Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/311001–312000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311001 2003 WX192 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311002 2003 WC193 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311003 2003 XL41 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311004 2003 YB2 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
311005 2003 YF2 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311006 2003 YV12 17/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
311007 2003 YF16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
311008 2003 YK17 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311009 2003 YO20 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311010 2003 YP64 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
311011 2003 YJ65 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311012 2003 YD76 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311013 2003 YM82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311014 2003 YX124 29/12/2003 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
311015 2003 YZ127 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311016 2003 YZ134 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311017 2003 YV147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311018 2003 YB156 30/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311019 2003 YW162 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311020 2003 YU172 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311021 2004 AT4 12/01/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311022 2004 AG7 14/01/2004 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
311023 2004 BU10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
311024 2004 BA20 18/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311025 2004 BG20 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311026 2004 BV20 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311027 2004 BE25 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311028 2004 BW28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311029 2004 BN29 18/01/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311030 2004 BG34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311031 2004 BM35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311032 2004 BH38 19/01/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311033 2004 BL44 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311034 2004 BY47 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311035 2004 BN49 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311036 2004 BJ50 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311037 2004 BR55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311038 2004 BO56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
311039 2004 BL59 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311040 2004 BW67 23/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
311041 2004 BV70 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311042 2004 BX74 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
311043 2004 BA100 28/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311044 2004 BB103 31/01/2004 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
311045 2004 BN108 28/01/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311046 2004 BF114 29/01/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
311047 2004 BL129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
311048 2004 BW138 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
311049 2004 BU141 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311050 2004 BO143 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311051 2004 BU146 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311052 2004 BW148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311053 2004 BD154 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311054 2004 CX3 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311055 2004 CG9 11/02/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311056 2004 CX20 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311057 2004 CY42 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
311058 2004 CK57 11/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311059 2004 CJ59 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311060 2004 CN60 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311061 2004 CO65 14/02/2004 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
311062 2004 CJ66 15/02/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311063 2004 CK67 10/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311064 2004 CQ69 11/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
311065 2004 CF84 12/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
311066 2004 DC 16/02/2004 Socorro LINEAR APO +1km · 810 m MPC · JPL
311067 2004 DV 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311068 2004 DD3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311069 2004 DW7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311070 2004 DU19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311071 2004 DV20 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311072 2004 DN61 26/02/2004 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
311073 2004 DM76 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
311074 2004 EW3 10/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
311075 2004 EB5 11/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311076 2004 EY10 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
311077 2004 EH18 12/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
311078 2004 EN28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311079 2004 EZ32 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311080 2004 EW48 15/03/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311081 2004 EX52 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311082 2004 EL72 15/03/2004 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311083 2004 EM74 13/03/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311084 2004 EM88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311085 2004 EL93 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311086 2004 ET94 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311087 2004 EA95 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
311088 2004 EX112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311089 2004 FJ13 16/03/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311090 2004 FC15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311091 2004 FL26 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311092 2004 FD82 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311093 2004 FX99 22/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
311094 2004 FY126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311095 2004 FC136 27/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311096 2004 FR138 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311097 2004 FW143 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311098 2004 FL145 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311099 2004 GT5 11/04/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
311100 2004 GO71 13/04/2004 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311101 2004 GU74 15/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311102 2004 HR2 16/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
311103 2004 HL14 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311104 2004 HR23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311105 2004 HV36 19/04/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311106 2004 HG43 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311107 2004 HM52 24/04/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
311108 2004 JT 09/05/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311109 2004 JV3 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311110 2004 JS19 13/05/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
311111 2004 KK12 21/05/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311112 2004 LQ8 12/06/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311113 2004 LB15 11/06/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
311114 2004 LR25 15/06/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311115 2004 NN7 14/07/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
311116 2004 NZ23 14/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311117 2004 NV25 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
311118 2004 OQ 17/07/2004 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
311119 Pacner 2004 PA20 08/08/2004 Kleť Kleť Obs. 2,9 km MPC · JPL
311120 2004 PW36 09/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
311121 2004 PC47 08/08/2004 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
311122 2004 PN92 12/08/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
311123 2004 PQ96 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
