Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/541001–542000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541001 2017 XF58 17/01/2015 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541002 2017 XU58 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
541003 2017 XV58 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541004 2017 XX58 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541005 2017 XZ58 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
541006 2017 XH59 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
541007 2017 XJ59 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541008 2017 XS62 24/03/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
541009 2017 XE63 25/04/2015 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541010 2017 XK63 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541011 2017 YJ2 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541012 2017 YP2 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541013 2017 YQ2 20/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
541014 2017 YR2 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541015 2017 YT2 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541016 2017 YA5 27/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
541017 2017 YX7 22/02/2010 WISE WISE 3,9 km MPC · JPL
541018 2017 YY7 16/05/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
541019 2017 YB9 19/10/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
541020 2017 YJ9 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541021 2017 YK9 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541022 2017 YD11 19/04/2015 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541023 2017 YL11 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541024 2017 YN14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541025 2017 YO14 18/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541026 2017 YE15 06/08/2005 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
541027 2017 YQ15 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
541028 2017 YU15 11/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
541029 2018 AB1 23/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
541030 2018 AM5 15/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
541031 2018 AR5 21/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541032 2018 AY8 20/10/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541033 2018 AM9 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541034 2018 AE16 27/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
541035 2018 AE17 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541036 2018 AH17 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541037 2018 BE 21/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
541038 2018 BW8 25/07/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
541039 2018 BG9 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
541040 2018 BS9 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
541041 2018 BW9 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541042 2018 BN10 13/04/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
541043 2018 BQ10 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
541044 2018 BN11 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541045 2018 BN12 01/07/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541046 2018 CF4 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541047 2018 CH4 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
541048 2018 CX4 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
541049 2018 CD5 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541050 2018 CF5 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541051 2018 CP5 18/01/2009 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
541052 2018 CS5 23/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
541053 2018 CU5 04/04/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541054 2018 CB6 25/02/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
541055 2018 CH6 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
541056 2018 CQ6 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541057 2018 CD7 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
541058 2018 CM7 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541059 2018 CQ8 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541060 2018 CW8 16/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
541061 2018 CK11 29/06/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
541062 2018 CL11 12/04/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
541063 2018 CN12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541064 2018 CP15 09/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
541065 2018 FU5 07/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541066 2018 HX 15/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
541067 2018 LX4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
541068 2018 NP 30/03/2010 WISE WISE 7,1 km MPC · JPL
541069 2018 NY3 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
541070 2018 NV14 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541071 2018 NB15 25/09/2005 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
541072 2018 OE1 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541073 2018 PK23 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541074 2018 PE26 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
541075 2018 PG26 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
541076 2018 PH26 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541077 2018 QX1 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
541078 2018 QS2 03/09/2014 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
541079 2018 QF4 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541080 2018 QZ4 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
541081 2018 QB5 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
541082 2018 QC5 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
541083 2018 QC6 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541084 2018 QG6 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541085 2018 QH6 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541086 2018 QQ6 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
541087 2018 QV6 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541088 2018 QW6 08/10/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
541089 2018 QZ6 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541090 2018 RT 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541091 2018 RG1 01/11/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
541092 2018 RT2 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541093 2018 RJ4 02/09/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
541094 2018 RX4 11/05/2004 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
541095 2018 RE9 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541096 2018 RS9 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541097 2018 RU9 12/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
541098 2018 RW9 16/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
541099 2018 RY9 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
541100 2018 RQ10 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541101 2018 RF11 01/10/2010 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
541102 2018 RG11 05/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
541103 2018 RH11 08/08/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,6 km MPC · JPL
541104 2018 RN12 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541105 2018 RG13 27/10/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
541106 2018 RL13 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
541107 2018 RZ13 27/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541108 2018 RH14 17/05/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
541109 2018 RM14 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
541110 2018 RN14 10/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
541111 2018 RQ14 31/08/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
541112 2018 RS14 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541113 2018 RZ14 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
541114 2018 RB15 19/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
541115 2018 RG16 15/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541116 2018 RH16 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
541117 2018 RJ16 01/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
541118 2018 RZ16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541119 2018 RE17 12/09/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
541120 2018 RU17 07/05/2014 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
541121 2018 RV18 12/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541122 2018 RD22 26/08/2000 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
541123 2018 RB23 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541124 2018 RP23 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541125 2018 RV23 11/09/2007 XuYi PMO NEO 3,4 km MPC · JPL
541126 2018 RP24 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541127 2018 RL26 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
