Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/93001–94000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93001 2000 RD84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
93002 2000 RN85 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
93003 2000 RY85 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93004 2000 RB86 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93005 2000 RG86 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93006 2000 RH86 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93007 2000 RN86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93008 2000 RR86 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93009 2000 RA87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93010 2000 RD87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93011 2000 RL87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
93012 2000 RZ87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93013 2000 RG89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93014 2000 RY90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93015 2000 RY91 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93016 2000 RA92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93017 2000 RK92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93018 2000 RT92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93019 2000 RE94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93020 2000 RY94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
93021 2000 RG95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93022 2000 RM95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
93023 2000 RP95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
93024 2000 RX95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93025 2000 RD96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
93026 2000 RT96 04/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
93027 2000 RA97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93028 2000 RF98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
93029 2000 RU98 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
93030 2000 RC99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93031 2000 RH100 05/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93032 2000 RG101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
93033 2000 RK102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93034 2000 RN102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93035 2000 RR103 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93036 2000 RW103 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93037 2000 RF104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93038 2000 RL104 06/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93039 2000 RL106 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93040 2000 SG 18/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93041 2000 SU2 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
93042 2000 SD4 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
93043 2000 SF4 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
93044 2000 SE6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93045 2000 SF6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93046 2000 SM6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93047 2000 ST6 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93048 2000 SB7 22/09/2000 Reedy Creek R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
93049 2000 SL8 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
93050 2000 SM8 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
93051 2000 SP8 22/09/2000 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
93052 2000 SH9 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93053 2000 SR12 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93054 2000 SW12 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93055 2000 SY12 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93056 2000 SC13 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93057 2000 SE14 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93058 2000 SL14 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93059 2000 SO16 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93060 2000 SW20 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
93061 Barbagallo 2000 SX20 23/09/2000 Bologna San Vittore Obs. 3,0 km MPC · JPL
93062 2000 SF22 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
93063 2000 SJ22 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
93064 2000 SN22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93065 2000 ST22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93066 2000 SU22 20/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
93067 2000 SB23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
93068 2000 SR24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 7,5 km MPC · JPL
93069 2000 SX24 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
93070 2000 SE25 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93071 2000 SD26 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93072 2000 SU26 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93073 2000 SO27 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93074 2000 SR27 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
93075 2000 SE28 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
93076 2000 SF28 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93077 2000 SM28 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93078 2000 SW28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93079 2000 SX28 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93080 2000 SK29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93081 2000 SP29 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93082 2000 SL32 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93083 2000 SC33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93084 2000 SD34 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93085 2000 SE35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93086 2000 SU35 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93087 2000 SK36 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93088 2000 SO36 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93089 2000 SX36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93090 2000 SF37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93091 2000 SG38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93092 2000 SN38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
93093 2000 SB39 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93094 2000 SF39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93095 2000 SL39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93096 2000 SN39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93097 2000 SP39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93098 2000 ST39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93099 2000 SY39 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93100 2000 SV41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93101 2000 SU42 26/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
93102 Leroy 2000 ST43 27/09/2000 Sainte-Clotilde R. Chassagne, C. Demeautis 2,0 km MPC · JPL
93103 2000 SA44 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93104 2000 SK45 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93105 2000 SB47 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93106 2000 ST47 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93107 2000 SA49 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93108 2000 SA50 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93109 2000 SN52 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93110 2000 SA54 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93111 2000 SJ55 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93112 2000 SP56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93113 2000 SZ56 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93114 2000 SE58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93115 2000 SJ58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93116 2000 SL58 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93117 2000 SM58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93118 2000 SY58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93119 2000 SJ59 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93120 2000 SK59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93121 2000 SY59 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93122 2000 SB61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93123 2000 SK61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93124 2000 SU61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93125 2000 SJ62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93126 2000 SY62 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93127 2000 SW63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
