Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/131001–132000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131001 2000 WJ180 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131002 2000 WP188 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131003 2000 WC192 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
131004 2000 WT195 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
131005 2000 XF2 03/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
131006 2000 XW3 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131007 2000 XL8 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131008 2000 XM8 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131009 2000 XP9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131010 2000 XQ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131011 2000 XA10 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131012 2000 XJ10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131013 2000 XM10 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131014 2000 XG13 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131015 2000 XV15 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131016 2000 XX25 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131017 2000 XR26 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131018 2000 XA27 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131019 2000 XC31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131020 2000 XG32 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131021 2000 XR33 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131022 2000 XQ37 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131023 2000 XK38 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131024 2000 XD39 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131025 2000 XO39 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131026 2000 XE41 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131027 2000 XP42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131028 2000 XQ42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131029 2000 XV42 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131030 2000 XG46 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131031 2000 XU46 07/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131032 2000 XQ48 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131033 2000 XG50 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131034 2000 XZ52 06/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131035 2000 XV53 05/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
131036 2000 YE 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131037 2000 YN 16/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131038 2000 YP 16/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131039 2000 YO2 17/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131040 2000 YM8 16/12/2000 Uccle T. Pauwels 1,4 km MPC · JPL
131041 2000 YA13 24/12/2000 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131042 2000 YF16 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
131043 2000 YU25 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131044 2000 YB26 23/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131045 2000 YH32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131046 2000 YX32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131047 2000 YB35 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131048 2000 YM38 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131049 2000 YP38 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131050 2000 YF48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131051 2000 YK48 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131052 2000 YW48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131053 2000 YY50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131054 2000 YA53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131055 2000 YP54 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131056 2000 YU54 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131057 2000 YG56 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131058 2000 YE58 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131059 2000 YP59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131060 2000 YB62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131061 2000 YG62 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131062 2000 YG69 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131063 2000 YP69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131064 2000 YA70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131065 2000 YS75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131066 2000 YF77 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131067 2000 YO78 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131068 2000 YT79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131069 2000 YD83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131070 2000 YY85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131071 2000 YR89 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131072 2000 YH91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131073 2000 YQ91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131074 2000 YZ92 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131075 2000 YP94 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131076 2000 YC103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131077 2000 YH105 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131078 2000 YL106 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131079 2000 YG110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131080 2000 YC111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131081 2000 YG119 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
131082 2000 YG121 21/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131083 2000 YV122 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131084 2000 YE123 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131085 2000 YL124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131086 2000 YT126 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131087 2000 YM127 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131088 2000 YZ131 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131089 2000 YY134 17/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
131090 2000 YY136 23/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131091 2000 YG140 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131092 2000 YP142 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131093 2000 YV142 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131094 2001 AQ3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131095 2001 AW3 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131096 2001 AT5 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131097 2001 AG8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131098 2001 AL13 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131099 2001 AP13 02/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131100 2001 AB20 02/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131101 2001 AA21 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131102 2001 AB24 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131103 2001 AS26 05/01/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131104 2001 AN28 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131105 2001 AV28 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131106 2001 AN29 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131107 2001 AV30 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131108 2001 AO32 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131109 2001 AA33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131110 2001 AS34 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131111 2001 AN35 05/01/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131112 2001 AQ35 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131113 2001 AO45 15/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131114 2001 AY48 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131115 2001 BN 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
131116 2001 BS 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
131117 2001 BC1 16/01/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131118 2001 BA4 18/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131119 2001 BK4 18/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131120 2001 BY4 18/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131121 2001 BS7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131122 2001 BG11 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