541128 2018 RB27 30/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
541129 1995 FW11 27/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541130 2003 BW35 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541131 2004 RC145 09/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
541132 Leleākūhonua 2015 TG387 13/10/2015 Mauna Kea D. J. Tholen, C. Trujillo, S. S. Sheppard 110 km MPC · JPL
541133 2002 QN103 18/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
541134 2002 RP230 15/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
541135 2002 VK91 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
541136 2003 WR17 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
541137 2004 XW36 11/12/2004 Campo Imperator CINEOS 4,2 km MPC · JPL
541138 2007 NF3 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
541139 2008 FP74 05/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
541140 2013 EA91 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541141 2013 FP2 01/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
541142 2013 GZ83 15/04/2013 Elena Remote A. Oreshko 1,8 km MPC · JPL
541143 2013 HQ16 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541144 2013 HY145 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 2,7 km MPC · JPL
541145 2013 LT3 05/04/2008 Črni Vrh H. Mikuž 3,9 km MPC · JPL
541146 2013 PG36 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
541147 2014 FE52 27/01/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
541148 2014 OX404 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541149 2014 QS437 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
541150 2015 TL157 19/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
541151 2017 DO31 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541152 2017 EU9 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 3,2 km MPC · JPL
541153 2017 FW30 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541154 2017 FK41 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541155 2017 FG53 28/07/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
541156 2011 AG2 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541157 2011 AT2 15/08/2009 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
541158 2011 AJ19 08/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541159 2011 AH27 08/12/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
541160 2011 AG34 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541161 2011 AN38 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541162 2011 AC40 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
541163 2011 AD40 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541164 2011 AR49 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541165 2011 AT52 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541166 2011 AJ62 13/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541167 2011 AX63 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541168 2011 AN69 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541169 2011 AF72 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541170 2011 AJ77 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
541171 2011 AP79 24/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
541172 2011 AV81 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541173 2011 AZ81 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541174 2011 AE83 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541175 2011 AU83 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
541176 2011 BQ2 15/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541177 2011 BQ4 20/09/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
541178 2011 BJ6 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541179 2011 BT6 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541180 2011 BO15 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 530 m MPC · JPL
541181 2011 BZ21 23/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541182 2011 BD35 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541183 2011 BN38 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
541184 2011 BN44 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 620 m MPC · JPL
541185 2011 BO44 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
541186 2011 BW48 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
541187 2011 BL49 31/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
541188 2011 BE54 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
541189 2011 BQ68 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541190 2011 BP70 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541191 2011 BK71 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541192 2011 BJ78 15/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,5 km MPC · JPL
541193 2011 BA84 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541194 2011 BG91 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541195 2011 BS93 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541196 2011 BY93 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541197 2011 BG95 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541198 2011 BW104 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541199 2011 BX105 21/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
541200 Komjádibéla 2011 BJ107 24/08/2008 Piszkesteto K. Sárneczky 2,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541201 2011 BW118 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541202 2011 BT126 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541203 2011 BU126 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541204 2011 BY126 10/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541205 2011 BE138 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541206 2011 BY138 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541207 2011 BN141 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
541208 2011 BV144 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541209 2011 BB146 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541210 2011 BL148 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
541211 2011 BM149 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
541212 2011 BU152 13/10/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
541213 2011 BO157 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541214 2011 BX159 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541215 2011 BY164 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541216 2011 BP165 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541217 2011 BG168 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541218 2011 BV169 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541219 2011 BE170 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
541220 2011 CT 02/02/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,5 km MPC · JPL
541221 2011 CA5 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541222 2011 CB17 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 3,3 km MPC · JPL
541223 2011 CL23 29/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541224 2011 CR23 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541225 2011 CQ41 29/01/2006 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 2,2 km MPC · JPL
541226 2011 CF46 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541227 2011 CN48 05/02/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541228 2011 CL60 08/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
541229 2011 CR63 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
541230 2011 CZ63 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
541231 2011 CW65 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541232 2011 CE69 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541233 2011 CK69 12/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541234 2011 CM78 07/08/2012 Mayhill-ISON ISON 1,0 km MPC · JPL
541235 2011 CB83 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541236 2011 CG83 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
541237 2011 CP90 07/01/2016 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
541238 2011 CF93 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541239 2011 CS95 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541240 2011 CE96 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541241 2011 CB98 25/09/2014 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541242 2011 CC110 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541243 2011 CV112 05/02/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541244 2011 CC113 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541245 2011 CS114 20/09/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
541246 2011 CF116 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541247 2011 CK116 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541248 2011 CN117 06/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
541249 2011 CF120 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541250 2011 CR120 29/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541251 2011 DG6 11/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541252 2011 DE13 30/01/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,0 km MPC · JPL
