Danh sách tiểu hành tinh/97001–98000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97001 1999 TW238 04/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97002 1999 TX240 04/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
97003 1999 TZ240 04/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
97004 1999 TS241 04/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
97005 1999 TT243 06/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97006 1999 TS246 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97007 1999 TU250 09/10/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97008 1999 TX251 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97009 1999 TN253 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
97010 1999 TK256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97011 1999 TS256 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97012 1999 TC260 13/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97013 1999 TJ260 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97014 1999 TV260 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97015 1999 TR262 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97016 1999 TS262 14/10/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97017 1999 TJ263 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
97018 1999 TB271 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97019 1999 TW274 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97020 1999 TX278 06/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97021 1999 TJ279 07/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97022 1999 TT279 07/10/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97023 1999 TZ280 08/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97024 1999 TS283 09/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97025 1999 TK284 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97026 1999 TF287 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97027 1999 TJ289 10/10/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97028 1999 TA292 11/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97029 1999 TT323 14/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97030 1999 UA2 18/10/1999 Olathe Olathe 2,4 km MPC · JPL
97031 1999 UW2 19/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
97032 1999 UL3 20/10/1999 Oohira T. Urata 6,1 km MPC · JPL
97033 1999 UW3 31/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
97034 1999 UK7 30/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97035 1999 UB8 29/10/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97036 1999 UR8 29/10/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
97037 1999 US8 29/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97038 1999 UX14 29/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97039 1999 UB15 29/10/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
97040 1999 UJ15 29/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97041 1999 UT15 29/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
97042 1999 UM19 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97043 1999 UE24 28/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97044 1999 UL26 30/10/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97045 1999 UY29 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
97046 1999 UF30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
97047 1999 UN35 31/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97048 1999 US42 28/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97049 1999 UK44 29/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97050 1999 UD45 31/10/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
97051 1999 UO49 30/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
97052 1999 UV49 30/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
97053 1999 UY49 30/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
97054 1999 UO50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
97055 1999 UE52 31/10/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97056 1999 UL52 31/10/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
97057 1999 UY52 31/10/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
97058 1999 UA59 30/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
97059 1999 VU3 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
97060 1999 VF4 01/11/1999 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
97061 1999 VE5 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
97062 1999 VZ5 05/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
97063 1999 VK14 02/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97064 1999 VF16 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97065 1999 VV20 09/11/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,2 km MPC · JPL
97066 1999 VC21 13/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
97067 1999 VL21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,5 km MPC · JPL
97068 1999 VT21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
97069 Stek 1999 VB23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
97070 1999 VK26 03/11/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97071 1999 VO27 03/11/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
97072 1999 VU27 03/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
97073 1999 VW28 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97074 1999 VR30 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97075 1999 VF32 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97076 1999 VT32 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97077 1999 VG33 03/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97078 1999 VS33 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97079 1999 VO36 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97080 1999 VZ36 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97081 1999 VW38 10/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97082 1999 VW39 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
97083 1999 VS44 04/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97084 1999 VJ45 04/11/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
97085 1999 VM47 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97086 1999 VH49 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97087 1999 VQ50 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97088 1999 VC54 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97089 1999 VY56 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97090 1999 VM57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97091 1999 VF59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97092 1999 VP59 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97093 1999 VQ59 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97094 1999 VZ59 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97095 1999 VA61 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97096 1999 VC61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97097 1999 VD65 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97098 1999 VF66 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97099 1999 VN67 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97100 1999 VP67 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97101 1999 VU67 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97102 1999 VY69 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97103 1999 VB70 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97104 1999 VM71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97105 1999 VP71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97106 1999 VU71 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97107 1999 VC74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97108 1999 VM78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97109 1999 VD79 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97110 1999 VB82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97111 1999 VJ83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
97112 1999 VW83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97113 1999 VM86 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97114 1999 VK87 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97115 1999 VG90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97116 1999 VJ90 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97117 1999 VJ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97118 1999 VS94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97119 1999 VT94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97120 1999 VX94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97121 1999 VK97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97122 1999 VM98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97123 1999 VT98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97124 1999 VD101 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97125 1999 VG102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97126 1999 VR105 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97127 1999 VW107 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97128 1999 VH108 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97129 1999 VB110 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97130 1999 VN110 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97131 1999 VV111 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97132 1999 VQ114 09/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