93128 2000 SN64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93129 2000 ST65 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93130 2000 SZ65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93131 2000 SV67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93132 2000 SJ69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93133 2000 SS69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93134 2000 SB70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93135 2000 SX70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93136 2000 SZ70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93137 2000 SC71 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93138 2000 SK71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93139 2000 SZ71 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93140 2000 SC72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93141 2000 SY72 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93142 2000 SE73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93143 2000 SE75 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93144 2000 SM78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93145 2000 SS78 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93146 2000 SU78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93147 2000 SA80 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93148 2000 SC80 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93149 2000 SM80 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93150 2000 SC81 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93151 2000 SD82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93152 2000 ST83 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93153 2000 SF84 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93154 2000 SK84 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93155 2000 SX84 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93156 2000 SB85 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93157 2000 SD85 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93158 2000 SK85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93159 2000 SZ86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93160 2000 SU87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93161 2000 SX87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93162 2000 SJ88 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93163 2000 SC89 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93164 2000 SR89 29/09/2000 Emerald Lane L. Ball 2,3 km MPC · JPL
93165 2000 SE93 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93166 2000 SF95 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93167 2000 SS95 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93168 2000 SZ96 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93169 2000 SC98 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93170 2000 SS98 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93171 2000 SJ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93172 2000 SQ100 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93173 2000 SQ101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93174 2000 SY101 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93175 2000 SL102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93176 2000 SA103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93177 2000 SP103 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93178 2000 SW103 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93179 2000 SH104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93180 2000 SS104 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93181 2000 ST104 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93182 2000 SB105 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93183 2000 SC106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93184 2000 SV107 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93185 2000 SH108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93186 2000 SR108 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93187 2000 SV109 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93188 2000 SF110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93189 2000 SZ110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93190 2000 SN111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93191 2000 SO111 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93192 2000 SV111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93193 2000 SC112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93194 2000 SD112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93195 2000 SV112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93196 2000 SU113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93197 2000 SO114 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93198 2000 ST114 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93199 2000 SF115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93200 2000 SS115 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93201 2000 SZ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93202 2000 SU116 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93203 2000 SN118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93204 2000 SQ118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93205 2000 ST119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93206 2000 SS122 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93207 2000 SY122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93208 2000 SQ123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93209 2000 SL125 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93210 2000 SS126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93211 2000 SU126 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93212 2000 SA127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93213 2000 SA128 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
93214 2000 SB128 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93215 2000 SL128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93216 2000 ST128 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93217 2000 SR130 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93218 2000 SJ131 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93219 2000 SG133 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93220 2000 SA135 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93221 2000 SE140 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
93222 2000 SL140 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93223 2000 SC141 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93224 2000 SR141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
93225 2000 SE142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
93226 2000 SJ142 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93227 2000 SU142 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93228 2000 SH144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93229 2000 SJ144 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93230 2000 SW144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93231 2000 SK146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93232 2000 SE147 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93233 2000 SN147 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93234 2000 SS147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93235 2000 SE148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93236 2000 SR149 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93237 2000 SX149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93238 2000 SH150 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93239 2000 SO150 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93240 2000 SB152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93241 2000 SO152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93242 2000 SF153 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93243 2000 SA154 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93244 2000 SE154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93245 2000 SH155 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93246 2000 SR156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93247 2000 ST156 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93248 2000 SD157 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93249 2000 SL157 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93250 2000 SP157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93251 2000 SZ157 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93252 2000 SS160 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93253 2000 SB161 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93254 2000 SF161 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93255 2000 SC163 29/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
93256 Stach 2000 SD163 29/09/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
93257 2000 SQ165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93258 2000 SX165 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93259 2000 SD166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93260 2000 SB168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93261 2000 SN168 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93262 2000 SR168 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
93263 2000 ST170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93264 2000 SP171 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93265 2000 SV171 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93266 2000 SW171 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93267 2000 SS173 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93268 2000 SX173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93269 2000 SL175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93270 2000 SQ175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93271 2000 SS175 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93272 2000 ST176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93273 2000 SE177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93274 2000 SC178 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93275 2000 SO178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93276 2000 ST178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93277 2000 SJ179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93278 2000 SS181 19/09/2000 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
93279 2000 SU181 19/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
93280 2000 SW186 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
93281 2000 SJ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
93282 2000 SK187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
93283 2000 SP188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
93284 2000 SY188 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
93285 2000 SQ189 22/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