541253 2011 DV13 26/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
541254 2011 DJ15 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541255 2011 DO15 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541256 2011 DF20 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
541257 2011 DU20 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
541258 2011 DN30 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
541259 2011 DC32 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541260 2011 DA37 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541261 2011 DT39 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541262 2011 DQ40 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541263 2011 DC46 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541264 2011 EK3 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541265 2011 EG4 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541266 2011 EX16 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541267 2011 EP20 18/05/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
541268 2011 EX20 07/03/2011 Wildberg Wildberg Obs. 3,5 km MPC · JPL
541269 2011 EN29 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541270 2011 EE31 26/02/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541271 2011 ES33 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541272 2011 EB36 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541273 2011 EU38 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541274 2011 EX38 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
541275 2011 EF39 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541276 2011 ES40 09/03/2011 Kachina Kachina Obs. 2,8 km MPC · JPL
541277 2011 EX43 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541278 2011 EK52 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541279 2011 EO53 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
541280 2011 EG54 24/08/2003 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 3,1 km MPC · JPL
541281 2011 ES57 11/03/2011 Mayhill-ISON ISON 1,9 km MPC · JPL
541282 2011 EW59 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541283 2011 EZ60 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541284 2011 ED64 29/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
541285 2011 ES72 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie, D. E. Trilling 620 m MPC · JPL
541286 2011 EC79 25/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541287 2011 EQ81 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541288 2011 ET81 02/12/2005 Kitt Peak L. H. Wasserman, R. Millis 2,3 km MPC · JPL
541289 2011 EE82 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541290 2011 ER82 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541291 2011 ED89 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541292 2011 FL1 24/03/2011 Nogales Tenagra II Obs. 3,1 km MPC · JPL
541293 2011 FL3 24/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541294 2011 FK6 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
541295 2011 FD9 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
541296 2011 FA13 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541297 2011 FD14 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
541298 2011 FL14 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 370 m MPC · JPL
541299 2011 FX18 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541300 2011 FU20 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541301 2011 FZ21 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541302 2011 FS22 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541303 2011 FY24 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,4 km MPC · JPL
541304 2011 FG25 29/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 2,9 km MPC · JPL
541305 2011 FN26 30/03/2011 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 3,9 km MPC · JPL
541306 2011 FC28 05/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
541307 2011 FJ30 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541308 2011 FE38 10/04/2005 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 3,1 km MPC · JPL
541309 2011 FS38 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541310 2011 FK42 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
541311 2011 FC43 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541312 2011 FU46 22/05/2001 Cerro Tololo J. L. Elliot, L. H. Wasserman 540 m MPC · JPL
541313 2011 FT48 29/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
541314 2011 FD49 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541315 2011 FP52 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541316 2011 FW54 31/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541317 2011 FB55 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
541318 2011 FD61 29/03/2011 Falera Mirasteilas Obs. 2,3 km MPC · JPL
541319 2011 FS61 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541320 2011 FV61 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541321 2011 FH72 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541322 2011 FY72 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541323 2011 FJ73 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541324 2011 FR74 01/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541325 2011 FC75 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
541326 2011 FR75 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
541327 2011 FW78 11/03/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
541328 2011 FS79 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541329 2011 FF83 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541330 2011 FW84 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
541331 2011 FB86 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
541332 2011 FE89 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541333 2011 FF90 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541334 2011 FF92 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
541335 2011 FT92 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541336 2011 FY95 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541337 2011 FL96 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541338 2011 FA101 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541339 2011 FZ104 02/03/2016 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541340 2011 FA106 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541341 2011 FH107 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541342 2011 FL107 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541343 2011 FY107 10/09/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,6 km MPC · JPL
541344 2011 FQ108 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541345 2011 FS108 02/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541346 2011 FU111 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541347 2011 FH113 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541348 2011 FB116 26/09/2013 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
541349 2011 FC117 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
541350 2011 FA123 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541351 2011 FD128 12/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
541352 2011 FN128 11/03/2011 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
541353 2011 FY139 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541354 2011 FM140 09/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
541355 2011 FU146 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541356 2011 FW146 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541357 2011 FE147 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541358 2011 FE153 17/11/2014 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541359 2011 FJ155 24/03/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
541360 2011 FA156 09/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
541361 2011 FR158 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541362 2011 FN159 08/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541363 2011 GR1 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541364 2011 GS1 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541365 2011 GM2 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
541366 2011 GP5 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541367 2011 GA8 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541368 2011 GF8 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541369 2011 GN8 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541370 2011 GS8 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541371 2011 GW8 29/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
541372 2011 GR15 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541373 2011 GA16 01/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
541374 2011 GK16 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
541375 2011 GF19 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541376 2011 GM21 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
541377 2011 GL22 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541378 2011 GW24 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541379 2011 GN25 04/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541380 2011 GH29 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
