Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/206001–207000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206001 2002 PK33 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
206002 2002 PJ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206003 2002 PW79 03/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
206004 2002 PQ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206005 2002 PZ95 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206006 2002 PZ98 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206007 2002 PC100 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206008 2002 PK109 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206009 2002 PT111 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206010 2002 PS119 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
206011 2002 PK125 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206012 2002 PA133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206013 2002 PW136 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206014 2002 PK142 13/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206015 2002 PZ146 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
206016 2002 PR153 08/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206017 2002 PY156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,4 km MPC · JPL
206018 2002 PF162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
206019 2002 PM162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,8 km MPC · JPL
206020 2002 PF166 08/08/2002 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
206021 2002 PW167 11/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206022 2002 PG172 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206023 2002 PO173 15/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206024 2002 PX179 08/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206025 2002 PS182 08/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206026 2002 PV185 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206027 2002 PA186 15/08/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
206028 2002 QL1 16/08/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
206029 2002 QT1 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
206030 2002 QU2 16/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206031 2002 QQ4 16/08/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206032 2002 QS4 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206033 2002 QZ4 16/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206034 2002 QJ5 16/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206035 2002 QV12 26/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206036 2002 QT17 28/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206037 2002 QS27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206038 2002 QL29 29/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206039 2002 QF33 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206040 2002 QF44 30/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206041 2002 QU61 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206042 2002 QC66 17/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206043 2002 QU68 29/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206044 2002 QJ72 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206045 2002 QX72 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206046 2002 QR74 18/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206047 2002 QD77 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206048 2002 QR77 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206049 2002 QB82 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206050 2002 QW84 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206051 2002 QQ85 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206052 2002 QU85 17/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206053 2002 QH88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206054 2002 QF90 27/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206055 2002 QK95 18/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206056 2002 QC97 18/08/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206057 2002 QB100 18/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206058 2002 QJ108 17/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206059 2002 QQ108 26/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206060 2002 QP109 17/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206061 2002 QL114 28/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206062 2002 QB115 16/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206063 2002 QH116 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206064 2002 QD119 29/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206065 2002 QF120 30/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206066 2002 QK121 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206067 2002 QM122 18/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206068 2002 RM3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206069 2002 RM4 03/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206070 2002 RF8 03/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
206071 2002 RS10 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206072 2002 RD23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206073 2002 RP29 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
206074 2002 RV45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206075 2002 RE46 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206076 2002 RW46 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206077 2002 RQ56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206078 2002 RM60 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206079 2002 RU66 03/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206080 2002 RG68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206081 2002 RQ72 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206082 2002 RJ75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206083 2002 RK81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206084 2002 RT81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206085 2002 RG93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
206086 2002 RH124 09/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
206087 2002 RN132 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
206088 2002 RV133 10/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206089 2002 RR138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206090 2002 RX138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206091 2002 RY140 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206092 2002 RZ142 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206093 2002 RW150 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206094 2002 RF155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206095 2002 RG155 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206096 2002 RD158 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206097 2002 RX162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206098 2002 RU171 13/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206099 2002 RT177 13/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
206100 2002 RT180 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206101 2002 RW180 11/09/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
206102 2002 RF185 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206103 2002 RD190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206104 2002 RG190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
206105 2002 RK191 15/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206106 2002 RN192 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206107 2002 RD208 12/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206108 2002 RC209 14/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206109 2002 RN214 13/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206110 2002 RX214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206111 2002 RC221 15/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206112 2002 RK233 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,0 km MPC · JPL
206113 2002 RK235 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
206114 2002 RJ237 15/09/2002 Palomar R. Matson 1,4 km MPC · JPL
206115 2002 RA243 14/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206116 2002 RO246 15/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206117 2002 RS248 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206118 2002 RJ254 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206119 2002 RM255 13/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206120 2002 RH270 14/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206121 2002 RR274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206122 2002 RV276 14/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206123 2002 RL279 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206124 2002 SH4 27/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
