Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/159001–160000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159001 2004 SL41 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
159002 2004 SJ42 18/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159003 2004 SM50 22/09/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159004 2004 SR52 21/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159005 2004 SA54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159006 2004 SH54 22/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159007 2004 TL1 04/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
159008 2004 TC5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159009 2004 TT7 05/10/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
159010 2004 TX7 03/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,0 km MPC · JPL
159011 Radomyshl 2004 TX13 07/10/2004 Andrushivka Andrushivka Obs. 3,0 km MPC · JPL
159012 2004 TT19 13/10/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,8 km MPC · JPL
159013 Kyleturner 2004 TC21 15/10/2004 Needville D. Wells 4,0 km MPC · JPL
159014 2004 TK24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159015 2004 TV27 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159016 2004 TQ28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159017 2004 TY32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
159018 2004 TZ35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159019 2004 TF37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159020 2004 TN37 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159021 2004 TN40 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159022 2004 TP42 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159023 2004 TN46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159024 2004 TA47 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
159025 2004 TQ48 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159026 2004 TA54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159027 2004 TH54 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159028 2004 TP55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159029 2004 TR55 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159030 2004 TS60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
159031 2004 TW66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159032 2004 TK67 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
159033 2004 TP68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159034 2004 TW68 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
159035 2004 TU74 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
159036 2004 TO76 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159037 2004 TH77 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
159038 2004 TD85 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159039 2004 TO93 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159040 2004 TB94 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159041 2004 TO96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159042 2004 TU97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159043 2004 TW97 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159044 2004 TG112 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159045 2004 TU115 13/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 5,9 km MPC · JPL
159046 2004 TZ117 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
159047 2004 TT120 06/10/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
159048 2004 TY123 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159049 2004 TH126 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159050 2004 TO126 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159051 2004 TB127 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159052 2004 TR130 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159053 2004 TQ133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
159054 2004 TW139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159055 2004 TU143 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159056 2004 TG144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159057 2004 TL144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159058 2004 TW144 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
159059 2004 TC146 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159060 2004 TQ148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159061 2004 TM151 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159062 2004 TO152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159063 2004 TJ168 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159064 2004 TA171 07/10/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159065 2004 TF171 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159066 2004 TN177 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159067 2004 TH191 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159068 2004 TQ192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159069 2004 TD193 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159070 2004 TC197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159071 2004 TU197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159072 2004 TM202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159073 2004 TP202 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159074 2004 TX204 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159075 2004 TO205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159076 2004 TT205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159077 2004 TU206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159078 2004 TM207 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159079 2004 TC210 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159080 2004 TG223 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159081 2004 TN224 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159082 2004 TU237 09/10/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159083 2004 TY242 06/10/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159084 2004 TK250 07/10/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
159085 2004 TO256 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159086 2004 TG275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159087 2004 TY275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159088 2004 TD282 12/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
159089 2004 TO287 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159090 2004 TD288 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
159091 2004 TL294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159092 2004 TS294 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159093 2004 TB296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159094 2004 TL303 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159095 2004 TM317 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159096 2004 TO321 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159097 2004 TE324 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159098 2004 TA333 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159099 2004 TH334 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159100 2004 TU349 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159101 2004 TP351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159102 Sarahflanigan 2004 TU354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
159103 2004 TR366 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159104 2004 UD6 20/10/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
159105 2004 UA11 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159106 2004 VB3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159107 2004 VS3 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159108 2004 VA9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159109 2004 VV11 03/11/2004 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
159110 2004 VF15 05/11/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
159111 2004 VG15 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159112 2004 VQ16 03/11/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
159113 2004 VT18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159114 2004 VY18 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159115 2004 VJ19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
159116 2004 VV22 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159117 2004 VX23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
159118 2004 VA25 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
159119 2004 VE31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159120 2004 VM31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159121 2004 VA36 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159122 2004 VE51 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
159123 2004 VL53 07/11/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159124 2004 VP62 06/11/2004 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159125 2004 VQ62 06/11/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159126 2004 VT64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
