Danh sách tiểu hành tinh/292001–293000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292001 2006 QG117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
292002 2006 QJ117 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292003 2006 QD118 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292004 2006 QV120 29/08/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
292005 2006 QS121 29/08/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292006 2006 QL123 29/08/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292007 2006 QH124 16/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292008 2006 QF129 17/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
292009 2006 QO129 18/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
292010 2006 QK132 22/08/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292011 2006 QE133 23/08/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292012 2006 QE136 29/08/2006 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
292013 2006 QQ136 29/08/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292014 2006 QH144 26/08/2006 Reedy Creek J. Broughton 1,1 km MPC · JPL
292015 2006 QH145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292016 2006 QU145 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292017 2006 QH147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292018 2006 QG149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292019 2006 QP149 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292020 2006 QP150 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292021 2006 QE152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292022 2006 QG152 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292023 2006 QL155 18/08/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
292024 2006 QZ155 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292025 2006 QB156 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292026 2006 QV160 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292027 2006 QP161 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292028 2006 QT162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292029 2006 QM165 29/08/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292030 2006 QN165 29/08/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292031 2006 QR165 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292032 2006 QN168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292033 2006 QO168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
292034 2006 QQ168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
292035 2006 QS168 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
292036 2006 QR169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
292037 2006 QN176 22/08/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
292038 2006 QU178 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292039 2006 QP182 28/08/2006 Apache Point A. C. Becker 3,8 km MPC · JPL
292040 2006 QW182 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292041 2006 QL183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292042 2006 QM183 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292043 2006 QN183 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292044 2006 QX184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292045 2006 QY184 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292046 2006 QM185 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292047 2006 QZ185 28/08/2006 Catalina CSS 870 m MPC · JPL
292048 2006 QE187 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292049 2006 QF187 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292050 2006 RX1 13/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 1,2 km MPC · JPL
292051 Bohlender 2006 RD3 14/09/2006 Mauna Kea D. D. Balam 3,7 km MPC · JPL
292052 2006 RC4 12/09/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
292053 2006 RG5 14/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292054 2006 RN5 14/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292055 2006 RE6 14/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292056 2006 RZ6 14/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292057 2006 RF8 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292058 2006 RL8 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292059 2006 RR9 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292060 2006 RD10 13/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292061 2006 RF10 13/09/2006 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
292062 2006 RW10 12/09/2006 Catalina CSS 730 m MPC · JPL
292063 2006 RB12 13/09/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
292064 2006 RS12 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292065 2006 RS13 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292066 2006 RE15 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292067 2006 RF16 14/09/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292068 2006 RP16 14/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292069 2006 RP17 14/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292070 2006 RH18 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292071 2006 RP18 14/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
292072 2006 RX18 14/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292073 2006 RW20 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292074 2006 RB21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292075 2006 RL21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292076 2006 RN21 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292077 2006 RC24 13/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292078 2006 RF26 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
292079 2006 RN26 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292080 2006 RA33 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292081 2006 RJ33 12/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292082 2006 RU33 12/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292083 2006 RB34 12/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292084 2006 RH34 12/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
292085 2006 RS34 13/09/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292086 2006 RT34 13/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
292087 2006 RW34 14/09/2006 Palomar NEAT 880 m MPC · JPL
292088 2006 RN35 14/09/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
292089 2006 RO35 14/09/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292090 2006 RT35 14/09/2006 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
292091 2006 RC37 12/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292092 2006 RT39 12/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292093 2006 RB40 12/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292094 2006 RS42 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292095 2006 RX43 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292096 2006 RV44 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292097 2006 RD46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292098 2006 RO46 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292099 2006 RC47 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292100 2006 RJ48 14/09/2006 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292101 2006 RV49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292102 2006 RE50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292103 2006 RM50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292104 2006 RS50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292105 2006 RD53 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292106 2006 RP54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292107 2006 RY54 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292108 2006 RP55 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292109 2006 RJ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292110 2006 RK56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292111 2006 RZ56 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292112 2006 RM57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292113 2006 RT58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292114 2006 RB59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292115 2006 RO59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292116 2006 RQ59 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292117 2006 RR60 13/09/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
292118 2006 RR63 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292119 2006 RX63 12/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292120 2006 RO64 13/09/2006 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
292121 2006 RN66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292122 2006 RP67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292123 2006 RA68 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292124 2006 RJ71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292125 2006 RW71 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292126 2006 RT72 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292127 2006 RK73 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292128 2006 RF74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292129 2006 RS74 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292130 2006 RB75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292131 2006 RN75 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292132 2006 RT76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292133 2006 RY76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292134 2006 RZ76 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292135 2006 RP80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292136 2006 RB81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292137 2006 RH81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292138 2006 RN81 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292139 2006 RJ82 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292140 2006 RH83 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292141 2006 RG84 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292142 2006 RB87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
