Danh sách tiểu hành tinh/256001–257000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256001 2006 TY121 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
256002 2006 TZ123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256003 2006 TK126 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256004 2006 UP 16/10/2006 Catalina CSS 89 m MPC · JPL
256005 2006 UY6 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256006 2006 UV7 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256007 2006 UP8 16/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256008 2006 UW8 16/10/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256009 2006 UR9 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256010 2006 UA10 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256011 2006 UF10 17/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256012 2006 UL10 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
256013 2006 US13 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256014 2006 UC16 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256015 2006 UG23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256016 2006 UY23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256017 2006 UF24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256018 2006 UE26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256019 2006 UG26 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256020 2006 UB28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256021 2006 UO29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256022 2006 US29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256023 2006 UF32 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256024 2006 UZ33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256025 2006 UJ36 16/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256026 2006 UQ37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256027 2006 UF38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256028 2006 UQ39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256029 2006 UU40 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256030 2006 UA41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256031 2006 UH42 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256032 2006 UK45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256033 2006 UJ47 16/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 890 m MPC · JPL
256034 2006 UM53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256035 2006 UQ62 19/10/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
256036 2006 UX65 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256037 2006 UF68 16/10/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256038 2006 UC70 16/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256039 2006 UO79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256040 2006 UM81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256041 2006 UX81 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
256042 2006 UR82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256043 2006 UT82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256044 2006 UU87 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256045 2006 UQ88 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256046 2006 UY89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256047 2006 UH91 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256048 2006 UJ92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256049 2006 UP99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256050 2006 UV102 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256051 2006 UY104 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256052 2006 UH120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256053 2006 UR120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256054 2006 UX120 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256055 2006 UR121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256056 2006 UL123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256057 2006 UT126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256058 2006 UA132 19/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
256059 2006 UB133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256060 2006 UY134 19/10/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
256061 2006 UX135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256062 2006 UR136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256063 2006 UY140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256064 2006 UW142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256065 2006 UH144 19/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256066 2006 UD146 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256067 2006 UF158 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256068 2006 UB172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256069 2006 UV175 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256070 2006 UB176 16/10/2006 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
256071 2006 UN178 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
256072 2006 UQ179 16/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256073 2006 UF181 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256074 2006 UD182 16/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256075 2006 UE186 17/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256076 2006 UF190 19/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256077 2006 UU191 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
256078 2006 UQ200 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256079 2006 UH201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256080 2006 UL202 22/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256081 2006 UB203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
256082 2006 UG203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256083 2006 UZ203 22/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256084 2006 UR205 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256085 2006 UK207 23/10/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
256086 2006 UX207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256087 2006 UY207 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256088 2006 UJ213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256089 2006 UD214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256090 2006 UO216 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256091 2006 UH218 27/10/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,8 km MPC · JPL
256092 2006 UE220 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256093 2006 UJ221 17/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256094 2006 UF229 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
256095 2006 UM229 20/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256096 2006 UX234 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256097 2006 UK239 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256098 2006 UF244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256099 2006 UG248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256100 2006 UU254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256101 2006 UT255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256102 2006 UW260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256103 2006 UX262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256104 2006 US265 27/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
256105 2006 UC266 27/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256106 2006 UK271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256107 2006 UJ272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256108 2006 UX273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256109 2006 UG281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
256110 2006 UX282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256111 2006 UE283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256112 2006 UX285 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256113 2006 UH290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256114 2006 UD291 22/10/2006 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
256115 2006 UA295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
256116 2006 UW297 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
256117 2006 UW327 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256118 2006 UQ328 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
256119 2006 UC329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256120 2006 UM329 23/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256121 2006 UM331 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256122 2006 UK333 22/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,2 km MPC · JPL
256123 2006 UZ334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256124 2006 UK337 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256125 2006 UR337 17/10/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256126 2006 UW346 28/10/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256127 2006 UX358 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256128 2006 VD 01/11/2006 Wrightwood J. W. Young 1,3 km MPC · JPL
