Danh sách tiểu hành tinh/112001–113000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112001 2002 GW137 12/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
112002 2002 GH138 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
112003 2002 GB139 13/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112004 2002 GM144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112005 2002 GL146 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112006 2002 GH151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112007 2002 GG153 12/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112008 2002 GA154 12/04/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
112009 2002 GO154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112010 2002 GR154 13/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112011 2002 GW158 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112012 2002 GL159 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112013 2002 GP161 14/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112014 2002 GE163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112015 2002 GX163 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112016 2002 GC164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112017 2002 GA165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112018 2002 GM165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112019 2002 GL168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112020 2002 GW168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112021 2002 GY175 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
112022 2002 GG176 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112023 2002 GO178 10/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112024 2002 HY1 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112025 2002 HE3 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112026 2002 HZ4 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112027 2002 HL5 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112028 2002 HZ6 18/04/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
112029 2002 HB7 19/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112030 2002 HF7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
112031 2002 HH7 18/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
112032 2002 HJ8 18/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112033 2002 HO9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112034 2002 HT9 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112035 2002 HW10 18/04/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
112036 2002 HZ11 30/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112037 2002 HH12 30/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112038 2002 HL12 30/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112039 2002 HU13 21/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112040 2002 HU14 17/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112041 2002 JG 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112042 2002 JR1 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112043 2002 JB2 04/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
112044 2002 JO4 05/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112045 2002 JP4 05/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112046 2002 JR7 04/05/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
112047 2002 JG8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112048 2002 JL8 06/05/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112049 2002 JP8 06/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112050 2002 JF9 07/05/2002 Tebbutt F. B. Zoltowski 1,4 km MPC · JPL
112051 2002 JL9 07/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
112052 2002 JG10 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112053 2002 JE13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
112054 2002 JF13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
112055 2002 JH13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
112056 2002 JK13 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
112057 2002 JO13 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
112058 2002 JR13 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112059 2002 JS13 06/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112060 2002 JT13 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112061 2002 JT14 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
112062 2002 JD15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112063 2002 JA16 07/05/2002 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
112064 2002 JL16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112065 2002 JM16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112066 2002 JC17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112067 2002 JD17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112068 2002 JN17 07/05/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112069 2002 JD18 07/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112070 2002 JR19 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112071 2002 JV20 07/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112072 2002 JF21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
112073 2002 JP21 09/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
112074 2002 JC22 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112075 2002 JE22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112076 2002 JG22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112077 2002 JL22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112078 2002 JO23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112079 2002 JV24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112080 2002 JA25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112081 2002 JG25 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112082 2002 JX25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112083 2002 JC26 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112084 2002 JQ26 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112085 2002 JK27 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112086 2002 JO27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112087 2002 JY27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112088 2002 JZ27 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112089 2002 JM28 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112090 2002 JD30 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112091 2002 JU30 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112092 2002 JA31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112093 2002 JM31 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112094 2002 JB32 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112095 2002 JT32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112096 2002 JA33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112097 2002 JG33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112098 2002 JL33 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112099 2002 JZ33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112100 2002 JZ34 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112101 2002 JB35 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112102 2002 JL35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112103 2002 JF36 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112104 2002 JV37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112105 2002 JX37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
112106 2002 JF38 09/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112107 2002 JT38 09/05/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112108 2002 JC39 09/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112109 2002 JD39 09/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112110 2002 JP39 10/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
112111 2002 JC40 08/05/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