541381 2011 GM29 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541382 2011 GV31 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541383 2011 GH37 07/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
541384 2011 GV39 04/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541385 2011 GD40 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
541386 2011 GJ41 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
541387 2011 GY43 09/08/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541388 2011 GX54 02/04/2011 Westfield ARO 2,4 km MPC · JPL
541389 2011 GX55 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541390 2011 GZ57 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541391 2011 GH60 09/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541392 2011 GQ62 02/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
541393 2011 GU62 03/04/2011 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
541394 2011 GQ64 11/02/2011 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
541395 2011 GE66 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541396 2011 GA75 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 520 m MPC · JPL
541397 2011 GE77 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541398 2011 GX80 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541399 2011 GD81 13/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
541400 2011 GC82 15/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541401 2011 GD82 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541402 2011 GG83 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541403 2011 GC91 31/10/2007 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
541404 2011 HC3 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541405 2011 HH14 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
541406 2011 HR16 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541407 2011 HA19 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
541408 2011 HD19 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541409 2011 HM20 18/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
541410 2011 HJ32 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541411 2011 HT37 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541412 2011 HV37 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
541413 2011 HT40 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541414 2011 HE41 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
541415 2011 HH42 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
541416 2011 HE45 27/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
541417 2011 HO45 16/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541418 2011 HU45 12/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541419 2011 HO46 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
541420 2011 HF48 28/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
541421 2011 HB49 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541422 2011 HC49 29/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
541423 2011 HS49 24/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541424 2011 HM50 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
541425 2011 HF53 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541426 2011 HM53 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,1 km MPC · JPL
541427 2011 HW54 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
541428 2011 HT56 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
541429 2011 HB58 08/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541430 2011 HZ58 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
541431 2011 HA60 15/10/2007 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
541432 2011 HE63 14/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
541433 2011 HG76 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
541434 2011 HD79 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541435 2011 HJ80 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
541436 2011 HL80 30/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,2 km MPC · JPL
541437 2011 HT85 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541438 2011 HQ88 28/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541439 2011 HB91 27/07/2005 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
541440 2011 HK91 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541441 2011 HA97 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
541442 2011 HY102 16/03/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,1 km MPC · JPL
541443 2011 JF2 01/05/2011 Marly Naef Obs. 2,9 km MPC · JPL
541444 2011 JD4 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
541445 2011 JN4 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 680 m MPC · JPL
541446 2011 JD5 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
541447 2011 JL5 15/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541448 2011 JY5 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,4 km MPC · JPL
541449 2011 JY8 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,9 km MPC · JPL
541450 2011 JH9 23/04/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
541451 2011 JC12 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541452 2011 JD14 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
541453 2011 JB16 01/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
541454 2011 JT18 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
541455 2011 JE20 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
541456 2011 JK23 01/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,8 km MPC · JPL
541457 2011 JQ32 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541458 2011 KF5 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
541459 2011 KH5 08/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
541460 2011 KM5 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541461 2011 KA29 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
541462 2011 KV39 07/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541463 2011 KY40 24/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,5 km MPC · JPL
541464 2011 KX42 03/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
541465 2011 KJ43 14/04/2010 Mt. Lemmon Survey WISE 2,6 km MPC · JPL
541466 2011 KY43 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
541467 2011 KU44 28/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
541468 2011 KL46 30/05/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,7 km MPC · JPL
541469 2011 LX 03/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541470 2011 LN1 04/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541471 2011 LY9 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
541472 2011 LM14 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541473 2011 LO14 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 420 m MPC · JPL
541474 2011 LL15 19/07/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
541475 2011 LO15 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
541476 2011 LG17 08/06/2011 Kachina Kachina Obs. 940 m MPC · JPL
541477 2011 LK18 06/06/2011 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 860 m MPC · JPL
541478 2011 LF24 06/06/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
541479 2011 LX24 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
541480 2011 LC26 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
541481 2011 LS27 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
541482 2011 LW27 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541483 2011 MF11 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541484 2011 ON2 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541485 2011 OU2 23/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 760 m MPC · JPL
541486 2011 OX11 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541487 Silviapablo 2011 OG18 25/07/2011 Observatorio Cielo Profundo Cielo Profundo Obs. 1,1 km MPC · JPL
541488 2011 OC31 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
541489 2011 OM34 06/12/2008 Catalina CSS 790 m MPC · JPL
541490 2011 OD35 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
541491 2011 OF35 22/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
541492 2011 OS36 23/07/2015 Haleakala Pan-STARRS 630 m MPC · JPL
541493 2011 OQ39 22/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541494 2011 OY41 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541495 2011 OZ45 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
541496 2011 OO49 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
541497 2011 ON59 31/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
541498 2011 OX60 21/06/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
541499 2011 PK5 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
541500 2011 PN13 28/07/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541501 2011 PQ16 04/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
541502 2011 QR5 02/07/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541503 2011 QJ7 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
541504 2011 QF16 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541505 2011 QA20 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