292143 2006 RD87 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292144 2006 RB88 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292145 2006 RF90 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292146 2006 RV91 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292147 2006 RL93 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292148 2006 RH94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292149 2006 RX94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292150 2006 RZ94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292151 2006 RC95 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292152 2006 RO96 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292153 2006 RZ97 13/09/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292154 2006 RG100 14/09/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292155 2006 RN102 14/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292156 2006 RN103 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292157 2006 RT103 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,6 km MPC · JPL
292158 2006 RB104 11/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
292159 Jongoldstein 2006 RU105 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 720 m MPC · JPL
292160 Davefask 2006 RG107 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 1,2 km MPC · JPL
292161 2006 RQ120 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292162 2006 SO 16/09/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292163 2006 SD3 16/09/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
292164 2006 SM4 16/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292165 2006 SC6 16/09/2006 Siding Spring SSS APO 850 m MPC · JPL
292166 2006 SV7 16/09/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
292167 2006 SG9 16/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292168 2006 SS9 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292169 2006 SA11 16/09/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
292170 2006 SP11 16/09/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
292171 2006 SR12 16/09/2006 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
292172 2006 SU12 16/09/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292173 2006 SN13 17/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
292174 2006 SM15 17/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292175 2006 ST15 17/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292176 2006 SW15 17/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292177 2006 SD17 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292178 2006 SF18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292179 2006 SW18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292180 2006 SZ18 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
292181 2006 SZ19 19/09/2006 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
292182 2006 SB20 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 650 m MPC · JPL
292183 2006 SM20 19/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,9 km MPC · JPL
292184 2006 SP21 17/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292185 2006 SA22 17/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292186 2006 SG22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
292187 2006 SN25 16/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
292188 2006 SW27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292189 2006 SN28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292190 2006 SZ30 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292191 2006 SM31 17/09/2006 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
292192 2006 SZ31 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292193 2006 ST32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292194 2006 SY32 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
292195 2006 SE33 17/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292196 2006 SK33 17/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292197 2006 SD34 17/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292198 2006 SK34 17/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292199 2006 SM34 17/09/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
292200 2006 SS34 17/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292201 2006 SV34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292202 2006 SY34 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292203 2006 SA35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292204 2006 SB35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292205 2006 SL35 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
292206 2006 SO35 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292207 2006 SC36 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292208 2006 SX36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292209 2006 SY36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292210 2006 SR38 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292211 2006 SX41 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
292212 2006 SL42 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292213 2006 SS42 18/09/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292214 2006 SP43 16/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292215 2006 SC46 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
292216 2006 SJ46 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292217 2006 SB48 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292218 2006 SC49 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292219 2006 SE49 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
292220 2006 SU49 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
292221 2006 SQ50 16/09/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
292222 2006 SX50 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
292223 2006 SN51 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
292224 2006 SW53 16/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292225 2006 SS55 18/09/2006 Catalina CSS 840 m MPC · JPL
292226 2006 SC57 18/09/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 2,6 km MPC · JPL
292227 2006 ST59 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292228 2006 SB60 18/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
292229 2006 SL60 18/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292230 2006 SR60 18/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292231 2006 SE62 18/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292232 2006 SY62 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
292233 2006 SG63 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
292234 2006 SM64 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292235 2006 SP64 21/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,0 km MPC · JPL
292236 2006 SK68 19/09/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292237 2006 SJ69 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292238 2006 ST69 19/09/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292239 2006 SN70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292240 2006 SG71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292241 2006 SJ71 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292242 2006 SQ72 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292243 2006 SE74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292244 2006 SH74 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292245 2006 SP75 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292246 2006 SG76 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292247 2006 SW77 20/09/2006 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
292248 2006 SF78 22/09/2006 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 2,1 km MPC · JPL
292249 2006 SP80 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292250 2006 SZ82 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292251 2006 SP87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292252 2006 SS87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292253 2006 SO89 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292254 2006 SP91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292255 2006 SQ91 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292256 2006 SM93 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292257 2006 SV94 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292258 2006 SB97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292259 2006 SM97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292260 2006 SP97 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292261 2006 SU98 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292262 2006 SJ99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
292263 2006 SY99 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292264 2006 SK101 19/09/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
