Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/452001–453000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452001 2014 OP46 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452002 2014 OG48 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452003 2014 OR48 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452004 2014 OA54 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452005 2014 OL54 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452006 2014 OX57 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452007 2014 OB67 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452008 2014 OU87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452009 2014 OO88 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452010 2014 OO90 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452011 2014 OT92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452012 2014 OC93 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452013 2014 OA97 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452014 2014 OJ104 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452015 2014 OO114 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452016 2014 OX114 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452017 2014 OO117 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452018 2014 OJ119 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452019 2014 OU119 09/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452020 2014 OG120 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452021 2014 OL122 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452022 2014 OD124 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452023 2014 OG125 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452024 2014 OY125 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452025 2014 OS135 17/03/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452026 2014 OA138 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452027 2014 OE141 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452028 2014 OD151 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452029 2014 OC152 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452030 2014 OP154 07/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
452031 2014 OL155 26/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452032 2014 OO165 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452033 2014 OQ165 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452034 2014 OD166 22/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452035 2014 OQ166 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452036 2014 OC167 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452037 2014 OW167 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452038 2014 OM169 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452039 2014 OB178 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452040 2014 OF179 06/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
452041 2014 OG181 09/07/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
452042 2014 OG199 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452043 2014 OQ202 06/02/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452044 2014 OX209 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452045 2014 OT216 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452046 2014 OY239 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452047 2014 OD240 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452048 2014 OF240 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452049 2014 OC243 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452050 2014 OL243 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
452051 2014 OA246 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452052 2014 OA253 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452053 2014 OP253 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452054 2014 OG274 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452055 2014 ON274 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452056 2014 OZ280 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452057 2014 OB286 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452058 2014 OW301 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452059 2014 OW303 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452060 2014 OV304 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452061 2014 OU305 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452062 2014 OY308 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452063 2014 ON310 18/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452064 2014 OE311 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452065 2014 OC313 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452066 2014 OP324 19/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452067 2014 OY330 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452068 2014 OE333 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452069 2014 OD334 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452070 2014 OR340 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452071 2014 OE351 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452072 2014 ON353 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452073 2014 OS353 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452074 2014 OQ358 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452075 2014 OW365 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452076 2014 OQ377 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452077 2014 OR380 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452078 2014 OG382 08/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452079 2014 OC385 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452080 2014 OJ386 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452081 2014 PC2 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452082 2014 PR5 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452083 2014 PL6 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452084 2014 PH18 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452085 2014 PG19 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452086 2014 PK30 12/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452087 2014 PO32 11/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
452088 2014 PZ33 14/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452089 2014 PA45 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452090 2014 PD55 02/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452091 2014 QV31 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
452092 2014 QA34 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452093 2014 QL34 09/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452094 2014 QH35 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452095 2014 QM35 24/06/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452096 2014 QN35 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452097 2014 QB36 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
452098 2014 QW50 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452099 2014 QJ83 24/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452100 2014 QD99 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452101 2014 QD161 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
452102 2014 QS185 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
452103 2014 QV202 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452104 2014 QB269 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452105 2014 QM283 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452106 2014 QV283 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452107 2014 QN284 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452108 2014 QZ309 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452109 2014 QS342 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452110 2014 QC372 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452111 2014 QY395 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452112 2014 QD400 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
452113 2014 QX412 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452114 2014 QA425 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452115 2014 RJ1 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452116 2014 RD23 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452117 2014 RM24 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452118 2014 RP31 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452119 2014 RU34 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452120 2014 RK36 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452121 2014 SB37 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452122 2014 SB221 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452123 2014 SW225 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452124 2014 US14 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452125 2014 WL40 09/07/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452126 2014 WX66 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452127 2015 FU223 23/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452128 2015 KX120 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452129 2015 OR 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
