Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/85001–86000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85001 2003 YP128 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85002 2003 YT138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85003 2003 YR142 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85004 Crombie 2003 YY152 29/12/2003 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
85005 2003 YF154 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85006 2003 YU154 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85007 2004 AK3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
85008 2004 BL3 16/01/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
85009 2004 BL4 16/01/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
85010 2004 BY9 16/01/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
85011 2004 BA16 18/01/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
85012 2004 BY27 18/01/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
85013 2004 BO36 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85014 Sutter 2004 BD38 19/01/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
85015 Gaskell 2004 BE38 19/01/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
85016 2004 BW42 19/01/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
85017 2004 BH52 21/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85018 2004 BL54 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85019 2039 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
85020 2057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
85021 2067 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85022 2068 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85023 2087 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
85024 2224 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85025 2544 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85026 2653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85027 2677 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
85028 2729 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85029 2755 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85030 Admetos 2804 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
85031 2860 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
85032 3054 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
85033 3073 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
85034 3542 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
85035 4149 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85036 4203 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,6 km MPC · JPL
85037 4279 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
85038 4313 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85039 4541 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
85040 4617 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85041 4653 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,0 km MPC · JPL
85042 4779 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85043 4817 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85044 4829 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85045 5015 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85046 6126 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85047 Krakatau 6255 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85048 6265 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85049 6279 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85050 6572 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85051 6641 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
85052 6778 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
85053 6789 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
85054 6841 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85055 6872 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85056 9093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85057 9608 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
85058 1112 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
85059 1211 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
85060 2080 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85061 2137 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85062 2272 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85063 3148 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 8,0 km MPC · JPL
85064 3338 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85065 4053 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85066 4255 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85067 4333 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85068 1021 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85069 1056 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85070 1120 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85071 1189 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85072 1245 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85073 1263 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85074 1288 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
85075 1444 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
85076 1451 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
85077 1454 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85078 1509 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
85079 2047 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85080 2070 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
85081 2153 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85082 2158 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85083 2305 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85084 2309 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
85085 3014 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
85086 3059 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
85087 3090 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85088 3202 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
85089 3304 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
85090 4028 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
85091 4112 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
85092 4253 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85093 5071 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
85094 5119 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85095 Hekla 5192 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
85096 1044 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
85097 1082 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
85098 1208 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
85099 1213 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
85100 2189 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85101 2192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85102 2211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85103 2412 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
85104 2415 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85105 2433 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
85106 3038 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85107 3144 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85108 3475 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
85109 3892 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85110 4043 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85111 4051 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
85112 4060 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
85113 4116 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85114 4285 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85115 4329 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
85116 4342 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
85117 5135 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85118 1971 UU 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 4,8 km MPC · JPL
85119 Hannieschaft 1972 RD 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 1,5 km MPC · JPL
85120 1975 SP1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
85121 Loehde 1976 KF3 27/05/1976 Siding Spring A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
85122 1978 UZ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 6,6 km MPC · JPL
85123 1978 VC8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
85124 1978 VF8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85125 1978 VU8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
85126 1978 VO10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85127 1978 VJ11 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
85128 1979 HA 21/04/1979 Palomar D. Zelinsky 5,3 km MPC · JPL
85129 1979 MC5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85130 1979 MH5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
