Danh sách tiểu hành tinh/557001–558000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557001 2014 SZ247 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557002 2014 SG248 22/03/2012 Palomar PTF 2,7 km MPC · JPL
557003 2014 SN252 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557004 2014 SW252 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557005 2014 SJ253 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557006 2014 SD256 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557007 2014 SU257 28/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557008 2014 SZ257 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557009 2014 SD261 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 530 m MPC · JPL
557010 2014 SK262 14/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
557011 2014 SR263 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557012 2014 SO264 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557013 2014 SO266 25/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
557014 2014 SZ270 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557015 2014 SS271 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557016 2014 SP276 30/08/2014 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
557017 2014 SS278 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557018 2014 SH281 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557019 2014 SL281 25/03/2009 Sandlot G. Hug 860 m MPC · JPL
557020 2014 SG282 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557021 2014 SX282 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557022 2014 SD283 18/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
557023 2014 SQ283 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557024 2014 SG284 30/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
557025 2014 SJ285 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557026 2014 SV287 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
557027 2014 SQ288 14/09/2014 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
557028 2014 SC289 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557029 2014 ST289 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557030 2014 SQ292 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557031 2014 SF294 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557032 2014 SJ295 24/11/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
557033 2014 SZ298 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557034 2014 SA299 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557035 2014 SS299 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557036 2014 SX299 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557037 2014 SL305 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557038 2014 SD306 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557039 2014 SJ306 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557040 2014 SE307 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557041 2014 SA308 15/09/2009 Bisei SG Center N. Hashimoto, S. Okumura 2,1 km MPC · JPL
557042 2014 SN309 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557043 2014 SW310 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557044 2014 SL311 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557045 2014 SQ314 13/03/2008 La Silla O. Vaduvescu, M. Birlan 1,5 km MPC · JPL
557046 2014 SG315 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557047 2014 SO315 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557048 2014 SQ315 26/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557049 2014 SD316 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557050 2014 SG316 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557051 2014 SV316 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557052 2014 SY316 13/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
557053 2014 SA318 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
557054 2014 SN318 30/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557055 2014 SV318 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557056 2014 SW319 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557057 2014 SN320 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
557058 2014 SX320 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557059 2014 SE322 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557060 2014 SF322 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557061 2014 SS323 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
557062 2014 SB325 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
557063 2014 SH326 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557064 2014 SL327 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557065 2014 SR327 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
557066 2014 SU327 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
557067 2014 SJ329 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557068 2014 SM330 29/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557069 2014 SB332 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557070 2014 SP332 14/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557071 2014 SY333 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557072 2014 SS334 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557073 2014 SO336 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557074 2014 SV337 30/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557075 2014 SC338 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557076 2014 SS338 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557077 2014 SR343 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557078 2014 SN344 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557079 2014 SE346 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557080 2014 SN347 30/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557081 2014 SU347 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
557082 2014 SO349 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 7,3 km MPC · JPL
557083 2014 SW350 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 490 m MPC · JPL
557084 2014 SZ350 13/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
557085 2014 SF353 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557086 2014 SK353 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
557087 2014 SM353 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557088 2014 SN353 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557089 2014 SO353 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557090 2014 SQ353 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557091 2014 SA354 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557092 2014 SS354 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557093 2014 SO355 24/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
557094 2014 SW355 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557095 2014 SX356 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557096 2014 SF357 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557097 2014 SP357 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
557098 2014 SL358 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557099 2014 SB359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557100 2014 SH359 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557101 2014 SL359 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
557102 2014 SR359 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557103 2014 SG360 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557104 2014 SH360 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
557105 2014 SN362 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
557106 2014 SK363 30/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557107 2014 SR364 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557108 2014 SK365 12/04/2004 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
557109 2014 SN365 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557110 2014 SC366 20/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
557111 2014 SE378 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 11 km MPC · JPL
557112 2014 SJ382 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
557113 2014 SL389 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557114 2014 TP1 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557115 2014 TQ3 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
557116 2014 TO4 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
557117 2014 TT4 01/10/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
557118 2014 TD6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557119 2014 TM6 14/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557120 2014 TR9 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557121 2014 TV10 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
557122 2014 TA11 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
