Danh sách tiểu hành tinh/196001–197000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196001 2002 RX238 13/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
196002 2002 RU239 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
196003 2002 RJ240 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,4 km MPC · JPL
196004 2002 RN241 15/09/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
196005 Róbertschiller 2002 RS241 12/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
196006 2002 RJ242 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
196007 2002 RT242 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196008 2002 RV242 05/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
196009 2002 RF248 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196010 2002 RP248 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
196011 2002 RR250 03/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196012 2002 RY250 09/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196013 2002 RN254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196014 2002 RV258 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
196015 2002 RD263 13/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196016 2002 RE263 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196017 2002 RH273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196018 2002 RP279 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196019 2002 SM1 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196020 2002 SC2 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196021 2002 ST2 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196022 2002 SQ5 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196023 2002 SW6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196024 2002 SB7 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196025 2002 SP9 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196026 2002 SL13 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
196027 2002 SB14 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196028 2002 SF14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196029 2002 SL14 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196030 2002 SJ20 26/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196031 2002 SV20 26/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196032 2002 SH21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196033 2002 SU21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196034 2002 SV25 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
196035 Haraldbill 2002 SZ27 30/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 5,4 km MPC · JPL
196036 2002 SL40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196037 2002 SX42 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
196038 2002 SM43 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
196039 2002 SS44 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
196040 2002 SC45 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
196041 2002 SO48 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196042 2002 SD49 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
196043 2002 ST49 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196044 2002 SU50 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196045 2002 SN53 19/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
196046 2002 SE56 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196047 2002 SS57 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
196048 2002 SM60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196049 2002 SS61 17/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196050 2002 SG63 16/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
196051 2002 SW65 16/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196052 2002 SB66 16/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196053 2002 SE68 26/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196054 2002 TK 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196055 2002 TC1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
196056 2002 TK2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
196057 2002 TN12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
196058 2002 TU15 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196059 2002 TT16 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
196060 2002 TD20 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196061 2002 TC26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
196062 2002 TN33 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196063 2002 TD34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196064 2002 TG34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196065 2002 TK38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196066 2002 TH45 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
196067 2002 TF55 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
196068 2002 TW55 02/10/2002 Socorro LINEAR APO +1km · 890 m MPC · JPL
196069 2002 TY62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
196070 2002 TA65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 6,4 km MPC · JPL
196071 2002 TE65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 5,9 km MPC · JPL
196072 2002 TE69 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
196073 2002 TQ74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
196074 2002 TT74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196075 2002 TD76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196076 2002 TL77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
196077 2002 TT79 01/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
196078 2002 TH80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
196079 2002 TN81 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
196080 2002 TX83 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196081 2002 TO84 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
196082 2002 TB86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196083 2002 TH87 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196084 2002 TH88 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196085 2002 TU88 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196086 2002 TD90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196087 2002 TU96 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
196088 2002 TR99 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196089 2002 TB102 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196090 2002 TS102 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196091 2002 TG103 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196092 2002 TH113 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
196093 2002 TW113 03/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
196094 2002 TT117 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
196095 2002 TR119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196096 2002 TK120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196097 2002 TP123 04/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196098 2002 TW123 04/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196099 2002 TE125 04/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196100 2002 TZ126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196101 2002 TD127 04/10/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
196102 2002 TA133 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196103 2002 TX133 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
196104 2002 TC134 04/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
196105 2002 TC137 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196106 2002 TV142 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196107 2002 TH145 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196108 2002 TX147 05/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196109 2002 TS148 05/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196110 2002 TB157 05/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196111 2002 TM168 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196112 2002 TH169 03/10/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
196113 2002 TY169 03/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
196114 2002 TD170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196115 2002 TN170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196116 2002 TY170 03/10/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196117 2002 TE173 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196118 2002 TY173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
196119 2002 TO174 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196120 2002 TA178 11/10/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
196121 2002 TW185 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
196122 2002 TL193 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196123 2002 TN193 03/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196124 2002 TU194 03/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196125 2002 TM202 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196126 2002 TE206 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
