Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/408001–409000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408001 2012 DU88 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408002 2012 DT90 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408003 2012 DS92 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408004 2012 DX92 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408005 2012 DR93 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408006 2012 DG94 06/07/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
408007 2012 DH94 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408008 2012 DW95 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408009 2012 DD96 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408010 2012 DQ97 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408011 2012 EK2 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408012 2012 EA3 20/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408013 2012 EB4 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408014 2012 ER4 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408015 2012 ES5 11/04/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
408016 2012 EG9 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408017 2012 EG11 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408018 2012 EW12 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408019 2012 EY15 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408020 2012 FK5 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408021 2012 FB6 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408022 2012 FG8 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408023 2012 FQ9 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408024 2012 FN10 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408025 2012 FL11 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
408026 2012 FT14 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408027 2012 FX14 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408028 2012 FX15 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408029 2012 FY32 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408030 2012 FE37 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408031 2012 FL38 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408032 2012 FM40 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408033 2012 FO42 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
408034 2012 FU47 19/12/2003 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
408035 2012 FC48 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408036 2012 FE49 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408037 2012 FF49 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408038 2012 FP49 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408039 2012 FJ51 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408040 2012 FX53 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408041 2012 FD55 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408042 2012 FQ64 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408043 2012 FN66 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408044 2012 FA67 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408045 2012 FQ67 27/02/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
408046 2012 FV67 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408047 2012 FO70 07/11/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408048 2012 FW71 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408049 2012 FO72 21/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
408050 2012 FD73 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408051 2012 FM73 13/11/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
408052 2012 FM74 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
408053 2012 FP75 26/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
408054 2012 FW75 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408055 2012 FX75 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408056 2012 FL76 23/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
408057 2012 FV77 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408058 2012 FN81 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408059 2012 FA82 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408060 2012 FP82 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408061 2012 FV82 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
408062 2012 GB4 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408063 2012 GZ7 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408064 2012 GZ9 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408065 2012 GV13 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
408066 2012 GE16 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
408067 2012 GK19 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408068 2012 GO23 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408069 2012 GA26 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408070 2012 GF28 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408071 2012 GA30 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408072 2012 GY30 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
408073 2012 GA32 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408074 2012 GC36 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408075 2012 HM5 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408076 2012 HR10 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408077 2012 HO12 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
408078 2012 HE16 29/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
408079 2012 HY31 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408080 2012 HM35 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408081 2012 HU40 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408082 2012 HN41 31/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408083 2012 HC46 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408084 2012 HD52 30/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408085 2012 HO53 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408086 2012 HO56 31/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
408087 2012 HY56 09/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408088 2012 HP57 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408089 2012 HF58 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408090 2012 HA59 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408091 2012 HB61 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408092 2012 HB69 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
408093 2012 JQ3 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408094 2012 JP31 25/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408095 2012 JV51 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
408096 2012 KV19 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408097 2012 TW19 09/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408098 2013 AW 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
408099 2013 AM45 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408100 2013 AX50 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408101 2013 AM82 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
408102 2013 AN89 11/05/2010 WISE WISE 1,7 km MPC · JPL
408103 2013 AW101 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
408104 2013 AV123 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
408105 2013 AU133 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
408106 2013 AC150 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408107 2013 BA13 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408108 2013 BH26 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408109 2013 BK60 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408110 2013 BX62 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408111 2013 BN77 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408112 2013 CL5 10/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
408113 2013 CC13 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408114 2013 CA18 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408115 2013 CF18 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408116 2013 CR19 19/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
408117 2013 CH22 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408118 2013 CD24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
408119 2013 CO24 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408120 2013 CG30 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408121 2013 CQ30 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408122 2013 CN31 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408123 2013 CS32 10/04/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
408124 2013 CR33 05/01/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408125 2013 CF36 25/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408126 2013 CH43 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408127 2013 CL49 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