292265 2006 SX106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292266 2006 SZ106 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292267 2006 SA107 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292268 2006 SF110 20/09/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
292269 2006 SG110 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
292270 2006 SP110 20/09/2006 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
292271 2006 SN111 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
292272 2006 SQ114 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
292273 2006 SH116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292274 2006 SX119 18/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292275 2006 SB120 18/09/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
292276 2006 SK121 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
292277 2006 SS121 19/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 2,6 km MPC · JPL
292278 2006 ST125 20/09/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292279 2006 SX125 20/09/2006 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
292280 2006 SE126 20/09/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292281 2006 SA128 17/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
292282 2006 SB128 17/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
292283 2006 SC130 19/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
292284 2006 SO130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
292285 2006 ST130 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
292286 2006 SG131 25/09/2006 Eskridge Farpoint Obs. 4,4 km MPC · JPL
292287 2006 SX132 16/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292288 2006 SF133 17/09/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
292289 2006 SA134 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292290 2006 SN134 25/09/2006 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
292291 2006 SZ134 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
292292 2006 SB135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292293 2006 SC135 20/09/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292294 2006 SS137 20/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292295 2006 SA140 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
292296 2006 SD140 22/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292297 2006 SC143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292298 2006 SW143 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292299 2006 SD144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292300 2006 SN144 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292301 2006 SQ146 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292302 2006 ST148 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292303 2006 SH150 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292304 2006 SK151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292305 2006 SN151 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292306 2006 SK152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292307 2006 SS152 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292308 2006 SB153 20/09/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
292309 2006 SS154 21/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 870 m MPC · JPL
292310 2006 SK155 22/09/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292311 2006 SW155 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292312 2006 SL158 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292313 2006 SE159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292314 2006 SY159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292315 2006 SX161 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
292316 2006 SJ163 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292317 2006 SG164 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292318 2006 SW165 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292319 2006 SA166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292320 2006 SN166 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292321 2006 SK169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
292322 2006 SQ169 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292323 2006 SV170 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292324 2006 SU174 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292325 2006 SQ177 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292326 2006 SU179 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292327 2006 SW180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292328 2006 SX180 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
292329 2006 SW181 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
292330 2006 SO183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292331 2006 SQ183 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
292332 2006 SX183 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292333 2006 SZ184 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292334 2006 SD186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
292335 2006 SG186 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292336 2006 SW186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292337 2006 SN188 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292338 2006 SC192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292339 2006 SR192 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292340 2006 SG194 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292341 2006 SM195 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292342 2006 ST196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292343 2006 SF198 25/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 3,0 km MPC · JPL
292344 2006 SO199 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292345 2006 SA202 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292346 2006 SA206 25/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
292347 2006 SE206 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292348 2006 SB211 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292349 2006 SM211 26/09/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
292350 2006 SA215 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292351 2006 ST216 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292352 2006 SU218 26/09/2006 Antares ARO 940 m MPC · JPL
292353 2006 SB220 25/09/2006 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
292354 2006 SU221 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292355 2006 SW225 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292356 2006 SX226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292357 2006 SY226 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292358 2006 SG236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
292359 2006 SJ236 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292360 2006 SB239 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
292361 2006 SL240 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
292362 2006 SD241 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
292363 2006 SN243 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292364 2006 SR244 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292365 2006 SB246 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292366 2006 SY247 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292367 2006 SH248 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
292368 2006 SF249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292369 2006 SJ249 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292370 2006 SK250 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292371 2006 SM251 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292372 2006 SE253 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292373 2006 SE255 26/09/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
292374 2006 SU256 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292375 2006 SA257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292376 2006 SF257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292377 2006 ST257 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292378 2006 SD258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292379 2006 SQ258 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292380 2006 SL259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292381 2006 SM261 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
292382 2006 SA262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292383 2006 SH262 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292384 2006 SC263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
292385 2006 SD265 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292386 2006 SA266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292387 2006 SS266 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
292388 2006 SA267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292389 2006 SB267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292390 2006 SB268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292391 2006 SE268 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292392 2006 SD269 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292393 2006 SX269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292394 2006 SZ269 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292395 2006 SA273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292396 2006 SW274 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
292397 2006 SA275 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292398 2006 SY277 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292399 2006 SY278 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292400 2006 SH279 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292401 2006 SC281 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