196127 2002 TP206 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196128 2002 TQ206 04/10/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
196129 2002 TT210 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196130 2002 TK213 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196131 2002 TE225 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196132 2002 TG231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
196133 2002 TO238 07/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196134 2002 TH240 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196135 2002 TZ244 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
196136 2002 TW247 07/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196137 2002 TR248 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
196138 2002 TX253 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196139 2002 TW261 10/10/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196140 2002 TO264 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196141 2002 TL268 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
196142 2002 TB270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196143 2002 TZ270 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196144 2002 TE274 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196145 2002 TU279 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
196146 2002 TY281 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196147 2002 TX294 13/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196148 2002 TE317 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
196149 2002 TG319 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,7 km MPC · JPL
196150 2002 TT337 05/10/2002 Apache Point SDSS 900 m MPC · JPL
196151 2002 UG7 28/10/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
196152 2002 UG9 28/10/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196153 2002 UO31 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196154 2002 UH47 31/10/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
196155 2002 UJ51 29/10/2002 Apache Point SDSS 6,4 km MPC · JPL
196156 2002 UM61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
196157 2002 UV61 30/10/2002 Apache Point SDSS 4,8 km MPC · JPL
196158 2002 VV8 01/11/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
196159 2002 VT17 07/11/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
196160 2002 VW26 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
196161 2002 VM37 04/11/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196162 2002 VW41 05/11/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
196163 2002 VD43 04/11/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196164 2002 VZ46 05/11/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196165 2002 VV51 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196166 2002 VE54 06/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196167 2002 VO57 06/11/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
196168 2002 VW62 06/11/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196169 2002 VF69 08/11/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
196170 2002 VZ80 07/11/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196171 2002 VH96 11/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196172 2002 VZ99 10/11/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
196173 2002 VT118 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
196174 2002 WQ11 28/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196175 2002 XR2 01/12/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
196176 2002 XQ6 01/12/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196177 2002 XY7 02/12/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196178 2002 XA49 10/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196179 2002 XZ60 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196180 2002 XH86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196181 2002 XE116 07/12/2002 Apache Point SDSS 970 m MPC · JPL
196182 2002 YP10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196183 2002 YQ11 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196184 2002 YP13 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196185 2002 YB29 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196186 2002 YF31 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196187 2002 YB32 31/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196188 2003 AS4 01/01/2003 Kingsnake J. V. McClusky 3,0 km MPC · JPL
196189 2003 AG28 04/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196190 2003 AC29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196191 2003 AX34 07/01/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
196192 2003 AN39 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196193 2003 AD40 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196194 2003 AZ43 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196195 2003 AW49 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196196 2003 AU57 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196197 2003 AC75 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196198 2003 AF94 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196199 2003 BA 16/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196200 2003 BZ1 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196201 2003 BP7 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196202 2003 BL9 26/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196203 2003 BB10 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196204 2003 BQ12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196205 2003 BQ15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196206 2003 BM17 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
196207 2003 BC19 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
196208 2003 BG20 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
196209 2003 BY21 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196210 2003 BM25 25/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
196211 2003 BT30 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196212 2003 BV31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196213 2003 BL32 27/01/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
196214 2003 BD37 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196215 2003 BG38 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196216 2003 BA42 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196217 2003 BR42 29/01/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196218 2003 BH44 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196219 2003 BF46 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196220 2003 BK51 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196221 2003 BM52 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196222 2003 BW52 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196223 2003 BO53 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
196224 2003 BA55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
196225 2003 BD57 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196226 2003 BS61 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196227 2003 BR63 28/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
196228 2003 BM64 29/01/2003 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
196229 2003 BC67 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
196230 2003 BO80 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196231 2003 BL82 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196232 2003 BN84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 830 m MPC · JPL
196233 2003 BC92 25/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
196234 2003 CH2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196235 2003 CJ2 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196236 2003 CV2 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196237 2003 CL10 02/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196238 2003 CY10 03/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196239 2003 CZ17 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
196240 2003 CH18 08/02/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196241 2003 CT19 08/02/2003 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
196242 2003 CV21 03/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
196243 2003 DS2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
196244 2003 DH8 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196245 2003 DB9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 800 m MPC · JPL
196246 2003 DL9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 940 m MPC · JPL
196247 2003 DP9 25/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
196248 2003 DX13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
196249 2003 DA14 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196250 2003 DN17 22/02/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,6 km MPC · JPL
