Danh sách tiểu hành tinh/172001–173000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172001 2001 UN23 18/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
172002 2001 UO28 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172003 2001 UB33 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172004 2001 UD38 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172005 2001 UH43 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172006 2001 UT51 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172007 2001 UG53 17/10/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
172008 2001 UO53 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172009 2001 UM59 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172010 2001 US62 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172011 2001 UT100 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172012 2001 UK101 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172013 2001 UB102 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172014 2001 UX103 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172015 2001 UJ105 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172016 2001 UY112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172017 2001 UA125 22/10/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
172018 2001 UL137 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172019 2001 UP163 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172020 2001 UN187 17/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172021 2001 UQ204 19/10/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
172022 2001 UZ209 20/10/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
172023 2001 UV211 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172024 2001 UF214 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
172025 2001 UL214 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
172026 2001 VF1 06/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172027 2001 VA10 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172028 2001 VL23 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172029 2001 VP39 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172030 2001 VR91 15/11/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
172031 2001 VL112 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172032 2001 VW132 11/11/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172033 2001 WQ 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
172034 2001 WR1 17/11/2001 Socorro LINEAR AMO 630 m MPC · JPL
172035 2001 WG16 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172036 2001 WO28 17/11/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
172037 2001 WZ32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172038 2001 WE51 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172039 2001 WZ58 19/11/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172040 2001 WQ71 20/11/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
172041 2001 WJ96 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172042 2001 WT101 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172043 2001 XJ9 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
172044 2001 XZ10 07/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
172045 2001 XR22 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172046 2001 XA51 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
172047 2001 XY71 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
172048 2001 XL75 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
172049 2001 XB92 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172050 2001 XE110 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172051 2001 XA125 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172052 2001 XX125 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
172053 2001 XH131 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
172054 2001 XJ132 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
172055 2001 XG137 14/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
172056 2001 XZ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172057 2001 XY196 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
172058 2001 XN201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,6 km MPC · JPL
172059 2001 XL203 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
172060 2001 XR208 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
172061 2001 XH223 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172062 2001 XV227 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172063 2001 XP237 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172064 2001 XA245 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172065 2001 XL245 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
172066 2001 YB39 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172067 2001 YH94 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
172068 2002 AE13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
172069 2002 AA38 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
172070 2002 AR70 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
172071 2002 AP74 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172072 2002 AF81 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
172073 2002 AF85 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
172074 2002 AQ93 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172075 2002 AC95 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
172076 2002 AS199 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172077 2002 AF202 12/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172078 2002 BL16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172079 2002 BX30 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
172080 2002 CA18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172081 2002 CA35 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172082 2002 CX71 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172083 2002 CZ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172084 2002 CR88 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172085 2002 CV97 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172086 2002 CL99 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172087 2002 CS170 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172088 2002 CB211 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172089 2002 CK223 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172090 Davidmccomas 2002 CL257 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,8 km MPC · JPL
172091 2002 CL311 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172092 2002 EH20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172093 2002 EM28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172094 2002 EK69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172095 2002 EP79 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
172096 2002 EP90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172097 2002 EX107 08/03/2002 Ondřejov Ondřejov Obs. 1,0 km MPC · JPL
172098 2002 EE115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172099 2002 ET127 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
172100 2002 FO8 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172101 2002 FR14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172102 2002 FK15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
172103 2002 FT34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172104 2002 GA12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
172105 2002 GB18 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172106 2002 GH24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
172107 2002 GW41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172108 2002 GH60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172109 2002 GP72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
172110 2002 GV79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172111 2002 GV87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172112 2002 GB88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172113 2002 GA93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172114 2002 GA108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172115 2002 GH112 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
172116 2002 GO113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172117 2002 GH114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172118 2002 GN114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172119 2002 GR117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172120 2002 GZ131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172121 2002 GO135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172122 2002 GD151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172123 2002 GQ168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172124 2002 GA171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172125 2002 HE4 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172126 2002 HV4 18/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
