Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/530001–531000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530001 2010 VM76 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530002 2010 VX77 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
530003 2010 VQ78 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
530004 2010 VZ84 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530005 2010 VR86 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
530006 2010 VE90 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530007 2010 VK90 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530008 2010 VA92 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530009 2010 VL93 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530010 2010 VR97 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530011 2010 VW97 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530012 2010 VR99 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530013 2010 VA100 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530014 2010 VN104 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
530015 2010 VG105 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530016 2010 VV105 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530017 2010 VM106 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530018 2010 VG114 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
530019 2010 VF116 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530020 2010 VU116 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530021 2010 VN118 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530022 2010 VF122 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
530023 2010 VQ128 09/11/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530024 2010 VV129 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530025 2010 VL133 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530026 2010 VQ133 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530027 2010 VS140 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
530028 2010 VR145 07/09/2010 La Sagra Mallorca Obs. 620 m MPC · JPL
530029 2010 VA150 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530030 2010 VF158 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530031 2010 VH159 06/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
530032 2010 VN161 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530033 2010 VH163 10/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530034 2010 VH165 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530035 2010 VC167 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
530036 2010 VA169 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530037 2010 VN171 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530038 2010 VZ171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530039 2010 VN174 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530040 2010 VS179 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
530041 2010 VA180 11/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
530042 2010 VA181 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530043 2010 VG186 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530044 2010 VL187 13/11/2010 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
530045 2010 VJ192 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530046 2010 VW197 15/11/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
530047 2010 VA199 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530048 2010 VO201 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530049 2010 VY202 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
530050 2010 VD204 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530051 2010 VN208 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530052 2010 VG214 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530053 2010 VD216 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530054 2010 VN217 22/11/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
530055 2010 VW224 23/09/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 352 km MPC · JPL
530056 2010 VN225 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
530057 2010 VT225 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530058 2010 VV225 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530059 2010 VK227 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530060 2010 VQ227 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530061 2010 VG228 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530062 2010 WA1 02/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530063 2010 WC7 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
530064 2010 WH17 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530065 2010 WY17 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530066 2010 WE27 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530067 2010 WE29 29/10/2010 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
530068 2010 WR30 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
530069 2010 WE32 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530070 2010 WU43 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530071 2010 WV44 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530072 2010 WF45 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530073 2010 WW47 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530074 2010 WN48 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530075 2010 WN56 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530076 2010 WP62 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530077 2010 WR69 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530078 2010 WA70 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
530079 2010 WX73 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530080 2010 WF75 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530081 2010 WJ75 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530082 2010 WL75 16/08/2006 Siding Spring SSS 750 m MPC · JPL
530083 2010 XO3 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530084 2010 XZ6 12/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530085 2010 XC11 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530086 2010 XH17 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530087 2010 XP17 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530088 2010 XM21 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530089 2010 XH22 27/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530090 2010 XL22 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530091 2010 XR23 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
530092 2010 XH33 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530093 2010 XN33 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530094 2010 XH37 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530095 2010 XB40 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530096 2010 XO44 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530097 2010 XR47 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
530098 2010 XV48 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
530099 2010 XJ51 10/12/2010 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
530100 2010 XR51 09/12/2010 Tzec Maun E. Schwab 1,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530101 2010 XD52 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530102 2010 XA54 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530103 2010 XB56 17/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530104 2010 XH58 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530105 2010 XN68 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530106 2010 XO68 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
530107 2010 XA75 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530108 2010 XP82 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
530109 2010 XV91 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530110 2010 XW91 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530111 2010 XY91 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530112 2010 XK92 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530113 2010 XM92 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530114 2010 XD93 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530115 2010 XC94 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530116 2010 YW1 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530117 2010 YG3 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530118 2010 YU4 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530119 2011 AK1 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
530120 2011 AP1 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
530121 2011 AV2 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530122 2011 AW5 03/01/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
530123 2011 AL8 17/01/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