206125 2002 SM8 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206126 2002 SK9 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206127 2002 SW10 27/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206128 2002 SQ40 30/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
206129 2002 SS45 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206130 2002 SJ52 17/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206131 2002 SU54 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206132 2002 SY60 16/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206133 2002 SC64 28/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
206134 2002 SP70 26/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206135 2002 TA2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
206136 2002 TB10 01/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206137 2002 TS12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206138 2002 TU17 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206139 2002 TW42 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206140 2002 TV48 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206141 2002 TA59 04/10/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,8 km MPC · JPL
206142 2002 TA66 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
206143 2002 TJ84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
206144 2002 TG92 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206145 2002 TE94 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206146 2002 TL97 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206147 2002 TK98 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206148 2002 TZ102 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206149 2002 TF119 03/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206150 2002 TJ124 04/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206151 2002 TN127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206152 2002 TE129 04/10/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206153 2002 TU136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206154 2002 TW143 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
206155 2002 TG158 05/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206156 2002 TX170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206157 2002 TP176 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206158 2002 TT180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206159 2002 TU185 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
206160 2002 TB187 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206161 2002 TF192 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
206162 2002 TV214 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
206163 2002 TW215 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206164 2002 TH222 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206165 2002 TE233 06/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206166 2002 TA242 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206167 2002 TS242 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206168 2002 TC250 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206169 2002 TH250 07/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206170 2002 TP252 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
206171 2002 TQ258 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206172 2002 TY262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206173 2002 TT272 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206174 2002 TD278 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206175 2002 TN293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
206176 2002 TK294 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206177 2002 TB295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206178 2002 TF295 13/10/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
206179 2002 TZ295 13/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206180 2002 TY304 04/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
206181 2002 TN312 04/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
206182 2002 TM315 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,9 km MPC · JPL
206183 2002 TM316 04/10/2002 Apache Point SDSS 5,9 km MPC · JPL
206184 2002 TW317 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
206185 Yip 2002 TB323 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
206186 2002 TS329 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,4 km MPC · JPL
206187 2002 TB361 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
206188 2002 TO375 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206189 2002 TB376 05/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206190 2002 TH376 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206191 2002 TE378 15/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206192 2002 UR2 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206193 2002 UH7 28/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206194 2002 UN7 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206195 2002 UW8 28/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
206196 2002 UW11 28/10/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206197 2002 UQ18 30/10/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206198 2002 UE20 28/10/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206199 2002 UB22 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
206200 2002 UK23 31/10/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206201 2002 UN25 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
206202 2002 UU34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
206203 2002 UR36 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
206204 2002 UN37 31/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206205 2002 UF40 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206206 2002 US40 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206207 2002 UY72 20/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
206208 2002 UV75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206209 2002 VW9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206210 2002 VX15 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206211 2002 VG27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206212 2002 VS34 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206213 2002 VX34 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
206214 2002 VN38 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206215 2002 VB39 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206216 2002 VD40 08/11/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
206217 2002 VD42 05/11/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206218 2002 VF44 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
206219 2002 VD51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
206220 2002 VS56 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206221 2002 VH62 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206222 2002 VF66 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206223 2002 VX71 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206224 2002 VP74 07/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206225 2002 VJ88 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206226 2002 VN99 13/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206227 2002 VY103 12/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206228 2002 VD108 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206229 2002 VP113 13/11/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
206230 2002 VP118 12/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
206231 2002 VE120 12/11/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
206232 2002 VC124 14/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206233 2002 VH125 13/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206234 2002 WC4 24/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206235 2002 WO5 23/11/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
206236 2002 WG9 24/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206237 2002 WG15 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206238 2002 WM17 30/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206239 2002 WR19 25/11/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
206240 2002 WC27 16/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206241 Dubois 2002 WM28 24/11/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
206242 2002 XD1 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206243 2002 XO16 03/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206244 2002 XL17 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206245 2002 XU17 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206246 2002 XV20 02/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206247 2002 XJ26 03/12/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
206248 2002 XU35 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
206249 2002 XP42 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206250 2002 XS46 07/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206251 2002 XE47 08/12/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
