Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/478001–479000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478001 2011 SN139 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478002 2011 SG140 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478003 2011 SU141 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478004 2011 SH142 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478005 2011 SF144 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
478006 2011 SC160 06/08/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478007 2011 SL164 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478008 2011 SN164 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478009 2011 SM165 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478010 2011 SN170 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478011 2011 SA178 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478012 2011 ST183 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478013 2011 SQ184 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
478014 2011 SX189 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478015 2011 SM191 23/09/2011 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
478016 2011 SH192 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478017 2011 SD197 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478018 2011 SF197 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478019 2011 SS197 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478020 2011 SZ199 03/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478021 2011 SB202 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478022 2011 SZ206 03/03/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
478023 2011 SU208 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478024 2011 SX208 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478025 2011 SA210 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478026 2011 SE217 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478027 2011 SY225 19/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
478028 2011 SN233 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
478029 2011 SF236 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478030 2011 SM236 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478031 2011 SH240 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478032 2011 SH241 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478033 2011 SY242 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478034 2011 SA254 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478035 2011 SB255 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478036 2011 SS255 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478037 2011 SN256 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478038 2011 SA257 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478039 2011 SA258 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478040 2011 SV258 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478041 2011 SY258 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478042 2011 SE259 26/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
478043 2011 SG259 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478044 2011 SZ259 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478045 2011 SB260 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478046 2011 SS260 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478047 2011 SB261 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478048 2011 SD261 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478049 2011 SO261 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478050 2011 SR265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478051 2011 SU268 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478052 2011 SR274 19/09/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
478053 2011 SU275 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478054 2011 TX 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478055 2011 TU7 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478056 2011 TB8 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478057 2011 TC10 01/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
478058 2011 TJ10 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478059 2011 TR13 22/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
478060 2011 TH14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478061 2011 TN15 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478062 2011 UZ2 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478063 2011 UA4 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478064 2011 UM4 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478065 2011 UT5 20/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
478066 2011 UB6 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478067 2011 UR6 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478068 2011 UY6 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478069 2011 UA7 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478070 2011 UQ8 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478071 2011 UJ9 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478072 2011 UT10 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478073 2011 UE11 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478074 2011 UW13 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478075 2011 UB23 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478076 2011 UL24 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478077 2011 UZ25 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478078 2011 UD26 02/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478079 2011 UE29 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478080 2011 UG29 11/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
478081 2011 UX29 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478082 2011 UQ33 16/12/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
478083 2011 UM35 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
478084 2011 UB38 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478085 2011 US38 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478086 2011 UP40 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478087 2011 UB41 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478088 2011 UJ41 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478089 2011 UU41 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478090 2011 UD45 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478091 2011 UF48 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478092 2011 UJ48 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478093 2011 US48 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478094 2011 UR49 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478095 2011 UV50 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478096 2011 UA54 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478097 2011 UF54 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
478098 2011 UO58 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478099 2011 UV61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478100 2011 UZ61 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478101 2011 US64 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478102 2011 UR66 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478103 2011 UH74 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478104 2011 UL74 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478105 2011 UW74 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478106 2011 UB76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478107 2011 UJ76 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
478108 2011 UC78 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478109 2011 UK80 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478110 2011 UW81 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478111 2011 UF82 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478112 2011 US82 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478113 2011 UT82 04/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478114 2011 UW84 21/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
478115 2011 UK85 31/05/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
478116 2011 UM88 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478117 2011 UR97 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478118 2011 UG98 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478119 2011 UZ99 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
478120 2011 UY101 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478121 2011 UB103 06/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
478122 2011 UY103 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478123 2011 UF105 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478124 2011 UG107 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478125 2011 UU107 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478126 2011 UW112 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478127 2011 UZ112 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478128 2011 UJ113 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478129 2011 UY119 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
478130 2011 US120 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478131 2011 UX122 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478132 2011 UG125 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478133 2011 UG126 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478134 2011 UL127 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478135 2011 UG129 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478136 2011 UU131 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478137 2011 UK136 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478138 2011 UV136 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478139 2011 UW136 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
478140 2011 UL138 27/07/2005 Siding Spring SSS 4,1 km MPC · JPL
478141 2011 UD139 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478142 2011 UV143 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478143 2011 UJ145 29/10/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