311124 2004 PH97 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311125 2004 PN105 13/08/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311126 2004 QJ24 27/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311127 2004 QK25 26/08/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
311128 2004 QZ26 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311129 2004 RX6 05/09/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311130 2004 RV13 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
311131 2004 RX56 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
311132 2004 RA67 08/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311133 2004 RY86 07/09/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
311134 2004 RZ86 07/09/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
311135 2004 RJ108 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311136 2004 RY136 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 610 m MPC · JPL
311137 2004 RK138 20/08/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
311138 2004 RU144 09/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311139 2004 RQ155 10/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
311140 2004 RY174 10/09/2004 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
311141 2004 RS200 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311142 2004 RZ205 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311143 2004 RL226 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311144 2004 RJ233 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311145 2004 RX235 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
311146 2004 RZ247 12/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311147 2004 RP248 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311148 2004 RZ308 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311149 2004 RK316 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311150 2004 RB339 11/09/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,2 km MPC · JPL
311151 2004 SK26 21/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
311152 2004 SY33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311153 2004 SM37 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311154 2004 TF3 04/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311155 2004 TE17 12/10/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
311156 2004 TZ41 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311157 2004 TQ44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
311158 2004 TT55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311159 2004 TZ62 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
311160 2004 TG78 04/10/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
311161 2004 TZ87 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311162 2004 TR113 07/10/2004 Palomar NEAT 730 m MPC · JPL
311163 2004 TL138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
311164 2004 TG143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311165 2004 TO151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311166 2004 TX181 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311167 2004 TV219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311168 2004 TQ221 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311169 2004 TD238 09/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
311170 2004 TX245 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311171 2004 TW248 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
311172 2004 TC260 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311173 2004 TE295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311174 2004 TT306 10/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
311175 2004 TT340 13/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
311176 2004 TX346 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
311177 2004 TL347 11/10/2004 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 800 m MPC · JPL
311178 2004 VU7 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311179 2004 VR33 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
311180 2004 VP43 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311181 2004 VY58 09/11/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
311182 2004 VA63 07/11/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
311183 2004 VQ70 04/11/2004 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
311184 2004 WT 17/11/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
311185 2004 XV2 02/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311186 2004 XV9 02/12/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
311187 2004 XZ12 08/12/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
311188 2004 XX16 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
311189 2004 XC17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311190 2004 XO22 08/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
311191 2004 XF29 10/12/2004 Nashville R. Clingan 920 m MPC · JPL
311192 2004 XG35 11/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311193 2004 XD45 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
311194 2004 XS62 09/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,3 km MPC · JPL
311195 2004 XZ62 14/12/2004 Junk Bond Junk Bond Obs. 980 m MPC · JPL
311196 2004 XO76 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311197 2004 XS77 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311198 2004 XY78 10/12/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
311199 2004 XV93 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311200 2004 XG94 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311201 2004 XL105 11/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
311202 2004 XF109 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311203 2004 XD110 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311204 2004 XO116 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311205 2004 XN134 15/12/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311206 2004 XR144 13/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 690 m MPC · JPL
311207 2004 XY161 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311208 2004 XH163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
311209 2004 XM163 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311210 2004 XO165 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311211 2004 YG20 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311212 2004 YT23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
311213 2004 YW31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311214 2005 AS6 06/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311215 2005 AQ18 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
311216 2005 AZ20 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311217 2005 AG21 06/01/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
311218 2005 AD23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311219 2005 AQ23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311220 2005 AE26 11/01/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
311221 2005 AS28 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
311222 2005 AX32 11/01/2005 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
311223 2005 AC41 15/01/2005 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
311224 2005 AA44 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
311225 2005 AQ76 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311226 2005 AZ77 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311227 2005 AJ80 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311228 2005 BG1 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
311229 2005 BN7 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
311230 2005 BR16 16/01/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
311231 Anuradhapura 2005 BC23 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311232 2005 BS25 18/01/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311233 2005 CT9 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311234 2005 CO16 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311235 2005 CO17 02/02/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
311236 2005 CN20 02/02/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
311237 2005 CG23 01/02/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
311238 2005 CH26 01/02/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311239 2005 CB28 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311240 2005 CT30 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311241 2005 CD57 02/02/2005 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
311242 2005 CM62 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
311243 2005 CT68 03/02/2005 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
311244 2005 EP2 03/03/2005 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 1,9 km MPC · JPL
311245 2005 EQ10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
311246 2005 EX13 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
311247 2005 EU15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
311248 2005 EV18 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
