Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/64001–65000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64001 2001 SU115 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
64002 2001 SO116 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64003 2001 SN118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64004 2001 SZ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64005 2001 SF121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64006 2001 SS124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64007 2001 SF126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64008 2001 SQ126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64009 2001 SD127 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64010 2001 SW130 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64011 2001 SX134 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64012 2001 SR135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64013 2001 SF140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64014 2001 SG141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64015 2001 SL143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64016 2001 SX144 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64017 2001 SN147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64018 2001 SQ149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64019 2001 SB152 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
64020 2001 SN152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64021 2001 SQ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64022 2001 SU153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64023 2001 SO157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64024 2001 SL160 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64025 2001 SB161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64026 2001 SS161 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64027 2001 SV161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64028 2001 SJ163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64029 2001 SA166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64030 2001 SQ168 19/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
64031 2001 SV169 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
64032 2001 SF172 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
64033 2001 SM175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64034 2001 SD176 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64035 2001 SB179 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64036 2001 SO190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64037 2001 SO193 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64038 2001 SC223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64039 2001 SG223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64040 2001 SU231 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64041 2001 SF232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64042 2001 SE234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64043 2001 SL235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64044 2001 SS238 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64045 2001 SA240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64046 2001 SR240 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64047 2001 SA243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64048 2001 SN244 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64049 2001 SQ244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64050 2001 SK245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64051 2001 SP252 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64052 2001 SX253 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64053 2001 SN254 19/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
64054 2001 SY254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64055 2001 SR255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64056 2001 SZ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64057 2001 SA258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64058 2001 SZ260 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64059 2001 SB261 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64060 2001 SM263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,8 km MPC · JPL
64061 2001 SG265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64062 2001 SB266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
64063 2001 SD267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64064 2001 SC268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
64065 2001 SF268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64066 2001 SJ268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
64067 2001 SB270 18/09/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
64068 2001 SO271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64069 2001 SV271 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64070 NEAT 2001 SS272 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,8 km MPC · JPL
64071 2001 SQ276 21/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
64072 2001 SU276 21/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64073 2001 SV277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
64074 2001 SJ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
64075 2001 SD279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
64076 2001 SK279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
64077 2001 SN279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
64078 2001 SO279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
64079 2001 SP279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
64080 2001 SU279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
64081 2001 SX279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
64082 2001 SM280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
64083 2001 SP280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
64084 2001 SA283 22/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
64085 2001 SC283 22/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64086 2001 SE283 22/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64087 2001 SH285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
64088 2001 SX285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
64089 2001 SA288 27/09/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
64090 2001 SA289 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
64091 2001 SL289 27/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
64092 2001 SM289 27/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
64093 2001 SU291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
64094 2001 SE293 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64095 2001 SB320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64096 2001 SR332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
64097 2001 SP334 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64098 2001 SD341 21/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
64099 2001 SN346 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
64100 2001 TY 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64101 2001 TC1 08/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
64102 2001 TT3 07/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
64103 2001 TW3 07/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
64104 2001 TG4 07/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64105 2001 TH6 10/10/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
64106 2001 TT7 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
64107 2001 TK8 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64108 2001 TU8 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64109 2001 TW8 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64110 2001 TZ8 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64111 2001 TV9 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64112 2001 TF10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64113 2001 TD11 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64114 2001 TE12 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64115 2001 TQ12 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64116 2001 TX13 11/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
64117 2001 TW15 11/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64118 2001 TK17 13/10/2001 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 6,1 km MPC · JPL
64119 2001 TX17 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
64120 2001 TF18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
64121 2001 TG18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
64122 2001 TL18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,3 km MPC · JPL
64123 2001 TS18 15/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,8 km MPC · JPL