97133 1999 VF115 09/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
97134 1999 VG115 09/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
97135 1999 VJ115 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97136 1999 VW115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
97137 1999 VW121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
97138 1999 VX123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
97139 1999 VA130 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
97140 1999 VX132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
97141 1999 VT133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
97142 1999 VJ141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
97143 1999 VW142 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
97144 1999 VM143 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97145 1999 VX144 13/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
97146 1999 VR147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97147 1999 VY148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97148 1999 VY151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
97149 1999 VM155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
97150 1999 VW156 12/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97151 1999 VA159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97152 1999 VU160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97153 1999 VR161 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97154 1999 VA162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97155 1999 VE163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97156 1999 VT163 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97157 1999 VP165 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97158 1999 VV166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97159 1999 VP172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97160 1999 VE182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97161 1999 VV182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97162 1999 VW184 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97163 1999 VO186 15/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
97164 1999 VX186 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97165 1999 VG187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97166 1999 VO187 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97167 1999 VG188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97168 1999 VO188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97169 1999 VZ192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
97170 1999 VP194 01/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97171 1999 VE195 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97172 1999 VM195 03/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
97173 1999 VJ197 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
97174 1999 VL199 02/11/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
97175 1999 VT203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
97176 1999 VV210 13/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97177 1999 VG215 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97178 1999 VO216 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97179 1999 VF223 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97180 1999 VH224 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97181 1999 VV228 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97182 1999 WC 16/11/1999 Sabino Canyon J. McGaha 4,4 km MPC · JPL
97183 1999 WR1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
97184 1999 WG3 19/11/1999 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
97185 1999 WR4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
97186 Tore 1999 WP8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 7,0 km MPC · JPL
97187 1999 WL10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
97188 1999 WG12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97189 1999 WV12 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97190 1999 WY14 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
97191 1999 WD16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
97192 1999 WT16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
97193 1999 WV16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
97194 1999 WR20 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
97195 1999 WC26 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97196 1999 XR1 03/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
97197 1999 XB3 04/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
97198 1999 XJ3 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
97199 1999 XD7 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97200 1999 XK8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97201 1999 XQ8 05/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97202 1999 XJ11 05/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97203 1999 XC15 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97204 1999 XC20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97205 1999 XA22 05/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97206 1999 XE27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97207 1999 XV30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97208 1999 XK33 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97209 1999 XM36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,5 km MPC · JPL
97210 1999 XX36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
97211 1999 XY36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,2 km MPC · JPL
97212 1999 XT38 07/12/1999 Campo Catino Campo Catino Obs. 3,7 km MPC · JPL
97213 1999 XN40 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97214 1999 XW41 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97215 1999 XS45 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97216 1999 XW47 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97217 1999 XO48 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97218 1999 XS48 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97219 1999 XS49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97220 1999 XW49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97221 1999 XH50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97222 1999 XK50 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97223 1999 XK51 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97224 1999 XG52 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97225 1999 XY53 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97226 1999 XC54 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97227 1999 XG54 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97228 1999 XW56 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97229 1999 XS57 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97230 1999 XE59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97231 1999 XG60 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97232 1999 XO60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97233 1999 XJ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97234 1999 XF62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97235 1999 XO69 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97236 1999 XW75 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97237 1999 XT77 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
97238 1999 XY79 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97239 1999 XP81 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97240 1999 XP84 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97241 1999 XR84 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97242 1999 XE88 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97243 1999 XG90 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97244 1999 XL90 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97245 1999 XW92 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97246 1999 XX93 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97247 1999 XC101 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97248 1999 XO106 04/12/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
97249 1999 XT106 04/12/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