196251 2003 DL21 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196252 2003 DY23 23/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196253 2003 DC24 22/02/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
196254 2003 DU24 23/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
196255 2003 EZ 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
196256 2003 EH1 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS AMO 2,1 km MPC · JPL
196257 2003 EM3 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196258 2003 EM5 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196259 2003 ED6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196260 2003 EE7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196261 2003 EQ9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
196262 2003 EK10 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196263 2003 EW10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196264 2003 EE11 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196265 2003 EF11 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196266 2003 EC12 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196267 2003 EF12 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196268 2003 ES15 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196269 2003 EG17 05/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196270 2003 EK19 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196271 2003 ED20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 910 m MPC · JPL
196272 2003 EE21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196273 2003 EC22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196274 2003 ET22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196275 2003 EJ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196276 2003 EP24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196277 2003 EH26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196278 2003 ES26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196279 2003 ET28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
196280 2003 EL29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196281 2003 EM29 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196282 2003 EX31 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196283 2003 ES33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196284 2003 EO36 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
196285 2003 ET41 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196286 2003 ED45 07/03/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
196287 2003 EQ45 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196288 2003 EU48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196289 2003 EZ48 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196290 2003 EP49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196291 2003 EP50 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196292 2003 ES52 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196293 2003 EV58 11/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
196294 2003 ER59 12/03/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196295 2003 EP61 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196296 2003 EY61 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196297 2003 FA 21/03/2003 Wrightwood J. W. Young 1,1 km MPC · JPL
196298 2003 FQ 22/03/2003 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,3 km MPC · JPL
196299 2003 FN1 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
196300 2003 FW3 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196301 2003 FG6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
196302 2003 FJ10 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196303 2003 FG12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196304 2003 FY14 23/03/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
196305 2003 FN15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196306 2003 FT16 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
196307 2003 FL19 25/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196308 2003 FX23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196309 2003 FD24 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
196310 2003 FO24 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
196311 2003 FV28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
196312 2003 FB29 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
196313 2003 FF31 23/03/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
196314 2003 FF34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
196315 2003 FR34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196316 2003 FZ34 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
196317 2003 FR37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196318 2003 FZ37 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
196319 2003 FB39 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
196320 2003 FE40 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196321 2003 FU41 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
196322 2003 FY41 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
196323 2003 FT42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196324 2003 FV43 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
196325 2003 FL47 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196326 2003 FM49 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
196327 2003 FE51 25/03/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
196328 2003 FB54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
196329 2003 FW54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
196330 2003 FN55 26/03/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
196331 2003 FY56 26/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
196332 2003 FM58 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196333 2003 FS60 26/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
196334 2003 FM64 26/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196335 2003 FH68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196336 2003 FN71 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196337 2003 FG73 26/03/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
196338 2003 FB74 26/03/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
196339 2003 FM76 27/03/2003 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
196340 2003 FH78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196341 2003 FV78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196342 2003 FP79 27/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196343 2003 FA83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196344 2003 FJ83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196345 2003 FB84 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196346 2003 FU88 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196347 2003 FA89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196348 2003 FS89 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196349 2003 FC90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196350 2003 FM90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196351 2003 FC91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196352 2003 FG96 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196353 2003 FC101 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
196354 2003 FL102 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196355 2003 FB103 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
196356 2003 FV103 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196357 2003 FD104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196358 2003 FT104 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
196359 2003 FE105 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196360 2003 FR106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196361 2003 FS106 27/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
196362 2003 FT108 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
196363 2003 FA109 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196364 2003 FX110 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
196365 2003 FX113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196366 2003 FY113 31/03/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196367 2003 FA114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196368 2003 FO114 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196369 2003 FY115 31/03/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196370 2003 FL117 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
196371 2003 FA118 25/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196372 2003 FH119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
196373 2003 FO127 27/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
196374 2003 FO130 25/03/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