557123 2014 TY11 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557124 2014 TL13 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557125 2014 TG16 02/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557126 2014 TT16 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
557127 2014 TY16 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
557128 2014 TT18 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557129 2014 TZ18 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557130 2014 TJ19 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557131 2014 TP19 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557132 2014 TA20 23/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557133 2014 TQ20 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557134 2014 TT21 18/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557135 2014 TW21 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
557136 2014 TG23 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
557137 2014 TE24 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557138 2014 TK24 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557139 2014 TT24 02/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
557140 2014 TZ25 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557141 2014 TD26 07/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 790 m MPC · JPL
557142 2014 TO26 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557143 2014 TJ28 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557144 2014 TC29 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557145 2014 TH29 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557146 2014 TR29 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557147 2014 TT29 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557148 2014 TT30 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
557149 2014 TB31 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557150 2014 TO31 07/02/2003 La Silla Astrovirtel 1,2 km MPC · JPL
557151 2014 TF32 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
557152 2014 TS34 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
557153 2014 TP36 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557154 2014 TQ37 03/09/2014 Catalina CSS 490 m MPC · JPL
557155 2014 TE38 14/08/2001 Haleakala AMOS 1,3 km MPC · JPL
557156 2014 TB40 12/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,00 km MPC · JPL
557157 2014 TO40 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
557158 2014 TZ40 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557159 2014 TJ41 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557160 2014 TL41 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557161 2014 TX41 13/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
557162 2014 TZ41 15/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
557163 2014 TX43 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557164 2014 TG44 16/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557165 2014 TT44 23/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
557166 2014 TF47 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
557167 2014 TN47 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557168 2014 TC48 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
557169 2014 TO48 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557170 2014 TF50 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
557171 2014 TQ50 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557172 2014 TU50 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557173 2014 TC52 13/08/2001 Haleakala AMOS 1,4 km MPC · JPL
557174 2014 TP52 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557175 2014 TL53 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557176 2014 TP53 18/09/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
557177 2014 TZ53 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557178 2014 TH54 31/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
557179 2014 TZ54 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557180 2014 TH56 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
557181 2014 TD57 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557182 2014 TG57 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
557183 2014 TO58 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
557184 2014 TD59 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557185 2014 TR59 14/09/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
557186 2014 TO60 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557187 2014 TV63 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557188 2014 TB66 30/09/2014 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
557189 2014 TH66 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557190 2014 TL66 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557191 2014 TQ66 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
557192 2014 TE67 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557193 2014 TN67 04/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
557194 2014 TK68 31/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
557195 2014 TQ68 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557196 2014 TU69 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557197 2014 TG70 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557198 2014 TQ70 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
557199 2014 TR70 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557200 2014 TW71 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557201 2014 TA74 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
557202 2014 TX75 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 7,1 km MPC · JPL
557203 2014 TH76 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557204 2014 TB78 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557205 2014 TH78 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557206 2014 TP78 02/12/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 1,2 km MPC · JPL
557207 2014 TW78 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557208 2014 TZ78 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557209 2014 TO79 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557210 2014 TR79 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557211 2014 TB80 01/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
557212 2014 TD80 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557213 2014 TY80 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
557214 2014 TU81 15/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
557215 2014 TT82 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557216 2014 TH83 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557217 2014 TL83 05/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557218 2014 TH84 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
557219 2014 TT86 03/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
557220 2014 TX87 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557221 2014 TZ87 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557222 2014 TP88 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557223 2014 TV90 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557224 2014 TD91 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557225 2014 TS91 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557226 2014 TM92 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557227 2014 TZ92 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557228 2014 TY94 28/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
557229 2014 TG95 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
557230 2014 TO95 03/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557231 2014 TZ95 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
557232 2014 TJ96 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557233 2014 TZ102 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
557234 2014 TA103 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557235 2014 TF103 04/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557236 2014 TT106 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557237 2014 TG107 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557238 2014 TC108 14/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
557239 2014 UL 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557240 2014 UZ 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557241 2014 UP1 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557242 2014 US3 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
557243 2014 UG4 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
557244 2014 UV4 02/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
557245 2014 UD5 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
557246 2014 UM5 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557247 2014 UL6 05/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557248 2014 UE9 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557249 2014 UA10 20/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
