Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/563001–564000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563001 2016 BP48 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563002 2016 BS48 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563003 2016 BU48 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563004 2016 BH49 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563005 2016 BJ49 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563006 2016 BK49 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563007 2016 BM49 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563008 2016 BJ51 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563009 2016 BT51 03/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563010 2016 BA52 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563011 2016 BB52 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563012 2016 BP52 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563013 2016 BU52 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563014 2016 BC53 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563015 2016 BE53 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563016 2016 BO53 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563017 2016 BP53 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563018 2016 BU53 15/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563019 2016 BG55 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563020 2016 BM57 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563021 2016 BP57 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563022 2016 BT57 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563023 2016 BJ58 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563024 2016 BL58 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563025 2016 BO58 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563026 2016 BA59 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563027 2016 BJ59 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563028 2016 BR60 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563029 2016 BA62 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563030 2016 BT62 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563031 2016 BV62 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563032 2016 BX62 03/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563033 2016 BQ63 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563034 2016 BR63 29/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563035 2016 BT63 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563036 2016 BU63 12/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563037 2016 BW63 02/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
563038 2016 BM65 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563039 2016 BT65 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563040 2016 BV65 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563041 2016 BA66 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563042 2016 BN66 31/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563043 2016 BU66 04/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563044 2016 BB67 24/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563045 2016 BT67 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563046 2016 BV68 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563047 2016 BF69 29/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
563048 2016 BN70 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563049 2016 BQ71 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563050 2016 BX71 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563051 2016 BP72 04/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
563052 2016 BB73 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
563053 2016 BK73 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563054 2016 BN73 14/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563055 2016 BX73 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563056 2016 BZ73 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563057 2016 BM74 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
563058 2016 BD75 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563059 2016 BO75 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563060 2016 BR76 24/02/2007 Nyukasa H. Kurosaki, A. Nakajima 1,9 km MPC · JPL
563061 2016 BE77 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563062 2016 BT77 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
563063 2016 BD79 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
563064 2016 BE79 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563065 2016 BK79 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563066 2016 BT79 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563067 2016 BK80 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563068 2016 BF81 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563069 2016 BN81 29/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
563070 2016 BU82 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 580 m MPC · JPL
563071 2016 BJ83 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 480 m MPC · JPL
563072 2016 BQ83 27/04/2011 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
563073 2016 BN84 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563074 2016 BM88 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563075 2016 BZ88 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563076 2016 BH89 16/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563077 2016 BK89 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563078 2016 BL89 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563079 2016 BM89 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563080 2016 BW89 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563081 2016 BX89 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563082 2016 BY89 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563083 2016 BC90 13/09/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
563084 2016 BN90 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563085 2016 BR90 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563086 2016 BE91 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563087 2016 BF91 31/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
563088 2016 BH91 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
563089 2016 BR91 01/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563090 2016 BU91 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563091 2016 BW91 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563092 2016 BX91 16/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563093 2016 BE92 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
563094 2016 BU92 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563095 2016 BY92 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563096 2016 BL93 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563097 2016 BS93 28/09/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
563098 2016 BX93 26/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563099 2016 BY93 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563100 2016 BM94 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563101 2016 BB95 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
563102 2016 BF95 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563103 2016 BN95 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563104 2016 BQ95 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563105 2016 BT95 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
563106 2016 BD96 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
563107 2016 BG96 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 960 m MPC · JPL
563108 2016 BK98 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563109 2016 BQ98 19/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563110 2016 BR98 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563111 2016 BS98 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563112 2016 BU98 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
563113 2016 BW98 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563114 2016 BG99 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563115 2016 BH99 27/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563116 2016 BU99 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
563117 2016 BX99 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 840 m MPC · JPL
563118 2016 BU100 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563119 2016 BZ100 20/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563120 2016 BG101 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563121 2016 BM101 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563122 2016 BT102 31/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563123 2016 BA103 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563124 2016 BM103 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563125 2016 BN103 18/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
