Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/62001–63000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62001 2000 RK36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
62002 2000 RT37 04/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62003 2000 RB38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 6,1 km MPC · JPL
62004 2000 RG38 05/09/2000 Kvistaberg UDAS 3,3 km MPC · JPL
62005 2000 RP38 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62006 2000 RQ38 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62007 2000 RP39 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62008 2000 RR39 01/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62009 2000 RX39 02/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
62010 2000 RX40 03/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62011 2000 RG41 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62012 2000 RJ41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62013 2000 RM41 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62014 2000 RJ42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62015 2000 RN42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62016 2000 RP42 03/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62017 2000 RR42 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62018 2000 RV42 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62019 2000 RQ44 03/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62020 2000 RT45 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62021 2000 RL46 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62022 2000 RA48 03/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
62023 2000 RQ48 03/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62024 2000 RF50 05/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62025 2000 RQ50 05/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62026 2000 RZ50 05/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62027 2000 RW52 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62028 2000 RE53 01/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
62029 2000 RD55 03/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62030 2000 RK56 06/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
62031 2000 RS56 05/09/2000 Prescott P. G. Comba 4,8 km MPC · JPL
62032 2000 RG58 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
62033 2000 RC59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
62034 2000 RE60 08/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
62035 2000 RC62 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62036 2000 RJ62 01/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
62037 2000 RQ62 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62038 2000 RX63 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
62039 2000 RZ63 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62040 2000 RA64 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62041 2000 RD65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62042 2000 RF65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62043 2000 RH65 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
62044 2000 RU65 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62045 2000 RV65 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62046 2000 RA66 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62047 2000 RE66 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62048 2000 RC67 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62049 2000 RH67 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62050 2000 RM67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62051 2000 RV68 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62052 2000 RA69 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62053 2000 RB69 02/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
62054 2000 RD69 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62055 2000 RF69 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62056 2000 RS69 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62057 2000 RY69 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62058 2000 RN70 02/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62059 2000 RO70 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62060 2000 RB71 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62061 2000 RU71 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62062 2000 RV71 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62063 2000 RA72 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62064 2000 RA73 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62065 2000 RH73 02/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62066 2000 RM73 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62067 2000 RG74 02/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62068 2000 RF75 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62069 2000 RK76 04/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62070 2000 RC77 07/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62071 Voegtli 2000 RH77 08/09/2000 Gnosca S. Sposetti 5,1 km MPC · JPL
62072 2000 RD78 09/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
62073 2000 RX78 10/09/2000 Črni Vrh Črni Vrh 3,0 km MPC · JPL
62074 2000 RL79 08/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62075 2000 RO79 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62076 2000 RH80 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62077 2000 RE81 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62078 2000 RS81 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62079 2000 RX81 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
62080 2000 RG82 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62081 2000 RS82 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62082 2000 RZ82 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62083 2000 RF84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
62084 2000 RA86 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62085 2000 RO87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
62086 2000 RY87 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62087 2000 RC88 02/09/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
62088 2000 RY88 03/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62089 2000 RM89 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62090 2000 RR91 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62091 2000 RW91 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62092 2000 RM92 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62093 2000 RQ92 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62094 2000 RU92 03/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62095 2000 RW92 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
62096 2000 RF94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,8 km MPC · JPL
62097 2000 RJ94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
62098 2000 RO94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
62099 2000 RP94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
62100 2000 RA95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62101 2000 RC95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62102 2000 RE95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
62103 2000 RS95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62104 2000 RZ95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
62105 2000 RN96 04/09/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
62106 2000 RC97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
62107 2000 RF97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
62108 2000 RS97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62109 2000 RT97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
62110 2000 RX97 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
62111 2000 RG99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62112 2000 RM99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
62113 2000 RP99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
62114 2000 RV99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 20 km MPC · JPL
62115 2000 RW99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
62116 2000 RC101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
62117 2000 RC102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
62118 2000 RG102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
62119 2000 RH102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
62120 2000 RL102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
62121 2000 RO102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
62122 2000 RS102 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
62123 2000 RC103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
62124 2000 RP103 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
62125 2000 RU104 06/09/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
62126 2000 RW104 06/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
62127 2000 RY105 05/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62128 2000 SO1 18/09/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
62129 2000 SR1 19/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62130 2000 SS1 20/09/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
62131 2000 SH4 21/09/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 4,8 km MPC · JPL
62132 2000 SJ4 21/09/2000 Ametlla de Mar J. Nomen 1,6 km MPC · JPL
62133 2000 SD5 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62134 2000 SJ5 21/09/2000 Olathe L. Robinson 4,2 km MPC · JPL
62135 2000 SA6 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62136 2000 SR6 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62137 2000 SM7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
62138 2000 SO8 22/09/2000 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