131123 2001 BO22 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131124 2001 BT22 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131125 2001 BD24 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131126 2001 BD28 20/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131127 2001 BJ31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131128 2001 BX31 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131129 2001 BE36 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131130 2001 BH36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131131 2001 BL36 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131132 2001 BW36 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131133 2001 BA41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131134 2001 BD44 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131135 2001 BW46 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131136 2001 BT47 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131137 2001 BC50 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
131138 2001 BV50 28/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
131139 2001 BE52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
131140 2001 BV52 17/01/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
131141 2001 BX53 18/01/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
131142 2001 BF57 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131143 2001 BM62 26/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131144 2001 BF63 29/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131145 2001 BZ72 27/01/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
131146 2001 BN73 29/01/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
131147 2001 BD75 31/01/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
131148 2001 BM79 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131149 2001 BF80 21/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131150 2001 BE82 31/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131151 2001 CD7 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131152 2001 CH9 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131153 2001 CV9 02/02/2001 Oaxaca J. M. Roe 3,5 km MPC · JPL
131154 2001 CZ9 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 2,7 km MPC · JPL
131155 2001 CC10 02/02/2001 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
131156 2001 CK14 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131157 2001 CH16 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131158 2001 CD18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131159 2001 CS19 02/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131160 2001 CQ21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
131161 2001 CL23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
131162 2001 CO24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
131163 2001 CT26 01/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131164 2001 CW27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
131165 2001 CU28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
131166 2001 CK30 02/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131167 2001 CH31 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131168 2001 CR32 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131169 2001 CX32 13/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131170 2001 CD34 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131171 2001 CO36 15/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
131172 2001 CV37 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131173 2001 CN38 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131174 2001 CW38 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131175 2001 CX38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131176 2001 CE39 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131177 2001 CL39 13/02/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131178 2001 CK40 13/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131179 2001 CW40 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131180 2001 CR41 15/02/2001 Črni Vrh Črni Vrh 5,0 km MPC · JPL
131181 Žebrák 2001 CT41 15/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 1,8 km MPC · JPL
131182 2001 CC43 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131183 2001 CJ45 15/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131184 2001 CE46 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131185 2001 CR46 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131186 Pauluckas 2001 DS 16/02/2001 Nogales P. R. Holvorcem, M. Schwartz 3,7 km MPC · JPL
131187 2001 DW 16/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,3 km MPC · JPL
131188 2001 DE2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131189 2001 DO3 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131190 2001 DH6 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131191 2001 DC7 17/02/2001 Farpoint Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
131192 2001 DN7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
131193 2001 DY7 17/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,6 km MPC · JPL
131194 2001 DD10 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131195 2001 DZ11 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131196 2001 DY17 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131197 2001 DA18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131198 2001 DW19 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131199 2001 DO23 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131200 2001 DD27 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131201 2001 DN27 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131202 2001 DS28 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131203 2001 DT29 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131204 2001 DE32 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131205 2001 DK36 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131206 2001 DV41 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131207 2001 DH43 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131208 2001 DH48 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131209 2001 DS48 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131210 2001 DV48 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131211 2001 DE49 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131212 2001 DU49 16/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131213 2001 DP50 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131214 2001 DV62 19/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131215 2001 DB63 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131216 2001 DL63 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131217 2001 DW67 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131218 2001 DL71 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131219 2001 DT76 21/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
131220 2001 DN78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
131221 2001 DZ80 22/02/2001 Nogales Tenagra II Obs. 2,2 km MPC · JPL
131222 2001 DW82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
131223 2001 DQ91 20/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
131224 2001 DT92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131225 2001 DD93 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
131226 2001 DM93 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
131227 2001 DZ95 17/02/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
131228 2001 DK97 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131229 2001 DU100 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131230 2001 DD101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131231 2001 DJ101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131232 2001 DC103 16/02/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131233 2001 DL105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131234 2001 DT107 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131235 2001 DA109 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
131236 2001 ER 04/03/2001 Oaxaca J. M. Roe 2,3 km MPC · JPL
131237 2001 EE1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131238 2001 EW1 01/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131239 2001 EB2 01/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131240 2001 EN8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
131241 2001 EY8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
131242 2001 EE9 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
131243 2001 EV14 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131244 2001 FD 18/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
131245 Bakich 2001 FF1 16/03/2001 Junk Bond D. Healy 5,3 km MPC · JPL
131246 2001 FH4 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
131247 2001 FU4 19/03/2001 Prescott P. G. Comba 5,8 km MPC · JPL
131248 2001 FX8 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131249 2001 FP12 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131250 2001 FV13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
131251 2001 FY13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
131252 2001 FJ16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