64124 2001 TA21 09/10/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64125 2001 TQ21 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64126 2001 TD22 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64127 2001 TM23 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64128 2001 TQ24 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64129 2001 TX25 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64130 2001 TC26 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64131 2001 TP26 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64132 2001 TO27 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64133 2001 TB29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64134 2001 TH32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64135 2001 TM32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64136 2001 TV32 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64137 2001 TF34 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64138 2001 TM34 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64139 2001 TQ35 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64140 2001 TZ35 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64141 2001 TH36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64142 2001 TO36 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64143 2001 TH37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64144 2001 TS37 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64145 2001 TZ37 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64146 2001 TB39 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64147 2001 TM40 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64148 2001 TP40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64149 2001 TC41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64150 2001 TF41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64151 2001 TJ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64152 2001 TO41 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64153 2001 TR41 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64154 2001 TC42 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64155 2001 TH42 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64156 2001 TN42 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64157 2001 TR42 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64158 2001 TK43 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64159 2001 TS43 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64160 2001 TB44 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64161 2001 TQ45 14/10/2001 Needville Needville Obs. 3,4 km MPC · JPL
64162 2001 TJ48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
64163 2001 TB49 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64164 2001 TL49 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64165 2001 TW49 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64166 2001 TA50 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64167 2001 TZ50 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64168 2001 TC51 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64169 2001 TA52 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64170 2001 TH56 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64171 2001 TQ56 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64172 2001 TH58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64173 2001 TP58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64174 2001 TL60 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64175 2001 TT61 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64176 2001 TA62 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64177 2001 TS62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64178 2001 TO63 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64179 2001 TR63 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64180 2001 TR64 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64181 2001 TS64 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64182 2001 TB65 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64183 2001 TP66 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64184 2001 TU66 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64185 2001 TT67 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64186 2001 TB68 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64187 2001 TN68 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64188 2001 TQ68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64189 2001 TN69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64190 2001 TY69 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64191 2001 TC70 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64192 2001 TL70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64193 2001 TD71 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64194 2001 TD72 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64195 2001 TE74 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64196 2001 TY74 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64197 2001 TD75 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64198 2001 TK77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64199 2001 TU77 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64200 2001 TQ79 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64201 2001 TG80 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64202 2001 TO83 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64203 2001 TG90 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64204 2001 TT92 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64205 2001 TL96 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64206 2001 TW97 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64207 2001 TO99 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64208 2001 TG100 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64209 2001 TV100 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64210 2001 TC104 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64211 2001 TE105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64212 2001 TM105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64213 2001 TN105 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64214 2001 TU105 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64215 2001 TP106 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64216 2001 TQ106 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64217 2001 TR106 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64218 2001 TT106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64219 2001 TB107 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64220 2001 TF107 13/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64221 2001 TV108 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64222 2001 TB110 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64223 2001 TG110 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64224 2001 TA112 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64225 2001 TD112 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64226 2001 TO112 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64227 2001 TG115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64228 2001 TO115 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64229 2001 TO116 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64230 2001 TC117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64231 2001 TQ117 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64232 2001 TL122 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64233 2001 TA124 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
64234 2001 TV124 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
64235 2001 TW127 10/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
64236 2001 TH129 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
64237 2001 TK133 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
64238 2001 TD134 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
64239 2001 TH137 14/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
64240 2001 TN137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
64241 2001 TX139 10/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
64242 2001 TU147 10/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
64243 2001 TJ149 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64244 2001 TO152 10/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
64245 2001 TR159 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
64246 2001 TC160 15/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
64247 2001 TQ164 11/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64248 2001 TZ164 15/10/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
64249 2001 TH166 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64250 2001 TV167 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64251 2001 TC168 15/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64252 2001 TL168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64253 2001 TV168 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64254 2001 TX168 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64255 2001 TQ170 13/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
64256 2001 TG171 15/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
64257 2001 TA172 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64258 2001 TB174 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64259 2001 TL188 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64260 2001 TK190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64261 2001 TN190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64262 2001 TR190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64263 2001 TB191 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64264 2001 TM191 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64265 2001 TR192 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64266 2001 TX192 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64267 2001 TJ194 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64268 2001 TY195 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64269 2001 TZ196 15/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
64270 2001 TA197 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
64271 2001 TV202 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64272 2001 TZ202 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64273 2001 TM207 11/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64274 2001 TN209 12/10/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
64275 2001 TG213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
64276 2001 TW218 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
64277 2001 TD224 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64278 2001 TT225 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
64279 2001 TF233 15/10/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
64280 2001 TC235 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64281 2001 TL237 08/10/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
64282 2001 UO5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
64283 2001 UV5 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
64284 2001 UE6 20/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 4,3 km MPC · JPL