62139 2000 SB12 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62140 2000 SG12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62141 2000 SK12 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62142 2000 SQ13 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62143 2000 SJ14 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62144 2000 SU15 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62145 2000 SH16 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62146 2000 SV16 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62147 2000 SB18 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62148 2000 SQ18 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62149 2000 ST19 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62150 2000 SE20 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62151 2000 SZ20 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 4,3 km MPC · JPL
62152 2000 SC21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,9 km MPC · JPL
62153 2000 SD21 24/09/2000 Bisei SG Center BATTeRS 6,7 km MPC · JPL
62154 2000 SH22 20/09/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
62155 2000 SD23 25/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,4 km MPC · JPL
62156 2000 SL23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
62157 2000 SH24 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62158 2000 SK25 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62159 2000 SO25 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62160 2000 ST25 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62161 2000 SU25 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62162 2000 SJ26 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62163 2000 SE27 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62164 2000 SB28 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62165 2000 SM29 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62166 2000 SM30 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62167 2000 SG31 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62168 2000 SK32 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62169 2000 SZ32 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62170 2000 SD33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62171 2000 SH33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62172 2000 SV34 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62173 2000 SW34 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62174 2000 SX35 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62175 2000 SZ35 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62176 2000 SJ36 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62177 2000 SG37 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62178 2000 SN37 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62179 2000 SR37 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62180 2000 SA38 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62181 2000 SC38 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62182 2000 SD38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62183 2000 SM38 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62184 2000 SQ38 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62185 2000 SK39 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62186 2000 SS39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62187 2000 SB40 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62188 2000 SK41 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62189 2000 SQ41 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62190 Augusthorch 2000 SS44 26/09/2000 Drebach J. Kandler 3,1 km MPC · JPL
62191 2000 SX45 22/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62192 2000 SL46 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62193 2000 SS47 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62194 2000 SV47 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62195 2000 SM48 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62196 2000 SD49 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62197 2000 SQ51 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62198 2000 SS52 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62199 2000 SC53 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62200 2000 SX53 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62201 2000 SW54 24/09/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
62202 2000 SY54 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62203 2000 SA55 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62204 2000 SP55 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62205 2000 SQ56 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62206 2000 SQ58 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62207 2000 SX58 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62208 2000 SL60 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62209 2000 SF61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62210 2000 SN61 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62211 2000 SO61 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62212 2000 SA62 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62213 2000 SL63 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62214 2000 SU63 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62215 2000 SY63 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62216 2000 SE64 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62217 2000 SJ64 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62218 2000 SA65 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62219 2000 SY65 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62220 2000 ST66 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62221 2000 SA67 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62222 2000 SB67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62223 2000 SG67 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62224 2000 SJ67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62225 2000 SZ67 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62226 2000 SD68 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62227 2000 SQ68 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
62228 2000 SK69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62229 2000 SV70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62230 2000 SN71 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62231 2000 SQ71 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62232 2000 SM72 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62233 2000 SP72 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62234 2000 SA73 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62235 2000 SJ73 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62236 2000 SK73 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62237 2000 SU73 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62238 2000 SF74 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62239 2000 SQ74 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62240 2000 SM75 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62241 2000 SW75 24/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62242 2000 SH76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62243 2000 SO76 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62244 2000 SM77 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62245 2000 SQ77 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62246 2000 SK78 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62247 2000 SZ78 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62248 2000 SQ79 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62249 2000 SU79 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62250 2000 SY80 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62251 2000 SG81 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62252 2000 SW82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62253 2000 SM83 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62254 2000 SR83 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62255 2000 SV83 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62256 2000 SC84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62257 2000 SH85 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62258 2000 SJ85 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62259 2000 SQ85 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62260 2000 SS85 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62261 2000 SX85 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62262 2000 SO86 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
62263 2000 SD87 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62264 2000 SA88 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62265 2000 SX88 25/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62266 2000 SZ88 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62267 2000 SA90 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62268 2000 SQ90 22/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62269 2000 SD91 22/09/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
62270 2000 SJ91 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62271 2000 SC93 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62272 2000 SQ96 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62273 2000 ST97 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62274 2000 SH98 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62275 2000 SK98 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62276 2000 SN100 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62277 2000 SX100 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
62278 2000 ST103 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62279 2000 SA105 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62280 2000 SX105 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62281 2000 SD106 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62282 2000 SS106 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62283 2000 SY107 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62284 2000 SD108 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62285 2000 SZ109 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62286 2000 SE110 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62287 2000 SG110 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62288 2000 SH110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62289 2000 SX110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62290 2000 SZ111 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