159127 2004 VW73 11/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
159128 2004 VS76 12/11/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159129 2004 VV91 03/11/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
159130 2004 VO109 09/11/2004 Mauna Kea C. Veillet 3,5 km MPC · JPL
159131 2004 WF2 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
159132 2004 WU3 17/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
159133 2004 WG5 18/11/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159134 2004 XR2 02/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159135 2004 XL7 02/12/2004 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
159136 2004 XY8 02/12/2004 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
159137 2004 XK9 02/12/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159138 2004 XT10 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159139 2004 XO15 09/12/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159140 2004 XJ21 08/12/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159141 2004 XM30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
159142 2004 XQ33 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,4 km MPC · JPL
159143 2004 XY39 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159144 2004 XQ40 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159145 2004 XZ60 14/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
159146 2004 XQ68 07/12/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
159147 2004 XH73 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159148 2004 XZ76 10/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159149 2004 XH104 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159150 2004 XG105 11/12/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159151 2004 XD109 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159152 2004 XP130 10/12/2004 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,0 km MPC · JPL
159153 2004 XP133 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159154 2004 XK137 15/12/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
159155 2004 XP137 04/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
159156 2004 XK166 02/12/2004 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
159157 2004 XM166 02/12/2004 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
159158 2004 XN177 11/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 4,7 km MPC · JPL
159159 2004 XS178 13/12/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159160 2004 XU178 13/12/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159161 2004 YW6 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,4 km MPC · JPL
159162 2005 AY64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159163 2005 ES129 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
159164 La Cañada 159164|La Cañada}} 03/05/2005 La Cañada J. Lacruz 4,0 km MPC · JPL
159165 2005 QE92 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
159166 2005 RP24 11/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159167 2005 RP25 10/09/2005 Kingsnake J. V. McClusky 1,6 km MPC · JPL
159168 2005 SQ5 23/09/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159169 2005 SP49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159170 2005 SR63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159171 2005 SE73 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159172 2005 SQ105 25/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159173 2005 SB132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159174 2005 SL179 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
159175 2005 SU207 30/09/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159176 2005 SY213 30/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
159177 2005 SF225 29/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159178 2005 TK28 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
159179 2005 TN47 05/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,1 km MPC · JPL
159180 2005 TJ152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159181 Berdychiv 2005 US12 29/10/2005 Andrushivka Andrushivka Obs. 4,4 km MPC · JPL
159182 2005 UB27 23/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
159183 2005 UG51 23/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
159184 2005 US59 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159185 2005 UZ59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159186 2005 US80 25/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159187 2005 UY107 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159188 2005 UO120 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159189 2005 UO131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
159190 2005 UR142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
159191 2005 UW149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159192 2005 UT156 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159193 2005 US164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159194 2005 UR212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159195 2005 UY215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159196 2005 UA217 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
159197 2005 UD218 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159198 2005 UB238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159199 2005 UA248 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
159200 2005 UA261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159201 2005 UH281 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159202 2005 UB318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159203 2005 UY336 30/10/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
159204 2005 UN345 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159205 2005 UY445 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
159206 2005 UQ453 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159207 2005 VO31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159208 2005 VT56 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159209 2005 VW70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
159210 2005 WO9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159211 2005 WP23 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159212 2005 WF25 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159213 2005 WH36 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159214 2005 WT39 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159215 Apan 2005 WS59 30/11/2005 Suno S. Foglia 1,1 km MPC · JPL
159216 2005 WD72 22/11/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159217 2005 WQ73 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159218 2005 WU76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159219 2005 WF86 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
159220 2005 WF87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159221 2005 WX98 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
159222 2005 WS100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159223 2005 WO114 28/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159224 2005 WU187 29/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159225 2005 WM195 25/11/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
159226 2005 WF203 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159227 2005 XU3 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159228 2005 XD5 01/12/2005 Kitami K. Endate 1,3 km MPC · JPL
159229 2005 XQ24 02/12/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159230 2005 XW59 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159231 2005 XF60 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159232 2005 XU72 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
159233 2005 XY80 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159234 2005 XK91 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159235 2005 YN4 23/12/2005 Needville Needville Obs. 1,1 km MPC · JPL
159236 2005 YE15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159237 2005 YR16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
159238 2005 YN30 21/12/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
159239 2005 YP32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159240 2005 YW33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159241 2005 YW37 21/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159242 2005 YA38 21/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159243 2005 YO43 24/12/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
159244 2005 YX45 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159245 2005 YL49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159246 2005 YT52 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
