Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/373001–374000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373001 2011 CW96 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373002 2011 CD97 25/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373003 2011 CF106 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373004 2011 CP107 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373005 2011 DA 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
373006 2011 DG2 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
373007 2011 DL2 25/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373008 2011 DT3 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
373009 2011 DV5 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373010 2011 DP8 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373011 2011 DU8 25/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373012 2011 DF9 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
373013 2011 DW9 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373014 2011 DU10 05/02/2010 WISE WISE 4,8 km MPC · JPL
373015 2011 DC13 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373016 2011 DO14 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
373017 2011 DR20 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373018 2011 DE30 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373019 2011 DK35 01/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
373020 2011 DA36 10/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373021 2011 DO37 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373022 2011 DO39 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373023 2011 DF40 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373024 2011 DA41 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373025 2011 DG41 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373026 2011 DD45 03/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373027 2011 DM50 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373028 2011 EF2 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373029 2011 EZ7 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373030 2011 EM8 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373031 2011 EF12 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
373032 2011 EM23 30/10/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
373033 2011 EO25 03/03/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
373034 2011 EH26 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373035 2011 EJ27 22/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
373036 2011 EU28 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
373037 2011 ER30 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373038 2011 EO37 06/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373039 2011 EK42 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
373040 2011 EV51 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373041 2011 EB53 16/04/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
373042 2011 ES54 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
373043 2011 EL55 07/10/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
373044 2011 EM59 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373045 2011 EM60 31/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373046 2011 EV62 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373047 2011 EU65 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
373048 2011 EF66 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373049 2011 EZ66 09/10/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
373050 2011 EB72 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373051 2011 EK74 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
373052 2011 EG81 07/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373053 2011 EA82 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373054 2011 EA84 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373055 2011 EQ85 03/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373056 2011 FE 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373057 2011 FA7 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373058 2011 FK10 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373059 2011 FY10 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373060 2011 FT15 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
373061 2011 FV27 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373062 2011 FM34 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
373063 2011 FC37 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373064 2011 FJ37 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373065 2011 FC41 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373066 2011 FT43 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373067 2011 FD51 03/03/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
373068 2011 FV55 15/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373069 2011 FD63 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373070 2011 FW65 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373071 2011 FU66 02/04/2005 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
373072 2011 FJ69 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
373073 2011 FE72 11/02/2011 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
373074 2011 FM74 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373075 2011 FU81 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373076 2011 FE82 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373077 2011 FH88 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373078 2011 FE90 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
373079 2011 FB91 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373080 2011 FJ95 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373081 2011 FL95 08/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373082 2011 FA97 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373083 2011 FZ97 05/03/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373084 2011 FL102 27/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
373085 2011 FD120 09/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373086 2011 FR126 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
373087 2011 FM130 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373088 2011 FO132 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373089 2011 FV132 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373090 2011 FD134 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373091 2011 FV134 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373092 2011 FB141 06/04/2010 WISE WISE 5,3 km MPC · JPL
373093 2011 FO146 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373094 2011 FR147 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
373095 2011 FB148 01/02/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373096 2011 FU148 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373097 2011 FR150 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
373098 2011 FN156 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373099 2011 GX9 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373100 2011 GS17 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373101 2011 GW21 06/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373102 2011 GK36 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373103 2011 GT36 11/03/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
373104 2011 GZ36 19/05/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
373105 2011 GX38 11/03/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
373106 2011 GH42 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373107 2011 GV44 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373108 2011 GE45 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373109 2011 GK54 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373110 2011 GB56 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373111 2011 GS59 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373112 2011 GR62 16/01/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
373113 2011 GG75 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
373114 2011 GA76 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
373115 2011 GJ83 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
373116 2011 GZ84 16/03/2005 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
373117 2011 GQ87 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
373118 2011 GU87 02/02/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
373119 2011 HX4 30/12/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
373120 2011 HQ10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373121 2011 HJ37 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
373122 2011 HW43 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373123 2011 HC65 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
373124 2011 HE65 16/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373125 2011 HO68 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373126 2011 HU70 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