557250 2014 UW11 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557251 2014 US13 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557252 2014 UA14 14/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557253 2014 UL14 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557254 2014 UO16 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557255 2014 UE18 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557256 2014 UH20 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
557257 2014 UA22 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
557258 2014 UY22 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557259 2014 UD23 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557260 2014 UQ27 02/09/2014 La Palma La Palma Obs. 9,3 km MPC · JPL
557261 2014 UX27 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557262 2014 UN28 03/07/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
557263 2014 UD30 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557264 2014 UF30 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557265 2014 UN30 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557266 2014 UW30 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
557267 2014 UP31 19/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
557268 2014 UM32 01/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557269 2014 UF33 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
557270 2014 UA34 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
557271 2014 UC34 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
557272 2014 UP34 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
557273 2014 UC35 30/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
557274 2014 UV35 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557275 2014 UF36 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557276 2014 UN36 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557277 2014 UP36 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557278 2014 UT36 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557279 2014 UY38 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
557280 2014 UO39 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557281 2014 UG41 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
557282 2014 UH41 28/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,3 km MPC · JPL
557283 2014 UR41 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
557284 2014 UQ42 18/09/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
557285 2014 UT42 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
557286 2014 UV42 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557287 2014 UA43 23/03/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
557288 2014 UG43 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557289 2014 UO43 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557290 2014 UW43 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557291 2014 UH44 16/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
557292 2014 US44 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557293 2014 UP47 21/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557294 2014 UR47 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
557295 2014 UZ54 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557296 2014 UA56 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557297 2014 UP56 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557298 2014 US57 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
557299 2014 UV58 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557300 2014 UO59 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557301 2014 UH61 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
557302 2014 UU65 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557303 2014 UL66 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557304 2014 UN66 20/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557305 2014 UN67 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557306 2014 UV67 26/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557307 2014 UP68 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557308 2014 UQ68 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557309 2014 UR72 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
557310 2014 UT72 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
557311 2014 UG74 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557312 2014 UR76 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557313 2014 UM77 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557314 2014 UK84 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557315 2014 UV84 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557316 2014 UW84 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557317 2014 UV88 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557318 2014 UQ89 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557319 2014 UW89 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557320 2014 UX89 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557321 2014 UY89 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557322 2014 UY90 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557323 2014 UD91 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557324 2014 UJ91 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557325 2014 UR91 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557326 2014 UG92 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557327 2014 UN92 03/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
557328 2014 UY92 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557329 2014 UO93 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
557330 2014 UX93 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557331 2014 US96 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557332 2014 UA97 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557333 2014 UK97 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557334 2014 US97 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
557335 2014 UY99 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557336 2014 US100 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557337 2014 UX100 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
557338 2014 UN103 27/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2,1 km MPC · JPL
557339 2014 UA104 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
557340 2014 UR104 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
557341 2014 UM105 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557342 2014 UE106 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557343 2014 UO107 26/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
557344 2014 UJ108 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557345 2014 UU108 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
557346 2014 UA110 25/09/2014 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
557347 2014 UL110 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557348 2014 UV112 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557349 2014 UO113 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557350 2014 UC116 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
557351 2014 UJ116 10/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
557352 2014 UA119 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557353 2014 UJ120 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557354 2014 UX120 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
557355 2014 UB121 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
557356 2014 UH122 31/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
557357 2014 UL124 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557358 2014 UK125 22/10/2014 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
557359 2014 UL125 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557360 2014 UY125 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
557361 2014 UR127 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557362 2014 UW127 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557363 2014 UY127 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
557364 2014 UB128 17/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
557365 2014 UT129 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557366 2014 UE131 25/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557367 2014 UO131 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557368 2014 UX131 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557369 2014 UQ133 26/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557370 2014 UV133 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557371 2014 UD134 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557372 2014 UO134 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557373 2014 UR137 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557374 2014 UO138 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557375 2014 UL139 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557376 2014 UN139 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557377 2014 UZ139 15/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557378 2014 UA141 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557379 2014 UT141 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557380 2014 UL142 12/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557381 2014 UM142 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557382 2014 UW142 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557383 2014 UK143 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557384 2014 UP144 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