292402 2006 SG283 26/09/2006 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
292403 2006 SS284 28/09/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292404 2006 SW285 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
292405 2006 SZ285 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292406 2006 SE286 19/09/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292407 2006 SF286 19/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292408 2006 SL286 19/09/2006 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
292409 2006 ST287 22/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
292410 2006 SJ288 25/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292411 2006 SF290 30/09/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292412 2006 SG290 30/09/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292413 2006 SN292 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292414 2006 SO295 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292415 2006 SK296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292416 2006 SV296 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
292417 2006 SC298 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292418 2006 SG300 26/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292419 2006 SU302 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
292420 2006 ST304 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292421 2006 SB305 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292422 2006 SP306 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
292423 2006 SM311 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292424 2006 SP313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292425 2006 SW313 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292426 2006 SK315 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292427 2006 SF321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292428 2006 SG321 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292429 2006 SH322 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
292430 2006 SA326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292431 2006 SD330 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
292432 2006 SU330 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292433 2006 SV332 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292434 2006 SE335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292435 2006 SP335 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292436 2006 SY336 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292437 2006 SS338 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292438 2006 SO346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292439 2006 SN348 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292440 2006 SO349 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
292441 2006 SL351 30/09/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
292442 2006 SW351 30/09/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
292443 2006 SB352 30/09/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
292444 2006 SJ353 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292445 2006 SY353 30/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292446 2006 SY355 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292447 2006 SL357 30/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
292448 2006 SN357 30/09/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292449 2006 SO357 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292450 2006 SV358 30/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
292451 2006 SF359 30/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292452 2006 SU359 30/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292453 2006 SX359 30/09/2006 Junk Bond D. Healy 770 m MPC · JPL
292454 2006 SQ360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292455 2006 SX360 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292456 2006 SR362 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292457 2006 SW365 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292458 2006 SE366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292459 Antoniolasciac 2006 SO366 29/09/2006 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,6 km MPC · JPL
292460 2006 SH372 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292461 2006 SA373 28/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292462 2006 SZ373 16/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292463 2006 SN375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
292464 2006 SU375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,7 km MPC · JPL
292465 2006 SY375 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,5 km MPC · JPL
292466 2006 SX377 17/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
292467 2006 SE378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
292468 2006 SP380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
292469 2006 ST380 27/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
292470 2006 SB382 28/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,8 km MPC · JPL
292471 2006 SQ387 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
292472 2006 SX388 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292473 2006 SS389 30/09/2006 Apache Point A. C. Becker 3,0 km MPC · JPL
292474 2006 SV390 17/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
292475 2006 SF391 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292476 2006 SB392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292477 2006 SD392 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292478 2006 SG392 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292479 2006 ST392 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292480 2006 SQ393 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292481 2006 ST393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292482 2006 SM398 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292483 2006 SR398 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292484 2006 SV399 18/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292485 2006 SZ399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292486 2006 SK400 19/09/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
292487 2006 SB401 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292488 2006 SJ401 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292489 2006 SV401 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292490 2006 SH406 24/09/2006 Moletai Molėtai Obs. 2,6 km MPC · JPL
292491 2006 SK406 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292492 2006 SZ406 26/09/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292493 2006 SS410 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292494 2006 SM412 28/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
292495 2006 SP413 30/09/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292496 2006 TU4 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292497 2006 TX7 12/10/2006 Kanab E. E. Sheridan 3,2 km MPC · JPL
292498 2006 TQ9 01/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
292499 2006 TQ10 14/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 3,9 km MPC · JPL
292500 2006 TB13 10/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292501 2006 TO13 10/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292502 2006 TW13 10/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292503 2006 TD15 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292504 2006 TC16 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292505 2006 TJ17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292506 2006 TW17 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292507 2006 TB18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292508 2006 TP18 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292509 2006 TS20 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292510 2006 TP22 11/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292511 2006 TL24 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292512 2006 TS26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292513 2006 TU27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292514 2006 TU28 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292515 2006 TA31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292516 2006 TN31 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292517 2006 TA32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292518 2006 TL32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292519 2006 TU32 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292520 2006 TH34 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292521 2006 TW35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292522 2006 TH36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292523 2006 TY36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292524 2006 TZ36 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292525 2006 TM37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292526 2006 TX37 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292527 2006 TD38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292528 2006 TL39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292529 2006 TD40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292530 2006 TZ40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292531 2006 TH41 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292532 2006 TO44 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292533 2006 TH45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292534 2006 TR45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292535 2006 TY45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292536 2006 TN46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292537 2006 TO46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292538 2006 TU46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292539 2006 TC47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292540 2006 TV47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292541 2006 TC48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292542 2006 TH48 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292543 2006 TF50 12/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292544 2006 TT53 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292545 2006 TQ54 12/10/2006 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