530124 2011 AM9 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530125 2011 AC10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530126 2011 AV10 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530127 2011 AA14 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530128 2011 AN14 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530129 2011 AU15 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530130 2011 AP16 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
530131 2011 AB17 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530132 2011 AL20 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
530133 2011 AW23 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530134 2011 AP26 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530135 2011 AC27 05/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
530136 2011 AA29 29/12/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
530137 2011 AB29 11/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
530138 2011 AE36 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530139 2011 AJ36 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530140 2011 AW36 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530141 2011 AZ38 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530142 2011 AZ39 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530143 2011 AY40 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530144 2011 AK45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530145 2011 AF49 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530146 2011 AH51 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530147 2011 AQ51 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530148 2011 AW51 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530149 2011 AG55 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530150 2011 AN55 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530151 2011 AW55 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 280 m MPC · JPL
530152 2011 AQ68 08/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
530153 2011 AN70 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530154 2011 AB76 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530155 2011 AG76 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530156 2011 AP77 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
530157 2011 AR77 11/01/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
530158 2011 AF78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530159 2011 AU80 03/01/2011 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
530160 2011 AV80 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530161 2011 AW80 15/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
530162 2011 AA81 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530163 2011 AB81 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530164 2011 AC81 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530165 2011 AD81 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530166 2011 AE81 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530167 2011 AX81 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530168 2011 AE82 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530169 2011 AN82 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530170 2011 AW83 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530171 2011 BN1 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530172 2011 BD2 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530173 2011 BF2 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530174 2011 BX2 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
530175 2011 BN6 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530176 2011 BC8 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530177 2011 BK10 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530178 2011 BN10 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
530179 2011 BO11 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530180 2011 BF17 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530181 2011 BC19 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530182 2011 BN19 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530183 2011 BT33 31/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530184 2011 BB38 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530185 2011 BB40 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
530186 2011 BM40 08/01/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
530187 2011 BP43 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530188 2011 BT51 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530189 2011 BE53 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
530190 2011 BH56 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530191 2011 BD57 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530192 2011 BY58 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530193 2011 BV62 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
530194 2011 BU65 15/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530195 2011 BT66 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530196 2011 BV71 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
530197 2011 BK72 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530198 2011 BR75 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530199 2011 BY75 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
530200 2011 BK76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530201 2011 BP76 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
530202 2011 BZ78 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
530203 2011 BF80 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530204 2011 BH80 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530205 2011 BE82 03/01/2011 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
530206 2011 BV82 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530207 2011 BL89 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
530208 2011 BH90 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530209 2011 BS90 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530210 2011 BX90 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530211 2011 BK93 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530212 2011 BM94 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530213 2011 BA98 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530214 2011 BC98 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530215 2011 BT99 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530216 2011 BJ104 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530217 2011 BK105 08/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
530218 2011 BR105 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530219 2011 BU112 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
530220 2011 BN115 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530221 2011 BW126 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530222 2011 BM132 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530223 2011 BF135 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530224 2011 BL144 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530225 2011 BX147 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530226 2011 BQ152 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530227 2011 BH155 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530228 2011 BR155 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530229 2011 BV156 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530230 2011 BW156 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530231 2011 BV163 09/01/2010 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 212 km MPC · JPL
530232 2011 BY163 04/03/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
530233 2011 BD164 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530234 2011 BK164 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530235 2011 BM164 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530236 2011 BN164 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530237 2011 BO164 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
530238 2011 BP164 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530239 2011 BQ164 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530240 2011 BT164 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530241 2011 BR165 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530242 2011 BT165 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530243 2011 BW165 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530244 2011 BY165 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530245 2011 BG166 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530246 2011 BJ166 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530247 2011 BR166 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
530248 2011 BR167 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
530249 2011 BU167 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
530250 2011 BE169 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