159247 2005 YB69 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159248 2005 YK90 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159249 2005 YC91 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159250 2005 YT108 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159251 2005 YK110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159252 2005 YM116 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159253 2005 YT118 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159254 2005 YE124 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159255 2005 YS134 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
159256 2005 YA143 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
159257 2005 YE144 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
159258 2005 YC145 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
159259 2005 YY165 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159260 2005 YK174 29/12/2005 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159261 2005 YC175 30/12/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159262 2005 YH177 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159263 2005 YB184 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159264 2005 YY185 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159265 2005 YA190 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159266 2005 YS192 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159267 2005 YG198 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
159268 2005 YA201 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159269 2005 YP203 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
159270 2005 YC209 22/12/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159271 2005 YB213 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
159272 2005 YU215 29/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
159273 2005 YH240 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159274 2005 YV247 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159275 2006 AD4 07/01/2006 RAS A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
159276 2006 AE5 02/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159277 2006 AL5 02/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159278 2006 AL7 05/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159279 2006 AB13 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159280 2006 AG18 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
159281 2006 AK19 02/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
159282 2006 AC27 05/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159283 2006 AP27 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159284 2006 AT32 05/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
159285 2006 AG35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159286 2006 AH36 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159287 2006 AN40 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
159288 2006 AL71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
159289 2006 AY71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159290 2006 AU77 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159291 2006 BX 20/01/2006 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
159292 2006 BE7 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159293 2006 BV21 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
159294 2006 BQ30 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159295 2006 BP43 23/01/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159296 2006 BM44 23/01/2006 Junk Bond D. Healy 4,4 km MPC · JPL
159297 2006 BT45 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
159298 2006 BV46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
159299 2006 BJ50 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159300 2006 BZ57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159301 2006 BD62 22/01/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
159302 2006 BF65 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159303 2006 BY66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159304 2006 BK77 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159305 2006 BG79 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
159306 2006 BA81 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159307 2006 BY89 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159308 2006 BV98 25/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
159309 2006 BO100 28/01/2006 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
159310 2006 BG101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159311 2006 BV101 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
159312 2006 BE149 23/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
159313 2006 BF150 24/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
159314 2006 BQ152 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159315 2006 BU166 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
159316 2006 BY185 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
159317 2006 BK195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159318 2006 BG207 31/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159319 2006 BT220 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159320 2006 BH222 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159321 2006 BZ267 26/01/2006 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
159322 2006 BY270 26/01/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
159323 2006 BH274 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
159324 2006 CW11 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
159325 2006 CN14 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159326 2006 CL15 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159327 2006 CW26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159328 2006 CF27 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159329 2006 CA50 03/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
159330 2006 CZ50 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159331 2006 DU5 20/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159332 2006 DM10 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159333 2006 DL26 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159334 2006 DT41 23/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
159335 2006 DE67 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159336 2006 DD79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159337 2006 DQ163 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
159338 2006 DG198 26/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
159339 2006 EE14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
159340 2006 EF14 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159341 2006 FX1 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159342 2006 JR 02/05/2006 Siding Spring SSS 27 km MPC · JPL
159343 2006 QP112 23/08/2006 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
159344 2006 QS142 29/08/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
159345 2006 SV12 16/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159346 2006 SM212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159347 2006 XS15 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159348 2007 CJ61 15/02/2007 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
159349 2007 DL4 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
159350 2007 DL100 25/02/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
159351 Leonpascal 2007 EB10 10/03/2007 Marly P. Kocher 1,2 km MPC · JPL
159352 2007 EZ47 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
159353 2007 EU88 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159354 2007 EL137 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159355 2007 EA138 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159356 2007 ES180 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159357 2007 EF204 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
159358 2007 FA31 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159359 2007 FX35 25/03/2007 Catalina CSS 6,8 km MPC · JPL
159360 2007 FF39 30/03/2007 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
159361 2007 GU23 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159362 2007 GX44 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159363 2007 HT23 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159364 4854 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
159365 6752 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
159366 3133 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
159367 1977 OX 22/07/1977 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
159368 1979 QB 22/08/1979 Palomar E. F. Helin 1,2 km MPC · JPL
159369 1993 UJ4 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
159370 1994 JA2 01/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159371 1995 CG8 02/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159372 1995 YP7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159373 1996 FD18 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
159374 1996 RW7 06/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159375 1996 XQ31 08/12/1996 Xinglong SCAP 3,9 km MPC · JPL
159376 1997 GW31 15/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159377 1997 TO1 03/10/1997 Caussols ODAS 970 m MPC · JPL
159378 1997 TS20 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