112112 2002 JF41 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112113 2002 JP43 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112114 2002 JE44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112115 2002 JR44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112116 2002 JW44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112117 2002 JX44 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112118 2002 JQ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112119 2002 JR46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112120 2002 JS46 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112121 2002 JT46 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112122 2002 JY46 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112123 2002 JZ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112124 2002 JS47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112125 2002 JT47 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112126 2002 JV47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112127 2002 JW47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112128 2002 JA48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112129 2002 JG48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112130 2002 JF49 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112131 2002 JA50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112132 2002 JF50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112133 2002 JL52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112134 2002 JO52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112135 2002 JS52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112136 2002 JB53 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112137 2002 JE56 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112138 2002 JE58 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112139 2002 JV58 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112140 2002 JQ59 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112141 2002 JT59 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112142 2002 JV61 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112143 2002 JY62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112144 2002 JS63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112145 2002 JL64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112146 2002 JZ64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112147 2002 JH65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112148 2002 JK65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112149 2002 JJ67 10/05/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112150 2002 JK69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112151 2002 JF71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112152 2002 JO71 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112153 2002 JP71 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112154 2002 JA72 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112155 2002 JC73 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112156 2002 JX73 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112157 2002 JK75 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112158 2002 JL76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112159 2002 JD77 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112160 2002 JG77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112161 2002 JH78 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112162 2002 JS78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112163 2002 JZ79 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112164 2002 JH80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112165 2002 JO80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112166 2002 JT80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112167 2002 JM81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112168 2002 JR81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112169 2002 JX81 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112170 2002 JQ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112171 2002 JQ93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112172 2002 JY93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112173 2002 JP94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112174 2002 JV94 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112175 2002 JP95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112176 2002 JT95 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112177 2002 JA96 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
112178 2002 JZ96 11/05/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112179 2002 JO97 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112180 2002 JE98 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112181 2002 JJ98 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112182 2002 JV98 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112183 2002 JD100 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112184 2002 JG100 13/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112185 2002 JU101 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112186 2002 JJ102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112187 2002 JP102 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112188 2002 JL104 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112189 2002 JO104 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112190 2002 JF105 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112191 2002 JU105 12/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112192 2002 JR106 11/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112193 2002 JA109 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112194 2002 JG110 11/05/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
112195 2002 JM110 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112196 2002 JC111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112197 2002 JV111 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112198 2002 JB112 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112199 2002 JV113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112200 2002 JG117 04/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112201 2002 JJ118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112202 2002 JK120 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
112203 2002 JG122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112204 2002 JT122 06/05/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112205 2002 JR123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
112206 2002 JT123 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
112207 2002 JQ127 07/05/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112208 2002 JA132 09/05/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112209 2002 JX133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112210 2002 JZ133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112211 2002 JL135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112212 2002 JS135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112213 2002 JT135 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112214 2002 JD136 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112215 2002 JR139 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112216 2002 JH141 10/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112217 2002 JJ142 11/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
112218 2002 JF148 02/05/2002 Haleakala M. White, M. Collins 2,0 km MPC · JPL
112219 2002 KV 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
112220 2002 KC4 16/05/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
112221 2002 KH4 22/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112222 2002 KS4 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112223 2002 KE6 23/05/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112224 2002 KD9 29/05/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112225 2002 KX9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112226 2002 KO12 17/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
112227 2002 KS12 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
112228 2002 KX13 21/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112229 2002 KZ13 21/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112230 2002 KA14 27/05/2002 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
112231 2002 KF14 30/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112232 2002 KK14 30/05/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112233 Kammerer 2002 KC15 16/05/2002 Palomar M. Meyer 1,5 km MPC · JPL
112234 2002 LB 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112235 2002 LF 01/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112236 2002 LU 02/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112237 2002 LK1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112238 2002 LT1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112239 2002 LX1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112240 2002 LZ3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112241 2002 LL4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112242 2002 LP4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112243 2002 LZ4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112244 2002 LD5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112245 2002 LK5 06/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,9 km MPC · JPL
112246 2002 LH7 02/06/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112247 2002 LY8 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112248 2002 LG9 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112249 2002 LM9 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112250 2002 LG10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112251 2002 LO10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112252 2002 LU10 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112253 2002 LD11 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112254 2002 LD12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112255 2002 LJ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112256 2002 LR12 05/06/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