62291 2000 SN112 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62292 2000 SO113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62293 2000 SR113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62294 2000 ST113 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62295 2000 SV114 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62296 2000 SU115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62297 2000 SF116 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62298 2000 SK116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62299 2000 SN116 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62300 2000 SY116 24/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62301 2000 SE117 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62302 2000 SJ117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62303 2000 SL117 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62304 2000 SM117 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62305 2000 SP117 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62306 2000 SS117 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62307 2000 SA118 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62308 2000 SH118 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
62309 2000 SL118 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62310 2000 SP118 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62311 2000 SF119 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62312 2000 SL119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62313 2000 SM119 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62314 2000 SU119 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62315 2000 SV119 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62316 2000 SO120 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62317 2000 SU121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62318 2000 SZ121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62319 2000 SD122 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62320 2000 SC123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62321 2000 SP123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62322 2000 ST123 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62323 2000 SX123 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62324 2000 SY123 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62325 2000 SC124 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
62326 2000 SE124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62327 2000 SH124 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62328 2000 SM124 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62329 2000 SN124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62330 2000 SF125 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
62331 2000 ST126 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62332 2000 SX126 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62333 2000 SE127 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62334 2000 SF127 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62335 2000 SJ127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62336 2000 SM127 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62337 2000 SW127 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62338 2000 SN128 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62339 2000 SX129 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62340 2000 SO130 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
62341 2000 SE131 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62342 2000 SD132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62343 2000 SQ132 22/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62344 2000 SA134 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62345 2000 SW134 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62346 2000 SN135 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62347 2000 SL138 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
62348 2000 SB142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62349 2000 SH142 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62350 2000 SA143 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62351 2000 SB143 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62352 2000 SG143 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62353 2000 SH143 23/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62354 2000 SQ143 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62355 2000 SX144 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62356 2000 SG146 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62357 2000 SP146 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62358 2000 SY147 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62359 2000 SB148 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62360 2000 SL148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62361 2000 SX148 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62362 2000 SZ148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62363 2000 SG149 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62364 2000 SN149 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62365 2000 SY149 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62366 2000 SD150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62367 2000 SF150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62368 2000 SG150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62369 2000 SK150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62370 2000 SM150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62371 2000 SR150 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62372 2000 SX150 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62373 2000 SE151 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62374 2000 SW151 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62375 2000 SG152 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62376 2000 SU153 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62377 2000 SJ154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62378 2000 SN154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62379 2000 SA155 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62380 2000 SF155 24/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62381 2000 SO155 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
62382 2000 SM156 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62383 2000 SS156 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62384 2000 SX156 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62385 2000 ST157 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62386 2000 SR161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
62387 2000 SQ162 22/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
62388 2000 SW162 30/09/2000 Elmira A. J. Cecce 2,8 km MPC · JPL
62389 2000 SE165 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62390 2000 SA166 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62391 2000 SK167 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62392 2000 SW168 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62393 2000 SM169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62394 2000 SU169 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62395 2000 SZ169 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62396 2000 SE170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62397 2000 SM170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62398 2000 SR170 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62399 2000 SV170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62400 2000 SA171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62401 2000 SD171 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62402 2000 SM171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62403 2000 SL172 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62404 2000 SQ173 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62405 2000 SR175 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62406 2000 SN176 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62407 2000 SO176 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62408 2000 SU176 28/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62409 2000 SR177 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62410 2000 SN178 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62411 2000 SX178 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62412 2000 SY178 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62413 2000 SE179 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62414 2000 SV179 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62415 2000 SA180 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62416 2000 SS180 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62417 2000 ST181 19/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
62418 2000 SR182 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62419 2000 SX183 20/09/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
62420 2000 SH184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
62421 2000 SJ184 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
62422 2000 SK184 20/09/2000 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
62423 2000 SM184 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62424 2000 SX184 20/09/2000 Haleakala NEAT 9,0 km MPC · JPL
62425 2000 SM186 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
62426 2000 SX186 21/09/2000 Haleakala NEAT 26 km MPC · JPL
62427 2000 SH187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
62428 2000 SM187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