311249 2005 EO20 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311250 2005 EV20 03/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311251 2005 EU21 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
311252 2005 EO27 03/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311253 2005 EY28 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311254 2005 EW38 08/03/2005 Mayhill A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
311255 2005 EC43 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311256 2005 EO50 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
311257 2005 EU65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
311258 2005 EW68 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311259 2005 EX73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
311260 2005 EB74 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311261 2005 EA95 03/03/2005 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
311262 2005 EE95 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311263 2005 EK100 03/03/2005 Catalina CSS 630 m MPC · JPL
311264 2005 EJ112 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
311265 2005 EL131 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
311266 2005 EX131 09/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311267 2005 ED143 10/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311268 2005 EB164 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311269 2005 ET168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
311270 2005 EU189 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311271 2005 EZ193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
311272 2005 EP204 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
311273 2005 EN225 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
311274 2005 EK235 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
311275 2005 EX247 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
311276 2005 ED253 10/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311277 2005 EK253 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
311278 2005 EW255 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
311279 2005 ED259 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
311280 2005 EC261 12/03/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311281 2005 EK306 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
311282 2005 EO315 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311283 2005 EF324 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
311284 2005 EY327 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311285 2005 FE1 16/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311286 2005 GX10 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311287 2005 GQ13 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
311288 2005 GG39 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
311289 2005 GO42 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
311290 2005 GW50 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311291 2005 GF132 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311292 2005 GB137 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311293 2005 GQ138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
311294 2005 GQ159 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311295 2005 GQ173 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311296 2005 GW208 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
311297 2005 HD7 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311298 2005 HH9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311299 2005 JV16 04/05/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
311300 2005 JF34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311301 2005 JA35 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311302 2005 JD44 04/05/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
311303 2005 JV46 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
311304 2005 JU50 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311305 2005 JP101 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311306 2005 JB110 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311307 2005 JH118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311308 2005 JX135 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
311309 2005 KY3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
311310 2005 KJ12 16/05/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
311311 2005 LP 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
311312 2005 LK5 02/06/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311313 2005 LG34 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311314 2005 MV4 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311315 2005 MC8 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311316 2005 MZ17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311317 2005 MH27 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311318 2005 MW33 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311319 2005 ME37 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311320 2005 MH47 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311321 2005 NP1 03/07/2005 Siding Spring SSS 580 m MPC · JPL
311322 2005 NX6 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311323 2005 NA11 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311324 2005 NU22 02/07/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311325 2005 NO23 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311326 2005 NE29 05/07/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
311327 2005 NK30 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311328 2005 NE51 07/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311329 2005 NG69 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311330 2005 NM69 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311331 2005 NZ94 06/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
311332 2005 OY 16/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,7 km MPC · JPL
311333 2005 OV9 27/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311334 2005 OH20 28/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311335 2005 OP28 31/07/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311336 2005 QX24 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311337 2005 QY43 26/08/2005 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
311338 2005 QA47 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311339 2005 QK56 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311340 2005 QX58 25/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311341 2005 QY61 26/08/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311342 2005 QW78 25/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311343 2005 QP92 26/08/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311344 2005 QB122 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311345 2005 QU128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311346 2005 QJ151 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311347 2005 QJ156 30/08/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311348 2005 QS179 26/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311349 2005 QO182 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311350 2005 QR190 26/08/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311351 2005 QS190 31/08/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311352 2005 RQ21 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
311353 2005 RZ26 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
311354 2005 RL27 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
311355 2005 RO32 13/09/2005 Sonoita W. R. Cooney Jr., J. Gross 3,2 km MPC · JPL
311356 2005 RY42 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311357 2005 RV44 02/09/2005 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
311358 2005 SU 22/09/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
311359 2005 SD7 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311360 2005 SD30 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311361 2005 SW39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311362 2005 SX46 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311363 2005 SA74 23/09/2005 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
311364 2005 SU85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
311365 2005 SM99 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311366 2005 SV101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
311367 2005 SZ109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311368 2005 SQ141 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311369 2005 SF147 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311370 2005 SL148 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311371 2005 SX158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311372 2005 SZ172 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311373 2005 SC175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311374 2005 SP200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311375 2005 SH203 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