112257 2002 LC13 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112258 2002 LR13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112259 2002 LY13 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112260 2002 LG14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112261 2002 LT15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112262 2002 LV15 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112263 2002 LN16 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112264 2002 LW16 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112265 2002 LM17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112266 2002 LP19 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112267 2002 LA20 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112268 2002 LX20 06/06/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
112269 2002 LM21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112270 2002 LP21 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112271 2002 LQ21 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112272 2002 LZ22 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
112273 2002 LL23 08/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112274 2002 LR23 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112275 2002 LG24 09/06/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
112276 2002 LK24 07/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
112277 2002 LO25 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112278 2002 LK26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112279 2002 LN26 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112280 2002 LU27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112281 2002 LG28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112282 2002 LL28 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112283 2002 LS28 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112284 2002 LK29 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112285 2002 LN30 02/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112286 2002 LP30 02/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
112287 2002 LZ30 04/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112288 2002 LK31 10/06/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
112289 2002 LL32 09/06/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112290 2002 LB33 03/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
112291 2002 LO33 05/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112292 2002 LJ35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,5 km MPC · JPL
112293 2002 LD36 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112294 2002 LU36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112295 2002 LA37 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112296 2002 LO37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
112297 2002 LC39 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112298 2002 LF39 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
112299 2002 LK39 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112300 2002 LC41 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112301 2002 LY42 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112302 2002 LC44 09/06/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112303 2002 LK44 04/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112304 2002 LJ46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
112305 2002 LL46 11/06/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
112306 2002 LL47 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112307 2002 LQ47 12/06/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112308 2002 LR47 12/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112309 2002 LQ48 10/06/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112310 2002 LV48 12/06/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112311 2002 LV54 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112312 2002 LW54 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112313 Larrylines 2002 LL55 12/06/2002 Needville Needville Obs. 1,8 km MPC · JPL
112314 2002 LN56 09/06/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
112315 2002 LA59 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
112316 2002 LC59 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112317 2002 LO59 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112318 2002 LD60 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112319 2002 MM 17/06/2002 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
112320 2002 MB1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
112321 2002 MY1 16/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112322 2002 MC2 16/06/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
112323 2002 MF2 16/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112324 2002 MA3 24/06/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112325 2002 MD3 17/06/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112326 2002 MM4 22/06/2002 La Palma La Palma Obs. 1,6 km MPC · JPL
112327 2002 MR4 26/06/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112328 Klinkerfues 2002 MU4 16/06/2002 Palomar M. Meyer 1,3 km MPC · JPL
112329 2002 NY 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
112330 2002 NC1 05/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
112331 2002 NM1 04/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112332 2002 NT1 06/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,0 km MPC · JPL
112333 2002 NA2 06/07/2002 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
112334 2002 ND4 01/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112335 2002 NE4 01/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112336 2002 NJ4 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112337 2002 NR4 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
112338 Seneseconte 2002 NX5 10/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
112339 2002 NF6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
112340 2002 NN6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
112341 2002 NY6 09/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112342 2002 NB7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112343 2002 NE7 09/07/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112344 2002 NW8 01/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112345 2002 ND9 01/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112346 2002 NC10 04/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
112347 2002 NS10 04/07/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
112348 2002 NU10 04/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112349 2002 NA11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112350 2002 NG11 04/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112351 2002 NO11 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112352 2002 NK12 04/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112353 2002 NB13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112354 2002 NE13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112355 2002 NU14 05/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112356 2002 NY14 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112357 2002 NV15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112358 2002 NH16 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112359 2002 NJ16 05/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
112360 2002 NU17 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
112361 2002 NB18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112362 2002 ND18 09/07/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
112363 2002 NH18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112364 2002 NK18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112365 2002 NS18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112366 2002 NU18 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112367 2002 NV18 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112368 2002 NC19 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112369 2002 NV19 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112370 2002 NO20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112371 2002 NV20 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112372 2002 NW21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112373 2002 NM22 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112374 2002 NC24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112375 2002 ND24 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112376 2002 NF24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112377 2002 NP24 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112378 2002 NV25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112379 2002 NW25 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112380 2002 NN27 09/07/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