62429 2000 SQ187 21/09/2000 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
62430 2000 SV187 21/09/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
62431 2000 SG188 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
62432 2000 SH188 21/09/2000 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
62433 2000 SO188 21/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
62434 2000 SW189 22/09/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
62435 2000 SN190 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62436 2000 SR192 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62437 2000 SY198 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62438 2000 SF199 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62439 2000 SK200 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62440 2000 SR201 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62441 2000 SX202 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62442 2000 SA204 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62443 2000 SN204 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62444 2000 SO206 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62445 2000 SF207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62446 2000 SH207 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62447 2000 SR207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62448 2000 SC208 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62449 2000 SD208 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62450 2000 SE208 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62451 2000 SN208 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62452 2000 SO209 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62453 2000 SP209 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62454 2000 SQ209 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62455 2000 SK210 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62456 2000 SL210 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62457 2000 SO210 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62458 2000 SP211 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62459 2000 SX211 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
62460 2000 SY211 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62461 2000 SH212 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62462 2000 SO212 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62463 2000 SS212 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62464 2000 SF213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62465 2000 SJ213 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62466 2000 SR213 25/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62467 2000 SW213 25/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62468 2000 SA214 25/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62469 2000 SD215 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62470 2000 SH216 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62471 2000 SP216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62472 2000 SO217 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62473 2000 SZ217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62474 2000 SP218 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62475 2000 SB219 26/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62476 2000 SH219 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
62477 2000 SJ219 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62478 2000 SK219 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62479 2000 SD220 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62480 2000 SU220 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62481 2000 SC221 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62482 2000 SE221 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62483 2000 SG221 26/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62484 2000 SN221 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62485 2000 SX221 26/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62486 2000 SC222 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62487 2000 SP222 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62488 2000 SN223 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62489 2000 SS223 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62490 2000 SL224 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62491 2000 SN224 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62492 2000 ST224 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62493 2000 SK225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62494 2000 SP225 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62495 2000 SQ226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62496 2000 SA227 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62497 2000 SJ228 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62498 2000 SL228 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62499 2000 SK229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62500 2000 SL229 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62501 2000 SP229 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62502 2000 SZ229 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62503 Tomcave 2000 SL233 30/09/2000 Anza M. Collins, M. White 5,8 km MPC · JPL
62504 2000 SZ233 21/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62505 2000 SF234 21/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62506 2000 SJ234 21/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62507 2000 SL235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62508 2000 SV235 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62509 2000 SH237 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62510 2000 SW237 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62511 2000 SU239 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62512 2000 SF241 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62513 2000 SL241 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62514 2000 SX241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62515 2000 SX242 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62516 2000 SN243 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62517 2000 SY244 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62518 2000 SM245 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62519 2000 SX246 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62520 2000 SV247 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62521 2000 SW247 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62522 2000 SL248 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62523 2000 SW249 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62524 2000 SL250 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62525 2000 SD251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62526 2000 SS251 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62527 2000 SV251 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62528 2000 SG252 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62529 2000 SA253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62530 2000 SU253 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62531 2000 SH254 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62532 2000 ST254 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62533 2000 SN255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62534 2000 SR255 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62535 2000 SU257 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62536 2000 SZ257 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62537 2000 SG258 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62538 2000 SS258 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62539 2000 SR259 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62540 2000 SX259 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62541 2000 SY259 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62542 2000 SO260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62543 2000 SW260 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62544 2000 SD261 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62545 2000 ST261 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62546 2000 SV261 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62547 2000 SW261 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62548 2000 SB262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
62549 2000 SZ262 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62550 2000 SM263 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62551 2000 SP263 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
62552 2000 SL264 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62553 2000 SQ264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62554 2000 SR264 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62555 2000 SE265 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62556 2000 SB266 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62557 2000 SP267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62558 2000 SD268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62559 2000 SP268 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62560 2000 SZ268 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62561 2000 SF269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62562 2000 SR269 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62563 2000 SS270 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62564 2000 SJ271 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62565 2000 SU272 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62566 2000 SA274 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62567 2000 SJ274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62568 2000 SM274 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62569 2000 SR274 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62570 2000 SX274 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62571 2000 SY274 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62572 2000 SC276 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62573 2000 SR276 30/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62574 2000 SF277 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62575 2000 SL278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62576 2000 ST278 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