530251 2011 BP169 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530252 2011 BS169 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
530253 2011 BW169 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530254 2011 BX169 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530255 2011 BY169 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530256 2011 BZ169 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530257 2011 BC170 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530258 2011 BJ170 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530259 2011 CN3 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
530260 2011 CP3 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530261 2011 CV6 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530262 2011 CV7 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530263 2011 CD10 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530264 2011 CJ12 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530265 2011 CS12 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
530266 2011 CA15 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530267 2011 CP15 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530268 2011 CH16 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530269 2011 CN18 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
530270 2011 CH19 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530271 2011 CG20 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
530272 2011 CO23 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530273 2011 CC24 27/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530274 2011 CB26 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530275 2011 CX26 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530276 2011 CY31 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
530277 2011 CG32 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530278 2011 CF33 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
530279 2011 CU37 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
530280 2011 CN40 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
530281 2011 CN42 07/02/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
530282 2011 CV42 29/12/2010 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530283 2011 CW43 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530284 2011 CT46 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530285 2011 CZ47 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530286 2011 CQ50 29/12/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
530287 2011 CN53 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530288 2011 CW53 07/02/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
530289 2011 CC57 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530290 2011 CR58 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530291 2011 CQ59 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530292 2011 CX59 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530293 2011 CX75 10/02/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
530294 2011 CT80 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530295 2011 CF82 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
530296 2011 CQ85 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530297 2011 CS85 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530298 2011 CB89 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530299 2011 CT91 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530300 2011 CA92 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530301 2011 CL105 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530302 2011 CO110 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
530303 2011 CU111 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530304 2011 CJ112 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530305 2011 CY116 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
530306 2011 CC117 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
530307 2011 CV120 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
530308 2011 CH121 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530309 2011 CQ121 12/03/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
530310 2011 DK1 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530311 2011 DJ3 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530312 2011 DV3 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530313 2011 DV4 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530314 2011 DA9 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
530315 2011 DJ10 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
530316 2011 DJ11 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530317 2011 DN20 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
530318 2011 DO22 02/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
530319 2011 DA24 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530320 2011 DB25 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530321 2011 DZ29 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
530322 2011 DA38 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530323 2011 DJ38 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530324 2011 DB43 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530325 2011 DC45 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
530326 2011 DX46 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530327 2011 DS47 10/02/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530328 2011 DD53 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
530329 2011 DF53 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530330 2011 DO53 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530331 2011 EK2 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530332 2011 EL3 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530333 2011 EP6 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530334 2011 EC8 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530335 2011 EL9 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530336 2011 EZ9 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530337 2011 EB16 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530338 2011 EG16 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530339 2011 EB17 30/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
530340 2011 ET21 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530341 2011 EL22 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530342 2011 EJ23 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530343 2011 EC26 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530344 2011 EA29 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530345 2011 EF30 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
530346 2011 EX31 08/03/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
530347 2011 EM36 03/02/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
530348 2011 EC38 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530349 2011 EC40 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530350 2011 EQ43 20/01/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
530351 2011 EE45 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530352 2011 EJ52 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530353 2011 ET53 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530354 2011 EV53 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530355 2011 EX54 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530356 2011 EF55 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530357 2011 EX59 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530358 2011 EE62 12/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530359 2011 EF62 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530360 2011 EH66 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
530361 2011 EB67 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530362 2011 ES68 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530363 2011 EY74 26/02/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
530364 2011 EN76 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530365 2011 EX76 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530366 2011 EU84 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530367 2011 ER88 05/09/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
530368 2011 EZ88 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530369 2011 EN90 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530370 2011 ES90 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530371 2011 FE1 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530372 2011 FW2 09/11/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
530373 2011 FT3 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530374 2011 FE6 05/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530375 2011 FZ7 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