563126 2016 BV104 14/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563127 2016 BT106 31/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563128 2016 BC113 31/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563129 2016 BO116 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563130 2016 BD123 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563131 2016 BE123 18/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563132 2016 CH 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563133 2016 CA1 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563134 2016 CP3 29/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563135 2016 CT3 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563136 2016 CY6 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563137 2016 CF7 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563138 2016 CZ8 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563139 2016 CM9 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563140 2016 CS10 22/09/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
563141 2016 CX10 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563142 2016 CB11 16/02/2007 Charleston R. Holmes 2,4 km MPC · JPL
563143 2016 CK11 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563144 2016 CM11 20/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
563145 2016 CO11 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563146 2016 CS11 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,3 km MPC · JPL
563147 2016 CV11 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,2 km MPC · JPL
563148 2016 CP12 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563149 2016 CS12 29/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563150 2016 CB13 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563151 2016 CT14 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563152 2016 CF15 08/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
563153 2016 CE16 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563154 2016 CM16 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
563155 2016 CP16 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563156 2016 CH17 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563157 2016 CX17 28/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563158 2016 CY17 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563159 2016 CS18 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
563160 2016 CA19 06/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563161 2016 CG19 23/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563162 2016 CA20 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563163 2016 CY20 29/08/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,0 km MPC · JPL
563164 2016 CF21 10/09/2010 Front Royal D. R. Skillman 900 m MPC · JPL
563165 2016 CK21 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563166 2016 CY21 01/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
563167 2016 CR22 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563168 2016 CE23 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563169 2016 CX23 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
563170 2016 CM25 03/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563171 2016 CD26 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563172 2016 CL27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563173 2016 CT27 13/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563174 2016 CH28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
563175 2016 CX28 27/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
563176 2016 CO31 06/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
563177 2016 CY32 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563178 2016 CR33 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563179 2016 CU33 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563180 2016 CL34 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563181 2016 CT34 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563182 2016 CU34 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563183 2016 CZ34 09/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
563184 2016 CF35 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563185 2016 CN35 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563186 2016 CV35 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563187 2016 CM36 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563188 2016 CO36 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563189 2016 CU36 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563190 2016 CV37 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563191 2016 CX38 30/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
563192 2016 CF39 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563193 2016 CY39 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563194 2016 CD40 01/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563195 2016 CK40 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563196 2016 CO40 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563197 2016 CL41 12/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563198 2016 CG42 14/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
563199 2016 CV42 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563200 2016 CX42 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563201 2016 CY42 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563202 2016 CA43 27/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
563203 2016 CE43 14/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563204 2016 CK43 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563205 2016 CW45 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563206 2016 CO47 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563207 2016 CZ47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563208 2016 CU48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563209 2016 CW48 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563210 2016 CE49 17/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
563211 2016 CN53 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
563212 2016 CA54 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
563213 2016 CB54 09/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563214 2016 CN54 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563215 2016 CS55 27/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563216 2016 CX55 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563217 2016 CA56 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563218 2016 CB56 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563219 2016 CW56 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
563220 2016 CR57 18/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563221 2016 CG58 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563222 2016 CU58 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563223 2016 CZ58 20/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563224 2016 CL60 21/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563225 2016 CU60 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563226 2016 CY60 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563227 2016 CK61 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563228 2016 CD62 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563229 2016 CV62 10/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
563230 2016 CZ62 09/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563231 2016 CT65 17/09/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
563232 2016 CY65 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563233 2016 CJ67 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563234 2016 CP67 16/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563235 2016 CQ67 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563236 2016 CH68 26/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563237 2016 CT68 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563238 2016 CK69 18/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
563239 2016 CO69 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563240 2016 CB70 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563241 2016 CM70 13/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
563242 2016 CW70 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
563243 2016 CY70 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563244 2016 CQ71 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563245 2016 CC72 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
563246 2016 CE72 11/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
563247 2016 CT73 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563248 2016 CW73 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563249 2016 CB74 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
563250 2016 CJ75 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563251 2016 CL75 29/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563252 2016 CM76 08/11/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563253 2016 CN76 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 880 m MPC · JPL
