Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/67001–68000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67001 1999 XN117 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
67002 1999 XJ118 05/12/1999 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
67003 1999 XU118 05/12/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
67004 1999 XU119 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
67005 1999 XZ120 05/12/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
67006 1999 XD121 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
67007 1999 XM121 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
67008 1999 XD122 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
67009 1999 XS122 07/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
67010 1999 XD123 07/12/1999 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
67011 1999 XR123 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
67012 1999 XL124 07/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
67013 1999 XY124 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
67014 1999 XJ125 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
67015 1999 XB126 07/12/1999 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
67016 1999 XL130 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67017 1999 XV132 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
67018 1999 XY133 12/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67019 1999 XF137 13/12/1999 Modra L. Kornoš, J. Tóth 1,6 km MPC · JPL
67020 1999 XS137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 12 km MPC · JPL
67021 1999 XG143 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,4 km MPC · JPL
67022 1999 XO147 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
67023 1999 XP152 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67024 1999 XS153 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67025 1999 XU155 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67026 1999 XX155 08/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67027 1999 XE164 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67028 1999 XH164 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67029 1999 XH166 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67030 1999 XJ166 10/12/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67031 1999 XX166 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67032 1999 XV167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67033 1999 XN169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67034 1999 XN170 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67035 1999 XO171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67036 1999 XS171 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67037 1999 XC181 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67038 1999 XC182 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67039 1999 XT183 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67040 1999 XL187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67041 1999 XR187 12/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67042 1999 XF188 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67043 1999 XS188 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67044 1999 XF189 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67045 1999 XZ191 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67046 1999 XX192 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
67047 1999 XU193 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67048 1999 XJ203 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
67049 1999 XB204 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67050 1999 XT204 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67051 1999 XP206 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67052 1999 XY207 13/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
67053 1999 XZ207 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67054 1999 XR209 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
67055 1999 XC211 13/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
67056 1999 XL212 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67057 1999 XS229 07/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
67058 1999 XY229 07/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
67059 1999 XZ229 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
67060 1999 XD230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
67061 1999 XK233 03/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67062 1999 XU233 04/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
67063 1999 XM244 04/12/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
67064 1999 XM260 07/12/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
67065 1999 XW261 03/12/1999 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
67066 1999 YO 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67067 1999 YC6 30/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67068 1999 YO25 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
67069 2000 AQ1 02/01/2000 Kleť Kleť Obs. 9,3 km MPC · JPL
67070 Rinaldi 2000 AZ2 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 4,7 km MPC · JPL
67071 2000 AA7 02/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
67072 2000 AY11 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67073 2000 AG14 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67074 2000 AC15 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
67075 2000 AD15 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67076 2000 AC19 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67077 2000 AQ21 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67078 2000 AW26 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67079 2000 AL27 03/01/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
67080 2000 AC29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67081 2000 AL31 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67082 2000 AY32 03/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67083 2000 AW34 03/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67084 2000 AY38 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67085 Oppenheimer 2000 AG42 04/01/2000 Gnosca S. Sposetti 1,3 km MPC · JPL
67086 2000 AY45 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67087 2000 AL51 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67088 2000 AN51 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67089 2000 AW51 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67090 2000 AC52 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67091 2000 AJ52 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67092 2000 AA53 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67093 2000 AY53 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67094 2000 AC62 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67095 2000 AU67 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67096 2000 AL70 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67097 2000 AF71 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67098 2000 AN74 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67099 2000 AK76 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
67100 2000 AL76 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67101 2000 AW78 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67102 2000 AB80 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67103 2000 AC80 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67104 2000 AH81 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67105 2000 AV91 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67106 2000 AF92 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67107 2000 AU93 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67108 2000 AB100 05/01/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
67109 2000 AC100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67110 2000 AF101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67111 2000 AL101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67112 2000 AA104 05/01/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
67113 2000 AC114 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67114 2000 AT115 05/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67115 2000 AF116 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
67116 2000 AY116 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67117 2000 AA117 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67118 2000 AB120 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67119 2000 AP122 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67120 2000 AY122 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
67121 2000 AE123 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67122 2000 AY123 05/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67123 2000 AL124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67124 2000 AY127 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67125 2000 AC131 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67126 2000 AS133 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67127 2000 AN136 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67128 2000 AQ139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
67129 2000 AA140 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67130 2000 AA141 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67131 2000 AC143 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67132 2000 AD145 06/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67133 2000 AL145 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