172127 2002 HD10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172128 2002 HO14 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172129 2002 HR16 18/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
172130 2002 JC21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
172131 2002 JT24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172132 2002 JE34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172133 2002 JH39 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172134 2002 JN40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172135 2002 JK48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172136 2002 JP56 09/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
172137 2002 JY61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172138 2002 JK64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172139 2002 JS77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172140 2002 JP78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172141 2002 JT79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172142 2002 JN80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172143 2002 JW80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172144 2002 JO101 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172145 2002 JY138 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172146 2002 JJ149 15/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172147 2002 KU5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172148 2002 LU5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172149 2002 LA13 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172150 2002 LR36 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172151 2002 LL43 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172152 2002 LH62 12/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172153 2002 NK6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
172154 2002 NR13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172155 2002 NM18 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172156 2002 ND22 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
172157 2002 NN26 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172158 2002 NS28 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172159 2002 NJ30 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172160 2002 NF32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172161 2002 NR34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172162 2002 NX37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172163 2002 NV48 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172164 2002 NR52 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172165 2002 NL53 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172166 2002 NU56 01/07/2002 Lake Tekapo P. J. Tristram 2,4 km MPC · JPL
172167 2002 NK61 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172168 2002 OA1 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172169 2002 OY2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172170 2002 OE4 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
172171 2002 PT 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
172172 2002 PU23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172173 2002 PW24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172174 2002 PW26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172175 2002 PP36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172176 2002 PH41 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172177 2002 PS42 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172178 2002 PU43 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172179 2002 PK47 10/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172180 2002 PR48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172181 2002 PW48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172182 2002 PK74 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172183 2002 PZ74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172184 2002 PT83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172185 2002 PS104 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172186 2002 PK108 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172187 2002 PX112 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172188 2002 PD117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
172189 2002 PA122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172190 2002 PQ126 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172191 Ralphmcnutt 2002 PH152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
172192 2002 PB156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
172193 2002 PA160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
172194 2002 PD162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
172195 2002 QK9 19/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
172196 2002 QT12 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172197 2002 QF19 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172198 2002 QF20 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172199 2002 QK24 29/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
172200 2002 QO28 29/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172201 2002 QU30 29/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172202 2002 QL34 29/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172203 2002 QZ36 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
172204 2002 QR52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,7 km MPC · JPL
172205 2002 QT52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,2 km MPC · JPL
172206 2002 QQ54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,5 km MPC · JPL
172207 2002 QN68 18/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172208 2002 QH74 28/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172209 2002 QG75 28/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172210 2002 QF77 29/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
172211 2002 QE84 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172212 2002 QW89 27/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172213 2002 QA110 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172214 2002 QV115 29/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
172215 2002 RL26 04/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172216 2002 RF44 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172217 2002 RK44 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172218 2002 RG47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
172219 2002 RR47 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172220 2002 RZ57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172221 2002 RP59 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172222 2002 RH60 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172223 2002 RP66 03/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
172224 2002 RU88 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172225 2002 RS90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172226 2002 RB97 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172227 2002 RG109 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172228 2002 RJ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172229 2002 RT113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172230 2002 RZ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172231 2002 RZ127 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172232 2002 RL131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172233 2002 RB141 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172234 2002 RS142 11/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172235 2002 RF149 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
172236 2002 RH173 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172237 2002 RG178 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172238 2002 RY179 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172239 2002 RO182 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172240 2002 RO191 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172241 2002 RT196 12/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
172242 2002 RA200 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172243 2002 RT202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172244 2002 RG206 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172245 2002 RV206 14/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172246 2002 RS223 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
172247 2002 RF224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
172248 2002 RV225 13/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172249 2002 RG226 13/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
172250 2002 RR232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,6 km MPC · JPL
172251 2002 RR237 15/09/2002 Palomar R. Matson 2,0 km MPC · JPL
172252 2002 RR263 13/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172253 2002 RC271 01/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