159379 1998 AQ5 08/01/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
159380 1998 CV 04/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 2,0 km MPC · JPL
159381 1998 FB 16/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 2,1 km MPC · JPL
159382 1998 FQ110 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159383 1998 FC136 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159384 1998 HO147 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159385 1998 KC7 22/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
159386 1998 KE58 28/05/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
159387 1998 MT18 19/06/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
159388 1998 OL11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
159389 1998 QW3 22/08/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
159390 1998 QJ11 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159391 1998 QD28 26/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
159392 1998 QY35 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
159393 1998 SR15 16/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
159394 1998 SK37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159395 1998 SQ41 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159396 1998 SH70 21/09/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
159397 1998 SD90 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
159398 1998 TN38 12/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
159399 1998 UL1 18/10/1998 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
159400 1998 VL 07/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159401 1998 VM22 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159402 1999 AP10 14/01/1999 Socorro LINEAR AMO 2,1 km MPC · JPL
159403 1999 CN141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
159404 1999 FX34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159405 1999 JG110 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159406 1999 KO 16/05/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159407 1999 NW51 12/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
159408 1999 NU53 12/07/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159409 Ratte 1999 OJ 16/07/1999 Pises Pises Obs. 2,1 km MPC · JPL
159410 1999 RU122 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
159411 1999 RG126 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159412 1999 RZ133 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159413 1999 RS145 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159414 1999 RN178 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159415 1999 RL189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159416 1999 RV201 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159417 1999 RM232 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
159418 1999 RD233 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
159419 1999 SQ6 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159420 1999 SN14 30/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
159421 1999 TN10 08/10/1999 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,7 km MPC · JPL
159422 1999 TL34 03/10/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159423 1999 TQ75 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159424 1999 TD97 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159425 1999 TY151 07/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159426 1999 TJ265 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159427 1999 TG268 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159428 1999 UH4 31/10/1999 Oaxaca J. M. Roe 4,6 km MPC · JPL
159429 1999 UM20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159430 1999 UL50 30/10/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
159431 1999 VT18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159432 1999 VW18 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159433 1999 VO93 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159434 1999 VQ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159435 1999 VJ178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159436 1999 VS178 06/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159437 1999 VS208 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159438 1999 XM3 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
159439 1999 XR12 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159440 1999 XL62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159441 1999 XZ88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159442 1999 XY152 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159443 1999 XD171 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159444 1999 XN209 13/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
159445 2000 AA25 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159446 2000 AF83 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159447 2000 AT107 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159448 2000 AH199 09/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159449 2000 AD224 10/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159450 2000 BK33 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159451 2000 BB38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159452 2000 BC38 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159453 2000 BH44 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
159454 2000 DJ8 26/02/2000 Socorro LINEAR AMO 580 m MPC · JPL
159455 2000 DD32 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
159456 2000 ER131 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
159457 2000 JP38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159458 2000 JW83 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159459 2000 KB 22/05/2000 Anderson Mesa LONEOS APO 1,8 km MPC · JPL
159460 2000 KP66 28/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159461 2000 OR 23/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,7 km MPC · JPL
159462 2000 OO3 24/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159463 2000 PM7 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159464 2000 PP23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159465 2000 QJ2 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159466 2000 QB10 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
159467 2000 QK25 26/08/2000 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
159468 2000 QG107 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159469 2000 QZ117 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159470 2000 QW119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159471 2000 QH122 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159472 2000 QA176 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159473 2000 RB 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159474 2000 RU3 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159475 2000 RU67 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159476 2000 RH79 09/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159477 2000 SE 17/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159478 2000 SZ17 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159479 2000 SY33 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159480 2000 SR66 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159481 2000 SX147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159482 2000 SF166 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159483 2000 SO170 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159484 2000 SS232 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159485 2000 SX238 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159486 2000 SY252 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159487 2000 SD304 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159488 2000 SB306 30/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159489 2000 SJ334 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
159490 2000 TM29 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159491 2000 TZ29 04/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159492 2000 TN43 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159493 2000 UA 17/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159494 2000 UT10 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159495 2000 UV16 30/10/2000 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
159496 2000 UV17 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159497 2000 UV23 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159498 2000 UJ26 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
159499 2000 UH38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159500 2000 UR46 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159501 2000 UB54 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159502 2000 WW31 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159503 2000 WQ44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159504 2000 WO67 27/11/2000 Socorro LINEAR APO 2,3 km MPC · JPL