530376 2011 FZ11 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530377 2011 FB14 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530378 2011 FU24 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530379 2011 FE27 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
530380 2011 FJ27 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530381 2011 FY27 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530382 2011 FU31 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530383 2011 FJ42 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530384 2011 FG43 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530385 2011 FF44 15/04/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
530386 2011 FP46 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530387 2011 FM48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530388 2011 FZ48 11/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530389 2011 FO50 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
530390 2011 FE51 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530391 2011 FH56 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530392 2011 FQ56 31/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
530393 2011 FR60 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530394 2011 FT62 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
530395 2011 FE69 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
530396 2011 FN69 09/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
530397 2011 FV69 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530398 2011 FN71 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530399 2011 FT73 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530400 2011 FJ80 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530401 2011 FA83 29/03/2011 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
530402 2011 FV85 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530403 2011 FW88 25/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
530404 2011 FN90 19/01/2010 WISE WISE 1,3 km MPC · JPL
530405 2011 FF106 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530406 2011 FO133 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530407 2011 FH141 25/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530408 2011 FV145 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530409 2011 FM146 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530410 2011 FP148 29/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
530411 2011 FE151 27/03/2011 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
530412 2011 FZ154 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
530413 2011 FR157 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530414 2011 FZ158 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530415 2011 FP159 11/04/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
530416 2011 GV14 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530417 2011 GX26 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530418 2011 GX27 31/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530419 2011 GM31 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530420 2011 GN32 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530421 2011 GV41 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
530422 2011 GO49 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530423 2011 GU53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530424 2011 GV56 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530425 2011 GZ56 20/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
530426 2011 GG57 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
530427 2011 GK61 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530428 2011 GU61 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530429 2011 GD63 14/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530430 2011 GL73 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
530431 2011 GR78 09/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
530432 2011 GK90 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530433 2011 GM90 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530434 2011 GP90 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530435 2011 GT90 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530436 2011 GW90 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
530437 2011 GA91 14/04/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
530438 2011 GB91 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
530439 2011 HW3 25/03/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
530440 2011 HL5 27/04/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
530441 2011 HV6 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530442 2011 HA12 20/04/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
530443 2011 HV12 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530444 2011 HV13 15/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530445 2011 HP17 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530446 2011 HM19 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530447 2011 HH25 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530448 2011 HU30 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
530449 2011 HB32 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
530450 2011 HU34 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
530451 2011 HA35 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
530452 2011 HJ36 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530453 2011 HN36 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
530454 2011 HT44 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
530455 2011 HF49 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530456 2011 HP50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
530457 2011 HL51 30/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530458 2011 HV52 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
530459 2011 HM54 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
530460 2011 HL58 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
530461 2011 HA59 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530462 2011 HL59 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
530463 2011 HS64 21/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
530464 2011 HM65 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530465 2011 HW66 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530466 2011 HC74 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
530467 2011 HK74 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530468 2011 HH78 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,8 km MPC · JPL
530469 2011 HX79 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
530470 2011 HV80 10/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530471 2011 HX89 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530472 2011 HG96 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530473 2011 HR96 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
530474 2011 HM100 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530475 2011 HW103 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530476 2011 HA104 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
530477 2011 HB104 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530478 2011 HC104 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530479 2011 HK104 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530480 2011 HM104 02/05/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
530481 2011 JX2 28/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
530482 2011 JB5 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530483 2011 JW6 03/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530484 2011 JG8 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
530485 2011 JL8 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530486 2011 JR8 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,9 km MPC · JPL
530487 2011 JY12 05/04/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
530488 2011 JA14 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530489 2011 JK15 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
530490 2011 JD17 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530491 2011 JO20 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
530492 2011 JQ21 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530493 2011 JY25 23/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
530494 2011 JE26 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530495 2011 JH26 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530496 2011 JN28 13/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
530497 2011 JA30 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530498 2011 JS31 04/04/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
530499 2011 JH32 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530500 2011 JL32 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530501 2011 JP32 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