452130 2015 OT39 19/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
452131 2015 OM73 01/12/2004 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
452132 2015 PV 30/09/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452133 2015 PT293 19/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
452134 2015 PH303 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452135 2015 PS307 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452136 2015 PL308 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452137 2015 PZ308 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452138 2015 PV310 05/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452139 2015 QU 29/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452140 2015 QR9 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
452141 2015 QY10 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452142 2015 QG11 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452143 2015 RN18 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452144 2015 RL19 11/10/1977 Palomar PLS 680 m MPC · JPL
452145 2015 RP28 02/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452146 2015 RC30 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452147 2015 RL30 01/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452148 2015 RA31 19/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452149 2015 RG33 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
452150 2015 RB35 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452151 2015 RN37 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452152 2015 RR38 24/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452153 2015 RZ38 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
452154 2015 RZ47 11/10/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452155 2015 RB48 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452156 2015 RX51 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452157 2015 RJ53 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452158 2015 RM54 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
452159 2015 RH56 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452160 2015 RR56 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452161 2015 RY56 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
452162 2015 RY57 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
452163 2015 RZ63 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452164 2015 RY65 03/06/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
452165 2015 RC69 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452166 2015 RV69 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452167 2015 RR72 06/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452168 2015 RV72 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452169 2015 RV74 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452170 2015 RX74 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452171 2015 RV75 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452172 2015 RV80 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452173 2015 RZ80 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452174 2015 RO81 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452175 2015 RX85 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452176 2015 RH88 13/11/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
452177 2015 RY88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452178 2015 RZ88 16/04/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
452179 2015 RH89 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452180 2015 RK89 28/07/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
452181 2015 RQ89 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452182 2015 RT89 04/02/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
452183 2015 RZ89 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452184 2015 RP90 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452185 2015 RA91 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452186 2015 RM91 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452187 2015 RL92 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452188 2015 RZ92 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452189 2015 RD95 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452190 2015 RE95 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
452191 2015 RE97 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452192 2015 RG97 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452193 2015 RK98 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452194 2015 RQ100 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452195 2015 RT101 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
452196 2015 RB102 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452197 2015 RJ107 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452198 2015 RL108 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452199 2015 RS108 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
452200 2015 RW123 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452201 2015 RU152 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452202 2015 RV192 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
452203 2015 RJ194 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452204 2015 RK194 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452205 2015 RV195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452206 2015 RB197 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452207 2015 RA200 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452208 2015 RW200 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452209 2015 RZ200 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452210 2015 RA201 24/02/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
452211 2015 RE206 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452212 2015 RN214 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452213 2015 RC216 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452214 2015 RZ216 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452215 2015 RN217 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452216 2015 RP217 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452217 2015 RS217 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452218 2015 RO218 19/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452219 2015 RN220 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452220 2015 RT221 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452221 2015 RH230 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452222 2015 RL234 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
452223 2015 RN236 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452224 2015 RK237 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452225 2015 RZ237 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452226 2015 RA238 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452227 2015 RJ238 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
452228 2015 RY241 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452229 2015 RP242 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452230 2015 RV242 20/04/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452231 2015 SD1 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
452232 2015 SB5 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452233 2015 SH5 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452234 2015 SL7 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
452235 2015 SX7 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452236 2015 SG10 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452237 2015 SO17 06/02/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452238 2015 SU18 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
452239 2015 SZ19 05/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452240 2015 SD20 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
452241 2015 TX1 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452242 2015 TQ2 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
452243 2015 TG3 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452244 2015 TC18 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
452245 2015 TX22 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
452246 2015 TU76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452247 2015 TH79 07/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452248 2015 TG84 11/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
452249 2015 TH94 23/08/2008 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
452250 2015 TB101 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