206252 2002 XM60 10/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206253 2002 XM63 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206254 2002 XD66 12/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
206255 2002 XL68 12/12/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
206256 2002 XR73 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206257 2002 XW76 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206258 2002 XG77 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206259 2002 XN83 13/12/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
206260 2002 XX83 13/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206261 2002 XB90 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206262 2002 XA91 14/12/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,6 km MPC · JPL
206263 2002 XL102 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206264 2002 XQ113 07/12/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
206265 2002 XP115 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206266 2002 YW6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
206267 2002 YB7 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
206268 2002 YN7 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206269 2002 YE9 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206270 2002 YC10 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
206271 2002 YP12 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206272 2002 YB22 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206273 2002 YF26 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206274 2002 YZ28 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206275 2002 YG33 30/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206276 2003 AH5 01/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206277 2003 AM9 03/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206278 2003 AT17 05/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
206279 2003 AA21 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
206280 2003 AR21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206281 2003 AH26 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
206282 2003 AL43 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206283 2003 AV64 07/01/2003 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
206284 2003 AL66 07/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206285 2003 AT67 08/01/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
206286 2003 AY69 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206287 2003 AG74 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206288 2003 AG85 08/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
206289 2003 AT85 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206290 2003 AL89 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206291 2003 AM92 08/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
206292 2003 BR31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206293 2003 BH43 27/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206294 2003 BH83 31/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206295 2003 BQ86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206296 2003 CJ18 08/02/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206297 2003 DB3 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
206298 2003 DO20 22/02/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206299 2003 EJ32 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206300 2003 FX20 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206301 2003 FH21 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206302 2003 FJ106 26/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206303 2003 HT 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206304 2003 HX3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
206305 2003 HZ3 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206306 2003 HT6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206307 2003 HZ9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206308 2003 HY12 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
206309 2003 HJ32 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
206310 2003 HG38 29/04/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206311 2003 HO42 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206312 2003 HX46 28/04/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206313 2003 JK6 01/05/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206314 2003 KS9 25/05/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,2 km MPC · JPL
206315 2003 KN13 25/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206316 2003 KL28 21/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
206317 2003 KV36 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206318 2003 MN10 23/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206319 2003 MC13 25/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
206320 2003 NT 01/07/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
206321 2003 NJ8 08/07/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
206322 2003 NV10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
206323 2003 NH11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206324 2003 ON 17/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
206325 2003 OG2 22/07/2003 Haleakala NEAT 910 m MPC · JPL
206326 2003 OT3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206327 2003 OY3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206328 2003 OW4 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
206329 2003 OB6 24/07/2003 Mallorca Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
206330 2003 OO6 23/07/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206331 2003 OK8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
206332 2003 OZ8 23/07/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206333 2003 OB10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206334 2003 ON20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
206335 2003 OV22 30/07/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206336 2003 OC27 24/07/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
206337 2003 OJ30 24/07/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206338 2003 OU30 24/07/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
206339 2003 PN1 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
206340 2003 PW2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
206341 2003 PO3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
206342 2003 PQ6 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206343 2003 PB7 01/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
206344 2003 PA8 02/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
206345 2003 PA9 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206346 2003 PM9 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206347 2003 QL1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
206348 2003 QA12 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
206349 2003 QQ13 22/08/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
206350 2003 QA26 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206351 2003 QC28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206352 2003 QT28 22/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206353 2003 QL34 22/08/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206354 2003 QF40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206355 2003 QS40 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206356 2003 QX43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206357 2003 QJ44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
206358 2003 QL44 23/08/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206359 2003 QM47 23/08/2003 Palomar NEAT AMO 890 m MPC · JPL
206360 2003 QW50 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206361 2003 QG52 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
206362 2003 QF56 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206363 2003 QB57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206364 2003 QS61 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206365 2003 QT64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206366 2003 QS65 25/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206367 2003 QK68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206368 2003 QR70 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206369 2003 QO71 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206370 2003 QU86 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206371 2003 QW87 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206372 2003 QO89 26/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
206373 2003 QB99 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
206374 2003 QG103 31/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206375 2003 QK105 31/08/2003 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
