Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/581001–582000

Tủ sách mở Wikibooks


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581001 2015 FK7 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
581002 2015 FN7 30/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
581003 2015 FP7 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581004 2015 FY7 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581005 2015 FA8 28/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
581006 2015 FQ9 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581007 2015 FM12 26/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581008 2015 FA13 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581009 2015 FL13 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581010 2015 FK14 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
581011 2015 FD15 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581012 2015 FN16 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581013 2015 FM17 01/12/2013 Crni Vrh J. Vales 2.7 km MPC · JPL
581014 2015 FZ17 06/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581015 2015 FH18 28/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581016 2015 FJ18 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581017 2015 FR19 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581018 2015 FP20 19/03/2004 Palomar NEAT 550 m MPC · JPL
581019 2015 FT24 27/02/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581020 2015 FL25 16/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581021 2015 FX27 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2.6 km MPC · JPL
581022 2015 FS30 17/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581023 2015 FX34 21/10/2011 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
581024 2015 FR36 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
581025 2015 FX37 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581026 2015 FZ37 15/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
581027 2015 FV38 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581028 2015 FB40 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
581029 2015 FZ40 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581030 2015 FH41 03/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581031 2015 FK41 19/02/2012 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
581032 2015 FP41 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581033 2015 FB44 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581034 2015 FM44 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581035 2015 FN44 05/09/2000 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
581036 2015 FL46 29/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
581037 2015 FF47 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
581038 2015 FP48 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581039 2015 FE50 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581040 2015 FC53 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581041 2015 FC54 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 910 m MPC · JPL
581042 2015 FJ56 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
581043 2015 FY56 27/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581044 2015 FZ58 24/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581045 2015 FG60 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581046 2015 FN60 16/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581047 2015 FX61 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581048 2015 FG63 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581049 2015 FD64 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.1 km MPC · JPL
581050 2015 FU66 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
581051 2015 FY68 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 720 m MPC · JPL
581052 2015 FQ69 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581053 2015 FB70 14/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581054 2015 FM71 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
581055 2015 FG72 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
581056 2015 FP73 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581057 2015 FS73 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581058 2015 FU73 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581059 2015 FH74 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
581060 2015 FL74 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581061 2015 FM74 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581062 2015 FR74 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581063 2015 FA76 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581064 2015 FM76 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581065 2015 FO77 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581066 2015 FL80 06/04/2011 Siding Spring SSS 2.9 km MPC · JPL
581067 2015 FH81 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
581068 2015 FW82 01/07/2008 Catalina CSS 1.7 km MPC · JPL
581069 2015 FZ83 26/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581070 2015 FG85 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
581071 2015 FG86 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581072 2015 FE88 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581073 2015 FK88 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581074 2015 FL88 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581075 2015 FG91 08/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581076 2015 FB92 28/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581077 2015 FG96 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
581078 2015 FP97 23/09/2012 Mayhill-ISON L. Elenin 2.2 km MPC · JPL
581079 2015 FN98 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581080 2015 FW100 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581081 2015 FX100 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581082 2015 FZ104 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581083 2015 FR106 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581084 2015 FS106 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581085 2015 FV107 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 9.3 km MPC · JPL
581086 2015 FH108 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581087 2015 FU111 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581088 2015 FC113 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581089 2015 FK113 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581090 2015 FE115 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581091 2015 FQ115 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581092 2015 FU116 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581093 2015 FJ117 10/02/2007 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
581094 2015 FZ123 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
581095 2015 FA124 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581096 2015 FM124 18/01/2013 Haleakala Pan-STARRS 13 km MPC · JPL
581097 2015 FY127 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581098 2015 FC129 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581099 2015 FT129 11/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
581100 2015 FW130 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581101 2015 FK133 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581102 2015 FW133 12/06/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
581103 2015 FU134 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581104 2015 FX134 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581105 2015 FH135 26/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581106 2015 FS135 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581107 2015 FW136 08/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
581108 2015 FV139 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
581109 2015 FA141 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581110 2015 FS141 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581111 2015 FU141 13/03/2004 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
581112 2015 FB142 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581113 2015 FG142 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581114 2015 FJ142 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581115 2015 FL142 17/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581116 2015 FT143 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 610 m MPC · JPL
581117 2015 FZ145 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
581118 2015 FN146 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581119 2015 FY146 06/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
581120 2015 FO147 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581121 2015 FT149 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
581122 2015 FJ152 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581123 2015 FK156 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