563254 2016 CA77 04/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
563255 2016 CS77 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
563256 2016 CX77 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563257 2016 CL78 17/07/2004 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 1,9 km MPC · JPL
563258 2016 CU79 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563259 2016 CW79 15/05/2013 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
563260 2016 CH80 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563261 2016 CM84 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563262 2016 CX85 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563263 2016 CZ85 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563264 2016 CB86 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563265 2016 CG88 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563266 2016 CY89 27/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
563267 2016 CL90 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563268 2016 CS93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563269 2016 CC94 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563270 2016 CR94 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
563271 2016 CV94 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563272 2016 CO96 02/12/2010 Mayhill-ISON L. Elenin 1,3 km MPC · JPL
563273 2016 CD97 25/09/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
563274 2016 CP98 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563275 2016 CA100 15/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563276 2016 CF102 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563277 2016 CL102 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
563278 2016 CW102 16/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563279 2016 CE104 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563280 2016 CN104 17/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563281 2016 CP105 20/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563282 2016 CE106 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563283 2016 CU106 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563284 2016 CA107 19/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563285 2016 CS107 23/03/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,6 km MPC · JPL
563286 2016 CW107 25/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563287 2016 CE108 17/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563288 2016 CO108 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563289 2016 CS108 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563290 2016 CA109 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
563291 2016 CJ109 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
563292 2016 CH110 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563293 2016 CX110 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563294 2016 CZ113 08/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563295 2016 CC114 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563296 2016 CY114 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563297 2016 CG116 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563298 2016 CT116 16/10/2002 Palomar NEAT 960 m MPC · JPL
563299 2016 CE117 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563300 2016 CT117 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563301 2016 CK118 17/06/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563302 2016 CO119 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563303 2016 CE121 11/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563304 2016 CR124 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563305 2016 CA125 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563306 2016 CL126 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563307 2016 CG128 02/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563308 2016 CH128 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563309 2016 CF129 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563310 2016 CO130 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563311 2016 CC131 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563312 2016 CY138 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563313 2016 CZ138 23/03/2003 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
563314 2016 CL141 25/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
563315 2016 CP142 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,8 km MPC · JPL
563316 2016 CP143 09/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563317 2016 CU143 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563318 2016 CD144 27/10/2014 Piszkesteto K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
563319 2016 CL144 28/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563320 2016 CT144 16/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563321 2016 CB145 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
563322 2016 CC145 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563323 2016 CA146 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563324 2016 CN146 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
563325 2016 CB149 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563326 2016 CA150 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563327 2016 CM151 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563328 2016 CO152 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563329 2016 CJ153 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563330 2016 CZ154 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563331 2016 CE155 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563332 2016 CQ155 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563333 2016 CR155 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563334 2016 CL156 05/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563335 2016 CH157 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563336 2016 CJ157 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563337 2016 CL157 24/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
563338 2016 CG159 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563339 2016 CQ159 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563340 2016 CH160 30/01/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563341 2016 CU160 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563342 2016 CA161 07/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563343 2016 CW161 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563344 2016 CT162 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563345 2016 CD163 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563346 2016 CK163 31/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
563347 2016 CT164 02/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
563348 2016 CA165 17/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 8,0 km MPC · JPL
563349 2016 CX165 18/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563350 2016 CC166 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
563351 2016 CD166 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563352 2016 CT166 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
563353 2016 CW166 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563354 2016 CA167 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563355 2016 CV167 21/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563356 2016 CA168 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
563357 2016 CH168 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563358 2016 CL168 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563359 2016 CO169 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563360 2016 CA170 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563361 2016 CB171 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563362 2016 CK171 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563363 2016 CX171 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563364 2016 CH172 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563365 2016 CT174 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563366 2016 CU174 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563367 2016 CH175 30/08/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563368 2016 CB180 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
563369 2016 CY180 25/01/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
563370 2016 CA183 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563371 2016 CR183 23/02/2012 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
563372 2016 CY183 02/10/2014 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
563373 2016 CX185 01/07/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