97250 1999 XW107 04/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
97251 1999 XX107 04/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
97252 1999 XY107 04/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97253 1999 XT108 04/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
97254 1999 XK112 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97255 1999 XS114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97256 1999 XC115 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97257 1999 XE115 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97258 1999 XD116 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97259 1999 XF119 05/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97260 1999 XG119 05/12/1999 Catalina CSS 6,5 km MPC · JPL
97261 1999 XT119 05/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
97262 1999 XT121 06/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
97263 1999 XC122 07/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
97264 1999 XB125 07/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
97265 1999 XM125 07/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
97266 1999 XS126 07/12/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97267 1999 XC127 07/12/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
97268 Serafinozani 1999 XD127 07/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
97269 1999 XB130 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97270 1999 XK137 15/12/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
97271 1999 XJ139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97272 1999 XH140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
97273 1999 XZ140 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
97274 1999 XG142 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
97275 1999 XT142 13/12/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
97276 1999 XC143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,9 km MPC · JPL
97277 1999 XJ144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,8 km MPC · JPL
97278 1999 XM144 15/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 9,9 km MPC · JPL
97279 1999 XT144 06/12/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
97280 1999 XZ150 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
97281 1999 XD151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
97282 1999 XQ152 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97283 1999 XH155 08/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97284 1999 XC159 08/12/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97285 1999 XE161 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97286 1999 XF162 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97287 1999 XP163 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
97288 1999 XM164 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97289 1999 XR165 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97290 1999 XK167 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97291 1999 XL169 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97292 1999 XQ172 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97293 1999 XG175 10/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97294 1999 XW177 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97295 1999 XP178 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97296 1999 XS179 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97297 1999 XU180 10/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97298 1999 XA181 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97299 1999 XB181 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97300 1999 XM183 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97301 1999 XN186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97302 1999 XS189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97303 1999 XL190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97304 1999 XQ190 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97305 1999 XU191 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97306 1999 XH192 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97307 1999 XL192 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
97308 1999 XT192 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97309 1999 XG196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97310 1999 XU197 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97311 1999 XB198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97312 1999 XQ201 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97313 1999 XM206 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97314 1999 XV206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97315 1999 XA211 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97316 1999 XC212 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97317 1999 XS213 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97318 1999 XW214 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97319 1999 XH215 14/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97320 1999 XM219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
97321 1999 XO220 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97322 1999 XQ231 08/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
97323 1999 XU232 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97324 1999 XE235 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97325 1999 XM241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
97326 1999 XN241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
97327 1999 XZ241 13/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
97328 1999 XJ242 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97329 1999 XO243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
97330 1999 XE245 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
97331 1999 XV245 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97332 1999 XN249 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97333 1999 XW256 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
97334 1999 XY256 07/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
97335 1999 YF 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97336 Thomasafleming 1999 YB1 16/12/1999 Grasslands J. McGaha 1,9 km MPC · JPL
97337 1999 YA3 17/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97338 1999 YM12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
97339 1999 YN14 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97340 1999 YS27 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97341 2000 AU1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
97342 2000 AH4 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97343 2000 AW6 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97344 2000 AZ7 02/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97345 2000 AO8 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97346 2000 AF10 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97347 2000 AX11 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97348 2000 AB12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97349 2000 AM14 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97350 2000 AT14 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97351 2000 AX18 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97352 2000 AL21 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97353 2000 AE23 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97354 2000 AZ24 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97355 2000 AX25 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97356 2000 AY27 05/01/2000 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 2,6 km MPC · JPL
97357 2000 AA29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97358 2000 AA30 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97359 2000 AC32 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97360 2000 AG32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97361 2000 AV32 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97362 2000 AR34 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97363 2000 AS36 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97364 2000 AZ42 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97365 2000 AB43 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97366 2000 AZ47 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97367 2000 AS51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97368 2000 AG52 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97369 2000 AF55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97370 2000 AF58 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97371 2000 AO58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97372 2000 AB62 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97373 2000 AE63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97374 2000 AS65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97375 2000 AX66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97376 2000 AF67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97377 2000 AL67 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97378 2000 AN67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97379 2000 AJ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97380 2000 AR69 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