557385 2014 UR145 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557386 2014 UZ145 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557387 2014 UR146 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557388 2014 UL149 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557389 2014 UF150 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557390 2014 UM150 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557391 2014 UP151 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
557392 2014 UB152 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557393 2014 UF152 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557394 2014 UY152 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
557395 2014 UK154 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557396 2014 UO154 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557397 2014 UW154 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557398 2014 UT155 19/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557399 2014 UJ156 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
557400 2014 UR157 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557401 2014 UT158 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557402 2014 UU158 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557403 2014 UV158 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557404 2014 UM160 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557405 2014 UO160 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557406 2014 UJ163 20/10/2003 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
557407 2014 UE164 18/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 630 m MPC · JPL
557408 2014 UE166 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557409 2014 UJ168 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557410 2014 UW170 02/12/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
557411 2014 UF172 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
557412 2014 US173 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557413 2014 UZ173 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557414 2014 UU174 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557415 2014 UV174 26/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
557416 2014 UX177 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557417 2014 UQ178 30/05/2003 Cerro Tololo M. W. Buie, K. J. Meech 1,9 km MPC · JPL
557418 2014 UX178 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557419 2014 UJ180 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557420 2014 UL180 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557421 2014 UE181 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557422 2014 UF182 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557423 2014 UU183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557424 2014 UX184 07/03/2013 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
557425 2014 UH185 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557426 2014 UG186 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557427 2014 UQ186 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557428 2014 UT186 29/01/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
557429 2014 UD187 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557430 2014 UM187 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557431 2014 UT188 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557432 2014 UY190 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557433 2014 UU191 21/11/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
557434 2014 UN193 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
557435 2014 UQ193 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557436 2014 UG194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557437 2014 UQ195 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557438 2014 UU195 05/06/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557439 2014 UC196 12/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557440 2014 UM197 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557441 2014 UL200 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557442 2014 UT200 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557443 2014 UY200 19/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
557444 2014 UX201 14/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557445 2014 UU203 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557446 2014 UK204 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557447 2014 UL204 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557448 2014 UQ206 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557449 2014 UT209 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557450 2014 UN213 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557451 2014 UV213 13/04/2013 ESA OGS ESA OGS 2,1 km MPC · JPL
557452 2014 UC214 22/04/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
557453 2014 UE214 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
557454 2014 UJ214 12/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2,1 km MPC · JPL
557455 2014 UM214 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557456 2014 UU214 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557457 2014 UQ215 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557458 2014 UV215 07/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557459 2014 UE218 25/09/2014 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
557460 2014 UZ218 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
557461 2014 UO220 01/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
557462 2014 UM221 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557463 2014 UV221 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557464 2014 UW223 19/11/2000 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
557465 2014 UY223 12/10/2001 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
557466 2014 UA224 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
557467 2014 UF225 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557468 2014 UA228 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
557469 2014 UJ230 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557470 2014 UB231 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557471 2014 UV231 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557472 2014 UD232 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557473 2014 UP232 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557474 2014 UL233 11/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557475 2014 UQ233 17/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557476 2014 UW233 18/10/2014 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 980 m MPC · JPL
557477 2014 UB234 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557478 2014 UE234 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557479 2014 UO234 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557480 2014 UV234 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557481 2014 UD235 14/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557482 2014 UO235 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557483 2014 UY235 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557484 2014 UZ235 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557485 2014 UM236 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557486 2014 UB237 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
557487 2014 UC237 26/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557488 2014 UE237 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557489 2014 UJ237 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557490 2014 UL237 03/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557491 2014 UM237 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557492 2014 UR237 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557493 2014 UJ239 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557494 2014 UQ239 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557495 2014 UU239 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557496 2014 UY239 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557497 2014 UA240 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557498 2014 UN240 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557499 2014 UY240 24/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