452251 2015 TC101 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452252 2015 TJ103 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452253 2015 TB117 17/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
452254 2015 TU118 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452255 2015 TS119 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452256 2015 TK120 14/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
452257 2015 TW121 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452258 2015 TC122 19/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452259 2015 TM127 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452260 2015 TY127 17/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452261 2015 TO128 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452262 2015 TL132 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
452263 2015 TY135 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
452264 2015 TH138 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452265 2015 TG139 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452266 2015 TX142 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452267 2015 TZ142 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
452268 2015 TU145 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452269 2015 TX145 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452270 2015 TD146 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452271 2015 TA148 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452272 2015 TR150 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452273 2015 TG156 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452274 2015 TE158 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452275 2015 TP161 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452276 2015 TB169 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
452277 2015 TM169 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452278 2015 TN169 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452279 2015 TP174 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452280 2015 TK179 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
452281 2015 TU179 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452282 2015 TU199 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452283 2015 TX199 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452284 2015 TA202 11/11/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
452285 2015 TS206 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452286 2015 TE208 09/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
452287 2015 TC209 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452288 2015 TD209 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452289 2015 TW209 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452290 2015 TF210 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452291 2015 TP223 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452292 2015 TS223 01/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452293 2015 TF225 08/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
452294 2015 TZ234 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452295 2015 TO239 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452296 2015 TS239 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452297 2015 TU304 08/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
452298 2015 TW323 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452299 1993 TX47 12/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
452300 1994 TC6 04/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452301 1994 UU9 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452302 1995 YR1 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 300 m MPC · JPL
452303 1996 RL1 09/09/1996 Prescott P. G. Comba 13314| 2,3 km MPC · JPL
452304 1996 VC33 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452305 1997 BN7 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452306 1997 GF29 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452307 Manawydan 1997 XV11 05/12/1997 Caussols ODAS 810 m MPC · JPL
452308 1998 SE34 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452309 1998 SA150 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452310 1998 UA14 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452311 1998 VS41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452312 1998 VC43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452313 1998 XR16 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452314 1999 LN28 12/06/1999 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
452315 1999 VQ116 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452316 1999 XV110 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452317 1999 XK219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452318 1999 XE260 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452319 2000 AC44 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452320 2000 ER15 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452321 2000 FP73 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452322 2000 GG121 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452323 2000 KQ39 24/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452324 2000 SZ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452325 2000 SC129 26/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452326 2000 SY129 22/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452327 2000 SX162 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452328 2000 SR163 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452329 2000 SL166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
452330 2000 SJ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452331 2000 WC159 24/11/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 820 m MPC · JPL
452332 2001 BG29 20/01/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452333 2001 JO 02/05/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
452334 2001 LB 01/06/2001 Socorro LINEAR 220 m MPC · JPL
452335 2001 OF113 21/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
452336 2001 QU218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
452337 2001 RB22 07/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
452338 2001 RY60 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452339 2001 RY152 11/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452340 2001 ST127 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
452341 2001 SE133 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452342 2001 SN158 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452343 2001 SD194 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452344 2001 SP202 19/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452345 2001 SU202 19/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
452346 2001 SM285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452347 2001 SW339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
452348 2001 TG45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
452349 2001 TA109 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452350 2001 TH165 15/10/2001 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
452351 2001 TT188 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452352 2001 TV212 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
452353 2001 UR15 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 750 m MPC · JPL
452354 2001 UR54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
452355 2001 UA106 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452356 2001 UA147 23/10/2001 Socorro LINEAR 520 m MPC · JPL
452357 2001 UX189 18/10/2001 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452358 2001 UC191 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452359 2001 UH216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
452360 2001 VX51 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452361 2001 VD63 10/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452362 2001 VH125 15/11/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
452363 2001 WO18 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452364 2001 WM46 19/11/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452365 2001 WM102 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452366 2001 XL4 10/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452367 2001 XV102 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452368 2001 XU141 11/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452369 2001 XF167 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
452370 2001 XD223 15/12/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452371 2001 XR251 14/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452372 2001 YW1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452373 2001 YX6 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
452374 2001 YY61 18/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452375 2001 YV158 18/12/2001 Apache Point SDSS 980 m MPC · JPL