67134 2000 AB149 07/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67135 2000 AD152 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67136 2000 AG154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67137 2000 AX155 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67138 2000 AF165 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67139 2000 AK165 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67140 2000 AD166 08/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67141 2000 AC169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67142 2000 AV169 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67143 2000 AY170 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67144 2000 AO171 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67145 2000 AW173 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67146 2000 AN175 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67147 2000 AF176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67148 2000 AG186 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
67149 2000 AA187 08/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67150 2000 AK187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67151 2000 AA188 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67152 2000 AM189 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67153 2000 AP189 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67154 2000 AJ194 08/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
67155 2000 AK194 08/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67156 2000 AY197 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67157 2000 AR198 08/01/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67158 2000 AX199 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67159 2000 AC200 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67160 2000 AT200 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67161 2000 AA205 08/01/2000 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,5 km MPC · JPL
67162 2000 AR217 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
67163 2000 AU228 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
67164 2000 AJ229 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67165 2000 AW230 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
67166 2000 AZ232 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67167 2000 AM235 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67168 2000 AX237 06/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67169 2000 AV241 07/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
67170 2000 AC244 08/01/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
67171 2000 AQ244 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67172 2000 BH16 30/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
67173 2000 BR17 30/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67174 2000 BS18 30/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67175 2000 BA19 31/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67176 2000 BP20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
67177 2000 BM22 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
67178 2000 BE25 30/01/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67179 2000 BQ25 30/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67180 2000 BJ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67181 2000 BZ27 30/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
67182 2000 BQ28 29/01/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67183 2000 BT33 30/01/2000 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
67184 2000 CS4 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
67185 2000 CR6 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67186 2000 CF25 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
67187 2000 CL27 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67188 2000 CV28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67189 2000 CT30 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
67190 2000 CB32 02/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67191 2000 CB38 03/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67192 2000 CH49 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67193 2000 CY57 05/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67194 2000 CA61 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67195 2000 CT66 06/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67196 2000 CE75 03/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67197 2000 CU79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
67198 2000 CR91 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67199 2000 CP96 06/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67200 2000 CG97 12/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 8,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67201 2000 CR103 08/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67202 2000 CJ108 05/02/2000 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
67203 2000 CQ124 03/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67204 2000 DJ4 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67205 2000 DB7 29/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 7,4 km MPC · JPL
67206 2000 DU15 27/02/2000 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
67207 2000 DJ19 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67208 2000 DQ20 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67209 2000 DN26 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67210 2000 DF29 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67211 2000 DT33 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67212 2000 DY35 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67213 2000 DN36 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67214 2000 DC47 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67215 2000 DL53 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67216 2000 DU56 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67217 2000 DL57 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67218 2000 DF62 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67219 2000 DE64 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67220 2000 DH67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67221 2000 DP73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67222 2000 DA75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67223 2000 DC81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67224 2000 DB95 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67225 2000 DM101 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67226 2000 DB102 29/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
67227 2000 DV102 29/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67228 2000 DY107 28/02/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67229 2000 DX108 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
67230 2000 EB 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67231 2000 EH 01/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
67232 2000 EB3 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67233 2000 EP11 04/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67234 2000 ED12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67235 Fairbank 2000 EJ15 05/03/2000 Gnosca S. Sposetti 4,6 km MPC · JPL
67236 2000 EH19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67237 2000 EA24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67238 2000 ER26 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
67239 2000 ER30 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67240 2000 EF39 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67241 2000 EZ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67242 2000 EG47 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67243 2000 ED57 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
67244 2000 EH58 08/03/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
67245 2000 EP60 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67246 2000 ED70 10/03/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
67247 2000 EA82 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67248 2000 EY87 09/03/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
67249 2000 EJ96 11/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67250 2000 EH97 10/03/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
67251 2000 EB103 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67252 2000 ET104 14/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67253 2000 EA106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
67254 2000 EV108 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
67255 2000 ET109 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
67256 2000 EA113 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67257 2000 EY117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
67258 2000 EX119 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
67259 2000 EA121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67260 2000 EJ127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67261 2000 EO127 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67262 2000 EU136 12/03/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67263 2000 ER150 05/03/2000 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
67264 2000 EM153 06/03/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
67265 2000 EX158 12/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67266 2000 EC163 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67267 2000 EE183 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67268 2000 EC184 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67269 2000 FF5 29/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
67270 2000 FJ12 28/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67271 2000 FW19 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67272 2000 FQ27 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
67273 2000 FZ32 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67274 2000 FA41 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
67275 2000 FU41 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67276 2000 FJ42 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67277 2000 FT43 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67278 2000 FF44 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67279 2000 FD45 29/03/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