196375 2003 FR131 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196376 2003 GM1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196377 2003 GM2 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196378 2003 GU2 01/04/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
196379 2003 GE3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196380 2003 GM3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196381 2003 GZ3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196382 2003 GZ4 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196383 2003 GC5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196384 2003 GW5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196385 2003 GM6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196386 2003 GR6 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
196387 2003 GU6 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
196388 2003 GS8 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196389 2003 GG11 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
196390 2003 GZ12 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196391 2003 GQ19 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
196392 2003 GX22 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
196393 2003 GD23 04/04/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196394 2003 GL23 04/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196395 2003 GE24 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196396 2003 GH24 07/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196397 2003 GS25 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196398 2003 GW27 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
196399 2003 GE32 08/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
196400 2003 GM32 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196401 2003 GM33 03/04/2003 Cerro Tololo DLS 2,2 km MPC · JPL
196402 2003 GN34 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196403 2003 GW34 07/04/2003 Kvistaberg UDAS 3,4 km MPC · JPL
196404 2003 GO37 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196405 2003 GX37 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196406 2003 GF42 04/04/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,0 km MPC · JPL
196407 2003 GM46 08/04/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196408 2003 GW47 08/04/2003 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
196409 2003 GN48 09/04/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
196410 2003 GN49 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196411 Umurhan 2003 GW51 01/04/2003 Kitt Peak M. W. Buie 940 m MPC · JPL
196412 2003 GK54 01/04/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
196413 2003 GS54 03/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196414 2003 GS55 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
196415 2003 HE 21/04/2003 Siding Spring R. H. McNaught 1,0 km MPC · JPL
196416 2003 HP1 23/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
196417 2003 HP2 21/04/2003 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
196418 2003 HX5 24/04/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
196419 2003 HF9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196420 2003 HO9 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
196421 2003 HS9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
196422 2003 HF11 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
196423 2003 HL12 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196424 2003 HJ14 26/04/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196425 2003 HA20 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196426 2003 HB20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196427 2003 HG20 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
196428 2003 HJ20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
196429 2003 HS20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
196430 2003 HE21 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196431 2003 HB22 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
196432 2003 HA28 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196433 2003 HO28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
196434 2003 HW29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196435 2003 HD30 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196436 2003 HL30 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196437 2003 HU31 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196438 2003 HM33 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
196439 2003 HU33 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196440 2003 HQ35 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 13 km MPC · JPL
196441 2003 HL36 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
196442 2003 HF37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196443 2003 HK37 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
196444 2003 HQ37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196445 2003 HW37 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
196446 2003 HP39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196447 2003 HO43 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196448 2003 HH44 27/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
196449 2003 HB47 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196450 2003 HH47 28/04/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196451 2003 HO47 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196452 2003 HO48 30/04/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196453 2003 HC49 30/04/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
196454 2003 HF50 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
196455 2003 HG50 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196456 2003 HJ51 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
196457 2003 HG52 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196458 2003 HS52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196459 2003 HV52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196460 2003 HF53 30/04/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
196461 2003 HV53 21/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196462 2003 HQ54 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
196463 2003 HV57 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196464 2003 HH58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196465 2003 JG5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196466 2003 JB7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196467 2003 JX8 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196468 2003 JH9 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196469 2003 JN9 02/05/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
196470 2003 JJ10 02/05/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196471 2003 JH11 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
196472 2003 JY11 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196473 2003 JD12 05/05/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196474 2003 JX13 05/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196475 2003 JV15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
196476 Humfernandez 2003 JU17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,6 km MPC · JPL
196477 2003 JB18 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196478 2003 KC 20/05/2003 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,7 km MPC · JPL
196479 2003 KU 21/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
196480 2003 KF1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196481 VATT 2003 KS2 23/05/2003 Mount Graham W. H. Ryan, C. T. Martinez 790 m MPC · JPL
196482 2003 KW3 23/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
196483 2003 KV6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196484 2003 KK9 24/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
196485 2003 KG10 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196486 2003 KZ11 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
196487 2003 KA12 27/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
196488 2003 KM12 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
196489 2003 KC14 28/05/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196490 2003 KB17 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196491 2003 KJ17 26/05/2003 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
196492 2003 KX19 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
196493 2003 KB20 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
196494 2003 KF33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
196495 2003 LJ1 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196496 2003 LB3 01/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
196497 2003 LZ3 05/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
196498 2003 LY5 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196499 2003 LV6 04/06/2003 Goodricke-Pigott J. W. Kessel 1,9 km MPC · JPL
196500 2003 LW6 07/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196501 2003 LX6 07/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