478144 2011 UV145 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478145 2011 UW147 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478146 2011 US152 26/09/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
478147 2011 UA154 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
478148 2011 UE154 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478149 2011 UT154 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478150 2011 UR155 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478151 2011 UW156 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
478152 2011 UY156 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478153 2011 UM157 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478154 2011 UT157 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478155 2011 UF159 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478156 2011 UP159 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478157 2011 UV160 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478158 2011 UR167 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478159 2011 UK172 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478160 2011 UB173 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478161 2011 UC173 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478162 2011 UN175 10/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
478163 2011 UW175 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478164 2011 UE176 26/03/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
478165 2011 UG176 27/03/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
478166 2011 UW176 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
478167 2011 UV177 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478168 2011 UH178 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478169 2011 UR180 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478170 2011 UM181 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478171 2011 UR182 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478172 2011 UM183 09/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
478173 2011 UP190 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
478174 2011 UZ190 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478175 2011 UV191 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478176 2011 UT193 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478177 2011 UY193 23/09/2011 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
478178 2011 UU198 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478179 2011 UX199 25/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478180 2011 UX201 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478181 2011 UN202 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478182 2011 UJ208 14/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478183 2011 UL212 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478184 2011 UP223 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478185 2011 UC230 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478186 2011 UO233 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478187 2011 UG235 19/03/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478188 2011 UW241 28/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478189 2011 UZ241 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478190 2011 US242 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478191 2011 UG243 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478192 2011 UB244 21/05/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
478193 2011 UD244 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478194 2011 UY244 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478195 2011 UK247 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478196 2011 UG249 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
478197 2011 UC250 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478198 2011 UJ250 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478199 2011 UQ252 24/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
478200 2011 UZ252 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478201 2011 UB253 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478202 2011 UQ253 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478203 2011 UA257 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478204 2011 UN263 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478205 2011 UM268 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
478206 2011 UB279 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478207 2011 UP282 30/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
478208 2011 UM283 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478209 2011 UV283 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478210 2011 UC297 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478211 2011 US297 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478212 2011 UU298 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478213 2011 UK299 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478214 2011 UU299 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478215 2011 UO301 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478216 2011 UG303 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478217 2011 UQ305 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478218 2011 UV308 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478219 2011 UY311 26/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
478220 2011 UL312 16/02/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
478221 2011 UJ313 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478222 2011 UO313 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478223 2011 UB314 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478224 2011 UV314 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478225 2011 UC317 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478226 2011 UY317 24/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
478227 2011 UH323 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478228 2011 UH327 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478229 2011 UB329 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478230 2011 UP329 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478231 2011 UO331 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478232 2011 UA334 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478233 2011 UR334 21/09/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
478234 2011 UM335 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478235 2011 UR335 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478236 2011 UY337 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478237 2011 UK338 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478238 2011 UE340 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478239 2011 UH340 15/04/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
478240 2011 UF341 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478241 2011 UK344 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478242 2011 UK349 01/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
478243 2011 UW350 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478244 2011 UH351 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478245 2011 UB356 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478246 2011 UQ356 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478247 2011 UX359 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478248 2011 UE360 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478249 2011 UT360 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478250 2011 UV365 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478251 2011 UQ367 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478252 2011 UJ368 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478253 2011 UV368 29/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478254 2011 UM373 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478255 2011 UB374 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478256 2011 UV387 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478257 2011 UF391 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478258 2011 UA392 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478259 2011 UP394 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478260 2011 UA395 04/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
478261 2011 UB400 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478262 2011 UR401 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478263 2011 UT401 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478264 2011 UW401 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478265 2011 UU403 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
478266 2011 UG404 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478267 2011 UE406 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478268 2011 UF407 17/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
478269 2011 UO408 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478270 2011 VF 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478271 2011 VE2 24/10/2011 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
478272 2011 VN4 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478273 2011 VY4 23/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
478274 2011 VT8 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478275 2011 VN13 17/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478276 2011 VX14 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478277 2011 VV15 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478278 2011 VH19 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478279 2011 VQ19 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478280 2011 VM21 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478281 2011 VY21 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478282 2011 VK22 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478283 2011 WC4 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478284 2011 WM4 01/11/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