112381 2002 NR27 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112382 2002 NV27 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112383 2002 NL28 12/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112384 2002 NO28 12/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112385 2002 NY28 13/07/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
112386 2002 NL29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,6 km MPC · JPL
112387 2002 NM29 14/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
112388 2002 NU29 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112389 2002 NC31 15/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
112390 2002 NN31 08/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112391 2002 NZ32 13/07/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
112392 2002 NA33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112393 2002 ND33 13/07/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112394 2002 NF33 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112395 2002 NK33 13/07/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112396 2002 NR33 13/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112397 2002 NP35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112398 2002 NU35 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112399 2002 NF36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112400 2002 NG36 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112401 2002 NN37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112402 2002 NO37 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112403 2002 NZ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112404 2002 NC38 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112405 2002 NS38 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112406 2002 NJ39 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112407 2002 NU39 14/07/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112408 2002 NE40 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112409 2002 NN40 14/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112410 2002 NT40 14/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112411 2002 NN41 14/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112412 2002 NH42 14/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112413 2002 NQ42 15/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112414 2002 NV42 15/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112415 2002 NW42 15/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112416 2002 NB43 15/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112417 2002 NJ43 15/07/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112418 2002 NY44 12/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112419 2002 NH45 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112420 2002 NF46 13/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112421 2002 NT46 13/07/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
112422 2002 NU46 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
112423 2002 NH47 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112424 2002 NU47 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112425 2002 NX47 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112426 2002 NO48 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
112427 2002 NC49 15/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112428 2002 NP50 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112429 2002 NC51 04/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112430 2002 NJ51 05/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112431 2002 NV52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112432 2002 ND53 14/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112433 2002 NC57 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
112434 2002 OD 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
112435 2002 OO 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112436 2002 OG1 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112437 2002 OA2 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112438 2002 OJ2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112439 2002 OB3 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112440 2002 OG3 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112441 2002 OL3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112442 2002 OM3 17/07/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
112443 2002 OF4 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112444 2002 OR4 16/07/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
112445 2002 OS5 20/07/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
112446 2002 OV6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112447 2002 OB7 20/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112448 2002 OJ7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112449 2002 OD8 18/07/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112450 2002 OF8 18/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112451 2002 OU8 21/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112452 2002 OY8 21/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112453 2002 OC9 21/07/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112454 2002 OQ9 21/07/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112455 2002 OQ10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112456 2002 OR10 22/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112457 2002 OT10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112458 2002 OX10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112459 2002 OG11 16/07/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
112460 2002 OW12 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112461 2002 OX12 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
112462 2002 OJ13 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112463 2002 OO13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
112464 2002 OQ13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112465 2002 OR13 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112466 2002 OE14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112467 2002 OM14 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112468 2002 OF15 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112469 2002 OV17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112470 2002 OK18 18/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112471 2002 OU18 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
112472 2002 OC19 20/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112473 2002 ON19 21/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112474 2002 OB21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112475 2002 OE21 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112476 2002 OG23 30/07/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
112477 2002 OU23 17/07/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
112478 2002 OJ24 30/07/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
112479 2002 OE25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
112480 2002 OF25 29/07/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112481 2002 OZ25 30/07/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
112482 2002 OJ26 24/07/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112483 2002 PA 01/08/2002 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
112484 2002 PB1 04/08/2002 Emerald Lane L. Ball 4,3 km MPC · JPL
112485 2002 PJ1 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112486 2002 PT1 02/08/2002 El Centro Desert Wanderer Obs. 1,8 km MPC · JPL
112487 2002 PO2 03/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112488 2002 PY2 03/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
112489 2002 PG3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112490 2002 PB5 04/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112491 2002 PH5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112492 2002 PA6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
112493 2002 PR6 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112494 2002 PJ8 05/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112495 2002 PQ10 05/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112496 2002 PR10 05/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112497 2002 PU10 05/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112498 2002 PU11 08/08/2002 Farpoint G. Hug 3,2 km MPC · JPL
