2001 FV77 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107855 2001 FU78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107856 2001 FW78 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107857 2001 FY78 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107858 2001 FB79 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107859 2001 FC79 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107860 2001 FH80 21/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
107861 2001 FN80 21/03/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
107862 2001 FP80 21/03/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
107863 2001 FQ80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107864 2001 FT80 21/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107865 2001 FO82 23/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107866 2001 FE84 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107867 2001 FH85 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
107868 2001 FT85 26/03/2001 Cerro Tololo DLS 1,6 km MPC · JPL
107869 2001 FM86 27/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
107870 2001 FY86 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
107871 2001 FB87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107872 2001 FL87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107873 2001 FV87 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107874 2001 FD88 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
107875 2001 FF88 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
107876 2001 FV88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107877 2001 FZ88 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
107878 2001 FG89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
107879 2001 FP89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
107880 2001 FT89 27/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
107881 2001 FS90 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107882 2001 FA91 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107883 2001 FJ91 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107884 2001 FK91 27/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107885 2001 FY91 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107886 2001 FC92 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
107887 2001 FL92 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107888 2001 FY92 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107889 2001 FA93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107890 2001 FC93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107891 2001 FO93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107892 2001 FS93 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107893 2001 FU93 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
107894 2001 FG94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107895 2001 FR94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107896 2001 FT94 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107897 2001 FC95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107898 2001 FL95 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
107899 2001 FR95 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107900 2001 FT95 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
107901 2001 FY95 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107902 2001 FB96 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107903 2001 FV96 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107904 2001 FJ97 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107905 2001 FU97 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
107906 2001 FY97 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107907 2001 FZ97 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107908 2001 FH99 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
107909 2001 FM99 16/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
107910 2001 FT99 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
107911 2001 FC100 16/03/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
107912 2001 FD100 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
107913 2001 FH100 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107914 2001 FU100 17/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
107915 2001 FZ100 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
107916 2001 FA101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107917 2001 FE101 17/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
107918 2001 FM101 17/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
107919 2001 FJ102 17/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107920 2001 FW102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107921 2001 FZ102 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107922 2001 FB103 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
107923 2001 FN103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107924 2001 FO103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
107925 2001 FQ103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107926 2001 FT103 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107927 2001 FE104 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
107928 2001 FM105 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107929 2001 FV106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107930 2001 FU108 18/03/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
107931 2001 FV108 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107932 2001 FZ108 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
107933 2001 FB110 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
107934 2001 FK110 18/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
107935 2001 FV111 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
107936 2001 FA113 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
107937 2001 FN113 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
107938 2001 FQ113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107939 2001 FV113 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107940 2001 FE114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107941 2001 FY114 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107942 2001 FB115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
107943 2001 FO115 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107944 2001 FU115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107945 2001 FX117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107946 2001 FY117 19/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
107947 2001 FA118 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
107948 2001 FC118 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107949 2001 FJ118 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
107950 2001 FA120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
107951 2001 FP120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
107952 2001 FS120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107953 2001 FV120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
107954 2001 FX120 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
107955 2001 FY120 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
107956 2001 FF122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
107957 2001 FL122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
107958 2001 FM122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
107959 2001 FT122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107960 2001 FV122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
107961 2001 FZ122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
107962 2001 FK123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
107963 2001 FT123 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
107964 2001 FR124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
107965 2001 FT124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
107966 2001 FX124 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107967 2001 FF125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
107968 2001 FK125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
107969 2001 FM125 24/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
107970 2001 FS126 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
107971 2001 FG127 29/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
107972 2001 FM127 24/03/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
107973 2001 FS128 29/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
107974 2001 FY128 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
107975 2001 FD129 26/03/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
107976 2001 FT129 29/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
107977 2001 FZ129 29/03/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
107978 2001 FE130 29/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
107979 2001 FR130 31/03/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
107980 2001 FS130 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107981 2001 FY130 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
107982 2001 FG131 20/03/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
107983 2001 FG132 20/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
107984 2001 FT132 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
107985 2001 FP133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
107986 2001 FR133 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
107987 2001 FG134 20/03/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
107988 2001 FJ134 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
107989 2001 FF135 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
107990 2001 FJ135 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
107991 2001 FK136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
107992 2001 FM136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
107993 2001 FQ136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
107994 2001 FZ136 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
107995 2001 FB137 21/03/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
107996 2001 FD137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
107997 2001 FF137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
107998 2001 FM137 21/03/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
107999 2001 FS137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
108000 2001 FW137 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL

103.000s  • 104.000s  • 105.000s  • 106.000s  • 107.000s  • 108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001