64285 2001 UN6 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
64286 2001 UO7 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64287 2001 UX9 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64288 Lamchiuying 2001 UL10 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64289 Shihwingching 2001 UA11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
64290 Yaushingtung 2001 UD11 22/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
64291 Anglee 2001 UX11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
64292 2001 UF13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
64293 2001 UK13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
64294 2001 UO13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
64295 Tangtisheng 2001 UW13 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
64296 Hokoon 2001 UB14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
64297 2001 UD14 17/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,6 km MPC · JPL
64298 2001 UE15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
64299 2001 UF15 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
64300 2001 UH16 25/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64301 2001 UN19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64302 2001 UH22 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64303 2001 UF23 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64304 2001 UR23 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64305 2001 UD27 16/10/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
64306 2001 UH29 16/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
64307 2001 UQ29 16/10/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
64308 2001 UJ30 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64309 2001 UM30 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64310 2001 UB32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64311 2001 UQ32 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64312 2001 UY32 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64313 2001 UW33 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64314 2001 UL34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64315 2001 UN34 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64316 2001 UT34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64317 2001 UW35 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64318 2001 UH36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64319 2001 UV37 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64320 2001 UK39 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64321 2001 UA40 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64322 2001 UO41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64323 2001 UW41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64324 2001 UG42 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64325 2001 UH46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64326 2001 UX46 17/10/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
64327 2001 UG47 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64328 2001 UH48 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64329 2001 UH51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64330 2001 UM51 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64331 2001 UW52 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64332 2001 UL56 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64333 2001 UT58 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64334 2001 UK59 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64335 2001 UL62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64336 2001 UO62 17/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64337 2001 UM63 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64338 2001 UU64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64339 2001 US72 20/10/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
64340 2001 UW72 16/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64341 2001 UX72 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64342 2001 UB76 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64343 2001 UH76 17/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64344 2001 UP76 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64345 2001 UY77 18/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64346 2001 US78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64347 2001 UT78 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64348 2001 UL79 20/10/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64349 2001 UC80 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64350 2001 UV81 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64351 2001 UU83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64352 2001 UX83 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64353 2001 UY83 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64354 2001 UB84 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64355 2001 UY84 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64356 2001 UZ86 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
64357 2001 UJ89 22/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
64358 2001 UR92 18/10/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64359 2001 UJ93 19/10/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
64360 2001 UD97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64361 2001 UK98 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64362 2001 UD99 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64363 2001 UV99 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64364 2001 UY100 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64365 2001 UG103 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64366 2001 UK107 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64367 2001 UC109 20/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64368 2001 UX109 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64369 2001 UW110 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
64370 2001 UD112 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64371 2001 UH112 21/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64372 2001 UQ113 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64373 2001 UX113 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64374 2001 UO115 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64375 2001 UF116 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64376 2001 UR116 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64377 2001 UT116 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64378 2001 UE122 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64379 2001 UG123 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64380 2001 UN127 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64381 2001 UL129 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64382 2001 UC130 20/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64383 2001 UY130 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64384 2001 UA132 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64385 2001 UM136 22/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64386 2001 UO141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64387 2001 UW144 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64388 2001 UD148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64389 2001 UU149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64390 2001 UY149 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64391 2001 UF150 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64392 2001 UL150 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64393 2001 UV151 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64394 2001 UN152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64395 2001 US152 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64396 2001 UY153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64397 2001 UK154 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64398 2001 US154 23/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64399 2001 UT156 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64400 2001 UB158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64401 2001 UJ158 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64402 2001 UL161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64403 2001 US161 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64404 2001 UT161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64405 2001 UZ161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64406 2001 UP162 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64407 2001 UG164 18/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
64408 2001 UM164 19/10/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
64409 2001 UV165 23/10/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
64410 2001 UM167 19/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64411 2001 UJ168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64412 2001 UV168 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64413 2001 UY168 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64414 2001 UJ171 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64415 2001 UL174 18/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64416 2001 UU177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64417 2001 UA178 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64418 2001 UE184 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64419 2001 UG186 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64420 2001 UY196 19/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
64421 2001 UD203 19/10/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
64422 2001 UP206 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64423 2001 UV217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64424 2001 VK1 09/11/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