541506 2011 QQ36 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
541507 2011 QE37 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541508 2011 QK37 27/08/2011 Zelenchukskaya St. T. V. Kryachko, B. Satovski 960 m MPC · JPL
541509 2011 QT40 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541510 2011 QL51 31/08/2011 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 750 m MPC · JPL
541511 2011 QL52 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541512 2011 QL53 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541513 2011 QC69 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541514 2011 QR70 25/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
541515 2011 QA73 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
541516 2011 QQ73 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
541517 2011 QR79 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 730 m MPC · JPL
541518 2011 QR83 24/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
541519 2011 QH88 27/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
541520 2011 QO90 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
541521 2011 QY92 30/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
541522 2011 QD97 28/08/2011 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
541523 2011 QE98 08/09/2011 Palomar PTF 3,9 km MPC · JPL
541524 2011 QY98 05/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541525 2011 RM2 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
541526 2011 RY3 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 710 m MPC · JPL
541527 2011 RP4 27/04/2006 Cerro Tololo Cerro Tololo Obs. 2,8 km MPC · JPL
541528 2011 RO5 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541529 2011 RM7 24/10/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 860 m MPC · JPL
541530 2011 RS16 05/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
541531 2011 RD20 04/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541532 2011 RR20 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541533 2011 RO21 04/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
541534 2011 SR3 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
541535 2011 SD13 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
541536 2011 SE20 21/10/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
541537 2011 ST20 20/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 870 m MPC · JPL
541538 2011 SF21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
541539 2011 ST23 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541540 2011 SM34 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541541 2011 SW36 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
541542 2011 SL38 17/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
541543 2011 SU45 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541544 2011 SW46 02/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 750 m MPC · JPL
541545 2011 ST48 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
541546 2011 SA51 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
541547 2011 SS57 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541548 2011 SU64 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
541549 2011 ST66 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
541550 2011 SR68 30/08/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 620 m MPC · JPL
541551 2011 SN70 24/09/2011 Volkssternwarte Drebach G. Lehmann, A. Knöfel 860 m MPC · JPL
541552 2011 SG75 19/09/2011 La Sagra Mallorca Obs. 590 m MPC · JPL
541553 2011 SC94 03/09/2007 Steward R. Ferrando, M. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
541554 2011 SL94 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
541555 2011 SX96 25/09/2011 Crni Vrh Črni Vrh 900 m MPC · JPL
541556 2011 SJ115 21/09/2011 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
541557 2011 SK117 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541558 2011 SE122 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
541559 2011 SN150 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541560 2011 SY161 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
541561 2011 SA164 23/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
541562 2011 SW176 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541563 2011 SX177 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541564 2011 SM185 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
541565 2011 SW194 26/08/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 860 m MPC · JPL
541566 2011 ST196 15/08/2007 Tiki Tiki Obs. 650 m MPC · JPL
541567 2011 SX212 21/09/2011 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
541568 2011 SA218 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 930 m MPC · JPL
541569 2011 SQ218 23/09/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
541570 2011 SF225 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
541571 2011 SM232 30/09/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 1,4 km MPC · JPL
541572 2011 SS238 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
541573 2011 SB239 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
541574 2011 SJ240 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
541575 2011 SX247 28/09/2011 Zelenchukskaya St. T. V. Kryachko, B. Satovski 4,0 km MPC · JPL
541576 2011 SF254 21/07/2007 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
541577 2011 SF258 22/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
541578 2011 SW265 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541579 2011 SA276 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
541580 2011 SS277 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 430 m MPC · JPL
541581 2011 SR280 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541582 2011 TZ5 04/10/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 2,0 km MPC · JPL
541583 2011 TN8 05/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 650 m MPC · JPL
541584 2011 TU8 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
541585 2011 TA11 26/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 3,7 km MPC · JPL
541586 2011 TZ11 25/05/2006 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 1,1 km MPC · JPL
541587 2011 TG16 01/10/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 2,1 km MPC · JPL
541588 2011 UO3 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
541589 2011 UG4 03/10/2011 XuYi PMO NEO 680 m MPC · JPL
541590 2011 UM12 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
541591 2011 UQ12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541592 2011 UP15 13/03/2005 Mt. Lemmon Survey K. Černis, J. Zdanavičius 750 m MPC · JPL
541593 2011 UA28 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541594 2011 UT30 06/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
541595 2011 UR31 24/09/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
541596 2011 UP37 20/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541597 2011 UA39 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
541598 2011 UA41 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
541599 2011 UW43 23/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
541600 2011 UF47 17/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541601 2011 UC51 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541602 2011 US52 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
541603 2011 UH63 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541604 2011 UO64 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
541605 2011 UU66 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
541606 2011 UQ73 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
541607 2011 UK81 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
541608 2011 UT88 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
541609 2011 UZ91 31/05/2005 Reedy Creek Reedy Creek Obs. 940 m MPC · JPL
541610 2011 UX98 07/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
541611 2011 UF100 20/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
541612 2011 UU101 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541613 2011 UO110 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
541614 2011 UA114 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
541615 2011 UO116 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541616 2011 UN117 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
541617 2011 UG118 26/09/2011 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
541618 2011 UY125 03/10/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 750 m MPC · JPL
541619 2011 UE133 23/10/2011 Westfield ARO 1,6 km MPC · JPL
541620 2011 UP133 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
541621 2011 UK141 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
541622 2011 UR141 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
541623 2011 UV142 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541624 2011 UR146 24/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
541625 2011 UF150 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
541626 2011 UR154 23/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
541627 Halmospál 2011 UE155 02/10/2011 Piszkesteto K. Sárneczky 1,6 km MPC · JPL
541628 2011 UJ156 24/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