172254 2002 SY8 27/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172255 2002 SQ9 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172256 2002 SN11 27/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172257 2002 SD16 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172258 2002 SG23 27/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172259 2002 SF26 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
172260 2002 SN40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
172261 2002 SN51 16/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172262 2002 SK54 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172263 2002 SF61 16/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172264 2002 TW15 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172265 2002 TW21 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172266 2002 TM23 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172267 2002 TP29 02/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172268 2002 TE64 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172269 Tator 2002 TJ69 09/10/2002 Mülheim-Ruhr A. Martin, A. Boeker 4,2 km MPC · JPL
172270 2002 TN70 03/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172271 2002 TW79 01/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172272 2002 TP83 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
172273 2002 TP89 03/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
172274 2002 TD98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172275 2002 TO108 01/10/2002 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
172276 2002 TP111 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172277 2002 TU111 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172278 2002 TU112 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172279 2002 TO121 03/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172280 2002 TM124 04/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
172281 2002 TD133 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172282 2002 TJ134 04/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
172283 2002 TU137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
172284 2002 TO138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
172285 2002 TX138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
172286 2002 TL139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
172287 2002 TE144 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172288 2002 TO156 05/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172289 2002 TS164 05/10/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172290 2002 TW166 03/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
172291 2002 TH174 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172292 2002 TR177 11/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172293 2002 TD178 11/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
172294 2002 TQ179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172295 2002 TC195 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172296 2002 TV195 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172297 2002 TU199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
172298 2002 TD213 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172299 2002 TD217 07/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172300 2002 TE228 06/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172301 2002 TM234 06/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172302 2002 TY235 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172303 2002 TZ235 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172304 2002 TC238 07/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172305 2002 TY239 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172306 2002 TV250 07/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
172307 2002 TT262 10/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172308 2002 TQ267 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172309 2002 TU268 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172310 2002 TL273 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172311 2002 TO275 09/10/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172312 2002 TO284 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172313 2002 TM286 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172314 2002 TR290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172315 Changqiaoxiaoxue 2002 TL300 15/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
172316 2002 TD303 11/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172317 Walterbos 2002 TZ315 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
172318 Wangshui 2002 TY342 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
172319 2002 TR375 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172320 2002 TZ377 15/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
172321 2002 UY5 28/10/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172322 2002 UQ22 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
172323 2002 UP23 28/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172324 2002 UM26 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172325 2002 UW32 31/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
172326 2002 UL47 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172327 2002 VF 01/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172328 2002 VV3 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
172329 2002 VE16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
172330 2002 VH18 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
172331 2002 VS19 04/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 4,9 km MPC · JPL
172332 2002 VW19 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172333 2002 VH23 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
172334 2002 VB25 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172335 2002 VO32 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172336 2002 VE37 02/11/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
172337 2002 VR38 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
172338 2002 VX43 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
172339 2002 VL57 06/11/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
172340 2002 VN74 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172341 2002 VZ85 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172342 2002 VQ92 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172343 2002 VC97 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
172344 2002 VL104 12/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172345 2002 VR105 12/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172346 2002 VK106 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172347 2002 VL108 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172348 2002 VU113 13/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172349 2002 VO122 13/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
172350 2002 VN123 14/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172351 2002 VG126 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172352 2002 VG127 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172353 2002 VR133 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
172354 2002 WY7 24/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
172355 2002 XM 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
172356 2002 XG7 02/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172357 2002 XC12 03/12/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172358 2002 XS12 03/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
172359 2002 XE16 03/12/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
172360 2002 XM39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
172361 2002 XK51 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172362 2002 XM55 10/12/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
172363 2002 XK60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172364 2002 XV63 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172365 2002 XR64 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
172366 2002 XB71 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172367 2002 XL72 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172368 2002 XC74 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172369 2002 XF85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172370 2002 XL85 11/12/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
172371 2002 XB93 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172372 2002 XO95 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172373 2002 XX101 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172374 2002 XB107 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172375 2002 YH13 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
172376 2002 YE25 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172377 2002 YT34 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