452376 2002 AC5 08/01/2002 Socorro LINEAR APO · 360 m MPC · JPL
452377 2002 AC39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452378 2002 AD140 13/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452379 2002 CW39 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
452380 2002 CF113 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
452381 2002 CR159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452382 2002 CT176 14/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
452383 2002 CQ295 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
452384 2002 EV8 12/03/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
452385 2002 LX3 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452386 2002 LM38 05/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452387 2002 LW62 13/06/2002 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
452388 2002 NT3 09/07/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452389 2002 NW16 13/07/2002 Socorro LINEAR AMO 850 m MPC · JPL
452390 2002 ND56 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452391 2002 NB67 08/07/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452392 2002 PS39 07/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
452393 2002 PB88 12/08/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
452394 2002 PO99 14/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
452395 2002 PC107 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452396 2002 PM112 08/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452397 2002 PD130 14/08/2002 Palomar NEAT 300 m MPC · JPL
452398 2002 PS157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,0 km MPC · JPL
452399 2002 PW183 07/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452400 2002 QY121 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452401 2002 QO144 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
452402 2002 RD95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
452403 2002 RY151 12/09/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
452404 2002 RH182 11/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452405 2002 RU208 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
452406 2002 RQ247 15/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452407 2002 SW 23/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
452408 2002 SU66 16/09/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452409 2002 SH71 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
452410 2002 SQ73 16/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452411 2002 TW6 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
452412 2002 TG91 03/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
452413 2002 TX91 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452414 2002 TO126 04/10/2002 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
452415 2002 TL181 03/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
452416 2002 UA2 25/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
452417 2002 UF29 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452418 2002 VF24 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452419 2002 VQ85 11/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
452420 2002 VU91 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
452421 2002 VX99 13/11/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
452422 2002 VB117 13/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452423 2002 VD147 04/11/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452424 2002 WS4 21/11/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
452425 2002 XW70 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
452426 2002 YR12 14/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
452427 2003 AA52 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452428 2003 BW22 25/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
452429 2003 BE29 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
452430 2003 BS71 28/01/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
452431 2003 CL8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
452432 2003 EA30 06/03/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
452433 2003 FS22 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452434 2003 FC45 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452435 2003 GB 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
452436 2003 HJ13 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452437 2003 KW33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
452438 2003 QG2 20/08/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
452439 2003 QC68 25/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452440 2003 QM74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452441 2003 QU112 21/08/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
452442 2003 SD29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
452443 2003 SN72 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452444 2003 SQ111 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
452445 2003 ST113 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452446 2003 SC118 16/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452447 2003 SE203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
452448 2003 SG205 23/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452449 2003 SM216 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452450 2003 SK292 25/09/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
452451 2003 SX312 17/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452452 2003 SU331 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
452453 2003 SG338 26/09/2003 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
452454 2003 SE341 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452455 2003 SR352 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
452456 2003 SQ373 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
452457 2003 SD432 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452458 2003 TH1 04/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 1,3 km MPC · JPL
452459 2003 UN2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452460 2003 UY119 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452461 2003 UM165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452462 2003 UC240 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452463 2003 UY287 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452464 2003 UH379 22/10/2003 Apache Point SDSS 590 m MPC · JPL
452465 2003 VX8 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452466 2003 WM16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
452467 2003 WN31 18/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
452468 2003 WM158 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
452469 2003 YP8 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452470 2003 YG41 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452471 2003 YZ180 18/12/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
452472 2004 AY14 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452473 2004 BT10 17/01/2004 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
452474 2004 BG11 18/01/2004 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
452475 2004 BW15 18/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
452476 2004 BZ81 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452477 2004 BM84 25/01/2004 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
452478 2004 BL115 30/01/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452479 2004 BR115 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
452480 2004 CG40 02/02/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
452481 2004 CG58 14/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
452482 2004 CM103 12/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
452483 2004 DR34 24/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
452484 2004 DN35 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452485 2004 DB64 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452486 2004 EU44 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452487 2004 FB1 17/03/2004 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 2,0 km MPC · JPL
452488 2004 FW25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
452489 2004 FN38 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452490 2004 FA126 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452491 2004 FB131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
452492 2004 GH29 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
452493 2004 GS56 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452494 2004 HX32 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452495 2004 PO22 16/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
452496 2004 PZ33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 620 m MPC · JPL
452497 2004 PW63 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
452498 2004 QG1 19/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