62577 2000 SU279 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62578 2000 SA280 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62579 2000 SA281 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62580 2000 SD281 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62581 2000 SL282 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62582 2000 SO289 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62583 2000 SJ293 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
62584 2000 SP293 27/09/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
62585 2000 SR293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62586 2000 SN297 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
62587 2000 ST299 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
62588 2000 SE301 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62589 2000 SA302 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62590 2000 SB303 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62591 2000 ST303 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62592 2000 SA304 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62593 2000 SD305 30/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62594 2000 SX305 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62595 2000 SW306 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62596 2000 SL309 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62597 2000 SB311 26/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62598 2000 SW313 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62599 2000 SA318 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62600 2000 SG318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62601 2000 SH318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
62602 2000 SJ318 29/09/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
62603 2000 SD320 28/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
62604 2000 SU320 30/09/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
62605 2000 SV320 30/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62606 2000 SK325 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
62607 2000 SZ330 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
62608 2000 SD332 23/09/2000 Mauna Kea B. Gladman 6,8 km MPC · JPL
62609 2000 SF333 26/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
62610 2000 SV333 26/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
62611 2000 SX334 26/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62612 2000 SQ335 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
62613 2000 SF336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
62614 2000 SS339 25/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
62615 2000 SA340 25/09/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
62616 2000 SF343 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62617 2000 SW344 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62618 2000 SD348 20/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62619 2000 SE348 20/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62620 2000 SA350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
62621 2000 SC350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62622 2000 SQ350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
62623 2000 SS350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
62624 2000 SX350 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
62625 2000 SG351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62626 2000 SK351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
62627 2000 SH352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62628 2000 SL352 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
62629 2000 SO354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
62630 2000 SZ354 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
62631 2000 SM355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
62632 2000 SB356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
62633 2000 SC356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
62634 2000 SL356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
62635 2000 SO356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
62636 2000 SX356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
62637 2000 SZ356 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
62638 2000 SJ357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62639 2000 SS357 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
62640 2000 SR358 24/09/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
62641 2000 SZ358 25/09/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
62642 2000 SN359 26/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
62643 2000 SH360 26/09/2000 Haleakala NEAT 7,2 km MPC · JPL
62644 2000 SP360 26/09/2000 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
62645 2000 SW360 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
62646 2000 SO361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
62647 2000 SY362 20/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
62648 2000 SC363 19/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62649 2000 SS363 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62650 2000 SV363 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62651 2000 SB364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62652 2000 SC364 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62653 2000 SP364 20/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62654 2000 SX364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
62655 2000 SY364 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
62656 2000 SJ365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
62657 2000 SK365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62658 2000 SN365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
62659 2000 SU365 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
62660 2000 SV365 22/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62661 2000 SK366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
62662 2000 SN366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
62663 2000 SY366 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
62664 2000 SP367 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62665 2000 SU370 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
62666 Rainawessen 2000 TA 01/10/2000 Farpoint G. Hug 9,5 km MPC · JPL
62667 2000 TC 01/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,4 km MPC · JPL
62668 2000 TR2 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62669 2000 TT2 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62670 2000 TK8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62671 2000 TE10 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62672 2000 TY10 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62673 2000 TZ10 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62674 2000 TL11 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62675 2000 TL12 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62676 2000 TQ13 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62677 2000 TE14 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62678 2000 TD15 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62679 2000 TK15 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62680 2000 TV15 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62681 2000 TJ17 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62682 2000 TP17 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62683 2000 TG19 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62684 2000 TJ19 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62685 2000 TR19 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62686 2000 TD20 01/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62687 2000 TB21 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62688 2000 TQ21 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
62689 2000 TV22 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62690 2000 TS23 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62691 2000 TA24 02/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62692 2000 TE24 02/10/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
62693 2000 TM24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62694 2000 TV24 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62695 2000 TW24 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62696 2000 TT25 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62697 2000 TV25 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62698 2000 TO28 04/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62699 2000 TQ28 05/10/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
62700 2000 TA30 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62701 Davidrankin 2000 TS32 07/10/2000 Emerald Lane L. Ball 5,6 km MPC · JPL
62702 2000 TU32 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62703 2000 TG34 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
62704 2000 TT35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
62705 2000 TY36 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62706 2000 TD38 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62707 2000 TF38 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62708 2000 TX38 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62709 2000 TR39 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62710 2000 TF40 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62711 2000 TK42 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62712 2000 TO42 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62713 2000 TS42 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62714 2000 TB43 01/10/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