408128 2013 CW54 22/07/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
408129 2013 CH61 08/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408130 2013 CY61 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408131 2013 CL66 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408132 2013 CT66 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408133 2013 CM67 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408134 2013 CQ67 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408135 2013 CM69 04/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408136 2013 CU70 15/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408137 2013 CF75 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408138 2013 CL75 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408139 2013 CF80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408140 2013 CE84 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408141 2013 CX86 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408142 2013 CO92 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408143 2013 CM99 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408144 2013 CA103 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408145 2013 CM107 30/03/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
408146 2013 CL109 14/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408147 2013 CM115 16/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408148 2013 CB116 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408149 2013 CN122 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408150 2013 CU123 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408151 2013 CX123 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408152 2013 CG124 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408153 2013 CQ126 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
408154 2013 CY126 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408155 2013 CD127 12/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408156 2013 CP137 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408157 2013 CW137 12/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408158 2013 CU139 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408159 2013 CY150 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408160 2013 CA151 29/05/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
408161 2013 CY158 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
408162 2013 CQ161 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408163 2013 CJ163 05/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
408164 2013 CS163 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408165 2013 CH165 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408166 2013 CQ168 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408167 2013 CT169 07/11/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408168 2013 CE174 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408169 2013 CB177 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408170 2013 CP181 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
408171 2013 CD183 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
408172 2013 CV183 10/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408173 2013 CT191 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408174 2013 CC198 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408175 2013 CA199 09/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408176 2013 CM218 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
408177 2013 CX221 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
408178 2013 DW 25/09/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
408179 2013 DH4 03/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408180 2013 DG7 06/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
408181 2013 DR11 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408182 2013 EY2 06/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408183 2013 EK4 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408184 2013 EF6 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408185 2013 EF10 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408186 2013 ED11 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408187 2013 EU11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408188 2013 EO16 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408189 2013 EG18 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408190 2013 EG19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
408191 2013 EC24 15/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408192 2013 EM24 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408193 2013 EA25 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408194 2013 EM26 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408195 2013 EM27 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408196 2013 ER29 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408197 2013 EC31 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408198 2013 EC32 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408199 2013 ES32 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408200 2013 EJ33 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408201 2013 EZ33 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408202 2013 EM34 21/08/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
408203 2013 EQ39 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408204 2013 EZ39 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408205 2013 EM43 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408206 2013 EJ45 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
408207 2013 EH49 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408208 2013 EM49 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408209 2013 ED54 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408210 2013 EW59 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408211 2013 EO62 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408212 2013 EJ64 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408213 2013 EN66 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408214 2013 ES66 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408215 2013 EP68 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408216 2013 EC71 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408217 2013 EF73 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408218 2013 EE79 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
408219 2013 EP81 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408220 2013 EJ85 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408221 2013 EW86 20/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408222 2013 EM87 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408223 2013 EL90 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408224 2013 EO90 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408225 2013 EK91 01/11/2011 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
408226 2013 EW91 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408227 2013 EP94 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408228 2013 ED95 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408229 2013 EM96 25/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408230 2013 EA97 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408231 2013 ES97 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408232 2013 EN98 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408233 2013 EK99 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408234 2013 EY100 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408235 2013 EW101 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408236 2013 EU102 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408237 2013 EJ103 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
408238 2013 EF104 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408239 2013 EH105 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408240 2013 ES109 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408241 2013 EE111 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408242 2013 EF113 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408243 2013 EA116 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408244 2013 EH117 23/03/2009 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
408245 2013 EA120 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408246 2013 EL121 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408247 2013 EL123 10/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408248 2013 EC125 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408249 2013 EC127 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408250 2013 EY127 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