373127 2011 HA73 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373128 2011 HE75 13/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
373129 2011 HK78 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373130 2011 HL86 18/12/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373131 2011 HM87 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373132 2011 HX98 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373133 2011 HP102 26/05/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373134 2011 KV18 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373135 2011 SD173 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO · 1,1 km MPC · JPL
373136 2011 YF6 18/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
373137 2011 YA11 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
373138 2011 YF24 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
373139 2011 YA56 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373140 2012 AH17 18/01/2004 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
373141 2012 BN 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373142 2012 BU9 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373143 2012 BC15 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373144 2012 BG15 11/05/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
373145 2012 BO24 20/03/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
373146 2012 BJ26 03/10/2005 Siding Spring SSS 680 m MPC · JPL
373147 2012 BX27 15/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
373148 2012 BU47 05/04/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
373149 2012 BJ53 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373150 2012 BG55 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
373151 2012 BF122 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
373152 2012 BM122 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373153 2012 BM132 29/12/2011 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
373154 2012 BY148 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373155 2012 CJ7 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
373156 2012 CL18 26/05/2009 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
373157 2012 CR19 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373158 2012 CY29 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373159 2012 CT47 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
373160 2012 CU51 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
373161 2012 CE53 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373162 2012 CH57 28/03/2009 Siding Spring SSS 940 m MPC · JPL
373163 2012 DK 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373164 2012 DS1 27/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
373165 2012 DO4 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373166 2012 DX6 14/04/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
373167 2012 DS13 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
373168 2012 DH15 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373169 2012 DU19 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373170 2012 DW19 08/07/2004 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
373171 2012 DW25 16/03/2005 Catalina CSS 670 m MPC · JPL
373172 2012 DO27 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373173 2012 DB30 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
373174 2012 DT31 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
373175 2012 DC32 18/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
373176 2012 DX33 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373177 2012 DT35 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373178 2012 DO38 23/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373179 2012 DQ43 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373180 2012 DN46 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373181 2012 DO46 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373182 2012 DB47 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373183 2012 DT47 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
373184 2012 DL53 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373185 2012 DM53 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373186 2012 DX58 16/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373187 2012 DG59 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373188 2012 DR59 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
373189 2012 DD65 07/02/2002 Socorro LINEAR 640 m MPC · JPL
373190 2012 DH67 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373191 2012 DD71 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 610 m MPC · JPL
373192 2012 DK74 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
373193 2012 DH75 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
373194 2012 DH76 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
373195 2012 DN76 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373196 2012 DZ77 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
373197 2012 DH78 31/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373198 2012 DD79 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
373199 2012 DU81 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
373200 2012 DF82 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373201 2012 DF83 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373202 2012 DJ86 09/03/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
373203 2012 DS86 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373204 2012 DO88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373205 2012 DV90 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373206 2012 DB91 04/08/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373207 2012 DM94 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
373208 2012 EJ2 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
373209 2012 EK4 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373210 2012 EH8 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373211 2012 FE2 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373212 2012 FF7 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373213 2012 FO25 10/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373214 2012 FD30 18/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373215 2012 FE31 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
373216 2012 FX33 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
373217 2012 FJ36 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373218 2012 FK40 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373219 2012 FL40 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
373220 2012 FY40 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373221 2012 FT54 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373222 2012 FV54 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373223 2012 FG56 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373224 2012 FG57 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
373225 2012 FM60 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373226 2012 FG61 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373227 2012 FS61 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
373228 2012 FW61 14/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373229 2012 FG65 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373230 2012 FY68 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
373231 2012 FV69 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373232 2012 FV72 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373233 2012 FL73 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373234 2012 FE74 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373235 2012 FN74 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373236 2012 FA75 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
373237 2012 FC76 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373238 2012 FA77 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
373239 2012 FR77 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373240 2012 FK80 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373241 2012 GQ5 16/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373242 2012 GC7 23/04/2007 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
373243 2012 GU8 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373244 2012 GK9 17/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373245 2012 GR9 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
373246 2012 GS9 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
373247 2012 GC10 29/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373248 2012 GQ18 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
373249 2012 GW19 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373250 2012 GG21 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
373251 2012 GR21 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373252 2012 GW22 10/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
373253 2012 GA31 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