581124 2015 FS161 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581125 2015 FJ163 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581126 2015 FT164 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581127 2015 FD167 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581128 2015 FR167 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581129 2015 FC168 11/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581130 2015 FW168 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581131 2015 FV169 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581132 2015 FC171 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
581133 2015 FQ171 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
581134 2015 FN172 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
581135 2015 FT172 14/10/2012 ESA OGS ESA OGS 1.2 km MPC · JPL
581136 2015 FU173 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581137 2015 FD175 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581138 2015 FS175 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
581139 2015 FT175 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
581140 2015 FD176 01/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581141 2015 FC178 26/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1.9 km MPC · JPL
581142 2015 FT179 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581143 2015 FW179 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
581144 2015 FN180 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581145 2015 FP180 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581146 2015 FW180 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 2.2 km MPC · JPL
581147 2015 FQ181 05/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581148 2015 FA182 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
581149 2015 FR182 23/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
581150 2015 FA184 05/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581151 2015 FX184 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
581152 2015 FF189 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581153 2015 FP189 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581154 2015 FL191 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581155 2015 FQ192 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
581156 2015 FP194 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581157 2015 FE195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
581158 2015 FW195 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581159 2015 FC196 02/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
581160 2015 FM196 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1.3 km MPC · JPL
581161 2015 FT197 13/02/2004 Palomar NEAT 3.5 km MPC · JPL
581162 2015 FZ197 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.4 km MPC · JPL
581163 2015 FJ198 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581164 2015 FW198 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581165 2015 FU199 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
581166 2015 FZ199 24/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581167 2015 FB200 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581168 2015 FQ202 05/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
581169 2015 FD203 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581170 2015 FY203 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581171 2015 FM204 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581172 2015 FV205 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581173 2015 FD206 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
581174 2015 FZ208 14/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581175 2015 FA210 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
581176 2015 FY210 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581177 2015 FZ212 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581178 2015 FR213 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581179 2015 FN216 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581180 2015 FE219 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581181 2015 FN220 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581182 2015 FD222 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581183 2015 FQ222 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581184 2015 FW223 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581185 2015 FP224 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581186 2015 FD226 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581187 2015 FJ226 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581188 2015 FF230 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
581189 2015 FY230 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581190 2015 FJ231 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581191 2015 FS231 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581192 2015 FW231 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581193 2015 FP233 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
581194 2015 FW234 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581195 2015 FG236 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581196 2015 FD240 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581197 2015 FZ240 03/11/2004 Palomar NEAT 1.9 km MPC · JPL
581198 2015 FS241 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581199 2015 FX241 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
581200 2015 FX242 16/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581201 2015 FX243 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581202 2015 FL246 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581203 2015 FN246 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581204 2015 FX246 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
581205 2015 FB247 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581206 2015 FR247 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581207 2015 FQ248 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581208 2015 FC249 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
581209 2015 FO250 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
581210 2015 FX252 17/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581211 2015 FR253 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581212 2015 FZ253 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581213 2015 FF254 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581214 2015 FQ254 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
581215 2015 FD256 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581216 2015 FN256 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
581217 2015 FO256 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581218 2015 FU256 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581219 2015 FJ257 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
581220 2015 FU258 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581221 2015 FO260 27/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581222 2015 FV260 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581223 2015 FF261 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581224 2015 FG263 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581225 2015 FJ263 16/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581226 2015 FK263 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581227 2015 FP263 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581228 2015 FZ263 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581229 2015 FO264 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581230 2015 FA265 01/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581231 2015 FN266 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
581232 2015 FY266 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
581233 2015 FK268 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581234 2015 FA270 23/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581235 2015 FX270 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581236 2015 FT271 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581237 2015 FQ272 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581238 2015 FJ273 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
581239 2015 FH275 28/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581240 2015 FY275 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581241 2015 FM276 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581242 2015 FN276 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581243 2015 FE277 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581244 2015 FK277 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581245 2015 FY278 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581246 2015 FF279 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581247 2015 FG279 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581248 2015 FM280 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581249 2015 FN280 19/09/2003 Palomar NEAT 2.6 km MPC · JPL