311376 2005 SO218 30/09/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311377 2005 SF221 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311378 2005 SF223 28/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
311379 2005 SR232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311380 2005 SP245 30/09/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311381 2005 SD252 24/09/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
311382 2005 SU266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311383 2005 SO279 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311384 2005 SK285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 4,7 km MPC · JPL
311385 2005 SM289 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311386 2005 SR291 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311387 2005 TK11 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311388 2005 TW14 03/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311389 2005 TB26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311390 2005 TA30 04/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311391 2005 TZ31 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311392 2005 TW41 03/10/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
311393 2005 TA47 03/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311394 2005 TA59 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311395 2005 TC88 05/10/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
311396 2005 TL107 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311397 2005 TH129 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311398 2005 TQ161 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311399 2005 TG163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311400 2005 TF171 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311401 2005 TE189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311402 2005 UU7 26/10/2005 Ottmarsheim C. Rinner 3,9 km MPC · JPL
311403 2005 UC9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311404 2005 US9 21/10/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311405 2005 UD12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311406 2005 UL13 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311407 2005 UE23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311408 2005 UF24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311409 2005 UW24 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311410 2005 UM25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
311411 2005 UE55 23/10/2005 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
311412 2005 UW60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311413 2005 UX63 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311414 2005 UA70 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311415 2005 UD71 23/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311416 2005 UQ76 24/10/2005 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311417 2005 UQ77 24/10/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
311418 2005 UV80 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311419 2005 UK91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311420 2005 UP93 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311421 2005 UA101 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311422 2005 US107 22/10/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311423 2005 UG119 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311424 2005 UW127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311425 2005 UM128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311426 2005 UQ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311427 2005 UN131 24/10/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
311428 2005 UU134 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
311429 2005 UT166 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311430 2005 UJ167 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311431 2005 UR175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311432 2005 US175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311433 2005 UV175 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311434 2005 UX198 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311435 2005 UJ218 23/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
311436 2005 UC219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311437 2005 UL219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311438 2005 UN228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311439 2005 UA229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311440 2005 UE230 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
311441 2005 UV232 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311442 2005 UZ233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311443 2005 UK237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311444 2005 UR245 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
311445 2005 UZ255 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311446 2005 UV261 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311447 2005 UY274 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
311448 2005 UG287 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311449 2005 UW288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311450 2005 UB293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311451 2005 UZ317 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311452 2005 UG325 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311453 2005 UJ341 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311454 2005 UF351 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311455 2005 UJ351 29/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
311456 2005 UN375 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311457 2005 UL385 28/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311458 2005 UB386 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311459 2005 UE397 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311460 2005 UA416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311461 2005 UY429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311462 2005 UP432 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311463 2005 UO440 29/10/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311464 2005 UJ452 28/10/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
311465 2005 UQ455 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311466 2005 UN458 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311467 2005 UH459 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311468 2005 UP475 22/10/2005 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
311469 2005 UQ485 22/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311470 2005 UV487 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311471 2005 UX489 23/10/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
311472 2005 UL495 26/10/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
311473 2005 UV496 27/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311474 2005 UD499 27/10/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
311475 2005 UW500 27/10/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
311476 2005 UA502 28/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311477 2005 UQ511 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311478 2005 UG516 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311479 2005 UJ516 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311480 2005 VQ15 01/11/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311481 2005 VS30 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311482 2005 VJ33 23/10/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311483 2005 VR47 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311484 2005 VM49 02/11/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
311485 2005 VB53 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
311486 2005 VZ55 04/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311487 2005 VU97 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311488 2005 VE107 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311489 2005 VY110 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311490 2005 VZ117 12/11/2005 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
311491 2005 VT120 04/11/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
311492 2005 WD4 18/11/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
311493 2005 WP10 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311494 2005 WR26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311495 2005 WQ27 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311496 2005 WQ42 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311497 2005 WB47 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311498 2005 WO56 29/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
311499 2005 WM57 30/11/2005 Mayhill iTelescope Obs. 4,7 km MPC · JPL