541629 2011 UF157 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,5 km MPC · JPL
541630 2011 UH160 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
541631 2011 UT172 21/09/2011 Zelenchukskaya St. T. V. Kryachko, B. Satovski 2,4 km MPC · JPL
541632 2011 UX174 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 850 m MPC · JPL
541633 2011 UE180 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541634 2011 UG186 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
541635 2011 UH187 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
541636 2011 UE189 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541637 2011 UP191 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
541638 2011 UK194 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541639 2011 UR196 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
541640 2011 UA198 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
541641 2011 UE198 22/10/2011 Westfield ARO 620 m MPC · JPL
541642 2011 UD202 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
541643 2011 UL202 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 660 m MPC · JPL
541644 2011 US203 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541645 2011 UP204 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
541646 2011 UR238 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
541647 2011 UB239 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
541648 2011 UD240 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
541649 2011 UH241 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
541650 2011 UG244 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541651 2011 UO247 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
541652 2011 UQ250 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
541653 2011 UE258 30/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541654 2011 US259 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541655 2011 UF263 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 560 m MPC · JPL
541656 2011 UT263 14/08/2007 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 920 m MPC · JPL
541657 2011 UZ268 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
541658 2011 UD273 31/08/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,4 km MPC · JPL
541659 2011 UG274 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
541660 2011 UU274 14/05/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
541661 2011 UE275 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541662 2011 UE276 04/12/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
541663 2011 UP278 25/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541664 2011 UQ307 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541665 2011 UD308 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
541666 2011 UH319 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
541667 2011 UJ323 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
541668 2011 UK325 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
541669 2011 UG332 25/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
541670 2011 UQ332 05/06/2010 Nogales M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,4 km MPC · JPL
541671 2011 UY335 20/09/2003 Mt. Lemmon Survey A. Boattini, A. Di Paola 4,8 km MPC · JPL
541672 2011 UP336 24/09/2011 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
541673 2011 UR339 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
541674 2011 UG362 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
541675 2011 UK369 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
541676 2011 UF378 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
541677 2011 UD383 20/02/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
541678 2011 UL383 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 830 m MPC · JPL
541679 2011 UL384 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541680 2011 UB385 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
541681 2011 UW390 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 780 m MPC · JPL
541682 2011 UD394 24/09/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541683 2011 UM394 31/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541684 2011 UP398 04/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
541685 2011 UF399 23/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541686 2011 UQ399 14/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541687 2011 UE402 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 540 m MPC · JPL
541688 2011 UB405 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541689 2011 UO415 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
541690 2011 UB419 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 900 m MPC · JPL
541691 2011 VC3 05/10/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 2,1 km MPC · JPL
541692 2011 VU10 15/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
541693 2011 VX19 08/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
541694 2011 WZ 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
541695 2011 WA1 16/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541696 2011 WC1 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541697 2011 WE5 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541698 2011 WZ6 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
541699 2011 WA9 24/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 620 m MPC · JPL
541700 2011 WO12 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541701 2011 WL16 12/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
541702 2011 WX16 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
541703 2011 WM28 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541704 2011 WC30 18/11/2011 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
541705 2011 WS30 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 820 m MPC · JPL
541706 2011 WJ40 03/11/2011 Mayhill-ISON ISON 2,7 km MPC · JPL
541707 2011 WR40 26/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541708 2011 WZ41 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
541709 2011 WQ43 03/09/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
541710 2011 WU49 23/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541711 2011 WZ50 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
541712 2011 WO52 28/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541713 2011 WW55 02/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
541714 2011 WM57 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541715 2011 WW60 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
541716 2011 WR61 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
541717 2011 WR65 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
541718 2011 WE66 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541719 2011 WM67 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 890 m MPC · JPL
541720 2011 WW68 26/11/2011 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
541721 2011 WX69 31/10/2011 XuYi PMO NEO 770 m MPC · JPL
541722 2011 WZ72 04/05/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 780 m MPC · JPL
541723 2011 WN73 11/11/2007 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
541724 2011 WE78 23/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541725 2011 WS88 25/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 940 m MPC · JPL
541726 2011 WG90 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541727 2011 WH91 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541728 2011 WA99 20/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 570 m MPC · JPL
541729 2011 WL99 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
541730 2011 WP102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
541731 2011 WH105 29/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541732 2011 WW105 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 980 m MPC · JPL
541733 2011 WS107 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541734 2011 WU107 11/09/2002 Haleakala AMOS 1,6 km MPC · JPL
541735 2011 WW110 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541736 2011 WZ111 28/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
541737 2011 WM112 28/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 920 m MPC · JPL
541738 2011 WT112 29/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541739 2011 WV113 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
541740 2011 WC118 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,00 km MPC · JPL
541741 2011 WD118 08/11/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
541742 2011 WC119 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541743 2011 WU119 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541744 2011 WL120 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541745 2011 WY121 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541746 2011 WK125 03/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
541747 2011 WH128 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541748 2011 WS136 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
541749 2011 WW137 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
541750 2011 WK139 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