557500 2014 UR242 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557501 2014 UF249 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557502 2014 UC255 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557503 2014 UX261 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557504 2014 UZ261 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557505 2014 UB262 18/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
557506 2014 UX263 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
557507 2014 VZ 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557508 2014 VA1 21/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
557509 2014 VD1 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
557510 2014 VA2 18/03/2013 Palomar PTF 790 m MPC · JPL
557511 2014 VL3 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557512 2014 VS4 21/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
557513 2014 VK5 06/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557514 2014 VS5 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557515 2014 VV5 21/09/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
557516 2014 VW5 24/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557517 2014 VX5 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557518 2014 VH6 11/03/2005 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
557519 2014 VP6 25/03/2003 Haleakala AMOS 710 m MPC · JPL
557520 2014 VS8 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
557521 2014 VT8 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557522 2014 VS9 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557523 2014 VN10 22/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557524 2014 VC11 21/10/2014 Oukaimeden M. Ory 2,3 km MPC · JPL
557525 2014 VS12 15/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557526 2014 VN14 07/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557527 2014 VY14 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
557528 2014 VK15 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557529 2014 VQ15 24/11/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
557530 2014 VY17 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557531 2014 VC18 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557532 2014 VU19 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557533 2014 VB24 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
557534 2014 VX26 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557535 2014 VY26 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557536 2014 VM27 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557537 2014 VA28 07/04/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,6 km MPC · JPL
557538 2014 VL31 14/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557539 2014 VV32 31/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
557540 2014 VM37 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
557541 2014 VN38 06/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557542 2014 VS38 03/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
557543 2014 VM39 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557544 2014 WR1 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
557545 2014 WZ3 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557546 2014 WU4 04/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
557547 2014 WN5 09/04/2010 Crni Vrh J. Vales 820 m MPC · JPL
557548 2014 WN6 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
557549 2014 WU7 05/04/2013 Palomar PTF 720 m MPC · JPL
557550 2014 WG8 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557551 2014 WJ8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557552 2014 WO11 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557553 2014 WT12 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557554 2014 WO13 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557555 2014 WT15 29/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
557556 2014 WK16 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557557 2014 WY16 08/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
557558 2014 WC17 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557559 2014 WZ17 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
557560 2014 WR18 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557561 2014 WS19 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557562 2014 WV20 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557563 2014 WC21 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557564 2014 WH22 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557565 2014 WE23 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557566 2014 WJ23 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557567 2014 WV24 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557568 2014 WK25 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557569 2014 WM25 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557570 2014 WB26 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557571 2014 WA29 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557572 2014 WG31 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557573 2014 WF33 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557574 2014 WJ36 21/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557575 2014 WX37 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
557576 2014 WQ39 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557577 2014 WL42 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557578 2014 WK43 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557579 2014 WQ44 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557580 2014 WG46 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557581 2014 WJ46 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557582 2014 WV46 19/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557583 2014 WY46 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557584 2014 WG47 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557585 2014 WS47 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557586 2014 WY47 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557587 2014 WG48 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
557588 2014 WW48 15/05/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
557589 2014 WN49 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557590 2014 WJ50 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,3 km MPC · JPL
557591 2014 WQ50 24/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557592 2014 WC51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie, A. B. Jordan 1,9 km MPC · JPL
557593 2014 WQ52 26/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,6 km MPC · JPL
557594 2014 WG53 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557595 2014 WH53 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
557596 2014 WK53 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,9 km MPC · JPL
557597 2014 WN54 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557598 2014 WQ54 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
557599 2014 WD55 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
557600 2014 WV55 04/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557601 2014 WY55 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557602 2014 WB57 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557603 2014 WC57 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557604 2014 WD57 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
557605 2014 WQ57 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557606 2014 WE58 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557607 2014 WW58 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557608 2014 WX58 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557609 2014 WF59 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557610 2014 WK62 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557611 2014 WV62 17/09/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
557612 2014 WL64 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557613 2014 WQ65 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557614 2014 WA66 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
557615 2014 WJ66 23/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 1,0 km MPC · JPL
557616 2014 WL66 02/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557617 2014 WO66 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557618 2014 WF67 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557619 2014 WK67 06/08/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
557620 2014 WP67 21/10/2009 Tzec Maun S. Shurpakov 2,6 km MPC · JPL