478285 2011 WU5 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478286 2011 WX5 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478287 2011 WK10 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478288 2011 WH11 31/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
478289 2011 WU13 20/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
478290 2011 WE14 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478291 2011 WJ16 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478292 2011 WT16 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478293 2011 WO18 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478294 2011 WQ19 19/04/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
478295 2011 WY22 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478296 2011 WH23 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478297 2011 WS23 16/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
478298 2011 WG24 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478299 2011 WW24 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478300 2011 WB33 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478301 2011 WU40 10/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
478302 2011 WP49 14/05/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
478303 2011 WH55 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
478304 2011 WQ55 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478305 2011 WA59 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478306 2011 WZ64 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
478307 2011 WV67 04/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
478308 2011 WX68 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478309 2011 WS69 15/04/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
478310 2011 WD71 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478311 2011 WS72 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478312 2011 WU73 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478313 2011 WZ73 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478314 2011 WW76 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
478315 2011 WD79 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478316 2011 WU79 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478317 2011 WY80 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478318 2011 WA82 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478319 2011 WR82 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
478320 2011 WL86 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478321 2011 WT88 13/03/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
478322 2011 WZ89 26/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478323 2011 WZ92 31/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
478324 2011 WW96 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
478325 2011 WA97 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478326 2011 WS97 31/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478327 2011 WY103 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478328 2011 WA104 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478329 2011 WF104 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478330 2011 WO104 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478331 2011 WW109 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478332 2011 WD110 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478333 2011 WU113 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
478334 2011 WB116 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
478335 2011 WG118 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478336 2011 WM120 19/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
478337 2011 WG127 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478338 2011 WV128 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478339 2011 WU129 01/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478340 2011 WE130 23/11/2011 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
478341 2011 WR130 02/06/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
478342 2011 WB135 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
478343 2011 WF135 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478344 2011 WE136 28/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
478345 2011 WT136 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478346 2011 WU136 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478347 2011 WX136 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478348 2011 WZ136 09/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
478349 2011 WR138 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478350 2011 WZ140 09/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
478351 2011 WV141 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478352 2011 WT143 24/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478353 2011 WA150 13/12/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
478354 2011 WY150 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478355 2011 WQ151 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478356 2011 XW2 31/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
478357 2011 YZ1 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478358 2011 YJ3 19/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
478359 2011 YR7 25/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
478360 2011 YP8 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478361 2011 YY19 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478362 2011 YR23 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478363 2011 YX23 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
478364 2011 YW24 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478365 2011 YP25 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478366 2011 YW30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
478367 2011 YB36 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478368 2011 YN37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478369 2011 YU45 27/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478370 2011 YK48 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 430 m MPC · JPL
478371 2011 YF55 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478372 2011 YW56 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478373 2011 YX56 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478374 2011 YA62 31/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
478375 2011 YK70 27/12/2011 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
478376 2011 YS71 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478377 2012 AJ6 22/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
478378 2012 AR11 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478379 2012 AS11 14/12/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
478380 2012 AS18 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
478381 2012 AK22 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478382 2012 AU22 01/01/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
478383 2012 BZ 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
478384 2012 BE2 16/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
478385 2012 BP13 29/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 410 m MPC · JPL
478386 2012 BK16 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478387 2012 BF22 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478388 2012 BQ26 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478389 2012 BH27 18/01/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
478390 2012 BG29 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
478391 2012 BN32 08/08/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
478392 2012 BB59 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478393 2012 BK65 06/08/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
478394 2012 BC66 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478395 2012 BW67 06/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
478396 2012 BU72 15/07/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
478397 2012 BX86 03/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
478398 2012 BD97 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478399 2012 BD98 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478400 2012 BJ103 26/07/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478401 2012 BX106 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478402 2012 BE128 22/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
478403 2012 BW131 15/07/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
478404 2012 BJ132 12/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
478405 2012 BQ146 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
478406 2012 CB 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478407 2012 CQ 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478408 2012 CQ18 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478409 2012 CK33 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478410 2012 CZ42 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478411 2012 CC44 02/01/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
478412 2012 CF55 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
478413 2012 DG 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
478414 2012 DU 17/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
478415 2012 DB16 03/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
478416 2012 DE97 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
478417 2012 EB3 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478418 2012 EU3 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478419 2012 FK65 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
478420 2012 FP67 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478421 2012 GA3 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
478422 2012 GG5 16/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478423 2012 GX26 23/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478424 2012 GC40 24/02/2012 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
478425 2012 HS5 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478426 2012 HW6 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478427 2012 HE21 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478428 2012 HN21 01/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478429 2012 HE28 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