85131 1979 MT6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
85132 1979 MR7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
85133 1979 MX7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
85134 1979 MH8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
85135 1979 QN1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,1 km MPC · JPL
85136 1979 QX2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,4 km MPC · JPL
85137 1981 DS3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
85138 1981 ED7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
85139 1981 EN9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
85140 1981 ES19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
85141 1981 EM28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
85142 1981 EO29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
85143 1981 EE30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
85144 1981 EU30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
85145 1981 ED33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
85146 1981 EF33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
85147 1981 EV38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
85148 1981 EH39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
85149 1981 EU43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
85150 1981 EO46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
85151 1983 QT 30/08/1983 Palomar J. Gibson 2,3 km MPC · JPL
85152 1985 QL3 16/08/1985 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
85153 1985 TA 12/10/1985 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85154 1986 TS4 11/10/1986 Brorfelde P. Jensen 6,5 km MPC · JPL
85155 1986 VH7 07/11/1986 Kleť A. Mrkos 1,9 km MPC · JPL
85156 1987 RN1 13/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,7 km MPC · JPL
85157 1987 SP5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 1,9 km MPC · JPL
85158 Phyllistrapp 1987 UT1 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker 2,2 km MPC · JPL
85159 1988 DL 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
85160 1988 RW12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
85161 1988 SA2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
85162 1988 SL2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 11 km MPC · JPL
85163 1988 SQ2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 12 km MPC · JPL
85164 1988 TG2 03/10/1988 Kleť A. Mrkos 4,1 km MPC · JPL
85165 1988 TV2 07/10/1988 Palomar C. S. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
85166 1989 OC 21/07/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
85167 1989 RS2 07/09/1989 Kleť A. Mrkos 5,5 km MPC · JPL
85168 Albertacentenary 1989 RC6 02/09/1989 Palomar A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
85169 1989 SN2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
85170 1989 TZ3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85171 1989 TZ6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
85172 1990 QU6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
85173 1990 QV6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85174 1990 QN8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
85175 1990 RS 13/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 2,9 km MPC · JPL
85176 1990 RP2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
85177 1990 SE3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
85178 1990 TQ 10/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
85179 Meistereckhart 1990 TS11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,2 km MPC · JPL
85180 1990 UW5 26/10/1990 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
85181 1990 VF6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
85182 1991 AQ 14/01/1991 Palomar E. F. Helin 1,1 km MPC · JPL
85183 Marcelaymé 1991 BE1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
85184 1991 JG1 09/05/1991 Palomar E. F. Helin 780 m MPC · JPL
85185 Lederman 1991 LM3 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85186 1991 PR2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
85187 1991 PC12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 4,7 km MPC · JPL
85188 1991 PK12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
85189 1991 RL2 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
85190 Birgitroth 1991 RR3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,6 km MPC · JPL
85191 1991 RP4 07/09/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
85192 1991 RS11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85193 1991 RD19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
85194 1991 TL2 05/10/1991 Palomar C. S. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
85195 von Helfta 1991 TW2 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,6 km MPC · JPL
85196 Halle 1991 TG3 04/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,3 km MPC · JPL
85197 Ginkgo 1991 TG5 05/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
85198 Weltenburg 1991 TC6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,8 km MPC · JPL
85199 Habsburg 1991 TE7 03/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,5 km MPC · JPL
85200 Johnhault 1991 TG15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85201 1991 VU8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85202 1992 DR11 29/02/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
85203 1992 EE5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
85204 1992 EX5 02/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
85205 1992 EM6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
85206 1992 EQ7 01/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
85207 1992 EB19 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
85208 1992 EG20 01/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
85209 1992 GM3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85210 1992 HM1 26/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85211 1992 PL 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
85212 1992 RF 04/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
85213 1992 RN7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
85214 Sommersdorf 1992 SZ1 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
85215 Hohenzollern 1992 SD14 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
85216 Schein 1992 SL17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
85217 Bilzingsleben 1992 US8 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
85218 1993 FW5 17/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
85219 1993 FM9 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
85220 1993 FY11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
85221 1993 FX13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
85222 1993 FO14 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85223 1993 FU22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85224 1993 FT28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
85225 1993 FP31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
85226 1993 FQ37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85227 1993 FT40 19/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
85228 1993 FU45 19/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85229 1993 FU46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
85230 1993 FM52 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85231 1993 FR52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
85232 1993 FT52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85233 1993 FA53 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85234 1993 HY2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85235 1993 JA 13/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85236 1993 KH 24/05/1993 Siding Spring R. H. McNaught 650 m MPC · JPL
85237 1993 NE2 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
85238 1993 OU1 25/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85239 1993 OB7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
85240 1993 OT11 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
85241 1993 PC3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
85242 1993 QP4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85243 1993 QG8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
85244 1993 QB9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85245 1993 RM2 14/09/1993 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
85246 1993 RL4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85247 1993 RE5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85248 1993 RR6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
85249 1993 RT11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85250 1993 RQ16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85251 1993 RJ18 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
85252 1993 SX12 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