64425 2001 VD6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64426 2001 VL7 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64427 2001 VR8 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64428 2001 VW8 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64429 2001 VF9 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64430 2001 VK9 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64431 2001 VG11 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64432 2001 VX14 10/11/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64433 2001 VC15 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64434 2001 VN16 07/11/2001 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
64435 2001 VL18 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64436 2001 VC20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64437 2001 VO20 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64438 2001 VH21 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64439 2001 VA23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64440 2001 VD23 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64441 2001 VS23 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64442 2001 VJ24 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64443 2001 VQ25 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64444 2001 VO26 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64445 2001 VS26 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64446 2001 VU27 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64447 2001 VH28 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64448 2001 VZ28 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64449 2001 VU29 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64450 2001 VC30 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64451 2001 VD30 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64452 2001 VW30 09/11/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64453 2001 VE31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64454 2001 VJ31 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64455 2001 VL32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64456 2001 VP32 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64457 2001 VH34 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64458 2001 VF35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64459 2001 VG35 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64460 2001 VQ35 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64461 2001 VL36 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64462 2001 VG37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64463 2001 VY37 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64464 2001 VQ38 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64465 2001 VX40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64466 2001 VY40 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64467 2001 VC41 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64468 2001 VG41 09/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64469 2001 VP41 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64470 2001 VJ42 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64471 2001 VL42 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64472 2001 VE43 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64473 2001 VQ43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64474 2001 VS43 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64475 2001 VF44 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64476 2001 VO44 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64477 2001 VS44 09/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64478 2001 VT44 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64479 2001 VC45 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64480 2001 VG45 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64481 2001 VK47 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64482 2001 VM47 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64483 2001 VY48 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64484 2001 VB49 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64485 2001 VC49 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64486 2001 VK50 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64487 2001 VL50 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
64488 2001 VC54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64489 2001 VQ55 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
64490 2001 VY57 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64491 2001 VJ59 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64492 2001 VE62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64493 2001 VL62 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64494 2001 VP62 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64495 2001 VB63 10/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64496 2001 VC64 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64497 2001 VF64 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64498 2001 VZ64 10/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64499 2001 VG65 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64500 2001 VX65 10/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64501 2001 VZ65 10/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64502 2001 VQ66 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64503 2001 VJ70 11/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64504 2001 VO70 11/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64505 2001 VP75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
64506 2001 VJ76 12/11/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
64507 2001 VH77 09/11/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
64508 2001 VR79 09/11/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
64509 2001 VL81 13/11/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
64510 2001 VR81 15/11/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
64511 2001 VT83 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64512 2001 VD85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64513 2001 VL85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64514 2001 VT88 12/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
64515 2001 VE93 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64516 2001 VD94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64517 2001 VH94 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64518 2001 VK94 15/11/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
64519 2001 VQ96 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64520 2001 VF98 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64521 2001 VG98 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64522 2001 VJ98 15/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64523 2001 VA99 15/11/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
64524 2001 VB100 15/11/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64525 2001 VU101 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64526 2001 VE104 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64527 2001 VF105 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64528 2001 VZ105 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64529 2001 VV107 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64530 2001 VF110 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64531 2001 VE111 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64532 2001 VB114 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64533 2001 VR116 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64534 2001 VE117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64535 2001 VF117 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64536 2001 VV117 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64537 2001 VZ117 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64538 2001 VF118 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64539 2001 VJ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64540 2001 VR118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64541 2001 VZ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64542 2001 VB120 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64543 2001 VK120 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64544 2001 VD121 15/11/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64545 2001 VB122 13/11/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
64546 2001 VJ122 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
64547 Saku 2001 WF 16/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 2,7 km MPC · JPL
64548 2001 WK1 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
64549 2001 WO1 18/11/2001 Bisei SG Center BATTeRS 1,6 km MPC · JPL
64550 2001 WJ7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64551 2001 WO9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64552 2001 WE15 17/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
64553 Segorbe 2001 WR15 24/11/2001 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,1 km MPC · JPL
64554 2001 WG17 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64555 2001 WA22 18/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64556 2001 WB22 18/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64557 2001 WU25 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64558 2001 WH27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64559 2001 WU28 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64560 2001 WB30 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64561 2001 WT31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64562 2001 WX32 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64563 2001 WL35 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64564 2001 WN35 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64565 2001 WA36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64566 2001 WD36 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64567 2001 WB37 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64568 2001 WK38 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64569 2001 WO38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64570 2001 WS38 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64571 2001 WT38 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64572 2001 WA39 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64573 2001 WC40 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64574 2001 WD40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64575 2001 WM40 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64576 2001 WG41 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64577 2001 WQ41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64578 2001 WR44 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64579 2001 WG47 16/11/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