557621 2014 WZ67 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557622 2014 WE69 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557623 2014 WE71 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557624 2014 WG72 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557625 2014 WP72 16/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557626 2014 WV73 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557627 2014 WH76 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557628 2014 WP78 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557629 2014 WR81 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557630 2014 WV81 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557631 2014 WD82 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557632 2014 WH82 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557633 2014 WR82 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557634 2014 WQ83 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557635 2014 WG84 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557636 2014 WO84 24/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557637 2014 WS84 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557638 2014 WJ85 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557639 2014 WQ86 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557640 2014 WW86 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557641 2014 WD89 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557642 2014 WV89 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557643 2014 WV90 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557644 2014 WT93 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557645 2014 WE94 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557646 2014 WF94 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557647 2014 WG96 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557648 2014 WS96 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557649 2014 WU97 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557650 2014 WA98 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557651 2014 WF98 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557652 2014 WU100 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557653 2014 WC101 17/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557654 2014 WG101 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557655 2014 WD102 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557656 2014 WG102 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557657 2014 WO102 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557658 2014 WH103 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557659 2014 WR103 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557660 2014 WT104 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557661 2014 WS106 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557662 2014 WY106 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557663 2014 WY107 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557664 2014 WJ108 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
557665 2014 WR109 25/10/2014 Oukaimeden C. Rinner 980 m MPC · JPL
557666 2014 WY109 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557667 2014 WD110 22/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557668 2014 WZ110 05/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
557669 2014 WF111 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557670 2014 WV111 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557671 2014 WQ112 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557672 2014 WA114 08/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557673 2014 WC114 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557674 2014 WQ114 03/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557675 2014 WS114 29/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
557676 2014 WX114 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557677 2014 WG116 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557678 2014 WF118 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557679 2014 WZ119 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 15 km MPC · JPL
557680 2014 WM120 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
557681 2014 WD124 27/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
557682 2014 WB127 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557683 2014 WN128 17/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557684 2014 WU128 17/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557685 2014 WD129 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557686 2014 WN135 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557687 2014 WO138 03/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 1,4 km MPC · JPL
557688 2014 WR138 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557689 2014 WP139 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557690 2014 WT145 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557691 2014 WO146 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
557692 2014 WA147 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557693 2014 WK147 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557694 2014 WC149 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557695 2014 WN149 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557696 2014 WP149 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557697 2014 WH153 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557698 2014 WM153 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557699 2014 WU153 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557700 2014 WG154 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557701 2014 WQ154 22/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557702 2014 WN157 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557703 2014 WW158 01/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557704 2014 WA159 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557705 2014 WV159 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557706 2014 WM161 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557707 2014 WW161 27/03/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 1,5 km MPC · JPL
557708 2014 WZ163 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557709 2014 WS164 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557710 2014 WR165 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557711 2014 WF166 29/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557712 2014 WY167 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557713 2014 WC168 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557714 2014 WD168 31/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
557715 2014 WP169 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557716 2014 WM170 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
557717 2014 WR170 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
557718 2014 WJ174 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557719 2014 WM174 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
557720 2014 WT174 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557721 2014 WZ174 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557722 2014 WJ175 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557723 2014 WV175 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557724 2014 WE177 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557725 2014 WY177 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
557726 2014 WE178 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557727 2014 WG178 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557728 2014 WF179 15/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
557729 2014 WP179 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557730 2014 WX179 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
557731 2014 WE180 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
557732 2014 WW182 30/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557733 2014 WX182 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557734 2014 WF183 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557735 2014 WT183 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
557736 2014 WB185 03/10/2008 Junk Bond D. Healy 3,1 km MPC · JPL
557737 2014 WV186 14/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
557738 2014 WU187 04/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557739 2014 WK190 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557740 2014 WL190 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557741 2014 WF191 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557742 2014 WP192 03/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557743 2014 WQ192 17/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557744 2014 WR194 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557745 2014 WO195 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557746 2014 WD196 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
557747 2014 WO200 02/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
557748 2014 WS201 20/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
557749 2014 WA204 16/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,5 km MPC · JPL
557750 2014 WD204 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557751 2014 WO205 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557752 2014 WV206 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557753 2014 WW207 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557754 2014 WT209 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557755 2014 WE210 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557756 2014 WO210 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557757 2014 WD211 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 9,9 km MPC · JPL