159505 2000 WP77 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159506 2000 WU108 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159507 2000 WT151 29/11/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
159508 2000 XC20 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159509 2000 XX21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159510 2000 XJ40 05/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159511 2000 YG30 30/12/2000 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159512 2000 YR106 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159513 2000 YF111 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159514 2001 CS43 03/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
159515 2001 DD39 19/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159516 2001 DK82 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
159517 2001 EK10 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
159518 2001 FF7 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,8 km MPC · JPL
159519 2001 FK13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
159520 2001 FM66 19/03/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159521 2001 FD69 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
159522 2001 FE72 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
159523 2001 FS82 23/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
159524 2001 FO96 16/03/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159525 2001 FD117 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159526 2001 FB121 26/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
159527 2001 FQ172 25/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
159528 2001 FM175 31/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159529 2001 FO176 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
159530 2001 FD189 16/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159531 2001 HO13 18/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
159532 2001 HJ18 21/04/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
159533 2001 HH31 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,1 km MPC · JPL
159534 2001 HM42 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
159535 2001 HA57 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159536 2001 OD73 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159537 2001 OT84 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
159538 2001 OE87 29/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159539 2001 PL3 05/08/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
159540 2001 QL55 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159541 2001 QU236 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159542 2001 QN294 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159543 2001 RW63 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 970 m MPC · JPL
159544 2001 RP76 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159545 2001 RL121 12/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
159546 2001 SK26 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
159547 2001 SW65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159548 2001 SB72 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159549 2001 SN91 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159550 2001 SM127 16/09/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
159551 2001 SM176 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159552 2001 SK232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159553 2001 SB236 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159554 2001 SZ257 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
159555 2001 SJ276 27/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
159556 2001 SG350 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159557 2001 TF6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159558 2001 TA23 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159559 2001 TF70 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159560 2001 TO103 14/10/2001 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
159561 2001 TP190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159562 2001 TS237 10/10/2001 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
159563 2001 TJ240 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159564 2001 UJ19 16/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159565 2001 UK21 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
159566 2001 UU30 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159567 2001 US64 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159568 2001 UE107 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159569 2001 UD163 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159570 2001 UD190 18/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
159571 2001 VM4 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159572 2001 VO4 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159573 2001 VB8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159574 2001 VE8 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159575 2001 VZ30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159576 2001 VK40 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159577 2001 VE65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159578 2001 VX72 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159579 2001 VM81 13/11/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
159580 2001 VF102 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159581 2001 WO 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
159582 2001 XE31 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159583 2001 XK50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159584 2001 XT63 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159585 2001 XK65 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159586 2001 XF67 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159587 2001 XG73 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159588 2001 XC106 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159589 2001 XK115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159590 2001 XX121 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159591 2001 XD146 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159592 2001 XT164 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159593 2001 XR167 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159594 2001 XP192 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159595 2001 XF211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159596 2001 XT212 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159597 2001 XV217 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159598 2001 XJ232 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159599 2001 XW243 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159600 2001 XK252 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159601 2001 YY7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159602 2001 YM11 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159603 2001 YO15 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159604 2001 YZ29 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159605 2001 YB97 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159606 2001 YN105 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159607 2001 YO115 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159608 2002 AC2 06/01/2002 Socorro LINEAR AMO 1,8 km MPC · JPL
159609 2002 AQ3 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159610 2002 AJ13 12/01/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 4,5 km MPC · JPL
159611 2002 AX15 04/01/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
159612 2002 AV17 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159613 2002 AX18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
159614 2002 AF37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159615 2002 AA57 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159616 2002 AR75 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159617 2002 AV98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159618 2002 AM109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159619 2002 AU109 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159620 2002 AC118 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159621 2002 AN128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
159622 2002 AP134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159623 2002 AD152 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159624 2002 AR153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159625 2002 AC184 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
159626 2002 BD12 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159627 2002 BC29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
159628 2002 BP30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
159629 Brunszvik 2002 BT31 16/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 1,3 km MPC · JPL
159630 2002 CJ8 04/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
159631 2002 CA13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,9 km MPC · JPL