93286 2000 SV191 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93287 2000 SG194 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93288 2000 SA196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93289 2000 SC196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93290 2000 SP196 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93291 2000 SV196 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93292 2000 SD198 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93293 2000 SM199 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93294 2000 SY199 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93295 2000 SC201 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93296 2000 SU202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93297 2000 ST203 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93298 2000 SH205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93299 2000 SC206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93300 2000 SD206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93301 2000 SE206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93302 2000 SJ206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93303 2000 SM206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93304 2000 SV206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93305 2000 SK208 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93306 2000 SE209 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93307 2000 SV209 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93308 2000 SV211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93309 2000 SB212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93310 2000 SU212 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93311 2000 SN213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93312 2000 SV215 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93313 2000 SY216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93314 2000 SC217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93315 2000 SF217 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93316 2000 SN217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93317 2000 SQ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93318 2000 SQ218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93319 2000 SL219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93320 2000 SO219 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93321 2000 SA220 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93322 2000 SA221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93323 2000 SL221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93324 2000 SG225 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93325 2000 SB226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93326 2000 SE227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93327 2000 SA229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93328 2000 SB229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93329 2000 SJ230 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93330 2000 SP230 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93331 2000 SF231 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93332 2000 ST234 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93333 2000 SA235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
93334 2000 SC235 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93335 2000 SK235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93336 2000 SF236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93337 2000 SK236 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93338 2000 SJ237 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93339 2000 SM241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93340 2000 SJ243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93341 2000 SP244 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93342 2000 SR244 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93343 2000 SV245 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93344 2000 SY245 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93345 2000 SG246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93346 2000 SO247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93347 2000 SX247 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93348 2000 SP250 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93349 2000 SJ251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93350 2000 SR252 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93351 2000 SX252 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93352 2000 SZ252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93353 2000 SF253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93354 2000 SL256 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93355 2000 SK257 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93356 2000 SM260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93357 2000 SP261 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93358 2000 SS261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93359 2000 SA262 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93360 2000 ST262 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93361 2000 SY262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93362 2000 SQ263 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93363 2000 SA264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93364 2000 SU265 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93365 2000 SR266 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93366 2000 SJ267 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93367 2000 SK268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93368 2000 SO268 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93369 2000 SQ268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93370 2000 SY268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
93371 2000 SP269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93372 2000 SV269 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93373 2000 SJ270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93374 2000 SK270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93375 2000 SY270 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93376 2000 SF271 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93377 2000 SO271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93378 2000 SQ271 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93379 2000 SU275 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93380 2000 SA276 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93381 2000 SK276 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93382 2000 SB277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93383 2000 SG277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93384 2000 SY277 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93385 2000 SS278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93386 2000 SH279 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93387 2000 SR279 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93388 2000 ST279 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93389 2000 SK280 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93390 2000 SC281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93391 2000 SE282 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93392 2000 SX284 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93393 2000 SB285 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93394 2000 ST285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93395 2000 SQ286 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93396 2000 SG287 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93397 2000 SH287 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93398 2000 SL287 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
93399 2000 SC288 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93400 2000 SW288 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93401 2000 SE293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93402 2000 SG293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93403 2000 SM293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93404 2000 SQ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93405 2000 SV293 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93406 2000 SZ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93407 2000 SM294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93408 2000 SV294 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93409 2000 SS296 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93410 2000 SJ297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93411 2000 SY298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93412 2000 ST300 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93413 2000 SB301 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93414 2000 SC301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93415 2000 SW301 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93416 2000 SG303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93417 2000 SV303 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
93418 2000 SB305 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93419 2000 SS305 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93420 2000 SC307 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93421 2000 SK307 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93422 2000 SB308 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93423 2000 SG308 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93424 2000 SP312 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93425 2000 SC314 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93426 2000 SQ315 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93427 2000 SY315 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93428 2000 ST316 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93429 2000 SE317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93430 2000 SG317 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93431 2000 SS317 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93432 2000 SN318 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93433 2000 SN319 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93434 2000 ST319 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