563374 2016 CW186 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563375 2016 CZ186 30/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563376 2016 CC189 20/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563377 2016 CL189 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563378 2016 CY189 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563379 2016 CJ190 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563380 2016 CV190 30/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563381 2016 CC191 02/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563382 2016 CF192 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563383 2016 CH195 25/01/2003 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
563384 2016 CU195 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
563385 2016 CH196 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563386 2016 CL196 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563387 2016 CB198 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563388 2016 CF198 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563389 2016 CX198 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563390 2016 CY198 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563391 2016 CA200 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563392 2016 CJ200 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563393 2016 CK201 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563394 2016 CS201 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563395 2016 CA202 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563396 2016 CN202 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563397 2016 CH203 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563398 2016 CT203 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563399 2016 CY204 09/01/2002 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
563400 2016 CT205 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563401 2016 CA206 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563402 2016 CM206 21/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563403 2016 CS206 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563404 2016 CA209 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563405 2016 CL209 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
563406 2016 CA211 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563407 2016 CX211 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563408 2016 CZ211 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563409 2016 CB212 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
563410 2016 CK212 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563411 2016 CL212 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563412 2016 CB213 24/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563413 2016 CT213 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563414 2016 CG214 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
563415 2016 CH214 08/08/2013 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
563416 2016 CB215 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563417 2016 CZ215 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
563418 2016 CF218 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
563419 2016 CM218 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563420 2016 CV219 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563421 2016 CX219 01/09/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563422 2016 CY219 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563423 2016 CQ220 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563424 2016 CV220 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563425 2016 CC221 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563426 2016 CG222 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563427 2016 CD223 10/12/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
563428 2016 CG223 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
563429 2016 CL225 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563430 2016 CW225 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563431 2016 CR226 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563432 2016 CU226 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563433 2016 CB228 23/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563434 2016 CF228 15/03/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
563435 2016 CA229 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,5 km MPC · JPL
563436 2016 CZ229 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563437 2016 CB230 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563438 2016 CO230 03/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563439 2016 CA232 26/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563440 2016 CV232 28/01/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
563441 2016 CL236 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563442 2016 CJ238 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563443 2016 CR238 26/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
563444 2016 CX239 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563445 2016 CL241 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563446 2016 CJ242 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563447 2016 CP242 14/10/2014 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
563448 2016 CS242 28/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563449 2016 CH244 05/01/2011 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
563450 2016 CM245 05/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563451 2016 CX245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563452 2016 CR248 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
563453 2016 CU248 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563454 2016 CV249 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
563455 2016 CT250 31/08/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
563456 2016 CF251 09/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563457 2016 CM251 05/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563458 2016 CW252 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
563459 2016 CY252 08/06/2013 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
563460 2016 CF253 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563461 2016 CG253 25/10/2001 Apache Point SDSS Collaboration 1,2 km MPC · JPL
563462 2016 CQ253 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563463 2016 CH255 16/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563464 2016 CA256 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563465 2016 CT256 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563466 2016 CJ258 21/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563467 2016 CL258 05/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
563468 2016 CW258 05/04/2010 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
563469 2016 CT259 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563470 2016 CG260 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563471 2016 CP260 15/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563472 2016 CK262 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563473 2016 CM262 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563474 2016 CM266 21/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
563475 2016 CR266 06/03/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 380 m MPC · JPL
563476 2016 CR267 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 530 m MPC · JPL
563477 2016 CO268 17/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
563478 2016 CQ270 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
563479 2016 CH272 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563480 2016 CW272 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563481 2016 CF273 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563482 2016 CO273 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563483 2016 CU273 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563484 2016 CE274 19/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563485 2016 CW277 25/07/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
563486 2016 CC278 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563487 2016 CS278 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563488 2016 CM279 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563489 2016 CQ279 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563490 2016 CX279 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 990 m MPC · JPL
563491 2016 CL280 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563492 2016 CT280 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563493 2016 CU280 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563494 2016 CW280 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563495 2016 CX280 12/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563496 2016 CY280 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
563497 2016 CD281 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563498 2016 CL281 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563499 2016 CN281 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563500 2016 CX281 13/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563501 2016 CY281 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563502 2016 CE282 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563503 2016 CR282 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563504 2016 CW282 30/12/2005 7300 W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