131253 2001 FA18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
131254 2001 FN18 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
131255 2001 FB23 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
131256 2001 FA25 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131257 2001 FG29 19/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
131258 2001 FD30 20/03/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
131259 2001 FE30 20/03/2001 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
131260 2001 FG33 17/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131261 2001 FU35 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131262 2001 FD36 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
131263 2001 FX39 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131264 2001 FA43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131265 2001 FD43 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131266 2001 FM44 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131267 2001 FX45 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131268 2001 FW50 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131269 2001 FF51 18/03/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
131270 2001 FY59 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
131271 2001 FT61 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131272 2001 FR63 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131273 2001 FQ64 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131274 2001 FO65 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
131275 2001 FL66 19/03/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131276 2001 FV67 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131277 2001 FB69 19/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131278 2001 FQ70 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131279 2001 FC71 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131280 2001 FX82 23/03/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131281 2001 FP92 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131282 2001 FW93 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131283 2001 FX96 16/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
131284 2001 FH97 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131285 2001 FO104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131286 2001 FP104 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131287 2001 FS106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
131288 2001 FT106 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
131289 2001 FD107 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
131290 2001 FL109 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131291 2001 FD111 18/03/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131292 2001 FD112 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
131293 2001 FY112 18/03/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
131294 2001 FM115 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
131295 2001 FH121 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
131296 2001 FK121 23/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
131297 2001 FB125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
131298 2001 FJ125 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
131299 2001 FE128 30/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131300 2001 FF131 20/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131301 2001 FG139 21/03/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
131302 2001 FO143 23/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131303 2001 FV144 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131304 2001 FA145 23/03/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
131305 2001 FF145 23/03/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
131306 2001 FE152 26/03/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131307 2001 FD154 27/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131308 2001 FN154 26/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131309 2001 FH158 27/03/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131310 2001 FZ158 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
131311 2001 FF159 29/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
131312 2001 FR160 29/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
131313 2001 FO171 24/03/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
131314 2001 FW173 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131315 2001 FK177 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
131316 2001 FE179 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
131317 2001 FF180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
131318 2001 FL194 22/03/2001 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 122 km MPC · JPL
131319 2001 GB5 15/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131320 2001 GJ8 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
131321 2001 GW8 15/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
131322 2001 GK9 15/04/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
131323 2001 GE11 15/04/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
131324 2001 HH7 21/04/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131325 2001 HW8 16/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131326 2001 HG18 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131327 2001 HC23 27/04/2001 Emerald Lane L. Ball 3,3 km MPC · JPL
131328 2001 HM23 23/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
131329 2001 HP24 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
131330 2001 HW26 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
131331 2001 HC27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,0 km MPC · JPL
131332 2001 HK30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131333 2001 HZ31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
131334 2001 HD34 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
131335 2001 HO34 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131336 2001 HP35 29/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131337 2001 HP37 29/04/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131338 2001 HU41 16/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
131339 2001 HZ42 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131340 2001 HW44 16/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
131341 2001 HN47 18/04/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
131342 2001 HG49 21/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
131343 2001 HX53 24/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
131344 2001 HK54 24/04/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131345 2001 HY55 24/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131346 2001 HU56 24/04/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
131347 2001 HE58 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
131348 2001 HB59 21/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
131349 2001 HN59 23/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131350 2001 HC64 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131351 2001 JE 02/05/2001 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
131352 2001 JA1 11/05/2001 Ondřejov L. Kotková 6,5 km MPC · JPL
131353 2001 JE2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
131354 2001 JJ2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131355 2001 JV3 15/05/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
131356 2001 JB4 15/05/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
131357 2001 JM8 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
131358 2001 KA2 19/05/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,8 km MPC · JPL
131359 2001 KJ2 17/05/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
131360 2001 KN4 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131361 2001 KN5 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131362 2001 KO5 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131363 2001 KF7 17/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
131364 2001 KR7 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
131365 2001 KN11 18/05/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
131366 2001 KE16 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131367 2001 KS16 18/05/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
131368 2001 KR18 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
131369 2001 KX18 18/05/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131370 2001 KF22 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131371 2001 KJ25 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131372 2001 KR26 17/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131373 2001 KS26 17/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131374 2001 KG29 21/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131375 2001 KL30 21/05/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