408251 2013 EB128 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408252 2013 EU128 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408253 2013 EV128 04/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408254 2013 FA 10/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408255 2013 FT2 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408256 2013 FY2 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
408257 2013 FT6 21/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
408258 2013 FN8 15/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408259 2013 FZ8 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
408260 2013 FN9 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
408261 2013 FD10 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408262 2013 FL11 28/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
408263 2013 FL12 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408264 2013 FX15 17/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408265 2013 FA16 08/08/2010 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
408266 2013 FL16 17/04/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408267 2013 FA17 24/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408268 2013 FC17 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408269 2013 FG18 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408270 2013 FL18 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408271 2013 FN18 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408272 2013 FO19 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408273 2013 FR19 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408274 2013 FJ21 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408275 2013 FK21 26/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
408276 2013 FV21 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408277 2013 FE23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408278 2013 FB27 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408279 2013 GM 18/01/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408280 2013 GP 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
408281 2013 GJ1 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408282 2013 GY3 24/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408283 2013 GE4 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408284 2013 GG9 03/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408285 2013 GK9 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408286 2013 GK11 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408287 2013 GR11 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408288 2013 GT11 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408289 2013 GN12 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408290 2013 GX12 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408291 2013 GF13 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408292 2013 GT14 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408293 2013 GV14 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408294 2013 GD15 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408295 2013 GP15 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408296 2013 GY16 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408297 2013 GE20 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408298 2013 GH20 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408299 2013 GP23 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
408300 2013 GH24 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408301 2013 GK24 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408302 2013 GA27 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408303 2013 GO27 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408304 2013 GP28 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408305 2013 GP29 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408306 2013 GB30 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408307 2013 GG31 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408308 2013 GF33 18/02/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408309 2013 GG33 14/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408310 2013 GY36 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408311 2013 GN37 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408312 2013 GL38 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408313 2013 GU40 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408314 2013 GV40 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408315 2013 GL42 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408316 2013 GQ43 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408317 2013 GU43 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408318 2013 GG47 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408319 2013 GC49 10/02/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408320 2013 GE50 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408321 2013 GF50 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408322 2013 GR52 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408323 2013 GZ52 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408324 2013 GA53 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408325 2013 GF53 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
408326 2013 GU53 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408327 2013 GM55 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
408328 2013 GY63 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408329 2013 GA67 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408330 2013 GE68 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
408331 2013 GW71 28/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
408332 2013 GO73 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408333 2013 GT73 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408334 2013 GN74 06/02/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
408335 2013 GZ74 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408336 2013 GK75 26/02/2009 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
408337 2013 GZ75 16/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408338 2013 GM77 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408339 2013 GH78 10/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408340 2013 GO79 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
408341 2013 GR79 12/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408342 2013 GB81 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408343 2013 GM81 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408344 2013 GN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408345 2013 GJ82 01/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408346 2013 GC83 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408347 2013 GK83 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
408348 2013 GL83 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408349 2013 GS83 03/03/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
408350 2013 GS84 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408351 2013 GU84 31/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408352 2013 GD85 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
408353 2013 GM86 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408354 2013 GC87 31/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408355 2013 GX88 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
408356 2013 GE89 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408357 2013 GS89 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408358 2013 GU89 26/06/2006 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
408359 2013 GO90 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408360 2013 GT90 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408361 2013 GF91 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408362 2013 GG91 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408363 2013 GS91 04/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408364 2013 GW91 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
408365 2013 GX91 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408366 2013 GZ91 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408367 2013 GM93 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408368 2013 GN94 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408369 2013 GP94 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
408370 2013 GS94 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408371 2013 GF95 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408372 2013 GH95 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408373 2013 GQ95 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408374 2013 GW95 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408375 2013 GZ95 11/05/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
408376 2013 GG96 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