373254 2012 GB31 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373255 2012 GB32 02/03/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
373256 2012 GC33 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373257 2012 GW33 14/02/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
373258 2012 GN38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373259 2012 GE39 29/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373260 2012 HF3 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373261 2012 HQ3 10/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373262 2012 HW5 13/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373263 2012 HH6 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373264 2012 HX6 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
373265 2012 HD7 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373266 2012 HB11 29/06/2004 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
373267 2012 HW11 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373268 2012 HZ12 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373269 2012 HM18 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373270 2012 HB19 12/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
373271 2012 HN23 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
373272 2012 HO23 08/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373273 2012 HF26 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373274 2012 HN28 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
373275 2012 HQ34 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373276 2012 HU35 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373277 2012 HC36 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373278 2012 HL39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
373279 2012 HE40 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373280 2012 HL40 30/04/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
373281 2012 HQ41 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
373282 2012 HO43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
373283 2012 HD48 29/09/2008 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
373284 2012 HO48 16/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373285 2012 HP48 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373286 2012 HC49 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
373287 2012 HP50 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373288 2012 HN51 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373289 2012 HV52 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373290 2012 HF53 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373291 2012 HO54 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373292 2012 HJ56 14/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
373293 2012 HZ56 24/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373294 2012 HR58 16/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
373295 2012 HA60 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373296 2012 HY60 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373297 2012 HX67 28/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373298 2012 HZ68 13/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373299 2012 HJ71 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
373300 2012 HQ72 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373301 2012 HA75 16/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373302 2012 HL77 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373303 2012 HM80 26/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
373304 2012 HR80 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373305 2012 HH82 23/02/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
373306 2012 JT 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
373307 2012 JX1 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
373308 2012 JZ1 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
373309 2012 JG2 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373310 2012 JB3 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373311 2012 JW6 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373312 2012 JK7 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
373313 2012 JP7 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373314 2012 JC8 11/01/2011 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
373315 2012 JE8 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
373316 2012 JP8 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373317 2012 JP9 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
373318 2012 JR9 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373319 2012 JD13 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
373320 2012 JK15 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373321 2012 JL15 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373322 2012 JQ16 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373323 2012 JD19 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373324 2012 JW19 08/08/2007 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
373325 2012 JG20 08/08/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373326 2012 JX20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373327 2012 JR21 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373328 2012 JY21 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373329 2012 JW23 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373330 2012 JZ24 10/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373331 2012 JG25 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373332 2012 JJ26 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373333 2012 JE30 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373334 2012 JZ31 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373335 2012 JE32 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373336 2012 JC34 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
373337 2012 JL34 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373338 2012 JW37 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
373339 2012 JQ38 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373340 2012 JF40 28/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373341 2012 JN41 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
373342 2012 JG43 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373343 2012 JY48 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
373344 2012 JC51 16/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373345 2012 JV52 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
373346 2012 JN64 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373347 2012 JH65 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373348 2012 KP1 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 730 m MPC · JPL
373349 2012 KQ1 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373350 2012 KU3 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373351 2012 KL5 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
373352 2012 KO6 14/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373353 2012 KJ7 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373354 2012 KD15 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
373355 2012 KE16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
373356 2012 KS17 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
373357 2012 KG26 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373358 2012 KG27 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373359 2012 KA31 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373360 2012 KE41 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373361 2012 KM43 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373362 2012 KQ44 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
373363 2012 KW46 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373364 2012 KZ47 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
373365 2012 KD48 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373366 2012 KD49 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
373367 2012 LC6 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
373368 2012 LN6 09/10/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
373369 2012 LP6 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373370 2012 LP8 04/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373371 2012 LO15 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
373372 2012 LK17 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
373373 2012 LB18 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
373374 2012 LD19 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373375 2012 LR19 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373376 2012 LG23 23/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373377 2012 LR26 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
373378 2012 MB3 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373379 2012 MJ5 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
373380 2012 MC9 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373381 2012 RT4 30/03/2010 WISE WISE 15 km MPC · JPL