131376 2001 KX31 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
131377 2001 KQ33 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131378 2001 KP35 18/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
131379 2001 KT38 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131380 2001 KL39 22/05/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131381 2001 KU39 22/05/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
131382 2001 KY39 22/05/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
131383 2001 KJ40 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131384 2001 KC41 23/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131385 2001 KE41 23/05/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
131386 2001 KR42 22/05/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
131387 2001 KN49 24/05/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
131388 2001 KQ52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
131389 2001 KG53 18/05/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131390 2001 KN55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131391 2001 KR55 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
131392 2001 KS55 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131393 2001 KS56 23/05/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131394 2001 KC60 26/05/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131395 2001 KS61 18/05/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,9 km MPC · JPL
131396 2001 KK62 18/05/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
131397 2001 KX62 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
131398 2001 KZ64 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
131399 2001 KN65 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
131400 2001 KT74 26/05/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131401 2001 LY 13/06/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
131402 2001 LP3 13/06/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131403 2001 LS3 13/06/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131404 2001 LZ4 12/06/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
131405 2001 LB8 15/06/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
131406 2001 LB12 15/06/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
131407 2001 LR18 15/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
131408 2001 MN3 18/06/2001 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
131409 2001 MX5 18/06/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
131410 2001 MN8 24/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,4 km MPC · JPL
131411 2001 MN9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131412 2001 MP16 27/06/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
131413 2001 NT 08/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131414 2001 NB6 14/07/2001 Emerald Lane L. Ball 6,1 km MPC · JPL
131415 2001 NA19 13/07/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
131416 2001 OA 16/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
131417 2001 OC5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
131418 2001 OO5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
131419 2001 OH13 20/07/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131420 2001 OO45 16/07/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131421 2001 OL58 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
131422 2001 OU71 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
131423 2001 OF77 29/07/2001 Ondřejov Ondřejov Obs. 6,4 km MPC · JPL
131424 2001 OZ79 29/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
131425 2001 OK81 29/07/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
131426 2001 OX93 27/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
131427 2001 OW98 26/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
131428 2001 OO100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
131429 2001 OH101 27/07/2001 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
131430 2001 OX102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
131431 2001 PL4 10/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
131432 2001 PX39 11/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
131433 2001 PB40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
131434 2001 PX40 11/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
131435 2001 PD42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
131436 2001 QS11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
131437 2001 QX37 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
131438 2001 QS60 16/08/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
131439 2001 QK68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 1,2 km MPC · JPL
131440 2001 QB71 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
131441 2001 QS82 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131442 2001 QX86 17/08/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
131443 2001 QH88 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
131444 2001 QA91 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131445 2001 QG94 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131446 2001 QP100 24/08/2001 Emerald Lane L. Ball 6,3 km MPC · JPL
131447 2001 QZ113 22/08/2001 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL
131448 2001 QD128 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
131449 2001 QL134 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131450 2001 QH151 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131451 2001 QD174 26/08/2001 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
131452 2001 QV186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
131453 2001 QR189 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131454 2001 QE190 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131455 2001 QG190 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
131456 2001 QF191 22/08/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
131457 2001 QJ191 22/08/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131458 2001 QA194 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
131459 2001 QC194 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
131460 2001 QE194 22/08/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
131461 2001 QF221 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
131462 2001 QL227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
131463 2001 QT286 17/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
131464 2001 QK289 16/08/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
131465 2001 QU290 16/08/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
131466 2001 QU326 23/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
131467 2001 RZ5 08/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131468 2001 RM7 07/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131469 2001 RR9 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131470 2001 RN46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131471 2001 RY46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131472 2001 RV67 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131473 2001 RQ73 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131474 2001 RA82 12/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,4 km MPC · JPL
131475 2001 RL82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
131476 2001 RB92 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
131477 2001 RN93 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
131478 2001 RV95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
131479 2001 RG99 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131480 2001 RY101 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
131481 2001 RT111 12/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131482 2001 SF30 16/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
131483 2001 SS34 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
131484 2001 SU38 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
131485 2001 SO68 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
131486 2001 SZ78 20/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
131487 2001 SS90 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131488 2001 SL94 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131489 2001 SA159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131490 2001 SJ164 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
131491 2001 SW178 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131492 2001 SP181 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
131493 2001 SP185 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131494 2001 ST227 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131495 2001 SW236 19/09/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
131496 2001 SM239 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131497 2001 SQ248 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131498 2001 ST260 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131499 2001 SU266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