67280 2000 FL48 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67281 2000 FV60 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67282 2000 FR65 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
67283 2000 GN 02/04/2000 Prescott P. G. Comba 2,4 km MPC · JPL
67284 2000 GD1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67285 2000 GH2 05/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,0 km MPC · JPL
67286 2000 GT7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67287 2000 GP23 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67288 2000 GN42 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67289 2000 GQ47 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67290 2000 GD54 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67291 2000 GN65 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
67292 2000 GR65 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67293 2000 GE66 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67294 2000 GB74 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67295 2000 GK77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67296 2000 GA80 13/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67297 2000 GM89 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67298 2000 GD91 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67299 2000 GS95 06/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67300 2000 GA99 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67301 2000 GR114 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67302 2000 GU132 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67303 2000 GR141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
67304 2000 GZ157 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
67305 2000 GD159 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67306 2000 GP163 10/04/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
67307 2000 GA184 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67308 Öveges 2000 HD 21/04/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 7,4 km MPC · JPL
67309 2000 HO2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67310 2000 HO9 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67311 2000 HF12 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67312 2000 HN15 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67313 2000 HG16 29/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67314 2000 HX23 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67315 2000 HR32 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67316 2000 HU37 30/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67317 2000 HE43 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67318 2000 HT50 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67319 2000 HC57 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67320 2000 HR60 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
67321 2000 HN61 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67322 2000 HN62 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
67323 2000 HX65 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
67324 2000 HC69 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
67325 2000 HU69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
67326 2000 HX73 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67327 2000 HD76 27/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67328 2000 HK77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
67329 2000 HV77 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67330 2000 HE79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67331 2000 HN79 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67332 2000 HF81 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67333 2000 HG103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
67334 2000 JZ2 03/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
67335 2000 JC6 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67336 2000 JG9 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67337 2000 JJ11 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67338 2000 JH12 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67339 2000 JL16 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67340 2000 JJ21 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
67341 2000 JR21 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67342 2000 JA24 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67343 2000 JL24 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67344 2000 JD40 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67345 2000 JR48 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67346 2000 JB54 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67347 2000 JQ62 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67348 2000 JP65 06/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67349 2000 JF66 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67350 2000 JW66 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
67351 2000 JQ79 05/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67352 2000 JN80 02/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
67353 2000 JW82 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67354 2000 KM1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67355 2000 KM4 28/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
67356 2000 KD12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67357 2000 KS15 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67358 2000 KU31 28/05/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
67359 2000 KU37 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
67360 2000 KU40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
67361 2000 KQ42 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67362 2000 KV70 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67363 2000 KG71 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
67364 2000 KQ71 28/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
67365 2000 LA23 06/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67366 2000 LV23 08/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67367 2000 LY27 07/06/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67368 2000 LH33 04/06/2000 Haleakala NEAT 18 km MPC · JPL
67369 2000 MF2 29/06/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
67370 2000 NX2 03/07/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67371 2000 NM5 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67372 2000 NU12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
67373 2000 NS13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67374 2000 NE14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67375 2000 NQ19 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
67376 2000 NP28 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
67377 2000 OW1 26/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 6,0 km MPC · JPL
67378 2000 OC3 29/07/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67379 2000 OB6 24/07/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
67380 2000 OO6 29/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67381 2000 OL8 30/07/2000 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
67382 2000 OO15 23/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67383 2000 OQ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67384 2000 OK17 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67385 2000 OU21 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67386 2000 OO43 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67387 2000 OS44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67388 2000 OZ44 30/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67389 2000 OW45 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67390 2000 OU47 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67391 2000 OE48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67392 2000 OW57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67393 2000 OX58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
67394 2000 OE61 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67395 2000 PR 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67396 2000 PV2 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67397 2000 PR4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
67398 2000 PA6 05/08/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
67399 2000 PJ6 03/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
67400 2000 PW9 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67401 2000 PS21 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67402 2000 PK24 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67403 2000 PB25 03/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67404 2000 PG26 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
67405 2000 QC3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67406 2000 QK3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67407 2000 QG4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67408 2000 QS4 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67409 2000 QC5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67410 2000 QS19 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67411 2000 QJ26 26/08/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,5 km MPC · JPL
67412 2000 QF36 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67413 2000 QK50 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
67414 2000 QQ60 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67415 2000 QY62 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67416 2000 QW64 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67417 2000 QF65 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67418 2000 QS68 29/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