62715 2000 TR43 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62716 2000 TS44 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62717 2000 TW44 01/10/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
62718 2000 TR45 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62719 2000 TB47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
62720 2000 TH48 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62721 2000 TM50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62722 2000 TQ50 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62723 2000 TG51 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62724 2000 TL51 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62725 2000 TW51 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62726 2000 TN55 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
62727 2000 TQ55 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62728 2000 TV56 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
62729 2000 TY58 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
62730 2000 TE59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
62731 2000 TO59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
62732 2000 TQ59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
62733 2000 TX59 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62734 2000 TX60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
62735 2000 TY60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
62736 2000 TZ60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
62737 2000 TR61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
62738 2000 TW61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
62739 2000 TW62 02/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62740 2000 TU64 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
62741 2000 TR66 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62742 2000 TD68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
62743 2000 UA1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
62744 2000 UX1 20/10/2000 Monte Agliale M. M. M. Santangelo 9,8 km MPC · JPL
62745 2000 UY1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,0 km MPC · JPL
62746 2000 UE2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
62747 2000 UB3 24/10/2000 Črni Vrh Črni Vrh 5,1 km MPC · JPL
62748 2000 UV3 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62749 2000 UM4 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62750 2000 UO4 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62751 2000 UD5 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62752 2000 UB6 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62753 2000 UM7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62754 2000 US7 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62755 2000 UF8 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62756 2000 UN8 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62757 2000 UU8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62758 2000 UH9 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62759 2000 UK9 24/10/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
62760 2000 UR9 24/10/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
62761 2000 UA12 18/10/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62762 2000 UB12 18/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62763 2000 UG12 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62764 2000 UL13 23/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 9,7 km MPC · JPL
62765 2000 UH14 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62766 2000 UB15 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62767 2000 UQ17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62768 2000 UT17 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62769 2000 UB18 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62770 2000 UK18 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
62771 2000 UN18 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62772 2000 UY19 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62773 2000 UB20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62774 2000 UE20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62775 2000 UG20 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62776 2000 UR20 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62777 2000 UE21 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62778 2000 UU21 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62779 2000 UC22 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62780 2000 UF22 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62781 2000 UE23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62782 2000 UF23 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
62783 2000 UO23 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62784 2000 UW23 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
62785 2000 UC24 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62786 2000 UQ24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62787 2000 UH25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62788 2000 UW25 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62789 2000 UZ25 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62790 2000 UL26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62791 2000 UT26 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62792 2000 UV28 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62793 2000 UZ28 29/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
62794 Scheirich 2000 UV30 30/10/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 6,7 km MPC · JPL
62795 2000 UY34 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62796 2000 UO35 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62797 2000 UH36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62798 2000 UO36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62799 2000 UQ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62800 2000 UT36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62801 2000 UV36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62802 2000 UG37 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62803 2000 UU37 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62804 2000 UF38 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
62805 2000 UP39 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62806 2000 UW39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62807 2000 UL40 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62808 2000 UQ40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62809 2000 UE42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62810 2000 UH42 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62811 2000 UX42 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62812 2000 UC43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62813 2000 UH43 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62814 2000 UK43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62815 2000 UW43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62816 2000 UC44 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62817 2000 UH45 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62818 2000 US45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62819 2000 UV45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62820 2000 UF46 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62821 2000 UE47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62822 2000 UV48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62823 2000 UE49 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62824 2000 UG49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62825 2000 UT49 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62826 2000 UU50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62827 2000 UX50 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62828 2000 UN53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62829 2000 UP53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62830 2000 UZ53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62831 2000 UM54 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62832 2000 UN54 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62833 2000 UB56 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62834 2000 UC56 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62835 2000 UC58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62836 2000 UC59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62837 2000 UJ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62838 2000 UB60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62839 2000 UX60 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62840 2000 UB61 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62841 2000 UN61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62842 2000 UF63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62843 2000 UC64 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62844 2000 UK64 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62845 2000 UB67 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62846 2000 UX67 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
62847 2000 UL68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62848 2000 US71 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
62849 2000 UA72 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62850 2000 UC72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62851 2000 UM72 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62852 2000 UM76 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62853 2000 UO76 27/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