97381 2000 AO72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97382 2000 AS72 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97383 2000 AJ76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97384 2000 AF82 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97385 2000 AE85 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97386 2000 AQ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97387 2000 AY88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97388 2000 AU90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97389 2000 AZ96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97390 2000 AD99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97391 2000 AZ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97392 2000 AE101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97393 2000 AK101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97394 2000 AR102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97395 2000 AT102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97396 2000 AK103 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97397 2000 AG106 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97398 2000 AR108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97399 2000 AR115 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97400 2000 AG124 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97401 2000 AK124 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97402 2000 AQ128 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97403 2000 AQ131 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97404 2000 AY131 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97405 2000 AW135 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97406 2000 AY135 04/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97407 2000 AU138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97408 2000 AV138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97409 2000 AT139 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97410 2000 AW148 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97411 2000 AT151 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97412 2000 AO153 02/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97413 2000 AZ153 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97414 2000 AF154 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97415 2000 AZ155 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97416 2000 AE161 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97417 2000 AT161 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97418 2000 AK162 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97419 2000 AU168 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97420 2000 AN169 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97421 2000 AK176 07/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97422 2000 AO185 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97423 2000 AE187 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97424 2000 AB191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97425 2000 AP192 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97426 2000 AH194 08/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97427 2000 AK199 09/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97428 2000 AT199 09/01/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97429 2000 AT201 09/01/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
97430 2000 AZ202 10/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97431 2000 AR204 08/01/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97432 2000 AG227 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
97433 2000 AP230 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97434 2000 AU234 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97435 2000 AX235 05/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
97436 2000 AB238 06/01/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
97437 2000 AR238 06/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97438 2000 AH244 08/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97439 2000 AF248 02/01/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97440 2000 AW249 04/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97441 2000 BH2 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
97442 2000 BF7 29/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97443 2000 BD18 30/01/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97444 2000 BW20 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
97445 2000 BK21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
97446 2000 BB27 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97447 2000 BM30 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
97448 2000 BW33 30/01/2000 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
97449 2000 BE39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
97450 2000 BE49 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97451 2000 CA 01/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
97452 2000 CB8 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
97453 2000 CG9 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97454 2000 CP9 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97455 2000 CL13 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97456 2000 CU13 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97457 2000 CV15 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97458 2000 CC18 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97459 2000 CP19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97460 2000 CQ19 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97461 2000 CZ19 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97462 2000 CN22 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97463 2000 CU25 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97464 2000 CH26 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97465 2000 CX30 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97466 2000 CV31 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97467 2000 CH33 05/02/2000 Olathe L. Robinson 6,4 km MPC · JPL
97468 2000 CF37 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97469 2000 CT38 03/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97470 2000 CY39 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97471 2000 CS40 01/02/2000 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
97472 Hobby 2000 CB41 06/02/2000 Needville Needville Obs. 5,3 km MPC · JPL
97473 2000 CF46 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97474 2000 CX47 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97475 2000 CP50 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97476 2000 CS51 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97477 2000 CG52 02/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97478 2000 CP53 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97479 2000 CU56 04/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97480 2000 CV58 06/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97481 2000 CF61 02/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97482 2000 CC64 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97483 2000 CU64 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97484 2000 CC65 03/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97485 2000 CO66 06/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97486 2000 CS70 07/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97487 2000 CS71 07/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97488 2000 CG76 05/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,9 km MPC · JPL
97489 2000 CQ76 10/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,7 km MPC · JPL
97490 2000 CU78 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
97491 2000 CX79 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
97492 2000 CG81 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97493 2000 CU81 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97494 2000 CW81 04/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97495 2000 CL85 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97496 2000 CU86 04/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97497 2000 CQ88 04/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97498 2000 CX89 05/02/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97499 2000 CH90 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97500 2000 CY91 06/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97501 2000 CE92 06/02/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97502 2000 CL93 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97503 2000 CH94 08/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97504 2000 CO97 13/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 7,1 km MPC · JPL