93435 2000 SS320 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93436 2000 SO326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
93437 2000 SG327 29/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
93438 2000 SR327 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93439 2000 SF328 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93440 2000 SX328 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93441 2000 SV330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
93442 2000 SO333 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
93443 2000 SK336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
93444 2000 SN336 26/09/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
93445 2000 SU336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
93446 2000 SV339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
93447 2000 SZ339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
93448 2000 SA345 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93449 2000 SD347 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93450 2000 SP347 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93451 2000 SE349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
93452 2000 SY351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
93453 2000 SZ351 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93454 2000 SP352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
93455 2000 SS352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
93456 2000 SG357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
93457 2000 ST358 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93458 2000 SX358 25/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
93459 2000 SK360 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
93460 2000 SV360 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
93461 2000 ST363 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93462 2000 SJ367 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
93463 2000 SC368 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93464 2000 SA369 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
93465 2000 SY369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
93466 2000 TO 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,4 km MPC · JPL
93467 2000 TM5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93468 2000 TY5 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93469 2000 TW10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93470 2000 TW11 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93471 2000 TU12 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93472 2000 TV12 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93473 2000 TY13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93474 2000 TU14 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93475 2000 TB17 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
93476 2000 TG17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93477 2000 TL17 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93478 2000 TQ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93479 2000 TM20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93480 2000 TZ20 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93481 2000 TN21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93482 2000 TO21 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93483 2000 TM22 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93484 2000 TP22 05/10/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
93485 2000 TS24 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93486 2000 TE25 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93487 2000 TD26 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93488 2000 TV32 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93489 2000 TT33 05/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
93490 2000 TV33 08/10/2000 Emerald Lane L. Ball 3,7 km MPC · JPL
93491 2000 TC34 07/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
93492 2000 TD36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
93493 2000 TN38 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93494 2000 TA39 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93495 2000 TB39 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93496 2000 TT41 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93497 2000 TV42 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93498 2000 TH45 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93499 2000 TK46 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
93500 2000 TU49 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93501 2000 TE50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93502 2000 TN50 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93503 2000 TJ51 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93504 2000 TM52 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93505 2000 TF53 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93506 2000 TS54 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93507 2000 TA56 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93508 2000 TM56 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
93509 2000 TP56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
93510 2000 TT56 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93511 2000 TA60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
93512 2000 TO60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93513 2000 TP61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
93514 2000 TA62 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
93515 2000 TS62 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93516 2000 TA63 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93517 2000 TF63 03/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93518 2000 TU63 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93519 2000 TV63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93520 2000 TW63 03/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93521 2000 TX65 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93522 2000 TK67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93523 2000 TQ67 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93524 2000 UQ 20/10/2000 Ondřejov P. Kušnirák 5,1 km MPC · JPL
93525 2000 UX 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,8 km MPC · JPL
93526 2000 UY 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
93527 2000 UW1 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93528 2000 UL4 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93529 2000 UM6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93530 2000 UW6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93531 2000 UA7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93532 2000 UL9 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93533 2000 UO12 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93534 2000 UU13 27/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
93535 2000 UL14 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93536 2000 UM14 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93537 2000 UV14 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
93538 2000 UJ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93539 2000 US17 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93540 2000 UG19 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93541 2000 UT20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93542 2000 UY20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93543 2000 UG21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93544 2000 UV21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93545 2000 UY21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93546 2000 UT22 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93547 2000 UC23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93548 2000 UL23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93549 2000 UP23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93550 2000 UY23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93551 2000 UL24 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93552 2000 UO25 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93553 2000 UT25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93554 2000 UM27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93555 2000 US27 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93556 2000 UK31 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
93557 2000 UH34 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93558 2000 UJ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93559 2000 UA37 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93560 2000 UB37 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93561 2000 UO37 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93562 2000 UW37 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93563 2000 UY37 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93564 2000 UR38 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93565 2000 UB39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93566 2000 UC39 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93567 2000 UD39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93568 2000 UE39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93569 2000 UG39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