85253 1993 TD5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85254 1993 TG12 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
85255 1993 TZ13 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
85256 1993 TC14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
85257 1993 TT14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
85258 1993 TE16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85259 1993 TO19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
85260 1993 TC23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
85261 1993 TO23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85262 1993 TE32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85263 1993 TU37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85264 1993 TN46 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85265 1993 VR 14/11/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
85266 1993 YK1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85267 Taj Mahal 1994 AD2 12/01/1994 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
85268 1994 AK5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
85269 1994 AV5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85270 1994 AY5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85271 1994 AH14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85272 1994 BE2 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85273 1994 CW13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
85274 1994 GH 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85275 1994 LY 11/06/1994 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
85276 1994 PY4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
85277 1994 PH5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85278 1994 PU8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
85279 1994 PM10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85280 1994 PU14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
85281 1994 PZ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85282 1994 PE19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
85283 1994 PO21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
85284 1994 PT21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85285 1994 PE23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
85286 1994 PA27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
85287 1994 PM29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
85288 1994 PC30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85289 1994 PJ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
85290 1994 PZ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
85291 1994 PF33 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85292 1994 RA18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
85293 Tengzhou 1994 RC25 12/09/1994 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
85294 1994 SO9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85295 1994 TY 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,5 km MPC · JPL
85296 1994 TT7 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85297 1994 TJ8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85298 1994 TF10 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85299 Neander 1994 TM16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
85300 1994 UW2 30/10/1994 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85301 1994 UM5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85302 1994 VM 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
85303 1994 VN1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85304 1994 VS1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
85305 1994 VX4 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85306 1994 VL8 07/11/1994 Palomar C. S. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
85307 1994 WN 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
85308 Atsushimori 1994 WG4 30/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 1,3 km MPC · JPL
85309 1994 WO4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85310 1994 WH5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85311 1994 WK8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
85312 1994 YB1 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
85313 1994 YU1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
85314 1995 AY1 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85315 1995 BE 20/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85316 1995 BA4 28/01/1995 Kitt Peak S. M. Larson, C. W. Hergenrother 2,5 km MPC · JPL
85317 Lehár 1995 BB16 30/01/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
85318 1995 DX4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85319 1995 EJ4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85320 Bertram 1995 EP8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
85321 1995 FK7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
85322 1995 GS5 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
85323 1995 GF8 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 6,2 km MPC · JPL
85324 1995 HX2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85325 1995 MO1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
85326 1995 OR6 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
85327 1995 OR15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85328 1995 PA 01/08/1995 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,7 km MPC · JPL
85329 1995 PQ 02/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,0 km MPC · JPL
85330 1995 QO 23/08/1995 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
85331 1995 QA13 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
85332 1995 SH4 29/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,2 km MPC · JPL
85333 1995 SN13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85334 1995 SY13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85335 1995 SB15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85336 1995 SJ27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
85337 1995 SW34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85338 1995 SX37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85339 1995 ST38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85340 1995 SV42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85341 1995 SL49 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85342 1995 SP52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85343 1995 SX53 30/09/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,5 km MPC · JPL
85344 1995 SB64 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
85345 1995 SH65 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85346 1995 SE71 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85347 1995 SU82 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85348 1995 SV82 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85349 1995 UP11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85350 1995 UN13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
85351 1995 UC18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85352 1995 UR43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85353 1995 UE46 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
85354 1995 UA67 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85355 1995 VN17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85356 1995 WA3 20/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
85357 1995 WW9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85358 1995 WJ12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85359 1995 WQ15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85360 1995 WM16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
85361 1995 WO16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85362 1995 WR32 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85363 1995 WY36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85364 1995 YD7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85365 1995 YB9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85366 1996 AY13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85367 1996 AO17 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85368 1996 CQ7 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,3 km MPC · JPL
85369 1996 DX2 26/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,3 km MPC · JPL
85370 1996 EW7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85371 1996 EV8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85372 1996 EO12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85373 1996 FC1 19/03/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
85374 1996 FC4 22/03/1996 Haleakala AMOS 4,0 km MPC · JPL
85375 1996 GY4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85376 1996 GU14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85377 1996 GZ17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