256129 2006 VS1 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256130 2006 VF3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256131 2006 VR5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256132 2006 VY6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256133 2006 VK7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256134 2006 VQ10 11/11/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256135 2006 VN12 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256136 2006 VU12 11/11/2006 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
256137 2006 VZ12 01/11/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256138 2006 VQ15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256139 2006 VJ19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
256140 2006 VL19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256141 2006 VF20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256142 2006 VM22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256143 2006 VA25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256144 2006 VD26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256145 2006 VF30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256146 2006 VM30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256147 2006 VQ31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256148 2006 VW31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256149 2006 VU33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256150 2006 VE34 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256151 2006 VH34 11/11/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256152 2006 VU36 11/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256153 2006 VA42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256154 2006 VU43 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256155 2006 VO44 15/11/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
256156 2006 VJ48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256157 2006 VX48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256158 2006 VO49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256159 2006 VF50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256160 2006 VZ50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256161 2006 VN52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256162 2006 VD53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256163 2006 VL53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256164 2006 VP53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256165 2006 VW54 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256166 2006 VG55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256167 2006 VK55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
256168 2006 VX55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256169 2006 VB56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256170 2006 VO61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256171 2006 VT63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256172 2006 VD64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256173 2006 VM65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256174 2006 VS67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256175 2006 VZ67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256176 2006 VG68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256177 2006 VP68 11/11/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256178 2006 VD69 11/11/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256179 2006 VY69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256180 2006 VT71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256181 2006 VM73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256182 2006 VW73 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256183 2006 VE74 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256184 2006 VC75 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256185 2006 VS75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256186 2006 VQ77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256187 2006 VH78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256188 2006 VO79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256189 2006 VD80 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256190 2006 VC84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256191 2006 VX84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256192 2006 VU85 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256193 2006 VP87 14/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256194 2006 VD88 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256195 2006 VY88 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
256196 2006 VG89 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
256197 2006 VH89 14/11/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
256198 2006 VA90 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256199 2006 VD90 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
256200 2006 VY92 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256201 2006 VW93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256202 2006 VV94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256203 2006 VW94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256204 2006 VY94 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256205 2006 VB96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256206 2006 VV96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256207 2006 VD103 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256208 2006 VG103 12/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
256209 2006 VW103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 1,6 km MPC · JPL
256210 2006 VN111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256211 2006 VR111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256212 2006 VG112 13/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256213 2006 VS113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256214 2006 VD117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256215 2006 VH117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256216 2006 VD122 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256217 2006 VF123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256218 2006 VN123 14/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
256219 2006 VW124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256220 2006 VB129 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256221 2006 VB132 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256222 2006 VE134 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256223 2006 VV139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256224 2006 VV140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256225 2006 VY144 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256226 2006 VS146 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256227 2006 VU146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256228 2006 VY146 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256229 2006 VC148 15/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256230 2006 VO149 02/11/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256231 2006 VG151 09/11/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
256232 2006 VV151 09/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256233 2006 VA152 09/11/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
256234 2006 VD152 09/11/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
256235 2006 VH153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
256236 2006 VK154 08/11/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
256237 2006 VM172 12/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256238 2006 WD 16/11/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
256239 2006 WC5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256240 2006 WK13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256241 2006 WN13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256242 2006 WR13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256243 2006 WG15 16/11/2006 Lulin Observatory M.-T. Chang, Q.-z. Ye 2,4 km MPC · JPL
256244 2006 WM16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256245 2006 WW23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256246 2006 WM24 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256247 2006 WS26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256248 2006 WD27 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256249 2006 WC28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
256250 2006 WE28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256251 2006 WF28 22/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