93570 2000 UY41 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93571 2000 UP42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93572 2000 UT42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93573 2000 UU42 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93574 2000 UG43 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93575 2000 UD44 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93576 2000 UL44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93577 2000 UA46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93578 2000 UW47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93579 2000 UZ47 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93580 2000 UC48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93581 2000 UD48 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
93582 2000 UP48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93583 2000 UC51 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
93584 2000 UL51 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93585 2000 UE52 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93586 2000 UH52 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93587 2000 UJ52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93588 2000 UO52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93589 2000 UV52 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93590 2000 UY52 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93591 2000 US53 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93592 2000 UD54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93593 2000 UF54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93594 2000 UH54 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93595 2000 UZ54 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
93596 2000 UN55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93597 2000 UX55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93598 2000 UD56 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
93599 2000 UA57 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93600 2000 UN57 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93601 2000 UR57 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93602 2000 UG58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93603 2000 UO58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93604 2000 UP58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93605 2000 UR58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93606 2000 UU60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93607 2000 UQ61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93608 2000 UR61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93609 2000 UX61 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93610 2000 UK62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93611 2000 UZ62 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93612 2000 UH63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93613 2000 UL64 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93614 2000 UZ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93615 2000 UO66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93616 2000 UW66 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93617 2000 UC69 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93618 2000 UL69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93619 2000 UR69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
93620 2000 UQ70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93621 2000 UZ70 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93622 2000 UJ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93623 2000 UC73 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93624 2000 UP73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93625 2000 UU73 26/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93626 2000 UV73 26/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93627 2000 UK74 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93628 2000 UF75 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93629 2000 UH77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93630 2000 UR77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93631 2000 UV78 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93632 2000 UE79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93633 2000 UF79 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93634 2000 UP79 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93635 2000 UR80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93636 2000 UF81 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93637 2000 UM81 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93638 2000 UP81 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93639 2000 UQ86 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93640 2000 UU86 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93641 2000 US88 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93642 2000 UA89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93643 2000 UK89 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93644 2000 UE90 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93645 2000 UF90 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93646 2000 UR90 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93647 2000 UK91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93648 2000 UH92 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93649 2000 UA94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93650 2000 UQ94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93651 2000 UU94 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93652 2000 UW97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93653 2000 UL98 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93654 2000 UX98 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93655 2000 UT99 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93656 2000 UW99 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93657 2000 UN100 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93658 2000 UU103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93659 2000 UF104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93660 2000 UH104 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93661 2000 UQ104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93662 2000 UD105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93663 2000 UX105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93664 2000 UJ106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93665 2000 US108 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93666 2000 UL109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93667 2000 UM109 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93668 2000 UA110 31/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
93669 2000 UV111 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
93670 2000 UC112 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
93671 2000 UQ112 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93672 2000 UY112 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
93673 2000 UR113 18/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93674 2000 VZ3 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93675 2000 VR5 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93676 2000 VX5 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93677 2000 VD6 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93678 2000 VJ6 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93679 2000 VO11 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93680 2000 VC12 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93681 2000 VZ13 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93682 2000 VM14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93683 2000 VN14 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93684 2000 VC15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93685 2000 VG15 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93686 2000 VB17 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93687 2000 VH18 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93688 2000 VG20 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93689 2000 VT20 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93690 2000 VE21 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93691 2000 VJ21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93692 2000 VK21 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93693 2000 VC23 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93694 2000 VD23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93695 2000 VU24 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93696 2000 VV25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93697 2000 VH26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93698 2000 VM26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93699 2000 VP26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93700 2000 VT26 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93701 2000 VM27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93702 2000 VU27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93703 2000 VZ27 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93704 2000 VP28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93705 2000 VP30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93706 2000 VQ30 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93707 2000 VP31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93708 2000 VR31 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93709 2000 VW31 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93710 2000 VR33 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93711 2000 VX33 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93712 2000 VU34 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93713 2000 VH35 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93714 2000 VJ35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93715 2000 VN35 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93716 2000 VP35 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93717 2000 VE36 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