196502 2003 MA1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196503 2003 MX6 27/06/2003 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
196504 2003 MT8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196505 2003 MD9 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196506 2003 MW11 27/06/2003 Nogales Tenagra II Obs. 2,2 km MPC · JPL
196507 2003 MN12 29/06/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196508 2003 MY12 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196509 2003 MA13 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196510 2003 NR1 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196511 2003 NS2 01/07/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196512 2003 NZ2 02/07/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196513 2003 NA5 04/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,8 km MPC · JPL
196514 2003 NQ5 04/07/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
196515 2003 NP11 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196516 2003 OJ 18/07/2003 Siding Spring R. H. McNaught 3,6 km MPC · JPL
196517 2003 OP 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,8 km MPC · JPL
196518 2003 OS3 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
196519 2003 OL4 22/07/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
196520 2003 OP6 23/07/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196521 2003 OE9 23/07/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196522 2003 OJ10 25/07/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196523 2003 OJ15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196524 2003 OS15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196525 2003 OT15 23/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196526 2003 OY15 23/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196527 2003 OZ17 30/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
196528 2003 OE18 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
196529 2003 OA20 30/07/2003 Needville W. G. Dillon, P. Garossino 1,9 km MPC · JPL
196530 2003 OB20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,9 km MPC · JPL
196531 2003 OC20 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
196532 2003 OY20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
196533 2003 OK21 26/07/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196534 2003 OR21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
196535 2003 OR27 24/07/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196536 2003 OF28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
196537 2003 OK29 24/07/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196538 2003 OR29 24/07/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196539 2003 OA30 24/07/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196540 Weinbaum 2003 OW30 31/07/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,9 km MPC · JPL
196541 2003 OW32 24/07/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196542 2003 PZ 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196543 2003 PS1 01/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
196544 2003 PB2 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196545 2003 PQ7 02/08/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196546 2003 PT11 01/08/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
196547 2003 QE2 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
196548 2003 QN2 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,4 km MPC · JPL
196549 2003 QR3 17/08/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
196550 2003 QP5 20/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196551 2003 QW6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
196552 2003 QD7 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
196553 2003 QO7 21/08/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196554 2003 QZ7 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
196555 2003 QU9 20/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
196556 2003 QH12 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
196557 2003 QU12 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196558 2003 QB13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196559 2003 QG13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
196560 2003 QQ14 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196561 2003 QY15 20/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196562 2003 QU18 22/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196563 2003 QU19 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196564 2003 QJ20 22/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196565 2003 QX20 22/08/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196566 2003 QE24 21/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196567 2003 QP25 22/08/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
196568 2003 QL27 23/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
196569 2003 QY28 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196570 2003 QW31 21/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196571 2003 QB32 21/08/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196572 2003 QS32 21/08/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196573 2003 QR34 22/08/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
196574 2003 QK36 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196575 2003 QV36 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196576 2003 QE40 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196577 2003 QT40 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196578 2003 QV40 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196579 2003 QD41 22/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196580 2003 QJ41 22/08/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196581 2003 QS45 23/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196582 2003 QS46 24/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196583 2003 QM48 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
196584 2003 QX48 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196585 2003 QJ49 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196586 2003 QC50 22/08/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196587 2003 QJ50 22/08/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196588 2003 QA51 22/08/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196589 2003 QG51 22/08/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196590 2003 QL53 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196591 2003 QL56 23/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196592 2003 QE60 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196593 2003 QC61 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196594 2003 QG64 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196595 2003 QX64 23/08/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
196596 2003 QH65 23/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196597 2003 QJ66 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196598 2003 QK66 22/08/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196599 2003 QX66 23/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196600 2003 QH68 25/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196601 2003 QY68 25/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
196602 2003 QQ70 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
196603 2003 QT70 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196604 2003 QH74 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196605 2003 QM75 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196606 2003 QX75 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
196607 2003 QC76 24/08/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196608 2003 QE77 24/08/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196609 2003 QQ78 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196610 2003 QK79 25/08/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
196611 2003 QA85 24/08/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196612 2003 QQ89 27/08/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196613 2003 QN90 28/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
196614 2003 QB96 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196615 2003 QY107 31/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196616 2003 QE108 31/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196617 2003 QQ111 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
196618 2003 QG114 26/08/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196619 2003 RH3 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196620 2003 RN4 03/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196621 2003 RH5 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196622 2003 RN5 01/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196623 2003 RX5 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
196624 2003 RK9 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196625 2003 RM10 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS APO · 320 m MPC · JPL