131500 2001 SK270 26/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131501 2001 SX272 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
131502 2001 SW273 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
131503 2001 SS279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
131504 2001 SX280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
131505 2001 SK283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131506 2001 SP288 28/09/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
131507 2001 SC305 20/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
131508 2001 SE318 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131509 2001 TK11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131510 2001 TV33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131511 2001 TL43 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131512 2001 TS46 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131513 2001 TD69 13/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
131514 2001 TU79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131515 2001 TO96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131516 2001 TH117 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131517 2001 TN120 15/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
131518 2001 TW120 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131519 2001 TL191 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131520 2001 TW192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131521 2001 TJ193 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131522 2001 TW196 15/10/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
131523 2001 TY199 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
131524 2001 TD236 15/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
131525 2001 UZ41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131526 2001 UJ46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131527 2001 UQ52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131528 2001 UT52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131529 2001 UE73 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
131530 2001 UO79 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
131531 2001 UL81 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131532 2001 UK95 19/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131533 2001 UV103 20/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
131534 2001 UQ104 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131535 2001 UU111 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131536 2001 UW112 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131537 2001 UV115 22/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
131538 2001 UH123 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131539 2001 US133 21/10/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
131540 2001 UX150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131541 2001 UE153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131542 2001 UH153 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131543 2001 UZ163 17/10/2001 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
131544 2001 UD177 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
131545 2001 UK209 20/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131546 2001 VJ3 09/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
131547 2001 VD12 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131548 2001 VF17 11/11/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,0 km MPC · JPL
131549 2001 VJ21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131550 2001 VX21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131551 2001 VX23 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131552 2001 VG27 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131553 2001 VN29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131554 2001 VK31 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131555 2001 VS32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131556 2001 VP33 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131557 2001 VS34 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131558 2001 VB36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131559 2001 VU37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131560 2001 VT41 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131561 2001 VN42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131562 2001 VR42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131563 2001 VY44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131564 2001 VR45 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131565 2001 VX48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131566 2001 VM52 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131567 2001 VG60 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131568 2001 VK61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131569 2001 VE63 10/11/2001 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
131570 2001 VJ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131571 2001 VM66 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131572 2001 VT66 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131573 2001 VX78 09/11/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
131574 2001 VE86 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131575 2001 VP86 13/11/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
131576 2001 VT86 13/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
131577 2001 VW111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131578 2001 VT113 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131579 2001 VA120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131580 2001 VX120 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131581 2001 VG121 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
131582 2001 WK4 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131583 2001 WM4 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131584 2001 WT5 22/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
131585 2001 WW7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131586 2001 WH8 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131587 2001 WA10 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131588 2001 WF28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131589 2001 WW35 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131590 2001 WV39 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131591 2001 WX52 19/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131592 2001 WT64 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131593 2001 WH99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131594 2001 WL99 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131595 2001 WP100 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
131596 2001 XK 04/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131597 2001 XT2 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
131598 2001 XK6 12/12/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131599 2001 XM7 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131600 2001 XG9 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131601 2001 XV9 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131602 2001 XS16 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131603 2001 XD18 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131604 2001 XE18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131605 2001 XH18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131606 2001 XM18 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131607 2001 XQ19 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131608 2001 XV19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131609 2001 XJ21 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131610 2001 XN22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131611 2001 XX22 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131612 2001 XU24 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131613 2001 XA27 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131614 2001 XK27 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131615 2001 XF28 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131616 2001 XX29 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131617 2001 XX31 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131618 2001 XX33 07/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131619 2001 XE40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131620 2001 XQ41 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131621 2001 XP45 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131622 2001 XE46 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131623 2001 XG46 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131624 2001 XF52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131625 2001 XN56 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131626 2001 XR58 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131627 2001 XF60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131628 2001 XX60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131629 2001 XB62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131630 2001 XO64 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131631 2001 XQ66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131632 2001 XT66 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131633 2001 XK67 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131634 2001 XN68 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131635 2001 XW71 11/12/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