172378 2002 YK35 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172379 2003 AO7 02/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172380 2003 AH10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172381 2003 AY10 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172382 2003 AD11 01/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172383 2003 AW15 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172384 2003 AF21 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172385 2003 AN21 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172386 2003 AO35 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
172387 2003 AZ37 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
172388 2003 AG45 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
172389 2003 AX50 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
172390 2003 AO52 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172391 2003 AG54 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172392 2003 AA55 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172393 2003 AK68 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172394 2003 AL78 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
172395 2003 AN84 11/01/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,8 km MPC · JPL
172396 2003 BV6 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
172397 2003 BR14 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
172398 2003 BT20 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172399 2003 BC22 25/01/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
172400 2003 BH22 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172401 2003 BG24 25/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172402 2003 BJ51 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172403 2003 BO52 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172404 2003 BC53 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172405 2003 BH65 30/01/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172406 2003 BY67 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172407 2003 BN69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
172408 2003 BL75 29/01/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172409 2003 BJ77 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
172410 2003 CB2 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
172411 2003 CM14 03/02/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
172412 2003 DC13 26/02/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 7,0 km MPC · JPL
172413 2003 EH2 05/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
172414 2003 EW14 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172415 2003 EZ39 08/03/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172416 2003 FV5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 6,4 km MPC · JPL
172417 2003 FW37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
172418 2003 FV106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
172419 2003 GD21 04/04/2003 Uccle Uccle Obs. 1,3 km MPC · JPL
172420 2003 GM48 09/04/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
172421 2003 HF 23/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172422 2003 OW13 28/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
172423 2003 OK16 26/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
172424 2003 OU17 29/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 900 m MPC · JPL
172425 Taliajacobi 2003 OJ18 25/07/2003 Wise D. Polishook 1,9 km MPC · JPL
172426 2003 OJ31 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172427 2003 PF4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
172428 2003 PX9 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172429 2003 QN1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172430 Sergiofonti 2003 QL8 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172431 2003 QO16 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
172432 2003 QD18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172433 2003 QN22 20/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172434 2003 QG24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172435 2003 QX24 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172436 2003 QE25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172437 2003 QO37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172438 2003 QW37 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172439 2003 QP40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172440 2003 QE42 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172441 2003 QR45 23/08/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172442 2003 QC48 20/08/2003 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
172443 2003 QX52 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172444 2003 QN55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172445 2003 QM57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172446 2003 QN58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172447 2003 QX59 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172448 2003 QX61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172449 2003 QN65 25/08/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172450 2003 QR78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172451 2003 QV79 24/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
172452 2003 QB93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172453 2003 QD93 27/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172454 2003 QR101 29/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
172455 2003 QT107 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172456 2003 RW 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172457 2003 RU1 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172458 2003 RF4 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172459 2003 RO5 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172460 2003 RT11 15/09/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
172461 2003 SE4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172462 2003 SF4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172463 2003 SO6 17/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
172464 2003 SQ10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
172465 2003 SV10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172466 2003 SN17 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172467 2003 SZ22 16/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
172468 2003 SE37 16/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172469 2003 SF45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172470 2003 SY45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172471 2003 SW46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172472 2003 SM52 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172473 2003 SB55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172474 2003 ST70 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172475 2003 SA76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172476 2003 SR79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172477 2003 SM86 16/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172478 2003 SM87 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172479 2003 SL95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172480 2003 SE97 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172481 2003 SN103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172482 2003 SS104 20/09/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
172483 2003 SA108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172484 2003 SC108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172485 2003 ST117 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172486 2003 SO120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172487 2003 SP130 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172488 2003 ST131 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
172489 2003 SV138 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172490 2003 SV139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172491 2003 SF142 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172492 2003 SL146 20/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172493 2003 SB151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172494 2003 SH151 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172495 2003 SR155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
172496 2003 SC165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172497 2003 SB168 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
172498 2003 SB169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
172499 2003 SJ169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
172500 2003 SH171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172501 2003 SV178 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172502 2003 SZ180 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172503 2003 SK184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172504 2003 SW190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172505 Kimberlyespy 2003 SC202 22/09/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 1,3 km MPC · JPL