196626 2003 RH11 13/09/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196627 2003 RR14 13/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196628 2003 RV16 15/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196629 2003 RH20 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
196630 2003 RH21 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196631 2003 RE22 14/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196632 2003 SH1 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196633 2003 SO2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196634 2003 SC3 16/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
196635 2003 SO3 16/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196636 2003 SA4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196637 2003 SF8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196638 2003 SO10 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
196639 2003 SD13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
196640 Mulhacén 2003 SO15 17/09/2003 Heppenheim F. Hormuth 2,9 km MPC · JPL
196641 2003 SP17 17/09/2003 Kvistaberg UDAS 3,7 km MPC · JPL
196642 2003 SR17 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196643 2003 SH18 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196644 2003 ST23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196645 2003 SW23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196646 2003 SY23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196647 2003 SL25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196648 2003 SP25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196649 2003 SG26 17/09/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196650 2003 SM26 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
196651 2003 SN28 18/09/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
196652 2003 SG30 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196653 2003 SV30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
196654 2003 SS34 18/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196655 2003 SY34 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196656 2003 SA35 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196657 2003 SR36 18/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196658 2003 SJ37 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196659 2003 SR38 16/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196660 2003 SQ40 16/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196661 2003 SL41 17/09/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
196662 2003 SO43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
196663 2003 SL44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
196664 2003 SD46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
196665 2003 SJ46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196666 2003 SF47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
196667 2003 SN50 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196668 2003 SW50 18/09/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
196669 2003 SK51 18/09/2003 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
196670 2003 ST52 19/09/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
196671 2003 SU53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196672 2003 SY54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196673 2003 SZ54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196674 2003 SR56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196675 2003 SV56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196676 2003 SQ59 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196677 2003 ST60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196678 2003 SD61 17/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196679 2003 SP61 17/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196680 2003 SB63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196681 2003 SZ63 17/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,1 km MPC · JPL
196682 2003 SK64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
196683 2003 SY64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,8 km MPC · JPL
196684 2003 SZ64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
196685 2003 SB65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
196686 2003 SC65 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
196687 2003 SH65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196688 2003 SQ66 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196689 2003 SY67 16/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
196690 2003 SD70 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196691 2003 SO70 17/09/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
196692 2003 SE71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196693 2003 SX73 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196694 2003 SD74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196695 2003 SL74 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
196696 2003 SK75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196697 2003 SY76 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196698 2003 SV77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196699 2003 SX78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
196700 2003 SX80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196701 2003 SC82 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196702 2003 SS82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196703 2003 SR83 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196704 2003 SM85 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196705 2003 SC86 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
196706 2003 SS87 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
196707 2003 SB89 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
196708 2003 SC92 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196709 2003 SH93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196710 2003 SH94 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 5,3 km MPC · JPL
196711 2003 SS97 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196712 2003 SO98 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
196713 2003 SJ101 20/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196714 2003 SM102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196715 2003 SQ102 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196716 2003 SJ103 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196717 2003 SL104 20/09/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
196718 2003 SW104 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196719 2003 SM107 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196720 2003 SB108 20/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196721 2003 SM109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
196722 2003 SV109 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196723 2003 SB111 20/09/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196724 2003 SD114 16/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
196725 2003 SY115 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196726 2003 SB118 16/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196727 2003 SB119 16/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196728 2003 SH119 17/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196729 2003 SU119 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
196730 2003 SG120 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196731 2003 SP121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196732 2003 ST121 17/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
196733 2003 SA122 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
196734 2003 SM125 19/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
196735 2003 SG126 19/09/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196736 Munkácsy 2003 SH127 19/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,8 km MPC · JPL
196737 2003 SX127 20/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196738 2003 SC133 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
196739 2003 SZ133 18/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196740 2003 SF135 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196741 2003 SJ137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196742 2003 SO137 21/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
196743 2003 SY137 21/09/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
196744 2003 SU139 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196745 2003 SY139 18/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196746 2003 SU142 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196747 2003 SY143 21/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196748 2003 SB144 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196749 2003 SF144 19/09/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