408377 2013 GU96 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408378 2013 GB98 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408379 2013 GC98 17/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
408380 2013 GP98 18/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408381 2013 GP99 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
408382 2013 GU99 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408383 2013 GG100 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408384 2013 GH101 11/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408385 2013 GJ101 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408386 2013 GQ102 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408387 2013 GF103 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408388 2013 GC104 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408389 2013 GK105 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408390 2013 GX105 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408391 2013 GM106 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408392 2013 GX108 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408393 2013 GG109 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
408394 2013 GQ109 08/06/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
408395 2013 GE111 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408396 2013 GL111 16/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
408397 2013 GU111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408398 2013 GV111 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408399 2013 GY111 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408400 2013 GZ111 18/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408401 2013 GC112 14/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
408402 2013 GE112 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
408403 2013 GE113 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408404 2013 GF113 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408405 2013 GS113 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408406 2013 GT113 31/12/2008 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
408407 2013 GR122 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408408 2013 GB123 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408409 2013 GS123 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408410 2013 GY124 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408411 2013 GH127 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408412 2013 GO127 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408413 2013 GT127 15/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408414 2013 GA130 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408415 2013 GG134 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408416 2013 GP134 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408417 2013 GA135 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408418 2013 GB135 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
408419 2013 HG 28/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
408420 2013 HX 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
408421 2013 HA1 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408422 2013 HQ1 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408423 2013 HV1 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408424 2013 HE2 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408425 2013 HX2 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408426 2013 HX3 01/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408427 2013 HD6 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408428 2013 HO6 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408429 2013 HO8 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408430 2013 HS9 01/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408431 2013 HH14 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408432 2013 HK14 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408433 2013 HL14 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408434 2013 HO14 30/11/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408435 2013 HR14 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408436 2013 HJ15 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408437 2013 HV15 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408438 2013 HX15 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408439 2013 HA16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408440 2013 HN21 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408441 2013 HP21 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408442 2013 HV21 21/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408443 2013 HQ22 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408444 2013 HZ22 11/04/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
408445 2013 HK23 27/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408446 2013 HL23 29/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
408447 2013 HN23 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408448 2013 HK24 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408449 2013 HR25 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408450 2013 HG26 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408451 2013 HT26 16/02/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
408452 2013 HX26 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408453 2013 HO27 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408454 2013 HL28 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
408455 2013 HF34 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408456 2013 HQ37 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
408457 2013 HT41 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408458 2013 HC47 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408459 2013 HR52 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
408460 2013 HB54 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408461 2013 HC56 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408462 2013 HE56 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408463 2013 HR59 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408464 2013 HW60 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408465 2013 HP62 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408466 2013 HE64 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408467 2013 HR65 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
408468 2013 HU68 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408469 2013 HH71 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408470 2013 HG76 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408471 2013 HG79 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408472 2013 HY80 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408473 2013 HP82 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408474 2013 HY87 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408475 2013 HP92 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408476 2013 HC93 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408477 2013 HM99 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408478 2013 HW102 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408479 2013 HU105 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408480 2013 HX115 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408481 2013 HQ117 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408482 2013 HO121 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
408483 2013 HF138 07/08/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
408484 2013 HW142 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
408485 2013 JS5 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408486 2013 JN6 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
408487 2013 JP8 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408488 2013 JY8 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408489 2013 JC9 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
408490 2013 JG9 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408491 2013 JV10 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408492 2013 JG11 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408493 2013 JW13 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408494 2013 JR15 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408495 2013 JA19 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408496 2013 JK19 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408497 2013 JV20 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408498 2013 JE21 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
408499 2013 JP21 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408500 2013 JV21 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408501 2013 JO24 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
408502 2013 JP24 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408503 2013 JT24 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