581250 2015 FC283 19/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581251 2015 FP283 27/11/2013 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581252 2015 FR285 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581253 2015 FQ288 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581254 2015 FX290 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581255 2015 FE291 12/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581256 2015 FQ291 16/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581257 2015 FX294 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581258 2015 FE298 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
581259 2015 FO299 19/11/2006 Catalina CSS 3.3 km MPC · JPL
581260 2015 FD300 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581261 2015 FP300 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581262 2015 FS300 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581263 2015 FX302 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581264 2015 FF303 30/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581265 2015 FP306 26/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581266 2015 FX307 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581267 2015 FB308 27/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581268 2015 FR308 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581269 2015 FH309 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581270 2015 FA310 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
581271 2015 FJ310 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581272 2015 FK311 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581273 2015 FV311 30/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
581274 2015 FY311 09/04/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
581275 2015 FM312 08/10/2008 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
581276 2015 FS312 24/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581277 2015 FT312 22/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.5 km MPC · JPL
581278 2015 FQ313 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581279 2015 FD315 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581280 2015 FE320 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
581281 2015 FF320 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581282 2015 FR320 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581283 2015 FW320 24/09/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
581284 2015 FF321 16/02/2002 Palomar NEAT 1.5 km MPC · JPL
581285 2015 FX321 09/03/2005 Catalina CSS 2.7 km MPC · JPL
581286 2015 FK326 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581287 2015 FY326 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
581288 2015 FA327 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581289 2015 FP328 21/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581290 2015 FT331 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581291 2015 FH333 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
581292 2015 FN335 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581293 2015 FB339 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581294 2015 FJ339 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581295 2015 FQ339 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581296 2015 FV339 28/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581297 2015 FZ340 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
581298 2015 FV343 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581299 2015 FX343 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581300 2015 FJ351 13/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581301 2015 FJ352 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581302 2015 FU354 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581303 2015 FC355 13/03/2004 Palomar NEAT 3.1 km MPC · JPL
581304 2015 FR355 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
581305 2015 FV357 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581306 2015 FD359 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581307 2015 FY360 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581308 2015 FB361 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581309 2015 FM364 13/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581310 2015 FZ365 29/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581311 2015 FU367 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581312 2015 FX367 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581313 2015 FJ368 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581314 2015 FO368 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581315 2015 FC371 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581316 2015 FB374 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581317 2015 FB375 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581318 2015 FM377 14/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581319 2015 FQ378 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581320 2015 FJ379 26/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581321 2015 FK380 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.4 km MPC · JPL
581322 2015 FP380 20/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581323 2015 FJ382 01/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 1.1 km MPC · JPL
581324 2015 FC383 24/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581325 2015 FE383 16/09/2012 Catalina CSS 2.5 km MPC · JPL
581326 2015 FO384 20/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581327 2015 FS384 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581328 2015 FS385 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581329 2015 FN386 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581330 2015 FJ387 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 8.2 km MPC · JPL
581331 2015 FB389 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581332 2015 FL391 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581333 2015 FY392 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
581334 2015 FV393 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
581335 2015 FE395 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581336 2015 FW395 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581337 2015 FJ397 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581338 2015 FH404 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581339 2015 FD405 29/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.3 km MPC · JPL
581340 2015 FU405 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
581341 2015 FU406 19/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581342 2015 FT407 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581343 2015 FF408 14/11/2012 Mauna Kea M. Micheli, A. Draginda 2.3 km MPC · JPL
581344 2015 FK410 23/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581345 2015 FD411 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581346 2015 FG411 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581347 2015 FJ411 13/11/2012 ESA OGS ESA OGS 4.0 km MPC · JPL
581348 2015 FM411 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581349 2015 FN411 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581350 2015 FW411 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581351 2015 FD413 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581352 2015 FK415 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
581353 2015 FT415 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
581354 2015 FW415 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581355 2015 FP416 31/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581356 2015 FA417 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581357 2015 FK418 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581358 2015 FF421 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
581359 2015 FB427 26/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581360 2015 FC427 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581361 2015 FK427 17/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581362 2015 FP427 18/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581363 2015 FW427 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581364 2015 FS429 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581365 2015 FA430 23/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581366 2015 FE430 29/03/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581367 2015 FR433 24/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581368 2015 FS433 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581369 2015 FK436 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581370 2015 FC437 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 6.1 km MPC · JPL
581371 2015 FN437 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie, S. D. Kern 1.6 km MPC · JPL
581372 2015 FP439 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
581373 2015 FN440 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
581374 2015 FJ443 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581375 2015 GC1 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
581376 2015 GY1 17/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581377 2015 GE3 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
581378 2015 GO3 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
581379 2015 GP4 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581380 2015 GC5 11/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581381 2015 GD6 24/09/2000 Uppsala-Kvistaberg Kvistaberg Obs. 790 m MPC · JPL