311500 2005 WE64 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311501 2005 WT66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311502 2005 WV68 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
311503 2005 WU74 28/11/2005 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
311504 2005 WB112 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311505 2005 WM114 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
311506 2005 WL117 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
311507 2005 WM121 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
311508 2005 WB139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311509 2005 WS140 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311510 2005 WO144 24/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
311511 2005 WL150 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
311512 2005 WH151 28/11/2005 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
311513 2005 WX155 29/11/2005 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
311514 2005 WB156 29/11/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
311515 2005 WK172 05/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311516 2005 WN174 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311517 2005 WY178 26/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
311518 2005 WG179 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
311519 2005 WJ190 20/11/2005 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
311520 2005 XH3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
311521 2005 XF12 01/12/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
311522 2005 XK33 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311523 2005 XZ77 09/12/2005 Gnosca S. Sposetti 3,5 km MPC · JPL
311524 2005 XD84 07/12/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
311525 2005 XE91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311526 2005 YN25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311527 2005 YL34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311528 2005 YL41 21/12/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
311529 2005 YL46 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
311530 2005 YY49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311531 2005 YJ52 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
311532 2005 YM62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311533 2005 YG103 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311534 2005 YF109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311535 2005 YB112 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311536 2005 YO116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311537 2005 YQ121 28/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311538 2005 YX155 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311539 2005 YL173 24/12/2005 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
311540 2005 YW199 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
311541 2005 YG213 29/12/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
311542 2005 YF214 30/12/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
311543 2005 YS220 29/12/2005 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
311544 2005 YE231 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
311545 2005 YP234 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311546 2005 YD250 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
311547 2005 YV274 25/12/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311548 2006 AG7 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
311549 2006 AQ13 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311550 2006 AR53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311551 2006 AC91 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
311552 2006 BN54 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
311553 2006 BN100 28/01/2006 7300 W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
311554 2006 BQ147 31/01/2006 Siding Spring SSS 380 m MPC · JPL
311555 2006 BA148 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
311556 2006 BF165 26/01/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311557 2006 BY199 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311558 2006 BE216 26/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311559 2006 BK226 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311560 2006 BS227 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311561 2006 BF252 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
311562 2006 CF8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
311563 2006 CY37 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
311564 2006 DA39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311565 2006 DN46 20/02/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
311566 2006 DK150 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311567 2006 DA176 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311568 2006 DP214 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311569 2006 EN33 03/03/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
311570 2006 FB17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311571 2006 FG18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311572 2006 FH42 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
311573 2006 GA7 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311574 2006 GT12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
311575 2006 GX26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311576 2006 GQ27 06/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311577 2006 GZ30 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
311578 2006 GO40 06/04/2006 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
311579 2006 HM5 19/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311580 2006 HF30 19/04/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
311581 2006 HO35 19/04/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
311582 2006 HN45 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311583 2006 HL49 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311584 2006 HY65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311585 2006 HN71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
311586 2006 HV96 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
311587 2006 HS102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
311588 2006 HT120 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
311589 2006 HZ151 21/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
311590 2006 HB152 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
311591 2006 JY35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311592 2006 JC42 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 14 km MPC · JPL
311593 2006 JO45 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
311594 2006 KN23 16/05/2006 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
311595 2006 KL29 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311596 2006 KY40 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
311597 2006 KT48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311598 2006 KL59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
311599 2006 KN59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
311600 2006 KH67 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311601 2006 KD72 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
311602 2006 KA91 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
311603 2006 KD121 21/05/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
311604 2006 KD137 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 760 m MPC · JPL
311605 2006 MK7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311606 2006 MW7 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311607 2006 MV8 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311608 2006 OT2 20/07/2006 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
311609 2006 OC16 30/07/2006 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
311610 2006 OE17 21/07/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
311611 2006 OD20 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
311612 2006 PV11 13/08/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
311613 2006 PD25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311614 2006 PA29 10/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311615 2006 PP31 14/08/2006 Siding Spring SSS 13 km MPC · JPL
311616 2006 PT40 14/08/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
311617 2006 PS43 12/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
311618 2006 QO3 18/08/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
311619 2006 QV5 18/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
311620 2006 QM7 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311621 2006 QZ12 16/08/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
311622 2006 QW20 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311623 2006 QZ22 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
311624 2006 QA23 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
311625 2006 QK23 20/08/2006 Dax Dax Obs. 3,0 km MPC · JPL