112499 2002 PC14 06/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112500 2002 PP15 06/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112501 2002 PT15 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112502 2002 PA18 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112503 2002 PU18 06/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112504 2002 PT19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112505 2002 PM21 06/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112506 2002 PV21 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112507 2002 PE22 06/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112508 2002 PF22 06/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112509 2002 PV22 06/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
112510 2002 PO23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112511 2002 PP24 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112512 2002 PV24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112513 2002 PA25 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112514 2002 PA26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112515 2002 PC26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112516 2002 PG26 06/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112517 2002 PT27 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112518 2002 PG28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112519 2002 PL28 06/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112520 2002 PD29 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112521 2002 PK29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112522 2002 PA30 06/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
112523 2002 PF30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112524 2002 PS30 06/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112525 2002 PQ31 06/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
112526 2002 PJ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112527 2002 PJ33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
112528 2002 PF35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112529 2002 PR35 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112530 2002 PH36 06/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112531 2002 PK36 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112532 2002 PY37 05/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112533 2002 PC38 06/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
112534 2002 PG38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112535 2002 PQ38 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112536 2002 PS38 06/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112537 2002 PK39 07/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112538 2002 PU39 07/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
112539 2002 PB40 08/08/2002 Emerald Lane L. Ball 7,1 km MPC · JPL
112540 2002 PE40 10/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
112541 2002 PL40 08/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112542 2002 PN40 08/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112543 2002 PP41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112544 2002 PY41 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112545 2002 PD42 05/08/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
112546 2002 PF42 05/08/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
112547 2002 PK42 05/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112548 2002 PL42 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112549 2002 PZ42 11/08/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 2,0 km MPC · JPL
112550 2002 PY43 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112551 2002 PA44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112552 2002 PB44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112553 2002 PK44 05/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
112554 2002 PP44 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112555 2002 PF45 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112556 2002 PD46 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112557 2002 PE46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112558 2002 PS46 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112559 2002 PB47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112560 2002 PD47 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112561 2002 PM47 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
112562 2002 PA48 10/08/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
112563 2002 PC48 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112564 2002 PZ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112565 2002 PA50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112566 2002 PE50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112567 2002 PL50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112568 2002 PR50 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112569 2002 PS50 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112570 2002 PV50 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112571 2002 PX50 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112572 2002 PO51 08/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
112573 2002 PU51 08/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
112574 2002 PW51 08/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112575 2002 PH52 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112576 2002 PY52 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112577 2002 PA53 08/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
112578 2002 PN54 05/08/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112579 2002 PT54 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112580 2002 PV54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112581 2002 PY54 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112582 2002 PZ54 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112583 2002 PT55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112584 2002 PY55 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
112585 2002 PD56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112586 2002 PS56 09/08/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
112587 2002 PU56 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112588 2002 PB57 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112589 2002 PD57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
112590 2002 PJ57 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
112591 2002 PK57 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112592 2002 PP57 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112593 2002 PS57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
112594 2002 PQ58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112595 2002 PR58 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
112596 2002 PZ58 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
112597 2002 PA59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112598 2002 PE59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112599 2002 PQ59 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112600 2002 PJ60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112601 2002 PN60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112602 2002 PP60 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112603 2002 PW60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112604 2002 PX60 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112605 2002 PZ60 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112606 2002 PL61 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112607 2002 PT62 08/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112608 2002 PC63 08/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112609 2002 PE63 08/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112610 2002 PE64 03/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112611 2002 PQ64 03/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112612 2002 PX64 04/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
112613 2002 PL65 04/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
112614 2002 PM67 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112615 2002 PW67 06/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112616 2002 PD68 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112617 2002 PW69 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
112618 2002 PZ69 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112619 2002 PR70 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112620 2002 PT70 11/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112621 2002 PV70 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
112622 2002 PY70 11/08/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
112623 2002 PB71 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112624 2002 PM73 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112625 2002 PO73 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
112626 2002 PV74 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
112627 2002 PX75 08/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
112628 2002 PF76 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112629 2002 PY76 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112630 2002 PA77 11/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112631 2002 PT77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