206376 2003 QD108 30/08/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206377 2003 QK114 23/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
206378 2003 RB 01/09/2003 Socorro LINEAR 380 m MPC · JPL
206379 2003 RV5 04/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206380 2003 RT8 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206381 2003 RB9 02/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206382 2003 RU13 15/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206383 2003 RC16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206384 2003 RJ17 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
206385 2003 RZ17 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206386 2003 RR21 13/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
206387 2003 RT23 14/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206388 2003 RF26 03/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
206389 2003 SD7 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206390 2003 SY12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206391 2003 SR14 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206392 2003 SD27 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206393 2003 SQ32 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206394 2003 SV32 17/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
206395 2003 ST36 18/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
206396 2003 SM37 16/09/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206397 2003 SS42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206398 2003 SJ45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206399 2003 SN49 18/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206400 2003 SW52 19/09/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206401 2003 SM54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206402 2003 SQ58 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206403 2003 SF63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206404 2003 SM63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206405 2003 SA72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206406 2003 SH89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206407 2003 SB90 18/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206408 2003 SH95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206409 2003 ST95 19/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206410 2003 SE99 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206411 2003 SS100 20/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
206412 2003 SY104 20/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206413 2003 SO111 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206414 2003 SZ113 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
206415 2003 SM116 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206416 2003 SO118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206417 2003 SP132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206418 2003 SD137 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206419 2003 SS137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
206420 2003 SG140 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
206421 2003 ST141 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
206422 2003 SQ146 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206423 2003 SG148 16/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206424 2003 SX149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206425 2003 SU157 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206426 2003 SP166 21/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206427 2003 SZ168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
206428 2003 SV170 21/09/2003 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
206429 2003 SZ174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206430 2003 SH178 19/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206431 2003 SY180 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206432 2003 SY181 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
206433 2003 SK188 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
206434 2003 SF195 20/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206435 2003 SR196 20/09/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206436 2003 SE198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
206437 2003 SW198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
206438 2003 SS204 22/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206439 2003 SE207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206440 2003 SC210 25/09/2003 Uccle Uccle Obs. 4,1 km MPC · JPL
206441 2003 SY220 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
206442 2003 SY233 25/09/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206443 2003 SY234 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206444 2003 SJ235 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206445 2003 SL246 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206446 2003 SU260 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
206447 2003 SN268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
206448 2003 SY271 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,1 km MPC · JPL
206449 2003 SJ274 28/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206450 2003 SG279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206451 2003 SD302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206452 2003 SA309 30/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
206453 2003 SE314 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
206454 2003 SK318 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
206455 2003 SM319 21/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
206456 2003 SJ321 20/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206457 2003 SV356 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206458 2003 TM 03/10/2003 Cordell-Lorenz D. T. Durig 2,3 km MPC · JPL
206459 2003 TD5 02/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206460 2003 TY6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206461 2003 TE7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
206462 2003 TN10 15/10/2003 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
206463 2003 TW14 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
206464 2003 TM15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206465 2003 TA18 14/10/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206466 2003 TZ41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206467 2003 TY58 02/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206468 2003 UY 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206469 2003 UD2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206470 2003 UQ2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
206471 2003 US8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206472 2003 UX11 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
206473 2003 UZ22 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206474 2003 UU34 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
206475 2003 UP48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
206476 2003 UU49 16/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
206477 2003 UV50 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206478 2003 UO51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206479 2003 UV51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
206480 2003 UW52 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206481 2003 UL58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206482 2003 UX64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
206483 2003 UU65 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
206484 2003 UJ66 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
206485 2003 UP66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206486 2003 US66 16/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206487 2003 UG68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206488 2003 UJ74 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
206489 2003 UO74 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206490 2003 UX76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
206491 2003 UW79 16/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
206492 2003 UW80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
206493 2003 UX80 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
206494 2003 UQ84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206495 2003 UG85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206496 2003 UC95 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206497 2003 UR100 19/10/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
206498 2003 UT100 19/10/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206499 2003 UV100 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206500 2003 UQ103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206501 2003 UD109 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206502 2003 UK113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206503 2003 UB115 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206504 2003 UN116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206505 2003 UR116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206506 2003 UJ118 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