452499 2004 QP10 21/08/2004 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
452500 2004 RW9 07/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452501 2004 RN28 10/08/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452502 2004 RT52 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
452503 2004 RT84 17/08/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
452504 2004 RF91 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
452505 2004 RL99 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
452506 2004 RS178 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452507 2004 RL179 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452508 2004 RM184 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452509 2004 RU185 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
452510 2004 RO203 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452511 2004 RD251 14/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
452512 2004 RL265 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452513 2004 RZ266 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452514 2004 RU291 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452515 2004 RC301 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452516 2004 RW321 13/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
452517 2004 RY335 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452518 2004 RA356 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452519 2004 SJ53 10/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
452520 2004 TK4 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452521 2004 TW16 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
452522 2004 TO40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452523 2004 TT53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452524 2004 TL58 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452525 2004 TT71 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452526 2004 TJ76 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452527 2004 TN77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452528 2004 TP83 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452529 2004 TP95 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452530 2004 TY95 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452531 2004 TQ143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452532 2004 TV152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452533 2004 TC164 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
452534 2004 TG175 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
452535 2004 TM201 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452536 2004 TM211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 480 m MPC · JPL
452537 2004 TF215 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452538 2004 TX265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452539 2004 TZ272 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452540 2004 TH275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452541 2004 TT335 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452542 2004 TD343 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452543 2004 TC369 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452544 2004 UX4 16/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452545 2004 VB14 04/11/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
452546 2004 VD37 24/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452547 2004 VD66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452548 2004 VC81 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452549 2004 WS 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
452550 2004 WG6 19/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
452551 2004 XV29 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
452552 2004 XJ68 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452553 2004 XC73 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
452554 2004 XC110 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452555 2004 XR148 14/12/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
452556 2004 XW155 14/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
452557 2004 YO2 16/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452558 2004 YL12 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452559 2004 YV26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452560 2004 YU27 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452561 2005 AB 01/01/2005 Catalina CSS AMO 1,1 km MPC · JPL
452562 2005 AM24 07/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
452563 2005 AF31 11/01/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
452564 2005 AX37 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
452565 2005 AW65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
452566 2005 AJ68 13/01/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452567 2005 AX72 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452568 2005 BM15 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452569 2005 BK36 16/01/2005 Mauna Kea C. Veillet 980 m MPC · JPL
452570 2005 CV7 07/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
452571 2005 CF24 02/02/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
452572 2005 CV26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452573 2005 DU1 28/02/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452574 2005 ES36 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452575 2005 EK109 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
452576 2005 EU162 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452577 2005 EA189 10/03/2005 Siding Spring SSS 3,3 km MPC · JPL
452578 2005 EV221 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
452579 2005 EB276 08/03/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
452580 2005 GW49 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
452581 2005 GZ112 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
452582 2005 GM130 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
452583 2005 JF47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
452584 2005 JE58 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452585 2005 JG61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452586 2005 JP71 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452587 2005 JH79 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452588 2005 JM95 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452589 2005 JF103 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452590 2005 JO118 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452591 2005 JC134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452592 2005 JJ177 11/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452593 2005 LO 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
452594 2005 LA3 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452595 2005 LB9 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452596 2005 LE11 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452597 2005 LW13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452598 2005 LK35 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452599 2005 MT25 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452600 2005 MY36 30/06/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452601 2005 NZ3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452602 2005 NJ7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452603 2005 NN31 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452604 2005 NA35 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452605 2005 NW78 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452606 2005 NV92 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452607 2005 OO1 26/07/2005 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
452608 2005 PU 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452609 2005 PR15 04/08/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
452610 2005 QD27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452611 2005 QZ53 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452612 2005 QM80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
452613 2005 QD92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
452614 2005 QA123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452615 2005 QM123 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452616 2005 QM128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452617 2005 QX147 28/08/2005 Siding Spring SSS 2,4 km MPC · JPL
452618 2005 RT 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
452619 2005 RZ31 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452620 2005 SQ25 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452621 2005 SZ47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452622 2005 SB49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452623 2005 SZ66 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452624 2005 SW100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452625 2005 SV126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452626 2005 SA168 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452627 2005 SA174 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