373382 2012 TK30 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
373383 2012 TO307 28/08/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
373384 2013 GB90 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
373385 2013 JX36 24/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
373386 2013 MS4 01/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
373387 2013 MQ6 18/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
373388 2013 NU3 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
373389 2013 NU6 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373390 2013 NJ13 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
373391 2013 OA7 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373392 2013 PR 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
373393 1972 RB 16/09/1972 Palomar T. Gehrels 540 m MPC · JPL
373394 1990 TQ9 10/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,2 km MPC · JPL
373395 1993 TF6 09/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373396 1994 SH10 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373397 1995 KJ4 26/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373398 1995 SY9 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373399 1995 SK25 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373400 1995 SP28 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373401 1995 SS47 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373402 1995 TD11 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373403 1995 UJ64 26/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
373404 1995 VO15 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373405 1995 WO21 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
373406 1996 RW14 11/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373407 1997 AQ3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373408 1997 EF11 08/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373409 1997 EF21 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373410 1997 RL12 06/09/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
373411 1997 SX14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373412 1997 SD26 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373413 1997 TU 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373414 1998 HA17 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373415 1998 HB27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373416 1998 QG1 17/08/1998 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373417 1998 SW38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373418 1998 TE11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373419 1998 TX29 14/10/1998 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
373420 1998 XL8 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
373421 1998 XF17 15/12/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
373422 1999 CD74 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373423 1999 CR128 11/02/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373424 1999 LP3 09/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373425 1999 MU1 20/06/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
373426 1999 RE178 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373427 1999 RB252 07/09/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
373428 1999 TC5 04/10/1999 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
373429 1999 TN44 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373430 1999 TP61 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
373431 1999 TU62 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373432 1999 TZ68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373433 1999 TF84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373434 1999 TC111 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373435 1999 TF125 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373436 1999 TR158 08/10/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373437 1999 TQ170 10/10/1999 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373438 1999 TK176 10/10/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373439 1999 TF226 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373440 1999 TJ261 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373441 1999 TB328 10/10/1999 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373442 1999 TQ332 13/10/1999 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
373443 1999 UY4 29/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373444 1999 UG18 30/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373445 1999 UP30 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 610 m MPC · JPL
373446 1999 UL33 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373447 1999 VA78 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373448 1999 VG122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373449 1999 VQ129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
373450 1999 WA11 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373451 1999 XZ216 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
373452 2000 AO212 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373453 2000 DD22 29/02/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373454 2000 DP113 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
373455 2000 ES52 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373456 2000 EE62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373457 2000 FJ2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373458 2000 FB10 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373459 2000 GH45 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373460 2000 GX164 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373461 2000 JE87 02/05/2000 Fort Davis T. L. Farnham 3,2 km MPC · JPL
373462 2000 OP21 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373463 2000 PK17 01/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373464 2000 QK177 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373465 2000 QJ221 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
373466 2000 RT19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373467 2000 RJ99 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
373468 2000 SS21 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373469 2000 SO42 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373470 2000 SF51 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373471 2000 SE81 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373472 2000 SY113 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373473 2000 SR137 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373474 2000 SS174 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373475 2000 SH181 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
373476 2000 SO189 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373477 2000 SG228 28/09/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373478 2000 SF235 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373479 2000 SQ291 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373480 2000 SB316 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373481 2000 TP 02/10/2000 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
373482 2000 TR21 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373483 2000 TV34 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
373484 2000 UG3 24/10/2000 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
373485 2000 UJ6 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373486 2000 UB76 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373487 2000 VB3 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373488 2000 VZ54 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373489 2000 WA12 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
373490 2000 WW23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
373491 2000 WQ71 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
373492 2000 WU81 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373493 2000 WS85 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373494 2000 WE187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
373495 2000 XO 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373496 2000 XK20 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373497 2000 XD49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373498 2000 YC8 21/12/2000 Eskridge G. Hug 1,1 km MPC · JPL
373499 2000 YT16 20/12/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373500 2000 YH100 28/12/2000 Haleakala NEAT 710 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373501 2001 BD10 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373502 2001 BE63 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
373503 2001 CK42 15/02/2001 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
373504 2001 EG23 15/03/2001 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
373505 2001 FC11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