530502 2011 JR32 06/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530503 2011 JU32 12/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530504 2011 JY32 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
530505 2011 JA33 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530506 2011 JD33 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
530507 2011 KW1 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
530508 2011 KP2 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530509 2011 KO4 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530510 2011 KP9 07/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530511 2011 KU12 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530512 2011 KO16 25/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530513 2011 KT18 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
530514 2011 KO22 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
530515 2011 KT29 21/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
530516 2011 KL49 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530517 2011 KS49 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
530518 2011 KU49 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530519 2011 LM5 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
530520 2011 LT17 09/06/2011 Catalina CSS 170 m MPC · JPL
530521 2011 LQ19 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530522 2011 LQ23 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530523 2011 LH29 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530524 2011 MH11 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530525 2011 MQ11 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530526 2011 MS11 27/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530527 2011 ND1 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
530528 2011 NJ4 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
530529 2011 NO4 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530530 2011 OK2 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530531 2011 OL5 15/12/2010 Haleakala Pan-STARRS 280 m MPC · JPL
530532 2011 OP7 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530533 2011 OV15 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
530534 2011 OQ16 26/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
530535 2011 OR18 20/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
530536 2011 OO22 28/01/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
530537 2011 OB23 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
530538 2011 OV36 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530539 2011 OF39 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 6,4 km MPC · JPL
530540 2011 OY39 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
530541 2011 OG45 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530542 2011 OV52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530543 2011 OA61 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
530544 2011 PP6 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
530545 2011 PX11 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530546 2011 PL16 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530547 2011 PN16 02/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530548 2011 QP 09/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530549 2011 QU 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
530550 2011 QB2 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530551 2011 QY2 27/07/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
530552 2011 QV3 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
530553 2011 QQ4 19/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
530554 2011 QS11 22/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
530555 2011 QZ12 23/08/2011 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
530556 2011 QL14 27/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530557 2011 QQ19 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530558 2011 QF21 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
530559 2011 QZ24 20/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
530560 2011 QN26 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530561 2011 QM33 01/08/2011 Siding Spring SSS 650 m MPC · JPL
530562 2011 QU33 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530563 2011 QU55 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
530564 2011 QC57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
530565 2011 QC58 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530566 2011 QV60 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
530567 2011 QL63 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
530568 2011 QD65 13/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530569 2011 QU83 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 470 m MPC · JPL
530570 2011 QK85 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
530571 2011 QB89 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
530572 2011 QQ92 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,9 km MPC · JPL
530573 2011 QG95 23/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
530574 2011 QD98 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530575 2011 QZ99 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530576 2011 QG100 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
530577 2011 QJ100 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530578 2011 QQ100 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
530579 2011 QW100 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
530580 2011 RL4 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530581 2011 RE9 06/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
530582 2011 RS10 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530583 2011 RH20 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530584 2011 RK20 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
530585 2011 RL20 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530586 2011 RE21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
530587 2011 RQ21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530588 2011 SW2 17/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
530589 2011 SO3 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
530590 2011 SP4 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530591 2011 SO16 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530592 2011 SN24 21/09/2011 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
530593 2011 SH25 21/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
530594 2011 SN31 21/09/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
530595 2011 SK35 26/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
530596 2011 SV36 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530597 2011 SO42 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530598 2011 SE49 28/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
530599 2011 SP49 24/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
530600 2011 ST50 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530601 2011 SG54 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
530602 2011 SH56 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530603 2011 SJ56 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530604 2011 SJ62 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
530605 2011 SD64 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530606 2011 SJ65 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
530607 2011 SP65 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
530608 2011 SS71 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530609 2011 SG72 14/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
530610 2011 SB78 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
530611 2011 SJ83 26/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
530612 2011 SJ84 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530613 2011 SS84 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
530614 2011 SE86 08/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
530615 2011 SO86 13/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
530616 2011 SU87 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530617 2011 SB88 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530618 2011 SS91 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530619 2011 SP93 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530620 2011 ST93 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530621 2011 SK99 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530622 2011 SS103 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530623 2011 SW103 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530624 2011 SP106 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
530625 2011 SF107 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530626 2011 SH111 24/09/1960 Palomar PLS 620 m MPC · JPL