196750 2003 SR148 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
196751 2003 SL149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196752 2003 SO149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196753 2003 SV149 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196754 2003 SM151 18/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
196755 2003 SQ153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196756 2003 SU154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
196757 2003 SZ154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
196758 2003 SP155 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196759 2003 SM156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196760 2003 SO160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196761 2003 SL162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196762 2003 SP162 19/09/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
196763 2003 ST162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196764 2003 SU162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196765 2003 SM163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196766 2003 SN163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196767 2003 SQ164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
196768 2003 ST164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196769 2003 SX164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
196770 2003 SK167 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196771 2003 SU169 23/09/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
196772 Fritzleiber 2003 SQ170 23/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,2 km MPC · JPL
196773 2003 SJ171 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
196774 2003 SW177 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196775 2003 SA178 19/09/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196776 2003 SV180 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
196777 2003 SE181 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196778 2003 SM181 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196779 2003 SN181 20/09/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
196780 2003 SD182 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196781 2003 SA184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196782 2003 ST184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196783 2003 SY184 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196784 2003 SN185 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196785 2003 SR186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196786 2003 SP187 21/09/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
196787 2003 SY187 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
196788 2003 SF188 22/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196789 2003 SA189 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
196790 2003 SY190 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196791 2003 SM191 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196792 2003 SA196 20/09/2003 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
196793 2003 SL196 20/09/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196794 2003 SK197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196795 2003 SM197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
196796 2003 SU197 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
196797 2003 SU198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196798 2003 SG199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
196799 2003 SO199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
196800 2003 SX200 25/09/2003 Gnosca S. Sposetti 2,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196801 2003 SY202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
196802 2003 SJ204 22/09/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
196803 2003 SG206 23/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196804 2003 SZ208 24/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196805 2003 SZ209 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
196806 2003 SQ218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
196807 Beshore 2003 SB221 26/09/2003 Junk Bond D. Healy 5,3 km MPC · JPL
196808 2003 SH223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
196809 2003 SU223 27/09/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
196810 2003 SC224 24/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
196811 2003 SF225 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
196812 2003 SH225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196813 2003 SO225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196814 2003 SU225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196815 2003 SN227 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196816 2003 SH229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196817 2003 SZ230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196818 2003 SJ231 24/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
196819 2003 SC232 24/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
196820 2003 SR232 24/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196821 2003 SC233 25/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
196822 2003 SM234 25/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196823 2003 SN234 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
196824 2003 SS235 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196825 2003 SV235 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196826 2003 SJ236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196827 2003 SO236 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196828 2003 SB237 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196829 2003 SE238 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196830 2003 SK241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196831 2003 SA243 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196832 2003 SA246 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196833 2003 SS247 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196834 2003 SZ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196835 2003 SS248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196836 2003 SY248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196837 2003 SX249 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
196838 2003 SE250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196839 2003 SG250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196840 2003 SM253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196841 2003 SO253 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196842 2003 SZ253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196843 2003 SD254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196844 2003 SR254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196845 2003 SE257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196846 2003 SR257 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196847 2003 SM258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196848 2003 SQ259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196849 2003 ST259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196850 2003 SE260 29/09/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
196851 2003 SB261 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196852 2003 SR262 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196853 2003 SF263 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196854 2003 SW266 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196855 2003 SZ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
196856 2003 SF268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196857 2003 SL268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196858 2003 SB269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 3,6 km MPC · JPL
196859 2003 SF271 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196860 2003 SG272 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196861 2003 SL272 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196862 2003 SC273 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196863 2003 SX277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196864 2003 SL278 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196865 2003 ST278 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196866 2003 SY280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196867 2003 SF282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196868 2003 SG282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
196869 2003 ST284 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196870 2003 SC289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196871 2003 SY289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196872 2003 SS292 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
196873 2003 SB293 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196874 2003 SD294 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
196875 2003 SN298 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