206507 2003 UV119 18/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206508 2003 UP122 19/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206509 2003 UX124 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
206510 2003 UU126 20/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206511 2003 UW126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206512 2003 UL127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
206513 2003 UT129 18/10/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206514 2003 UK132 19/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
206515 2003 UB133 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
206516 2003 UW133 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
206517 2003 UX134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206518 2003 UD138 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206519 2003 UF138 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206520 2003 UM141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
206521 2003 UH143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
206522 2003 UL145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
206523 2003 UT145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
206524 2003 UQ156 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206525 2003 UN159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206526 2003 UR159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206527 2003 UD162 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206528 2003 US162 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206529 2003 UM168 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206530 2003 UQ168 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206531 2003 UP173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206532 2003 UJ174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206533 2003 UN174 21/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
206534 2003 UL176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
206535 2003 UJ184 21/10/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206536 2003 UK187 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206537 2003 UY187 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206538 2003 UJ194 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206539 2003 UM195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206540 2003 UH196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206541 2003 UV196 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206542 2003 UB198 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
206543 2003 UN198 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206544 2003 UE199 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206545 2003 UH204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206546 2003 UT206 22/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206547 2003 UO217 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206548 2003 UY217 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206549 2003 UW219 21/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
206550 2003 UH223 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206551 2003 UW234 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
206552 2003 UW235 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206553 2003 UO237 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206554 2003 UG241 24/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206555 2003 UP250 25/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206556 2003 US250 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206557 2003 UV250 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206558 2003 UB254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206559 2003 UL256 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206560 2003 UG258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206561 2003 UQ258 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206562 2003 UU261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206563 2003 UO265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206564 2003 UL268 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206565 2003 UJ270 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
206566 2003 UT274 30/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206567 2003 UA275 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206568 2003 UX279 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206569 2003 UX280 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206570 2003 UR298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
206571 2003 UT307 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
206572 2003 UK309 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206573 2003 UU314 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206574 2003 VC 03/11/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,1 km MPC · JPL
206575 2003 VT5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206576 2003 VE8 14/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206577 2003 VW10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206578 2003 WQ 16/11/2003 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
206579 2003 WX2 16/11/2003 Desert Moon B. L. Stevens 3,8 km MPC · JPL
206580 2003 WU3 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
206581 2003 WT7 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206582 2003 WV7 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206583 2003 WA10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206584 2003 WJ13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206585 2003 WM13 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
206586 2003 WO17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
206587 2003 WJ20 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206588 2003 WP22 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206589 2003 WU27 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206590 2003 WU28 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206591 2003 WV31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
206592 2003 WW31 18/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206593 2003 WN34 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206594 2003 WY37 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
206595 2003 WN39 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206596 2003 WA41 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206597 2003 WC44 19/11/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206598 2003 WX44 19/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
206599 2003 WE49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206600 2003 WE53 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206601 2003 WE54 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206602 2003 WB55 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206603 2003 WG55 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206604 2003 WJ61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206605 2003 WY64 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206606 2003 WO66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206607 2003 WD69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
206608 2003 WN76 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206609 2003 WC77 19/11/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
206610 2003 WF78 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206611 2003 WZ79 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206612 2003 WN94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
206613 2003 WO100 20/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206614 2003 WN103 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206615 2003 WX107 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206616 2003 WK110 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
206617 2003 WX110 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206618 2003 WX114 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206619 2003 WS117 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
206620 2003 WW123 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206621 2003 WY123 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206622 2003 WT140 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206623 2003 WA141 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206624 2003 WR142 21/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
206625 2003 WW142 23/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206626 2003 WM145 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206627 2003 WO146 23/11/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
206628 2003 WE151 24/11/2003 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
206629 2003 WT154 26/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