452628 2005 SK241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452629 2005 SJ254 22/09/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
452630 2005 SZ281 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
452631 2005 TT29 03/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
452632 2005 TA42 03/10/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
452633 2005 TM50 01/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
452634 2005 TJ106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452635 2005 TU122 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452636 2005 TN126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452637 2005 TZ156 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
452638 2005 TO191 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452639 2005 UY6 29/10/2005 Palomar NEAT APO 2,2 km MPC · JPL
452640 2005 UG66 22/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
452641 2005 UP84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452642 2005 UH85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452643 2005 UJ115 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452644 2005 UK116 23/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452645 2005 UW128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452646 2005 UZ129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452647 2005 UK134 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
452648 2005 UZ142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452649 2005 UN185 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452650 2005 UG228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452651 2005 UP231 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
452652 2005 UU258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452653 2005 UE264 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452654 2005 UT334 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452655 2005 UO364 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452656 2005 UW406 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452657 2005 UA449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452658 2005 UN472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
452659 2005 UZ487 23/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
452660 2005 UU488 23/10/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452661 2005 UD512 29/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
452662 2005 VE9 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452663 2005 VS23 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452664 2005 VA24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452665 2005 WX46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452666 2005 WP54 26/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
452667 2005 WO66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452668 2005 WQ92 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452669 2005 WH100 28/11/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
452670 2005 WU122 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452671 2005 WG133 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452672 2005 WN143 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
452673 2005 WQ146 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,4 km MPC · JPL
452674 2005 WU161 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452675 2005 WD175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
452676 2005 WP179 21/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452677 2005 WS204 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452678 2005 XC16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452679 2005 XZ20 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452680 2005 XA25 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
452681 2005 XZ39 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
452682 2005 XF44 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452683 2005 XB59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452684 2005 XK59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452685 2005 XT68 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452686 2005 XN71 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
452687 2005 XX80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452688 2005 XC81 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452689 2005 XF85 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
452690 2005 XK116 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
452691 2005 YW3 23/12/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
452692 2005 YA12 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452693 2005 YB21 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452694 2005 YA29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452695 2005 YE31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452696 2005 YL37 21/12/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452697 2005 YW53 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452698 2005 YR63 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
452699 2005 YU64 09/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
452700 2005 YO72 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452701 2005 YZ74 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452702 2005 YH79 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452703 2005 YN84 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452704 2005 YK88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452705 2005 YX92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
452706 2005 YL103 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452707 2005 YA111 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452708 2005 YQ111 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452709 2005 YT120 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452710 2005 YA122 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452711 2005 YA124 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452712 2005 YV130 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
452713 2005 YP136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
452714 2005 YY137 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452715 2005 YN159 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452716 2005 YS160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452717 2005 YZ185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452718 2005 YV187 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452719 2005 YD199 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452720 2005 YJ199 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452721 2005 YT215 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452722 2005 YE253 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452723 2005 YA266 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452724 2005 YT275 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452725 2006 AX7 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452726 2006 AN36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
452727 2006 AR37 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452728 2006 AK40 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452729 2006 AR66 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452730 2006 AM85 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
452731 2006 AP91 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452732 2006 AX105 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452733 2006 BF21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
452734 2006 BU25 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 2,4 km MPC · JPL
452735 2006 BG35 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
452736 2006 BP44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452737 2006 BS49 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452738 2006 BT63 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452739 2006 BC65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452740 2006 BJ69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452741 2006 BJ108 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452742 2006 BF111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452743 2006 BA132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452744 2006 BH146 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452745 2006 BL156 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452746 2006 BD160 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452747 2006 BA174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452748 2006 BQ179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452749 2006 BQ186 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