408504 2013 JM25 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408505 2013 JZ25 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408506 2013 JJ26 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408507 2013 JK27 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408508 2013 JA28 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408509 2013 JW30 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408510 2013 JO31 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408511 2013 JS32 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
408512 2013 JT32 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408513 2013 JO36 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
408514 2013 JT36 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408515 2013 JY36 16/04/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
408516 2013 JF37 18/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
408517 2013 JK37 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
408518 2013 JZ37 27/01/2010 WISE WISE 4,1 km MPC · JPL
408519 2013 JB38 05/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
408520 2013 JC38 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408521 2013 JB39 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408522 2013 JQ39 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408523 2013 JK40 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408524 2013 JS41 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408525 2013 JR43 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408526 2013 JV43 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408527 2013 JZ43 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408528 2013 JP46 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408529 2013 JB47 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408530 2013 JP47 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408531 2013 JB48 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408532 2013 JF48 06/11/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
408533 2013 JR48 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
408534 2013 JD51 28/07/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
408535 2013 JR51 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
408536 2013 JN52 11/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408537 2013 JX53 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408538 2013 JY53 17/07/2009 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
408539 2013 JO54 20/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408540 2013 JT54 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408541 2013 JE55 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408542 2013 JL55 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408543 2013 JH60 15/01/2005 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
408544 2013 JJ60 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408545 2013 JT60 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408546 2013 JN61 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408547 2013 JX61 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408548 2013 KQ3 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408549 2013 KM5 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408550 2013 KW5 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408551 2013 KG8 08/03/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408552 2013 KH8 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408553 2013 KM8 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408554 2013 KR9 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408555 2013 KK10 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408556 2013 KB11 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408557 2013 KQ11 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408558 2013 KP12 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408559 2013 KT12 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408560 2013 KA14 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
408561 2013 KC14 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408562 2013 KJ14 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408563 2013 KD15 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408564 2013 KJ17 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408565 2013 KQ18 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
408566 2013 LR1 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
408567 2013 LL3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408568 2013 LL4 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
408569 2013 LG5 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408570 2013 LO5 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408571 2013 LP5 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,2 km MPC · JPL
408572 2013 LU5 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408573 2013 LH6 08/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408574 2013 LA7 22/01/2010 WISE WISE 5,1 km MPC · JPL
408575 2013 LG8 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408576 2013 LK11 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
408577 2013 LU11 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
408578 2013 LK13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408579 2013 LR16 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408580 2013 LN18 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408581 2013 LR18 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
408582 2013 LB19 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408583 2013 LT20 22/04/2007 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
408584 2013 LK22 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408585 2013 LW22 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408586 2013 LL23 17/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408587 2013 LV24 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408588 2013 LZ24 23/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408589 2013 LZ25 31/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408590 2013 LP26 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408591 2013 LA32 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
408592 2013 LE32 16/04/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
408593 2013 LG32 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408594 2013 LJ32 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408595 2013 LP33 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
408596 2013 LG34 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408597 2013 LB35 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408598 2013 MB2 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408599 2013 MJ2 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408600 2013 ME6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408601 2013 MV11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
408602 2013 NN1 20/09/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
408603 2013 OC7 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408604 2013 OG10 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408605 2013 QB19 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408606 2013 QY25 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
408607 2013 QF26 10/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
408608 2013 QK49 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 21885| 3,1 km MPC · JPL
408609 2013 RA73 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
408610 2013 TA40 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408611 2013 YO16 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408612 2014 FE30 12/03/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
408613 2014 GT16 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
408614 2014 HM164 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
408615 2014 KJ16 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408616 2014 KT33 14/04/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408617 2014 KQ34 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,9 km MPC · JPL
408618 2014 KT42 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408619 2014 KK53 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408620 2014 KB56 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408621 2014 KN57 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408622 2014 KQ65 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408623 2014 KO70 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408624 2014 KS71 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
408625 2014 KN74 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408626 2014 KP89 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408627 2014 KO93 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408628 2014 KO94 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408629 2014 KM99 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