206630 2003 WK159 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206631 2003 WO161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206632 2003 WD167 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
206633 2003 WO170 20/11/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
206634 2003 WA171 21/11/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206635 2003 WS171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206636 2003 WX171 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206637 2003 WR172 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206638 2003 WA190 24/11/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206639 2003 WJ190 24/11/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206640 2003 XS5 03/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
206641 2003 XJ8 04/12/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
206642 2003 XH13 14/12/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206643 2003 XL13 14/12/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206644 2003 XM21 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206645 2003 XZ34 03/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
206646 2003 YG3 19/12/2003 Kingsnake J. V. McClusky 5,2 km MPC · JPL
206647 2003 YL6 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206648 2003 YL9 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
206649 2003 YD18 16/12/2003 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
206650 2003 YP23 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206651 2003 YU24 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206652 2003 YH25 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206653 2003 YQ26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
206654 2003 YX27 17/12/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206655 2003 YN35 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206656 2003 YD37 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206657 2003 YF39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206658 2003 YW39 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206659 2003 YD44 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206660 2003 YL50 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206661 2003 YP60 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
206662 2003 YB64 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206663 2003 YF66 20/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206664 2003 YL71 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206665 2003 YZ72 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206666 2003 YA78 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
206667 2003 YJ82 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206668 2003 YE85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206669 2003 YY86 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206670 2003 YL89 19/12/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206671 2003 YK95 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206672 2003 YR107 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206673 2003 YC111 27/12/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
206674 2003 YX111 23/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206675 2003 YB114 25/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206676 2003 YF125 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206677 2003 YT126 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206678 2003 YY129 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206679 2003 YJ131 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206680 2003 YU132 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206681 2003 YD135 28/12/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
206682 2003 YQ135 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206683 2003 YJ140 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206684 2003 YE142 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206685 2003 YM143 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206686 2003 YM144 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206687 2003 YC148 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
206688 2003 YO154 29/12/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
206689 2003 YK155 30/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206690 2003 YL156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
206691 2003 YP156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206692 2003 YT156 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206693 2003 YA163 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206694 2003 YJ170 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206695 2004 AH2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
206696 2004 AO2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
206697 2004 AZ8 14/01/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206698 2004 AD13 13/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206699 2004 BZ1 16/01/2004 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
206700 2004 BC2 16/01/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206701 2004 BD3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
206702 2004 BR11 16/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
206703 2004 BP19 17/01/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206704 2004 BJ31 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
206705 2004 BH33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206706 2004 BD34 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206707 2004 BK35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
206708 2004 BS35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206709 2004 BW36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206710 2004 BK37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
206711 2004 BO39 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206712 2004 BS41 19/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
206713 2004 BZ41 19/01/2004 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
206714 2004 BK47 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206715 2004 BP50 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
206716 2004 BU50 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
206717 2004 BC51 21/01/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
206718 2004 BY51 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206719 2004 BW52 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206720 2004 BW56 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206721 2004 BJ58 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206722 2004 BH63 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206723 2004 BT71 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206724 2004 BY72 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
206725 2004 BR73 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206726 2004 BX73 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206727 2004 BE78 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206728 2004 BP78 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206729 2004 BL80 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206730 2004 BM90 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206731 2004 BP99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206732 2004 BY99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206733 2004 BG101 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
206734 2004 BD112 24/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206735 2004 BP118 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206736 2004 BV119 30/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206737 2004 BC120 30/01/2004 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
206738 2004 BD120 30/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
206739 2004 BV120 31/01/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
206740 2004 BH124 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206741 2004 BR124 16/01/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
206742 2004 BY124 16/01/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
206743 2004 BB129 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206744 2004 BJ135 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
206745 2004 BR139 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206746 2004 BB142 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206747 2004 BH145 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206748 2004 BA146 22/01/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206749 2004 BX148 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
206750 2004 BD149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
206751 2004 BJ149 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206752 2004 BT150 17/01/2004 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
206753 2004 BW151 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
206754 2004 BM155 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
206755 2004 CJ2 12/02/2004 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