530627 2011 SW111 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530628 2011 SX114 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530629 2011 SF118 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530630 2011 SN119 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530631 2011 SZ127 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530632 2011 SS146 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
530633 2011 SC151 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530634 2011 SP156 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530635 2011 SQ159 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530636 2011 SJ160 20/09/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
530637 2011 SN162 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530638 2011 SF165 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530639 2011 SQ165 24/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
530640 2011 SB169 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530641 2011 SV170 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530642 2011 SO173 05/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
530643 2011 SQ174 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
530644 2011 SO181 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530645 2011 SA184 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530646 2011 SB184 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530647 2011 SJ185 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530648 2011 SK195 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
530649 2011 SJ205 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530650 2011 SF210 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530651 2011 SO217 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530652 2011 SJ225 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530653 2011 SY227 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530654 2011 SR229 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
530655 2011 SW230 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530656 2011 SX254 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
530657 2011 SB256 11/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
530658 2011 SX256 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
530659 2011 SO259 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530660 2011 SS259 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530661 2011 SY260 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530662 2011 SR261 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
530663 2011 SW275 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530664 2011 SO277 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 134 km MPC · JPL
530665 2011 SE278 16/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
530666 2011 SU278 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530667 2011 SW278 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
530668 2011 SX278 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
530669 2011 SO279 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
530670 2011 SE280 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
530671 2011 ST280 21/09/2011 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530672 2011 SZ280 19/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
530673 2011 SC281 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530674 2011 SF281 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530675 2011 SH281 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530676 2011 SL281 20/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
530677 2011 SM281 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
530678 2011 SO281 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530679 2011 TL15 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530680 2011 UT2 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530681 2011 UB3 14/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
530682 2011 UN3 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530683 2011 UH6 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530684 2011 UM7 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
530685 2011 UX10 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
530686 2011 UV15 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530687 2011 UZ15 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530688 2011 UE16 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530689 2011 UC19 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530690 2011 UM25 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530691 2011 UG26 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
530692 2011 UU26 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530693 2011 UB27 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
530694 2011 UY27 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530695 2011 UB28 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530696 2011 UG38 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530697 2011 UZ44 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530698 2011 UE46 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530699 2011 UT49 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530700 2011 UO51 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530701 2011 UY51 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530702 2011 UH52 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530703 2011 UM52 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
530704 2011 UX54 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530705 2011 UR57 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530706 2011 UV62 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530707 2011 UK64 04/11/2004 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530708 2011 UD73 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
530709 2011 UZ74 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530710 2011 UP75 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
530711 2011 UY76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530712 2011 UD79 24/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530713 2011 UG79 22/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
530714 2011 UD80 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
530715 2011 UT81 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530716 2011 UX83 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530717 2011 UH84 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530718 2011 UJ85 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530719 2011 UL85 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530720 2011 UU85 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530721 2011 UH88 11/09/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
530722 2011 UH89 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530723 2011 UY89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530724 2011 UA90 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530725 2011 UD90 30/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530726 2011 UL90 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
530727 2011 UM90 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530728 2011 UE92 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530729 2011 UO97 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530730 2011 UY97 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530731 2011 UZ101 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530732 2011 UZ102 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530733 2011 UH110 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530734 2011 UG117 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530735 2011 UU118 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530736 2011 UN119 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
530737 2011 UP119 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530738 2011 UB124 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530739 2011 UL124 03/10/2011 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
530740 2011 UJ127 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530741 2011 US129 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530742 2011 UJ130 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530743 2011 UA131 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS AMO 1,0 km MPC · JPL
530744 2011 UQ135 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530745 2011 UR135 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530746 2011 UE136 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530747 2011 UO138 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530748 2011 UO142 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530749 2011 UW144 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
530750 2011 UA146 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
530751 2011 UM149 08/10/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