256252 2006 WC29 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256253 2006 WE36 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256254 2006 WO40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256255 2006 WR44 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256256 2006 WV48 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256257 2006 WA49 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256258 2006 WB51 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256259 2006 WL52 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256260 2006 WH54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256261 2006 WN55 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256262 2006 WS63 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256263 2006 WH66 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256264 2006 WW70 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256265 2006 WA74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256266 2006 WG76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256267 2006 WJ76 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256268 2006 WP80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256269 2006 WE81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256270 2006 WV82 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256271 2006 WL88 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256272 2006 WA90 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
256273 2006 WK90 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256274 2006 WE91 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256275 2006 WZ94 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256276 2006 WJ98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256277 2006 WV98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256278 2006 WH104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256279 2006 WQ104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256280 2006 WX104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256281 2006 WK105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256282 2006 WT105 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256283 2006 WQ112 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256284 2006 WJ115 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
256285 2006 WZ115 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256286 2006 WC116 20/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256287 2006 WN120 21/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256288 2006 WE124 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256289 2006 WF127 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256290 2006 WL128 26/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256291 2006 WZ129 26/11/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
256292 2006 WF130 28/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
256293 2006 WY131 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256294 2006 WL132 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256295 2006 WS134 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256296 2006 WC135 18/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256297 2006 WE136 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256298 2006 WU136 19/11/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256299 2006 WJ139 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256300 2006 WK140 19/11/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256301 2006 WF150 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256302 2006 WQ166 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256303 2006 WW173 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256304 2006 WD176 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256305 2006 WM178 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
256306 2006 WG184 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256307 2006 WN185 16/11/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256308 2006 WO185 16/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256309 2006 WJ186 17/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256310 2006 WL186 17/11/2006 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
256311 2006 WR189 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256312 2006 WU190 25/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256313 2006 WW191 27/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256314 2006 WE193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256315 2006 WS193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
256316 2006 WX193 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256317 2006 WA194 27/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
256318 2006 WA199 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256319 2006 XB4 14/12/2006 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,2 km MPC · JPL
256320 2006 XK5 05/12/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
256321 2006 XL6 09/12/2006 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
256322 2006 XN6 09/12/2006 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
256323 2006 XQ7 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256324 2006 XY11 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256325 2006 XA18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256326 2006 XK18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256327 2006 XL18 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256328 2006 XJ21 12/12/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
256329 2006 XD23 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256330 2006 XF25 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256331 2006 XV25 12/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256332 2006 XN26 12/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256333 2006 XM27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256334 2006 XP27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256335 2006 XQ27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256336 2006 XS27 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256337 2006 XS28 13/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256338 2006 XR29 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256339 2006 XM30 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256340 2006 XP30 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256341 2006 XO31 10/12/2006 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
256342 2006 XE34 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
256343 2006 XA36 11/12/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256344 2006 XC37 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256345 2006 XG39 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256346 2006 XP40 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256347 2006 XT42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256348 2006 XW42 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256349 2006 XF43 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
256350 2006 XX45 13/12/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256351 2006 XT47 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256352 2006 XB48 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
256353 2006 XG54 15/12/2006 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
256354 2006 XG55 15/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256355 2006 XW55 11/12/2006 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
256356 2006 XZ56 13/12/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256357 2006 XH57 14/12/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
256358 2006 XR57 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256359 2006 XR58 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256360 2006 XG59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256361 2006 XN59 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256362 2006 XE64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
256363 2006 XL64 12/12/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
256364 2006 XW64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
256365 2006 XX64 12/12/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
256366 2006 XF66 12/12/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
256367 2006 XH67 14/12/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
256368 2006 YV2 22/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
256369 Vilain 2006 YB3 20/12/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
256370 2006 YS3 16/12/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
256371 2006 YA5 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256372 2006 YV9 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256373 2006 YD10 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256374 Danielpequignot 2006 YZ13 22/12/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 2,7 km MPC · JPL
256375 2006 YW14 24/12/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,1 km MPC · JPL
256376 2006 YM16 21/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
256377 2006 YZ16 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