581382 2015 GU8 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581383 2015 GN9 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581384 2015 GL10 22/09/2008 Catalina CSS 2.4 km MPC · JPL
581385 2015 GV10 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581386 2015 GF11 18/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.4 km MPC · JPL
581387 2015 GO11 07/02/2006 Catalina CSS 2.1 km MPC · JPL
581388 2015 GT11 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581389 2015 GG14 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581390 2015 GR15 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581391 2015 GE16 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2.0 km MPC · JPL
581392 2015 GN17 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581393 2015 GD19 25/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581394 2015 GL21 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581395 2015 GK23 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581396 2015 GO23 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581397 2015 GU23 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581398 2015 GH24 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
581399 2015 GC25 12/10/2006 Palomar NEAT 3.9 km MPC · JPL
581400 2015 GY25 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581401 2015 GS29 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581402 2015 GY29 31/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581403 2015 GQ31 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
581404 2015 GD32 10/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
581405 2015 GT32 24/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581406 2015 GM33 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581407 2015 GL35 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
581408 2015 GT38 25/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581409 2015 GN39 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581410 2015 GR41 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581411 2015 GT41 03/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581412 2015 GP44 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581413 2015 GT46 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
581414 2015 GE48 27/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581415 2015 GF48 25/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
581416 2015 GK48 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581417 2015 GT48 02/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581418 2015 GX48 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
581419 2015 GT52 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581420 2015 GZ52 07/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581421 2015 GN53 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581422 2015 GC54 04/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581423 2015 GJ61 14/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
581424 2015 GD62 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581425 2015 GG63 11/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581426 2015 HG2 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581427 2015 HV3 20/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581428 2015 HY3 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581429 2015 HA4 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
581430 2015 HO4 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581431 2015 HH5 24/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581432 2015 HS6 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581433 2015 HU6 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581434 2015 HQ7 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
581435 2015 HT7 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
581436 2015 HQ8 21/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581437 2015 HT8 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581438 2015 HD11 02/02/2012 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
581439 2015 HK12 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
581440 2015 HF18 22/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581441 2015 HC20 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581442 2015 HN20 21/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581443 2015 HX20 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
581444 2015 HJ23 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581445 2015 HT23 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581446 2015 HL24 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581447 2015 HH27 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581448 2015 HF32 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581449 2015 HC34 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581450 2015 HE36 22/10/2012 Front Royal D. R. Skillman 2.2 km MPC · JPL
581451 2015 HO36 06/01/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Loomba 3.4 km MPC · JPL
581452 2015 HU36 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581453 2015 HS38 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581454 2015 HD39 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581455 2015 HG39 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581456 2015 HM39 30/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581457 2015 HQ39 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581458 2015 HF40 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
581459 2015 HO40 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581460 2015 HR45 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
581461 2015 HB47 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581462 2015 HY50 18/09/2012 Catalina CSS 2.0 km MPC · JPL
581463 2015 HD53 07/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581464 2015 HA55 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
581465 2015 HQ56 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
581466 2015 HK59 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581467 2015 HK60 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581468 2015 HY60 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581469 2015 HA61 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581470 2015 HD62 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.9 km MPC · JPL
581471 2015 HP63 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
581472 2015 HM67 04/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
581473 2015 HT70 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
581474 2015 HJ71 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
581475 2015 HE72 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581476 2015 HO72 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581477 2015 HG74 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581478 2015 HJ74 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581479 2015 HX75 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581480 2015 HH76 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581481 2015 HK76 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581482 2015 HT79 08/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581483 2015 HW79 12/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie, L. H. Wasserman 1.9 km MPC · JPL
581484 2015 HN80 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581485 2015 HS80 17/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581486 2015 HE81 02/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581487 2015 HR82 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581488 2015 HA83 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581489 2015 HB86 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581490 2015 HQ86 12/05/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1.3 km MPC · JPL
581491 2015 HY86 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581492 2015 HD90 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
581493 2015 HD91 01/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581494 2015 HA92 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581495 2015 HJ92 14/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581496 2015 HW93 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581497 2015 HX93 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581498 2015 HB94 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581499 2015 HV94 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581500 2015 HK95 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581501 2015 HB96 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
581502 2015 HW97 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581503 2015 HE98 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581504 2015 HQ100 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581505 2015 HF101 31/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581506 2015 HK102 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581507 2015 HW103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581508 2015 HC104 03/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581509 2015 HW104 23/02/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581510 2015 HR105 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581511 2015 HG108 18/02/2009 La Sagra OAM Obs. 2.1 km MPC · JPL