311626 2006 QF28 20/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311627 2006 QW38 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
311628 2006 QL51 23/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
311629 2006 QC57 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311630 2006 QG66 20/08/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
311631 2006 QS115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
311632 2006 QS126 16/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
311633 2006 QC130 19/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
311634 2006 QB131 20/08/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311635 2006 QK131 22/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
311636 2006 QZ144 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
311637 2006 QN167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
311638 2006 QV168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
311639 2006 QZ168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
311640 2006 QB186 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311641 2006 RZ1 11/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
311642 2006 RH5 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311643 2006 RY6 14/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311644 2006 RH14 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311645 2006 RW22 15/09/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
311646 2006 RG32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311647 2006 RO32 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311648 2006 RN34 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311649 2006 RJ35 14/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311650 2006 RN62 12/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311651 2006 RA69 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311652 2006 RR70 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311653 2006 RA76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311654 2006 RQ84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311655 2006 RL88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311656 2006 RE89 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311657 2006 RS94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311658 2006 RW120 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311659 2006 SS8 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311660 2006 SV13 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311661 2006 SQ15 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311662 2006 SX15 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
311663 2006 SK27 16/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311664 2006 SS28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311665 2006 SM33 17/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311666 2006 SG35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311667 2006 SU35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311668 2006 SM39 18/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311669 2006 ST39 18/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311670 2006 SM46 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
311671 2006 SC48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311672 2006 SJ51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
311673 2006 SX53 16/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311674 2006 SU56 20/09/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
311675 2006 SZ60 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311676 2006 SU62 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311677 2006 SN64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311678 2006 SJ66 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311679 2006 SD70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311680 2006 SL74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311681 2006 SV77 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311682 2006 SB79 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
311683 2006 SY82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311684 2006 SN91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311685 2006 SD94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
311686 2006 SJ95 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311687 2006 SR102 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311688 2006 SF113 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311689 2006 SC117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311690 2006 SO119 18/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311691 2006 SV119 18/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
311692 2006 SD120 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
311693 2006 SO120 18/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311694 2006 SN122 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311695 2006 SL130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
311696 2006 SK141 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
311697 2006 SD142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311698 2006 SW142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311699 2006 SY142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311700 2006 SY148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311701 2006 SP158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311702 2006 SS189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311703 2006 SB193 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311704 2006 SX196 26/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311705 2006 SB198 27/09/2006 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
311706 2006 SJ221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311707 2006 SG256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311708 2006 SS272 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311709 2006 SX286 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
311710 2006 SH292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311711 2006 SN325 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311712 2006 SF332 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311713 2006 SL340 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311714 2006 ST350 30/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311715 2006 SS352 30/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
311716 2006 ST352 30/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311717 2006 SJ356 30/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311718 2006 SG359 30/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311719 2006 SL359 30/09/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311720 2006 SA364 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311721 2006 ST367 27/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311722 2006 SL368 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311723 2006 SB374 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
311724 2006 SO377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
311725 2006 SW378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,9 km MPC · JPL
311726 2006 SZ378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,3 km MPC · JPL
311727 2006 SY380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
311728 2006 SK382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,4 km MPC · JPL
311729 2006 SW390 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311730 2006 SV392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311731 2006 SX393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311732 2006 SN396 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
311733 2006 SV402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311734 2006 SJ403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
311735 2006 ST404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
311736 2006 SP411 17/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311737 2006 SQ412 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
311738 2006 SV412 19/09/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311739 2006 TW7 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
311740 2006 TQ8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311741 2006 TK16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311742 2006 TY17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311743 2006 TZ22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311744 2006 TF23 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311745 2006 TO24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311746 2006 TT25 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
311747 2006 TZ29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311748 2006 TD34 12/10/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
311749 2006 TN48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311750 2006 TE59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
311751 2006 TP68 11/10/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311752 2006 TF70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