112632 2002 PM78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112633 2002 PR78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
112634 2002 PV78 11/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
112635 2002 PZ78 11/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112636 2002 PJ79 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112637 2002 PK80 06/08/2002 Kvistaberg UDAS 4,2 km MPC · JPL
112638 2002 PQ81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112639 2002 PT81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112640 2002 PW81 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112641 2002 PC82 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112642 2002 PE82 09/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112643 2002 PP82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112644 2002 PV82 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112645 2002 PX82 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112646 2002 PJ83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112647 2002 PQ83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112648 2002 PR83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112649 2002 PA84 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
112650 2002 PF84 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
112651 2002 PK84 10/08/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
112652 2002 PB85 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112653 2002 PN85 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112654 2002 PP85 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112655 2002 PT85 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112656 Gines 2002 PM86 12/08/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,9 km MPC · JPL
112657 2002 PO86 13/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
112658 2002 PQ86 13/08/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
112659 2002 PS86 13/08/2002 Tenagra Tenagra Obs. 2,9 km MPC · JPL
112660 2002 PX86 14/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 8,0 km MPC · JPL
112661 2002 PR87 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112662 2002 PE88 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112663 2002 PK88 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112664 2002 PN89 11/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
112665 2002 PY89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112666 2002 PK91 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112667 2002 PR91 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112668 2002 PH92 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112669 2002 PM92 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
112670 2002 PT93 11/08/2002 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
112671 2002 PV94 12/08/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
112672 2002 PW94 12/08/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
112673 2002 PA95 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112674 2002 PJ95 13/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112675 2002 PK95 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112676 2002 PQ95 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
112677 2002 PW95 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112678 2002 PD96 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
112679 2002 PL96 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112680 2002 PS96 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112681 2002 PX96 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
112682 2002 PX97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112683 2002 PG98 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112684 2002 PX98 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112685 2002 PY98 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112686 2002 PD99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112687 2002 PF99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112688 2002 PH99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
112689 2002 PR99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112690 2002 PB100 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
112691 2002 PN100 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
112692 2002 PB101 11/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112693 2002 PF101 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112694 2002 PO101 12/08/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
112695 2002 PY101 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
112696 2002 PJ102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112697 2002 PC103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112698 2002 PP103 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112699 2002 PH104 12/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
112700 2002 PY104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112701 2002 PX105 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
112702 2002 PJ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
112703 2002 PS106 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
112704 2002 PZ106 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112705 2002 PX107 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
112706 2002 PM108 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112707 2002 PD109 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112708 2002 PG109 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112709 2002 PW109 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112710 2002 PS110 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112711 2002 PT110 13/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
112712 2002 PO111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112713 2002 PU111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112714 2002 PX111 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
112715 2002 PW113 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
112716 2002 PN115 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
112717 2002 PX115 13/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112718 2002 PK116 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112719 2002 PO116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
112720 2002 PY116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
112721 2002 PA118 13/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112722 2002 PB118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
112723 2002 PC119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112724 2002 PE119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
112725 2002 PO119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
112726 2002 PN120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
112727 2002 PY120 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112728 2002 PQ121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112729 2002 PP122 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112730 2002 PU124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
112731 2002 PW125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112732 2002 PH126 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
112733 2002 PP126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112734 2002 PX126 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112735 2002 PM127 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
112736 2002 PX127 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112737 2002 PE128 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
112738 2002 PK128 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
112739 2002 PX128 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
112740 2002 PA129 14/08/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
112741 2002 PK129 15/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112742 2002 PM130 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
112743 2002 PR130 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
112744 2002 PG132 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112745 2002 PK132 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
112746 2002 PR132 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
112747 2002 PU132 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
112748 2002 PV132 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
112749 2002 PV133 14/08/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
112750 2002 PV134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
112751 2002 PW134 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
112752 2002 PA135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112753 2002 PC135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
112754 2002 PD135 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
112755 2002 PV135 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