563505 2016 CX282 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563506 2016 CF284 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
563507 2016 CR284 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
563508 2016 CA285 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563509 2016 CP285 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563510 2016 CX285 19/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
563511 2016 CZ285 28/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
563512 2016 CC286 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563513 2016 CF286 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563514 2016 CT287 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563515 2016 CU287 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563516 2016 CL288 14/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
563517 2016 CQ288 21/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563518 2016 CU288 26/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563519 2016 CG289 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563520 2016 CM289 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563521 2016 CN289 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563522 2016 CQ289 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563523 2016 CR289 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563524 2016 CZ289 09/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563525 2016 CC290 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563526 2016 CE291 06/03/2011 Wildberg R. Apitzsch 2,3 km MPC · JPL
563527 2016 CL291 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563528 2016 CM291 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563529 2016 CN291 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563530 2016 CU291 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563531 2016 CV291 14/10/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
563532 2016 CZ291 24/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563533 2016 CB292 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563534 2016 CJ292 10/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563535 2016 CN292 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563536 2016 CP292 27/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563537 2016 CT292 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
563538 2016 CY292 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563539 2016 CG293 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563540 2016 CQ293 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563541 2016 CV293 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563542 2016 CB294 16/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563543 2016 CG294 13/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563544 2016 CH294 25/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,3 km MPC · JPL
563545 2016 CJ294 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
563546 2016 CD295 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563547 2016 CK295 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563548 2016 CB296 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563549 2016 CL296 22/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 800 m MPC · JPL
563550 2016 CW296 30/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563551 2016 CZ297 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563552 2016 CO298 25/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563553 2016 CP298 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563554 2016 CX298 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563555 2016 CR299 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563556 2016 CF301 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563557 2016 CP301 30/01/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563558 2016 CT301 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563559 2016 CV301 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563560 2016 CV302 07/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563561 2016 CC304 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
563562 2016 CM304 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563563 2016 CS304 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563564 2016 CC306 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563565 2016 CW306 09/02/2011 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
563566 2016 CP307 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563567 2016 CR307 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563568 2016 CG308 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563569 2016 CJ308 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563570 2016 CG309 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563571 2016 CJ309 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563572 2016 CF310 28/08/2000 Cerro Tololo R. Millis, L. H. Wasserman 2,0 km MPC · JPL
563573 2016 CC311 26/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563574 2016 CQ311 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
563575 2016 CE312 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563576 2016 CY312 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563577 2016 CN313 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563578 2016 CG314 19/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563579 2016 CW314 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563580 2016 CD315 26/11/2013 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
563581 2016 CR315 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563582 2016 CZ315 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563583 2016 CA316 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563584 2016 CG316 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563585 2016 CV316 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563586 2016 CD317 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563587 2016 CF318 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563588 2016 CK318 08/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563589 2016 CN318 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563590 2016 CR318 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563591 2016 CH319 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563592 2016 CJ319 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563593 2016 CT319 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
563594 2016 CM320 15/10/2013 Oukaimeden M. Ory 2,4 km MPC · JPL
563595 2016 CX320 05/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563596 2016 CD321 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
563597 2016 CE321 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563598 2016 CG321 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563599 2016 CM321 25/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563600 2016 CA322 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563601 2016 CE322 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563602 2016 CH322 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
563603 2016 CM322 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
563604 2016 CR322 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563605 2016 CY322 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
563606 2016 CB323 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563607 2016 CS330 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
563608 2016 CZ330 20/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563609 2016 CB333 01/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
563610 2016 CB346 03/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563611 2016 CB348 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563612 2016 CK357 06/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
563613 2016 CC363 14/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563614 2016 DD2 27/06/2014 Haleakala Pan-STARRS 690 m MPC · JPL
563615 2016 DA3 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563616 2016 DC3 10/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563617 2016 DL3 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563618 2016 DH5 17/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563619 2016 DK5 04/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563620 2016 DE6 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563621 2016 DL6 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563622 2016 DL8 20/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
563623 2016 DP8 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563624 2016 DQ8 19/02/2002 Cima Ekar Asiago Obs. 2,4 km MPC · JPL