292546 2006 TT54 12/10/2006 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
292547 2006 TE55 12/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
292548 2006 TR55 12/10/2006 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
292549 2006 TL60 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292550 2006 TV60 14/10/2006 Bergisch Gladbach W. Bickel 560 m MPC · JPL
292551 2006 TR61 03/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292552 2006 TF63 10/10/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
292553 2006 TJ64 11/10/2006 Palomar NEAT 850 m MPC · JPL
292554 2006 TS65 11/10/2006 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
292555 2006 TP66 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292556 2006 TX66 11/10/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292557 2006 TF67 11/10/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
292558 2006 TP69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292559 2006 TY69 11/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292560 2006 TR70 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292561 2006 TT70 11/10/2006 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
292562 2006 TF71 11/10/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
292563 2006 TG71 11/10/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292564 2006 TL71 11/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
292565 2006 TJ73 11/10/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292566 2006 TO75 11/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292567 2006 TJ76 11/10/2006 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
292568 2006 TT76 11/10/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
292569 2006 TX76 11/10/2006 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
292570 2006 TW78 12/10/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
292571 2006 TN79 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292572 2006 TH80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292573 2006 TY80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292574 2006 TC83 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
292575 2006 TW84 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292576 2006 TD87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292577 2006 TG87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292578 2006 TU87 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292579 2006 TR89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292580 2006 TX89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292581 2006 TJ91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292582 2006 TT91 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292583 2006 TT92 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292584 2006 TH94 15/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292585 2006 TP95 11/10/2006 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
292586 2006 TG97 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292587 2006 TT98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292588 2006 TL99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292589 2006 TC100 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292590 2006 TB101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292591 2006 TQ101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292592 2006 TW101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
292593 2006 TY101 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292594 2006 TL103 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292595 2006 TH104 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292596 2006 TN105 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
292597 2006 TO106 15/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
292598 2006 TT106 15/10/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 3,2 km MPC · JPL
292599 2006 TR107 12/10/2006 Siding Spring SSS 5,4 km MPC · JPL
292600 2006 TU107 11/10/2006 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292601 2006 TX108 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292602 2006 TZ108 02/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292603 2006 TC109 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292604 2006 TN109 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292605 2006 TS111 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,9 km MPC · JPL
292606 2006 TD115 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,2 km MPC · JPL
292607 2006 TX115 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,6 km MPC · JPL
292608 2006 TA117 03/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
292609 2006 TW120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 4,0 km MPC · JPL
292610 2006 TW121 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292611 2006 TN124 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292612 2006 TB128 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292613 2006 TL128 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292614 2006 TO129 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292615 2006 UC1 16/10/2006 Altschwendt W. Ries 2,4 km MPC · JPL
292616 2006 UE1 16/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 2,9 km MPC · JPL
292617 2006 US2 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
292618 2006 UC3 16/10/2006 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
292619 2006 UH5 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
292620 2006 UL6 16/10/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292621 2006 UD7 16/10/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
292622 2006 UN7 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292623 2006 UD9 16/10/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
292624 2006 UG9 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292625 2006 UH18 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 900 m MPC · JPL
292626 2006 UP19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292627 2006 UW19 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292628 2006 UL20 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292629 2006 UQ21 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292630 2006 UD23 16/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 660 m MPC · JPL
292631 2006 UZ23 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292632 2006 UR24 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292633 2006 UL25 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292634 2006 UB27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292635 2006 UG27 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292636 2006 UM29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292637 2006 UW29 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292638 2006 UC30 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292639 2006 UG33 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292640 2006 UZ34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292641 2006 UZ35 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
292642 2006 UT36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292643 2006 UD37 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292644 2006 UB38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292645 2006 UP38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292646 2006 UT38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292647 2006 UT39 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292648 2006 UB44 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
292649 2006 UG45 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292650 2006 UZ50 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292651 2006 UP51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292652 2006 UR51 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292653 2006 UB52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
292654 2006 UO52 17/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292655 2006 UP52 17/10/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292656 2006 UC53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
292657 2006 UY53 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
292658 2006 UQ54 17/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292659 2006 UK57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292660 2006 UZ57 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292661 2006 UV58 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292662 2006 UA60 19/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292663 2006 UC62 21/10/2006 Desert Moon B. L. Stevens 4,2 km MPC · JPL
292664 2006 UL65 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292665 2006 UO66 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