557758 2014 WK211 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
557759 2014 WW211 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
557760 2014 WG213 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557761 2014 WB214 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
557762 2014 WV214 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557763 2014 WJ215 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557764 2014 WN217 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557765 2014 WP217 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557766 2014 WT218 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557767 2014 WJ219 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557768 2014 WK219 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557769 2014 WR219 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557770 2014 WJ221 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557771 2014 WL221 12/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557772 2014 WS224 13/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557773 2014 WW225 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
557774 2014 WE226 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557775 2014 WR226 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557776 2014 WJ228 18/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557777 2014 WQ228 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
557778 2014 WD232 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
557779 2014 WE236 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557780 2014 WT237 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557781 2014 WD239 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557782 2014 WX239 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557783 2014 WQ246 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,4 km MPC · JPL
557784 2014 WV246 14/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,8 km MPC · JPL
557785 2014 WZ246 03/07/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
557786 2014 WK247 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557787 2014 WB248 21/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557788 2014 WJ248 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557789 2014 WR248 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557790 2014 WN249 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557791 2014 WX249 31/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,0 km MPC · JPL
557792 2014 WH250 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557793 2014 WK251 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557794 2014 WS251 17/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
557795 2014 WE259 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557796 2014 WT262 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557797 2014 WZ263 24/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
557798 2014 WN264 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557799 2014 WT266 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557800 2014 WT268 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557801 2014 WX269 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557802 2014 WQ270 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557803 2014 WQ272 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557804 2014 WA273 06/01/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
557805 2014 WW274 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557806 2014 WO275 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557807 2014 WD276 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557808 2014 WG277 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
557809 2014 WH277 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557810 2014 WA278 26/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557811 2014 WD279 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557812 2014 WK280 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557813 2014 WD282 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
557814 2014 WB284 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
557815 2014 WG285 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557816 2014 WU286 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
557817 2014 WB287 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557818 2014 WE287 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557819 2014 WR287 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557820 2014 WY287 07/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557821 2014 WO289 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
557822 2014 WQ290 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557823 2014 WM291 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
557824 2014 WH294 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557825 2014 WN294 19/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557826 2014 WS294 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557827 2014 WT294 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557828 2014 WA295 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557829 2014 WU296 11/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557830 2014 WZ296 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557831 2014 WD299 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557832 2014 WJ299 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557833 2014 WH300 26/08/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
557834 2014 WD302 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
557835 2014 WE303 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
557836 2014 WO306 30/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
557837 2014 WX307 20/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
557838 2014 WK308 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
557839 2014 WV308 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
557840 2014 WZ309 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
557841 2014 WK310 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557842 2014 WS310 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557843 2014 WJ312 26/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557844 2014 WF314 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557845 2014 WG314 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557846 2014 WM314 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557847 2014 WF316 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557848 2014 WG316 08/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557849 2014 WX316 26/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557850 2014 WY316 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
557851 2014 WP318 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557852 2014 WU318 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557853 2014 WA319 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 850 m MPC · JPL
557854 2014 WO319 09/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
557855 2014 WG320 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557856 2014 WZ321 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557857 2014 WX322 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557858 2014 WZ323 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557859 2014 WF324 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557860 2014 WV324 07/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
557861 2014 WX327 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
557862 2014 WA328 13/08/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,2 km MPC · JPL
557863 2014 WC328 13/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557864 2014 WQ329 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
557865 2014 WL330 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557866 2014 WH331 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557867 2014 WP331 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
557868 2014 WR332 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557869 2014 WX334 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557870 2014 WF336 16/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557871 2014 WP337 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557872 2014 WO338 04/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
557873 2014 WA339 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,3 km MPC · JPL
557874 2014 WO339 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
557875 2014 WZ339 22/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557876 2014 WQ340 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557877 2014 WK341 01/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