93718 2000 VO36 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93719 2000 VR36 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93720 2000 VY37 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93721 2000 VN39 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93722 2000 VE40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93723 2000 VF40 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
93724 2000 VX40 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93725 2000 VF41 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93726 2000 VZ41 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93727 2000 VX42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93728 2000 VX43 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93729 2000 VK44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93730 2000 VB46 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93731 2000 VT46 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93732 2000 VE47 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
93733 2000 VJ47 03/11/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
93734 2000 VS47 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93735 2000 VO48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93736 2000 VL50 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93737 2000 VP50 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
93738 2000 VQ50 02/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
93739 2000 VK51 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93740 2000 VO51 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93741 2000 VV55 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93742 2000 VH56 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93743 2000 VX56 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93744 2000 VM57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93745 2000 VQ57 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93746 2000 VU57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93747 2000 VG58 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93748 2000 VO61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93749 2000 VP62 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93750 2000 WF1 17/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
93751 2000 WH1 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93752 2000 WA5 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93753 2000 WO5 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93754 2000 WZ6 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93755 2000 WC7 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
93756 2000 WZ8 19/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
93757 2000 WE14 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
93758 2000 WE16 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93759 2000 WK16 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93760 2000 WP17 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93761 2000 WT17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
93762 2000 WB18 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
93763 2000 WH19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,6 km MPC · JPL
93764 2000 WC20 23/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
93765 2000 WB21 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
93766 2000 WL21 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93767 2000 WM21 21/11/2000 Needville Needville Obs. 6,4 km MPC · JPL
93768 2000 WN22 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93769 2000 WO23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93770 2000 WX23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93771 2000 WL24 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93772 2000 WH25 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93773 2000 WL25 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93774 2000 WV25 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93775 2000 WY25 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93776 2000 WW26 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93777 2000 WE30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93778 2000 WN30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93779 2000 WT30 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
93780 2000 WV30 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93781 2000 WZ31 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93782 2000 WW32 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93783 2000 WM33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93784 2000 WX33 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93785 2000 WZ33 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93786 2000 WS34 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93787 2000 WE35 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93788 2000 WH35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93789 2000 WJ35 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93790 2000 WL37 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93791 2000 WU38 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93792 2000 WL40 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93793 2000 WL41 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
93794 2000 WW42 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93795 2000 WB43 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93796 2000 WG43 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93797 2000 WO43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93798 2000 WP45 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93799 2000 WN46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93800 2000 WR46 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93801 2000 WM48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93802 2000 WW48 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
93803 2000 WL49 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
93804 2000 WU49 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
93805 2000 WT50 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
93806 2000 WD54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93807 2000 WF55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93808 2000 WL55 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93809 2000 WK56 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93810 2000 WB57 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93811 2000 WV57 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93812 2000 WH59 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
93813 2000 WB60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93814 2000 WJ60 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93815 2000 WM60 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93816 2000 WJ61 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93817 2000 WQ61 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
93818 2000 WL62 23/11/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
93819 2000 WG69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93820 2000 WN70 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93821 2000 WF71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93822 2000 WR71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93823 2000 WU72 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93824 2000 WW72 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93825 2000 WA74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93826 2000 WG74 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
93827 2000 WR75 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93828 2000 WJ76 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93829 2000 WZ76 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93830 2000 WE77 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93831 2000 WL77 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93832 2000 WU77 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
93833 2000 WL78 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
93834 2000 WR79 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93835 2000 WG80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93836 2000 WO80 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
93837 2000 WW82 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93838 2000 WA84 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93839 2000 WW84 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93840 2000 WT85 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93841 2000 WJ87 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
93842 2000 WU87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93843 2000 WS89 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93844 2000 WC90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93845 2000 WF90 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93846 2000 WW91 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93847 2000 WF92 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93848 2000 WX92 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93849 2000 WZ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93850 2000 WJ94 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93851 2000 WE96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93852 2000 WS96 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93853 2000 WW96 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93854 2000 WH97 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93855 2000 WU97 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93856 2000 WL99 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93857 2000 WV102 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93858 2000 WJ103 26/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93859 2000 WM109 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93860 2000 WH110 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93861 2000 WP111 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93862 2000 WD113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93863 2000 WL113 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