256378 2006 YG18 22/12/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
256379 2006 YT18 23/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256380 2006 YW25 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256381 2006 YH26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256382 2006 YR26 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256383 2006 YF34 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256384 2006 YS35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256385 2006 YS37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256386 2006 YZ37 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256387 2006 YH39 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256388 2006 YE42 22/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256389 2006 YU43 25/12/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
256390 2006 YS44 26/12/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,2 km MPC · JPL
256391 2006 YA45 28/12/2006 Marly P. Kocher 2,1 km MPC · JPL
256392 2006 YB50 21/12/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,9 km MPC · JPL
256393 2006 YH51 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256394 2006 YL51 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256395 2006 YA55 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256396 2007 AZ1 09/01/2007 Mayhill A. Lowe 1,9 km MPC · JPL
256397 2007 AD5 08/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256398 2007 AT7 09/01/2007 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
256399 2007 AU7 09/01/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
256400 2007 AS10 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256401 2007 AZ11 15/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
256402 2007 AR15 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256403 2007 AJ16 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256404 2007 AY17 14/01/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,2 km MPC · JPL
256405 2007 AJ18 09/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256406 2007 AP18 10/01/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
256407 2007 AV18 10/01/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
256408 2007 AW18 10/01/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256409 2007 AT22 10/01/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
256410 2007 AX25 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
256411 2007 AC28 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256412 2007 BT2 17/01/2007 Catalina CSS AMO 3,7 km MPC · JPL
256413 2007 BJ6 17/01/2007 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
256414 2007 BG9 17/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
256415 2007 BT9 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
256416 2007 BV10 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256417 2007 BY14 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256418 2007 BE15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256419 2007 BH21 24/01/2007 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
256420 2007 BJ22 24/01/2007 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
256421 2007 BE23 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256422 2007 BD34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256423 2007 BW36 24/01/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
256424 2007 BU44 25/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
256425 2007 BY46 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256426 2007 BU49 25/01/2007 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
256427 2007 BY53 24/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256428 2007 BQ55 24/01/2007 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
256429 2007 BD61 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256430 2007 BG69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256431 2007 BG73 29/01/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 3,0 km MPC · JPL
256432 2007 BD74 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256433 2007 BS77 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256434 2007 CJ 05/02/2007 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
256435 2007 CH5 07/02/2007 Mayhill A. Lowe 2,1 km MPC · JPL
256436 2007 CS10 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256437 2007 CA12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256438 2007 CM14 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256439 2007 CN15 05/02/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
256440 2007 CJ16 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256441 2007 CD22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256442 2007 CJ22 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
256443 2007 CK28 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256444 2007 CG29 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256445 2007 CC36 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256446 2007 CM41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
256447 2007 CQ41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
256448 2007 CR41 07/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256449 2007 CC43 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256450 2007 CV44 08/02/2007 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
256451 2007 CQ46 08/02/2007 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
256452 2007 CN47 09/02/2007 Altschwendt W. Ries 2,5 km MPC · JPL
256453 2007 CD49 10/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256454 2007 CK53 15/02/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256455 2007 CR53 15/02/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
256456 2007 CX54 15/02/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 5,3 km MPC · JPL
256457 2007 CW57 09/02/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
256458 2007 CE60 10/02/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
256459 2007 CQ65 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256460 2007 DL 17/02/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
256461 2007 DV7 18/02/2007 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,6 km MPC · JPL
256462 2007 DD12 16/02/2007 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
256463 2007 DJ12 16/02/2007 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
256464 2007 DU13 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256465 2007 DE22 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256466 2007 DF23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
256467 2007 DU29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256468 2007 DK34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256469 2007 DT34 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256470 2007 DC36 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256471 2007 DE38 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256472 2007 DR45 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256473 2007 DH49 18/02/2007 Antares ARO 3,2 km MPC · JPL
256474 2007 DF55 21/02/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
256475 2007 DF57 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256476 2007 DF61 25/02/2007 Desert Moon B. L. Stevens 3,7 km MPC · JPL
256477 2007 DN64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256478 2007 DO93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256479 2007 DV93 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256480 2007 DG95 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
256481 2007 DU101 27/02/2007 Eskridge G. Hug 2,1 km MPC · JPL
256482 2007 DV101 24/02/2007 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 3,8 km MPC · JPL
256483 2007 DJ110 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
256484 2007 DN110 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256485 2007 DK111 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256486 2007 EN8 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256487 2007 EP12 09/03/2007 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
256488 2007 EQ13 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256489 2007 EJ14 09/03/2007 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
256490 2007 EZ14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256491 2007 EP17 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
256492 2007 EJ44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256493 2007 EZ45 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256494 2007 EM47 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256495 2007 EQ51 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256496 2007 ES56 10/03/2007 Eskridge G. Hug 4,8 km MPC · JPL