478430 2012 HN34 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
478431 2012 HX38 19/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478432 2012 HS39 24/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478433 2012 HT52 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478434 2012 HA58 17/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478435 2012 HF66 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
478436 2012 HY67 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478437 2012 HB72 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478438 2012 HA73 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
478439 2012 HB79 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
478440 2012 JH21 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478441 2012 JJ21 20/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478442 2012 JZ25 16/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478443 2012 JU66 17/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478444 2012 KR 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478445 2012 KZ4 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
478446 2012 KT11 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478447 2012 KR12 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
478448 2012 KQ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478449 2012 KN44 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478450 2012 KJ45 19/05/2012 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
478451 2012 KF48 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
478452 2012 LK 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
478453 2012 LT4 10/06/2012 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
478454 2012 LZ7 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478455 2012 NV1 15/07/2012 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
478456 2012 OY1 23/09/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
478457 2012 OV2 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
478458 2012 PB14 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478459 2012 PF16 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478460 2012 PY31 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
478461 2012 PB34 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
478462 2012 PN38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478463 2012 QO3 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478464 2012 QT13 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
478465 2012 QS14 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478466 2012 QG15 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478467 2012 QF20 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
478468 2012 QS20 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
478469 2012 QJ22 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478470 2012 QP22 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478471 2012 QH23 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
478472 2012 QJ23 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478473 2012 QU24 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478474 2012 QK26 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478475 2012 QW27 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478476 2012 QA32 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
478477 2012 QJ33 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478478 2012 QC36 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478479 2012 QL48 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478480 2012 QT49 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478481 2012 QH51 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478482 2012 RV1 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478483 2012 RT2 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
478484 2012 RP3 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478485 2012 RW5 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478486 2012 RV7 20/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
478487 2012 RA18 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478488 2012 RS21 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478489 2012 RY21 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478490 2012 RT22 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478491 2012 RY27 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478492 2012 RR31 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478493 2012 RP32 15/09/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
478494 2012 RC33 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478495 2012 RT37 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478496 2012 RB40 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478497 2012 RE40 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478498 2012 SO3 07/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
478499 2012 SQ6 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
478500 2012 SM12 12/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478501 2012 SC13 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
478502 2012 SJ17 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478503 2012 SY17 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478504 2012 SN19 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478505 2012 SW21 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478506 2012 SA23 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478507 2012 SQ27 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
478508 2012 SV28 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
478509 2012 SH29 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478510 2012 SZ29 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
478511 2012 SZ30 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478512 2012 SC31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478513 2012 SR36 04/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478514 2012 ST39 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
478515 2012 SR46 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478516 2012 SF48 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478517 2012 SG50 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478518 2012 SA55 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478519 2012 SE56 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478520 2012 SG56 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478521 2012 SK56 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478522 2012 SL56 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478523 2012 SM57 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478524 2012 SV57 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478525 2012 SL58 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478526 2012 SU60 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478527 2012 SW60 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478528 2012 SY64 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478529 2012 TG1 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
478530 2012 TB2 06/09/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
478531 2012 TR2 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478532 2012 TZ5 10/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478533 2012 TX7 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478534 2012 TP9 14/09/2012 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
478535 2012 TW10 13/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478536 2012 TP11 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
478537 2012 TZ12 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478538 2012 TK14 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
478539 2012 TB17 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478540 2012 TU17 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
478541 2012 TZ17 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
478542 2012 TY18 06/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
478543 2012 TK22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478544 2012 TB23 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478545 2012 TM25 04/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478546 2012 TU25 06/08/2008 Siding Spring SSS 980 m MPC · JPL
478547 2012 TF26 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478548 2012 TE32 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478549 2012 TB33 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
478550 2012 TR34 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478551 2012 TU34 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478552 2012 TW34 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478553 2012 TX36 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478554 2012 TW37 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 340 m MPC · JPL
478555 2012 TT39 14/09/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
478556 2012 TJ40 24/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478557 2012 TS40 14/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
478558 2012 TB47 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478559 2012 TH56 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478560 2012 TJ56 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478561 2012 TA57 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478562 2012 TG60 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478563 2012 TM64 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478564 2012 TP66 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478565 2012 TQ66 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478566 2012 TK67 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478567 2012 TL67 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478568 2012 TY67 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478569 2012 TR68 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478570 2012 TZ68 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478571 2012 TZ69 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