541751 2011 WR141 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
541752 2011 WS146 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
541753 2011 WX146 16/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541754 2011 WB148 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541755 2011 WG150 03/10/2011 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
541756 2011 WF151 14/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
541757 2011 WX151 01/11/2011 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
541758 2011 WA153 24/11/2011 Palomar PTF 1,1 km MPC · JPL
541759 2011 WT153 23/10/2011 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541760 2011 WZ153 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541761 2011 WH154 28/11/2011 Palomar PTF 980 m MPC · JPL
541762 2011 WM154 04/12/2007 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
541763 2011 WE158 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541764 2011 WM158 17/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
541765 2011 WB159 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
541766 2011 WM159 30/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541767 2011 XR1 27/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541768 2011 XY2 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
541769 2011 YH 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541770 2011 YF4 24/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541771 2011 YW5 24/12/2011 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
541772 2011 YY7 18/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
541773 2011 YC10 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541774 2011 YQ11 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541775 2011 YS12 04/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
541776 2011 YZ12 07/11/2011 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 1,1 km MPC · JPL
541777 2011 YU14 26/12/2011 Mallemort Les Engarouines Obs. 1,6 km MPC · JPL
541778 2011 YH15 26/12/2011 Oukaimeden Oukaïmeden Obs. 980 m MPC · JPL
541779 2011 YP15 27/12/2011 Santa Maria de Montmagastrell J. M. Bosch, R. M. Olivera 820 m MPC · JPL
541780 2011 YN16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
541781 2011 YW18 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
541782 2011 YM19 27/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
541783 2011 YN25 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541784 2011 YP28 19/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
541785 2011 YO29 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541786 2011 YV30 14/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
541787 2011 YG36 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541788 2011 YU37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541789 2011 YJ38 14/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
541790 2011 YO38 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
541791 2011 YU39 12/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
541792 2011 YZ43 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541793 2011 YA44 01/03/2008 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
541794 2011 YX46 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
541795 2011 YJ59 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541796 2011 YG60 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541797 2011 YW61 28/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541798 2011 YB62 27/12/2011 Mayhill-ISON ISON 860 m MPC · JPL
541799 2011 YE64 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541800 2011 YP64 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541801 2011 YY65 16/03/2004 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 710 m MPC · JPL
541802 2011 YO66 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
541803 2011 YQ67 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541804 2011 YW68 13/09/2006 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 1,6 km MPC · JPL
541805 2011 YE72 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541806 2011 YX75 29/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541807 2011 YK78 28/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541808 2011 YC79 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541809 2011 YS79 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
541810 2011 YT79 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
541811 2012 AV 02/01/2012 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
541812 2012 AV1 02/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
541813 2012 AE5 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
541814 2012 AR5 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541815 2012 AL6 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541816 2012 AM7 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
541817 2012 AB10 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541818 2012 AX10 30/01/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
541819 2012 AO11 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
541820 2012 AF16 17/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
541821 2012 AG17 03/01/2003 Catalina Sky Survey La Silla Obs. 2,1 km MPC · JPL
541822 2012 AF19 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
541823 2012 AK20 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
541824 2012 AK21 01/01/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
541825 2012 AB22 16/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541826 2012 AC24 29/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541827 2012 AF24 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
541828 2012 AV24 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541829 2012 AY24 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
541830 2012 AA25 05/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,3 km MPC · JPL
541831 2012 AV25 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541832 2012 BG7 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541833 2012 BG9 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541834 2012 BE10 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541835 2012 BQ11 17/01/2012 Mallemort Les Engarouines Obs. 2,4 km MPC · JPL
541836 2012 BW12 18/12/2011 Mallemort Les Engarouines Obs. 2,7 km MPC · JPL
541837 2012 BE16 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
541838 2012 BW18 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541839 2012 BP21 09/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
541840 2012 BM22 21/12/2011 Mt. Lemmon Survey Črni Vrh 1,5 km MPC · JPL
541841 2012 BB24 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
541842 2012 BF24 18/01/2012 Mayhill iTelescope Obs. 1,6 km MPC · JPL
541843 2012 BZ27 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
541844 2012 BM35 25/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541845 2012 BQ37 19/01/2012 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
541846 2012 BS41 06/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
541847 2012 BB45 19/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541848 2012 BA49 20/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541849 2012 BG52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541850 2012 BW55 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541851 2012 BD59 12/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
541852 2012 BF61 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541853 2012 BL61 26/01/2012 Crni Vrh Črni Vrh 730 m MPC · JPL
541854 2012 BO65 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
541855 2012 BE69 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541856 2012 BF69 26/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541857 2012 BV69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
541858 2012 BR70 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
541859 2012 BH71 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541860 2012 BU77 31/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541861 2012 BU80 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
541862 2012 BP85 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
541863 2012 BB91 15/08/2006 Lulin LUSS 1,2 km MPC · JPL
541864 2012 BS93 30/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
541865 2012 BV93 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541866 2012 BP99 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541867 2012 BZ104 22/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541868 2012 BA105 25/01/2012 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
541869 2012 BN106 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
541870 2012 BB111 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541871 2012 BX115 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541872 2012 BT117 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
541873 2012 BW122 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541874 2012 BL129 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
541875 2012 BQ129 19/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
541876 2012 BX129 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541877 2012 BY129 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541878 2012 BX130 18/01/2012 Mayhill iTelescope Obs. 1,1 km MPC · JPL