557878 2014 WW341 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
557879 2014 WY341 23/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557880 2014 WH342 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557881 2014 WE343 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
557882 2014 WM343 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
557883 2014 WD347 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
557884 2014 WM347 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557885 2014 WW348 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557886 2014 WM349 22/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557887 2014 WV349 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557888 2014 WG350 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557889 2014 WR350 25/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557890 2014 WE351 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557891 2014 WJ351 10/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
557892 2014 WZ352 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557893 2014 WG354 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
557894 2014 WY354 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
557895 2014 WZ354 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
557896 2014 WM355 04/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557897 2014 WU355 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
557898 2014 WX355 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
557899 2014 WG357 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557900 2014 WU359 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
557901 2014 WF362 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
557902 2014 WG363 12/12/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
557903 2014 WX363 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
557904 2014 WB364 02/06/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
557905 2014 WR371 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
557906 2014 WC373 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557907 2014 WW374 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
557908 2014 WY375 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557909 2014 WK377 05/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557910 2014 WQ377 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
557911 2014 WE378 30/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
557912 2014 WA379 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557913 2014 WJ379 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557914 2014 WO379 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557915 2014 WW379 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
557916 2014 WO380 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
557917 2014 WL381 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557918 2014 WZ381 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557919 2014 WU383 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,7 km MPC · JPL
557920 2014 WY383 25/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,6 km MPC · JPL
557921 2014 WT384 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557922 2014 WO386 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
557923 2014 WP386 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
557924 2014 WU387 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557925 2014 WC389 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
557926 2014 WH389 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
557927 2014 WJ389 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
557928 2014 WO389 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
557929 2014 WN390 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
557930 2014 WN391 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
557931 2014 WS391 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
557932 2014 WS392 19/07/2001 Anza M. White, M. Collins 1,3 km MPC · JPL
557933 2014 WT393 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557934 2014 WV393 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
557935 2014 WE394 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
557936 2014 WJ397 17/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557937 2014 WR399 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
557938 2014 WS399 18/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
557939 2014 WW399 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557940 2014 WY403 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557941 2014 WE404 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557942 2014 WJ404 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557943 2014 WN405 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557944 2014 WX405 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
557945 2014 WB407 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
557946 2014 WY407 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
557947 2014 WT409 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557948 2014 WG411 09/01/2011 Charleston R. Holmes 1,6 km MPC · JPL
557949 2014 WY411 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557950 2014 WN412 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
557951 2014 WY413 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
557952 2014 WE414 02/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557953 2014 WR414 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
557954 2014 WG415 02/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
557955 2014 WV415 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557956 2014 WE416 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
557957 2014 WJ417 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557958 2014 WT417 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557959 2014 WS418 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
557960 2014 WU418 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557961 2014 WL420 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557962 2014 WU421 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
557963 2014 WX421 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
557964 2014 WR424 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
557965 2014 WV424 17/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557966 2014 WP426 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
557967 2014 WN427 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
557968 2014 WH428 30/03/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
557969 2014 WV428 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
557970 2014 WK430 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
557971 2014 WB432 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
557972 2014 WE432 20/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
557973 2014 WD433 16/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
557974 2014 WE434 17/02/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
557975 2014 WG434 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
557976 2014 WH434 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557977 2014 WY434 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557978 2014 WG437 16/11/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
557979 2014 WF438 29/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557980 2014 WO438 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557981 2014 WD442 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
557982 2014 WM443 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
557983 2014 WZ444 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
557984 2014 WW445 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
557985 2014 WJ446 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557986 2014 WB447 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
557987 2014 WM447 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557988 2014 WS448 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
557989 2014 WL452 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
557990 2014 WA453 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
557991 2014 WA455 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
557992 2014 WG455 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
557993 2014 WL457 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
557994 2014 WM457 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
557995 2014 WS457 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
557996 2014 WQ458 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
557997 2014 WD459 28/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
557998 2014 WS460 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
557999 2014 WT460 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
558000 2014 WX460 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

553.000s  • 554.000s  • 555.000s  • 556.000s  • 557.000s  • 558.000s  • 559.000s  • 560.000s  • 561.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001