206756 2004 CF5 10/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206757 2004 CH5 10/02/2004 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
206758 2004 CV6 11/02/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
206759 2004 CA7 09/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
206760 2004 CU11 11/02/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206761 2004 CU13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206762 2004 CE21 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
206763 2004 CV21 11/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
206764 2004 CR22 12/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
206765 2004 CG26 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
206766 2004 CR27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206767 2004 CM30 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
206768 2004 CT43 12/02/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
206769 2004 CW43 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206770 2004 CO48 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206771 2004 CO53 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
206772 2004 CM63 12/02/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206773 2004 CX64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
206774 2004 CZ64 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206775 2004 CC65 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
206776 2004 CS78 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
206777 2004 CM89 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206778 2004 CK96 14/02/2004 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
206779 2004 CR97 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206780 2004 CV105 14/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206781 2004 CS109 12/02/2004 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
206782 2004 CG110 14/02/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206783 2004 CN112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
206784 2004 CO115 02/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206785 2004 CK117 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
206786 2004 CP125 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206787 2004 DQ 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206788 2004 DP5 16/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206789 2004 DN7 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206790 2004 DD13 16/02/2004 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
206791 2004 DQ13 16/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206792 2004 DF19 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
206793 2004 DW23 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
206794 2004 DU30 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
206795 2004 DD31 17/02/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206796 2004 DQ32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
206797 2004 DL37 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206798 2004 DV39 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206799 2004 DO43 23/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
206800 2004 DA44 24/02/2004 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206801 2004 DQ48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206802 2004 DF49 19/02/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206803 2004 DO49 20/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
206804 2004 DZ49 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206805 2004 DJ51 23/02/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206806 2004 DT51 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
206807 2004 DK52 25/02/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206808 2004 DU55 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206809 2004 DS58 23/02/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206810 2004 DG59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206811 2004 DB61 26/02/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
206812 2004 DF63 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
206813 2004 DP72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206814 2004 DZ78 18/02/2004 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
206815 2004 EG5 11/03/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
206816 2004 EZ5 11/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
206817 2004 EW8 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
206818 2004 EJ11 10/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
206819 2004 EF13 11/03/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206820 2004 ET13 11/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206821 2004 EQ14 11/03/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
206822 2004 EB17 12/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206823 2004 EC19 14/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206824 2004 EF19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206825 2004 EH21 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206826 2004 EH33 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206827 2004 EK37 14/03/2004 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
206828 2004 EO38 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
206829 2004 EC40 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
206830 2004 EV41 15/03/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
206831 2004 EY45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206832 2004 EL46 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206833 2004 EU49 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
206834 2004 EA55 14/03/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
206835 2004 EH56 14/03/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
206836 2004 ET61 12/03/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
206837 2004 ER68 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
206838 2004 EV70 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
206839 2004 EX71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
206840 2004 EH80 14/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206841 2004 ED81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206842 2004 EJ81 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
206843 2004 EK81 15/03/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206844 2004 EF88 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
206845 2004 ET92 15/03/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
206846 2004 EM96 11/03/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
206847 2004 ER107 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
206848 2004 EY112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
206849 2004 FZ17 28/03/2004 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
206850 2004 FZ20 16/03/2004 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
206851 2004 FZ23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206852 2004 FW24 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206853 2004 FS28 23/03/2004 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
206854 2004 FT30 29/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206855 2004 FS31 30/03/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
206856 2004 FO44 16/03/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
206857 2004 FZ51 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
206858 2004 FF53 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206859 2004 FC55 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
206860 2004 FJ56 16/03/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206861 2004 FM56 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
206862 2004 FF63 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206863 2004 FJ70 16/03/2004 Valmeca Valmeca Obs. 5,0 km MPC · JPL
206864 2004 FZ78 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
206865 2004 FD81 16/03/2004 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
206866 2004 FV83 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
206867 2004 FZ85 19/03/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
206868 2004 FB88 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
206869 2004 FW92 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206870 2004 FX93 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
206871 2004 FA112 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
206872 2004 FU118 22/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
206873 2004 FR120 23/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
206874 2004 FJ121 23/03/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
206875 2004 FS124 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
206876 2004 FH126 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206877 2004 FF139 20/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
206878 2004 FF144 29/03/2004 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
206879 2004 FC148 17/03/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