85378 1996 GD19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85379 1996 HY24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
85380 1996 JS 13/05/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
85381 1996 JL15 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85382 1996 LJ2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85383 1996 MS 22/06/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
85384 1996 NZ 14/07/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
85385 1996 NJ5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
85386 Payton 1996 OU2 26/07/1996 Haleakala AMOS 4,8 km MPC · JPL
85387 1996 PF7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
85388 Sakazukiyama 1996 PU9 11/08/1996 Nanyo T. Okuni 1,8 km MPC · JPL
85389 Rosenauer 1996 QE1 22/08/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
85390 1996 QZ2 18/08/1996 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
85391 1996 RW11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85392 1996 RR13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85393 1996 RF17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85394 1996 RT32 15/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
85395 1996 SQ4 20/09/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
85396 1996 SB7 21/09/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85397 1996 TN3 06/10/1996 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 3,1 km MPC · JPL
85398 1996 TH6 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85399 1996 TG8 08/10/1996 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
85400 Shiratakachu 1996 TD10 08/10/1996 Nanyo T. Okuni 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85401 Yamatenclub 1996 TW14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 3,0 km MPC · JPL
85402 1996 TO15 04/10/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
85403 1996 TY27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85404 1996 TD33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
85405 1996 TO39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
85406 1996 TL45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
85407 1996 TY45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85408 1996 TB55 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
85409 1996 UO2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
85410 1996 UJ4 29/10/1996 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
85411 Paulflora 1996 VA1 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 2,9 km MPC · JPL
85412 1996 VS10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85413 1996 VK11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85414 1996 VN17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85415 1996 VE38 03/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
85416 1996 XN2 04/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
85417 1996 XQ3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85418 1996 XQ14 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
85419 1996 XX16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85420 1996 XB17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
85421 1996 XL30 15/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85422 Maedanaoe 1996 XV30 13/12/1996 Saji Saji Obs. 2,6 km MPC · JPL
85423 1996 XX36 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
85424 1997 AA3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
85425 1997 AM3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85426 1997 AK12 10/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
85427 1997 AE13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
85428 1997 AN16 14/01/1997 Kleť Kleť Obs. 6,3 km MPC · JPL
85429 1997 AJ18 15/01/1997 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
85430 1997 BW5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
85431 1997 BE6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
85432 1997 CK19 04/02/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85433 1997 CJ22 13/02/1997 Sormano M. Cavagna, A. Testa 1,4 km MPC · JPL
85434 1997 CR24 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85435 1997 EU3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85436 1997 EU16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
85437 1997 EX31 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85438 1997 EH37 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85439 1997 EP40 13/03/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,3 km MPC · JPL
85440 1997 EB47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
85441 1997 FX2 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85442 1997 GW1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85443 1997 GZ4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85444 1997 GL6 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85445 1997 GV7 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85446 1997 GK9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85447 1997 GQ11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85448 1997 GR11 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85449 1997 GA17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85450 1997 GB18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85451 1997 GC18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85452 1997 GA23 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85453 1997 GF31 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85454 1997 GH35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85455 1997 HJ 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85456 1997 HW 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85457 1997 HQ3 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85458 1997 HD8 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85459 1997 HZ10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
85460 1997 HG12 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85461 1997 HP12 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85462 1997 HL13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
85463 1997 JR1 01/05/1997 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
85464 1997 JH3 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85465 1997 JE14 11/05/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
85466 Krastins 1997 JK15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
85467 1997 KK3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85468 1997 LP1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85469 1997 LJ2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85470 1997 LN2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
85471 Maryam 1997 LD4 04/06/1997 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
85472 Xizezong 1997 LF4 09/06/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85473 1997 LV5 12/06/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,3 km MPC · JPL
85474 1997 LN15 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85475 1997 LH17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
85476 1997 MY 26/06/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85477 1997 MQ2 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85478 1997 MK5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85479 1997 NF3 09/07/1997 Ondřejov L. Kotková 1,8 km MPC · JPL
85480 1997 NB8 09/07/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
85481 1997 OG1 27/07/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
85482 1997 PL2 07/08/1997 Rand G. R. Viscome 2,9 km MPC · JPL
85483 1997 QG2 30/08/1997 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
85484 1997 QV2 30/08/1997 Ondřejov P. Pravec, D. Tuma 2,9 km MPC · JPL
85485 1997 RJ2 04/09/1997 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
85486 1997 RG13 06/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
85487 1997 SC1 19/09/1997 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
85488 1997 SH2 23/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
85489 1997 SV2 19/09/1997 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
85490 1997 SE5 28/09/1997 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
85491 1997 SL11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85492 1997 SE19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85493 1997 SF19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85494 1997 TS 04/10/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 1,7 km MPC · JPL
85495 1997 TT5 02/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
85496 1997 TO6 02/10/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
85497 1997 TP11 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85498 1997 TQ12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
85499 1997 TH13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
85500 1997 TP13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85501 1997 TP23 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