373506 2001 FY79 21/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373507 2001 FX119 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373508 2001 KW31 22/05/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373509 2001 KB44 22/05/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
373510 2001 NX18 13/07/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
373511 2001 OT48 16/07/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
373512 2001 PN48 14/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
373513 2001 RM20 07/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373514 2001 RE58 12/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373515 2001 RM90 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
373516 2001 RS134 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
373517 2001 RG146 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
373518 2001 SO18 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373519 2001 SK23 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373520 2001 SM146 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373521 2001 SH156 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373522 2001 ST158 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373523 2001 SR198 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373524 2001 SV205 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373525 2001 SG206 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
373526 2001 SP213 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373527 2001 SN236 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373528 2001 SS243 19/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373529 2001 ST268 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
373530 2001 SS275 21/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373531 2001 SF305 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373532 2001 SA348 26/09/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
373533 2001 TF11 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373534 2001 TR169 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373535 2001 TX174 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373536 2001 TM176 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373537 2001 TJ178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373538 2001 TA181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373539 2001 TV195 15/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
373540 2001 TV207 11/10/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
373541 2001 TL209 12/10/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
373542 2001 TF215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
373543 2001 TH250 14/10/2001 Apache Point SDSS 11 km MPC · JPL
373544 2001 UQ54 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373545 2001 UP91 18/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373546 2001 UP97 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373547 2001 US113 22/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373548 2001 UL120 22/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373549 2001 US143 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373550 2001 UX161 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373551 2001 UC171 21/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373552 2001 UP222 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373553 2001 UY226 24/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373554 2001 UF227 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
373555 2001 VE21 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373556 2001 VX30 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373557 2001 VP95 15/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373558 2001 VE124 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373559 2001 WE25 17/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373560 2001 WX27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373561 2001 WG31 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373562 2001 WS87 19/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373563 2001 XP6 08/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373564 2001 XY12 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373565 2001 XM32 07/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373566 2001 XG57 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373567 2001 XT105 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373568 2001 XX106 20/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373569 2001 XH204 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373570 2001 XP259 09/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
373571 2001 YF5 25/12/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,3 km MPC · JPL
373572 2001 YA7 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373573 2001 YM13 21/11/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373574 2001 YH51 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
373575 2001 YP72 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373576 2001 YR75 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373577 2001 YB85 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373578 2001 YU151 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373579 2002 AW11 09/01/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
373580 2002 AU48 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
373581 2002 AV50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373582 2002 AA114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373583 2002 AJ137 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
373584 2002 AN174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373585 2002 AY174 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
373586 2002 AQ185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373587 2002 AL193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
373588 2002 CE12 06/02/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
373589 2002 CG16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 4,3 km MPC · JPL
373590 2002 CP32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373591 2002 CU57 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373592 2002 CA59 13/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373593 2002 CN109 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373594 2002 CA122 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373595 2002 CL123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
373596 2002 CP124 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373597 2002 CX140 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
373598 2002 CG149 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
373599 2002 CB164 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373600 2002 CA217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373601 2002 CU227 06/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373602 2002 CM239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373603 2002 CR241 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373604 2002 CP244 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
373605 2002 CO251 03/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
373606 2002 CF271 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
373607 2002 CZ305 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
373608 2002 CG315 06/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
373609 2002 CJ315 07/02/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373610 2002 DE7 19/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
373611 2002 EQ2 08/03/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,0 km MPC · JPL
373612 2002 EU5 11/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373613 2002 ER48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
373614 2002 ES73 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373615 2002 EW93 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373616 2002 EU110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
373617 2002 ER114 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373618 2002 FM 17/03/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
373619 2002 FA1 18/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
373620 2002 GQ4 23/03/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373621 2002 GQ6 09/04/2002 Socorro LINEAR 950 m MPC · JPL
373622 2002 GG88 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
373623 2002 GQ161 14/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
373624 2002 GP185 08/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
373625 2002 JV82 02/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
373626 2002 JQ99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
373627 2002 JG147 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
373628 2002 LR31 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373629 2002 LF58 13/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
373630 2002 ND55 05/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373631 2002 NH58 10/07/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