131636 2001 XJ72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131637 2001 XU72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131638 2001 XB73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131639 2001 XE76 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131640 2001 XK77 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131641 2001 XX82 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131642 2001 XO85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131643 2001 XS85 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131644 2001 XM86 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131645 2001 XS87 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131646 2001 XH88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
131647 2001 XP90 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
131648 2001 XH99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131649 2001 XK101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131650 2001 XA103 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131651 2001 XC105 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
131652 2001 XM105 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131653 2001 XO106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131654 2001 XC107 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131655 2001 XT112 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131656 2001 XL114 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131657 2001 XP114 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131658 2001 XM118 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131659 2001 XQ134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131660 2001 XM144 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131661 2001 XX146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131662 2001 XX149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131663 2001 XE150 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131664 2001 XZ164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131665 2001 XA167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131666 2001 XC167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131667 2001 XW168 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131668 2001 XO171 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131669 2001 XP175 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131670 2001 XJ176 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131671 2001 XQ176 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131672 2001 XV177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131673 2001 XH179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131674 2001 XE183 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131675 2001 XG184 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131676 2001 XY184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131677 2001 XZ184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131678 2001 XV186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131679 2001 XY186 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131680 2001 XK187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131681 2001 XK189 14/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131682 2001 XX192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131683 2001 XP194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131684 2001 XG197 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131685 2001 XH201 10/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
131686 2001 XG204 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131687 2001 XW206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131688 2001 XW207 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131689 2001 XT209 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131690 2001 XR214 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131691 2001 XN232 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131692 2001 XK233 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131693 2001 XC239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131694 2001 XZ239 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131695 2001 XS254 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard, J. Kleyna, D. C. Jewitt 128 km MPC · JPL
131696 2001 XT254 09/12/2001 Mauna Kea S. S. Sheppard, J. Kleyna, D. C. Jewitt 147 km MPC · JPL
131697 2001 XH255 11/12/2001 Mauna Kea J. Kleyna, S. S. Sheppard, D. C. Jewitt res · 102 km MPC · JPL
131698 2001 XS257 07/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
131699 2001 YA 16/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,1 km MPC · JPL
131700 2001 YN 17/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131701 2001 YV 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 3,5 km MPC · JPL
131702 2001 YZ3 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131703 2001 YF9 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131704 2001 YB10 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131705 2001 YE11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131706 2001 YS18 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131707 2001 YM39 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131708 2001 YB44 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131709 2001 YE49 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131710 2001 YM50 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131711 2001 YJ54 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
131712 2001 YE65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131713 2001 YN65 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131714 2001 YZ70 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131715 2001 YD71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131716 2001 YJ71 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131717 2001 YL71 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131718 2001 YB72 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131719 2001 YR77 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131720 2001 YG78 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131721 2001 YK80 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131722 2001 YR82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131723 2001 YT82 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131724 2001 YZ83 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131725 2001 YB86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131726 2001 YS86 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131727 2001 YH87 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131728 2001 YJ87 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131729 2001 YP91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
131730 2001 YE92 18/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
131731 2001 YX94 17/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
131732 2001 YC103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131733 2001 YY108 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131734 2001 YK111 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
131735 2001 YG113 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131736 2001 YB114 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131737 2001 YD114 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131738 2001 YF114 19/12/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
131739 2001 YJ115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131740 2001 YH117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131741 2001 YV121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131742 2001 YX121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131743 2001 YH125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131744 2001 YW125 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131745 2001 YT130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131746 2001 YW130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131747 2001 YJ133 21/12/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
131748 2001 YU133 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