541879 2012 BP131 15/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
541880 2012 BT132 29/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
541881 2012 BH135 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541882 2012 BB136 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
541883 2012 BY143 25/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541884 2012 BM151 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
541885 2012 BU151 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
541886 2012 BJ152 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
541887 2012 BQ156 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541888 2012 BX156 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541889 2012 BY156 13/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
541890 2012 BZ156 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
541891 2012 BB157 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
541892 2012 BN158 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541893 2012 BQ158 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541894 2012 BS158 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541895 2012 BC159 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
541896 2012 BS159 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541897 TRAPPIST 2012 CK 01/02/2012 La Silla E. Jehin 1,6 km MPC · JPL
541898 2012 CQ1 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
541899 2012 CJ23 16/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
541900 2012 CR28 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
541901 2012 CK30 26/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,3 km MPC · JPL
541902 2012 CX31 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
541903 2012 CE34 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541904 2012 CN36 04/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 860 m MPC · JPL
541905 2012 CP37 19/01/2012 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
541906 2012 CL44 10/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
541907 2012 CR49 13/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
541908 2012 CX58 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541909 2012 CR59 26/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
541910 2012 DV 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
541911 2012 DW 24/10/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
541912 2012 DV3 05/10/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
541913 2012 DN8 16/08/2005 Wrightwood Table Mountain Obs. 1,3 km MPC · JPL
541914 2012 DB11 22/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
541915 2012 DC17 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
541916 2012 DH20 13/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
541917 2012 DG22 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
541918 2012 DA24 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
541919 2012 DK32 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
541920 2012 DC33 20/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
541921 2012 DF44 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541922 2012 DF46 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
541923 2012 DJ58 26/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,2 km MPC · JPL
541924 2012 DK58 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541925 2012 DQ59 27/08/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
541926 2012 DT63 14/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541927 2012 DT65 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,5 km MPC · JPL
541928 2012 DF73 28/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
541929 2012 DO79 02/03/2001 Haleakala AMOS 1,0 km MPC · JPL
541930 2012 DV84 26/02/2012 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
541931 2012 DL86 11/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541932 2012 DM86 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,4 km MPC · JPL
541933 2012 DE101 21/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
541934 2012 DW101 16/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,0 km MPC · JPL
541935 2012 DA102 18/02/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
541936 2012 DK102 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541937 2012 DW102 24/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
541938 2012 DZ102 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541939 2012 DC103 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541940 2012 DG103 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
541941 2012 DR103 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541942 2012 DP105 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,4 km MPC · JPL
541943 2012 DH106 27/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541944 2012 EO2 29/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
541945 2012 ER2 19/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,6 km MPC · JPL
541946 2012 EJ7 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
541947 2012 EW10 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541948 2012 EN13 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541949 2012 ET15 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541950 2012 EM16 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
541951 2012 EF19 04/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541952 2012 EH19 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
541953 2012 EM19 17/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541954 2012 EY19 15/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
541955 2012 EA20 14/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,5 km MPC · JPL
541956 2012 EE20 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541957 2012 EF20 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
541958 2012 FL 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
541959 2012 FG1 17/03/2012 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
541960 2012 FJ1 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
541961 2012 FT4 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541962 2012 FY8 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
541963 2012 FY22 30/10/2010 Piszkesteto Z. Kuli, K. Sárneczky 1,8 km MPC · JPL
541964 2012 FA27 26/08/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
541965 2012 FY27 20/03/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,1 km MPC · JPL
541966 2012 FN30 26/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541967 2012 FE38 25/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541968 2012 FK47 13/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
541969 2012 FR48 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
541970 2012 FP50 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,1 km MPC · JPL
541971 2012 FZ56 27/03/2012 Mayhill-ISON ISON 680 m MPC · JPL
541972 2012 FM57 27/03/2012 Mayhill-ISON ISON 1,0 km MPC · JPL
541973 2012 FE59 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
541974 2012 FX67 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541975 2012 FN68 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 2,2 km MPC · JPL
541976 2012 FS74 24/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,9 km MPC · JPL
541977 2012 FE78 27/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
541978 2012 FY80 06/11/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
541979 2012 FY81 22/03/2012 Palomar PTF 2,7 km MPC · JPL
541980 2012 FB83 28/02/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,7 km MPC · JPL
541981 2012 FJ86 27/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
541982 Grendel 2012 FF87 16/03/2012 Piszkesteto Piszkéstető Stn. 980 m MPC · JPL
541983 Matthiaspenselin 2012 GN5 13/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 1,8 km MPC · JPL
541984 2012 GU6 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
541985 2012 GU7 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
541986 2012 GO8 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541987 2012 GG15 03/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
541988 2012 GL16 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
541989 2012 GP18 26/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
541990 2012 GW20 09/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
541991 2012 GN25 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
541992 Lukácsbéla 2012 GE26 27/03/2012 Piszkesteto K. Sárneczky 2,7 km MPC · JPL
541993 2012 GS27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
541994 2012 HJ4 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
541995 2012 HE8 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
541996 2012 HU8 24/06/2007 Lulin LUSS 4,0 km MPC · JPL
541997 2012 HP10 27/03/2012 Mayhill-ISON ISON 1,7 km MPC · JPL
541998 2012 HD11 20/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
541999 2012 HC12 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,6 km MPC · JPL
542000 2012 HR12 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

537.000s  • 538.000s  • 539.000s  • 540.000s  • 541.000s  • 542.000s  • 543.000s  • 544.000s  • 545.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001