256497 2007 ER57 09/03/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256498 2007 EN58 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256499 2007 EH69 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256500 2007 EW78 10/03/2007 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256501 2007 ED83 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256502 2007 ES88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256503 2007 EY89 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256504 2007 EG92 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256505 2007 EY98 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
256506 2007 ES99 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256507 2007 EP105 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
256508 2007 EZ105 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
256509 2007 EH123 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256510 2007 ER125 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256511 2007 EU129 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256512 2007 EB137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256513 2007 ES156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
256514 2007 EW156 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256515 2007 EV165 13/03/2007 Črni Vrh Črni Vrh 5,2 km MPC · JPL
256516 2007 EL166 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256517 2007 ER172 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256518 2007 EG181 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256519 2007 EK188 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
256520 2007 EM200 14/03/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
256521 2007 EN204 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256522 2007 EE207 14/03/2007 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
256523 2007 EH212 08/03/2007 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
256524 2007 EB213 11/03/2007 Siding Spring SSS 6,7 km MPC · JPL
256525 2007 EX213 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256526 2007 EF214 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
256527 2007 EA215 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256528 2007 EZ219 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
256529 2007 FK 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256530 2007 FQ22 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256531 2007 FR23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
256532 2007 FO26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256533 2007 FY26 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256534 2007 FA36 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256535 2007 FV45 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256536 2007 GK4 11/04/2007 Lulin Observatory LUSS 6,4 km MPC · JPL
256537 Zahn 2007 GX4 10/04/2007 Saint-Sulpice B. Christophe 4,4 km MPC · JPL
256538 2007 GV9 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
256539 2007 GV12 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
256540 2007 GD15 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256541 2007 GA28 14/04/2007 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
256542 2007 GG54 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
256543 2007 GK61 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256544 2007 GX71 07/04/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 4,6 km MPC · JPL
256545 2007 GO74 11/04/2007 Siding Spring SSS 5,8 km MPC · JPL
256546 2007 HC5 17/04/2007 Antares ARO 2,8 km MPC · JPL
256547 Davidesmith 2007 HA15 22/04/2007 CBA-NOVAC D. R. Skillman 4,8 km MPC · JPL
256548 2007 HG70 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
256549 2007 HO82 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
256550 2007 LV14 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 13 km MPC · JPL
256551 2007 OM3 21/07/2007 Tiki S. F. Hönig, N. Teamo 780 m MPC · JPL
256552 2007 OU5 22/07/2007 Lulin LUSS 850 m MPC · JPL
256553 2007 PT4 08/08/2007 Charleston ARO 11 km MPC · JPL
256554 2007 RG179 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256555 2007 RU221 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256556 2007 RD237 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
256557 2007 RX239 14/09/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
256558 2007 RQ245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256559 2007 RR270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
256560 2007 RU271 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256561 2007 RR280 13/09/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
256562 2007 RS283 02/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
256563 2007 RZ285 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
256564 2007 RJ290 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
256565 2007 RC291 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256566 2007 SH14 20/09/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256567 2007 TC2 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256568 2007 TY7 07/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
256569 2007 TC9 06/10/2007 Bergisch Gladbac W. Bickel 850 m MPC · JPL
256570 2007 TH16 07/10/2007 Črni Vrh Črni Vrh 1,1 km MPC · JPL
256571 2007 TK40 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256572 2007 TE67 06/10/2007 Kitami K. Endate 1,5 km MPC · JPL
256573 2007 TP74 10/10/2007 Altschwendt W. Ries 900 m MPC · JPL
256574 2007 TV79 06/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 770 m MPC · JPL
256575 2007 TP128 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256576 2007 TJ154 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256577 2007 TB172 13/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
256578 2007 TT183 09/10/2007 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
256579 2007 TL232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256580 2007 TS232 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256581 2007 TA233 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256582 2007 TB236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256583 2007 TE262 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
256584 2007 TW330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256585 2007 TN383 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256586 2007 TU392 15/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256587 2007 TG398 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256588 2007 TL398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
256589 2007 TS429 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
256590 2007 TM432 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256591 2007 TN440 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
256592 2007 UT34 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256593 2007 UY37 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256594 2007 UV44 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 840 m MPC · JPL
256595 2007 UN53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256596 2007 UR53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256597 2007 US53 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256598 2007 UL63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256599 2007 UJ91 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256600 2007 UK105 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256601 2007 UO122 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256602 2007 VO1 02/11/2007 Wrightwood J. W. Young 920 m MPC · JPL
256603 2007 VW30 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256604 2007 VB35 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256605 2007 VR43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
256606 2007 VZ49 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256607 2007 VW52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
256608 2007 VT66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
256609 2007 VB86 02/11/2007 Socorro LINEAR 670 m MPC · JPL
256610 2007 VN87 02/11/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
256611 2007 VZ89 04/11/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
256612 2007 VL97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
256613 2007 VE98 01/11/2007 Lulin LUSS 800 m MPC · JPL
256614 2007 VY102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
256615 2007 VB114 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
256616 2007 VA119 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256617 2007 VH155 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256618 2007 VG156 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256619 2007 VC157 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256620 2007 VD165 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256621 2007 VO183 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256622 2007 VP191 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256623 2007 VM192 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256624 2007 VB193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256625 2007 VJ211 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256626 2007 VV221 12/11/2007 Dauban Chante-Perdrix Obs. 820 m MPC · JPL