112756 2002 PB136 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112757 2002 PF136 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
112758 2002 PN136 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
112759 2002 PX137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
112760 2002 PD140 13/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
112761 2002 PF140 14/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
112762 2002 PN140 15/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
112763 2002 PE141 01/08/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
112764 2002 PA154 08/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
112765 2002 PR155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,7 km MPC · JPL
112766 2002 PJ156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,6 km MPC · JPL
112767 2002 PO156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112768 2002 PS156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
112769 2002 PU156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
112770 2002 PK157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112771 2002 PU157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
112772 2002 PZ157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112773 2002 PD158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,2 km MPC · JPL
112774 2002 PQ158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,9 km MPC · JPL
112775 2002 PR158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
112776 2002 PA159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
112777 2002 PD159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
112778 2002 PJ159 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
112779 2002 PK160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
112780 2002 PO160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
112781 2002 PR160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112782 2002 PU160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,1 km MPC · JPL
112783 2002 PC161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,0 km MPC · JPL
112784 2002 PD161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
112785 2002 PK161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,1 km MPC · JPL
112786 2002 PM161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
112787 2002 PH162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 6,1 km MPC · JPL
112788 2002 PC163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
112789 2002 PR163 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112790 2002 PC164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
112791 2002 PE164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,6 km MPC · JPL
112792 2002 PF164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
112793 2002 PH164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
112794 2002 PV164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112795 2002 PC165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112796 2002 PE165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
112797 Grantjudy 2002 PH165 09/08/2002 Haleakala A. Lowe 1,2 km MPC · JPL
112798 Kelindsey 2002 PR165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
112799 2002 PS165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
112800 2002 PD168 11/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112801 2002 PS168 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112802 2002 PU168 08/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112803 2002 QG 16/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
112804 2002 QR 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
112805 2002 QL2 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
112806 2002 QT2 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
112807 2002 QV2 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
112808 2002 QW2 16/08/2002 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
112809 2002 QA3 16/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
112810 2002 QB3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112811 2002 QD3 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
112812 2002 QG3 16/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
112813 2002 QT3 16/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112814 2002 QC5 16/08/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
112815 2002 QF5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
112816 2002 QO5 16/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112817 2002 QR5 16/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
112818 2002 QT5 16/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
112819 2002 QM7 16/08/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
112820 2002 QQ7 16/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112821 2002 QX7 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112822 2002 QG8 19/08/2002 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
112823 2002 QR8 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112824 2002 QA9 19/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112825 2002 QN9 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112826 2002 QQ9 20/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
112827 2002 QS9 20/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112828 2002 QE10 24/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112829 2002 QF11 26/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112830 2002 QP12 26/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
112831 2002 QJ14 26/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
112832 2002 QX14 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112833 2002 QH15 26/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112834 2002 QQ16 26/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112835 2002 QL17 28/08/2002 Bagnall Beach G. Crawford 2,6 km MPC · JPL
112836 2002 QM17 27/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
112837 2002 QS17 27/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112838 2002 QZ17 28/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112839 2002 QJ18 28/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
112840 2002 QN18 26/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112841 2002 QQ19 27/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112842 2002 QU19 28/08/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
112843 2002 QM20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112844 2002 QW20 28/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
112845 2002 QX20 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112846 2002 QZ20 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
112847 2002 QA21 28/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112848 2002 QE21 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
112849 2002 QH21 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112850 2002 QX22 27/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
112851 2002 QM23 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112852 2002 QT24 27/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112853 2002 QM25 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
112854 2002 QP27 28/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112855 2002 QJ28 28/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112856 2002 QS29 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112857 2002 QX29 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
112858 2002 QY29 29/08/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
112859 2002 QZ29 29/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
112860 2002 QF30 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112861 2002 QE31 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112862 2002 QG31 29/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112863 2002 QM31 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112864 2002 QZ32 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112865 2002 QE33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
112866 2002 QM33 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112867 2002 QQ34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112868 2002 QT34 29/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112869 2002 QH35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112870 2002 QC36 29/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112871 2002 QT36 29/08/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
112872 2002 QG37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
112873 2002 QQ38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
112874 2002 QX38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
112875 2002 QM40 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112876 2002 QP40 30/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