196876 2003 SW299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196877 2003 SJ300 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196878 2003 SW304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196879 2003 SE306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196880 2003 SY307 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196881 2003 SN308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196882 2003 SX309 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196883 2003 SK311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196884 2003 SE312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196885 2003 SP314 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196886 2003 SF317 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196887 2003 SE320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196888 2003 SM320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
196889 2003 SQ321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196890 2003 SK322 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196891 2003 SK329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196892 2003 SJ347 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196893 2003 TS 02/10/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 2,7 km MPC · JPL
196894 2003 TL3 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
196895 2003 TM3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 4,8 km MPC · JPL
196896 2003 TA5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196897 2003 TR6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
196898 2003 TF10 15/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196899 2003 TX10 15/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
196900 2003 TA11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196901 2003 TS11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196902 2003 TG14 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
196903 2003 TA16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196904 2003 TC16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
196905 2003 TH17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
196906 2003 TF18 14/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196907 2003 TC19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196908 2003 TU21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
196909 2003 TF22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196910 2003 TL29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196911 2003 TN30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196912 2003 TR30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196913 2003 TX33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
196914 2003 TJ37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196915 2003 TO45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196916 2003 TS45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196917 2003 TD48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196918 2003 TE54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196919 2003 TP54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196920 2003 TX54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
196921 2003 TL57 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196922 2003 US1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196923 2003 UG2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196924 2003 UX3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196925 2003 UF4 16/10/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196926 2003 UG5 18/10/2003 Wrightwood J. W. Young 4,3 km MPC · JPL
196927 2003 UQ6 18/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196928 2003 UB7 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
196929 2003 UF10 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
196930 2003 UA11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196931 2003 UF12 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196932 2003 UV12 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
196933 2003 UY14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196934 2003 UD15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196935 2003 UH16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
196936 2003 UL16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196937 2003 US16 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196938 Delgordon 2003 UO20 22/10/2003 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
196939 2003 UB23 20/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196940 2003 UW23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196941 2003 UZ23 23/10/2003 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
196942 2003 UM24 23/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196943 2003 UC28 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196944 2003 UO28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196945 Guerin 2003 UV29 26/10/2003 Ottmarsheim C. Rinner 3,2 km MPC · JPL
196946 2003 UX31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196947 2003 UT35 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196948 2003 US38 26/10/2003 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
196949 2003 UR40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196950 2003 UZ41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196951 2003 UO46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196952 2003 UX48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196953 2003 UJ50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
196954 2003 UA52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196955 2003 UQ52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196956 2003 UR52 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196957 2003 UV52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196958 2003 UK53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196959 2003 UM53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196960 2003 UA54 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196961 2003 UE54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196962 2003 UR54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196963 2003 UD56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
196964 2003 UT56 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196965 2003 UV56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196966 2003 UC57 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196967 2003 UK57 27/10/2003 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
196968 2003 UR57 16/10/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196969 2003 UV58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
196970 2003 UU59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196971 2003 UG61 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196972 2003 UO62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
196973 2003 UP62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196974 2003 UC64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
196975 2003 UU64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
196976 2003 UA65 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196977 2003 UN66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
196978 2003 UZ69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196979 2003 UN70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196980 2003 UC75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
196981 2003 UV76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196982 2003 UC79 18/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
196983 2003 UH79 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196984 2003 UQ79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196985 2003 UY79 18/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
196986 2003 UC80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,2 km MPC · JPL
196987 2003 UO81 16/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
196988 2003 UC82 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196989 2003 UF83 16/10/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
196990 2003 UH83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196991 2003 UF84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196992 2003 US84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196993 2003 UJ85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196994 2003 UW85 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
196995 2003 US87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196996 2003 UZ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196997 2003 UA90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196998 2003 UV93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196999 2003 UH94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197000 2003 UE96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL

192.000s  • 193.000s  • 194.000s  • 195.000s  • 196.000s  • 197.000s  • 198.000s  • 199.000s  • 200.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001