64580 2001 WN50 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64581 2001 WN64 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64582 2001 WJ67 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64583 2001 WS84 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64584 2001 WW88 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64585 2001 WW91 21/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64586 2001 WJ94 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64587 2001 XA 01/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 5,6 km MPC · JPL
64588 2001 XX3 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
64589 2001 XN7 07/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64590 2001 XR7 08/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
64591 2001 XW7 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64592 2001 XG8 08/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64593 2001 XN8 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64594 2001 XO8 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64595 2001 XO14 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64596 2001 XC16 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64597 2001 XF17 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64598 2001 XN17 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64599 2001 XD19 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64600 2001 XM20 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64601 2001 XW20 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64602 2001 XE21 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64603 2001 XC22 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64604 2001 XM22 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64605 2001 XD23 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64606 2001 XF23 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64607 2001 XG23 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64608 2001 XK23 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64609 2001 XQ24 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64610 2001 XD25 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64611 2001 XA26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64612 2001 XH26 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64613 2001 XP26 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64614 2001 XW26 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64615 2001 XW27 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64616 2001 XO28 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64617 2001 XP28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64618 2001 XQ28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64619 2001 XR28 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64620 2001 XJ29 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64621 2001 XE30 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64622 2001 XO31 14/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 6,7 km MPC · JPL
64623 2001 XU35 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64624 2001 XZ36 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64625 2001 XM41 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64626 2001 XQ42 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64627 2001 XD43 09/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64628 2001 XJ44 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64629 2001 XS45 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64630 2001 XT45 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64631 2001 XD46 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
64632 2001 XT46 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
64633 2001 XC48 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64634 2001 XU49 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64635 2001 XH50 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64636 2001 XR50 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64637 2001 XM51 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64638 2001 XT51 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64639 2001 XZ51 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64640 2001 XB52 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64641 2001 XC52 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64642 2001 XK52 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64643 2001 XW52 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64644 2001 XE53 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64645 2001 XM53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64646 2001 XN53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64647 2001 XQ54 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64648 2001 XD55 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64649 2001 XS55 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64650 2001 XT55 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64651 2001 XS56 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64652 2001 XF57 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64653 2001 XM57 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64654 2001 XH58 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64655 2001 XG59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64656 2001 XL59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64657 2001 XP59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64658 2001 XR59 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64659 2001 XW59 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64660 2001 XH60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64661 2001 XJ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64662 2001 XQ60 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64663 2001 XU60 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64664 2001 XL61 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64665 2001 XD62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64666 2001 XU62 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64667 2001 XM63 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64668 2001 XR63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64669 2001 XV63 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64670 2001 XJ64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64671 2001 XX64 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64672 2001 XS65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64673 2001 XD66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64674 2001 XH66 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64675 2001 XL67 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64676 2001 XE68 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64677 2001 XG68 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64678 2001 XQ68 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64679 2001 XU68 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64680 2001 XJ70 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64681 2001 XF71 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64682 2001 XM71 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64683 2001 XA72 11/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
64684 2001 XB72 11/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64685 2001 XP72 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64686 2001 XS72 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64687 2001 XC74 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64688 2001 XC77 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
64689 2001 XD79 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
64690 2001 XM79 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64691 2001 XM80 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64692 2001 XN81 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64693 2001 XV81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64694 2001 XL82 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64695 2001 XQ82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64696 2001 XQ83 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64697 2001 XD84 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64698 2001 XY84 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64699 2001 XY85 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64700 2001 XA86 11/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64701 2001 XT86 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64702 2001 XF87 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64703 2001 XH87 13/12/2001 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
64704 2001 XJ88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
64705 2001 XB90 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64706 2001 XH90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64707 2001 XA91 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64708 2001 XP94 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64709 2001 XP95 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64710 2001 XN96 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64711 2001 XM98 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64712 2001 XE99 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64713 2001 XK99 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64714 2001 XP99 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64715 2001 XY99 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64716 2001 XA100 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64717 2001 XH100 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64718 2001 XJ100 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64719 2001 XA101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64720 2001 XJ101 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64721 2001 XP101 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64722 2001 XJ105 09/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 6,4 km MPC · JPL