408630 2014 LC11 16/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
408631 2014 LD11 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408632 2014 LE12 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408633 2014 LF13 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408634 2014 LO16 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
408635 2014 LQ17 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
408636 2014 LL19 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408637 2014 LO25 27/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
408638 2014 MJ1 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408639 2014 MC4 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408640 2014 MM4 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
408641 2014 MX7 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408642 2014 MT9 03/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
408643 2014 MR10 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408644 2014 MS13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408645 2014 MV13 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408646 2014 MB14 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408647 2014 MG14 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408648 2014 MA15 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
408649 2014 MB15 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408650 2014 MC15 16/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
408651 2014 MN15 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408652 2014 MO15 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408653 2014 MQ15 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408654 2014 MX19 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408655 2014 MD20 20/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408656 2014 ML20 21/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
408657 2014 MO20 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408658 2014 MV20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408659 2014 ME24 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408660 2014 MJ24 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408661 2014 MS24 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
408662 2014 MG25 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408663 2014 MS25 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408664 2014 MC26 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408665 2014 MF28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408666 2014 MT28 20/07/2009 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
408667 2014 MU30 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408668 2014 MM31 30/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
408669 2014 MX31 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
408670 2014 MA37 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
408671 2014 MB37 19/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
408672 2014 MN37 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
408673 2014 MB38 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408674 2014 MC38 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
408675 2014 MG38 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408676 2014 MK38 15/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
408677 2014 MM38 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
408678 2014 MS38 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
408679 2014 MA39 18/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408680 2014 MO39 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
408681 2014 MX39 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
408682 2014 MA43 14/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408683 2014 MM43 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408684 2014 MR47 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
408685 2014 MN49 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408686 2014 MQ49 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408687 2014 MA50 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408688 2014 MU52 03/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
408689 2014 MT54 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408690 2014 MS56 25/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
408691 2014 MX56 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408692 2014 MR57 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
408693 2014 MM61 09/02/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
408694 2014 MT61 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408695 2014 MT62 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
408696 2014 ME63 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408697 2014 MX63 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408698 2014 ML64 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
408699 2014 MS68 16/03/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
408700 2014 ND12 07/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408701 2014 NZ30 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408702 2014 ND31 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408703 2014 NF31 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
408704 2014 NG31 13/01/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
408705 2014 NG33 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
408706 2014 NT33 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
408707 2014 NB48 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408708 2014 NX49 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408709 2014 NW52 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408710 2014 NP53 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
408711 2014 NB54 28/08/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
408712 2014 NL54 11/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
408713 2014 NR59 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408714 2014 NY61 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408715 2014 OJ4 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408716 2014 OS4 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
408717 2014 OK15 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
408718 2014 OO16 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408719 2014 OL17 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408720 2014 OY18 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
408721 2014 OC22 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408722 2014 OE28 14/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
408723 2014 OY32 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408724 2014 OR33 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
408725 2014 OL36 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408726 2014 OG41 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408727 2014 ON42 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
408728 2014 OL47 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408729 2014 OF49 21/01/1993 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408730 2014 OJ49 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
408731 2014 OF52 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408732 2014 OT56 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408733 2014 OO59 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408734 2014 OB63 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408735 2014 OX65 21/04/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
408736 2014 OB66 15/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408737 2014 OE66 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408738 2014 OG80 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
408739 2014 OO80 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
408740 2014 OL109 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
408741 2014 OM111 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
408742 2014 OF112 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
408743 2014 OT115 25/09/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
408744 2014 OF127 13/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
408745 2014 OJ129 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
408746 2014 OG141 28/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408747 2014 OP179 30/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408748 2014 OZ241 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
408749 2014 OT276 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408750 4308 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 850 m MPC · JPL
408751 1987 SF3 26/09/1987 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 400 m MPC · JPL
408752 1991 TB2 03/10/1991 Palomar J. E. Mueller APO 1,4 km MPC · JPL
408753 1992 SU3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408754 1992 SX10 27/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