256627 2007 VQ228 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256628 2007 VB232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256629 2007 VC232 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256630 2007 VL234 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
256631 2007 VX236 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256632 2007 VG241 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256633 2007 VH270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256634 2007 VK270 15/11/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256635 2007 VA282 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256636 2007 VJ291 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256637 2007 VA306 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256638 2007 VR307 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256639 2007 VR312 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256640 2007 VR313 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
256641 2007 VH316 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256642 2007 VN316 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256643 2007 VB321 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
256644 2007 VM328 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256645 2007 VQ333 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256646 2007 WJ4 18/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,5 km MPC · JPL
256647 2007 WR7 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
256648 2007 WJ16 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256649 2007 WG39 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
256650 2007 WO54 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
256651 2007 WZ57 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256652 2007 WW59 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256653 2007 XM10 03/12/2007 Eskridge G. Hug 900 m MPC · JPL
256654 2007 XC15 05/12/2007 Bisei SG Center BATTeRS 920 m MPC · JPL
256655 2007 XV16 11/12/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 730 m MPC · JPL
256656 2007 XK17 06/12/2007 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
256657 2007 XO20 13/12/2007 Majorca Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
256658 2007 XG21 14/12/2007 Costitx Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
256659 2007 XL21 10/12/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
256660 2007 XX21 10/12/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
256661 2007 XD22 10/12/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
256662 2007 XT26 14/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256663 2007 XT27 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
256664 2007 XY27 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
256665 2007 XX32 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256666 2007 XB33 15/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256667 2007 XD33 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
256668 2007 XJ53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 960 m MPC · JPL
256669 2007 XN53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256670 2007 XT58 14/12/2007 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
256671 2007 YW9 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256672 2007 YB15 16/12/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
256673 2007 YG15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256674 2007 YQ16 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
256675 2007 YE19 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
256676 2007 YU24 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
256677 2007 YT27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256678 2007 YZ31 30/12/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
256679 2007 YD37 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256680 2007 YK42 30/12/2007 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
256681 2007 YQ44 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256682 2007 YT46 30/12/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
256683 2007 YU46 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256684 2007 YD47 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
256685 2007 YX51 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256686 2007 YZ54 31/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256687 2007 YV55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
256688 2007 YF63 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256689 2007 YS64 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256690 2007 YO66 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256691 2007 YS66 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
256692 2007 YL68 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256693 2007 YH74 31/12/2007 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
256694 2007 YK74 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256695 2007 YQ74 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
256696 2008 AS1 07/01/2008 Wildberg R. Apitzsch 1,0 km MPC · JPL
256697 Nahapetov 2008 AZ1 06/01/2008 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 1,4 km MPC · JPL
256698 Zhuzhixin 2008 AX2 07/01/2008 Lulin Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,0 km MPC · JPL
256699 Poudai 2008 AZ2 07/01/2008 Lulin Observatory Q.-z. Ye, H.-C. Lin 1,8 km MPC · JPL
256700 2008 AG3 08/01/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256701 2008 AA4 08/01/2008 Dauban F. Kugel 800 m MPC · JPL
256702 2008 AJ4 07/01/2008 Lulin LUSS 940 m MPC · JPL
256703 2008 AJ7 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256704 2008 AA10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256705 2008 AR10 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256706 2008 AT20 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256707 2008 AU21 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256708 2008 AA28 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256709 2008 AX33 09/01/2008 Lulin LUSS 1,0 km MPC · JPL
256710 2008 AD35 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256711 2008 AD37 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256712 2008 AB43 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256713 2008 AZ43 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256714 2008 AO44 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256715 2008 AF47 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256716 2008 AV51 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256717 2008 AA57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256718 2008 AB57 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256719 2008 AJ63 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256720 2008 AC65 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
256721 2008 AH66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256722 2008 AX66 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256723 2008 AT73 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256724 2008 AC76 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256725 2008 AQ93 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256726 2008 AK102 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
256727 2008 AC110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256728 2008 AE110 15/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
256729 2008 AW113 09/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256730 2008 AG116 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
256731 2008 AN127 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256732 2008 AN129 12/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256733 2008 AA135 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256734 2008 AA137 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256735 2008 AD137 15/01/2008 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
256736 2008 BK4 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256737 2008 BL9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256738 2008 BT9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256739 2008 BU15 28/01/2008 Lulin LUSS 1,6 km MPC · JPL
256740 2008 BL18 30/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256741 2008 BK20 30/01/2008 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
256742 2008 BJ21 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256743 2008 BL22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256744 2008 BT22 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
256745 2008 BO23 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256746 2008 BK24 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256747 2008 BD29 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256748 2008 BX29 30/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256749 2008 BZ29 30/01/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256750 2008 BD30 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256751 2008 BD32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