67419 2000 QE76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67420 2000 QU76 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67421 2000 QX76 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67422 2000 QZ83 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67423 2000 QN88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67424 2000 QF92 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67425 2000 QK92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67426 2000 QA98 28/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67427 2000 QU100 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67428 2000 QA103 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67429 2000 QJ105 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67430 2000 QL105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67431 2000 QS108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67432 2000 QN112 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67433 2000 QZ112 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67434 2000 QZ119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67435 2000 QH121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67436 2000 QP121 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67437 2000 QL122 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67438 2000 QU123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67439 2000 QG126 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67440 2000 QD137 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67441 2000 QU139 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67442 2000 QF149 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67443 2000 QH149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67444 2000 QM149 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67445 2000 QX149 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67446 2000 QF151 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67447 2000 QJ151 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67448 2000 QC156 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67449 2000 QQ166 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67450 2000 QN167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67451 2000 QR168 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
67452 2000 QG170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67453 2000 QB172 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
67454 2000 QU174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67455 2000 QR176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67456 2000 QT179 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67457 2000 QA181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67458 2000 QB181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67459 2000 QJ181 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67460 2000 QS181 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67461 2000 QY181 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67462 2000 QW186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67463 2000 QM204 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67464 2000 QX208 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67465 2000 QL209 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67466 2000 QJ217 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67467 2000 QZ228 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67468 2000 QY229 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67469 2000 RX 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67470 2000 RQ3 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67471 2000 RL4 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67472 2000 RD6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67473 2000 RH6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67474 2000 RL7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67475 2000 RY7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67476 2000 RM9 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67477 2000 RF10 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67478 2000 RR10 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67479 2000 RM11 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67480 2000 RP11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67481 2000 RQ11 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67482 2000 RC13 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67483 2000 RC14 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67484 2000 RO14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67485 2000 RU14 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67486 2000 RD18 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67487 2000 RQ19 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67488 2000 RM20 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67489 2000 RG22 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67490 2000 RN22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67491 2000 RF23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67492 2000 RT23 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67493 2000 RR27 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67494 2000 RL28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67495 2000 RW29 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67496 2000 RK31 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67497 2000 RJ33 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67498 2000 RW39 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67499 2000 RV41 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67500 2000 RM43 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67501 2000 RU43 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67502 2000 RE44 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67503 2000 RW44 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67504 2000 RE45 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67505 2000 RK47 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67506 2000 RL47 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67507 2000 RS49 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67508 2000 RD50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67509 2000 RU50 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67510 2000 RC53 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67511 2000 RR55 04/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
67512 2000 RL56 06/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
67513 2000 RA60 05/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
67514 2000 RS60 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67515 2000 RN62 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
67516 2000 RM65 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
67517 2000 RQ65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67518 2000 RS65 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67519 2000 RN66 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67520 2000 RU66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67521 2000 RN71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67522 2000 RB79 09/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67523 2000 RV79 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67524 2000 RC83 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67525 2000 RW83 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67526 2000 RJ84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67527 2000 RR84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
67528 2000 RC87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67529 2000 RQ90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67530 2000 RS90 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67531 2000 RV92 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67532 2000 RZ94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67533 2000 RD95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67534 2000 RL95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67535 2000 RY100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
67536 2000 RX104 06/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
67537 2000 SL1 18/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67538 2000 SC4 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
67539 2000 SK4 22/09/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 1,4 km MPC · JPL
67540 2000 SX10 24/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,7 km MPC · JPL
67541 2000 SO17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67542 2000 SR20 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
67543 2000 SB32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67544 2000 SQ34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67545 2000 ST35 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67546 2000 SU38 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67547 2000 SE43 26/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
67548 2000 SL47 23/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
67549 2000 SL51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67550 2000 SG56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67551 2000 SF57 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67552 2000 SM63 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67553 2000 SU64 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67554 2000 ST67 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67555 2000 SG69 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67556 2000 SO79 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67557 2000 SP82 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67558 2000 SP83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67559 2000 SV84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67560 2000 SC85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67561 2000 SE85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67562 2000 SY86 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67563 2000 SM87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67564 2000 SS87 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67565 2000 SN88 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67566 2000 SQ94 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67567 2000 SV98 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67568 2000 SL99 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67569 2000 SN101 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67570 2000 SB102 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67571 2000 SG102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67572 2000 SU106 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67573 2000 SB111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67574 2000 SL111 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67575 2000 SY111 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