478572 2012 TT73 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478573 2012 TF77 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478574 2012 TS78 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478575 2012 TQ79 07/05/2010 WISE WISE 7,1 km MPC · JPL
478576 2012 TF81 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
478577 2012 TU85 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478578 2012 TF86 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478579 2012 TZ90 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478580 2012 TK91 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478581 2012 TF93 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478582 2012 TX93 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478583 2012 TE96 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478584 2012 TR96 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478585 2012 TX96 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478586 2012 TL100 04/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478587 2012 TQ102 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
478588 2012 TC104 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
478589 2012 TK109 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478590 2012 TD111 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
478591 2012 TR111 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478592 2012 TL114 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478593 2012 TQ115 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478594 2012 TF117 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478595 2012 TP119 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
478596 2012 TC122 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478597 2012 TD127 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478598 2012 TA128 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478599 2012 TJ129 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
478600 2012 TA130 16/09/2012 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478601 2012 TQ130 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
478602 2012 TJ132 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478603 2012 TD137 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478604 2012 TL137 23/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
478605 2012 TT138 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478606 2012 TN141 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
478607 2012 TX143 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478608 2012 TM145 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478609 2012 TN150 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478610 2012 TY150 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478611 2012 TL151 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478612 2012 TZ151 14/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478613 2012 TB157 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478614 2012 TF157 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478615 2012 TP157 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478616 2012 TT157 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
478617 2012 TB160 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478618 2012 TU162 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478619 2012 TZ163 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478620 2012 TU165 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478621 2012 TW168 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478622 2012 TV171 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478623 2012 TC173 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478624 2012 TP173 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478625 2012 TH174 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478626 2012 TJ175 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478627 2012 TS176 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478628 2012 TQ178 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478629 2012 TJ186 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478630 2012 TA187 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478631 2012 TN189 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
478632 2012 TP189 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
478633 2012 TD190 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478634 2012 TG190 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478635 2012 TN191 04/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
478636 2012 TW191 24/10/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
478637 2012 TF193 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478638 2012 TW193 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478639 2012 TT194 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478640 2012 TD195 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
478641 2012 TY195 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
478642 2012 TM196 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478643 2012 TU198 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478644 2012 TJ199 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
478645 2012 TL199 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478646 2012 TU199 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
478647 2012 TE205 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478648 2012 TA220 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478649 2012 TA228 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
478650 2012 TL230 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478651 2012 TQ230 30/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
478652 2012 TL232 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
478653 2012 TX239 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478654 2012 TF241 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478655 2012 TE242 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478656 2012 TH243 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478657 2012 TX244 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
478658 2012 TY245 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478659 2012 TJ247 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
478660 2012 TQ247 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478661 2012 TK251 30/10/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
478662 2012 TH255 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478663 2012 TO256 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478664 2012 TV257 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
478665 2012 TN258 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
478666 2012 TP258 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478667 2012 TD263 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478668 2012 TL263 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478669 2012 TV276 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478670 2012 TZ277 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478671 2012 TS280 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478672 2012 TB282 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
478673 2012 TU285 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478674 2012 TO290 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
478675 2012 TQ292 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478676 2012 TJ293 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478677 2012 TO294 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478678 2012 TA295 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478679 2012 TH295 25/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478680 2012 TA300 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478681 2012 TL301 29/09/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
478682 2012 TA302 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478683 2012 TE302 05/08/2008 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
478684 2012 TY307 16/11/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
478685 2012 TB311 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478686 2012 TD313 30/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
478687 2012 TE313 17/11/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
478688 2012 TF314 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
478689 2012 TX315 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478690 2012 UZ12 18/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478691 2012 UD15 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478692 2012 UT19 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478693 2012 UY20 08/10/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
478694 2012 UV25 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478695 2012 UE28 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478696 2012 UG29 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478697 2012 UH31 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478698 2012 UQ34 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478699 2012 UZ34 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478700 2012 UG35 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478701 2012 UG36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478702 2012 UL36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478703 2012 UN36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478704 2012 UO36 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478705 2012 UP36 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478706 2012 UJ37 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478707 2012 UH38 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478708 2012 UV38 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
478709 2012 UF45 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478710 2012 UG45 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478711 2012 UW45 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478712 2012 UC46 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
478713 2012 UG48 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478714 2012 UJ48 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