292666 2006 UY66 16/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292667 2006 UD69 16/10/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
292668 2006 UX69 16/10/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
292669 2006 UM74 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292670 2006 UA75 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292671 2006 UK75 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292672 2006 UT76 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292673 2006 UK78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292674 2006 UM79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292675 2006 UB81 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292676 2006 UK83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
292677 2006 US83 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292678 2006 UF84 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292679 2006 UR84 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292680 2006 UR89 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292681 2006 UO90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292682 2006 UN92 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292683 2006 UB93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292684 2006 UW93 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292685 2006 UL94 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292686 2006 UV96 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292687 2006 UG97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292688 2006 UM97 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292689 2006 UB98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292690 2006 UO98 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292691 2006 UB99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292692 2006 UL99 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292693 2006 UZ110 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292694 2006 UB111 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292695 2006 UZ113 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292696 2006 UD117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292697 2006 UW117 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
292698 2006 UE121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292699 2006 UF121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292700 2006 UV121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292701 2006 UZ121 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292702 2006 UK122 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292703 2006 UE123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292704 2006 UW123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292705 2006 US124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292706 2006 UU124 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292707 2006 UJ126 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
292708 2006 UC127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292709 2006 UM127 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292710 2006 US127 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292711 2006 UD128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292712 2006 UJ128 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292713 2006 UD130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292714 2006 UU130 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292715 2006 UJ132 19/10/2006 Catalina CSS 800 m MPC · JPL
292716 2006 UU133 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292717 2006 UC135 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292718 2006 UP136 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
292719 2006 UH137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292720 2006 UK138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292721 2006 UL138 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292722 2006 UK139 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292723 2006 UP140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292724 2006 UX140 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292725 2006 UH141 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292726 2006 UY141 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292727 2006 UV142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292728 2006 US143 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292729 2006 UU143 19/10/2006 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
292730 2006 US153 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292731 2006 UH155 21/10/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292732 2006 UY155 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
292733 2006 UG156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292734 2006 UM157 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292735 2006 UO162 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292736 2006 UL164 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292737 2006 UG167 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292738 2006 UM171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292739 2006 UR171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292740 2006 UV171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292741 2006 UH172 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
292742 2006 UV172 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292743 2006 UO173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292744 2006 UP173 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292745 2006 UN174 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292746 2006 UU174 16/10/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 1,5 km MPC · JPL
292747 2006 UD175 16/10/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
292748 2006 UG176 16/10/2006 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
292749 2006 UX176 16/10/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
292750 2006 UT177 16/10/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
292751 2006 UE178 16/10/2006 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
292752 2006 UH179 16/10/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
292753 2006 UJ183 17/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
292754 2006 UH184 19/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292755 2006 UU185 17/10/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
292756 2006 UV185 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292757 2006 UX185 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292758 2006 UH186 17/10/2006 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
292759 2006 UO186 17/10/2006 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
292760 2006 UQ186 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
292761 2006 UB188 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
292762 2006 UO191 19/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
292763 2006 UC192 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292764 2006 UE192 19/10/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
292765 2006 UR192 19/10/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292766 2006 UX193 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
292767 2006 UL199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
292768 2006 UQ199 21/10/2006 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
292769 2006 UA201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292770 2006 UU203 22/10/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
292771 2006 UL204 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
292772 2006 UR204 22/10/2006 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
292773 2006 UH205 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
292774 2006 UA209 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
292775 2006 UB211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292776 2006 UM211 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292777 2006 UE213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292778 2006 UB214 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292779 2006 UB215 26/10/2006 Kitami K. Endate 3,9 km MPC · JPL
292780 2006 UH215 27/10/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,5 km MPC · JPL
292781 2006 UU215 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
292782 2006 US218 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292783 2006 UU218 16/10/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292784 2006 UM219 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292785 2006 UO220 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292786 2006 UE222 17/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292787 2006 UM222 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292788 2006 UE223 17/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
292789 2006 UJ223 17/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292790 2006 UF224 19/10/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
292791 2006 UH225 19/10/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
292792 2006 UK225 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292793 2006 UC226 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292794 2006 UF228 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292795 2006 UO228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
292796 2006 UV228 20/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
292797 2006 UX232 21/10/2006 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
292798 2006 US233 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