581512 2015 HA109 16/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.7 km MPC · JPL
581513 2015 HH109 10/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581514 2015 HY109 06/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581515 2015 HM110 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581516 2015 HM112 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581517 2015 HN112 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581518 2015 HO112 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581519 2015 HH113 12/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581520 2015 HK113 13/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581521 2015 HU114 02/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581522 2015 HM115 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3.5 km MPC · JPL
581523 2015 HJ117 29/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
581524 2015 HK117 05/09/2013 Crni Vrh J. Vales 760 m MPC · JPL
581525 2015 HU119 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581526 2015 HZ119 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581527 2015 HD123 29/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581528 2015 HG125 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581529 2015 HP127 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581530 2015 HO129 21/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581531 2015 HZ129 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
581532 2015 HF136 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
581533 2015 HL136 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581534 2015 HP136 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
581535 2015 HZ140 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581536 2015 HG142 22/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581537 2015 HR142 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581538 2015 HA145 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581539 2015 HU145 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
581540 2015 HN147 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581541 2015 HV147 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581542 2015 HW148 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581543 2015 HZ153 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581544 2015 HF154 30/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581545 2015 HO154 23/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581546 2015 HV154 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581547 2015 HH157 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581548 2015 HR158 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581549 2015 HT163 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581550 2015 HA164 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
581551 2015 HK167 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581552 2015 HX168 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 680 m MPC · JPL
581553 2015 HK170 03/10/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
581554 2015 HP170 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
581555 2015 HU170 01/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581556 2015 HJ173 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4.3 km MPC · JPL
581557 2015 HH174 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581558 2015 HS174 15/03/2004 Palomar NEAT 3.7 km MPC · JPL
581559 2015 HH176 17/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581560 2015 HK176 28/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581561 2015 HT178 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581562 2015 HH180 22/04/2015 Space Surveillance Space Surveillance Telescope 860 m MPC · JPL
581563 2015 HR180 21/04/2004 Campo Imperatore CINEOS 740 m MPC · JPL
581564 2015 HE182 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
581565 2015 HF184 19/02/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
581566 2015 HK186 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581567 2015 HV186 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581568 2015 HB187 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581569 2015 HP187 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581570 2015 HW187 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581571 2015 HV189 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581572 2015 HE192 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581573 2015 HF192 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581574 2015 HE194 14/12/2012 Charleston R. Holmes 2.4 km MPC · JPL
581575 2015 HO199 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581576 2015 HP199 29/06/2016 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581577 2015 HJ200 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581578 2015 HQ200 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581579 2015 HX205 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581580 2015 HB206 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581581 2015 HC208 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581582 2015 HF208 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581583 2015 HG208 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581584 2015 HP208 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 590 m MPC · JPL
581585 2015 HG209 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581586 2015 HV209 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581587 2015 HX210 23/04/2015 La Palma La Palma Obs. 1.9 km MPC · JPL
581588 2015 HT211 20/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581589 2015 HW211 24/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581590 2015 HU218 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
581591 2015 JE1 03/11/2013 Palomar PTF 740 m MPC · JPL
581592 2015 JA3 26/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
581593 2015 JN3 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3.6 km MPC · JPL
581594 2015 JY3 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581595 2015 JC4 24/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581596 2015 JG4 11/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581597 2015 JD5 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581598 2015 JN6 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
581599 2015 JV7 01/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581600 2015 JR8 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581601 2015 JZ9 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581602 2015 JJ12 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581603 2015 JE14 13/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581604 2015 JU15 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581605 2015 JJ18 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581606 2015 JR19 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581607 2015 JY19 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581608 2015 JF22 12/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.2 km MPC · JPL
581609 2015 KP1 18/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581610 2015 KW2 14/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581611 2015 KM3 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
581612 2015 KZ3 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581613 2015 KK4 18/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581614 2015 KJ5 09/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.9 km MPC · JPL
581615 2015 KT5 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581616 2015 KU5 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581617 2015 KQ6 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581618 2015 KR7 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.6 km MPC · JPL
581619 2015 KO13 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
581620 2015 KD15 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581621 2015 KL15 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
581622 2015 KV15 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.5 km MPC · JPL
581623 2015 KO16 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581624 2015 KQ16 30/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581625 2015 KM17 22/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581626 2015 KR18 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
581627 2015 KO19 18/07/2010 Siding Spring SSS 4.2 km MPC · JPL
581628 2015 KD21 18/07/2005 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
581629 2015 KL21 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2.9 km MPC · JPL
581630 2015 KN21 30/06/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
581631 2015 KF22 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581632 2015 KL22 01/04/2003 Palomar NEAT 3.4 km MPC · JPL