311753 2006 TS71 11/10/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
311754 2006 TA77 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311755 2006 TP81 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311756 2006 TE83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311757 2006 TK86 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311758 2006 TJ93 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311759 2006 TQ94 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 2,5 km MPC · JPL
311760 2006 TO96 12/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
311761 2006 TO99 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311762 2006 TC102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311763 2006 TV103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311764 2006 TW109 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311765 2006 TT113 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,7 km MPC · JPL
311766 2006 TX122 12/10/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
311767 2006 TZ122 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311768 2006 TB123 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311769 2006 TJ128 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311770 2006 UB3 16/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
311771 2006 UO3 16/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311772 2006 UM4 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311773 2006 UP5 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
311774 2006 UO6 16/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
311775 2006 UJ18 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
311776 2006 UU21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
311777 2006 UH29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311778 2006 UO42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311779 2006 UP42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311780 2006 UL44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311781 2006 UH52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
311782 2006 UT52 17/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
311783 2006 UL59 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
311784 2006 UT61 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,8 km MPC · JPL
311785 Erwanmazarico 2006 UB62 19/10/2006 CBA-NOVAC D. R. Skillman 2,9 km MPC · JPL
311786 2006 UW62 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,7 km MPC · JPL
311787 2006 UD65 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311788 2006 UZ66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311789 2006 UK73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311790 2006 UL73 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311791 2006 UE74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311792 2006 UK74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311793 2006 UH78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311794 2006 UJ85 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311795 2006 UJ86 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311796 2006 UO93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311797 2006 UV104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311798 2006 UD118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311799 2006 UK124 19/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
311800 2006 US125 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311801 2006 UM137 19/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
311802 2006 UZ137 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311803 2006 UC140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311804 2006 UC144 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311805 2006 UF149 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311806 2006 UT167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
311807 2006 UL179 16/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311808 2006 UO180 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
311809 2006 UO188 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
311810 2006 UV194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311811 2006 UM196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311812 2006 UT203 22/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
311813 2006 UC207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311814 2006 UT208 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311815 2006 UV209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311816 2006 UH212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
311817 2006 UT213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311818 2006 UZ218 16/10/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311819 2006 UY247 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
311820 2006 UM253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311821 2006 UB264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311822 2006 UR265 27/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
311823 2006 UR266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311824 2006 UY276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311825 2006 UA286 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
311826 2006 UX331 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
311827 2006 UL337 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
311828 2006 UR346 23/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
311829 2006 VG3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311830 2006 VX10 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
311831 2006 VS13 13/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
311832 2006 VK18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311833 2006 VM20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311834 2006 VK23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311835 2006 VW25 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311836 2006 VC26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
311837 2006 VG44 13/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311838 2006 VW47 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311839 2006 VW52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311840 2006 VO56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311841 2006 VB64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
311842 2006 VC69 11/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311843 2006 VQ69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311844 2006 VE70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311845 2006 VY79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311846 2006 VA85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311847 2006 VU94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
311848 2006 VN95 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311849 2006 VU101 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
311850 2006 VU108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
311851 2006 VG138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311852 2006 VU151 09/11/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311853 2006 VD153 08/11/2006 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
311854 2006 VS153 08/11/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
311855 2006 WE7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311856 2006 WL8 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
311857 2006 WQ10 16/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311858 2006 WD19 17/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
311859 2006 WB21 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
311860 2006 WJ26 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311861 2006 WP30 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
311862 2006 WR38 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311863 2006 WR39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311864 2006 WY44 16/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
311865 2006 WZ69 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311866 2006 WN71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
311867 2006 WO71 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
311868 2006 WA79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311869 2006 WP90 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311870 2006 WN95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311871 2006 WV95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
311872 2006 WN98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311873 2006 WW98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311874 2006 WS109 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311875 2006 WW131 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
311876 2006 WF135 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
311877 2006 WA137 19/11/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
311878 2006 WH143 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