85502 1997 TZ23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85503 1997 TF25 10/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
85504 1997 TC26 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85505 1997 UU3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
85506 1997 UU4 19/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85507 1997 UD5 21/10/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
85508 1997 UD7 23/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
85509 1997 UY7 28/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
85510 1997 UZ7 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
85511 Celnik 1997 UR10 30/10/1997 Solingen B. Koch 1,6 km MPC · JPL
85512 Rieugnie 1997 UW10 29/10/1997 Ramonville C. Buil 2,6 km MPC · JPL
85513 1997 UE11 31/10/1997 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
85514 1997 UD16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85515 1997 UT24 26/10/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
85516 Vaclík 1997 VF 02/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
85517 1997 VL1 01/11/1997 Oohira T. Urata 2,3 km MPC · JPL
85518 1997 VC3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
85519 1997 VR8 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
85520 1997 WO2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
85521 1997 WW2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
85522 1997 WT4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85523 1997 WM5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85524 1997 WZ8 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85525 1997 WJ10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85526 1997 WM10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85527 1997 WT10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85528 1997 WP12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85529 1997 WW12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85530 1997 WN15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85531 1997 WU17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85532 1997 WD21 23/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
85533 1997 WM22 28/11/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
85534 1997 WB26 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85535 1997 WZ27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85536 1997 WN31 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85537 1997 WP31 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85538 1997 WW34 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85539 1997 WG37 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85540 1997 WP37 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85541 1997 WX37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85542 1997 WU41 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85543 1997 WP46 26/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85544 1997 WJ50 28/11/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
85545 1997 WL55 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
85546 1997 XH1 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85547 1997 XF10 05/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 2,2 km MPC · JPL
85548 1997 XX13 04/12/1997 La Silla UDTS 2,1 km MPC · JPL
85549 1997 YH 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
85550 1997 YW 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
85551 1997 YZ1 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85552 1997 YR7 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
85553 1997 YK10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
85554 1997 YF14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85555 1997 YG14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
85556 1997 YV16 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
85557 1997 YY16 30/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85558 1998 AB3 03/01/1998 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
85559 Villecroze 1998 AC5 08/01/1998 NRC-DAO S. Banh 3,3 km MPC · JPL
85560 1998 BN 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
85561 1998 BF2 20/01/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85562 1998 BC3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85563 1998 BF7 24/01/1998 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
85564 1998 BU7 17/01/1998 Bologna San Vittore Obs. 3,0 km MPC · JPL
85565 1998 BD9 25/01/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
85566 1998 BM9 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85567 1998 BU9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
85568 1998 BN14 17/01/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
85569 1998 BG18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85570 1998 BU20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85571 1998 BV21 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
85572 1998 BY28 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
85573 1998 CE 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,0 km MPC · JPL
85574 1998 CG 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,1 km MPC · JPL
85575 1998 DC1 19/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 7,8 km MPC · JPL
85576 1998 DH1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 5,7 km MPC · JPL
85577 1998 DC2 21/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 11 km MPC · JPL
85578 1998 DP13 26/02/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
85579 1998 DQ19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85580 1998 DO20 28/02/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,4 km MPC · JPL
85581 1998 DZ20 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85582 1998 DW24 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85583 1998 EV10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
85584 1998 EN20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85585 Mjolnir 1998 FG2 21/03/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 170 m MPC · JPL
85586 1998 FP8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85587 1998 FE14 25/03/1998 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
85588 1998 FA15 25/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 4,1 km MPC · JPL
85589 1998 FE25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85590 1998 FC39 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85591 1998 FR46 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85592 1998 FN47 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85593 1998 FD57 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85594 1998 FT60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85595 1998 FB71 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
85596 1998 FU77 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85597 1998 FF82 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85598 1998 FZ86 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85599 1998 FX87 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85600 1998 FU93 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85601 1998 FU121 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85602 1998 FE122 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85603 1998 FV122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85604 1998 FT125 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85605 1998 FO132 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
85606 1998 FP139 28/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85607 1998 FV146 25/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85608 1998 GC7 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85609 1998 HZ8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85610 1998 HC11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
85611 1998 HW16 26/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
85612 1998 HL23 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85613 1998 HC33 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
85614 1998 HR36 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
85615 1998 HE37 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85616 1998 HA42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
85617 1998 HJ86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85618 1998 HM102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
85619 1998 HQ106 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85620 1998 HJ107 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
85621 1998 HS107 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85622 1998 HP122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85623 1998 HL123 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85624 1998 HU138 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85625 1998 HW140 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85626 1998 HM141 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