93864 2000 WS113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93865 2000 WV113 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93866 2000 WK115 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
93867 2000 WQ115 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93868 2000 WL116 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93869 2000 WZ119 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93870 2000 WW120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
93871 2000 WZ120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93872 2000 WB122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93873 2000 WC122 29/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93874 2000 WX124 27/11/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
93875 2000 WW125 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93876 2000 WZ125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93877 2000 WS127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
93878 2000 WK128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
93879 2000 WQ128 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
93880 2000 WV128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
93881 2000 WJ129 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
93882 2000 WA130 19/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
93883 2000 WN130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
93884 2000 WZ130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
93885 2000 WO132 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93886 2000 WB135 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93887 2000 WY135 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
93888 2000 WP136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
93889 2000 WQ136 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
93890 2000 WV136 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93891 2000 WB137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93892 2000 WF141 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
93893 2000 WL141 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93894 2000 WM141 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
93895 2000 WX141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
93896 2000 WY141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
93897 2000 WD143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93898 2000 WO143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93899 2000 WL145 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
93900 2000 WS146 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
93901 2000 WN147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
93902 2000 WT148 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
93903 2000 WT149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
93904 2000 WY150 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93905 2000 WX151 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
93906 2000 WJ153 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
93907 2000 WW153 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93908 2000 WE154 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93909 2000 WF154 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93910 2000 WZ155 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
93911 2000 WF156 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
93912 2000 WE157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
93913 2000 WO157 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93914 2000 WV157 30/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93915 2000 WX157 30/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
93916 2000 WG158 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93917 2000 WV158 30/11/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
93918 2000 WW159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
93919 2000 WJ160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
93920 2000 WN160 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93921 2000 WQ160 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93922 2000 WF161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
93923 2000 WM161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93924 2000 WO161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
93925 2000 WC162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93926 2000 WF162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93927 2000 WW162 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
93928 2000 WA163 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
93929 2000 WM163 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93930 2000 WE164 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93931 2000 WY164 22/11/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
93932 2000 WL165 23/11/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
93933 2000 WC166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
93934 2000 WC167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
93935 2000 WE168 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
93936 2000 WH170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
93937 2000 WM170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
93938 2000 WH171 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
93939 2000 WO171 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93940 2000 WW171 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93941 2000 WF172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93942 2000 WK172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
93943 2000 WR172 25/11/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
93944 2000 WV172 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93945 2000 WC174 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
93946 2000 WW174 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
93947 2000 WQ175 26/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
93948 2000 WK177 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93949 2000 WZ178 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,1 km MPC · JPL
93950 2000 WB179 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93951 2000 WT179 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
93952 2000 WK181 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
93953 2000 WY181 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
93954 2000 WQ182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
93955 2000 WT183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
93956 2000 WM184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
93957 2000 WM186 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93958 2000 WP187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
93959 2000 WR187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
93960 2000 WE191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
93961 2000 WF191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
93962 2000 WG192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
93963 2000 XE 01/12/2000 Farpoint G. Hug 4,8 km MPC · JPL
93964 2000 XL2 04/12/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
93965 2000 XL3 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93966 2000 XU3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93967 2000 XA4 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
93968 2000 XO5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
93969 2000 XQ5 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93970 2000 XR6 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93971 2000 XS6 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
93972 2000 XF7 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93973 2000 XR7 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
93974 2000 XT7 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
93975 2000 XC8 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
93976 2000 XT8 01/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
93977 2000 XV8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
93978 2000 XT9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93979 2000 XF11 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
93980 2000 XP11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
93981 2000 XU11 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
93982 2000 XZ11 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
93983 2000 XK12 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
93984 2000 XT12 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93985 2000 XU15 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93986 2000 XZ15 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
93987 2000 XB16 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
93988 2000 XC16 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
93989 2000 XT16 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
93990 2000 XZ16 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
93991 2000 XM17 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
93992 2000 XO17 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
93993 2000 XX17 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
93994 2000 XW18 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93995 2000 XA19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
93996 2000 XO19 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
93997 2000 XT19 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
93998 2000 XL20 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
93999 2000 XZ20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
94000 2000 XK21 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL

89.000s  • 90.000s  • 91.000s  • 92.000s  • 93.000s  • 94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001