172506 2003 SB204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172507 2003 SH208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172508 2003 SU212 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
172509 2003 SS218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
172510 2003 ST224 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
172511 2003 SZ224 25/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
172512 2003 SN231 24/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172513 2003 SU241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172514 2003 SV242 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
172515 2003 SC247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172516 2003 SN247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172517 2003 SQ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172518 2003 SD251 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172519 2003 SQ255 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172520 2003 SL261 27/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172521 2003 SG266 29/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172522 2003 SP269 28/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
172523 2003 SO291 30/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
172524 2003 SK310 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
172525 Adamblock 2003 TY1 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 2,2 km MPC · JPL
172526 Carolinegarcia 2003 TN3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 2,6 km MPC · JPL
172527 2003 TT4 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172528 2003 TL13 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172529 2003 TK26 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
172530 2003 TF50 03/10/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
172531 2003 TW57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
172532 2003 UN8 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
172533 2003 UO9 20/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
172534 2003 UT11 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172535 2003 UV21 21/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,1 km MPC · JPL
172536 2003 UM26 25/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
172537 2003 UH27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
172538 2003 UZ36 16/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172539 2003 UP37 17/10/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
172540 2003 UV40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172541 2003 UM48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172542 2003 UU48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172543 2003 UX49 16/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
172544 2003 UX52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172545 2003 UX53 18/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172546 2003 UH56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,5 km MPC · JPL
172547 2003 UU60 16/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172548 2003 UA80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
172549 2003 UR88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
172550 2003 UC92 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172551 2003 UC94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172552 2003 UL95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172553 2003 UX100 20/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172554 2003 UR104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
172555 2003 US109 19/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172556 2003 UZ112 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172557 2003 UC116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172558 2003 UM133 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172559 2003 UZ133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172560 2003 UU134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172561 2003 UW134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172562 2003 UM147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172563 2003 UO149 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172564 2003 UU161 21/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172565 2003 UZ164 21/10/2003 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
172566 2003 UH165 21/10/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172567 2003 UX166 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172568 2003 UB171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172569 2003 UB175 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172570 2003 UX178 21/10/2003 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172571 2003 UD179 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172572 2003 UJ190 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172573 2003 UL201 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172574 2003 UA207 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172575 2003 UO222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172576 2003 UK229 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172577 2003 UF240 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172578 2003 UR246 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172579 2003 UC249 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172580 2003 UQ249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172581 2003 UC250 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172582 2003 UE252 26/10/2003 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
172583 2003 UZ264 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172584 2003 UO267 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172585 2003 UR271 28/10/2003 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
172586 2003 UR274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172587 2003 UW275 29/10/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
172588 2003 UJ282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172589 2003 UM282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172590 2003 UK283 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172591 2003 UP290 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172592 2003 UD298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172593 Vörösmarty 2003 VM 05/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, S. Mészáros 2,8 km MPC · JPL
172594 2003 WL8 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172595 2003 WS16 18/11/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
172596 2003 WA21 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172597 2003 WC28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172598 2003 WK31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172599 2003 WO31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172600 2003 WY35 19/11/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172601 2003 WG43 18/11/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
172602 2003 WA49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172603 2003 WX54 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172604 2003 WB66 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172605 2003 WM73 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172606 2003 WB81 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172607 2003 WS83 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172608 2003 WA86 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172609 2003 WA87 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172610 2003 WN95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
172611 2003 WD99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172612 2003 WN99 20/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172613 2003 WE101 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172614 2003 WY119 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172615 2003 WB132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172616 2003 WX137 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172617 2003 WG139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172618 2003 WH139 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172619 2003 WO139 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172620 2003 WD140 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172621 2003 WO141 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172622 2003 WY144 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172623 2003 WW158 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172624 2003 WR159 29/11/2003 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
172625 2003 WF174 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
172626 2003 XY4 01/12/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
172627 2003 XP10 09/12/2003 Wrightwood J. W. Young 5,6 km MPC · JPL
172628 2003 XD16 14/12/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172629 2003 XD17 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172630 2003 XJ17 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