206880 2004 FU151 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206881 2004 FJ161 18/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206882 2004 GF1 09/04/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
206883 2004 GN2 12/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206884 2004 GZ10 08/04/2004 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
206885 2004 GC12 12/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
206886 2004 GJ15 14/04/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
206887 2004 GG19 15/04/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
206888 2004 GC21 11/04/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
206889 2004 GT32 12/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
206890 2004 GA42 14/04/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
206891 2004 GT44 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
206892 2004 GJ75 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
206893 2004 HZ6 16/04/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
206894 2004 HY10 17/04/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
206895 2004 HW16 16/04/2004 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
206896 2004 HL21 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
206897 2004 HJ28 20/04/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
206898 2004 HJ30 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
206899 2004 HP34 17/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
206900 2004 HT36 22/04/2004 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
206901 2004 HU36 22/04/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
206902 2004 HC45 21/04/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
206903 2004 HV52 24/04/2004 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
206904 2004 HV54 21/04/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
206905 2004 HQ71 25/04/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
206906 2004 JZ27 11/05/2004 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
206907 2004 KA14 22/05/2004 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
206908 2004 NW2 09/07/2004 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
206909 2004 NB6 11/07/2004 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
206910 2004 NL8 15/07/2004 Socorro LINEAR APO 1,4 km MPC · JPL
206911 2004 PE14 07/08/2004 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
206912 2004 PK17 08/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
206913 2004 PH20 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
206914 2004 PZ61 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
206915 2004 PL65 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206916 2004 PD80 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
206917 2004 PY88 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
206918 2004 PT89 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206919 2004 PS94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
206920 2004 PE95 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206921 2004 PU100 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206922 2004 PR101 11/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206923 2004 PY101 11/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206924 2004 PP102 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206925 2004 PR108 09/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
206926 2004 PM111 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206927 2004 QH21 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206928 2004 RC13 04/09/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
206929 2004 RH20 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206930 2004 RU30 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
206931 2004 RO42 08/09/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
206932 2004 RW48 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206933 2004 RS49 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206934 2004 RS61 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206935 2004 RZ68 08/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206936 2004 RX69 08/09/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
206937 2004 RU72 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206938 2004 RJ76 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206939 2004 RP82 09/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
206940 2004 RU90 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
206941 2004 RG99 08/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206942 2004 RT101 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206943 2004 RZ167 07/09/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
206944 2004 RK170 08/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206945 2004 RT171 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206946 2004 RO173 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206947 2004 RU178 10/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
206948 2004 RJ187 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206949 2004 RD189 10/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206950 2004 RP205 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206951 2004 RT307 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206952 2004 RE310 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
206953 2004 RV310 13/09/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
206954 2004 RQ322 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206955 2004 RA324 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206956 2004 RL327 13/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
206957 2004 RW341 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
206958 2004 SU2 17/09/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
206959 2004 SQ10 16/09/2004 Siding Spring SSS 770 m MPC · JPL
206960 2004 SQ19 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
206961 2004 SN30 17/09/2004 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
206962 2004 SG32 17/09/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206963 2004 SV33 17/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206964 2004 SE41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
206965 2004 SL43 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
206966 2004 SZ46 18/09/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
206967 2004 SZ47 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206968 2004 SO52 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206969 2004 SC61 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
206970 2004 TL15 09/10/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
206971 2004 TP47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
206972 2004 TS54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206973 2004 TG67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206974 2004 TN72 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
206975 2004 TE79 04/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
206976 2004 TS102 06/10/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
206977 2004 TF103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
206978 2004 TP110 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
206979 2004 TV115 13/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 2,0 km MPC · JPL
206980 2004 TM117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
206981 2004 TC118 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
206982 2004 TU126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
206983 2004 TH130 07/10/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
206984 2004 TA133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
206985 2004 TB134 07/10/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
206986 2004 TV135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 850 m MPC · JPL
206987 2004 TE138 08/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
206988 2004 TL152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206989 2004 TH159 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
206990 2004 TV163 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
206991 2004 TZ165 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
206992 2004 TS182 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206993 2004 TF191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
206994 2004 TD200 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
206995 2004 TB203 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
206996 2004 TX205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206997 2004 TC207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
206998 2004 TP207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
206999 2004 TJ220 06/10/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
207000 2004 TX220 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

202.000s  • 203.000s  • 204.000s  • 205.000s  • 206.000s  • 207.000s  • 208.000s  • 209.000s  • 210.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001