581633 2015 KP22 20/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581634 2015 KW22 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581635 2015 KV23 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581636 2015 KN24 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581637 2015 KO27 31/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581638 2015 KV27 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9.2 km MPC · JPL
581639 2015 KZ28 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581640 2015 KG29 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581641 2015 KW31 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581642 2015 KG32 22/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581643 2015 KL33 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581644 2015 KV34 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581645 2015 KO36 19/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581646 2015 KU38 05/08/2011 Piszkesteto A. Pál 3.3 km MPC · JPL
581647 2015 KP39 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581648 2015 KW41 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581649 2015 KX41 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581650 2015 KB42 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 3.4 km MPC · JPL
581651 2015 KR42 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 2.6 km MPC · JPL
581652 2015 KZ45 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
581653 2015 KG46 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581654 2015 KE47 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581655 2015 KK47 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581656 2015 KT47 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581657 2015 KX48 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
581658 2015 KT49 13/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581659 2015 KF50 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
581660 2015 KG50 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581661 2015 KY50 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
581662 2015 KB51 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581663 2015 KK52 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581664 2015 KR52 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
581665 2015 KJ53 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581666 2015 KH54 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581667 2015 KK54 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
581668 2015 KM55 12/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.4 km MPC · JPL
581669 2015 KS55 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581670 2015 KS60 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581671 2015 KQ61 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581672 2015 KZ62 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581673 2015 KB65 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581674 2015 KK65 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3.2 km MPC · JPL
581675 2015 KZ67 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581676 2015 KB68 11/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.7 km MPC · JPL
581677 2015 KP68 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581678 2015 KY68 28/04/2015 Catalina CSS 3.0 km MPC · JPL
581679 2015 KB69 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581680 2015 KK69 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
581681 2015 KS69 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581682 2015 KL70 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581683 2015 KV70 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581684 2015 KX70 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581685 2015 KD72 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581686 2015 KU72 21/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581687 2015 KF76 25/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581688 2015 KT76 25/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581689 2015 KF77 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581690 2015 KV78 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581691 2015 KY78 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581692 2015 KO79 13/11/2006 Catalina CSS 4.2 km MPC · JPL
581693 2015 KO80 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581694 2015 KA81 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581695 2015 KS81 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581696 2015 KA82 18/07/2002 Palomar NEAT 2.0 km MPC · JPL
581697 2015 KZ82 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581698 2015 KF83 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
581699 2015 KP83 12/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581700 2015 KD84 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581701 2015 KM84 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581702 2015 KP84 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581703 2015 KF85 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581704 2015 KT87 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581705 2015 KZ87 31/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581706 2015 KB88 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581707 2015 KT88 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581708 2015 KV88 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581709 2015 KX88 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581710 2015 KW89 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581711 2015 KG90 07/03/2003 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1.9 km MPC · JPL
581712 2015 KH92 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581713 2015 KJ94 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581714 2015 KP94 13/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581715 2015 KN95 10/10/2002 Palomar NEAT 2.4 km MPC · JPL
581716 2015 KS95 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581717 2015 KR96 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581718 2015 KF97 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581719 2015 KO97 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581720 2015 KM98 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581721 2015 KA99 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581722 2015 KH101 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
581723 2015 KK101 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581724 2015 KM101 12/03/2004 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
581725 2015 KZ101 26/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581726 2015 KK102 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581727 2015 KD103 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581728 2015 KL104 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581729 2015 KQ104 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.7 km MPC · JPL
581730 2015 KU104 26/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581731 2015 KW104 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.1 km MPC · JPL
581732 2015 KX104 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581733 2015 KX105 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581734 2015 KY105 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581735 2015 KW106 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581736 2015 KO107 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
581737 2015 KP107 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
581738 2015 KA108 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581739 2015 KF108 18/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581740 2015 KK109 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581741 2015 KV109 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581742 2015 KG110 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
581743 2015 KJ110 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
581744 2015 KF111 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581745 2015 KF112 01/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581746 2015 KP112 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581747 2015 KB113 30/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.6 km MPC · JPL
581748 2015 KF114 15/05/2004 Campo Imperatore CINEOS 1.9 km MPC · JPL
581749 2015 KO114 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581750 2015 KR115 11/11/2001 Apache Point SDSS Collaboration 2.3 km MPC · JPL
581751 2015 KR117 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581752 2015 KM118 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581753 2015 KA119 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.2 km MPC · JPL
581754 2015 KG119 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581755 2015 KH119 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581756 2015 KN119 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581757 2015 KG123 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.5 km MPC · JPL
581758 2015 KB126 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
581759 2015 KW127 22/10/2006 Catalina CSS 3.2 km MPC · JPL
581760 2015 KT128 10/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581761 2015 KL129 10/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581762 2015 KQ129 21/08/2006 Piszkesteto K. Sárneczky, Z. Kuli 2.6 km MPC · JPL