452750 2006 BE192 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452751 2006 BA200 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452752 2006 BJ211 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452753 2006 BD221 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452754 2006 BV230 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452755 2006 BV246 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452756 2006 BB249 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452757 2006 BB256 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452758 2006 BT256 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452759 2006 BN260 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452760 2006 BQ264 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
452761 2006 BW269 08/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
452762 2006 BV283 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
452763 2006 CB8 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452764 2006 CB21 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452765 2006 CR27 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452766 2006 CQ35 18/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
452767 2006 CD37 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452768 2006 CC44 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
452769 2006 CJ44 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452770 2006 CA47 03/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452771 2006 CS66 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452772 2006 DB12 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452773 2006 DM14 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
452774 2006 DL17 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452775 2006 DW27 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452776 2006 DY39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452777 2006 DT45 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452778 2006 DL79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452779 2006 DB90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
452780 2006 DC94 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
452781 2006 DY112 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452782 2006 DT140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452783 2006 DE215 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
452784 2006 EZ63 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452785 2006 EV64 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
452786 2006 ED73 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452787 2006 FS17 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452788 2006 FX39 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
452789 2006 FK50 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452790 2006 FL50 27/02/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
452791 2006 GY24 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452792 2006 GV41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
452793 2006 GT47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
452794 2006 HF21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
452795 2006 HW23 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
452796 2006 HO30 25/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
452797 2006 HC56 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
452798 2006 HU111 30/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
452799 2006 HP113 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452800 2006 JR5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452801 2006 JR53 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452802 2006 JE56 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
452803 2006 KE15 20/05/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
452804 2006 KY25 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
452805 2006 KQ54 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452806 2006 KE66 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
452807 2006 KV89 28/05/2006 Socorro LINEAR 200 m MPC · JPL
452808 2006 KL94 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
452809 2006 KC119 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
452810 2006 LE4 07/06/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
452811 2006 PO4 15/08/2006 Hibiscus S. F. Hönig 1,2 km MPC · JPL
452812 2006 PD19 13/08/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452813 2006 PA20 30/07/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
452814 2006 PE23 12/08/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
452815 2006 PJ26 21/07/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
452816 2006 PM27 13/08/2006 Siding Spring SSS 2,1 km MPC · JPL
452817 2006 QB28 20/08/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
452818 2006 QU29 17/08/2006 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
452819 2006 QN115 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
452820 2006 QA125 16/08/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
452821 2006 QA141 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
452822 2006 QR158 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452823 2006 QH168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
452824 2006 QM169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
452825 2006 QE186 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
452826 2006 RF4 12/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
452827 2006 RF28 14/09/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
452828 2006 RH44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452829 2006 RD54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452830 2006 RR58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452831 2006 RH62 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452832 2006 RO77 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452833 2006 RA79 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452834 2006 RA82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452835 2006 RS91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452836 2006 RT99 12/09/2006 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
452837 2006 RW100 14/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
452838 2006 SN16 17/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
452839 2006 SZ22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
452840 2006 SZ27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452841 2006 SU53 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
452842 2006 SC60 18/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452843 2006 SU63 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
452844 2006 SB66 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
452845 2006 SA69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452846 2006 SE79 17/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
452847 2006 SN79 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452848 2006 SE116 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
452849 2006 SG140 22/09/2006 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
452850 2006 ST140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
452851 2006 SV142 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452852 2006 SE149 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452853 2006 SE160 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452854 2006 SP173 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
452855 2006 SJ202 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452856 2006 SS204 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452857 2006 SP213 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452858 2006 SX213 27/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
452859 2006 SW240 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452860 2006 SX255 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452861 2006 SP256 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452862 2006 SU276 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
452863 2006 SQ279 28/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
452864 2006 SN285 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452865 2006 SB292 27/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452866 2006 SH301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452867 2006 SY302 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452868 2006 SG310 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452869 2006 SB312 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452870 2006 SO313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452871 2006 SZ319 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452872 2006 SF331 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452873 2006 SW373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
452874 2006 SX389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
452875 2006 SE399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452876 2006 SZ402 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