64723 2001 XS105 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64724 2001 XW105 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64725 2001 XL111 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64726 2001 XX112 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64727 2001 XW113 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64728 2001 XC115 13/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64729 2001 XZ115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64730 2001 XL116 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64731 2001 XC118 13/12/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
64732 2001 XJ121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64733 2001 XD129 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64734 2001 XY130 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64735 2001 XV134 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64736 2001 XL137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64737 2001 XQ139 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64738 2001 XV142 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64739 2001 XN144 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
64740 2001 XP144 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64741 2001 XP146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64742 2001 XF147 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64743 2001 XW147 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64744 2001 XM148 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64745 2001 XV148 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64746 2001 XR151 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64747 2001 XE152 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64748 2001 XE153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64749 2001 XJ153 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64750 2001 XL156 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64751 2001 XR156 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64752 2001 XN157 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64753 2001 XV157 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64754 2001 XP158 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64755 2001 XD159 14/12/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
64756 2001 XP160 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64757 2001 XG162 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64758 2001 XL163 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64759 2001 XU167 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64760 2001 XN168 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64761 2001 XZ171 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64762 2001 XD174 14/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
64763 2001 XV174 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64764 2001 XU175 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64765 2001 XM176 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64766 2001 XZ176 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64767 2001 XP177 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64768 2001 XK178 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64769 2001 XO178 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64770 2001 XQ179 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64771 2001 XM180 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64772 2001 XY180 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64773 2001 XS182 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64774 2001 XU182 14/12/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
64775 2001 XO184 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64776 2001 XP188 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64777 2001 XD189 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64778 2001 XL189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64779 2001 XD190 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64780 2001 XZ192 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64781 2001 XG193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64782 2001 XU193 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64783 2001 XL196 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64784 2001 XS197 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64785 2001 XW197 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64786 2001 XM199 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64787 2001 XH200 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64788 2001 XL201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
64789 2001 XL202 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64790 2001 XQ202 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
64791 2001 XH206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64792 2001 XL206 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64793 2001 XR206 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64794 2001 XY206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64795 2001 XC207 11/12/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
64796 2001 XM207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64797 2001 XS207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64798 2001 XA208 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64799 2001 XW209 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64800 2001 XA210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64801 2001 XH210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64802 2001 XK210 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64803 2001 XV211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64804 2001 XA212 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64805 2001 XP212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64806 2001 XR212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64807 2001 XD213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64808 2001 XH213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64809 2001 XY213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64810 2001 XH216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64811 2001 XK223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64812 2001 XO225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64813 2001 XQ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64814 2001 XM227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64815 2001 XS229 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64816 2001 XQ235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64817 2001 XD236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64818 2001 XN236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64819 2001 XA238 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64820 2001 XR238 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64821 2001 XJ239 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64822 2001 XM240 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64823 2001 XO240 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
64824 2001 XB241 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64825 2001 XJ243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64826 2001 XF244 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64827 2001 XH244 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64828 2001 XN244 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64829 2001 XS245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64830 2001 XL246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64831 2001 XT246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64832 2001 XJ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64833 2001 XM251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64834 2001 XS251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64835 2001 XH254 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64836 2001 XL257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64837 2001 YE2 18/12/2001 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
64838 2001 YJ2 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 11 km MPC · JPL
64839 2001 YJ3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
64840 2001 YW5 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
64841 2001 YC9 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64842 2001 YR9 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