581763 2015 KT129 11/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.0 km MPC · JPL
581764 2015 KJ132 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
581765 2015 KR133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581766 2015 KS133 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 3.4 km MPC · JPL
581767 2015 KN135 20/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 1.0 km MPC · JPL
581768 2015 KN136 08/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
581769 2015 KX136 18/04/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581770 2015 KB138 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581771 2015 KT139 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581772 2015 KP140 21/09/2003 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
581773 2015 KU140 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
581774 2015 KY140 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581775 2015 KO141 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581776 2015 KL142 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2.9 km MPC · JPL
581777 2015 KZ142 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581778 2015 KD143 20/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581779 2015 KU143 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581780 2015 KV143 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581781 2015 KV144 15/10/2001 Palomar NEAT 2.7 km MPC · JPL
581782 2015 KR145 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.1 km MPC · JPL
581783 2015 KU146 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581784 2015 KE147 18/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581785 2015 KR148 22/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581786 2015 KE149 11/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581787 2015 KH150 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581788 2015 KL150 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581789 2015 KP150 23/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581790 2015 KA151 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581791 2015 KX151 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581792 2015 KE153 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581793 2015 KQ153 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581794 2015 KA154 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
581795 2015 KF154 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.1 km MPC · JPL
581796 2015 KY158 09/01/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581797 2015 KF159 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581798 2015 KU159 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.6 km MPC · JPL
581799 2015 KD160 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.5 km MPC · JPL
581800 2015 KN165 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581801 2015 KB166 03/10/2011 Taunus S. Karge, U. Zimmer 1.9 km MPC · JPL
581802 2015 KB167 06/03/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.5 km MPC · JPL
581803 2015 KC167 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581804 2015 KN167 29/05/2014 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 92 km MPC · JPL
581805 2015 KX167 10/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581806 2015 KZ167 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 2.6 km MPC · JPL
581807 2015 KD168 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581808 2015 KJ168 12/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
581809 2015 KL168 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581810 2015 KK169 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581811 2015 KU169 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581812 2015 KO170 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581813 2015 KT170 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581814 2015 KV170 11/11/2012 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2.7 km MPC · JPL
581815 2015 KS172 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581816 2015 KG179 01/08/2016 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581817 2015 KE180 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581818 2015 KB182 14/07/2016 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
581819 2015 KH188 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581820 2015 KR188 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.0 km MPC · JPL
581821 2015 KS188 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581822 2015 KM189 27/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.9 km MPC · JPL
581823 2015 KV189 24/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581824 2015 KJ190 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581825 2015 KS190 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581826 2015 KZ191 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581827 2015 KJ195 25/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581828 2015 KW197 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581829 2015 KO199 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581830 2015 LN 01/02/2009 Catalina CSS 3.8 km MPC · JPL
581831 2015 LY 29/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
581832 2015 LS2 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
581833 2015 LF4 11/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581834 2015 LV5 14/01/2002 Palomar NEAT 1.3 km MPC · JPL
581835 2015 LN6 09/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581836 2015 LD7 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581837 2015 LA8 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.6 km MPC · JPL
581838 2015 LG10 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581839 2015 LJ10 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581840 2015 LQ11 09/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 4.1 km MPC · JPL
581841 2015 LP12 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581842 2015 LO13 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.3 km MPC · JPL
581843 2015 LT13 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
581844 2015 LL14 11/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581845 2015 LZ14 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581846 2015 LP15 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581847 2015 LU15 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
581848 2015 LD16 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581849 2015 LR16 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581850 2015 LV16 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581851 2015 LA17 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581852 2015 LH17 10/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.4 km MPC · JPL
581853 2015 LV17 11/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.3 km MPC · JPL
581854 2015 LD19 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
581855 2015 LY19 08/03/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.5 km MPC · JPL
581856 2015 LG20 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581857 2015 LY21 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
581858 2015 LO22 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581859 2015 LS22 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581860 2015 LX22 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.5 km MPC · JPL
581861 2015 LC24 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.8 km MPC · JPL
581862 2015 LZ24 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
581863 2015 LY25 28/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
581864 2015 LA26 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
581865 2015 LS26 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581866 2015 LB27 27/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
581867 2015 LE27 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581868 2015 LU27 03/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581869 2015 LL28 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.1 km MPC · JPL
581870 2015 LE30 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581871 2015 LB32 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581872 2015 LG32 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581873 2015 LH35 29/12/2013 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
581874 2015 LW35 14/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
581875 2015 LO37 26/08/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 3.0 km MPC · JPL
581876 2015 LT37 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581877 2015 LU37 23/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.8 km MPC · JPL
581878 2015 LD40 01/04/2003 Apache Point SDSS Collaboration 3.7 km MPC · JPL
581879 2015 LS43 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581880 2015 LA44 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581881 2015 LS44 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581882 2015 LP45 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581883 2015 LQ45 15/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581884 2015 LU45 13/02/2002 Apache Point SDSS Collaboration 3.7 km MPC · JPL