256752 2008 BG32 30/01/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256753 2008 BF34 30/01/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256754 2008 BH34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256755 2008 BZ34 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256756 2008 BT35 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256757 2008 BN37 31/01/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256758 2008 BU37 31/01/2008 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
256759 2008 BP38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
256760 2008 BA39 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256761 2008 BB40 30/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256762 2008 BY42 28/01/2008 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
256763 2008 BB46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
256764 2008 BN46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256765 2008 BY46 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256766 2008 BJ47 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256767 2008 BT47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256768 2008 BU47 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
256769 2008 BM48 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
256770 2008 BP50 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
256771 2008 BD51 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
256772 2008 BG51 16/01/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
256773 2008 CP1 02/02/2008 Kitami K. Endate 2,3 km MPC · JPL
256774 2008 CV1 03/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 840 m MPC · JPL
256775 2008 CM4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
256776 2008 CF5 04/02/2008 Uccle T. Pauwels 1,1 km MPC · JPL
256777 2008 CF7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256778 2008 CT10 03/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256779 2008 CP11 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256780 2008 CN14 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256781 2008 CS15 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256782 2008 CR16 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
256783 2008 CD18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256784 2008 CZ18 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256785 2008 CG19 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256786 2008 CN19 06/02/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
256787 2008 CK23 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256788 2008 CF43 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256789 2008 CY45 02/02/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
256790 2008 CC47 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256791 2008 CO48 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256792 2008 CD49 06/02/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
256793 2008 CX50 06/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
256794 2008 CM65 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256795 Suzyzahn 2008 CS68 07/02/2008 Saint-Sulpice B. Christophe 3,1 km MPC · JPL
256796 Almanzor 2008 CN69 08/02/2008 La Cañada J. Lacruz 1,1 km MPC · JPL
256797 Benbow 2008 CA70 09/02/2008 La Cañada J. Lacruz 860 m MPC · JPL
256798 2008 CQ71 07/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256799 2008 CT71 07/02/2008 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
256800 2008 CG76 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256801 2008 CJ83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256802 2008 CU83 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256803 2008 CO85 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256804 2008 CE87 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256805 2008 CL92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
256806 2008 CR92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
256807 2008 CS92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256808 2008 CV92 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
256809 2008 CD108 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256810 2008 CZ109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
256811 2008 CA111 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256812 2008 CU114 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256813 Marburg 2008 CW116 11/02/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 3,4 km MPC · JPL
256814 2008 CT118 11/02/2008 Junk Bond D. Healy 1,7 km MPC · JPL
256815 2008 CQ120 06/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
256816 2008 CV120 06/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
256817 2008 CB121 06/02/2008 Purple Mountain PMO NEO 4,3 km MPC · JPL
256818 2008 CG123 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256819 2008 CH132 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256820 2008 CQ135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256821 2008 CV135 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256822 2008 CL136 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
256823 2008 CA141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256824 2008 CH141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
256825 2008 CN141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256826 2008 CU142 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256827 2008 CJ143 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256828 2008 CA144 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256829 2008 CN144 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
256830 2008 CK145 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256831 2008 CM147 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
256832 2008 CJ149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256833 2008 CV149 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256834 2008 CV156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256835 2008 CX156 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256836 2008 CF157 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256837 2008 CL157 09/02/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
256838 2008 CB158 09/02/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256839 2008 CN158 09/02/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
256840 2008 CQ158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
256841 2008 CR158 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
256842 2008 CU160 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
256843 2008 CH162 10/02/2008 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
256844 2008 CR163 10/02/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
256845 2008 CW168 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256846 2008 CT169 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256847 2008 CL175 06/02/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
256848 2008 CD176 06/02/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
256849 2008 CA180 08/02/2008 Catalina CSS 7,8 km MPC · JPL
256850 2008 CW180 09/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
256851 2008 CV182 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256852 2008 CB195 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256853 2008 CA196 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
256854 2008 CM197 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
256855 2008 CA198 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256856 2008 CD198 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
256857 2008 CX198 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256858 2008 CY201 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256859 2008 CD205 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256860 2008 CU206 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
256861 2008 CM214 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256862 2008 CR215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
256863 2008 CT215 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256864 2008 DK 24/02/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 800 m MPC · JPL
256865 2008 DA1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256866 2008 DM1 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
256867 2008 DP3 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
256868 2008 DU7 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256869 2008 DF11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256870 2008 DX11 26/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256871 2008 DN13 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256872 2008 DB15 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256873 2008 DM16 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256874 2008 DD17 28/02/2008 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 3,6 km MPC · JPL
256875 2008 DR19 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256876 2008 DE22 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