563625 2016 DA9 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563626 2016 DD9 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563627 2016 DG9 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563628 2016 DS9 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563629 2016 DF10 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563630 2016 DN11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563631 2016 DY11 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563632 2016 DY12 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563633 2016 DE13 28/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563634 2016 DW13 06/02/2002 Kitt Peak R. Millis, M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
563635 2016 DY13 01/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563636 2016 DG15 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
563637 2016 DM15 27/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563638 2016 DQ15 01/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563639 2016 DX15 30/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563640 2016 DF16 05/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
563641 2016 DN16 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563642 2016 DF17 13/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563643 2016 DL17 06/01/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
563644 2016 DO17 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563645 2016 DT18 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563646 2016 DP19 08/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563647 2016 DR20 24/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563648 2016 DV20 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563649 2016 DL21 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2,9 km MPC · JPL
563650 2016 DK22 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563651 2016 DN23 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563652 2016 DY23 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
563653 2016 DB24 27/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563654 2016 DN24 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563655 2016 DQ24 16/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563656 2016 DS25 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563657 2016 DR26 26/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563658 2016 DY26 03/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563659 2016 DA27 14/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563660 2016 DE28 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563661 2016 DE29 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563662 2016 DF29 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563663 2016 DN29 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563664 2016 DM30 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563665 2016 DT30 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563666 2016 DN31 18/02/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
563667 2016 DA32 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563668 2016 DD32 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563669 2016 DP32 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
563670 2016 DQ32 12/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563671 2016 DW32 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563672 2016 DE33 15/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563673 2016 DP33 01/05/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563674 2016 DO34 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
563675 2016 DY34 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563676 2016 DG35 24/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
563677 2016 DP37 29/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563678 2016 EU 01/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
563679 2016 ES3 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
563680 2016 EV3 04/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
563681 2016 EH4 21/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563682 2016 ER4 14/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563683 2016 EQ5 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563684 2016 EG6 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563685 2016 ED7 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563686 2016 EM7 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563687 2016 EB8 11/10/2004 Kitt Peak L. H. Wasserman, J. R. Lovering 2,5 km MPC · JPL
563688 2016 EE8 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563689 2016 EJ8 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563690 2016 EV9 17/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
563691 2016 EO10 19/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
563692 2016 EP10 16/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
563693 2016 EQ10 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563694 2016 EU10 30/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563695 2016 EJ13 20/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563696 2016 EK13 27/09/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,5 km MPC · JPL
563697 2016 EL15 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563698 2016 EQ15 20/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563699 2016 EA16 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563700 2016 EJ16 02/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563701 2016 ER16 07/10/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563702 2016 EP17 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
563703 2016 EQ17 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563704 2016 EV17 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563705 2016 ED18 08/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563706 2016 EE19 25/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563707 2016 EZ19 28/09/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
563708 2016 EQ21 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
563709 2016 EB22 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563710 2016 EM22 23/10/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
563711 2016 ES22 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
563712 2016 EU22 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563713 2016 EO23 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563714 2016 EW23 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563715 2016 EA24 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
563716 2016 EE24 31/10/2013 Piszkesteto K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
563717 2016 EK25 06/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
563718 2016 EL25 15/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563719 2016 EP25 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563720 2016 EQ28 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563721 2016 EF29 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563722 2016 EM29 19/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563723 2016 EQ29 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 3,2 km MPC · JPL
563724 2016 EY29 19/12/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
563725 2016 EA30 04/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 670 m MPC · JPL
563726 2016 EP30 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563727 2016 ET30 15/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
563728 2016 EP31 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563729 2016 ER31 28/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563730 2016 EK33 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563731 2016 EP33 19/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563732 2016 EK34 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563733 2016 ET34 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563734 2016 EA36 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563735 2016 EC37 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563736 2016 EW37 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
563737 2016 EC38 27/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563738 2016 EA39 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563739 2016 EY39 03/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
563740 2016 EA40 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563741 2016 EX40 09/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563742 2016 EZ40 05/08/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
563743 2016 EC41 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563744 2016 EF41 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563745 2016 EE42 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
563746 2016 ER42 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563747 2016 EY42 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
563748 2016 EV43 01/09/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
563749 2016 EC44 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563750 2016 EY45 28/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563751 2016 ER46 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563752 2016 EY46 18/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563753 2016 EP47 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563754 2016 ES47 06/12/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