452877 2006 SC408 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452878 2006 TS5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
452879 2006 TQ31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452880 2006 TC34 12/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
452881 2006 TO48 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
452882 2006 TM53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452883 2006 TA73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
452884 2006 TB89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452885 2006 TA119 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
452886 2006 TK123 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452887 2006 UG3 16/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452888 2006 UR27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452889 2006 UW41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452890 2006 UY43 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452891 2006 US61 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452892 2006 UB84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452893 2006 US85 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
452894 2006 UU102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452895 2006 UD109 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452896 2006 UL155 21/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
452897 2006 UZ187 19/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452898 2006 UW190 19/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
452899 2006 UE194 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452900 2006 UF213 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
452901 2006 UE221 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452902 2006 UL227 20/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
452903 2006 UE259 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452904 2006 UB281 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
452905 2006 UE335 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452906 2006 VK17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452907 2006 VA18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452908 2006 VV33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452909 2006 VW34 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452910 2006 VJ37 23/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
452911 2006 VN56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
452912 2006 VB58 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452913 2006 VQ65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452914 2006 VG72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452915 2006 VS76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
452916 2006 VM83 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
452917 2006 VO115 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
452918 2006 VH118 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452919 2006 VF136 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452920 2006 VA145 15/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
452921 2006 VG148 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
452922 2006 VM148 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
452923 2006 VU148 13/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
452924 2006 VJ173 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452925 2006 WK39 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
452926 2006 WD47 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
452927 2006 WX57 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452928 2006 WQ73 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
452929 2006 WK83 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452930 2006 WB87 18/11/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
452931 2006 WM89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452932 2006 WM102 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
452933 2006 WG103 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452934 2006 WM115 20/11/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
452935 2006 WQ138 22/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
452936 2006 WY143 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452937 2006 WN178 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452938 2006 WB195 29/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452939 2006 XH6 08/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
452940 2006 XQ10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452941 2006 XT11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452942 2006 XU24 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452943 2006 XA30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
452944 2006 XY33 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452945 2006 XF40 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
452946 2006 XU45 27/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
452947 2006 XG47 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452948 2006 XZ48 13/12/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
452949 2006 XM54 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452950 2006 XX72 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
452951 2006 XG73 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
452952 2007 AC 06/01/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,9 km MPC · JPL
452953 2007 AY 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
452954 2007 AZ6 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
452955 2007 AZ16 15/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452956 2007 AP17 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
452957 2007 BN6 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452958 2007 BJ33 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
452959 2007 BD44 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
452960 2007 BO76 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
452961 2007 CN6 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
452962 2007 CR43 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452963 2007 CR60 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
452964 2007 CT62 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
452965 2007 CB72 14/02/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,2 km MPC · JPL
452966 2007 DB25 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452967 2007 DM28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
452968 2007 DA47 21/02/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
452969 2007 DJ47 13/02/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
452970 2007 DU71 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
452971 2007 DG89 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
452972 2007 DF116 16/02/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
452973 2007 EW14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
452974 2007 EH15 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
452975 2007 EG64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
452976 2007 ES131 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452977 2007 EW152 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
452978 2007 ED175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452979 2007 EF175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452980 2007 EM175 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
452981 2007 EW220 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452982 2007 ES223 11/03/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
452983 2007 FY10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452984 2007 FQ19 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
452985 2007 FZ31 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452986 2007 FH50 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
452987 2007 GE1 06/04/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
452988 2007 GQ17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
452989 2007 GE18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
452990 2007 GF40 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
452991 2007 GE51 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
452992 2007 GK65 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
452993 2007 GJ73 15/04/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
452994 2007 GS73 26/03/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
452995 2007 HZ11 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
452996 2007 HD60 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
452997 2007 HD61 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
452998 2007 HN68 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
452999 2007 HG88 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
453000 2007 HW94 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

448.000s  • 449.000s  • 450.000s  • 451.000s  • 452.000s  • 453.000s  • 454.000s  • 455.000s  • 456.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001