67576 2000 SA112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67577 2000 SB112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67578 2000 SO112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67579 2000 SZ112 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67580 2000 SN117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67581 2000 SB119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67582 2000 SN119 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67583 2000 SZ120 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67584 2000 SB123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67585 2000 SP124 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67586 2000 SH125 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67587 2000 SK125 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67588 2000 SS127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67589 2000 SL131 22/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67590 2000 SU135 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67591 2000 SM136 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67592 2000 SD138 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67593 2000 SK138 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67594 2000 SC139 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67595 2000 SQ139 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67596 2000 SV139 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67597 2000 SA141 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67598 2000 SG141 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67599 2000 SA145 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67600 2000 ST146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67601 2000 SQ147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67602 2000 SR147 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67603 2000 SR148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67604 2000 SV148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67605 2000 SE149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67606 2000 SY150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67607 2000 SO151 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67608 2000 SR154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67609 2000 SK156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67610 2000 SM160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67611 2000 SW160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67612 2000 SA161 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67613 2000 SL162 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
67614 2000 SU162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 1,4 km MPC · JPL
67615 2000 SU166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67616 2000 SH168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67617 2000 ST168 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67618 2000 SR169 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67619 2000 SJ171 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
67620 2000 SW175 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67621 2000 SY175 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67622 2000 SJ176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67623 2000 SK176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67624 2000 SM177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67625 2000 SA179 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67626 2000 SP180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67627 2000 SW187 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
67628 2000 ST188 21/09/2000 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
67629 2000 SK193 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
67630 2000 SC200 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67631 2000 ST202 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67632 2000 SA206 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67633 2000 SA209 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67634 2000 SP210 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67635 2000 SE211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67636 2000 SO211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67637 2000 SQ211 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67638 2000 SH214 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67639 2000 SE216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67640 2000 SW216 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67641 2000 SA217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67642 2000 SJ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67643 2000 SK218 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67644 2000 SK220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67645 2000 SZ221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67646 2000 SD224 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67647 2000 SM225 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67648 2000 SD226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67649 2000 SS227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67650 2000 SM228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67651 2000 SG231 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67652 2000 SX233 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67653 2000 SU235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67654 2000 SK237 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67655 2000 SE239 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67656 2000 SX243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67657 2000 SF255 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67658 2000 SQ258 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67659 2000 SA261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67660 2000 SH261 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67661 2000 SL261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67662 2000 SF268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67663 2000 SG268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67664 2000 SJ269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67665 2000 SX271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67666 2000 SZ272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67667 2000 SK274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67668 2000 SU274 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67669 2000 SC275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67670 2000 SL275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67671 2000 SS275 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67672 2000 SA277 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67673 2000 SD278 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67674 2000 SH278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67675 2000 SE280 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
67676 2000 SP285 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67677 2000 SF286 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
67678 2000 SQ287 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67679 2000 SR289 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67680 2000 SU292 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67681 2000 SH293 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67682 2000 SQ295 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67683 2000 SW298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67684 2000 SX298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67685 2000 SK299 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67686 2000 SN300 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67687 2000 SO304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67688 2000 SX304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67689 2000 SN307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67690 2000 SH309 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67691 2000 SS310 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
67692 2000 SX320 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67693 2000 SW323 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
67694 2000 SD333 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
67695 2000 SH336 26/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
67696 2000 SJ348 20/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67697 2000 SW352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
67698 2000 SW354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
67699 2000 ST369 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67700 2000 TZ9 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67701 2000 TP10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67702 2000 TD14 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
67703 2000 TU15 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67704 2000 TS21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67705 2000 TY21 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67706 2000 TR26 02/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67707 2000 TD28 03/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67708 2000 TO34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
67709 2000 TE40 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67710 2000 TO67 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67711 2000 UB 18/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