97505 2000 CY99 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97506 2000 CJ100 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
97507 2000 CV103 08/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97508 Bolden 2000 CU110 06/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 5,7 km MPC · JPL
97509 2000 CC112 07/02/2000 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
97510 2000 CN112 07/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
97511 2000 CH118 03/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97512 Jemison 2000 CV118 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
97513 2000 CD137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
97514 2000 DL1 25/02/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97515 2000 DW3 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97516 2000 DX3 27/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97517 2000 DV5 26/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97518 2000 DR6 28/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97519 2000 DM16 29/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
97520 2000 DA18 25/02/2000 Siding Spring R. H. McNaught 5,3 km MPC · JPL
97521 2000 DF18 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97522 2000 DV19 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97523 2000 DW22 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97524 2000 DX22 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97525 2000 DP24 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97526 2000 DA25 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97527 2000 DL25 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97528 2000 DW25 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97529 2000 DL26 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97530 2000 DB28 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97531 2000 DD28 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97532 2000 DS28 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97533 2000 DW29 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97534 2000 DX32 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97535 2000 DY32 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97536 2000 DK34 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97537 2000 DC35 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97538 2000 DM35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97539 2000 DF39 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97540 2000 DN41 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97541 2000 DV42 29/02/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97542 2000 DD43 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97543 2000 DE47 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97544 2000 DG47 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97545 2000 DL48 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97546 2000 DE52 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97547 2000 DL55 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97548 2000 DW55 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97549 2000 DM58 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97550 2000 DT59 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97551 2000 DO60 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97552 2000 DQ63 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
97553 2000 DC64 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97554 2000 DB65 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97555 2000 DT68 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97556 2000 DK69 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97557 2000 DZ71 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97558 2000 DB73 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97559 2000 DW75 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97560 2000 DS76 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97561 2000 DQ77 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97562 2000 DM78 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97563 2000 DS82 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97564 2000 DM88 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97565 2000 DN91 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
97566 2000 DG93 28/02/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97567 2000 DH93 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
97568 2000 DZ94 28/02/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97569 2000 DJ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97570 2000 DM103 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97571 2000 DS103 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97572 2000 DU103 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
97573 2000 DC108 28/02/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97574 2000 DA109 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97575 2000 DN109 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97576 2000 DK110 25/02/2000 Uccle T. Pauwels 7,3 km MPC · JPL
97577 2000 DQ111 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97578 2000 DP116 27/02/2000 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
97579 2000 EX7 04/03/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 5,9 km MPC · JPL
97580 2000 EP8 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97581 2000 EL12 04/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97582 Hijikawa 2000 EP15 06/03/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 6,6 km MPC · JPL
97583 2000 EL16 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97584 2000 ET24 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
97585 2000 EW25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
97586 2000 EQ26 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97587 2000 EN29 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97588 2000 EL33 05/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97589 2000 EM33 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97590 2000 EQ33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97591 2000 EP34 05/03/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97592 2000 ER34 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97593 2000 EA36 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97594 2000 ET37 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97595 2000 EX37 08/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97596 2000 EM43 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97597 2000 EV50 11/03/2000 Boca Raton B. A. Segal 4,5 km MPC · JPL
97598 2000 EZ51 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
97599 2000 EH57 08/03/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
97600 2000 EY65 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97601 2000 EK67 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97602 2000 EM69 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
97603 2000 EG76 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97604 2000 EA77 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97605 2000 EE77 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97606 2000 EM77 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97607 2000 ER77 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97608 2000 EW82 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97609 2000 EY85 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97610 2000 EG86 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97611 2000 EW86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97612 2000 EH87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97613 2000 EK87 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97614 2000 EF88 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97615 2000 EH99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
97616 2000 EU101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
97617 2000 EW104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
97618 2000 EH105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
97619 2000 EZ107 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97620 2000 EA108 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97621 2000 EE111 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
97622 2000 EZ117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
97623 2000 EL118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