62854 2000 UW76 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62855 2000 UE77 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62856 2000 UL77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62857 2000 UM77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62858 2000 UT78 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62859 2000 UW78 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
62860 2000 UJ80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62861 2000 UO80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62862 2000 UE81 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62863 2000 UG81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62864 2000 UG82 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62865 2000 UL82 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62866 2000 UX82 30/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62867 2000 UG83 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62868 2000 UV83 31/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62869 2000 UO84 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
62870 2000 UD86 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62871 2000 UA87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62872 2000 UC87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62873 2000 UK87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62874 2000 UV88 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62875 2000 UB89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62876 2000 UH90 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62877 2000 UQ90 24/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62878 2000 UY90 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62879 2000 UN91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62880 2000 US91 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62881 2000 UA92 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62882 2000 UC93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
62883 2000 UQ93 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
62884 2000 UY93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62885 2000 UK94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62886 2000 UV95 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62887 2000 UX95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62888 2000 UX96 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62889 2000 UZ96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62890 2000 UZ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62891 2000 UK100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62892 2000 UZ100 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62893 2000 UM101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62894 2000 UP101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62895 2000 UR102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62896 2000 UC103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62897 2000 UL103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62898 2000 UA104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62899 2000 UT104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62900 2000 UG105 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62901 2000 UL105 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62902 2000 UH106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62903 2000 UK106 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62904 2000 UZ106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62905 2000 UQ107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62906 2000 UR107 30/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62907 2000 UC108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62908 2000 UH108 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62909 2000 UY108 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62910 2000 UK109 31/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62911 2000 UR109 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62912 2000 UD110 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62913 2000 UK110 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62914 2000 VX2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
62915 2000 VY2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
62916 2000 VW3 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62917 2000 VR8 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62918 2000 VY9 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62919 2000 VH10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62920 2000 VB12 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62921 2000 VJ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62922 2000 VV12 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62923 2000 VC13 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62924 2000 VU13 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62925 2000 VE14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62926 2000 VK14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62927 2000 VT14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62928 2000 VV14 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62929 2000 VO15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62930 2000 VP15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62931 2000 VJ16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62932 2000 VF18 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
62933 2000 VR21 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62934 2000 VS21 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
62935 2000 VP22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62936 2000 VF23 01/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62937 2000 VG23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62938 2000 VJ23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62939 2000 VP23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62940 2000 VS23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62941 2000 VB24 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62942 2000 VC25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62943 2000 VY25 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62944 2000 VF28 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62945 2000 VH28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62946 2000 VG30 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62947 2000 VV31 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62948 2000 VE32 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
62949 2000 VS33 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62950 2000 VD34 01/11/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62951 2000 VE34 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62952 2000 VV34 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62953 2000 VR35 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62954 2000 VD36 01/11/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62955 2000 VZ36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62956 2000 VK37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62957 2000 VR37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62958 2000 VX37 01/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62959 2000 VV39 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62960 2000 VP40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62961 2000 VO42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62962 2000 VA43 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62963 2000 VW43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62964 2000 VE44 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62965 2000 VH44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62966 2000 VB45 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62967 2000 VM45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62968 2000 VD48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62969 2000 VN49 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62970 2000 VY49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62971 2000 VZ49 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62972 2000 VU50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62973 2000 VP51 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62974 2000 VA52 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62975 2000 VB52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62976 2000 VO52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62977 2000 VS52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62978 2000 VW52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62979 2000 VZ52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62980 2000 VT53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62981 2000 VK56 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62982 2000 VW58 06/11/2000 Elmira A. J. Cecce 3,7 km MPC · JPL
62983 2000 VB59 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62984 2000 VV59 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
62985 2000 VX60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
62986 2000 WM 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62987 2000 WP1 17/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62988 2000 WB2 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
62989 2000 WC2 17/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
62990 2000 WM2 17/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
62991 2000 WG7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62992 2000 WY9 23/11/2000 Farpoint G. Hug 3,5 km MPC · JPL
62993 2000 WL12 22/11/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
62994 2000 WZ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62995 2000 WD16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62996 2000 WG16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62997 2000 WD17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62998 2000 WK18 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
62999 2000 WK19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
63000 2000 WZ20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL

58.000s  • 59.000s  • 60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001