373632 2002 NZ68 14/07/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
373633 2002 NA69 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
373634 2002 NJ70 03/07/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373635 2002 OO20 18/07/2002 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
373636 2002 OJ25 23/07/2002 Palomar M. Meyer 1,3 km MPC · JPL
373637 2002 OY28 29/07/2002 Palomar NEAT 770 m MPC · JPL
373638 2002 OY32 29/07/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373639 2002 PB2 05/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373640 2002 PF6 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
373641 2002 PJ9 05/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
373642 2002 PM28 06/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
373643 2002 PR34 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 780 m MPC · JPL
373644 2002 PU80 11/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373645 2002 PS100 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
373646 2002 PT101 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373647 2002 PG147 09/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 650 m MPC · JPL
373648 2002 PK165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
373649 2002 PA172 08/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
373650 2002 PB172 08/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373651 2002 PZ176 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
373652 2002 PR180 07/08/2002 Palomar NEAT 600 m MPC · JPL
373653 2002 QD6 17/08/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
373654 2002 QW12 26/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373655 2002 QV27 28/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373656 2002 QV56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
373657 2002 QO62 28/08/2002 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
373658 2002 QW66 18/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
373659 2002 QU67 17/08/2002 Palomar NEAT 630 m MPC · JPL
373660 2002 QU69 27/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373661 2002 QA70 19/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373662 2002 QW73 18/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373663 2002 QF80 17/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373664 2002 QJ81 16/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
373665 2002 QP81 19/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373666 2002 QY82 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373667 2002 QX88 27/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
373668 2002 QS89 27/08/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
373669 2002 QL92 29/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373670 2002 QC96 19/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373671 2002 QB103 30/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373672 2002 QE106 19/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
373673 2002 QM114 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
373674 2002 QE115 18/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373675 2002 QY117 18/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373676 2002 QE122 16/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373677 2002 QC125 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
373678 2002 QG127 29/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373679 2002 QQ135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373680 2002 QA151 10/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373681 2002 RJ4 03/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373682 2002 RT5 03/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373683 2002 RH9 04/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373684 2002 RG12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
373685 2002 RB20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
373686 2002 RT31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
373687 2002 RB45 05/09/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
373688 2002 RL68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
373689 2002 RN76 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
373690 2002 RL78 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
373691 2002 RT80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373692 2002 RM89 05/09/2002 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
373693 2002 RL114 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
373694 2002 RC115 06/09/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373695 2002 RJ117 08/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,9 km MPC · JPL
373696 2002 RE141 10/09/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
373697 2002 RH143 11/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373698 2002 RY150 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373699 2002 RL158 11/09/2002 Palomar NEAT 660 m MPC · JPL
373700 2002 RG171 13/09/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373701 2002 RK175 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373702 2002 RX197 13/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373703 2002 RS204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373704 2002 RD237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,1 km MPC · JPL
373705 2002 RK237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,0 km MPC · JPL
373706 2002 RY241 14/09/2002 Palomar R. Matson 2,7 km MPC · JPL
373707 2002 RK247 15/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
373708 2002 RB249 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373709 2002 RZ252 14/09/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
373710 2002 RC256 04/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373711 2002 RL258 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373712 2002 RR259 15/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
373713 2002 RJ260 12/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373714 2002 RA261 10/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373715 2002 RH267 14/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
373716 2002 RE269 04/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
373717 2002 RF273 14/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373718 2002 RS276 14/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
373719 2002 RX277 04/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373720 2002 RG278 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
373721 2002 RV282 14/09/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
373722 2002 SR5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373723 2002 SV12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
373724 2002 SW16 27/09/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373725 2002 SZ22 26/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
373726 2002 SO24 28/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
373727 2002 SX29 28/09/2002 Haleakala NEAT 760 m MPC · JPL
373728 2002 SF43 28/09/2002 Haleakala NEAT 830 m MPC · JPL
373729 2002 SM49 30/09/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
373730 2002 SL64 16/09/2002 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373731 2002 SA69 26/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373732 2002 TC12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
373733 2002 TS14 05/09/2002 Xinglong SCAP 790 m MPC · JPL
373734 2002 TH19 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373735 2002 TB25 02/10/2002 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
373736 2002 TQ27 02/10/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
373737 2002 TF33 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
373738 2002 TA35 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373739 2002 TE52 08/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
373740 2002 TY60 03/10/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373741 2002 TK67 04/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373742 2002 TE72 03/10/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
373743 2002 TH73 03/10/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373744 2002 TO74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
373745 2002 TL84 02/10/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
373746 2002 TS85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
373747 2002 TF94 03/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373748 2002 TM130 04/10/2002 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
373749 2002 TN138 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
373750 2002 TW142 04/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373751 2002 TF143 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373752 2002 TW144 02/10/2002 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
373753 2002 TK155 05/10/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
373754 2002 TU164 05/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373755 2002 TY165 03/10/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373756 2002 TF169 03/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373757 2002 TM169 03/10/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