97624 2000 ES120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
97625 2000 EC121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
97626 2000 ED124 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97627 2000 EB128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
97628 2000 EW133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97629 2000 EW135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
97630 2000 EC137 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97631 Kentrobinson 2000 ED144 03/03/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 7,1 km MPC · JPL
97632 2000 EL145 03/03/2000 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
97633 2000 EY151 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
97634 2000 EQ154 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
97635 2000 EB155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97636 2000 EC155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97637 Blennert 2000 EQ156 10/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
97638 2000 EO161 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97639 2000 EN163 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97640 2000 EN165 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97641 2000 EU169 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97642 2000 EF170 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97643 2000 EG170 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97644 2000 ET171 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
97645 2000 EK183 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97646 2000 EK198 01/03/2000 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
97647 2000 EG201 05/03/2000 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
97648 2000 FU 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97649 2000 FK1 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97650 2000 FN2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
97651 2000 FQ3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97652 2000 FV7 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97653 2000 FH13 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97654 2000 FR17 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97655 2000 FZ17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97656 2000 FS19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97657 2000 FN20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97658 2000 FC22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97659 2000 FF22 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97660 2000 FC24 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
97661 2000 FN24 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97662 2000 FD26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
97663 2000 FU29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
97664 2000 FK31 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97665 2000 FL32 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97666 2000 FJ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97667 2000 FZ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97668 2000 FG39 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97669 2000 FL40 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97670 2000 FN42 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97671 2000 FT46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97672 2000 FW46 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97673 2000 FW47 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97674 2000 FJ50 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
97675 2000 FG55 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
97676 2000 FW56 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
97677 Rachelfreed 2000 FE57 30/03/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
97678 2000 GS1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
97679 2000 GG2 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97680 2000 GM7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97681 2000 GA9 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97682 2000 GC10 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97683 2000 GV12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97684 2000 GZ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97685 2000 GD17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97686 2000 GK20 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97687 2000 GN20 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97688 2000 GX22 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
97689 2000 GE26 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97690 2000 GO28 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97691 2000 GL31 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97692 2000 GO36 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97693 2000 GX45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97694 2000 GD46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97695 2000 GK49 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97696 2000 GR50 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97697 2000 GF52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97698 2000 GX52 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97699 2000 GP57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97700 2000 GU62 05/04/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97701 2000 GR66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97702 2000 GG67 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97703 2000 GS69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97704 2000 GB76 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97705 2000 GM77 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97706 2000 GQ81 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97707 2000 GP83 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97708 2000 GZ84 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97709 2000 GE85 03/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97710 2000 GU85 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97711 2000 GD86 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
97712 2000 GD87 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
97713 2000 GS88 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
97714 2000 GU90 04/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
97715 2000 GN92 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97716 2000 GC100 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97717 2000 GX102 07/04/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97718 2000 GU107 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97719 2000 GW113 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
97720 2000 GF115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97721 2000 GU115 08/04/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97722 2000 GE128 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
97723 2000 GD137 12/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97724 2000 GN138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
97725 2000 GB147 02/04/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 650 m MPC · JPL
97726 2000 GE161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
97727 2000 GG163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
97728 2000 GV165 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97729 2000 GF166 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97730 2000 GA169 04/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
97731 2000 GO169 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
97732 2000 GL171 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
97733 2000 GA174 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
97734 2000 HB5 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97735 2000 HD12 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97736 2000 HT21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97737 2000 HX27 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97738 2000 HK28 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97739 2000 HP28 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97740 2000 HM30 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97741 2000 HP33 30/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97742 2000 HF34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
97743 2000 HQ42 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97744 2000 HL43 29/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97745 2000 HO43 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
97746 2000 HQ52 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97747 2000 HC74 29/04/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
97748 2000 HF79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
97749 2000 HS83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