172631 2003 XX20 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172632 2003 XV29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172633 2003 YU7 20/12/2003 Nashville R. Clingan 1,4 km MPC · JPL
172634 2003 YY13 17/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
172635 2003 YV14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
172636 2003 YZ14 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172637 2003 YK21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172638 2003 YM21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
172639 2003 YP37 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
172640 2003 YY44 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172641 2003 YJ46 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172642 2003 YA47 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172643 2003 YY47 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172644 2003 YA48 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172645 2003 YU52 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172646 2003 YK54 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172647 2003 YC56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172648 2003 YM56 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172649 2003 YO58 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172650 2003 YV66 20/12/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
172651 2003 YM71 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
172652 2003 YE77 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172653 2003 YO77 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172654 2003 YL80 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172655 2003 YX80 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172656 2003 YD82 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
172657 2003 YH82 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172658 2003 YV83 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172659 2003 YW92 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172660 2003 YE94 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172661 2003 YE96 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172662 2003 YX97 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172663 2003 YP101 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172664 2003 YA103 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172665 2003 YE103 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172666 2003 YB113 23/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172667 2003 YY113 24/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172668 2003 YT115 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172669 2003 YR118 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172670 2003 YD119 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172671 2003 YS119 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172672 2003 YV125 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172673 2003 YH126 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172674 2003 YW130 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172675 2003 YM134 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172676 2003 YD136 30/12/2003 Sandlot G. Hug 3,0 km MPC · JPL
172677 2003 YA137 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172678 2003 YM137 27/12/2003 Socorro LINEAR APO · 650 m MPC · JPL
172679 2003 YW137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172680 2003 YK138 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
172681 2003 YR146 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172682 2003 YD147 29/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172683 2003 YX148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
172684 2003 YQ149 29/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172685 2003 YG155 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172686 2003 YR155 26/12/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
172687 2003 YQ162 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
172688 2003 YY163 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
172689 2003 YQ169 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172690 2003 YC175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172691 2003 YG175 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172692 2004 AR5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
172693 2004 AV5 13/01/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172694 2004 AZ7 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
172695 2004 BO5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172696 2004 BE7 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172697 2004 BT11 16/01/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172698 2004 BO15 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172699 2004 BR23 18/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172700 2004 BJ24 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172701 2004 BM25 19/01/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
172702 2004 BF28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172703 2004 BE29 18/01/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172704 2004 BS31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
172705 2004 BK32 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172706 2004 BQ35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172707 2004 BW43 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172708 2004 BT46 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
172709 2004 BZ48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172710 2004 BD49 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172711 2004 BG55 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172712 2004 BT56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
172713 2004 BA60 21/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172714 2004 BS62 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172715 2004 BP67 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172716 2004 BS77 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172717 2004 BS81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
172718 2004 BD85 28/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
172719 2004 BQ89 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172720 2004 BO93 28/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172721 2004 BH101 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172722 2004 BV102 31/01/2004 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
172723 2004 BL108 28/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
172724 2004 BR111 29/01/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
172725 2004 BG112 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172726 2004 BK114 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172727 2004 BF118 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172728 2004 BN119 30/01/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
172729 2004 BF120 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
172730 2004 BL120 31/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
172731 2004 BY120 31/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172732 2004 BZ120 31/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172733 2004 BR122 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172734 Giansimon 2004 CN1 10/02/2004 San Marcello L. Tesi, G. Fagioli 2,1 km MPC · JPL
172735 2004 CF3 09/02/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
172736 2004 CA8 10/02/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
172737 2004 CD9 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172738 2004 CF12 11/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
172739 2004 CT23 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
172740 2004 CZ27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
172741 2004 CG61 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172742 2004 CC67 15/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172743 2004 CO74 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172744 2004 CX78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172745 2004 CQ81 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172746 2004 CB86 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172747 2004 CZ88 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
172748 2004 CX96 12/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
172749 2004 CB98 14/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172750 2004 CE98 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172751 2004 CJ100 15/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
172752 2004 CF108 15/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172753 2004 CO117 11/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172754 2004 DM 16/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
172755 2004 DV6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
172756 2004 DJ12 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