563755 2016 EK48 11/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563756 2016 ES48 15/08/2004 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
563757 2016 EN50 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
563758 2016 EQ51 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
563759 2016 EY51 30/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563760 2016 EJ52 03/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563761 2016 EM52 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563762 2016 ER52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563763 2016 EA53 14/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563764 2016 EN53 12/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563765 2016 EC54 13/02/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
563766 2016 ER54 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563767 2016 ES54 13/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563768 2016 EQ55 02/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 560 m MPC · JPL
563769 2016 EG57 18/07/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,0 km MPC · JPL
563770 2016 EX57 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563771 2016 EV58 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
563772 2016 EA59 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563773 2016 EL59 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563774 2016 EB60 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563775 2016 EY60 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563776 2016 EO61 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563777 2016 EB63 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 3,3 km MPC · JPL
563778 2016 EE63 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563779 2016 EM65 05/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
563780 2016 ED66 01/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563781 2016 EH66 28/08/2014 Haleakala Pan-STARRS 510 m MPC · JPL
563782 2016 ET66 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563783 2016 ES67 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
563784 2016 EX67 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563785 2016 EN68 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563786 2016 EF69 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563787 2016 EJ69 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563788 2016 EP69 05/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
563789 2016 EF70 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563790 2016 EH70 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
563791 2016 EL70 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563792 2016 EU70 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563793 2016 EG71 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563794 2016 EU71 13/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
563795 2016 EJ72 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3,5 km MPC · JPL
563796 2016 EV73 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563797 2016 EX73 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
563798 2016 ER74 08/09/2004 Apache Point J. C. Barentine 2,8 km MPC · JPL
563799 2016 EN75 14/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563800 2016 EX75 30/07/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563801 2016 ES77 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
563802 2016 EE78 01/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
563803 2016 EJ78 03/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563804 2016 EH79 18/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
563805 2016 EK79 13/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563806 2016 EY79 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
563807 2016 ET80 24/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
563808 2016 EV80 03/02/2002 Haleakala AMOS 2,4 km MPC · JPL
563809 2016 EW80 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563810 2016 EZ80 30/12/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
563811 2016 EQ81 10/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
563812 2016 EV81 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 3,0 km MPC · JPL
563813 2016 EW81 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563814 2016 EC82 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
563815 2016 EZ82 03/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
563816 2016 EB83 04/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563817 2016 EU86 15/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
563818 2016 ER87 23/12/2008 Dauban C. Rinner, F. Kugel 3,2 km MPC · JPL
563819 2016 EC88 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563820 2016 EJ88 26/09/2009 Zadko M. Todd 690 m MPC · JPL
563821 2016 EN90 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563822 2016 EB93 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563823 2016 EC93 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563824 2016 EW94 22/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563825 2016 EL95 26/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,0 km MPC · JPL
563826 2016 EH96 05/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563827 2016 EM97 19/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
563828 2016 ET97 05/01/2003 Kitt Peak I. dell'Antonio, D. Loomba 1,5 km MPC · JPL
563829 2016 EZ97 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563830 2016 EH98 23/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563831 2016 ER98 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563832 2016 EG99 20/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563833 2016 EY102 23/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
563834 2016 EO103 19/11/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563835 2016 EV103 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563836 2016 EW103 30/01/2011 Mayhill-ISON L. Elenin 2,4 km MPC · JPL
563837 2016 EV106 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563838 2016 EK108 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563839 2016 EY108 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563840 2016 EW109 12/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563841 2016 EJ110 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563842 2016 EU111 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563843 2016 EY112 07/02/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
563844 2016 EZ113 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
563845 2016 EE114 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563846 2016 EW114 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563847 2016 EP117 09/12/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563848 2016 EC118 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563849 2016 ES118 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563850 2016 EG119 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563851 2016 EH120 21/12/2006 Kitt Peak L. H. Wasserman 1,4 km MPC · JPL
563852 2016 EK120 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563853 2016 EV120 08/01/2011 Mayhill N. Falla 2,9 km MPC · JPL
563854 2016 EC121 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563855 2016 EJ121 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563856 2016 ET121 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563857 2016 EA123 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563858 2016 EB123 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563859 2016 EN123 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563860 2016 EP123 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
563861 2016 EQ124 15/04/2013 Haleakala Pan-STARRS 520 m MPC · JPL
563862 2016 EB125 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
563863 2016 ED125 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563864 2016 EF126 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563865 2016 EN126 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563866 2016 EM127 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563867 2016 EP128 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563868 2016 EB132 28/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563869 2016 EG132 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563870 2016 EF135 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563871 2016 EW135 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563872 2016 EZ135 01/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
563873 2016 EE136 18/10/2003 Apache Point SDSS Collaboration 2,2 km MPC · JPL
563874 2016 EU136 03/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
563875 2016 EV136 25/09/2013 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
563876 2016 EJ137 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563877 2016 EL137 10/02/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563878 2016 EF138 18/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