159632 2002 CB18 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159633 2002 CY21 05/02/2002 Palomar NEAT 18 km MPC · JPL
159634 2002 CF28 06/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159635 2002 CZ46 11/02/2002 Haleakala NEAT AMO 890 m MPC · JPL
159636 2002 CU48 03/02/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
159637 2002 CT54 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159638 2002 CO87 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159639 2002 CJ93 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159640 2002 CB96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159641 2002 CW110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159642 2002 CN129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159643 2002 CG133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
159644 2002 CC162 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159645 2002 CT167 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
159646 2002 CC180 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159647 2002 CK188 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159648 2002 CC209 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159649 2002 CY245 15/02/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
159650 2002 CW255 06/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
159651 2002 CZ276 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159652 2002 CO291 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159653 2002 CK301 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
159654 2002 DW13 16/02/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
159655 2002 DR19 21/02/2002 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
159656 2002 ES29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159657 2002 ER46 11/03/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159658 2002 EV56 13/03/2002 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
159659 2002 EE84 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159660 2002 EW90 12/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159661 2002 EV99 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
159662 2002 EY124 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
159663 2002 EY132 13/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
159664 2002 EK141 12/03/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
159665 2002 FW35 21/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159666 2002 GX14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159667 2002 GT15 15/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159668 2002 GP20 14/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159669 2002 GY73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
159670 2002 GX83 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
159671 2002 GU94 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159672 2002 GW109 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
159673 2002 GR128 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159674 2002 GO152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
159675 2002 GW162 14/04/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
159676 2002 HH3 16/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
159677 2002 HQ11 22/04/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
159678 2002 JA17 07/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
159679 2002 JX24 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159680 2002 JY60 11/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
159681 2002 JB76 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
159682 2002 JD122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
159683 2002 JJ148 14/05/2002 Needville Needville Obs. 3,3 km MPC · JPL
159684 2002 KC 16/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,6 km MPC · JPL
159685 2002 LP3 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159686 2002 LB6 07/06/2002 Socorro LINEAR APO 1,8 km MPC · JPL
159687 2002 LG53 08/06/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
159688 2002 LE58 12/06/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
159689 2002 MZ2 23/06/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
159690 2002 NK2 04/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
159691 2002 NB9 01/07/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
159692 2002 OV20 22/07/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
159693 2002 PK4 04/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159694 2002 PS22 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159695 2002 PO43 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159696 2002 PS85 12/08/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
159697 2002 PO94 12/08/2002 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
159698 2002 PV106 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159699 2002 PQ142 12/08/2002 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
159700 2002 PS160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159701 2002 QD23 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
159702 2002 RY70 04/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
159703 2002 RV109 06/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
159704 2002 RA187 12/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
159705 2002 RU244 15/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
159706 2002 SK50 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
159707 2002 TK138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
159708 2002 TK179 13/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
159709 2002 TZ191 05/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
159710 2002 TQ285 10/10/2002 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
159711 2002 TV300 15/10/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
159712 2002 VN27 05/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
159713 2002 VF54 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
159714 2002 VS69 07/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159715 2002 VD110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159716 2002 YP31 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159717 2003 AO8 05/01/2003 Tenagra II P. R. Holvorcem, M. Schwartz 940 m MPC · JPL
159718 2003 AD51 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
159719 2003 AW65 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
159720 2003 AJ90 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
159721 2003 BL19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
159722 2003 BQ27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
159723 2003 BV43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159724 2003 BQ60 27/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159725 2003 BV61 28/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159726 2003 BX83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159727 2003 BY84 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159728 2003 BU86 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159729 2003 DW5 21/02/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159730 2003 DL14 24/02/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
159731 2003 DP16 21/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
159732 2003 DP22 24/02/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,4 km MPC · JPL
159733 2003 EK6 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
159734 2003 EU10 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159735 2003 EO11 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
159736 2003 ER17 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159737 2003 EH24 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159738 2003 EC38 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159739 2003 EF44 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159740 2003 EG48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
159741 2003 EO49 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
159742 2003 EQ50 10/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159743 Kluk 2003 FW1 23/03/2003 Kleť KLENOT 1,0 km MPC · JPL
159744 2003 FS15 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159745 2003 FX18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159746 2003 FD31 23/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159747 2003 FW42 23/03/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159748 2003 FN52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159749 2003 FV53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
159750 2003 FV57 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
159751 2003 FH62 26/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
159752 2003 FS68 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
159753 2003 FC70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159754 2003 FB92 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
159755 2003 FJ100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159756 2003 FS107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159757 2003 FU116 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159758 2003 FZ122 31/03/2003 Cerro Tololo DLS 1,1 km MPC · JPL