172757 2004 DT12 16/02/2004 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172758 2004 DC18 18/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172759 2004 DK23 18/02/2004 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
172760 2004 DQ23 18/02/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
172761 2004 DP24 19/02/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
172762 2004 DN25 22/02/2004 Great Shefford Great Shefford Obs. 3,9 km MPC · JPL
172763 2004 DJ32 18/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172764 2004 DY42 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172765 2004 DW51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172766 2004 DR56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172767 2004 DH60 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172768 2004 DJ60 26/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172769 2004 DV75 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172770 2004 EV2 09/03/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172771 2004 ER3 10/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172772 2004 EZ12 11/03/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
172773 2004 EQ15 12/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172774 2004 EO23 15/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
172775 2004 EW30 15/03/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
172776 2004 ER31 14/03/2004 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
172777 2004 EL57 15/03/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
172778 2004 EE64 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
172779 2004 ET65 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
172780 2004 ED66 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172781 2004 EV75 14/03/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172782 2004 EZ75 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
172783 2004 EL80 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172784 2004 EH83 14/03/2004 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
172785 2004 ES114 11/03/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
172786 2004 FX14 16/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
172787 2004 FK15 16/03/2004 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
172788 2004 FH17 23/03/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,3 km MPC · JPL
172789 2004 FQ31 30/03/2004 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
172790 2004 FQ32 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172791 2004 FY35 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172792 2004 FW40 18/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172793 2004 FP42 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172794 2004 FU60 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
172795 2004 FT62 19/03/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
172796 2004 FP91 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172797 2004 FN103 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172798 2004 FU108 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
172799 2004 FE112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172800 2004 FW122 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172801 2004 FS129 19/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
172802 2004 FJ132 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172803 2004 FH139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
172804 2004 FL143 28/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
172805 2004 FQ156 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172806 2004 GT10 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
172807 2004 GC16 10/04/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
172808 2004 GS26 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
172809 2004 GV27 15/04/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
172810 2004 GR32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172811 2004 GO35 13/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
172812 2004 GG38 15/04/2004 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
172813 2004 GD55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
172814 2004 GV55 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
172815 2004 GD88 13/04/2004 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
172816 2004 HX1 20/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
172817 2004 HS54 21/04/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172818 2004 HS58 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
172819 2004 JN42 15/05/2004 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
172820 2004 RN2 06/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
172821 2004 RB138 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172822 2004 TD13 06/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
172823 2004 TL183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172824 2004 XA 01/12/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172825 2004 YH14 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172826 2004 YL31 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172827 2005 AA2 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172828 2005 AQ9 07/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172829 2005 AV13 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172830 2005 AB82 07/01/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
172831 2005 CC4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172832 2005 CN4 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172833 2005 CZ11 01/02/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
172834 2005 CO18 02/02/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
172835 2005 CW36 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172836 2005 CX37 07/02/2005 Gnosca S. Sposetti 980 m MPC · JPL
172837 2005 CR43 02/02/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172838 2005 CP48 02/02/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172839 2005 CE73 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172840 2005 EK3 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172841 2005 EA5 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
172842 2005 EN9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172843 2005 ER9 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172844 2005 EP10 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172845 2005 EK11 02/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172846 2005 EH14 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172847 2005 EC15 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172848 2005 EA17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
172849 2005 EN21 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172850 Coppens 2005 EU27 03/03/2005 Tenagra II J.-C. Merlin 2,7 km MPC · JPL
172851 2005 EF28 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172852 2005 EW33 07/03/2005 RAS A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
172853 2005 EC39 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172854 2005 ED44 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172855 2005 EL46 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
172856 2005 ES46 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172857 2005 EL49 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172858 2005 EC69 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172859 2005 ET73 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172860 2005 EC79 03/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
172861 2005 EY82 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
172862 2005 EO83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172863 2005 EW83 04/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172864 2005 EQ84 04/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172865 2005 EC97 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
172866 2005 EC102 03/03/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
172867 2005 EX118 07/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172868 2005 ET124 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172869 2005 EH126 08/03/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172870 2005 EH132 09/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
172871 2005 EH137 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
172872 2005 EH139 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
172873 2005 EC143 10/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
172874 2005 EO161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
172875 2005 EW165 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
172876 2005 EY168 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172877 2005 EL175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
172878 2005 EP175 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172879 2005 EX193 11/03/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172880 2005 EJ198 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