131749 2001 YE134 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131750 2001 YS137 22/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131751 2001 YT151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
131752 2001 YQ154 19/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
131753 2001 YR154 19/12/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
131754 2002 AO 05/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
131755 2002 AN1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
131756 2002 AQ1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
131757 2002 AV2 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131758 2002 AV5 04/01/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
131759 2002 AP8 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
131760 2002 AW9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
131761 2002 AB10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
131762 Csonka 2002 AD11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,4 km MPC · JPL
131763 Donátbánki 2002 AJ11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,2 km MPC · JPL
131764 2002 AZ11 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
131765 2002 AF12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
131766 2002 AT12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
131767 2002 AZ12 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
131768 2002 AB14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
131769 2002 AE15 06/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131770 2002 AZ16 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
131771 2002 AB17 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
131772 2002 AV18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
131773 2002 AW18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
131774 2002 AZ18 08/01/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
131775 2002 AF20 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
131776 2002 AM20 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
131777 2002 AE21 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131778 2002 AL23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
131779 2002 AO23 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
131780 2002 AM24 08/01/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
131781 2002 AL25 06/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
131782 2002 AZ26 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
131783 2002 AE27 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
131784 2002 AL27 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
131785 2002 AU27 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
131786 2002 AH28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
131787 2002 AR29 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131788 2002 AS30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131789 2002 AU34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
131790 2002 AH39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131791 2002 AU39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131792 2002 AC41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131793 2002 AF41 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131794 2002 AJ46 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131795 2002 AU50 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
131796 2002 AB51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131797 2002 AQ52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131798 2002 AV52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131799 2002 AD53 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
131800 2002 AM53 09/01/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131801 2002 AU53 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131802 2002 AR56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131803 2002 AD59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131804 2002 AY62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
131805 2002 AE64 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131806 2002 AS66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131807 2002 AN75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131808 2002 AB77 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131809 2002 AW85 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131810 2002 AV86 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131811 2002 AC87 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131812 2002 AK87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131813 2002 AR87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131814 2002 AW87 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131815 2002 AT88 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131816 2002 AS89 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131817 2002 AH90 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131818 2002 AB91 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
131819 2002 AO93 08/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
131820 2002 AX93 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131821 2002 AG95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131822 2002 AM96 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131823 2002 AY97 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131824 2002 AQ98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131825 2002 AP99 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131826 2002 AS101 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131827 2002 AO102 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131828 2002 AQ106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131829 2002 AM107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131830 2002 AQ107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131831 2002 AC108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131832 2002 AK108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131833 2002 AJ110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131834 2002 AO110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131835 2002 AJ113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131836 2002 AP113 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131837 2002 AX113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131838 2002 AG115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131839 2002 AO116 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
131840 2002 AV116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131841 2002 AK117 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131842 2002 AY117 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131843 2002 AM118 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131844 2002 AW119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131845 2002 AH120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131846 2002 AU120 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131847 2002 AN121 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131848 2002 AK123 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131849 2002 AP125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131850 2002 AT125 11/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131851 2002 AW125 11/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
131852 2002 AC128 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131853 2002 AL129 13/01/2002 Needville Needville Obs. 1,4 km MPC · JPL
131854 2002 AK130 12/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131855 2002 AL132 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131856 2002 AQ137 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131857 2002 AY144 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131858 2002 AC145 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131859 2002 AS147 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131860 2002 AN148 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
131861 2002 AS148 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131862 2002 AA151 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131863 2002 AG152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131864 2002 AM152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
131865 2002 AD153 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131866 2002 AG153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