478715 2012 UO48 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478716 2012 UU48 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478717 2012 UO50 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478718 2012 UY50 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478719 2012 UD53 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
478720 2012 US53 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478721 2012 UK55 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478722 2012 UO56 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
478723 2012 UC58 31/12/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
478724 2012 UG58 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
478725 2012 UF59 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478726 2012 UV60 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478727 2012 UV63 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478728 2012 UX63 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478729 2012 UJ65 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478730 2012 UR65 13/01/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
478731 2012 UV65 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478732 2012 UG66 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478733 2012 UJ66 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478734 2012 UP66 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478735 2012 UA67 14/10/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
478736 2012 UQ67 28/08/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
478737 2012 UQ72 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478738 2012 UE73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478739 2012 UJ73 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
478740 2012 UK76 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478741 2012 UT78 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478742 2012 UV78 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478743 2012 UK80 27/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478744 2012 UC84 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478745 2012 UH85 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478746 2012 UX85 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478747 2012 UN88 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
478748 2012 UT88 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
478749 2012 UH89 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478750 2012 UD94 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
478751 2012 UZ95 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478752 2012 UX96 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
478753 2012 UY97 18/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478754 2012 UG98 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478755 2012 UK101 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478756 2012 UG102 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478757 2012 UW103 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478758 2012 UX103 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478759 2012 UJ106 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478760 2012 UD107 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
478761 2012 UJ108 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478762 2012 UM109 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478763 2012 UZ110 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478764 2012 UZ112 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
478765 2012 UK117 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478766 2012 UR118 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478767 2012 UN119 25/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478768 2012 UR120 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478769 2012 UT121 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478770 2012 UD124 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478771 2012 UF125 16/01/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
478772 2012 UO127 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478773 2012 UA130 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478774 2012 UG131 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478775 2012 UT131 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478776 2012 UW131 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478777 2012 UY131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
478778 2012 UR132 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
478779 2012 UU132 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478780 2012 UC133 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
478781 2012 UG133 15/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478782 2012 US133 04/05/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
478783 2012 US135 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
478784 2012 UV136 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 28 m MPC · JPL
478785 2012 UD137 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478786 2012 UV139 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
478787 2012 UO140 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
478788 2012 UX140 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478789 2012 US145 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
478790 2012 UZ146 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
478791 2012 UD147 04/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
478792 2012 UO147 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478793 2012 UU150 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478794 2012 UB151 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478795 2012 UV152 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
478796 2012 UW153 01/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
478797 2012 UC155 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478798 2012 UG155 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478799 2012 UO156 05/12/2008 Catalina CSS 970 m MPC · JPL
478800 2012 UU160 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478801 2012 UM161 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478802 2012 UT166 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478803 2012 UF169 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478804 2012 UJ169 01/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478805 2012 UT171 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478806 2012 UZ171 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478807 2012 UQ172 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478808 2012 UM174 28/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478809 2012 VT 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478810 2012 VN2 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478811 2012 VO2 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478812 2012 VG7 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478813 2012 VB9 19/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478814 2012 VN10 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478815 2012 VO10 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478816 2012 VB11 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478817 2012 VF14 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478818 2012 VM14 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478819 2012 VN18 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478820 2012 VU18 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478821 2012 VX18 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478822 2012 VG20 21/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
478823 2012 VO23 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
478824 2012 VT26 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478825 2012 VW28 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478826 2012 VT29 31/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
478827 2012 VP30 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478828 2012 VV33 29/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478829 2012 VT36 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
478830 2012 VE38 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478831 2012 VF38 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478832 2012 VT38 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478833 2012 VE39 17/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478834 2012 VM39 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478835 2012 VE40 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478836 2012 VG40 29/07/2011 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
478837 2012 VN40 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
478838 2012 VW40 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478839 2012 VJ44 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478840 2012 VO44 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
478841 2012 VH45 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478842 2012 VZ45 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478843 2012 VN47 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478844 2012 VQ49 05/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478845 2012 VC52 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
478846 2012 VM53 08/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478847 2012 VB56 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478848 2012 VB60 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478849 2012 VQ60 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
478850 2012 VH61 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478851 2012 VF63 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478852 2012 VV67 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478853 2012 VN70 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
478854 2012 VS71 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
478855 2012 VC72 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478856 2012 VK73 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478857 2012 VT73 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
478858 2012 VZ73 14/10/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