85627 1998 HP151 28/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 147 km MPC · JPL
85628 1998 KV2 22/05/1998 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
85629 1998 KW5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
85630 1998 KP31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85631 1998 KX49 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85632 1998 KV52 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
85633 1998 KR65 29/05/1998 Cerro Tololo G. Bernstein 203 km MPC · JPL
85634 1998 LR2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85635 1998 MV1 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85636 1998 MF5 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
85637 1998 MO12 19/06/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85638 1998 ML35 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
85639 1998 OU 20/07/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
85640 1998 OX4 26/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
85641 1998 OR5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
85642 1998 OS8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85643 1998 OC10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
85644 1998 OH10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
85645 1998 OS11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
85646 1998 OT14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
85647 1998 PZ 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
85648 1998 PF1 11/08/1998 Mallorca Á. López J. 7,2 km MPC · JPL
85649 1998 QZ1 19/08/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
85650 1998 QH6 24/08/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
85651 1998 QR12 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85652 1998 QQ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
85653 1998 QN16 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85654 1998 QU17 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
85655 1998 QS18 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85656 1998 QX18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85657 1998 QJ20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85658 1998 QS28 22/08/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
85659 1998 QU29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
85660 1998 QX33 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
85661 1998 QY36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85662 1998 QL41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85663 1998 QX42 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85664 1998 QF43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85665 1998 QG46 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
85666 1998 QP50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85667 1998 QT52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
85668 1998 QH53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
85669 1998 QK55 26/08/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
85670 1998 QZ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85671 1998 QH67 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
85672 1998 QS95 19/08/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
85673 1998 QB102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
85674 1998 QD103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85675 1998 RC2 03/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,2 km MPC · JPL
85676 1998 RT2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85677 1998 RU2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85678 1998 RZ7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85679 1998 RA15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85680 1998 RS21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85681 1998 RR25 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85682 1998 RJ29 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85683 1998 RE32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85684 1998 RN41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85685 1998 RT42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85686 1998 RC44 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85687 1998 RF55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85688 1998 RN55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85689 1998 RT55 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85690 1998 RG56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85691 1998 RH57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85692 1998 RQ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85693 1998 RK59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85694 1998 RK60 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
85695 1998 RE61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85696 1998 RU62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85697 1998 RG68 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85698 1998 RB69 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85699 1998 RX69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85700 1998 RT70 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85701 1998 RV73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85702 1998 RA74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85703 1998 RC75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
85704 1998 SV19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85705 1998 SO21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
85706 1998 SB27 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
85707 1998 SU33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85708 1998 SL35 27/09/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., K. Wefel 2,4 km MPC · JPL
85709 1998 SG36 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85710 1998 SP38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85711 1998 SP43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
85712 1998 SA45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85713 1998 SS49 29/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85714 1998 SU49 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
85715 1998 SB54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
85716 1998 SG56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
85717 1998 SY56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
85718 1998 SG58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
85719 1998 SV59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
85720 1998 SK60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
85721 1998 SL63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
85722 1998 SX63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
85723 1998 SH67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85724 1998 SN68 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85725 1998 SV68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85726 1998 SF71 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85727 1998 SC75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
85728 1998 SR75 17/09/1998 Xinglong SCAP 860 m MPC · JPL
85729 1998 SV76 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85730 1998 SQ77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85731 1998 SP80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85732 1998 SJ82 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85733 1998 ST90 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85734 1998 SK92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85735 1998 SF95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85736 1998 SW96 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85737 1998 SE98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
85738 1998 SZ103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85739 1998 SF105 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85740 1998 SO106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85741 1998 SL107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85742 1998 SM111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85743 1998 SU113 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85744 1998 SG117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85745 1998 SH127 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85746 1998 SP130 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85747 1998 SL132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85748 1998 SK138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85749 1998 SH140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85750 1998 SE141 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85751 1998 SU144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85752 1998 SC153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85753 1998 SV153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85754 1998 SJ156 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