112877 2002 QR40 28/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112878 2002 QC41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112879 2002 QG41 29/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112880 2002 QC42 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112881 2002 QV42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
112882 2002 QC43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112883 2002 QJ43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112884 2002 QL43 30/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
112885 2002 QP43 30/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
112886 2002 QU43 30/08/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
112887 2002 QQ44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
112888 2002 QR44 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
112889 2002 QV45 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
112890 2002 QO46 30/08/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
112891 2002 QG47 30/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112892 2002 QS47 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
112893 2002 QF48 17/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
112894 2002 QM48 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112895 2002 QQ48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112896 2002 QS48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
112897 2002 QD49 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,7 km MPC · JPL
112898 2002 QX49 29/08/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL
112899 2002 QL50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
112900 Tonyhoffman 2002 QS50 20/08/2002 Palomar R. Matson 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
112901 2002 QK51 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
112902 2002 QO52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
112903 2002 QB53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
112904 2002 QS53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
112905 2002 QD54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 980 m MPC · JPL
112906 2002 QP54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
112907 2002 QR54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 3,4 km MPC · JPL
112908 2002 QX54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
112909 2002 QL56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,6 km MPC · JPL
112910 2002 QY56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,8 km MPC · JPL
112911 2002 QB57 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,0 km MPC · JPL
112912 2002 QF58 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
112913 2002 QP58 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
112914 2002 QA59 17/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
112915 2002 QC60 16/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
112916 2002 QM60 17/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112917 2002 QQ61 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112918 2002 QD62 17/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
112919 2002 QQ62 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
112920 2002 QR62 28/08/2002 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
112921 2002 QC63 17/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
112922 2002 QN63 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
112923 2002 QA65 27/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
112924 2002 QD65 30/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
112925 2002 QE65 27/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
112926 2002 QJ66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112927 2002 QU66 18/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
112928 2002 QZ66 30/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
112929 2002 QN67 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
112930 2002 QW67 17/08/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
112931 2002 QW68 29/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
112932 2002 RQ2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
112933 2002 RT2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
112934 2002 RG3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
112935 2002 RH3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
112936 2002 RO3 01/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112937 2002 RU3 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
112938 2002 RK4 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
112939 2002 RP4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
112940 2002 RK5 03/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
112941 2002 RD6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
112942 2002 RN6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
112943 2002 RU6 01/09/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
112944 2002 RV6 01/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
112945 2002 RA7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
112946 2002 RZ7 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
112947 2002 RQ8 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
112948 2002 RX8 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112949 2002 RG9 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
112950 2002 RK9 04/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
112951 2002 RZ9 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
112952 2002 RJ10 04/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
112953 2002 RF11 04/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
112954 2002 RM12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
112955 2002 RS12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
112956 2002 RH13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
112957 2002 RP13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
112958 2002 RX13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
112959 2002 RZ13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
112960 2002 RB14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
112961 2002 RE14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
112962 2002 RV14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
112963 2002 RV15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
112964 2002 RW15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
112965 2002 RU16 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112966 2002 RA19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
112967 2002 RF19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
112968 2002 RH19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
112969 2002 RL19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
112970 2002 RN19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
112971 2002 RA20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
112972 2002 RJ20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
112973 2002 RK20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
112974 2002 RP20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
112975 2002 RX20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
112976 2002 RF22 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
112977 2002 RE23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
112978 2002 RY23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
112979 2002 RK24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
112980 2002 RT24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
112981 2002 RK25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
112982 2002 RA27 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
112983 2002 RV27 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
112984 2002 RF28 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
112985 2002 RS28 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
112986 2002 RJ29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
112987 2002 RK31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
112988 2002 RO31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
112989 2002 RB32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
112990 2002 RN32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
112991 2002 RG33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
112992 2002 RX33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
112993 2002 RY33 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
112994 2002 RP34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
112995 2002 RD35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
112996 2002 RF37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
112997 2002 RK37 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
112998 2002 RN37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
112999 2002 RG38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
113000 2002 RL38 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL

108.000s  • 109.000s  • 110.000s  • 111.000s  • 112.000s  • 113.000s  • 114.000s  • 115.000s  • 116.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001