373758 2002 TF187 04/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373759 2002 TS200 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373760 2002 TZ202 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
373761 2002 TQ204 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373762 2002 TE211 07/10/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
373763 2002 TO221 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373764 2002 TF239 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
373765 2002 TW246 09/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373766 2002 TA247 09/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
373767 2002 TS247 09/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373768 2002 TT255 09/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373769 2002 TE268 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
373770 2002 TM273 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373771 2002 TM282 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373772 2002 TJ290 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373773 2002 TR303 04/10/2002 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
373774 2002 TL305 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
373775 2002 TJ307 04/10/2002 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
373776 2002 TF320 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
373777 2002 TQ321 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
373778 2002 TS331 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
373779 2002 TH336 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL
373780 2002 TK341 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
373781 2002 TG344 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,4 km MPC · JPL
373782 2002 TS346 05/10/2002 Apache Point SDSS 4,0 km MPC · JPL
373783 2002 TG350 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,6 km MPC · JPL
373784 2002 TM355 10/10/2002 Apache Point SDSS 620 m MPC · JPL
373785 2002 TL356 10/10/2002 Apache Point SDSS 520 m MPC · JPL
373786 2002 UU4 29/10/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
373787 2002 UJ5 28/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373788 2002 UL20 28/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
373789 2002 UU32 30/10/2002 Kvistaberg UDAS 1,7 km MPC · JPL
373790 2002 UQ41 31/10/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
373791 2002 UJ61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373792 2002 UN61 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
373793 2002 UB72 18/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373794 2002 UP72 16/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373795 2002 UY74 31/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373796 2002 UP75 31/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373797 2002 VQ2 01/11/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373798 2002 VG17 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373799 2002 VL29 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373800 2002 VU32 05/11/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373801 2002 VA36 05/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
373802 2002 VP41 05/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
373803 2002 VE45 05/11/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 5,9 km MPC · JPL
373804 2002 VY67 06/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
373805 2002 VG75 07/11/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373806 2002 VW92 11/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373807 2002 VW113 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373808 2002 VW114 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373809 2002 VZ114 11/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
373810 2002 VV125 14/11/2002 Nogales Tenagra II Obs. 3,1 km MPC · JPL
373811 2002 VY129 09/11/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,9 km MPC · JPL
373812 2002 VC134 06/11/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373813 2002 VP139 05/11/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
373814 2002 VU141 15/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373815 2002 VW142 05/11/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373816 2002 WA23 23/11/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
373817 2002 WL24 16/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
373818 2002 WV26 22/11/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373819 2002 WH27 23/11/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
373820 2002 WG29 22/11/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
373821 2002 XG8 02/12/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373822 2002 XH8 02/12/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373823 2002 XJ10 02/12/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
373824 2002 XJ11 03/12/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
373825 2002 XD12 03/12/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373826 2002 XP15 03/12/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
373827 2002 XD20 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
373828 2002 XH39 09/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
373829 2002 XN50 10/12/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373830 2002 XC58 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
373831 2002 XQ72 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373832 2002 XO87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
373833 2002 XY92 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
373834 2002 XD113 06/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373835 2002 YX15 31/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373836 2002 YG17 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
373837 2003 AA65 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373838 2003 BG30 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
373839 2003 BO45 29/01/2003 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
373840 2003 EA26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
373841 2003 ED43 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373842 2003 FT 21/03/2003 Majorca Mallorca Obs. 2,2 km MPC · JPL
373843 2003 FE67 26/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
373844 2003 FE79 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373845 2003 FO82 27/03/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373846 2003 GN5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373847 2003 GM12 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,0 km MPC · JPL
373848 2003 GU25 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
373849 2003 GD39 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373850 2003 HK43 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
373851 2003 HW43 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
373852 2003 JD5 01/05/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
373853 2003 OP23 22/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 650 m MPC · JPL
373854 2003 OO33 28/07/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
373855 2003 QY6 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 860 m MPC · JPL
373856 2003 QV10 23/08/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
373857 2003 QB19 22/08/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
373858 2003 QV35 22/08/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
373859 2003 QW83 04/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
373860 2003 QQ101 29/08/2003 Haleakala NEAT 880 m MPC · JPL
373861 2003 RO2 01/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
373862 2003 RK4 02/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373863 2003 SA2 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373864 2003 SO7 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
373865 2003 SP9 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
373866 2003 SX23 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373867 2003 SG33 18/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,5 km MPC · JPL
373868 2003 SY40 17/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373869 2003 SF49 18/09/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373870 2003 SW51 18/09/2003 Palomar NEAT 610 m MPC · JPL
373871 2003 ST53 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373872 2003 SN63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373873 2003 SO65 18/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
373874 2003 SL87 17/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373875 2003 SP117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373876 2003 SH124 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
373877 2003 SQ139 26/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373878 2003 SO158 23/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