563879 2016 EJ139 10/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563880 2016 EO139 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563881 2016 EK140 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
563882 2016 EM140 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563883 2016 EV140 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563884 2016 EY140 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563885 2016 ET142 09/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563886 2016 EA143 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563887 2016 EG143 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563888 2016 EJ143 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
563889 2016 EH144 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563890 2016 EM144 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
563891 2016 EO145 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563892 2016 EU146 09/04/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
563893 2016 EG147 14/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563894 2016 EV147 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
563895 2016 EX147 17/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563896 2016 ER148 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
563897 2016 ED149 10/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
563898 2016 EA150 10/05/2005 Cerro Tololo M. W. Buie, L. H. Wasserman 2,6 km MPC · JPL
563899 2016 EH150 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
563900 2016 EY150 15/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
563901 2016 EK151 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563902 2016 EN151 04/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563903 2016 EY151 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563904 2016 EK152 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563905 2016 EW152 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
563906 2016 EB153 07/11/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
563907 2016 EW153 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
563908 2016 ED154 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563909 2016 EB159 17/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563910 2016 EQ160 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563911 2016 EZ163 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
563912 2016 EJ165 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563913 2016 ES165 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563914 2016 EU165 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563915 2016 EK166 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563916 2016 EN166 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563917 2016 EC167 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
563918 2016 EB168 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
563919 2016 EN168 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
563920 2016 EX169 05/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
563921 2016 EZ170 06/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
563922 2016 EB171 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
563923 2016 EB172 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563924 2016 EH172 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563925 2016 EL173 27/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
563926 2016 EY174 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563927 2016 EB175 20/06/2001 Haleakala AMOS 1,9 km MPC · JPL
563928 2016 EH176 11/11/2004 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 1,8 km MPC · JPL
563929 2016 EP176 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563930 2016 EY176 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563931 2016 EG177 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
563932 2016 EB179 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
563933 2016 EJ179 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
563934 2016 ET179 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563935 2016 EQ180 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563936 2016 EU181 27/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
563937 2016 ED182 19/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
563938 2016 EC183 08/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563939 2016 ED184 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563940 2016 EK184 12/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
563941 2016 EA185 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
563942 2016 EU185 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563943 2016 EW185 06/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
563944 2016 EE186 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563945 2016 EP187 21/04/2012 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
563946 2016 EX188 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
563947 2016 EX192 13/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563948 2016 EZ192 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
563949 2016 EN195 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563950 2016 EU198 20/09/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
563951 2016 EV198 15/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
563952 2016 EA199 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563953 2016 EF199 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
563954 2016 ED200 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563955 2016 EU200 02/04/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,2 km MPC · JPL
563956 2016 EY200 29/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
563957 2016 EX201 22/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563958 2016 EL202 29/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
563959 2016 EN202 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
563960 2016 EQ202 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
563961 2016 EE203 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563962 2016 EY203 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
563963 2016 EA204 31/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 600 m MPC · JPL
563964 2016 EB204 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
563965 2016 EJ204 13/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
563966 2016 ER205 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 440 m MPC · JPL
563967 2016 EK206 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
563968 2016 EQ211 08/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
563969 2016 EH212 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
563970 2016 EQ214 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563971 2016 EA215 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
563972 2016 EN215 20/01/2015 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563973 2016 EV215 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
563974 2016 ER216 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
563975 2016 ES216 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563976 2016 EW216 06/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
563977 2016 ET217 04/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563978 2016 EB218 07/03/2016 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
563979 2016 EK218 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
563980 2016 ER218 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
563981 2016 ES218 05/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563982 2016 EE219 31/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
563983 2016 EY219 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
563984 2016 EZ219 16/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
563985 2016 EE220 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
563986 2016 EF220 14/01/2015 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
563987 2016 EO220 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
563988 2016 EY220 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563989 2016 ED221 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
563990 2016 EG221 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
563991 2016 ET221 14/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
563992 2016 EA222 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
563993 2016 EZ222 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
563994 2016 EX224 03/12/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
563995 2016 EG225 24/12/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
563996 2016 EK225 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
563997 2016 EP225 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
563998 2016 EY225 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
563999 2016 EJ226 24/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
564000 2016 EB227 19/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

559.000s  • 560.000s  • 561.000s  • 562.000s  • 563.000s  • 564.000s  • 565.000s  • 566.000s  • 567.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001