67712 Kimotsuki 2000 UG 21/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,9 km MPC · JPL
67713 2000 UF1 22/10/2000 Ondřejov L. Kotková 2,2 km MPC · JPL
67714 2000 UC2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
67715 2000 UM3 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
67716 2000 UQ7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67717 2000 UA8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67718 2000 UQ9 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67719 2000 UY10 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67720 2000 UQ11 26/10/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,8 km MPC · JPL
67721 2000 US14 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67722 2000 UE15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67723 2000 UQ15 27/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67724 2000 UP16 29/10/2000 Fountain Hills C. W. Juels 3,2 km MPC · JPL
67725 2000 UU16 29/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
67726 2000 UP17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67727 2000 UH23 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67728 2000 UN23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67729 2000 UQ23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67730 2000 UX23 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67731 2000 UJ25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67732 2000 UA26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67733 2000 UC26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67734 2000 UE26 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67735 2000 UH26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67736 2000 UD28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67737 2000 UN28 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67738 2000 UB29 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
67739 2000 UV29 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67740 2000 UJ30 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
67741 2000 UZ33 30/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
67742 2000 UP34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67743 2000 UK35 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
67744 2000 UE38 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
67745 2000 UT39 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67746 2000 UG40 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67747 2000 UF43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67748 2000 UJ45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67749 2000 UZ46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67750 2000 UN47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67751 2000 UF48 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
67752 2000 UK48 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
67753 2000 UQ48 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67754 2000 UF49 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67755 2000 US49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67756 2000 UP50 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67757 2000 UA52 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67758 2000 UF55 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67759 2000 UW55 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67760 2000 UY57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67761 2000 UM60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67762 2000 UA61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67763 2000 UU61 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67764 2000 UH62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67765 2000 UM62 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67766 2000 UH65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67767 2000 UC66 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67768 2000 UY66 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67769 2000 UG67 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67770 2000 UD72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67771 2000 UJ74 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
67772 2000 UZ77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67773 2000 UM79 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67774 2000 UO79 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67775 2000 US80 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67776 2000 UX80 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67777 2000 UH81 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67778 2000 UT81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67779 2000 UU81 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67780 2000 US84 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67781 2000 UC85 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67782 2000 UW85 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67783 2000 UJ89 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
67784 2000 UV89 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67785 2000 UM91 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67786 2000 UX94 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67787 2000 UD95 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67788 2000 UR95 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67789 2000 UD97 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67790 2000 UG100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67791 2000 UP100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67792 2000 UD102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67793 2000 UE102 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67794 2000 UZ103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
67795 2000 UC104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67796 2000 UP104 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67797 2000 UT106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67798 2000 UD109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67799 2000 UT109 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67800 2000 UZ109 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67801 2000 UC110 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67802 2000 VB4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67803 2000 VX7 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67804 2000 VE11 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67805 2000 VF15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67806 2000 VZ15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67807 2000 VE16 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67808 2000 VL16 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67809 2000 VS18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67810 2000 VY22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67811 2000 VL23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67812 2000 VF24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67813 2000 VN24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67814 2000 VL26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67815 2000 VB27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67816 2000 VZ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67817 2000 VR30 01/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67818 2000 VJ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67819 2000 VP32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67820 2000 VS32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67821 2000 VT32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67822 2000 VN33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67823 2000 VU33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67824 2000 VB39 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
67825 2000 VF43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67826 2000 VN44 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67827 2000 VK46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67828 2000 VX46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67829 2000 VP49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67830 2000 VF50 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67831 2000 VV50 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67832 2000 VZ50 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67833 2000 VC53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67834 2000 VV53 03/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67835 2000 VY53 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67836 2000 VP55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67837 2000 VQ55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67838 2000 VP56 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67839 2000 VS57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67840 2000 VZ60 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67841 2000 VR61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67842 2000 VY61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67843 2000 WL 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67844 2000 WQ4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67845 2000 WM5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67846 2000 WU5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67847 2000 WX6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67848 2000 WB7 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67849 2000 WH7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67850 2000 WS7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67851 2000 WN8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67852 2000 WT8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67853 Iwamura 2000 WO9 22/11/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
67854 2000 WF12 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
67855 2000 WO13 18/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67856 2000 WL15 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67857 2000 WQ18 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67858 2000 WX20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