172881 2005 EQ199 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
172882 2005 EQ220 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
172883 2005 EP256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
172884 2005 ES256 11/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172885 2005 EL269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
172886 2005 EU281 10/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172887 2005 ET287 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
172888 2005 EE290 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
172889 2005 EG291 10/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
172890 2005 FN6 30/03/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
172891 2005 GX2 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
172892 2005 GL6 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
172893 2005 GE9 02/04/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
172894 2005 GX17 02/04/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
172895 2005 GQ27 03/04/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
172896 2005 GN30 04/04/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
172897 2005 GO30 04/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172898 2005 GV35 02/04/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
172899 2005 GU47 05/04/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
172900 2005 GQ51 02/04/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172901 2005 GY68 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
172902 2005 GO75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
172903 2005 GC78 06/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
172904 2005 GR79 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
172905 2005 GX79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
172906 2005 GY79 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172907 2005 GC90 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
172908 2005 GV92 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
172909 2005 GH95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172910 2005 GF96 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172911 2005 GA99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172912 2005 GB99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
172913 2005 GM99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
172914 2005 GJ103 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172915 2005 GE106 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
172916 2005 GU112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
172917 2005 GX130 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
172918 2005 GL135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172919 2005 GP135 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172920 2005 GL138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
172921 2005 GX138 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
172922 2005 GL139 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172923 2005 GK140 13/04/2005 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172924 2005 GE144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
172925 2005 GY155 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
172926 2005 GE156 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
172927 2005 GK157 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
172928 2005 GQ168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
172929 2005 GM170 12/04/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172930 2005 HZ3 18/04/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
172931 2005 HA4 28/04/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
172932 Bachleitner 2005 JC 01/05/2005 Altschwendt W. Ries 1,7 km MPC · JPL
172933 2005 JH 02/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
172934 2005 JX 03/05/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
172935 2005 JF4 03/05/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
172936 2005 JW29 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172937 2005 JS32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
172938 2005 JV48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
172939 2005 JY49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
172940 2005 JA51 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
172941 2005 JU66 04/05/2005 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
172942 2005 JX71 08/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
172943 2005 JT88 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
172944 2005 JS104 11/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
172945 2005 JO125 11/05/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
172946 2005 JJ134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
172947 Baeyens 2005 JQ138 13/05/2005 Mount Lemmon A. D. Grauer 4,4 km MPC · JPL
172948 2005 JR164 10/05/2005 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172949 2005 JQ166 11/05/2005 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
172950 2005 JU166 11/05/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
172951 Mehoke 2005 JN174 11/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
172952 2005 KC3 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
172953 2005 KG5 18/05/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172954 2005 KC6 18/05/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172955 2005 KR11 30/05/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
172956 2005 LZ1 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
172957 2005 LY8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
172958 2005 LH11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
172959 2005 LG19 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
172960 2005 LG37 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
172961 2005 MH2 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
172962 2005 MZ13 28/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
172963 2005 MY14 29/06/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
172964 2005 MR34 29/06/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
172965 2005 MX38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
172966 2005 MC54 23/06/2005 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
172967 2005 NK55 06/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 4,0 km MPC · JPL
172968 2005 NQ80 14/07/2005 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
172969 2005 QA20 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
172970 2005 QD32 24/08/2005 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
172971 2005 QN176 31/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 8,3 km MPC · JPL
172972 2005 SG13 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
172973 2005 SR167 28/09/2005 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
172974 2005 YW55 28/12/2005 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
172975 2006 DY6 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
172976 2006 DC113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
172977 2006 DK116 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172978 2006 HB8 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
172979 2006 HT25 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172980 2006 HG26 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
172981 2006 HN30 21/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
172982 2006 HZ60 28/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172983 2006 HD71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
172984 2006 HK89 20/04/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172985 Ericmelin 2006 HW147 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 680 m MPC · JPL
172986 2006 JE36 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
172987 2006 KP28 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172988 2006 KQ48 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
172989 Xuliyang 2006 KW67 25/05/2006 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,1 km MPC · JPL
172990 2006 KV81 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
172991 2006 KR114 26/05/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172992 2006 KW116 29/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172993 2006 KV118 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
172994 2006 KE122 24/05/2006 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
172995 2006 KN122 28/05/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172996 Stooke 2006 KL141 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,7 km MPC · JPL
172997 2006 LO1 04/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
172998 2006 LT6 05/06/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
172999 2006 MF2 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
173000 2006 MT3 16/06/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL

168.000s  • 169.000s  • 170.000s  • 171.000s  • 172.000s  • 173.000s  • 174.000s  • 175.000s  • 176.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001