530752 2011 UK152 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530753 2011 UU152 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530754 2011 UX154 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530755 2011 UO157 04/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
530756 2011 UQ159 12/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
530757 2011 UY160 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530758 2011 UJ161 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530759 2011 UO163 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530760 2011 UT163 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530761 2011 UF173 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
530762 2011 UU180 22/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530763 2011 UG181 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
530764 2011 UD184 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530765 2011 UH185 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530766 2011 UG188 05/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 680 m MPC · JPL
530767 2011 US192 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530768 2011 UD194 03/10/2011 XuYi PMO NEO 620 m MPC · JPL
530769 2011 UW196 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530770 2011 UZ196 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
530771 2011 UA199 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530772 2011 UD201 07/08/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
530773 2011 UO202 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
530774 2011 UP202 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530775 2011 UF203 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530776 2011 UM210 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
530777 2011 US225 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
530778 2011 UQ235 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530779 2011 US236 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530780 2011 UP238 03/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
530781 2011 UB242 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
530782 2011 UC242 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
530783 2011 UM243 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
530784 2011 UJ244 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530785 2011 UM249 20/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
530786 2011 UM252 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
530787 2011 UF255 14/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530788 2011 UW259 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
530789 2011 UB263 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530790 2011 UN265 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
530791 2011 UO265 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530792 2011 UG266 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530793 2011 UY266 14/12/2006 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
530794 2011 UP267 27/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530795 2011 UV267 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
530796 2011 UL271 19/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
530797 2011 UZ273 16/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530798 2011 UJ275 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530799 2011 UX277 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
530800 2011 UV278 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530801 2011 UF279 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
530802 2011 UK279 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530803 2011 UD284 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530804 2011 UB294 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
530805 2011 UF294 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
530806 2011 UB316 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530807 2011 UG316 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530808 2011 UL316 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530809 2011 UZ317 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530810 2011 UE319 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
530811 2011 UE320 03/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
530812 2011 UR320 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530813 2011 UL326 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530814 2011 UN326 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530815 2011 UY331 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530816 2011 UK332 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530817 2011 UB335 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530818 2011 UY336 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530819 2011 UM339 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530820 2011 UG346 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530821 2011 UH352 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
530822 2011 UY362 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
530823 2011 UD364 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530824 2011 UN368 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
530825 2011 UZ368 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530826 2011 UZ374 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530827 2011 UM377 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530828 2011 UU380 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530829 2011 UW387 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
530830 2011 UJ388 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530831 2011 UP390 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530832 2011 UD392 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530833 2011 UE398 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530834 2011 UX399 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530835 2011 UH400 07/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
530836 2011 UL401 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
530837 2011 UN406 21/09/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
530838 2011 UC411 12/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 111 km MPC · JPL
530839 2011 UK411 07/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 185 km MPC · JPL
530840 2011 UJ414 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530841 2011 UK414 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
530842 2011 UR414 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
530843 2011 UT414 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
530844 2011 UU414 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
530845 2011 UN415 15/05/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
530846 2011 UE416 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
530847 2011 UX416 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530848 2011 UY416 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
530849 2011 UY417 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530850 2011 UZ417 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
530851 2011 UA418 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
530852 2011 UE418 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
530853 2011 UJ418 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530854 2011 UL418 19/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
530855 2011 UM418 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
530856 2011 UO418 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
530857 2011 US418 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
530858 2011 UY418 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
530859 2011 UC419 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
530860 2011 UD419 28/10/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
530861 2011 VN6 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530862 2011 VB8 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530863 2011 VT10 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
530864 2011 VX10 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530865 2011 VR12 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
530866 2011 VX16 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530867 2011 VX17 13/08/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
530868 2011 VR21 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
530869 2011 VE22 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
530870 2011 VT24 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
530871 2011 WS2 07/01/2010 WISE WISE APO 1,4 km MPC · JPL
530872 2011 WA3 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530873 2011 WO6 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530874 2011 WL8 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530875 2011 WJ11 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530876 2011 WQ14 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