97750 2000 HX83 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,4 km MPC · JPL
97751 2000 HF84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
97752 2000 HH86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
97753 2000 HY94 29/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
97754 2000 HJ96 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
97755 2000 HN99 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
97756 2000 JY 01/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97757 2000 JC3 02/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97758 2000 JY5 02/05/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97759 2000 JJ10 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97760 2000 JT12 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97761 2000 JE15 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97762 2000 JP20 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
97763 2000 JO21 06/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97764 2000 JO22 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97765 2000 JN27 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97766 2000 JB30 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97767 2000 JB46 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97768 2000 JP69 02/05/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
97769 2000 JS70 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
97770 2000 JJ72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
97771 2000 JX72 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
97772 2000 JZ79 06/05/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
97773 2000 JY80 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
97774 2000 KK1 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97775 2000 KN2 26/05/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
97776 2000 KY10 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97777 2000 KG16 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97778 2000 KG41 31/05/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
97779 2000 KA67 30/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97780 2000 KW67 30/05/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97781 2000 KE73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
97782 2000 KJ73 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97783 2000 KL76 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97784 2000 KK81 26/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97785 2000 NZ1 05/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
97786 Oauam 2000 NU2 05/07/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,6 km MPC · JPL
97787 2000 NH5 07/07/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97788 2000 NP5 08/07/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97789 2000 NY8 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97790 2000 NB9 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97791 2000 ND9 07/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97792 2000 NG10 10/07/2000 Farpoint G. Hug 2,0 km MPC · JPL
97793 2000 NJ13 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97794 2000 NG14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97795 2000 NA15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
97796 2000 NT15 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
97797 2000 NG17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
97798 2000 NL21 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97799 2000 NE23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
97800 2000 NO23 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97801 2000 NV27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97802 2000 NJ28 03/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97803 2000 OQ6 29/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97804 2000 OA9 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97805 2000 OJ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97806 2000 OH18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97807 2000 OR18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97808 2000 OZ18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97809 2000 OH30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97810 2000 OM30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97811 2000 OH33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97812 2000 OH46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97813 2000 OP46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97814 2000 OY46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97815 2000 OA48 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97816 2000 OW48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97817 2000 OY48 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97818 2000 OO49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97819 2000 OR49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97820 2000 OZ49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97821 2000 OV50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97822 2000 OG53 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97823 2000 OQ56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
97824 2000 OU57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97825 2000 OK58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
97826 2000 OB59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97827 2000 OB61 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97828 2000 OJ61 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97829 2000 PL1 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97830 2000 PA4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
97831 2000 PN5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
97832 2000 PQ5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
97833 2000 PF6 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
97834 2000 PN6 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97835 2000 PF7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
97836 2000 PW8 09/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
97837 2000 PX13 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97838 2000 PC18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97839 2000 PQ19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97840 2000 PS19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97841 2000 PZ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97842 2000 PS22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97843 2000 PA26 04/08/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
97844 2000 PE27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97845 2000 PG28 04/08/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
97846 2000 PP28 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97847 2000 PV28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97848 2000 QS3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97849 2000 QJ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97850 2000 QT4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97851 2000 QP5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97852 2000 QH6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,7 km MPC · JPL
97853 2000 QM8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,8 km MPC · JPL
97854 2000 QZ8 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
97855 2000 QV14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97856 2000 QB18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97857 2000 QJ20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97858 2000 QH23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97859 2000 QM26 27/08/2000 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
97860 2000 QR26 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
97861 2000 QM27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97862 2000 QT27 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97863 2000 QF28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97864 2000 QS28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97865 2000 QK29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97866 2000 QM29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97867 2000 QJ30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97868 2000 QK30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97869 2000 QS32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97870 2000 QX32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97871 2000 QG33 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97872 2000 QG35 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