67859 2000 WZ21 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67860 2000 WP22 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67861 2000 WT22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67862 2000 WU22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67863 2000 WZ22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67864 2000 WD23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67865 2000 WG23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67866 2000 WK23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67867 2000 WL23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67868 2000 WY30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67869 2000 WP31 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67870 2000 WG32 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67871 2000 WV33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67872 2000 WH34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67873 2000 WL34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67874 2000 WA36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67875 2000 WX36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67876 2000 WH37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67877 2000 WQ40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67878 2000 WR40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67879 2000 WJ43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67880 2000 WJ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67881 2000 WO47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67882 2000 WR47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67883 2000 WA50 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67884 2000 WR50 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67885 2000 WB51 28/11/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
67886 2000 WQ58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67887 2000 WA59 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
67888 2000 WR59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67889 2000 WT60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67890 2000 WK61 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67891 2000 WR61 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67892 2000 WS61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67893 2000 WY61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67894 2000 WX69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67895 2000 WY70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67896 2000 WZ73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67897 2000 WK75 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67898 2000 WV87 20/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67899 2000 WB88 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67900 2000 WG90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67901 2000 WP90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67902 2000 WY92 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67903 2000 WV94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67904 2000 WJ96 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67905 2000 WN96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67906 2000 WD97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67907 2000 WL97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67908 2000 WF98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67909 2000 WJ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67910 2000 WC100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67911 2000 WN100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67912 2000 WA101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67913 2000 WC103 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67914 2000 WJ104 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67915 2000 WG105 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
67916 2000 WU105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
67917 2000 WU109 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67918 2000 WW109 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67919 2000 WW111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67920 2000 WB113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67921 2000 WG113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67922 2000 WN113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67923 2000 WR113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67924 2000 WJ115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67925 2000 WA116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67926 2000 WN118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67927 2000 WB120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67928 2000 WH122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67929 2000 WL122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67930 2000 WP122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67931 2000 WD123 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67932 2000 WX125 30/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
67933 2000 WR127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
67934 2000 WY133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67935 2000 WU134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67936 2000 WP135 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67937 2000 WT137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67938 2000 WV137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67939 2000 WO142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67940 2000 WT143 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67941 2000 WX143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67942 2000 WX144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67943 2000 WP151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67944 2000 WB152 30/11/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
67945 2000 WW152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67946 2000 WH153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67947 2000 WR153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67948 2000 WV156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67949 2000 WY159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67950 2000 WX160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67951 2000 WB161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67952 2000 WH166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
67953 2000 WN166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67954 2000 WW166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
67955 2000 WT167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67956 2000 WW167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
67957 2000 WX168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67958 2000 WK170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67959 2000 WB171 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67960 2000 WB173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67961 2000 WO173 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67962 2000 WG175 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67963 2000 WX176 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67964 2000 WJ178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
67965 2000 WX181 25/11/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
67966 2000 WZ183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
67967 2000 WB188 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
67968 2000 WN190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
67969 2000 WO191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67970 2000 WW195 22/11/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
67971 2000 XP1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
67972 2000 XC4 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67973 2000 XV5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67974 2000 XP6 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67975 2000 XW6 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67976 2000 XA7 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67977 2000 XZ7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67978 2000 XE10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67979 Michelory 2000 XS10 04/12/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 7,6 km MPC · JPL
67980 2000 XU10 04/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
67981 2000 XM12 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67982 2000 XH16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67983 2000 XY16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67984 2000 XC17 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67985 2000 XD17 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67986 2000 XJ17 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67987 2000 XX18 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67988 2000 XM19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67989 2000 XV20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67990 2000 XA21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67991 2000 XE21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67992 2000 XU22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67993 2000 XD24 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67994 2000 XX24 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
67995 2000 XU25 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67996 2000 XX28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67997 2000 XA29 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67998 2000 XQ31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67999 2000 XC32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68000 2000 XM32 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s  • 69.000s  • 70.000s  • 71.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001