159759 2003 GK 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159760 2003 GA1 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159761 2003 GF27 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159762 2003 GD38 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159763 2003 GW46 08/04/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
159764 2003 GW52 01/04/2003 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
159765 2003 HO2 25/04/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
159766 2003 HN8 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
159767 2003 HU8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
159768 2003 HU10 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159769 2003 HB40 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159770 2003 HJ47 28/04/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159771 2003 HL47 28/04/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
159772 2003 HT52 29/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
159773 2003 JD7 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159774 2003 JM10 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159775 2003 JA15 05/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
159776 Eduardoröhl 2003 JR17 02/05/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 2,1 km MPC · JPL
159777 2003 KX 21/05/2003 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
159778 Bobshelton 2003 MZ1 24/06/2003 Junk Bond D. Healy 1,3 km MPC · JPL
159779 2003 MM3 25/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159780 2003 MV6 26/06/2003 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
159781 2003 MZ7 28/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159782 2003 MN9 29/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
159783 2003 MY9 29/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 6,1 km MPC · JPL
159784 2003 MD11 26/06/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
159785 2003 ND6 04/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159786 2003 NL8 14/07/2003 Great Shefford P. Birtwhistle 2,7 km MPC · JPL
159787 2003 OH19 30/07/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159788 2003 OF23 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
159789 2003 PG1 01/08/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
159790 2003 PU11 01/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159791 2003 QQ25 22/08/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
159792 2003 QG63 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
159793 2003 QJ64 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159794 2003 QQ96 29/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
159795 2003 QN105 31/08/2003 Haleakala NEAT 8,8 km MPC · JPL
159796 2003 QT109 26/08/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
159797 2003 QP114 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
159798 2003 RW3 01/09/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
159799 Kralice 2003 RF14 15/09/2003 Kleť KLENOT 5,3 km MPC · JPL
159800 2003 RQ15 15/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159801 2003 RT16 15/09/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
159802 2003 RN17 15/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159803 2003 RW21 13/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
159804 2003 SN13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159805 2003 SG29 18/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
159806 2003 SG51 18/09/2003 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
159807 2003 SB52 18/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
159808 2003 SL71 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159809 2003 SQ77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159810 2003 SJ89 18/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
159811 2003 SJ148 16/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
159812 2003 SG186 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
159813 2003 SY194 20/09/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
159814 Saguaro 2003 SS217 27/09/2003 Kleť KLENOT 3,4 km MPC · JPL
159815 2003 SF220 26/09/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,5 km MPC · JPL
159816 2003 SJ232 24/09/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
159817 2003 SE234 25/09/2003 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
159818 2003 SM264 28/09/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
159819 2003 SX284 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
159820 2003 SY286 21/09/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
159821 2003 SS294 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
159822 2003 SR303 17/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
159823 2003 SO310 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
159824 2003 SM315 28/09/2003 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
159825 2003 SH321 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
159826 Knapp 2003 SF331 26/09/2003 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
159827 Keithmullen 2003 TD2 04/10/2003 Junk Bond D. Healy 5,7 km MPC · JPL
159828 2003 TS12 15/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
159829 2003 TV57 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
159830 2003 UL63 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
159831 2003 UF64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
159832 2003 UQ64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
159833 2003 UL90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
159834 2003 UL117 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
159835 2003 UA134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
159836 2003 UB139 16/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
159837 2003 UG157 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
159838 2003 UH163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
159839 2003 UL171 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159840 2003 UL247 24/10/2003 Haleakala NEAT 6,2 km MPC · JPL
159841 2003 UR263 27/10/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
159842 2003 UF282 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
159843 2003 VA6 15/11/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,8 km MPC · JPL
159844 2003 WA12 18/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
159845 2003 WB49 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
159846 2003 WB65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
159847 2003 WG85 20/11/2003 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
159848 2003 WS153 21/11/2003 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
159849 2003 XM6 03/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
159850 2003 YC35 18/12/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
159851 2003 YE111 17/12/2003 Needville W. G. Dillon, J. Dellinger 6,0 km MPC · JPL
159852 2003 YF143 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
159853 2004 FK4 20/03/2004 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 740 m MPC · JPL
159854 2004 FT15 20/03/2004 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
159855 2004 FD147 30/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159856 2004 JW6 13/05/2004 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
159857 2004 LJ1 10/06/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
159858 2004 LK16 12/06/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
159859 2004 LE23 15/06/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
159860 2004 PS13 07/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159861 2004 PU28 06/08/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
159862 2004 PP33 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
159863 2004 PD50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159864 2004 PH50 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159865 Silvialonso 2004 PX66 12/08/2004 Begues J. Manteca 1,9 km MPC · JPL
159866 2004 PM75 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
159867 2004 PU77 09/08/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159868 2004 PS91 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159869 2004 PF94 10/08/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159870 2004 PP103 12/08/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159871 2004 QF17 23/08/2004 Wise Wise Obs. 1,7 km MPC · JPL
159872 2004 RU29 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159873 2004 RE36 07/09/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159874 2004 RS53 08/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
159875 2004 RZ58 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159876 2004 RN74 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
159877 2004 RY74 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159878 2004 RG139 08/09/2004 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