97873 2000 QN36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97874 2000 QB38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97875 2000 QL39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97876 2000 QG41 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97877 2000 QO41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97878 2000 QL43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97879 2000 QW43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97880 2000 QO45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97881 2000 QR45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97882 2000 QW45 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97883 2000 QT50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97884 2000 QA51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97885 2000 QY53 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97886 2000 QK54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97887 2000 QP54 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97888 2000 QC56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97889 2000 QO56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97890 2000 QM58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97891 2000 QY60 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97892 2000 QH63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97893 2000 QV65 28/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
97894 2000 QG68 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97895 2000 QY71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97896 2000 QN72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97897 2000 QT73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97898 2000 QC74 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97899 2000 QO74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97900 2000 QF75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97901 2000 QT75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97902 2000 QS76 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97903 2000 QM79 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97904 2000 QV79 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97905 2000 QY79 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97906 2000 QA80 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97907 2000 QF80 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97908 2000 QA81 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97909 2000 QY81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97910 2000 QW82 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97911 2000 QE85 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97912 2000 QK88 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97913 2000 QW88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97914 2000 QK90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97915 2000 QX90 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97916 2000 QE91 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97917 2000 QB95 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97918 2000 QE95 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97919 2000 QB96 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97920 2000 QD96 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97921 2000 QE96 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97922 2000 QF96 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97923 2000 QY96 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97924 2000 QJ97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97925 2000 QL98 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97926 2000 QO99 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97927 2000 QA100 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97928 2000 QA101 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97929 2000 QB105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97930 2000 QR105 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97931 2000 QL108 29/08/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97932 2000 QT108 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97933 2000 QW113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97934 2000 QD114 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97935 2000 QJ115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97936 2000 QS115 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97937 2000 QL116 28/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97938 2000 QO116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97939 2000 QP116 28/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97940 2000 QW116 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97941 2000 QW117 29/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
97942 2000 QC118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97943 2000 QQ118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97944 2000 QM119 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97945 2000 QN120 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97946 2000 QS122 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97947 2000 QC123 25/08/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97948 2000 QF124 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97949 2000 QN127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97950 2000 QO127 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97951 2000 QU127 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97952 2000 QN128 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97953 2000 QR129 30/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
97954 2000 QY130 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97955 2000 QB133 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97956 2000 QA135 26/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97957 2000 QB135 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97958 2000 QR137 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97959 2000 QM140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97960 2000 QQ140 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97961 2000 QY140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97962 2000 QC141 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97963 2000 QO141 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97964 2000 QD143 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97965 2000 QW143 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97966 2000 QN145 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97967 2000 QP146 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97968 2000 QT149 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97969 2000 QE150 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97970 2000 QO150 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97971 2000 QR150 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97972 2000 QV151 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97973 2000 QB165 31/08/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
97974 2000 QD167 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97975 2000 QG168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97976 2000 QL168 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97977 2000 QO169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97978 2000 QS169 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97979 2000 QN170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97980 2000 QQ170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97981 2000 QH171 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97982 2000 QT171 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97983 2000 QH172 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97984 2000 QZ172 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97985 2000 QR173 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97986 2000 QH174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97987 2000 QL175 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97988 2000 QN178 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97989 2000 QD186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97990 2000 QG186 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97991 2000 QS186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97992 2000 QL187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97993 2000 QO187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97994 2000 QV187 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97995 2000 QX187 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97996 2000 QG189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97997 2000 QT189 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97998 2000 QY189 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97999 2000 QN190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98000 2000 QZ197 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL

93.000s  • 94.000s  • 95.000s  • 96.000s  • 97.000s  • 98.000s  • 99.000s  • 100.000s  • 101.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001