408755 1993 TG6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
408756 1995 FU8 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408757 1995 SS19 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408758 1995 UK78 23/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
408759 1997 CL23 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408760 1997 SA6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408761 1997 TV2 03/10/1997 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
408762 1997 TZ22 06/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408763 1998 BU16 07/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
408764 1998 BC22 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408765 1998 DY21 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
408766 1998 QO58 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408767 1998 SK20 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
408768 1998 SQ49 26/09/1998 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408769 1998 TW22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408770 1998 TQ38 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
408771 1998 US50 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408772 1998 WU2 17/11/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
408773 1998 WX25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408774 1998 XT6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
408775 1999 CT15 11/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408776 1999 GM56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
408777 1999 JD111 08/05/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
408778 1999 TE64 06/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
408779 1999 UV32 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
408780 1999 VQ17 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
408781 1999 VP57 04/11/1999 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
408782 1999 VO65 04/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408783 1999 VQ71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
408784 1999 WS22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
408785 1999 XY145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408786 1999 XA146 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
408787 2000 AK221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
408788 2000 BN20 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
408789 2000 DL77 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
408790 2000 EK99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
408791 2000 FQ72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
408792 2000 GF2 03/04/2000 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
408793 2000 GH58 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408794 2000 GG186 10/04/2000 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
408795 2000 JH75 04/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
408796 2000 OE7 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408797 2000 SM4 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
408798 2000 SG7 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408799 2000 SL55 24/09/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
408800 2000 SZ79 24/09/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408801 2000 SQ134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
408802 2000 ST138 23/09/2000 Socorro LINEAR 18466| 3,2 km MPC · JPL
408803 2000 SZ143 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408804 2000 SP204 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408805 2000 SG239 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408806 2000 SN248 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408807 2000 SU248 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408808 2000 SQ253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408809 2000 TX5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408810 2000 TO17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408811 2000 UR25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408812 2000 UK38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408813 2000 UF61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408814 2000 US75 31/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408815 2000 UA107 30/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408816 2000 WU11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408817 2000 WU63 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408818 2000 WY138 21/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408819 2000 YM108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408820 2001 FR38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
408821 2001 FH185 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
408822 2001 FO219 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 680 m MPC · JPL
408823 2001 KC29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408824 2001 OG37 20/07/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
408825 2001 OF84 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
408826 2001 PP31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
408827 2001 PF42 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
408828 2001 QU89 16/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
408829 2001 QO158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
408830 2001 QN169 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
408831 2001 QK288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
408832 2001 QJ298 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 255 km MPC · JPL
408833 2001 RV7 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
408834 2001 RQ43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408835 2001 RA52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408836 2001 RM98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408837 2001 RS102 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
408838 2001 RF113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408839 2001 RH118 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
408840 2001 RV131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408841 2001 RN140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408842 2001 RL154 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
408843 2001 RQ154 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408844 2001 SR19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408845 2001 SV60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408846 2001 SN75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408847 2001 SX91 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408848 2001 SB98 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408849 2001 SY122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408850 2001 SU130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408851 2001 SL133 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408852 2001 SV172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408853 2001 SN174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408854 2001 SB192 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408855 2001 SL193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408856 2001 SL217 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408857 2001 SB221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408858 2001 SD223 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
408859 2001 SR236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408860 2001 SL259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408861 2001 SH269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408862 2001 SE282 24/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
408863 2001 SJ283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408864 2001 SR288 17/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408865 2001 SF302 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408866 2001 SF321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408867 2001 SE324 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408868 2001 SY324 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408869 2001 SD348 26/09/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
408870 2001 TX9 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408871 2001 TZ68 25/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408872 2001 TF90 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408873 2001 TU117 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408874 2001 TK120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408875 2001 TQ123 22/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408876 2001 TZ135 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
408877 2001 TO138 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