64843 2001 YB11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64844 2001 YB12 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64845 2001 YM14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64846 2001 YA18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64847 2001 YJ18 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64848 2001 YP18 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64849 2001 YV18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64850 2001 YM19 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64851 2001 YK21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64852 2001 YH22 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64853 2001 YO22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64854 2001 YV30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64855 2001 YA35 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64856 2001 YD42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64857 2001 YE42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64858 2001 YD46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64859 2001 YM46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64860 2001 YX48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64861 2001 YL49 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64862 2001 YO50 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64863 2001 YQ50 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64864 2001 YN52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64865 2001 YD53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64866 2001 YS57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64867 2001 YO58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64868 2001 YP59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64869 2001 YG60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64870 2001 YU60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64871 2001 YW60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64872 2001 YX60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64873 2001 YS61 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64874 2001 YQ63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64875 2001 YS63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64876 2001 YG64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64877 2001 YH64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64878 2001 YB67 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64879 2001 YN69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64880 2001 YK70 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64881 2001 YU70 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64882 2001 YQ72 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64883 2001 YD73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64884 2001 YG73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64885 2001 YH73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64886 2001 YO73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64887 2001 YZ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64888 2001 YQ75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64889 2001 YA76 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64890 2001 YE76 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64891 2001 YL76 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64892 2001 YW76 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64893 2001 YP77 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64894 2001 YN79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64895 2001 YD80 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64896 2001 YZ80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64897 2001 YX81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64898 2001 YG83 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64899 2001 YJ83 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64900 2001 YG84 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64901 2001 YJ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64902 2001 YG85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64903 2001 YL86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64904 2001 YO88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64905 2001 YD89 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64906 2001 YL89 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64907 2001 YT89 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64908 2001 YM90 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64909 2001 YT90 17/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
64910 2001 YS91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
64911 2001 YT91 17/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
64912 2001 YY91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64913 2001 YL95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
64914 2001 YD96 18/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
64915 2001 YQ96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
64916 2001 YQ97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64917 2001 YU98 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64918 2001 YB99 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64919 2001 YZ99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64920 2001 YS101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64921 2001 YY103 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64922 2001 YO104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64923 2001 YQ104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64924 2001 YV105 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64925 2001 YB107 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64926 2001 YF107 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64927 2001 YG108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64928 2001 YN108 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64929 2001 YO108 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64930 2001 YA109 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64931 2001 YO109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64932 2001 YS112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
64933 2001 YZ112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64934 2001 YX113 19/12/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
64935 2001 YJ114 18/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
64936 2001 YS114 19/12/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
64937 2001 YE115 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64938 2001 YH116 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64939 2001 YP116 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64940 2001 YS116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64941 2001 YJ118 18/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
64942 2001 YO120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64943 2001 YZ120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
64944 2001 YG121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64945 2001 YY122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64946 2001 YF123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64947 2001 YQ123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64948 2001 YH124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64949 2001 YO124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64950 2001 YT124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64951 2001 YY124 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64952 2001 YU125 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64953 2001 YM127 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64954 2001 YZ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64955 2001 YO128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64956 2001 YU128 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64957 2001 YE131 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64958 2001 YT131 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64959 2001 YW134 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64960 2001 YT136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64961 2001 YU137 22/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64962 2001 YR139 24/12/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
64963 2001 YP144 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64964 2001 YF149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
64965 2001 YD155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
64966 2001 YB157 19/12/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
64967 2002 AV1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
64968 2002 AW2 06/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64969 2002 AA4 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64970 2002 AJ5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
64971 2002 AC6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
64972 2002 AT9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
64973 2002 AC10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
64974 Savaria 2002 AF11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 7,4 km MPC · JPL
64975 Gianrix 2002 AG12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
64976 2002 AK19 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64977 2002 AL20 05/01/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
64978 2002 AW20 07/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
64979 2002 AZ22 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
64980 2002 AP23 05/01/2002 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
64981 2002 AR24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
64982 2002 AV37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64983 2002 AX40 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64984 2002 AV41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64985 2002 AT48 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64986 2002 AX50 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64987 2002 AZ50 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64988 2002 AH52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64989 2002 AG54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64990 2002 AK54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64991 2002 AO54 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64992 2002 AR54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64993 2002 AM56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64994 2002 AE57 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64995 2002 AV57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64996 2002 AG60 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64997 2002 AP60 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64998 2002 AL63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64999 2002 AS63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65000 2002 AV63 11/01/2002 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL

60.000s  • 61.000s  • 62.000s  • 63.000s  • 64.000s  • 65.000s  • 66.000s  • 67.000s  • 68.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001