131867 2002 AA154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131868 2002 AW154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131869 2002 AJ155 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131870 2002 AU156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131871 2002 AP157 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131872 2002 AN158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131873 2002 AJ159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131874 2002 AP160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131875 2002 AR161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131876 2002 AZ161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131877 2002 AG163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131878 2002 AY163 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131879 2002 AR164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131880 2002 AV164 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131881 2002 AZ165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131882 2002 AA166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131883 2002 AF166 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131884 2002 AJ166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131885 2002 AP168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131886 2002 AU168 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131887 2002 AC175 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
131888 2002 AY177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131889 2002 AD179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131890 2002 AE179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131891 2002 AQ179 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131892 2002 AJ182 05/01/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131893 2002 AW182 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
131894 2002 AK184 07/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
131895 2002 AH186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131896 2002 AQ189 10/01/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
131897 2002 AL198 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
131898 2002 BB1 19/01/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,5 km MPC · JPL
131899 2002 BC1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 900 m MPC · JPL
131900 2002 BG1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
131901 2002 BY1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
131902 2002 BA2 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
131903 2002 BE7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131904 2002 BD8 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
131905 2002 BQ9 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131906 2002 BA10 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131907 2002 BG14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131908 2002 BO14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131909 2002 BX14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131910 2002 BR15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131911 2002 BC16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131912 2002 BQ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
131913 2002 BA17 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131914 2002 BD17 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
131915 2002 BB18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131916 2002 BJ18 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131917 2002 BM19 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
131918 2002 BA20 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
131919 2002 BM24 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131920 2002 BA27 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131921 2002 BH27 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
131922 2002 BX28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
131923 2002 CR1 04/02/2002 Badlands R. Dyvig 1,3 km MPC · JPL
131924 2002 CT1 03/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
131925 2002 CB2 03/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
131926 2002 CQ2 03/02/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
131927 2002 CE3 03/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
131928 2002 CV4 05/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,9 km MPC · JPL
131929 2002 CN5 04/02/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
131930 2002 CC6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
131931 2002 CQ8 05/02/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
131932 2002 CB11 06/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131933 2002 CC13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
131934 2002 CF13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,0 km MPC · JPL
131935 2002 CW13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
131936 2002 CQ14 09/02/2002 Nashville R. Clingan 1,6 km MPC · JPL
131937 2002 CB15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131938 2002 CC15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131939 2002 CH15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
131940 2002 CR24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
131941 2002 CB25 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
131942 2002 CC28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131943 2002 CS28 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131944 2002 CF29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131945 2002 CL29 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131946 2002 CQ30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131947 2002 CM31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131948 2002 CS31 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131949 2002 CC33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131950 2002 CO33 06/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
131951 2002 CS33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131952 2002 CQ34 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
131953 2002 CB36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131954 2002 CD36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131955 2002 CS36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131956 2002 CK37 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131957 2002 CG39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
131958 2002 CS41 07/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
131959 2002 CJ42 07/02/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
131960 2002 CB43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,0 km MPC · JPL
131961 2002 CD43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,7 km MPC · JPL
131962 2002 CG45 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
131963 2002 CT49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
131964 2002 CY49 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
131965 2002 CU50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
131966 2002 CP51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
131967 2002 CR52 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,8 km MPC · JPL
131968 2002 CY52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131969 2002 CG53 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
131970 2002 CW53 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131971 2002 CQ54 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131972 2002 CG56 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
131973 2002 CK56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131974 2002 CQ57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131975 2002 CB58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
131976 2002 CM61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
131977 2002 CB62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131978 2002 CE62 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131979 2002 CJ64 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
131980 2002 CG70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131981 2002 CQ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131982 2002 CQ73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131983 2002 CH77 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
131984 2002 CZ77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131985 2002 CL80 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131986 2002 CF81 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
131987 2002 CR82 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
131988 2002 CS83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131989 2002 CF87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131990 2002 CX89 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
131991 2002 CU92 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
131992 2002 CE94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
131993 2002 CQ94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
131994 2002 CH95 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
131995 2002 CT95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131996 2002 CC96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
131997 2002 CM97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
131998 2002 CP97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
131999 2002 CT97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
132000 2002 CZ97 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

127.000s  • 128.000s  • 129.000s  • 130.000s  • 131.000s  • 132.000s  • 133.000s  • 134.000s  • 135.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001