292799 2006 UE234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292800 2006 UJ237 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292801 2006 UA241 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
292802 2006 UK242 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292803 2006 UE243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292804 2006 UO243 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292805 2006 US244 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
292806 2006 US246 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
292807 2006 UK248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292808 2006 UX248 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
292809 2006 UK250 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292810 2006 UA251 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292811 2006 UY252 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292812 2006 UJ253 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
292813 2006 UP254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
292814 2006 UT254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
292815 2006 UX254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292816 2006 UZ254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
292817 2006 UH255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
292818 2006 UR257 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292819 2006 UG261 28/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292820 2006 UF262 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
292821 2006 UC265 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
292822 2006 UU266 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292823 2006 UQ269 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292824 2006 UV270 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
292825 2006 UM271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292826 2006 UW272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292827 2006 UZ272 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
292828 2006 UG273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292829 2006 UB274 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292830 2006 UH275 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292831 2006 UA276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292832 2006 UH281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292833 2006 UP281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
292834 2006 UV281 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
292835 2006 UW282 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
292836 2006 UG283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292837 2006 UH283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292838 2006 UN284 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
292839 2006 UH285 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292840 2006 UB289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292841 2006 UA290 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292842 2006 UD295 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
292843 2006 UC299 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
292844 2006 UY300 19/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
292845 2006 UX325 20/10/2006 Kitt Peak M. W. Buie 1,0 km MPC · JPL
292846 2006 UP327 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292847 2006 UP328 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
292848 2006 UZ328 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292849 2006 UG329 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
292850 2006 UZ329 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292851 2006 UL332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
292852 2006 US334 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
292853 2006 UY334 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292854 2006 UN338 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292855 2006 UQ338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292856 2006 UE341 26/10/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,1 km MPC · JPL
292857 2006 US358 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292858 2006 UW360 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
292859 2006 UK361 22/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
292860 2006 VW 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
292861 2006 VZ 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292862 2006 VM1 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
292863 2006 VQ2 03/11/2006 Charleston ARO 4,4 km MPC · JPL
292864 2006 VJ3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292865 2006 VR3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
292866 2006 VY3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292867 2006 VU4 09/11/2006 Lulin Observatory H.-C. Lin, Q.-z. Ye 4,6 km MPC · JPL
292868 2006 VA6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292869 2006 VB6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292870 2006 VF8 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292871 2006 VC12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292872 Anoushankar 2006 VV12 12/11/2006 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 4,2 km MPC · JPL
292873 2006 VV14 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
292874 2006 VE15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
292875 2006 VD16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292876 2006 VH18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292877 2006 VZ18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
292878 2006 VY19 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
292879 2006 VG20 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292880 2006 VB21 09/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,4 km MPC · JPL
292881 2006 VX23 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
292882 2006 VN24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292883 2006 VS24 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292884 2006 VZ25 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292885 2006 VT27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292886 2006 VV27 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292887 2006 VU29 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292888 2006 VU30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
292889 2006 VK31 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292890 2006 VG33 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
292891 2006 VQ34 11/11/2006 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
292892 2006 VH35 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
292893 2006 VT36 11/11/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
292894 2006 VN38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
292895 2006 VQ38 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
292896 2006 VJ40 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
292897 2006 VF41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
292898 2006 VH41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292899 2006 VQ41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
292900 2006 VU41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
292901 2006 VE42 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
292902 2006 VN43 13/11/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
292903 2006 VH44 13/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
292904 2006 VH46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292905 2006 VP48 10/11/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
292906 2006 VG49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292907 2006 VD50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292908 2006 VM51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292909 2006 VX51 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
292910 2006 VV53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
292911 2006 VB55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292912 2006 VJ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292913 2006 VM56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
292914 2006 VS56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292915 2006 VP60 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
292916 2006 VS61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292917 2006 VD62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292918 2006 VQ62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
292919 2006 VV62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
292920 2006 VB63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292921 2006 VK63 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
292922 2006 VA65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292923 2006 VG65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292924 2006 VN65 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
292925 2006 VP66 11/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
292926 2006 VR66 11/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
292927 2006 VU66 11/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
292928 2006 VH69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292929 2006 VO69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
292930 2006 VX69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
292931 2006 VC71 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292932 2006 VZ72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
292933 2006 VG73 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292934 2006 VA74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