478859 2012 VE75 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
478860 2012 VK75 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478861 2012 VB76 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478862 2012 VW78 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478863 2012 VK80 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478864 2012 VX80 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
478865 2012 VG82 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478866 2012 VN84 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478867 2012 VU84 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478868 2012 VT86 23/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478869 2012 VA91 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478870 2012 VR95 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478871 2012 VW95 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478872 2012 VY97 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478873 2012 VZ97 21/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
478874 2012 VR98 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478875 2012 VX100 04/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478876 2012 VA101 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478877 2012 VU102 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478878 2012 VA106 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478879 2012 VL106 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478880 2012 VP106 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478881 2012 VZ110 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478882 2012 WW1 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478883 2012 WA8 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
478884 2012 WB8 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478885 2012 WD8 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478886 2012 WM8 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
478887 2012 WD9 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478888 2012 WH9 06/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478889 2012 WV9 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478890 2012 WX10 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478891 2012 WQ12 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
478892 2012 WM13 22/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
478893 2012 WA15 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478894 2012 WZ16 29/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
478895 2012 WF17 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478896 2012 WC18 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
478897 2012 WJ20 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478898 2012 WR21 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478899 2012 WW21 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478900 2012 WC22 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
478901 2012 WL22 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478902 2012 WN22 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
478903 2012 WH23 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
478904 2012 WK23 24/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478905 2012 WP27 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478906 2012 WA28 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478907 2012 WT29 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478908 2012 WM32 02/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
478909 2012 WQ33 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478910 2012 WY34 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478911 2012 WF35 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478912 2012 XS 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478913 2012 XZ 02/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
478914 2012 XH1 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
478915 2012 XV1 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478916 2012 XB2 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478917 2012 XH2 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478918 2012 XV2 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
478919 2012 XG3 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478920 2012 XO3 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
478921 2012 XW3 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
478922 2012 XL4 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478923 2012 XP7 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
478924 2012 XS8 23/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478925 2012 XG10 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
478926 2012 XJ10 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
478927 2012 XP10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478928 2012 XW10 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
478929 2012 XN11 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478930 2012 XY11 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
478931 2012 XF12 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478932 2012 XO14 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478933 2012 XH19 02/02/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
478934 2012 XM20 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478935 2012 XC21 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478936 2012 XR25 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478937 2012 XN29 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
478938 2012 XR29 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478939 2012 XV30 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478940 2012 XL34 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478941 2012 XU36 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478942 2012 XF38 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
478943 2012 XE40 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
478944 2012 XK44 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478945 2012 XK45 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478946 2012 XR45 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
478947 2012 XS45 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478948 2012 XV45 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
478949 2012 XS46 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
478950 2012 XO49 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478951 2012 XD50 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478952 2012 XG50 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
478953 2012 XO54 25/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
478954 2012 XP56 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
478955 2012 XK62 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
478956 2012 XS64 16/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
478957 2012 XH66 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478958 2012 XX66 12/06/2011 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
478959 2012 XL67 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478960 2012 XD71 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
478961 2012 XG79 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
478962 2012 XM79 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478963 2012 XA85 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478964 2012 XJ85 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478965 2012 XD86 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
478966 2012 XQ86 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
478967 2012 XO94 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478968 2012 XL95 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
478969 2012 XP96 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
478970 2012 XK97 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478971 2012 XN97 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
478972 2012 XB99 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
478973 2012 XH99 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478974 2012 XL103 20/02/2009 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
478975 2012 XT104 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478976 2012 XU105 14/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
478977 2012 XX106 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
478978 2012 XL108 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
478979 2012 XK109 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
478980 2012 XU111 04/05/2009 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
478981 2012 XK116 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478982 2012 XV116 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478983 2012 XB118 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
478984 2012 XL119 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
478985 2012 XY119 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
478986 2012 XQ120 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
478987 2012 XR120 09/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478988 2012 XM121 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
478989 2012 XD124 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
478990 2012 XT124 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
478991 2012 XJ126 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
478992 2012 XU128 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
478993 2012 XV128 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
478994 2012 XQ131 21/03/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
478995 2012 XX131 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
478996 2012 XF132 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
478997 2012 XU134 22/03/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
478998 2012 XD135 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
478999 2012 XQ136 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
479000 2012 XK137 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

474.000s  • 475.000s  • 476.000s  • 477.000s  • 478.000s  • 479.000s  • 480.000s  • 481.000s  • 482.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001