85755 1998 SK156 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85756 1998 SD157 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85757 1998 SN157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85758 1998 SK160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85759 1998 ST161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85760 1998 SG170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
85761 1998 SC171 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
85762 1998 TH4 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85763 1998 TP7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85764 1998 TT12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85765 1998 TM14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85766 1998 TQ15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
85767 1998 TG28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85768 1998 TV29 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
85769 1998 UB 16/10/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
85770 1998 UP1 18/10/1998 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
85771 1998 UR4 20/10/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
85772 1998 UN6 21/10/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
85773 Gutbezahl 1998 UF15 25/10/1998 Cocoa I. P. Griffin 2,1 km MPC · JPL
85774 1998 UT18 27/10/1998 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
85775 1998 UY20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
85776 1998 UM37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85777 1998 UM41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85778 1998 UZ42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85779 1998 UO43 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85780 1998 VK2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
85781 1998 VP2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
85782 1998 VZ2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
85783 1998 VT3 10/11/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
85784 1998 VV3 10/11/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
85785 1998 VV11 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85786 1998 VY12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85787 1998 VU14 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85788 1998 VA17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85789 1998 VK17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85790 1998 VX17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85791 1998 VS18 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85792 1998 VK20 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85793 1998 VG26 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85794 1998 VA34 11/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
85795 1998 VO37 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85796 1998 VD43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85797 1998 VD49 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85798 1998 VA50 11/11/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
85799 1998 VV50 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85800 1998 VE53 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85801 1998 VL54 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85802 1998 VK55 10/11/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
85803 1998 WS4 18/11/1998 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
85804 1998 WQ5 19/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85805 1998 WS6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,9 km MPC · JPL
85806 1998 WG8 25/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
85807 1998 WR10 21/11/1998 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
85808 1998 WF12 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85809 1998 WU12 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
85810 1998 WV14 21/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85811 1998 WD17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85812 1998 WR22 18/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85813 1998 WY26 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85814 1998 WF31 19/11/1998 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
85815 1998 WX41 24/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85816 1998 XG 08/12/1998 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
85817 1998 XB1 07/12/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
85818 1998 XM4 10/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85819 1998 XF9 12/12/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,7 km MPC · JPL
85820 1998 XP9 14/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,4 km MPC · JPL
85821 1998 XQ10 15/12/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
85822 1998 XC17 08/12/1998 Caussols ODAS 12 km MPC · JPL
85823 1998 XM19 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85824 1998 XV20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85825 1998 XL24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85826 1998 XA40 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85827 1998 XA47 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85828 1998 XN53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85829 1998 XW56 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85830 1998 XB59 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
85831 1998 XL64 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85832 1998 XR64 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85833 1998 XD68 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85834 1998 XM74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85835 1998 XB81 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85836 1998 YF2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
85837 1998 YM2 17/12/1998 Caussols ODAS 2,6 km MPC · JPL
85838 1998 YU2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
85839 1998 YO4 17/12/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
85840 1998 YR4 18/12/1998 Kleť Kleť Obs. 5,1 km MPC · JPL
85841 1998 YR6 20/12/1998 Ondřejov A. Kolář, L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
85842 1998 YK7 22/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
85843 1998 YT9 25/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,3 km MPC · JPL
85844 1998 YN16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
85845 1998 YP16 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85846 1998 YP20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85847 1998 YA28 19/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85848 1998 YP29 28/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85849 1999 AW 07/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
85850 1999 AR2 09/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
85851 1999 AS4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
85852 1999 AA5 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,2 km MPC · JPL
85853 1999 AB12 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85854 1999 AE13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85855 1999 AN15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85856 1999 AT19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85857 1999 AK24 15/01/1999 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 2,8 km MPC · JPL
85858 1999 AJ26 09/01/1999 Uenohara N. Kawasato 2,6 km MPC · JPL
85859 1999 AY27 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
85860 1999 AY28 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85861 1999 AJ33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85862 1999 AF34 13/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
85863 1999 BG 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85864 1999 BJ7 21/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
85865 1999 BW8 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,8 km MPC · JPL
85866 1999 BV9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
85867 1999 BY9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 850 m MPC · JPL
85868 1999 BZ9 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,5 km MPC · JPL
85869 1999 BK10 23/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
85870 1999 BF18 16/01/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85871 1999 BN30 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85872 1999 BH31 19/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85873 1999 CE1 05/02/1999 Gekko T. Kagawa 1,9 km MPC · JPL
85874 1999 CJ4 09/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
85875 1999 CR5 12/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
85876 1999 CQ7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85877 1999 CD8 13/02/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 1,5 km MPC · JPL