408878 2001 TL178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408879 2001 TY183 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408880 2001 TF204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408881 2001 TV237 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
408882 2001 TN238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
408883 2001 TO248 14/10/2001 Apache Point SDSS 490 m MPC · JPL
408884 2001 TG257 08/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
408885 2001 TU258 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408886 2001 UB6 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408887 2001 UE12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
408888 2001 UL12 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408889 2001 UO14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
408890 2001 UU28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408891 2001 UY38 17/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408892 2001 UR40 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408893 2001 UJ42 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408894 2001 UG86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408895 2001 UB106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408896 2001 UF108 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408897 2001 UD165 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
408898 2001 UU184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408899 2001 UC216 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408900 2001 UM229 16/10/2001 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408901 2001 VN28 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
408902 2001 VA29 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408903 2001 VK54 10/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408904 2001 VN56 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408905 2001 VL61 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408906 2001 VO82 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408907 2001 VX85 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408908 2001 VD109 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
408909 2001 VX110 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
408910 2001 WS36 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408911 2001 WH45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408912 2001 WD53 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408913 2001 WL55 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408914 2001 WO75 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408915 2001 WO95 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
408916 2001 WK102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
408917 2001 XW32 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408918 2001 XP48 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408919 2001 XM49 10/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408920 2001 XV72 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408921 2001 XE80 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408922 2001 XV94 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408923 2001 XP149 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408924 2001 XC192 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408925 2001 XO199 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408926 2001 XW218 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408927 2001 XD264 14/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
408928 2001 YY35 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408929 2001 YJ40 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408930 2001 YG49 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
408931 2001 YA157 19/12/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
408932 2002 AA129 09/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408933 2002 AO131 08/01/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408934 2002 AN138 09/01/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408935 2002 AY150 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408936 2002 AJ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
408937 2002 CJ72 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
408938 2002 CX73 07/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408939 2002 CY114 08/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408940 2002 CM128 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
408941 2002 CN128 07/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408942 2002 CK133 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408943 2002 CT219 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
408944 2002 CX256 09/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
408945 2002 CQ300 11/02/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
408946 2002 CX313 12/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408947 2002 DY8 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
408948 2002 DH20 22/02/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408949 2002 ER90 12/03/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
408950 2002 EU98 13/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408951 2002 EW133 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408952 2002 ER145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408953 2002 EM151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408954 2002 ER155 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
408955 2002 FK29 20/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408956 2002 GH2 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
408957 2002 GJ76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
408958 2002 GC126 12/04/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
408959 2002 GP138 12/04/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
408960 2002 GZ140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
408961 2002 GT181 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408962 2002 JD150 01/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
408963 2002 KQ3 17/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408964 2002 NR64 02/07/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
408965 2002 NN71 08/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
408966 2002 OR26 19/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
408967 2002 OW27 22/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
408968 2002 OJ31 17/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
408969 2002 PS92 14/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
408970 2002 PV114 15/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
408971 2002 PD184 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,7 km MPC · JPL
408972 2002 PT187 08/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
408973 2002 QB69 27/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
408974 2002 QW77 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
408975 2002 QL93 29/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
408976 2002 QQ110 17/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
408977 2002 QG113 27/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
408978 2002 QV114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
408979 2002 QL130 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
408980 2002 RB126 11/09/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 680 m MPC · JPL
408981 2002 RS274 04/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
408982 2002 SP 20/09/2002 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
408983 2002 SL9 05/09/2002 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
408984 2002 SA67 17/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
408985 2002 SE73 16/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
408986 2002 TF69 09/10/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
408987 2002 TD71 03/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
408988 2002 TN85 02/10/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
408989 2002 TW141 05/10/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
408990 2002 TY272 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408991 2002 TL277 10/10/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408992 2002 TP279 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408993 2002 TF324 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
408994 2002 TG334 05/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
408995 2002 UZ36 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408996 2002 UC60 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
408997 2002 UC78 31/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
408998 2002 VB27 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408999 2002 VO64 06/11/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
409000 2002 VF107 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

404.000s  • 405.000s  • 406.000s  • 407.000s  • 408.000s  • 409.000s  • 410.000s  • 411.000s  • 412.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001