581885 2015 LZ45 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581886 2015 LA46 06/02/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 3.4 km MPC · JPL
581887 2015 LL46 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581888 2015 LO46 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581889 2015 LU46 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581890 2015 LZ46 12/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581891 2015 LW50 07/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.3 km MPC · JPL
581892 2015 LY50 04/04/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581893 2015 LB51 07/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581894 2015 LF51 10/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581895 2015 LK51 14/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581896 2015 LF52 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581897 2015 LZ52 07/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.2 km MPC · JPL
581898 2015 ME2 25/03/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581899 2015 MN2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.9 km MPC · JPL
581900 2015 MQ5 12/01/2013 Bergisch Gladbach W. Bickel 2.7 km MPC · JPL


Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
581901 2015 MD6 05/08/2011 Piszkesteto A. Pál 2.1 km MPC · JPL
581902 2015 MP7 16/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581903 2015 MD8 30/08/2005 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
581904 2015 MS8 16/12/2012 ESA OGS ESA OGS 3.0 km MPC · JPL
581905 2015 ML9 08/08/2004 Palomar NEAT 2.8 km MPC · JPL
581906 2015 MQ11 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
581907 2015 MD12 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581908 2015 MW14 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581909 2015 MD15 20/02/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL
581910 2015 MU16 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581911 2015 MY16 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2.2 km MPC · JPL
581912 2015 MO17 27/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.8 km MPC · JPL
581913 2015 MQ18 15/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581914 2015 MF20 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.6 km MPC · JPL
581915 2015 MC22 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581916 2015 MF28 03/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
581917 2015 MJ29 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581918 2015 MA30 26/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581919 2015 MB31 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581920 2015 MV31 22/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581921 2015 MA33 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581922 2015 ME34 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581923 2015 MZ35 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581924 2015 MY36 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581925 2015 ME37 29/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
581926 2015 MT37 11/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581927 2015 MR38 18/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581928 2015 MD39 24/02/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581929 2015 MP39 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581930 2015 MQ39 26/05/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.0 km MPC · JPL
581931 2015 MW39 28/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
581932 2015 MD40 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581933 2015 MA41 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.4 km MPC · JPL
581934 2015 MK42 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.9 km MPC · JPL
581935 2015 MJ43 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.0 km MPC · JPL
581936 2015 MK43 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581937 2015 MG47 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581938 2015 MQ48 17/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581939 2015 MD49 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.7 km MPC · JPL
581940 2015 MX51 07/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581941 2015 MH53 19/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.8 km MPC · JPL
581942 2015 MT57 12/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581943 2015 MQ59 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
581944 2015 MR60 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581945 2015 MY60 01/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.8 km MPC · JPL
581946 2015 MJ63 29/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581947 2015 MN63 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581948 2015 MS63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581949 2015 MX63 12/09/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3.1 km MPC · JPL
581950 2015 MV66 09/03/2004 Palomar NEAT 4.1 km MPC · JPL
581951 2015 MW66 16/05/2005 Palomar NEAT 3.3 km MPC · JPL
581952 2015 MB67 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2 1.1 km MPC · JPL
581953 2015 MD67 21/03/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581954 2015 MB69 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.8 km MPC · JPL
581955 2015 ME71 21/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581956 2015 MU72 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.1 km MPC · JPL
581957 2015 ME73 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581958 2015 MX74 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581959 2015 MB75 21/02/2014 Kitt Peak Spacewatch 2.0 km MPC · JPL
581960 2015 MB77 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581961 2015 MQ80 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1.7 km MPC · JPL
581962 2015 MK81 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.3 km MPC · JPL
581963 2015 MC82 23/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2.4 km MPC · JPL
581964 2015 MY82 26/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.8 km MPC · JPL
581965 2015 MZ84 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581966 2015 ME86 15/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581967 2015 MF87 05/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581968 2015 MJ89 22/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581969 2015 MP89 21/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581970 2015 MQ89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2.1 km MPC · JPL
581971 2015 MT89 04/01/2013 Cerro Tololo-DECam CTIO-DECam 2.8 km MPC · JPL
581972 2015 MA91 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4.0 km MPC · JPL
581973 2015 MZ91 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1.2 km MPC · JPL
581974 2015 MU92 24/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
581975 2015 MD93 14/05/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581976 2015 MQ93 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3.1 km MPC · JPL
581977 2015 MG96 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3.0 km MPC · JPL
581978 2015 MV96 23/12/2012 Haleakala Pan-STARRS 2.1 km MPC · JPL
581979 2015 MA97 13/06/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.3 km MPC · JPL
581980 2015 ML97 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2.3 km MPC · JPL
581981 2015 MV99 18/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.2 km MPC · JPL
581982 2015 MZ99 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.8 km MPC · JPL
581983 2015 MY101 05/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1.6 km MPC · JPL
581984 2015 MO104 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.9 km MPC · JPL
581985 2015 MT104 13/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.6 km MPC · JPL
581986 2015 MA105 02/02/2008 Catalina CSS 2.8 km MPC · JPL
581987 2015 MN107 04/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.7 km MPC · JPL
581988 2015 MU108 20/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 2.3 km MPC · JPL
581989 2015 MN109 13/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
581990 2015 MC110 13/01/2013 ESA OGS ESA OGS 3.2 km MPC · JPL
581991 2015 MG111 30/04/2014 Haleakala Pan-STARRS 2.9 km MPC · JPL
581992 2015 MD112 15/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 1.1 km MPC · JPL
581993 2015 MS113 14/02/2013 Haleakala Pan-STARRS 2.5 km MPC · JPL
581994 2015 MK115 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.6 km MPC · JPL
581995 2015 MF116 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
581996 2015 MU117 21/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 1.2 km MPC · JPL
581997 2015 MY123 28/06/2015 Haleakala Pan-STARRS 3.2 km MPC · JPL
581998 2015 MD124 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2.9 km MPC · JPL
581999 2015 MK124 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2.7 km MPC · JPL
582000 2015 MB127 19/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1.5 km MPC · JPL

577.000s  • 578.000s  • 579.000s  • 580.000s  • 581.000s  • 582.000s  • 583.000s  • 584.000s  • 585.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001