256877 2008 DW24 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256878 2008 DC31 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
256879 2008 DU32 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256880 2008 DE33 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256881 2008 DK34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256882 2008 DR34 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256883 2008 DF37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
256884 2008 DN37 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256885 2008 DO37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
256886 2008 DQ37 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
256887 2008 DN38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256888 2008 DS38 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
256889 2008 DV38 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
256890 2008 DT40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256891 2008 DU40 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256892 Wutayou 2008 DW40 27/02/2008 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
256893 2008 DM43 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
256894 2008 DR43 28/02/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
256895 2008 DC44 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256896 2008 DC47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256897 2008 DN47 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
256898 2008 DZ51 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256899 2008 DB52 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256900 2008 DP53 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
256901 2008 DW53 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256902 2008 DO55 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256903 2008 DF56 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256904 2008 DY63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256905 2008 DW66 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256906 2008 DR68 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
256907 2008 DM71 24/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
256908 2008 DW72 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
256909 2008 DT81 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256910 2008 DW82 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256911 2008 DL83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
256912 2008 DP83 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256913 2008 DV84 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
256914 2008 DO86 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256915 2008 EA2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256916 2008 EC2 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
256917 2008 EJ5 01/03/2008 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
256918 2008 EA6 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
256919 2008 EX6 03/03/2008 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
256920 2008 EH7 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
256921 2008 EV7 01/03/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
256922 2008 ET11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256923 2008 EC13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
256924 2008 EF13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256925 2008 EH15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256926 2008 EJ16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256927 2008 EU21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256928 2008 EW21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256929 2008 EO23 03/03/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
256930 2008 EY26 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256931 2008 ER28 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
256932 2008 EC29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
256933 2008 EE29 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
256934 2008 EK32 08/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,9 km MPC · JPL
256935 2008 EG34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256936 2008 EZ37 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
256937 2008 EG38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256938 2008 EH39 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
256939 2008 EA40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
256940 2008 EW40 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256941 2008 EJ42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256942 2008 EM42 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
256943 2008 EG46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256944 2008 EZ47 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
256945 2008 ED48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
256946 2008 EJ48 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256947 2008 EQ49 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256948 2008 ED51 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
256949 2008 ED59 08/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
256950 2008 EZ59 08/03/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
256951 2008 EF68 09/03/2008 Desert Moon B. L. Stevens 2,2 km MPC · JPL
256952 2008 EM69 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
256953 2008 EH72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256954 2008 EV72 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
256955 2008 ER75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
256956 2008 ES75 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256957 2008 EA76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
256958 2008 EM76 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
256959 2008 ER77 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256960 2008 EL82 08/03/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
256961 2008 EA83 08/03/2008 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
256962 2008 EW83 08/03/2008 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
256963 2008 ES84 13/03/2008 Grove Creek F. Tozzi 2,7 km MPC · JPL
256964 2008 EV86 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
256965 2008 EL87 08/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
256966 2008 EP89 09/03/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
256967 2008 EV89 10/03/2008 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,9 km MPC · JPL
256968 2008 EL90 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256969 2008 EA95 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
256970 2008 ET97 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
256971 2008 ET98 03/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
256972 2008 EJ101 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
256973 2008 EQ104 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
256974 2008 ET107 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
256975 2008 EE113 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256976 2008 EM114 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256977 2008 ES119 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
256978 2008 EC120 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
256979 2008 EN121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256980 2008 EV121 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256981 2008 EA122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256982 2008 EW122 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
256983 2008 EJ127 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
256984 2008 EL127 10/03/2008 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
256985 2008 EW128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
256986 2008 EL129 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256987 2008 EL132 11/03/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
256988 2008 EM133 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
256989 2008 EM137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
256990 2008 ET137 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
256991 2008 ES139 11/03/2008 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
256992 2008 EC140 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
256993 2008 EM142 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
256994 2008 EB143 13/03/2008 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
256995 2008 EJ147 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
256996 2008 ED148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
256997 2008 EF148 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
256998 2008 EJ149 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
256999 2008 EC150 07/03/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
257000 2008 EF150 09/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

252.000s  • 253.000s  • 254.000s  • 255.000s  • 256.000s  • 257.000s  • 258.000s  • 259.000s  • 260.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001