292935 2006 VK76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
292936 2006 VQ76 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292937 2006 VS78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
292938 2006 VW78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
292939 2006 VS79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
292940 2006 VY83 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
292941 2006 VA84 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
292942 2006 VE86 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
292943 2006 VJ89 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
292944 2006 VS93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
292945 2006 VB94 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292946 2006 VO96 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
292947 2006 VL97 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292948 2006 VR99 11/11/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
292949 2006 VC100 11/11/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
292950 2006 VK103 12/11/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 3,5 km MPC · JPL
292951 2006 VB105 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
292952 2006 VM108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292953 2006 VX108 13/11/2006 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
292954 2006 VN110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
292955 2006 VC111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
292956 2006 VF111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
292957 2006 VO111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
292958 2006 VY112 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
292959 2006 VC113 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
292960 2006 VN113 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
292961 2006 VV114 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
292962 2006 VX120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
292963 2006 VD121 14/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
292964 2006 VE123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292965 2006 VK123 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
292966 2006 VY131 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
292967 2006 VK134 15/11/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
292968 2006 VO134 15/11/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
292969 2006 VL135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
292970 2006 VH138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
292971 2006 VK138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
292972 2006 VL140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
292973 2006 VQ140 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
292974 2006 VP141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
292975 2006 VA142 13/11/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
292976 2006 VE145 15/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
292977 2006 VQ148 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
292978 2006 VL149 02/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
292979 2006 VA150 09/11/2006 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
292980 2006 VZ150 09/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
292981 2006 VF151 09/11/2006 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
292982 2006 VR153 08/11/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
292983 2006 VP155 15/11/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
292984 2006 VK168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
292985 2006 VT168 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
292986 2006 VV168 08/11/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
292987 2006 VY168 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
292988 2006 VC169 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
292989 2006 VG170 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
292990 2006 VK171 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
292991 Lyonne 2006 WB1 17/11/2006 Nogales J.-C. Merlin 3,3 km MPC · JPL
292992 2006 WJ6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292993 2006 WS6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
292994 2006 WV6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
292995 2006 WD9 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
292996 2006 WR11 16/11/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
292997 2006 WK12 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
292998 2006 WK16 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
292999 2006 WF17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
293000 2006 WY17 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also

288.000s  • 289.000s  • 290.000s  • 291.000s  • 292.000s  • 293.000s  • 294.000s  • 295.000s  • 296.000s

.001 1.001 2.001 3.001 4.001 5.001 6.001 7.001 8.001 9.001
10.001 11.001 12.001 13.001 14.001 15.001 16.001 17.001 18.001 19.001
20.001 21.001 22.001 23.001 24.001 25.001 26.001 27.001 28.001 29.001
30.001 31.001 32.001 33.001 34.001 35.001 36.001 37.001 38.001 39.001
40.001 41.001 42.001 43.001 44.001 45.001 46.001 47.001 48.001 49.001
50.001 51.001 52.001 53.001 54.001 55.001 56.001 57.001 58.001 59.001
60.001 61.001 62.001 63.001 64.001 65.001 66.001 67.001 68.001 69.001
70.001 71.001 72.001 73.001 74.001 75.001 76.001 77.001 78.001 79.001
80.001 81.001 82.001 83.001 84.001 85.001 86.001 87.001 88.001 89.001
90.001 91.001 92.001 93.001 94.001 95.001 96.001 97.001 98.001 99.001
100.001 101.001 102.001 103.001 104.001 105.001 106.001 107.001 108.001 109.001
110.001 111.001 112.001 113.001 114.001 115.001 116.001 117.001 118.001 119.001
120.001 121.001 122.001 123.001 124.001 125.001 126.001 127.001 128.001 129.001
130.001 131.001 132.001 133.001 134.001 135.001 136.001 137.001 138.001 139.001
140.001 141.001 142.001 143.001 144.001 145.001 146.001 147.001 148.001 149.001
150.001 151.001 152.001 153.001 154.001 155.001 156.001 157.001 158.001 159.001
160.001 161.001 162.001 163.001 164.001 165.001 166.001 167.001 168.001 169.001
170.001 171.001 172.001 173.001 174.001 175.001 176.001 177.001 178.001 179.001
180.001 181.001 182.001 183.001 184.001 185.001 186.001 187.001 188.001 189.001
190.001 191.001 192.001 193.001 194.001 195.001 196.001 197.001 198.001 199.001
200.001 201.001 202.001 203.001 204.001 205.001 206.001 207.001 208.001 209.001
210.001 211.001 212.001 213.001 214.001 215.001 216.001 217.001 218.001 219.001
220.001 221.001 222.001 223.001 224.001 225.001 226.001 227.001 228.001 229.001
230.001 231.001 232.001 233.001 234.001 235.001 236.001 237.001 238.001 239.001
240.001 241.001 242.001 243.001 244.001 245.001 246.001 247.001 248.001 249.001
250.001 251.001 252.001 253.001 254.001 255.001 256.001 257.001 258.001 259.001
260.001 261.001 262.001 263.001 264.001 265.001 266.001 267.001 268.001 269.001
270.001 271.001 272.001 273.001 274.001 275.001 276.001 277.001 278.001 279.001
280.001 281.001 282.001 283.001 284.001 285.001 286.001 287.001 288.001 289.001
290.001 291.001 292.001 293.001 294.001 295.001 296.001 297.001 298.001 299.001
300.001 301.001 302.001 303.001 304.001 305.001 306.001 307.001 308.001 309.001
310.001 311.001 312.001 313.001 314.001 315.001 316.001 317.001 318.001 319.001
320.001 321.001 322.001 323.001 324.001 325.001 326.001 327.001 328.001 329.001
330.001 331.001 332.001 333.001 334.001 335.001 336.001 337.001 338.001 339.001
340.001 341.001 342.001 343.001 344.001 345.001 346.001 347.001 348.001 349.001
350.001 351.001 352.001 353.001 354.001 355.001 356.001 357.001 358.001 359.001
360.001 361.001 362.001 363.001 364.001 365.001 366.001 367.001 368.001 369.001
370.001 371.001 372.001 373.001 374.001 375.001 376.001 377.001 378.001 379.001
380.001 381.001 382.001 383.001 384.001 385.001 386.001 387.001 388.001 389.001
390.001 391.001 392.001 393.001 394.001 395.001 396.001 397.001 398.001 399.001
400.001 401.001 402.001 403.001 404.001 405.001 406.001 407.001 408.001 409.001
410.001 411.001 412.001 413.001 414.001 415.001 416.001 417.001 418.001 419.001
420.001 421.001 422.001 423.001 424.001 425.001 426.001 427.001 428.001 429.001
430.001 431.001 432.001 433.001 434.001 435.001 436.001 437.001 438.001 439.001
440.001 441.001 442.001 443.001 444.001 445.001 446.001 447.001 448.001 449.001
450.001 451.001 452.001 453.001 454.001 455.001 456.001 457.001 458.001 459.001
460.001 461.001 462.001 463.001 464.001 465.001 466.001 467.001 468.001 469.001
470.001 471.001 472.001 473.001 474.001 475.001 476.001 477.001 478.001 479.001
480.001 481.001 482.001 483.001 484.001 485.001 486.001 487.001 488.001 489.001
490.001 491.001 492.001 493.001 494.001 495.001 496.001 497.001 498.001 499.001
500.001 501.001 502.001 503.001 504.001 505.001 506.001 507.001 508.001 509.001
510.001 511.001 512.001 513.001 514.001 515.001 516.001 517.001 518.001 519.001
520.001 521.001 522.001 523.001 524.001 525.001 526.001 527.001 528.001 529.001
530.001 531.001 532.001 533.001 534.001 535.001 536.001 537.001 538.001 539.001
540.001 541.001 542.001 543.001 544.001 545.001 546.001 547.001 548.001 549.001
550.001 551.001 552.001 553.001 554.001 555.001 556.001 557.001 558.001 559.001
560.001 561.001 562.001 563.001 564.001 565.001 566.001 567.001 568.001 569.001
570.001 571.001 572.001 573.001 574.001 575.001 576.001 577.001 578.001 579.001
580.001 581.001 582.001 583.001 584.001 585.001 586.001 587.001 588.001 589.001
590.001 591.001 592.001 593.001 594.001 595.001 596.001 597.001 598.001 599.001