530877 2011 WN18 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530878 2011 WH20 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530879 2011 WL24 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530880 2011 WJ26 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530881 2011 WW28 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530882 2011 WH32 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
530883 2011 WU36 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
530884 2011 WX37 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530885 2011 WO38 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
530886 2011 WW38 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
530887 2011 WX38 27/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530888 2011 WJ44 01/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530889 2011 WU44 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530890 2011 WW49 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530891 2011 WF50 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
530892 2011 WX50 23/11/2011 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
530893 2011 WB51 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530894 2011 WS53 24/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
530895 2011 WV57 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
530896 2011 WG61 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530897 2011 WN63 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530898 2011 WE64 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530899 2011 WK64 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530900 2011 WD72 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
530901 2011 WK73 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530902 2011 WQ73 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
530903 2011 WY81 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530904 2011 WE83 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
530905 2011 WP84 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
530906 2011 WD85 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
530907 2011 WK90 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530908 2011 WN90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530909 2011 WO97 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
530910 2011 WF107 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
530911 2011 WW107 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530912 2011 WC120 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
530913 2011 WO122 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
530914 2011 WB123 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530915 2011 WW123 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
530916 2011 WL124 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
530917 2011 WH127 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
530918 2011 WP130 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
530919 2011 WN131 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
530920 2011 WF134 03/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
530921 2011 WZ135 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
530922 2011 WF143 17/06/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
530923 2011 WH144 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
530924 2011 WJ144 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530925 2011 WV144 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530926 2011 WU149 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
530927 2011 WL152 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
530928 2011 WU153 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
530929 2011 WA154 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
530930 2011 WG157 13/10/2010 Haleakala Pan-STARRS 161 km MPC · JPL
530931 2011 WL158 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530932 2011 WR158 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
530933 2011 WA159 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
530934 2011 WC159 30/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
530935 2011 WG159 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
530936 2011 WH159 01/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
530937 2011 WK159 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530938 2011 XE 16/01/2010 WISE WISE 410 m MPC · JPL
530939 2011 XQ 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
530940 2011 XE1 03/12/2011 ESA OGS ESA OGS AMO 810 m MPC · JPL
530941 2011 XJ4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS cubewano ( 176 km MPC · JPL
530942 2011 XP4 15/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
530943 2011 XQ4 06/12/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
530944 2011 YA1 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530945 2011 YQ12 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530946 2011 YZ21 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530947 2011 YW22 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530948 2011 YV23 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
530949 2011 YX33 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
530950 2011 YE35 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
530951 2011 YB38 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530952 2011 YC60 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
530953 2011 YY66 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530954 2011 YT78 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530955 2011 YN79 06/05/2010 Haleakala Pan-STARRS 255 km MPC · JPL
530956 2011 YU79 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530957 2011 YA80 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
530958 2011 YT80 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530959 2011 YZ80 31/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530960 2011 YD81 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530961 2012 AB4 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
530962 2012 AG8 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530963 2012 AM8 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530964 2012 AQ12 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
530965 2012 AA24 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
530966 2012 AS24 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530967 2012 AU24 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
530968 2012 AZ24 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
530969 2012 AR25 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
530970 2012 AX25 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530971 2012 AY25 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
530972 2012 BK2 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
530973 2012 BY4 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530974 2012 BN11 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 250 m MPC · JPL
530975 2012 BM16 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
530976 2012 BM18 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
530977 2012 BD19 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
530978 2012 BV21 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
530979 2012 BZ21 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
530980 2012 BW23 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
530981 2012 BM36 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
530982 2012 BD37 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
530983 2012 BT51 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530984 2012 BO56 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
530985 2012 BD58 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
530986 2012 BX58 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
530987 2012 BZ65 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
530988 2012 BD82 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
530989 2012 BM84 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
530990 2012 BW85 27/01/2012 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
530991 2012 BD86 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 410 m MPC · JPL
530992 2012 BB92 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
530993 2012 BY93 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
530994 2012 BA100 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
530995 2012 BT110 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
530996 2012 BF111 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
530997 2012 BX111 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
530998 2012 BM112 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
530999 2012 BZ114 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
531000 2012 BG117 04/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

526.000s  • 527.000s  • 528.000s  • 529.000s  • 530.000s  • 531.000s  • 532.000s  • 533.000s  • 534.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001