159879 2004 RO150 09/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159880 2004 RE156 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
159881 2004 RL254 06/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159882 2004 RQ289 14/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,4 km MPC · JPL
159883 2004 RA310 13/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
159884 2004 RU310 13/09/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
159885 2004 SK16 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
159886 2004 SP33 17/09/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
159887 2004 SF55 22/09/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
159888 2004 SL59 22/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
159889 2004 TR14 10/10/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
159890 2004 TP15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159891 2004 TD59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
159892 2004 TC66 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
159893 2004 TB77 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159894 2004 TO77 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159895 2004 TA101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
159896 2004 TG119 06/10/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
159897 2004 TS130 07/10/2004 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
159898 2004 TO216 12/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159899 2004 TB282 12/10/2004 Kvistaberg UDAS 4,6 km MPC · JPL
159900 2004 TF283 07/10/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
159901 2004 TD345 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
159902 Gladstone 2004 TY354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
159903 2004 VS6 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159904 2004 VC9 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
159905 2004 VK13 03/11/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
159906 2004 VH15 05/11/2004 Needville J. Dellinger, A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
159907 2004 VR16 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
159908 2004 VO21 04/11/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
159909 2004 VF23 05/11/2004 Campo Imperatore CINEOS 5,8 km MPC · JPL
159910 2004 VZ37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159911 2004 VN39 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
159912 2004 VL50 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159913 2004 VY64 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159914 2004 VH70 04/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
159915 2004 VA92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
159916 2004 WX2 17/11/2004 Siding Spring SSS 1,9 km MPC · JPL
159917 2004 XA87 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
159918 2004 XD144 12/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159919 2004 XU163 15/12/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
159920 2004 XM172 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
159921 2004 XE185 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159922 2004 YS26 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
159923 2004 YJ32 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,0 km MPC · JPL
159924 2004 YF36 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
159925 2005 AJ32 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
159926 2005 AT65 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
159927 2005 CL57 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
159928 2005 CV69 03/02/2005 Palomar NEAT APO 890 m MPC · JPL
159929 2005 UK 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
159930 2005 UM41 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
159931 2005 VY5 11/11/2005 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
159932 2005 VD27 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159933 2005 VE103 02/11/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
159934 2005 WZ6 21/11/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
159935 2005 WY59 26/11/2005 Catalina CSS 7,0 km MPC · JPL
159936 2005 WH71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
159937 2005 WK97 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
159938 2005 WP100 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
159939 2005 WT104 28/11/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
159940 2005 WD116 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
159941 2005 WV178 25/11/2005 Catalina CSS 880 m MPC · JPL
159942 2005 WK185 29/11/2005 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
159943 2005 XR13 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159944 2005 XY16 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159945 2005 XQ55 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
159946 2005 YT48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
159947 2005 YE56 21/12/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
159948 2005 YU66 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159949 2005 YO82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
159950 2005 YM89 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
159951 2005 YB93 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
159952 2005 YK109 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
159953 2005 YW120 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
159954 2005 YM131 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
159955 2005 YO160 27/12/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
159956 2005 YL186 29/12/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
159957 2005 YC200 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
159958 2005 YE269 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
159959 2006 AZ10 04/01/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
159960 2006 AD14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
159961 2006 AL74 05/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
159962 2006 AL93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
159963 2006 AR93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
159964 2006 BD11 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
159965 2006 BT12 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
159966 2006 BJ26 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
159967 2006 BZ32 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
159968 2006 BQ44 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
159969 2006 BJ62 22/01/2006 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
159970 2006 BJ63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
159971 2006 BE83 24/01/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
159972 2006 BS92 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
159973 2006 BN95 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
159974 Badacsony 2006 BD141 24/01/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 830 m MPC · JPL
159975 2006 BP148 22/01/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
159976 2006 BC154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
159977 2006 BK164 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
159978 2006 BY164 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159979 2006 BY174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
159980 2006 BP179 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
159981 2006 BZ202 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159982 2006 BW207 31/01/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
159983 2006 BE241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
159984 2006 CR4 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
159985 2006 CA32 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
159986 2006 CW51 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
159987 2006 CT56 04/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
159988 2006 DJ5 20/02/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
159989 2006 DT36 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
159990 2006 DY38 21/02/2006 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
159991 2006 DP50 22/02/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
159992 2006 DB114 27/02/2006 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
159993 2006 DX114 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
159994 2006 DJ140 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
159995 2006 DD172 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
159996 2006 DN204 25/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
159997 2006 DU211 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
159998 2006 EA18 02/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
159999 Michaelgriffin 2006 EZ67 02/03/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
160000 2006 GN18 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,9 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

155.000s  • 156.000s  • 157.000s  • 158.000s  • 159.000s  • 160.000s  • 161.000s  • 162.000s  • 163.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001