373879 2003 SM174 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
373880 2003 SD214 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
373881 2003 SU222 27/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373882 2003 SG227 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373883 2003 SB234 25/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
373884 2003 SB247 26/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
373885 2003 SA275 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
373886 2003 SM301 17/09/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
373887 2003 SS306 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373888 2003 SA319 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373889 2003 SC323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373890 2003 SQ326 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373891 2003 SU328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
373892 2003 SJ329 22/09/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
373893 2003 SG333 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
373894 2003 SN334 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373895 2003 SM335 26/09/2003 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
373896 2003 SO338 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
373897 2003 TK14 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
373898 2003 TO31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373899 2003 TS42 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
373900 2003 TB55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
373901 2003 UP13 19/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
373902 2003 UE19 20/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
373903 2003 UR23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373904 2003 UO29 24/10/2003 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
373905 2003 UC31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
373906 2003 UK36 16/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
373907 2003 UE63 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
373908 2003 UG75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
373909 2003 UA77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
373910 2003 UV92 20/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
373911 2003 UO106 18/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373912 2003 UT114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
373913 2003 UT125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373914 2003 UL129 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
373915 2003 UO129 18/10/2003 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
373916 2003 UC137 21/10/2003 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
373917 2003 UN158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
373918 2003 UH161 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
373919 2003 UN182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
373920 2003 UU194 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
373921 2003 UH200 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373922 2003 UH201 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373923 2003 UN219 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
373924 2003 UD227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
373925 2003 UV236 28/09/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373926 2003 UE243 24/10/2003 Socorro LINEAR 630 m MPC · JPL
373927 2003 UX246 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
373928 2003 UD247 24/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
373929 2003 UV248 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
373930 2003 UN256 25/10/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
373931 2003 UT256 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
373932 2003 UA286 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373933 2003 UP287 21/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373934 2003 UG288 23/10/2003 Kitt Peak M. W. Buie 800 m MPC · JPL
373935 2003 UO295 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373936 2003 UV298 16/10/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
373937 2003 UM311 28/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373938 2003 UM323 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
373939 2003 UR329 17/10/2003 Apache Point SDSS 2,4 km MPC · JPL
373940 2003 US354 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
373941 2003 UL363 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
373942 2003 UJ372 22/10/2003 Apache Point SDSS 940 m MPC · JPL
373943 2003 UJ375 22/10/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
373944 2003 UU397 22/10/2003 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
373945 2003 UA403 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,5 km MPC · JPL
373946 2003 UT408 23/10/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
373947 2003 VC10 14/11/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
373948 2003 WZ 16/11/2003 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
373949 2003 WW10 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
373950 2003 WT24 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373951 2003 WF31 18/11/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
373952 2003 WK48 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
373953 2003 WP61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
373954 2003 WN62 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
373955 2003 WH69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
373956 2003 WS76 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
373957 2003 WK78 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373958 2003 WB91 28/10/2003 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
373959 2003 WB99 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373960 2003 WN110 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
373961 2003 WJ144 21/11/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
373962 2003 WM159 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373963 2003 WV182 22/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 3,2 km MPC · JPL
373964 2003 WV190 16/11/2003 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
373965 2003 WD194 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
373966 2003 XO4 01/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
373967 2003 XJ5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
373968 2003 XA29 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
373969 2003 YM4 16/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
373970 2003 YM10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373971 2003 YB48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
373972 2003 YK48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
373973 2003 YP55 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
373974 2003 YW79 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
373975 2003 YW95 01/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
373976 2003 YJ99 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373977 2003 YP111 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
373978 2003 YN126 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
373979 2003 YM132 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
373980 2003 YQ137 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
373981 2003 YW141 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
373982 2003 YZ141 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
373983 2003 YG160 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
373984 2003 YE163 17/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
373985 2003 YL165 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
373986 2004 AK 11/01/2004 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
373987 2004 AG25 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
373988 2004 BU3 16/01/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
373989 2004 BX9 16/01/2004 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
373990 2004 BE14 17/01/2004 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
373991 2004 BB28 18/01/2004 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
373992 2004 BN31 19/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
373993 2004 BP35 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
373994 2004 BW40 21/01/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
373995 2004 BZ66 24/01/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
373996 2004 BU71 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
373997 2004 BM82 27/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
373998 2004 BG92 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
373999 2004 BS115 30/01/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
374000 2004 BT119 30/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

369.000s  • 370.000s  • 371.000s  • 372.000s  • 373.000s  • 374.000s  • 375.000s  • 376.000s  • 377.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001