311879 2006 WS150 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311880 2006 WH153 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311881 2006 WK185 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
311882 2006 WK192 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
311883 2006 WH204 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311884 2006 WB206 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311885 2006 XH18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
311886 2006 XF24 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311887 2006 XD33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311888 2006 XO35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
311889 2006 XP35 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311890 2006 XS42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
311891 2006 XW50 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311892 2006 XB55 15/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
311893 2006 XB58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
311894 2006 XL70 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311895 2006 YG5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
311896 2006 YC9 20/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
311897 2006 YM19 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
311898 2006 YN23 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
311899 2006 YP43 25/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
311900 2006 YR46 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
311901 2006 YM48 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311902 2006 YY52 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311903 2006 YP53 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
311904 2007 AD4 08/01/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311905 2007 AQ7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
311906 2007 AJ8 10/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,0 km MPC · JPL
311907 2007 AH9 12/01/2007 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 3,9 km MPC · JPL
311908 2007 AZ10 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
311909 2007 AN12 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
311910 2007 AB18 08/01/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
311911 2007 AU18 10/01/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
311912 2007 BF3 16/01/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
311913 2007 BY10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
311914 2007 BW11 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
311915 2007 BJ17 17/01/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311916 2007 BE19 21/01/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
311917 2007 BX29 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
311918 2007 BJ30 24/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
311919 2007 BC32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311920 2007 BM32 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
311921 2007 BU36 24/01/2007 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
311922 2007 BU45 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311923 2007 BW46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
311924 2007 BW58 24/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311925 2007 BF72 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
311926 2007 BY72 27/01/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,7 km MPC · JPL
311927 2007 BC73 23/01/2007 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
311928 2007 BZ75 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311929 2007 CH7 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311930 2007 CL8 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311931 2007 CT12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311932 2007 CD19 08/02/2007 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
311933 2007 CN27 05/02/2007 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,3 km MPC · JPL
311934 2007 CE29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311935 2007 CU29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311936 2007 CN33 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
311937 2007 CF36 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
311938 2007 CH38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
311939 2007 CE44 08/02/2007 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
311940 2007 CW45 08/02/2007 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
311941 2007 CK46 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
311942 2007 CG47 08/02/2007 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
311943 2007 CU48 19/03/1996 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
311944 2007 CF58 09/02/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
311945 2007 CF59 10/02/2007 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
311946 2007 CR61 15/02/2007 Marly P. Kocher 980 m MPC · JPL
311947 2007 CE62 10/02/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
311948 2007 CP79 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311949 2007 DE 16/02/2007 Mayhill A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
311950 2007 DN 16/02/2007 Wildberg R. Apitzsch 3,2 km MPC · JPL
311951 2007 DY6 16/02/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
311952 2007 DX12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
311953 2007 DQ13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
311954 2007 DO18 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311955 2007 DT28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
311956 2007 DN34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311957 Barryalbright 2007 DQ42 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
311958 2007 DD47 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
311959 2007 DE54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
311960 2007 DC59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311961 2007 DK61 19/02/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
311962 2007 DT70 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
311963 2007 DC77 22/02/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
311964 2007 DJ89 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
311965 2007 DP89 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
311966 2007 DG97 23/02/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
311967 2007 EB 01/03/2007 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
311968 2007 EQ6 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
311969 2007 ED19 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
311970 2007 EL35 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
311971 2007 EF39 11/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
311972 2007 EU44 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
311973 2007 EF52 11/03/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
311974 2007 EY56 14/03/2007 Mayhill A. Lowe 5,8 km MPC · JPL
311975 2007 EL58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
311976 2007 ED60 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
311977 2007 EV82 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
311978 2007 ET85 12/03/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
311979 2007 EC92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
311980 2007 EV192 14/03/2007 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
311981 2007 EO199 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311982 2007 ES200 15/03/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
311983 2007 EK201 10/03/2007 Siding Spring SSS 6,1 km MPC · JPL
311984 2007 EL211 08/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
311985 2007 EQ222 11/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
311986 2007 FV16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
311987 2007 FJ38 29/03/2007 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
311988 2007 GP4 10/04/2007 Purple Mountain PMO NEO 9,1 km MPC · JPL
311989 2007 GL12 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
311990 2007 GD32 11/04/2007 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
311991 2007 HH5 20/04/2007 Sandlot G. Hug 780 m MPC · JPL
311992 2007 HH89 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
311993 2007 KK2 20/05/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
311994 2007 KN9 20/05/2007 Siding Spring SSS 7,3 km MPC · JPL
311995 2007 LT1 07/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
311996 2007 LS12 09/06/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
311997 2007 MW2 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
311998 2007 MQ3 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
311999 2007 NS2 14/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
312000 2007 OB4 21/07/2007 Antares ARO 940 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

307.000s  • 308.000s  • 309.000s  • 310.000s  • 311.000s  • 312.000s  • 313.000s  • 314.000s  • 315.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001