85878 Guzik 1999 CF8 13/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., E. Kandler 1,4 km MPC · JPL
85879 1999 CO10 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85880 1999 CL14 15/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
85881 1999 CC19 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
85882 1999 CA25 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85883 1999 CS27 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85884 1999 CO28 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85885 1999 CS30 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85886 1999 CN35 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85887 1999 CE36 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85888 1999 CG40 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85889 1999 CH40 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85890 1999 CA45 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85891 1999 CH45 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85892 1999 CH47 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85893 1999 CE48 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85894 1999 CH48 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85895 1999 CS48 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85896 1999 CJ49 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85897 1999 CA50 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85898 1999 CS51 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85899 1999 CS53 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85900 1999 CQ57 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85901 1999 CM66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85902 1999 CS66 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85903 1999 CD70 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85904 1999 CH70 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85905 1999 CY73 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85906 1999 CT74 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85907 1999 CV83 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85908 1999 CE85 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85909 1999 CJ85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85910 1999 CZ86 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85911 1999 CY91 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
85912 1999 CL93 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85913 1999 CQ94 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85914 1999 CM95 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85915 1999 CU97 10/02/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
85916 1999 CT98 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85917 1999 CV98 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
85918 1999 CD100 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85919 1999 CH100 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85920 1999 CJ100 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85921 1999 CV101 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
85922 1999 CB103 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85923 1999 CF105 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85924 1999 CM107 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85925 1999 CV109 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85926 1999 CV115 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
85927 1999 CQ117 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
85928 1999 CB120 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85929 1999 CJ122 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85930 1999 CL122 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
85931 1999 CK123 11/02/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
85932 1999 CS141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85933 1999 CO146 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85934 1999 CF148 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85935 1999 CG149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85936 1999 CH149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85937 1999 DL1 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85938 1999 DJ4 24/02/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
85939 1999 DN5 17/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85940 1999 DS8 18/02/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
85941 1999 DC9 18/02/1999 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
85942 1999 EB6 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85943 1999 EJ7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85944 1999 EM7 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85945 1999 EB8 12/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85946 1999 EJ8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85947 1999 ET11 12/03/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
85948 1999 EP13 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85949 1999 EX14 10/03/1999 Prescott P. G. Comba 2,7 km MPC · JPL
85950 1999 FQ7 20/03/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
85951 1999 FX9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
85952 1999 FW12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
85953 1999 FK21 24/03/1999 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
85954 1999 FY23 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85955 1999 FB29 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
85956 1999 FT35 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85957 1999 FZ38 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85958 1999 FU42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85959 1999 FV42 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85960 1999 FR50 20/03/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85961 1999 FV51 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85962 1999 FJ53 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85963 1999 FD57 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85964 1999 FZ57 20/03/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
85965 1999 FW60 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
85966 1999 FD62 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
85967 1999 GK1 07/04/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
85968 1999 GB2 08/04/1999 Gekko T. Kagawa 3,4 km MPC · JPL
85969 1999 GP2 08/04/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,5 km MPC · JPL
85970 Fundaçãoterra 1999 GB4 11/04/1999 Wykrota C. Jacques 4,4 km MPC · JPL
85971 1999 GW5 15/04/1999 Woomera F. B. Zoltowski 6,3 km MPC · JPL
85972 1999 GJ7 06/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
85973 1999 GP19 15/04/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85974 1999 GF21 15/04/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85975 1999 GD33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85976 1999 GR33 12/04/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85977 1999 GZ42 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85978 1999 GD45 12/04/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
85979 1999 GH59 12/04/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85980 1999 HG3 20/04/1999 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
85981 1999 HS3 18/04/1999 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
85982 1999 HQ6 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85983 1999 HX7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
85984 1999 HV10 17/04/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
85985 1999 JW 05/05/1999 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
85986 1999 JX 06/05/1999 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
85987 1999 JT5 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85988 1999 JX5 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85989 1999 JD6 12/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
85990 1999 JV6 13/05/1999 Socorro LINEAR 450 m MPC · JPL
85991 1999 JJ16 15/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85992 1999 JR17 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85993 1999 JU28 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85994 1999 JV41 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85995 1999 JT56 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
85996 1999 JO65 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85997 1999 JB69 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85998 1999 JH69 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85999 1999 JY72 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86000 1999 JT78 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL

81.000s  • 82.000s  • 83.000s  • 84.000s  • 85.000s  • 86.000s  • 87.000s  • 88.000s  • 89.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001